Goudsche Courant, vrijdag 15 december 1899

weer begonnen moeten worden Den zittingstijd der niet lierkozen wordende Senaatsleden te verlengen tcrwiUe vun hun uuclie nh ruad h eer gaat niet en tocli sclignt de regecring iets dergclgkn in den zin te hebben Zy kun ook het proces laten voorzetten door de herkozenen alléén maar regelmatig is dat niet Ken van beiden M al het afgedane werk moet horvat worden 61 de bcichuldigden kunnen du bevoegdheid hunner rechters op goode gronden aanvallen ilot is jammer dat racn dit by den aanvang van het proces niet voorzien heelt ol indien het voorzien is dut men niet beeft gezorgd de debatten met kracht voort te zetten en ZÖ6 te leiden dut ze niet in het oneindige verliepen Verspreide Beriohten VtlkVKHUVl Een Fransche kapitein die uit Tonkin te Marseille is aangekomen verhaalt dut zijn schip naby Yokohama in een cjxloon geraakte en daardoor iu groot govaar kwam liet Onitsche stoomschip Serbia kwam te hulp beide schepen werden saanigeküppeld om vereenigd beter tegenstand te kunnen bieden Nadat de storm voorbij was werd op het Duitwche schip een verbroederingsteest gevierd dat later op het Fransche vaartuig werd herhaald De godsdienstige veroeniging Le Bon Pasteur is veroordeeld tot het betalen van 11 2 500 francs wegens te weinig betaalde belasting Te l arjs is oen Belg Deruet genaamd gearresteerd die beschuldigd wordt van verduistering tot oen bedrag van SOO OOO francs Hki oib De werkstaking der dokwerkers te Antwerpen If geéindigd nadat de Vlaamschc Bjoawers zijn vertrokken In het ruim van bet stoomschip Zolu te Antwerpen werd Maandag het lijk gevonden van een persoon bekend onder den bijnaora van Willem den Hollander De neus en de lippen vun den doode waren afgeknaagd door de ratten Men vermoedt dat men de luiken van het ruim gesloten heeft terwijl Willem er in was en dat deze van honger en koude is omgekomen DvlTSCHLANI Prinses Mathilda van Heiereu beeft zich verloofd met prins Ludwig van SaksenCo burg Hotha Op last van don koizor znllon de beschadigde busten in de iSiegoaalléc to Berlijn niet gerepareerd doch geheel vernieuwd worden Toen de Rijksdag afgevaardigde dr Lieber zich Dinsdag naar den Rijksdag begaf word hü op straat aangevallen door een man waarschijnlijk oen krankzinnige en licht verwond De dader werd gearresteerd Prins Heinrich zal op zjjn terugreis tijdens zijn oponthoud to Portsmouth van 28 Februari tot 5 Maart oen bezoek brengenuan koningin Victoria Ulriclü SuooiweRveibiiidiiiurn luet tiOUDA MnlBnll iisi t8 19üü AaoaevanKCD I October Tüd van reenwltli A w 01 D 0TTlKD4Mtto Tm 8B 88 10 4 11 18 ll ü li ls li ts 1 86 ill 3 88 8 18 ll 1 f ll ss 1 07 n 48 1 14 i 11 81 18 88 1 88 2 30 4 1 84 04 08 4 11 u 6 88 8 18 I4 s J i 0 T 88 S l door 7 S7 § H 7 84 T 41 80 7 10 S 88 V 08 4b 8 88 8 S 8 08 11 88 Ooud MoordriKiht ïfiouwarVwli Oapellg Koltirilui M RottordamD F Rotterittm B n 6 40 8 80 1 88 88 4B P 10 18 4I 8 18 K OB M All Unm Eita VittMa t O im Iniim ijj Zmdn M a K Di i g dupeto r loinbU t i t i U Ttrtoij t g ta m Hyüt fl HolltUntT Sjpac L gili f h wl W BOTTBKD4M 50DD4 ti 11 80 11 1 7 7 U Eollwdam Hour Rolterd m D P Bottaidsm H Oipi Uo Higavwiierk HoorHreehi oadt 6 48 6 8 16 8 14 10 4 4B 4 66 04 6 11 B 11 54 ij ns 1 Bollantek ipoH L bin i ppltiiKlub iiij fu ih CoiSfi u lo Wi iai UU o 8 14 00 9 S8 l o 11 17 I PMUlUtia wf 4m toep ba niet piMkwa mrdM 6 88 7 41 M kWmt 1 M 8 Ume o L U 4 l B H O tl 7 1 8 80 8 8 18 8 11 r 8 88 s E 8 41 8 48 B 8 0 8 14 8 46 4 18 1 S S8 8 87 7 t 8 09 8 41 8 1 7 7 8 61 7 48 8 14 I I ii7 n l s Oeuda t lihuileo MMl k pello BooternlMr iteg Voorburg Hlin 48 4 1 4 4 8 10 18 10 186 18 1 l an 1 48 3 00 4 00 l fl 4 8 6 811 6 18 7 481 56 1 66 4S 10 i 1 86 4 bl 6 18 4 ifO 6 08 i 80 10 08 i 11 5 i 1 8 I 10 14 n = 55 10 18 10 4nb711 nslM7 liS U881 7S O 8I8OO4 60elOI n M 0 lll 4 fi O l l 4 4 usr KDAM rlM w iml 8 8 0 B lt 88 10 10 10 7 18 0 108 S8 8 88 O 6 08 86 8 18 i 9 88 88 0 B8 nut W 8 01 8 63 t O 10 10 10 4 18 48 11 87 1 818 13 4 16 4 6 8 80 g 68 0a 10 0 0 1010 O 1 46 m t O 8 V 01 t 8 10 86 11 0 1 08 1 10 t lD 8 41 4 80 8 18 8 16 8 18 10 8 10 88 10 8 18 00 6Siltr 8 66 08 i 48 7 807 OJ I U 4 i 7 74 11 K Voorburg orterm i H wl Il riii alk ti l lUnii 1 li Um atn brtüu 17 B i i n w U U b Bnabln Aaatodm Mgu ti Pte St i u l7 O 84 7 8 1 i M 8 40 loucr Oud VOMII r I b lo b 8t 5 48 03 W 88 7 4 18 8 18 B 1BI8 0 i f 0 r U 8 81 4 4i 180 7 8 8 10 8 48 au W 8 43 8 60 7 88 8 80 8 80 80 10 00 U 80 1 8 18 40 8 41 8 80 8 46 6 0 8 88 7 80 8 86 r OO Imu I 7 17 7 8 1 8 18 9 0 84 10 18 10 48 18 811 611 84 8 88 4 17 4 18 8 47 7 88 8 14 8 11 11 10 7 4 Kt 8 68 4 S 10 14 10 61 v j y i e BS S3 81 8 48 9 iO 10 16 10 88 11 3S 18 08 1 87 3 118 8 10 8 68 1 48 6 88 8 ll 9 3i 7 63 8 19 10 00 10 84 15 r 1 114 lll ss 11 65 18 17 4 81 l tl l 10 61 II m f ti 10 48 1 86 48 7 t 4 1 7 87 6 0 n ta 9 68 lib II H ll U 11 61 I V 1 40 8 83 43 MO A IS 7 11 7 68 88 10 08 18 11 10 Enoelaki BJ een hevigen brand die Dinsdagmorgen te Londen uitbrak zijn viJl kinderen tussched 3 en U jaar uit hetzelfde gezin in de vlammen omgekomen OoSTgHKUK HoSOiRIJg De hertog en de hertogin van Orleans die Zondag uit Hongarije te Weenen waren aangekomen zgn Dinsdag van daar naar I onden vertrokken Het bericht dat aan boord van het te Triest liggende stoomschip Berenice een doode rat is gevonden die aan pest gestorven zon ziJn wordt formeel tegengesproken ÏATEI i GEJNEUAAL TH KKim H tmiBH Zitting van Woensdag 13 December Minister Burgesias beantwoordde uitvoerig de beschouwingen over het lager onderwijs De schoolwet kent geen absotnte neutraliteit van het openbaar onderwijs maar zj vraagt eerbied voor de godsdienstige begrippen van andersdenkenden Ken nieuw schoolstelsel vordert grondwetsherziening Do Minister verbaast zich zeer over het oordeel van den heer De Waal Malefyt over het subsidiestelsel en meende dat door de wet van 1889 het byzonder onderwijs bepaaldelgk was gebaat Met den heer Truyen sympathiseert de Minister ook niet met al te groote sjholen hy hoopt traclementsverbetoring zonder schade voor de onderwgsbelangen te kunnen invoeren maar by biyft er by dat tractementsregoling eerst kan geschieden na den leerplicht Oeiykstelling der eiscben voor onderwyzers in Nederland en in Indite zalbyornstig overwegen al is het niet geheel biliyk tegenover de Nederlandsche onderwyzers Inzake de vryheid voor den onderwözer om prlvaatlessen te geven wenscht hy geen beperking van de bevoegdheid der gemeentebesturen In de vordering van diejisten buiten de schooluren wil hy geen verandering Over de gesignaleerde ziekten onder de schoolkinderen zal men het geneeskundig staatstoezicht booren met mededeeling der resultaten Ten aanzien van de benoeming van eiamor commissiên vooral in de zuideiyko provinciën wenscht ook de Minister volkomen onpartijdigheid toonde hy aan dat de meerdetheid der commissie in Noord firabant bestaat ait roomschen do inspecteur niemand gepasseerd heeft maar dat velo roomsche leeraren van het byzonder onderwys voor hot hun aangeboden lidmaatschap bedankten 88 11 80 11 18 11 88 10 11 8 88 40 11 86 lO U 10 8 10 88 10 4 7 8 40 in l 11 16 ll U 11 80 11 41 tl 8 10 46 11 46 1 18 18 1 08 l Oi 1 18 1 8 1 180 1 48 to 46 10 11 11 87 10 17 I n SS 4S 1 H ia TerM 8 16 t W 4 8 H8 6 40 1 11 3 8 3 11 6 04 TT 10 57 11 11 11 8 11 46 1 18 l S De bonding van den hoofdonderwSzer te Haaïarahuizeu keurde de Min ook niet goed maar de man had schuld bekend en beloofde verbetering zoo zelfs dat de Gereformeerde onderwüzer voor zyn tegenstander in de bres sprong met een Christeiyke liefde die zeer afsteekt by de strenge houding van den heer Staalman Overigens had het schoolhoofd niet alleen schuld maar o m de werkgevers terwyi het gebeurde gobchiedde nadat van Gereformeerde zjjde kinderen aan de openbare school waren onttrokken In een uitvoerige repliek hield de heer Staalman zyn standpunt omtrent de houding van de socialisten ten aanzien van het openbaar onderwys vol beweerde hg dat de beer Troelstra de onderwgs theorie der liberalen voorstaat en meende hg dat de Minister in zake het gebeurde te yaaxnmhnizen niet streng genoeg optrad tevens karakteriseerde hy nog de verhouding tnsscben hem en den heer Troelatra De voorzitter kan een debat over die verhouding niet toelaten De vrgheid van debat hoog willende boaden wenscht hy ook te waken dat het peil van het debat niet dale brave s Een motie l okker om de discussie te sluiten wordt verworpen met 47 tegen 31 stemmen zoodat verschillende sprekers repliceeren De heer Van der Zwaag doet uitkomen dat kindervoeding en kleeding geen socialistisch beginsel is De Ongevallen wpt is aangenomen met 79 tegen 14 stemmen De heeren De Beaufort Dobbelman Kuypea en Jansen motiveerden namens hnn politieke vrienden hun stem v6or en de heeren Van Karnebeek De Savornin Lohman en Vermenlcn tegen de wet De heer Vermeulen deed dit wegens het centraliseerend karakter en de heer Van Karnebeek wegens het gemis van zeltverzekering De heer Knyper verklaarde voor de wet te zullen stemmen in het belang van verminken weduwen en weezeln Tot de minderheid behoorde de heer Lohmen met nog 4 antirevolutionairen de heeren Mackay Schimmelpenninck Van Dedem en Van Bylandt vyf katholieken de heeren Vermeulen Van den Berch Mutsaers Van den Heuvel en Evers drie liberalen de heeren Van Kerkwyk Van Karnebeek en Bastert en het cbi isteiyk historisch lid t de heer De Visser H M de Konini n die looals men weet zeer veel van schaatsenryden houdt beproefde gister voormiddag het gs op de binnenvyvers in den tuin van het Huis ten Bosch Maar daar het nog niet voldoende sterk bleek werd ditmaal aan het gsvermaak nog niet gedaan Aan de mededeelingen van den Min van Waterstaat ontleenen wg het volgende omtrent brievenbestellers enz De bestellers van de kantoren Ie klasse byv hebben het volgende traktement by aanstelling f 400 na een maand vroeger 3 maanden proeltgd i 500 na 3 jaar f 550 na 6 jaar f 600 na 10 jaar f 650 na 15 jaar f 7 25 na 20 jaar f 800 Nu de proeftgd tot 1 maand is ingekrompen mag die schaal van bevordering naar het den Minister van Waterstaat enz voorkomt voldoende geacht worden Wel is meermalen gevraagd om het maximum traktement reeds na 15 jaren dienst toegekend te zien maar daarvoor is geen grond een diensttgd van 20 jaar om het maximum te bereiken acht hg niet te lang 4 41 4 6 b 8 1 b og 8 18 87 4 8S 4 08 4 18 4 8 4 8 6 18 8 88 1 4 1 8 S Oi 88 4 8 01 8 0 8 8 I 88 12 31 4 40 4 8 4 81 B n4 8 10 11 4 0 1 84 1 6 4 6 b 86 6 07 8 18 6 8 b 7 b B8 4 CU 7 11 8 1b 8 48 7 4 H B 47 S Ob II b6 in 8 7 H iS 40 7 38 lO St 11 48 10 8 18 11 3 r Het aanvangsti aktemest voor bestellers bedraagt voor alle klassen f 400 van 1 December jl na 1 maand voor de verschillende klassen resp f 500 f 475 f 450 en 1 400 en bluft 08 alleen voor de laagste klasse onveranderd De Minister kan niet toegeven dat dit behalve vrye bovenkleeding te laag is indien de beambten althans op jengdigen leeftgd in dienst komen Ook met het oog daarop wordt in den Isatsten tgd meer en meer gelet op het in dienst nemen van jonge menschen voor wie de regeling geen bezwaar oplevert De opklimming der traktementen van condncteurs en assistenten heeft evenals voor de meeste categorieën plaats naar bet aantal dienstjaren Voor wgzigiug van die regeling is tot dusver geen aanleiding gevonden en ook voor deze beambten kan er niet aan gedacht worden ban na 15 jaar dienst het maximum voor condncteurs f 900 voor assistenten f 1100 toe te kennen De conducteurs worden benoemd als 3de klasse op t 600 Voorts ontvangen zg boven hnn vaste traktement zoogenaamd rggeld dat is eene vergoeding per nnr afwezigheid nit hunne standplaats Dit geld dient tot vergoeding van extra uitgaven voor voeding en nachtverblgf De vergoeding is echter zoo ruim dat het steeds gewoonte is geweest den pensioengrondslag f 100 honger te bepalen dan het traktement Do conducteursinkomsten kannen dan ook zeker gerekend worden f 100 booger te zyn dan het bedrag der jaarwedde en menig conducteur hondt van het rggeld vrg wat meer dan f 100 over Het verschaffen van schoeisel aan postboden zou medebrengen dat ook de bestellers kantoorknechts en wellicht ook conducteurs daarvoor in aanmerking zooden moeten worden gebracht Voor een personeel van meer dan 5000 man zon dit geen geringe jaarlgksche uitgaaf vorderen en daarvoor is geen reden Over het algemeen znllen meent de Minister de inkomsten van alle hier genoemde beambten zeker niet staan beneden die van hen die in dienst van particulieren belast zgn met werkzaamheden welke met de hunne kannen gelgk gesteld worden ongeacht nog al de voofdeelen die verbonden zyn aan eene RiJkBbetrekking als vastheid van werk enz De meening dat recht op pensioen eerst wordt verkregen na 40 jarigen dienst hetgeen door enkele leden te bezwarend werd geacht is niet geheel juist Aanspraak op pensioen wordt in het algemeen verkregen op 66jarigen leeftyd onathankelgk van het aantal dienstjaren en voorts uithoofde van ongeschiktheid wegens ziels of lichaamsgebreken mits men 10 jaren dienst heeft Volgeus art 4d der Pensioenwet hebben bestellers en postboden reeds na het bereiken van den 55 jarigen leeftyd aanspraak op pensioen zoodat zg dan zonder keuring den dienst kunnen verlaten Dit den aard der zaak wordt van die laatste bepaling echter zelden gebruik gemaakt Het hoofdbestuur van de Maatscbappg tot Nut van t Algemeen heeft ingevolge opdracht der jongste algemeene vergadering eene commissie benoemd ten einde 8 17 t S8 7 66 8 08 8 10 8 17 8 86 10 10 10 87 10 17 10 84 10 81 10 40 10 86 P 8 60 11 48 11 84 0 18 10 80 8 18 t 68 10 08 10 18 10 88 I8 1 S8 6 17 8 87 6 S4 8 4 4 i 10 4 8 11 ao 10 40 11 10 10 04 10 18 10 87 10 8 10 44 E l OI 1 1 07 1 1 4 a een onderzoek in te stellen naar de rechtskundige vormen waarin de hier te lande werkende productieve associaties en credietinstellingen ten dienste der landbonwers of der volksklasse zgn opgericht en naar de rechtkundige moeilgkheden welke door die corporaties ten aanzien van hare samenstelling worden ondervonden b op grond van de nitkomsten van het in te stellen onderzoek een rapport ait te brengen en over de voor elke soort van vereenigingen by de bestaande wetgeving meest gewenscbte rechtskundige samenstelling en over de wgzigingen welke op dit stok in de wetgeving gewenscht zyn Deze commissie bestaat ait de heeren mr M W F Treub te Amsterdam jhr mr A J Rotbaan Macarè te Haarlem A de Qecrq te Haarlem ü A Vorsterman van Oyen te Aardenbnrg S 3 de Jong te Hemelnm mr D J van Stockum te Amsterdam en mr P Tjeenk Willink te Delft de laatste als secretaris Gemeng de Berichten Uit Vreeswyk meldt men De Lek was gisterochtend overdekt met drgfgs zoodat men begonnen is met bet wegnemen der schipbmg De vaart naar Amsterdam is nog open Men vreest echter dat bg dezen lagen waterstand het gs in de Lek zich weldra zal vastzetten indien de vorst aanhoudt en de binnenvaart dus spoedig geheel gestremd zal zgn De arbeider V uit het Oosten van Drenthe moest wegens mishandeling veertien dagen gevangenisstraf te Assen ondergaan Zgn hondje was hem tot het huis van bewaring gevolgd Toen de deur achter zgn baas dichtviel stond het beestje alleen in een vreemde plaats Veertien lang e dagen wachtte het tot eindelgk de straftgd was verstreken V droeg t geheel vermagerde beestje mee naar huis waar het na zorgvuldige verpleging spoedig weer op de been was PoslerUen rii relegrapirie Verplaatst i 1 Dec De commies der posteryen en telegraphic 4de klasse A van den Eelaart van sOravenbage postkantoor tydeiyk naar Dordrecht postkantoor de klerk der postergen en telegraphie 2de klasse E van Ommen van Amsterdam telegraafkantoor naar Zutphen postkantoor 16 Dec De klerken der postergen en telegraphie 2de klasse R 1 H Leenders naar Maastricht telegraafkantoor U 8 de Jong W J Pyselman beiden naar Kotierdam telegraafkantoor allen van Amsterdam telegraafkantoor mej W P Stigter en mej J Kampman beiden van Rotterdam telegraafkantoor naar Amsterdam telegraafkantoor de telephoniste mej L van Witsen van BrGravenhage naar Middelburg 1 Febr 1900 De telephonisten mej L E Zwart van Hilversum naar Haarlem en mej O Ferwerda van Haarlem naar HilTersnm Belast met het beheer 16 Jan 1900 Van het postkantoor te Schagen W F L Oudenhoven thans directeur van het postkantoor te Heemstede Uitgesteld tot 1 Febr 1900 De benoeming met ingang van 1 Jan a 8 van N M Kenkenmeester thans directeur van het post en telegraafkantoor te Maassluis tot directeur van het telegraafkantoor te Haarlem Ingetrokken De verplaatsing van den klerk der postergen en telegraphie 2de klasse W H Dalmeyer van Amsterdam telegraafkantoor naar Zatphen postkantoor op 1 December 11 Eervol ontslagen 16 Jan 1900 De Directeur van het postkantoor te Schagen F G C J Heyligers Geslaagd voor den telegraafdienst de samumerair der posteryen en telegraphie W F Dhont te Zwolle postkantoor Bg het laatstgehouden examen voor het telegraalradicaal zyn geslaagd de directeuren van de postkantoren te Borkeloo P C Bondam en te KoUam J H Acker de commiezen der postergen A Q van Oldenbameveld gen Witte Tnllingh J Brandon Bravo beiden van het spoorwegpostkantoor No 4 te Arnhem W H van der Heulen te ZwoUe J H A H Schiltz te s Gravenhage H van der Baan te Groningen J P W Caland van het spoorwegpostkantoor No 1 te Utrecht J H L Meuffels te Leiden ö J van Gortel van het spoorwegpoitkantoor No 3 te Zwolle en M A Bamondt te Amsterdam de klerken der posterfen en telegraphie J P de Vries J A Schnetlage J de Boer D C Bergman F L van Hall J O Smit J Fannekoek J R van der Zalm A van der Ven J G Roozee 8 Postma J H B Kapers H Bennekers P J W Huybers allen te Amsterdam K B Klaasensz mej Q A Bos beidon te Groningen A J Klaxinga te Enkhnizen mej J Kampman D O van Eek W S ïninzaad W Steenbmggea Uoj W T de Stigter J C H Frie dericb C A J Zentgraaff A van der Walle R Pi Gottdscbaal t van der Waart van Gnlik C van Hee allen te Rotterdam P J Jonker te Oud Beyerland Mej E A M Brouwers te s Gravenhage A B Breman te Druten H de Goederen te Kralingscbe Veer W H Van der Weele te Middelburg J W H M Meyer te Ngmegen J Abresch te Noordwgk D Jonker te Almeloo B R Sartorius te s Hertogenbosch P J J Hamilton te Asien J W Smeenk te Kampen J M J Kliebiscb te Ootmarsum L M van Schoonhoven P Meyer beiden teHilversum E Asselberghs te St Oederode H van Nienwenhnyze te Goes A S H Brassen te Utrecht H Byi te Gorrendgk H Lucas te te Hengeloo P C Borstlap te Hoek van Holland P Dgkema te ZWarslnis D van Arkel te Loenen E W van Heuvel te Tiel E Hni iDg te Deventer R Korff te Ravestein P Brederode te Zevenaar en J P P M de Bont te Venloo Benoemd 1 Jan 1900 Tot adsistent te Amsterdam C Koeman thans kantoorknecht aldaar tot brievengaarster te Oosterwolde mej R Folkstra STADSNIEUWS GOUDA 14 December 1899 Het onderhoud van het gasgloeilicht gedurende 1900 in deze gemeente is aangenomen door den heer N S Polak alhier Aangenomen het beroep by de N id Hervormde Kerk te Kuinre door den heer M J Punselie cand te Gouda Dinsdag hield de Club van ZuidHolland scbe üasdirecteuren in den restaurant Do Harmonie te Leiden een vergadering waaraan ook door verschillende directeuren uit andere provincii n werd deelgenomen en welke werd geopend door den heer N W Van Doesburgh uit Leiden die als voorzitter er aan herinnerde dat het een jaar geleden is dat de 31ub werd opgericht en den leden het welkom toeriep Herkozen werden by acclamatie tot secretaris de beer Prins van Doesburgh directeur te Gouda en tot tweeden secretaris penningmeester de heer Ocbsendorl adjunct directeur te sGravenbage Op de vraag Hoe staat het met de cokespryzen en voorraden P werd geantwoord dat de pryzen boog zyn en de voorraden gering zoodat er alle reden is om te gelooven dat de prgzen niet zullen dalen Over do vraag wat de beste middelen zgn tegen het zwavelgchalte van het gas ontstond er uitgebreide technische discussie Daarna kwam aan de orde de vraag Welke zgn de loonen uwer stokers en machinisten hoe de rusttyden en pensioenen P Uit de bespreking bleek dat deze zeer uiteenloopen waarby echter de plaatseiyke loonstandaard die voor groote steden en de provinciën zeer uiteenloopt moet in aanmerking genomen worden Verschiltende opgaven werden gegeven op de vraag hoe hoog de brandassurantte premie is Door den directeur van Gouda werd het onderwerp ingeleid omtrent het afkoelen van het gas in verband met naphtaline Een voorstel van den heer De Bats tot gecombineerden aankoop van Engelsche kolen gaf aanleiding tot uitgebreide beschouwingen Elke serieuze poging om Engelsche kool concurrentie aan te doen met Duitsche verdient ondersteuning Den leden werd aangeboden een presentexemplaar van het Overzicht der Gasfabricage van den heer J J Prins van Doesburgh Na afloop der vergadering werd een bezoek gebracht aan de biscuitsfabriek Nutrix op uitnoodiging van den oud collega en lid den heer Van der Weyden en een bezoek aan de Gasfabriek ScHooKHOvEK Gisteren was de Lek voor driekwart bedekt met licht drgfys Bg vonnis der arrondissements rechtbank te Rotterdam van gisteren is o a gehomologeerd het accoord aangeboden aan zgn crediteuren van G A Dubbeldam winkelier in mannlacturen alhier van de opbrengst van zynen boedel en die hem toekomende ait de boedelscheiding van twee nalatenschappen tot een maximum van 100 pCt AQoop der Openbare Verkooplng van Onroerende Qoederen Afloop Veiling 14 Dec Ten overstaan van Notaris Mr I Molenaar 21 65 80 Hectare Weiland in den Zuidplat polder onder Waddinxveen f 23660 k de heer J H v d Torren te Zevenhaizon m A Ri 1 BCRICHTK N Oouda 14 December 1899 De ingevaUeo vorat waardoor de binnenvaart K goed als gestremd is belemmerde den handel teer Tarwe Zeeuw he 6 40 A 6 70 Mindere dito ƒ 6 10 i 6jo Afwijkende ƒ 5 50 i 5 80 Polder 5 70 4 6 Rogge Zeeuwsclie ƒ 5 50 k 6 Polder 5 i 5 15 Buiteotandsche per 70 kilo ƒ 4 90 i 5 10 Gerst Winter S S 5 5o Zomer 5 20 ƒ 5 40 Chevalber S S 6 5i Haver per heet 5 15 4 ƒ 3 60 per 100 kilo 6 60 6 90 Henneplaad Inlaiidsche 11 50 k f ia Buitenlandsch ƒ 7 50 i f 8 Kanariaiaad 7 30 i 8 Koolzaad 9 4 9 30 Erwten Kookerwten 7 50 a 8 15 Niet koekende 6 75 4 7 Buitenlanilsche voererwten per 80 Kilo 4 Boonen Bruineboonen 9 35 4 9 75 Witte boonen lo 4 10 50 Paardeboonen 6 4 6 ao Duiveboooen 6 50 4 6 75 Mais per 1150 Kilo Bonte Amerik iansche 4 85 4 5 Cinqoantinc 6 10 4 650 Odessa 4 Karweuaad per 50 Kilo 4 Vbkmabkt Melkvee aanvoer handel en prijzen Vette varkena goede aanvoer b andel vnj wel 16 4 18 et per halfKü Biggen voor Engeland groote aanvoer handel vrijwel 16 4 17 et jier halfK Magere Biggen goeiie aanvoer handel stug 0 60 4 0 75 per week Vette Schapen goede aanvoer tjiandel traag ia 4 20 Lammeren aanvoer hiin del 4 Nuchter Kalveren redel aanvoer handel vlug r 7 4 la Graskalvercn aanvoer handel 4 Fokkalveren 8 4 18 Kaai aangevoerd 41 partijen handel vlug ie kwal 26 4 a9 2de kwal 23 4 35 zwaardere 29 50 Noord HoUanilschc f a Boter redelijke aanvoer handel matig Gocboter 1 30 4 1 40 Weiboter 1 10 4 1 ao per Kdo Beurs van iiislerdam 6 DECKMBE I Vrkn SlotkrS KimaLisi ü rt Ned W 8 H l 81 H dilo dito ilHc S I 93 V 98 dilo dito dito 3 198 83 HoilBal Übl Qauill 1881 a8 4 100 lT4UI InioliruviDg 188881 6 88V OoiTlii Obl iii pier 1889 6 88 n 88 dito ia zilver 1888 6 88 PoRTVaAl Obl unit üoupoii 8 dilo lii kel 8 84 4 anrLaKD Obl Biiinonl I8t4 4 66 dito OiWDi Ueo 4 I 8 doo bij B 4ha 1889 4 86 ii d to bq Hop 18SII S0 4 tOV d to ia goud leeu 1868 O dil dito dilu ISS4 6 101 SriWJ Parpol rhulj 1881 4 87 67 roaKllj Qapr Couv lorni 18U0 8 Qe Imtiliig rio D I 88 Ol Iwmii Mr eO 1 S i ZuiuAM Bep v oblg 1888 8 1 Mllioo Obl Buil Soh 1880 8 100 Vuiiioiu Olil 4 oulx p 1881 84 ViiiTtiDAii Obhgalieu I8V6 3 OV KoTTHDAll Slol Ii u 18114 3 SI u N Afr H nile unil Aroadb Tab Mu Cerneralan 8H1 Delil aaUoh i i dito 436 Ara HypolhMkb pander 4 Cult Mij lier Vnratanl aand 661 Or Hvpalh akb pandbr 4Vi IDS Kaderlaudanhe biHli aaad 80 1 Nad Handalmaatioh dilo I Ii4l N W 8 Pao lijp 11 paodbr 8 9 Roti Hj lotbeokb paoillir 4i Utr llï th ikb dilo 4 loRlNE O it HoBg baaV aao l 188 ami Hypotlieakbaiili paudb 6 UO i VMUllia Eqii bjpoth pan Ib 4 80 I ÏS 86 Maiw L O Pr Liun en 8 8 SiD HiOI IJ 8po r Mü a nd 114 i Uij Z Eipl V et 8pw aaad 10 Nad ui S iiiorwagm aai d i 884Ned Zuid Faitowa dito aaod 6 Iwaal nombr dito auud 6 88 Kank Ob Aww Sp kap opl 4 lOoA dilo ilito oblig 4 100 VHUIU Onl Pao 8p Mij obl i 114 USA vjMni rao EJp Mg olil 4 114 Gh O fc North W pr Cr aand dito dito Wia St V Mt obl 7 1 141 Dearar k Kio Gr Spm eert T a 88 lUiaoU Cmtral obl iu goud 4 106 LouUv fc Na hvilll don v aaad 74 Uni o N 8pw lI lehvp 0 8 104 Mui K ais v 4pOt pre aand 87 N Tork Oulaa o k Waal aaad 8 6 Paao dto Obio oblig 6 OregOD Calif Ie bn ia goud 6 tvVi 8t Paal Itian kManil obl Ua Pas Hoof lijn obig 4S i dito dito Lino Col la hyp O 6 Cuana Caa Soulh Ckerl r aaad 6 BV Vix 0 Rallw k Na la h d o O ni lard Oianibut Hy aaod 180 1lottflrd Tramwo HaatB MaDd 810 NlD 8ud Amitordam aaod I 108 Htad So lardam aaad 8 lOt BlIAII 8lad Aotirorpea 1887 87 Otf 8 ad Bruiul 1888 8 100 lions TheiM aiigullr O lelach 4 1 17V Qjtlimi StaaUleanig I860 6 117 K K Ooal B Cr 1880 8 101 9F4KJI Stad Madrid S la 8 84 NlD V B Z Avli Spoal aait 861 VERSCHEIDENHEID Een hevige brand heeft gewoed in Augusta Georgia waardoor een geheele straat in de aach is gelegd V$f en dertig personen zgn in de vlammen omgekomen ttrwyi do schade op een millioen dollars geschat Wordt Terwijl t te Zntphen Zondag waar sneeuwde is te Deventer b na geen sneeuw gevallen en te Arnhem in t geheel niets Te Brussel en omstreken is zooveel sneeuw gevallen dat het verkeer or zeer door belemmerd werd Ook te Weenen is veel sneeuw gevallen hij een vorst van 16 tot 30 graden Celsius Prachtige DASSEN met Goud bekroond LINNENGOED h en fljiie collectie HEEKENen DAMES l ARAPLUyiS en HAND80HOENEN enz enz h van OS Az Kleiweg E 73 t lüDA BurgerlUke Stand GEBOREN 10 Dec Hendrika Maria ouders J Bos en E Terlouw Jannigje Tacoba ouders 1 Graaflanden deuToom 13 Hendrik ouders H van don Heuvel en E 8 Punselie Johannes ouders A Mikkers en V A van der Zwalm OVERLEDEN 11 Dec 1 0 E Both 3 j C W Hensbrook 6 jaar HeeuwDk GEBOREN Johanna ouders A Vogeluar en C Tom Simon Gerardus ouders A Schoonderwoerd en H M Burger Klaas ouders Jongeneel en A van Es Aajjo oudert W Schouten en M van Djjk mm cosMES Zoowel voor Dames als Kinderen Ulouscii JapoiisloRcn PelterUeo in groote ver ichoidünhoid biliyke prjjzen Ö SAMSOiVl APVERTEWTIflN V I e familie BIIRGERSDI IK betnigt haar hartelijken donk voor de vele bewijzen van belangstelling ondervonden bij het overlijden van haar geliefde Noeder Behnwden Grootmoeder Mevrouw de Wed II G NIOOLAï HiT Goim 14 December 1899 ÖPËmïmïm stads Muziekschool OP Vrijdag 22 HecciiibcT 1800 Aanvang s nam ten t HHr en s avonds ten nttr in de Sociëteit Ons Genoegen te GouBA INSCHRIJVING van nieuwe Leerlingen in het gebouw Arti Legi aldaar op Kalerdag 93 Êtecember 1 90 s nam van f a uur Over voorwaarden van betaling zie aanplakbiljetten Namens de Commissie van Toezicht op de Stads Muziekschool j j A M TIJ I SecretariB TE HUUR TERSTOND OF LATKR een Ongèmeubileerde Kam r i f I M per week Adres FLUWEELEN SINGEL 622 Pain Expcller dal vei ook laVlaa lette apMbbliakanark 4akai 14 1 1 180 00 60 e den ladamaaataaMthaken Ti Inatordam M Dlotk do baa Tan TayU Bandera f H WBit 6 lln lniii diaiadaiil Dattif ja wordt dil inld8al mat valraaaaad tuccPH all pljaatülaBda lowrijTiii iaaiawMid taaaa RbaamaUak liali tYariondh aid pun kl das TnSSnl me aai proafda n