Goudsche Courant, vrijdag 15 december 1899

IVo 8071 Zaterdag 16 December 1809 38sie Jaargang mmm mmmi DiteuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken TeltlMii N AD ERTEJNTIEN worden geplaatst van 1 regels è 60 Centen iedere regel meer l l Centen Orqote lettere worden berekend noaf plaatsruimte In ien ling van Advertentiën tot 1 uur des midd TcleTooa Ko 8 De Oitgave dezer Courantg e chiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is l g6 iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nomroers VI 1F ENTEN Wnalwp il Wogeniugen Winscliütoii Zntphen i Zwolle J DAMES ZANOVEREKNIOING Directeur lie heer i H B SPAARDEKHAII IITV ËRL G OP Maandag 18 December ü avonds 8 unr in de Zaal i Nut en Vemuik i der kieleit Reonie i Met medewerking van den Heer A v d STAP Bariton Dellt Accomp gnement Mej K H W 8PEUI IT deHr A H BEU8EKAMP H H Uonatenra liebben toegang met 2 üaraes H H HonBtl leden met 1 Darao meerdere dame en leerlingen der Sted Muz School knnnen worden gelntrodnceerd tegen betaling van 1 50 Zy die op den aTond Mier nitvoering als Don of Kunstl lid wenschen toe te treden knnnenIzicli daartoe vervoegen aanhetbureuo De contributie der Don bedraagt 1 3 50 die der KukiBtl leden f 2 50 per jaar H H i Donateurs on Kunstl ledon worden beleefd verzocht de voor hen gereaerveeriU plaatsen in te nemen EERSTE NEDSkANDSCHB RIJWIELFABRIEK Directeur il HÜUGKIIS I DEVKNTER Hodel VJ zonder rem en schermen f 87 50 Model l met Model I W Model AA f Model AAA j LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATENES 165 LUXE ACATüNE 180 P 8 DAMES KETTINÖUIJWIELEN op Ue prijzen 1 5 hooger ïïrlttieiwoordigbr J i DKHllTliR Uda Meuu uuoit rii oflcii 1 ruf Hr l wber woU okmi l jïS8üW KRA0HT at IXaa 81 VM AUMn echt met UbrltlHDiark ilJlL tot ïiKitldur lid radicale i U znkere gunrziiig vnn llf M do m OB hardnelikig eiiific xlf lili fif voorhl ontstaan i ir BKS aldwaliugen op lougtlil Ifeltiid otalo geiioïHiK t I lOijht kiiauwdbeid Mooldpiin Milraine Harlkbpimg gPH letlito pni ertürioK Oovtrmogen InJpoteni Pollution ni Uit TOörige prospeotosaen 1 1 ÜMch II 1 f ft 8 cUtbUolleMh Onltail M Mallh v d Vet lo Zaltl onim l U fp6tBI M Olélw o Am l riUm r llappol r v nhiiKO I llMlniniai In JoiiK 4 C n Rotlenl io Wrllf Si iiw la ca bi allo droRiatun H J VAN SCHALEN Hehanger SloffeenUi Lang e Jroenendaal I 108 Voorhanden een groote sorteering Beliaiig§elpapiereii TAPIJTEI a oxcLi3a=LSto£f e ia ZEILEN LINOLEUMS Zoiiuw en Maa flijtl rs wordt nit oierlainiun U wu woikelijke hulp in den nood het boek oanbeTOlen j Na ootianget tan odre per briefkaart ordt dit boekje Iranoo per poat toegetouden door BtOKPOEL S BOekb ZaltbOliimBI 9 Mscliib GOUDA HET BESTUUR der IJ seUib ÜOl l 4 maakt bekend dat het TERREIN op Stolwijkerslui hij vriezend weer Leden hebben toeg anfr met eene Dame en inwonende kinderen beneden de 14 jaar Donateurs met eene Dame en kinderen beneden de ISjoar Leden kunnen voor hunne kinderen van 14 18 jaar kaarten ad 0 50 bekomen Zonder toegangskaarten wordt niemand toegelaten De kaarten moeten zichtbaar gedragfen worden Mfi De contributie bidraagt Voor leden f 150 plus fl entree Toor i natour8 mlnatens f 2 60 Personeele kaarten geldig voor t selsoen f l 60 Meerdere Dameskaarten oor leden en donateurg 1 0 50 HANNOVERi Levensverzekering ZONDER geneeskundig onderzoek Aanbevolen door en inlichtingen te verkrijgen bij den jHooldAgent A K VAN DER GARDEN n i mw yi r f v Ti Met E r üii loma in Oouü Belirooiitle V t l f Qlllno I arftr h te rach ji rnverjUrkendeKINA WIJN legeniwakle Ulllg t ll VWll loowel blJ kmileren uls volwnw nen gebrek aan eetlust slechte spllsverierliic senuwhooFdplJa ter verslerklns na ïlekte of kraambed koorta en hare sevoltcn ÓUINA LAROCHE FERRUGINEUX in ha bijionder tegen Bloedgebrek Bleeksticbt kwalen van Kritlachen letRUd nu Verknjgliaai in ll c i a 1 90 en 1 f Str i1 0 s ravt dzaam veraterkcnd aangenaBra van smaak voor dagelijkschgeb mk liyCI V €aW V vooral voor kinderen zwakken en klierachtlge gestellen ïeer aan te beveU n Ala geaeaskrachlige drank bij atoorniaaen ilei spijsverteringaorganen en dlarrh e ook voorinigelinEenenkleinekindeien P m i la t A Kgi 1 70 i V Kgr O eO H Kgr ƒ0 60 in bussen a H KgT 0 90 Chemlach UAll c lfl f Speciaal voor Kindervoeding uitere ITlCIKaUIIVCI Kgr ƒ 0 80 Kgr ƒ 0 1 Asthma Cigaretten y dooHJes AYG BO en O tto rookcn eencr hahe Cigarette is voldoende ter beslrijvan Ie hevigste aanratlen van Asthma etc In TütTiaritirfp RnnhonS fruit PURQATIEP tegen Ver toppJng Aam aillai illUC UmiLyyiU beien Migraine Congeatlesctc vooralookalslaxins voor IclnJeren liewijien de Tamarinde üonbons vnn KR M l l l IEN HOI M belangrijke diensten daar de vorm voor het kind begMrH k en de smaak aangenaam i l rijs per doos e 0 90 en O ÖO CnltnS lL OacéfllAC aliTmcen erkend als het BESTE huismiddel JaimiaK raatlllvO Ho t verkoudheid en Keelpljn het is een l moplosiend en verzacbteiid middel bij uitnemendheid uitsluitend in HJI O fleMi verkrij gbaar Prijs ƒ 0 20 cr ftesc hje th fnteparattn vam KRAEPELIEN ft BOLM te ZeUt v atten fwrutm t n éUqMtHfH imarnp d naam t ManiHefktntriff h ftrkinjgtiaar fty d meetft atpctA X rt tn ViogüttM KRAEPELIEN HOLM Honeveranciers ZEIST Ayy y PRAEPARATEN VAN VISITEKAARTJES gedrukt met letter naar verkiezing zijii in alle rorinaloii cii modellen verkrijgbaar bij L BlIIElil è lil liange Tiendewt g 13 O Aiitl§eptlsclie Tandpoeder en Aiillsepll§eli Mondtlucl mm K CA8SVTO Tandnrtn te Gouda OVERAL VERKRIJOBAAR Spiegelglas Verzekering CTftiBIlUI KIIil tt Agent voor Nederland ü IJ8SELSTIJN Blanwstraat Gouda Zeer voordeelige conditie Schirp coneurreerende premie n xtdLfloze vEiiiitMrsriitP li ationaal jroiidl ezit te g Gravenhage De DIRECTIE bericht dat de coupons der obligatiên vervallende 2 Januari 1900 betaalbaar zijn te s Gravenhage ten Kantore der Vennootschap de Hollandscbe Bank de Vos en Vroede en de Amsterdam Amersfoort Arnhem Firma P J Landrjr b d H H Prsetorins en Zn b d Heer H J Croockewit b d öeldersche Bank b d Heer E A Smidt Ond Beierland b d Heer A Koopman Breda Dokknm Gorknm Oouda Groningen Haarlem Harlingen Franeker Heerenveen Joure Bolsward Leeuwarden b d H H Ingen Hous Zn b d H H Fockema en Klei 1 lens b d H H C de Gjjselaar Co b d H H Montfln Dort land b d H H Mrs van Vierssen Trip en Feith b d H H Laarie en van Bemmel b d H H P Posthuma Zn b d HH lebrs Misp lblom Beijer b d H H öebrs MispelWom Beijer bd H H Oebrs Mlspelblom BeJIer b d H H Gebrs Mispelblom Beijer en P Koumans Smeding Leiden Maastricht Meppel Nymegen Rotterdam Schoonbovon Sneek b d H H Lezwgn en Eigeman b d Gelderscbe Credietvereeniging b d Heer Hk Roelink A Bz b d Nijmeegsche Etfectenbank Martens Co b d Wisselen Effectenbank b d Heer P A Grenp b d H H Brunings en Ten i Cate Utrecht b d H H lan Blijdesteln Zoon bid H H C A Witloi Zoon b d Heer S A van Minden b d H H G J en A E Ghroeneveld b d H H P F C Brunings lo b d H H A van Deventer Zoon Ken ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfberlakking Onanie n gehe jue uitêpattingen ia liet beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWARING loUaniUcbo litifaTC n et 27 afb Prys 2 ïu Te l r tlie l verschnbkeliik ovol eii eau deze ontleaBd liJdt moei liet lezen de oprechte leoriiiK dl liet Keeft rt dt aarlflka duiMod vhb een zekeren duod Te verkrjiKen bp het Ver lag aMajjarJn te Leipzii Nfiuuarkt 34 franco te en inzending ran het bedrag ook lil rostzHgijlB en in pjken Mekbandp UI Holland FRANSCHE STOOMVEEVEEIJ chfiiilscht WassfhiTi 11 OI i E llËlllER 79 KruishwU Rotterdam d er Z M den Koning d r BeTgen Houtddepöt Toor COUDA de Heer 4 VAN U8 4z Specialiteit voor ImI atoomen en rerreii ran alle Uaerenen Dameagarderoben alsook alle Kindergi etieren Speciale mncbtiug roer het toom o van pinchemantelfi voereii bont ens Oordgnen tafelkteedeu enz worden naar de aienwste en taabite methode geverfd Alle goedereu hetzij gestoomd of ireverfd worden onschadelgk voor de gexondnaicl volgenn ntJMl bewerkt GOLDCREAM BIJ WESTHAVEN 198 GOOBA Druk van A BBDIEKAN i Zm Itulirninndsi li Ovcrzicbt De Engelsche bladen maken telegrammen openbaar van hun particuliere correspondenten te Modderrivier Voor het meerendeel bevestigen zfl het reeds vroeger geseinde over de geweldige verliezen door de Hoojflandersbrigade geleden bü de twee mislukte bestormingen vaii Magerfontein Alle correspondenten prijzen den leeuwenmoed waarmede de Scbotsche hooglanders waaronder dezelfde kerels waren die de hoogten van Dargai in Engelsch Indié bestormd hebben tegen de blpbaar onneembare stelling der Boeren oprukten De berichtgever van de Times seint dat honderden doode on ewonde Hooglanders bet slagveld bedekten 30 meter schgnt de kortste afstand geweest te z n waarop de aanvallers de stellingen der Boeren konden naderen Het stormloopen werd ook belemmerd door zerdraadrersperringen die de Boeren opgesteld hadden maar verscheidene berichtgevers spreken van een dergelijke hinderlaag door de Boeren gelegd als te Storiuberg want toen de Hooglanders Maandagochtend vroeg gesteund door een gar46 regiment do sMlingan der Boeren naderden werden z ob half vier d w z toea het nog donker was terwijl de duisternis verergerd werd door een slagregen ontvangen met een moorddadig geweervuur dat de hooglanders verraste en terugdreef Blijkbaar waren de Boeren gewaarschuwd en wachtten zjj de Engelscben op Alle groote bladen behalve de Daily Telegraph zien Methuen e toestand donker in Een telegram van Metbuen gewaagt wel is waar van de ernstige verliezen die de Boeren bj Magerfontein geleden zouden hebben zoodat geheele commando s vernietigd werden maar de vraag is zegt de militaire medewerker van de Times of de verliezen der Boereu van dien aard zijn dat ziJ vooreerst Methuen te Modderrivier niet meer lastig zullen vallen Anders loopt hjj gevaar te Modderrivier ingesloten te worden evenals White te Ladysmith Wö willen geen tweede Ladysmitb in Betsjoeaualand zegt deze schrgver en de Times zegt het hem na in een hoofdartikel HiJ erkent evenwel dat Methuen alleen in staat is te beoordeelen of z jn eigen strijdkrachten zoo sterk en die van de Boeren zoo zwak zgn dat hg zjjn stelling te Modderrivier kan handhaven en tevens zijn verbindingslgn beveiligen tegen de zè er te verwachten aanvallen van de Boeren Anders behoort Methuen zoo spoedig mogelijk terug te trekken voordat de terugweg hem afgesneden wordt FEVILLETOIV Vrij naar het Kngelsoh J3 Bij die gedachte waren wij reeds vóör den uitvinder die gelukkig geen noHtie nam van Mangolds waarschuwing maar met groote handigheid zijn gebogen stok door de spaken van ons wiel stak Nu voelden w dat die spoed eenigszins alnam maar beinerkUn 09k dat Manytrap met ons werd meegesteUrd Zoodra hïj dit voelde schreeuwde hij sjenktns houd vast Ik kan alleen begrijpen dat Jenkins aan het bevel voldeed Iets naders kan ik er niet van zeggtn want naar het raïj voorkwam volgde nu het nde aller dingen Fl uw tag ik Marigold geel als een salzieke kopje over doen over het handvat ik had een gevoel alsof ik hem achterna ging in een gebogen lijn en toen witf ik mets meer totdal ik db oi en opsloeg op een starenden groep dorpelingen en den heer Manytrap over mij Keeil = lag buigen met een fiacott me hij a m n lippen bracht Zoo is het goed zeide hg opbeurend nu gaat bet u beter niet waar Ik geloof het welf xei ik en bemerkte dat ik Intnsschen bepleit de militaire modewerker van de Times het denkbeeld om zoo spoedig mogelgk althans nog 30 000 man naar ZnidAfrika te zenden Ook de Morning Post keurt scherp de oud Engelscbe vechtmethode a die by Magorfontein gebleken is waar do Sibotsche Hooglanders in gesloten gelederen vier aan vier oprukten hetgeen de moderne krijgskunst verbiedt als het vijandelijk gesqhut zoo dicht bjj is Overigens acht de Morning Post het mogelijk dat Methuen een nieuwen aanval doet op de Boeren alvorens Magerfontein los te laten maar zulk een nieuwe aanval zon spoedig moeten geschieden Iqtnsschen beveelt het blad de Britsche natie aan zich voortaan te onthouden van SQoeverg en ook de verdeeling van de Boerenrepublieken maar nit te stellen tot na de verovering ervan De militaire medewerker van de Westminster Gazette gelooft dat Methnon verstandig zou doen als hij op Oranjerivier terugtrok om daar nieuwen voorraad eu versterkingen at te wachten Middelerwjjl zon hjj zooveel troepen als hg missen kon naar Gatacre en French moeten zenden Deze deskundige erkent dat Metbuen s terugtocht vermoedelijk den val van Kimberley tengevolge zou hebben maar zelfs die ramp ware niet zoo verderfelijk als Methueii s omsingelen te Modderrivier waar hg vermoedelijk slechts voor een week rantsoen heeft De Standard ver ieomt njt goede bron dat eergisteren op het departement van oorlog besloten is om ter voorziening in de verliezen door Lord Methuen geleden maatregalen te nemen tot mobilisatie van de 7e divisie met de 8e in reserve De Engelsche ochtendbladen berichten dat de Amerikaansche senator Masson bij de indiening van de bekende motie Ch mberlaln een Lilliputter noemt in vergelijking Gladstone De Engelsche eischen aan ïransva gesteld waren twistzoekend en scbrikaanjagend zoo zeide hij Ook in de Amerikaansche Kamer is zulk een motie gesteld En nu wordt zelfs in den Duitschen Rijksdag aan Engeland de handschoen toegeworpen Eerst sprak de socialist Bebel een veroordeeling nit over Chamberlains politiek en zijn wenschen voor de verdrgving der Engelscben uit Zuid Afrika vervolgens gewaagde de conservatief Lirobnrg Stlrnm van de sympathie zijner staatkundige vrienden voor de Boeren in hun strijd togen de Engelscben daarna verklaarde de vrje conservatief Kardorff zich tegen Engeland dat op lichtzin op letb erg logi lag Haal hem nu van den vent onder hem af sloeg iemand uit den volkshoop voor en loen ik mij zoo goed en zoo kw ad het ging omdraaide ontdekte ik dat het logge iets waarop ik lag Marigold was Wi was er zicb van bawust want toen die opimerkiofï werd gemaakt eeide hij irja neem hem van mij at want hij ligt met zijn volle zwaarte op mijn borstzak De ergernis teweeggebracht door die woorden gaf mij kracht Ik sprong op en Marigold krabbelde ook overeind yWaar is de acctunulator vroeg hij rondziende Een boerenlummel hield een gekromd en verbogen wiel vast als een médngedrukte vogelenkooi en een zucht van verlichting ontsnapte ons beiden Toen keken we rond en zagen het geraamte met het andere wiel het voorwiel recht op en altijd nog wild ronddraaiende Bekommer u niet om de machme zei de luer Manytrap peinzende had bij maar gewe ten hoe weinig wij dat deden Laat mij u aan mevrouw Maggs voorstellen dé twee heeren toeristen De bijeengeloopen menigte was gaandeweg heengegaan teleui steld dat wtj niet dood waren alleen de zwaarlijvige Jeokins bleef en staanJenaar de gevol n van zijn werk mevrouw Maggidie een groote vijftigjarige vronw was met een rood gelaat en apn erg onnatuurlijke stem str pmde op ons neer f fcOch jelui arme dingen Ik heb allei van den n a wijze een oorlog begonnen was 9e nationaal liberaal Sattier voegde daarbij dali zoo zijn partij ook vertrO Uwen stelde in vo Billow s politie k de operibare meening en de Duitsche volksvertegenwoordiging toch het recht hadden om hun sympathie voor de Boeren te uiten De Pool Motty betreurde hel dut do vrodosconterentie dat grootsche deijtbeeld van den Russischen keizer niet geleid had tot een scheidsrechteriyke beslissinh van het geschil tusschen Engeland en Transvaal Het begrootingsdebat van dit jaar in den Dnittcheu Rijksdag wordt in hoofdzaak daardoor gekenmerkt dat tegen hit persoonlijke irigrijpen van den Keizer in d politiek zooa £ deze door zijn redevooringpu in het openbaar herhaaldelijk deed op eon totnogtoe ongewoon scherpe wijze dooi verscheidene partijleiders en onder protest werd opgekomen zonder dat de voorzitter do woordvoerders in het minst belemmerde De uitwendige oorzaak voor critiek bood de bckefide vlootrede aan die de Keizer In October te Hamburg heeft gehouden N dat reeds de leider van bet centrum Liober en die van de socialisten Bebel hun har daarover op krachtige wijze gelucht haddeii kwam heden de vrijzinnige Eugen Richter aan het woord dU ijn vuorganjprs nog verre ovcrtfof in ojMnnartigheid zonder voorbehoud en daarbij voortdurend luiden bijval vun de geheele linkerzijde en voor een deel ook van het centrum oogstte Ook de afgevaardigde Rickort van den rechtervleugel der vrijzinnigeii die de vlootvermeerdering steunt verklaaHe heden dat al was het in den regel ook heter om den persoon van den Keizer en ziJn redevoeringen niet in het debat te betrekken er zich hier toch omstandigheden Voordeden die daartoe noodzaakten Overigens meende Rickert dat er onder het volk een krachtige beweging ten gunste van v rgrooting der vloot waar te nemen was Kenschetsend voor den toestand dor blnnenlundsche politiek is dnt Eugen Richter zulk een scherpe rede tegen s Keizers persoonlijke politiek van plotselinge schokken houden kon zonder de geringste poging tot beperking vanwege het prosidents gestoelte of den een of anderen werkeljjk krachtigen afweer van de banken der ministers te ontmoeten Het maakt haast den indruk alsof eenigermato ook de ministers het in hun binnenste niet al te zeer betreuren als zij door dergel jke uitingen van het parlement elndeIgk een rnggesteuntjo krijgen tegen de al te heuvel atgezien Ik heb altijd zooveel te doen dat ik eigenlijk nooit tijd heb om mteres santc voorvallen te zwn maar ik kon toch met nala ten om hiernaar te gaan zien wat een wilde vaart Het was in éen woord verschrikkelijk komt toch vooral betden met mij mee om iets te g iImiiken en een beetje tot je zelf te komen Ik heb prachtige brandewijn juist goed voor schokken Ik noem het toover brandewijti want het doet wonderen Dat ma dan ook wel want die brandewijn kost mij tien shillings en zes pence de Sesch En ik heb een marmeren vestibule die iedereen gaat iien ze komen mijlen ver om die te zien Ik houd er ook een meid op na voor twaalf pond in het jaar alleen om dat marmer te schuren Of u moet vopral komenUitgeput als wij ook war n konden wij aan zulk eep maaUtroom geen weerstand bieden Vg gaven toe HOOFDSTUK V Wij gingen met mevrouw Maggs mede die al den tijd door babbelde en werden toegelaten tot de wijdvermaarde marmeren vestibule Er was niet veel bijzondere aan te zien alleen was er niet de minste overeenstemming tusschen die vestibule en hot overige deel van het huis Mevrouw Maggs was inr erg trotsch op en weidde persoonlijke beslissingen van den Keizer De Oostenrjjksche niiniater prosidont graaf Clary heeft in de bogrüotingscommissie verklaard dut de regoering een wetsontwerp bewerkt tot regeling van da taalquaestle en dat zij het bjj de Kamer zal indienen zoodra er in de behoeften van den staatsdienst voorzien is langs regelmatigen weg Il II II i ll Verspreide Ueriflit n Fhinickuk By een huiszoeking door de politie by een royalist te Parjjs zgn eergisteren een groot aantal aanplakbiljetten met het opschrift Leve de hertog van Orleans In beslag genomen Ook zyii biljetten met Leve DéroulMe I on iriU WX papieren met W g met Loubet er op gevonden Te Epernay is plotseling ee n jong soldaat overleden naar het heet tengevolge van ernstige mishandelingen van een onderofhcier die hem niet kon uitstaan omdat de soldaat Israëliet was De familie van den overledene heeft een aanklacht ingedjend Op verzoek van de Turksche regeering Is een strafinstructie geopend tegen de Aurora wegons beleediging van den sultan Het blad had naar aanleiding van de reis van admiraal Fonmier du politiek van den sultan tegenover de Armeniërs doen uitkomen en duarby op de sluipmoorden gewezen In het proces mr Labori tegen de Libre Parole is eergisteren uitspraak godaan Het blad had indertgd beweeid dat de aanslag in Augustus j l te Rennes op den advocaat gepleegd gefingeerd was De rechtbank veroordeelde het blad tot 2000 francs boet betaling overeenkomstig den eisch van 1 franc schadevergoeding on tot pubUcatio van het vonnis in 10 Paryéche en 200 provinciale bladen De vakvereenigipg der arbeiders in de nationale lucifer fabriek te Auborvillicrs en te Pantin hoeft den minister president Waldeck Rousseau verzocht als scheidsrechter op te treden in een tusschen do werklieden on de directie gerezen geschil Kergisternncht zgn naby Pary 7 personen doodgevroren D6 thermometer daaldegisteren tot 18 graden Fahrenheit onder hetvriespunt Men weet nu reeds mede te deelen dat koningin Victoria van Engeland in IVOi uit over de schoonheitl van dic vestibule en over de kosten van het onderhoud waarna ü ij ons naar een geriefelijke eetkamer bra ht waar door de vensters een prachtig uitzicht was over de nvier tusschen de moerassen door Er was volstrekt mets merkwaardigs in dal be zoek maar het bracht ons m aanraking mat een ander loenstengezelschap Wij zouden jm t aan tafel gaan toen er een gezelschap op rijwielen aankwam bestaande uit den eerwaarden lieer Sprinkler mevrouw Sprinkler en juffrouw Seldon mevrouws zuster zij maakten ook een tocht doch logeerden niet in üreenhaven maar in het nabijgelegen dorpje Thorpe Naar het scheen waren zij er al een week en wilden dien namiddag naar Rochester twintig mijleu verder waar zij weer wilden atil houden om de oude kathedraal te bezichtigen Wat eeo lieve menschen om hier bij mij te komen Hep mevrouw Maggs uit en verirelkomde hen hartelijk Ik heb hier nog meer wielrijders Die moet jelui leeren kennen Mevr Sprinkler de heeren Marigold en Underside van den laatste Iwbt u ongetwijfeld dikwijU hooren spreken Hij IS een autoriteit in fossiele b9enderen Ik bloosde zooveel ik kon en mevrouw Sprinkler zei heel beleefd dat het een interessant onderwerp van onderwek was Daarop gingen wij zitten en begonnen te dejeuneeren Van tijd tot tijd ving ik sluiksche blikken op die Mangold op juffrouw Seldon wierp en die mu voorkwamen vol bewondering te zijn i onn vervel 1