Goudsche Courant, zaterdag 16 december 1899

i ï7ii v WlDt rdleB8t ISM I AanpvangeD I October TUd va Gre iwlcli flOIIDl lOTTIIDlHTia t m 10 4 11 11 ll Sl 11 11 11 1 16 1 11 S t6 i tl 6 11 11 14 l 1 07 1 14 l ll 6 40 SO 7 U 4I 11 64 la S kl aarkriilkaB la H aOala anakqijil Jl Ha l li a laJll Sfav i blia aanlaa l k i 1 64 o I iM u itkt rrto 9 OU Dl tiM T 11 10 11 87 11 S6 11 1 10 1 10 M lO S J 10 41 P tM iU 00 tl 10 0 10 17 l 4 11 64 It OS 11 14 l el IlMUalial a 1m laar tu llal l kail aria J 6 46 6 16 BallolNka Ifaar l Irtl aawtoaalk alKj a da Ca M la to Wi aH UiL ODDl UKN I 1 01 1 01 1 14 8 46 1 11 t 1 1 l S 1 10 1 41 Ml 4 16 7 61 8 10 8 111 18 1 11 8 81 P 1 41 8 48 8 40 W n 11 48 OS 1 06 7 10 7 t l S 8 68 0 41 10 11 11 17 11 88 IM 1 80 1 41 8 00 4 00 4 S6 4 46 6 80 11 7 417 56 8 68 4I 10 11 s tB ï 10 11 1 8 4 61 11 t 4 oeurra 0l lO SS 1 60 6 0 1 80 1 0 nk Mo 11 11 4 1 01 6 18 8J D uda 1 i4S 1T 11741 I 0 F Ml 86 lO lS 10 4 11 SI II OS lt S7 1 111 14 8 17 4 17 6 01 11 00 K IO I 10 8 18 1 11 ifi RaiaauUlaMa allaau la a a aiaa artw batriaa P aial w Toaf a Mj Bia kria A atia4 mtf tla üfca i laia a O U U k k MSTllDlIi Tlaa taaa ioada S 1 0 1 11 M8 10 10 10 6 18 01 1 081 IJl t 6 08 86 8 18 8 t 1 18 1 88 10 88 linaLW 8 01 8 68 0 1010 10 64 11 48 ll tl l M i l8 4 18 4 17 6 60 61 00 10 01 0 1010 O 11 4 Uaaita 1 1 t O 18 10 16 11 0 l 08 l IO t 0 8 41 4 80 8 18 8 0 18 10 8 10 18 10 81 18 00 VulC 8 81 7 8 18 8 88 9 II 1 46 1 1 11 00 1M 8J0 1 16 8 814 41 il0 7 8 8 10 48 W B 41 10 7 88 8 10 8 10 180 10 0 11 8 11 181i 1 41 8 10 8 46 8 0 16 7 10 1 16 ie OO loada 1 17 7 84 1 18 84 10 18 10 48 11 81 U 1 8 M 4 11 4 11 47 7 611 14 l ll 11 1 8 11 8 1 I I3 8 81 8 4 10 10 16 10 S8 11 88 18 01 1 17 8 08 l IO 1 6 4 48 1 81 8 41 7 8 l 10 00 10 84 6 11 sa 1 14 10 81 II IS 11 17 4 11 7 11 t 10 64 6 30 7 0i 8 11 10 40 1 86 8 7 87 1 0 7 17 7 81 t 01 a 18 61 10 6 ll l 11 11 11 81 1 8 40 8 1S 4 41 l IO 10 7 11 7 11 M 10 01 lO U 11 10 weder eenige weken in den winter te Nice zal Yertoeven DuiTBCm AKB Op de Iceizeriyiie weri U Kiel wordt met ingang van 1 April 1900 liet aangenomen werk algescbaft Tegeiykert d znllen de loonen verlioogd worden Tengevolge van de hevige konde zgn te Berlijn 7B personen in de hospitalen opgenomen Het vriest 27 graden en de Spree ligt dicht Het scheepvaartverkeer op de meeste rivieren is gestremd Ue sgang op de Elbe te Hamburg ia zoo sterk dat het verkeer zeer belemmerd wordt Te Darmstadt Gieszeu en Mainz zullen crematoria worden gebouwd Aan den heer Ferf verzekerde h dat krachtig wordt voortgegaan met verbetering van het veeartsengkundig onderwijs en reorganisatie wordt voorbereid En aan den heer Jansen nog dat een wijziging der vogelenwet in bewerking is Nog besprak de heer Van Asch van Wjjck Ede het optreden togen de tabercoioae De heer Kool de vereenvoudiging der aangilte van veeziektegevallen De heer Kolkman protesteerde tegen de toelating van ziek Duitïch vee op Nederlandsche grenawcUanden De beer Van de Velde huldigde de tegenwoordige w ze van bestrijding van het mond en klauwzeer onder verklaring tegenover Dnitschland dat de maatregelen afdoende z n waarmede de heer Van Dedem instemt BINNENLAND 8TATEN GENEKAAL TmUKIt HMIHitH Zitting van Donderdag U December Binnenlandsche Zaken By de Landbouw afdeeling voerden nog verschillende leden het woord De beer Van Asch van Wjjck Ede die de redenen besprak waarom de handelaren zich onttrekken aan de controle van de landbouwproolfitations op hunne waren vernam van den Minister dat by een nieuwe regeling zal maken om die onderzoekingen te bevorderen vooral noodig mat het oog op de meelvervalsching De heer Schaper maakte zijn stom omtrent het voorgestelde subsidie van I iOOO aan pacbtcommissiën atbankelijk van de toezegging dat ook in die lichamen de arbcidersbelangen zullen worden behartigd door daarin ook zitting te geven aan arbeiders De heer Van Dedem wenscbt niet dezen sprong in het duister alvorens nader te zijn ingelicht want hg vreest van deze commissiën veeleer verwydering dan toenadering tusschen pachters en grondeigenaren De heer De Boer verdedigt uitvoerig bet beginsel van bet crediet als een eerste beKlissende stap op oen nieuwen Weg liet aanpassen van de tegenwoordige agrarische verhoudingen aan do geheel veranderde maatschappelijke eu economische toestanden De Minister vroeg tusschcntljds het woord tot nadere toelichting van de beteekenis van het crediet uitvloeisel van het advies der uitsluitend uit grondeigenaren suamgestelde landbouwcommissie van 1888 on dat voornamelijk beoogt bevordering van gemeen overleg tusschen eigenaars en pachters en steun aan de commissiën die betere agrariBche toestanden voorbereiden intosschen deze toestanden nader ter kennis willende brengen van de Kamer nam h j de t 4000 voorloopig terug raat de toezegging haar weer b j snppletoire begrooting voor te stellen omdat hem thans bleek dat de Kamer de beteekenis van den post niet juist opvatte Aan den heer Smeenge beloolde de Minister meer eenvormige toepassing der maatregelen tot bestrijding van sohaponschurtt met instelling van oen speciaal toezicht in het oosten des lends De Minister bevestigde de gunstige uitkomsten van het bestaande stelsel verklaarde dat een ontwerp houdende maatregelen tegen tuberculose spoedig kan verwacht worden Inzake de grensbeweiding heelt de Minister zich niet van Duitsche zpe laten intinideeren maar het vee was in ons land besmet en terugvoer naar Duitschland ware dos onbillijk Aan den heer Kool weigerde de Minister ten stelligste de intrekking der maatregelen tegen monden klauwzeer vooral tegenover het buitenland Met den heer Houwing was de Minister voor staatabebossching in friesland en Drente mits tegen fedalj en pr js grond te kragen is De Minister ifti de door den beer De Klerk gevraagde dagloonverhooging der boscharbeiders overwegen Bjj Kunsten en Wetenschappen antwoordde de Minister aan den heer FerI dat h j het advies van den lands advokaat zal vragen o er het recht van Hoorn op subsidie voor de restauratie van het Bossubuis na weigering der gemeente tot onderhond der Oostpoort en aan den heer Van Asch van Wjjck dat hö persoonlijk zal onderzoeken ol het r jk de verdere restanratie van den toren te Rhenon moet bekostigen De Kamer keurde goed den post van I HIOO voor een proefgebouw bg bet BykBmuseum ter plaatsigg van de Nachtwacht van Rembrandt nadat de minister aan den heer Visser had verzekerd dat Amsterdam do schilderij niet zal terugvorderen en hg nooit de oprichting van een zelfstandig Nachtwacht museum zul voorstellen b j mislukking der proef Daarop is de begrooting aangenomen Het debat over Marine is aangevangen H M de Koningin heeft gisterenmiddag schaatsen gereden in gezelschap van drie hofdames en een ordannance ofjcier op de gewoonlök door H M bereden baan langs het kleine Loo H M de Koningin Moeder en prinses Elisabeth van Waldeck vertoefden gedurende dien t ld in den tuin van hot Huis ten Bosch en van daar het rgden van H M W j ontleenen aan de N E Ct het volgende naar aanleiding van de aanneming der Ongevallen wet door de Tweede Kamer s i a De beraadslaging over de Ongevallenwet is den 24en October jl aangevangen on in l 1 16 l4 1 14 i L 7 10 7 M S l ii ii 11 16 11 41 11 61 11 81 46 1 61 1 6 CI MaordrMbt Sieuwgrkark OiplU loltardui H BotterdimD F Rotterdam B door 7 17 7 S4 t u 46 P 10 11 10 11 1 41 11 10 e io 7 io 11 U ll U at 8 11 Dl r llliw ta DiMtH tl 11 M 1 ItTttni TLOm KjjMia O 4 tMJM iQ Zniii MtÊttf i S BOTTIKDAII Bottaidun Beun Rottwdun D F BottenUm M Oapelli Hi uwiriwk Itoorilnwlit o d a Mt t f OfSl f 1 1 r O 4 46 4 66 B 04 6 11 6 17 6 46 0 14 SO MO 7 M r 40 It 61 si 11 7 44 11 1 W lUaai 1 a la klaiaa artw batala lO l 11 16 11 11 11 10 11 41 ll il 10 6 11 46 U 7 16 1 0 8 41 1 11 7 a7 61 J 4 1 01 14 1 07 1 16 H S ll 67 6 10 16 1M6 lU t Voorburg 1 1 a C H 1 alaa ana U lO 1 16 S 11 4 18 1 81 1 40 1 14 l U l i l J 60 8 04 ïï UI ü K l l l 10 61 11 00 11 1 ll U 10 11 11 41 li Sl i S 07 S4 7 10 8 11 6 1U 6 86 6 48 A 08 1 40 l ouita Uudi TmrI Uuwk Ulr I WooriM uil Oouda 7 4 18 8 8 S 10 14 Gouda lannhuiMiiUoarkaMlla BMIaniiaarZagwar d Voorburg a Hagt 16 vergaderingen den 27en November ten einde gebracht Naar waarheid mag gezegd worden dat dit groote stok wetgevende arbeid in korten t jd verricht is en daartoe alle factoren hebben samengewerkt vaste leiding van de regeering standvastige medewerking van d Kamer en aan weerskanten de wil om een gewichtig onderwerp van wetgeving op degelijke wgze te behandelen Vö6rdat de debatten een aanvang namen mocht de loop dien de zaken nemen zonden twijfelachtig voorkomen aan hem die niets liever wilde dan de ongevallenverzekering tot stand zien komen Tegenover het stelsel der regeering van nitsluitende en rechtstreeksche rgksverzekering stond dat van dr Kuyper waarin voor particuliere verzekering met tnsschenkomst der patroons eene ruime plaats werd opengelaten De regeering had dit laatste stelsel in de schriftelijke beraadslaging onvermoeid bestreden maar niet met het hare onvereenigbaar verklaard Het stelselKuyper had daarbg in het land de instemming van nagenoeg alle groote werkgevers Wie zon nu mocht men zich afvragen in het debat de leiding hebben de ministers of de woordvoerder der oppositie f Voud deze laatste bg de meerderheid der Kamer stenn stond dan niet te vreezen dat de behandeling der ingewikkelde artikelen van het voorstel Kuyper met zoo niet tegenstrevende dan toch niet synipathieke ministers op verwarring moest nitloopen en het ontwerp zelf zou blgven steken Die vrees heeft de regeering weggenomen door kort na den aanvang der beraadslaging te verklaren dat tusschen het voorstel van den heer Kuyper en haar ontwerp eBhe transactie niet mogelgk was Wilde de Kamer dit laatste dan moest zg het andere afwgzen 01 omgekeerd maar din was de ongevallenverzekering met deze regeering niet tot stand te brengen M 67 4 1 4 4t 4 66 6 01 6 00 6 11 4 08 4 16 MO 4 04 11 rblUMa n 4 17 iM 6 U l M 11 411 11 11 IMI 1 6 l OS IJ 61 1 41 l i l OS 1 0 M i 11 4 40 4 60 4 67 6 n4 6 10 a 1 tlaa nna 4 11 4 66 6 16 8 07 118 8 11 4 41 6 87 6 86 41 U 7 17 1 16 48 7 46 10 66 8 47 06 66 7 10 1 18 7 18 18 40 7 80 r 1 10 81 10 48 8 48 WM 8 6 11 11 11 11 Van dit oogenblik af was alle onzekerheid geweken In het oog moet gehouden worden dat de groot indnstrieelen door twee ministeriën na elkander een ontwerp tot het monopoliseeren der verzekering door het rjk te laten indienen zonder protest van hunnen kant door het tweede ontwerp onopgemerkt te laten tot het in staat van w jzen was en door eerst toen met hnnne grieven voor den dag te komen het wegnemen dier bezwaren nagenoeg onmogelijk hebben gemaakt Aan het voorstelKnyper liadden zg hunne goedkeuring gehecht maar niemand die met het vak van wetgeveu ook maar eenigermate vertrouwd was kon meenen dat het voontel zooals het daar lag wet kon worden Toen dit voorstel nu van de baan was bleef er niets meer over Pogingen om de industrieelen niet wat den verzekeringsdwang maar wat de manier van preraiebetalen betrelt tegemoet te komen werden ondernomen maar lede i ofschoon de ministors daaraan hunne raedeweiking niet onthielden schipbreuk op de verdeeldheid der voorstanders van het particulier initiatief Daarentegen overwon het ontwerp nu met vaste hand geleid alle moeilijkheden De nauwkeurige zaakkennis van den minister van waterstaat gemgstennd door de rechtskundige kundigeadviezen van dien van justitie en gedekt door het wetenschappelijk gezag van den heer Pierson die zelf zich in het debat met ëéne uitzondering niet heeft gemengd is geen oogenblik in gebreke gebleven Op ondergeschikte ponten werd toegegeven j op de hoofdlijnen van bet ontwerp is geen inbreuk toegelaten aan het publiekrechtelijk karakter der verzekering en aan de grenzen die de regeering zich voor dezen eersten stap op het gebied der arbeiders verzekering gesteld had is onwrikbaar vaatgehoiden Indien de detailkemüs van den minister Lely ons genoodigd heeft tot een woord van waardeering die van dr Kuyper wiens geestesarbeid een zooveel ruimer veld omvademt verdient geen kleiner holde Erkend behoort eindeljjk te warden dat de Kamer door hare zeUbeheersching het spoedig volbrengen van dezen arbeid in hooge mate bevorderd heeft Gaat men na hoe weinige van de honderd Kamerleden zich door dit uitlokkende onderwerp tot spreken hebben laten bewegen en hoe zakel k de meeste vertoogen waren dan zon men kunnen gedrongen worden tot de erkentenis dat welke ook de gebreken van ons parlement zgn praatziekte niet daartoe behoort De bakens bg den aanvang der beraadslagingen gezet werden b het einde daarvan stiptelgk gevolgd Oelgk de minister van financiën nog bg de algemeene beraadslaging over de staatsbegrooting gezegd heelt was het doel der regeering dat het recht van den arbeider op geldelgke schadeloos stelling voor bedrijfsongevallen werkeijjk en onvoorwaardelgk verzekerd moest wórden Dat het wetsontwerp aan dit doel beantwoordt is niet voor tegenspraak vatbaar Ter wille di rvan hebben vele Kamerleden die zoo het eenigszins mogelgk ware geweest aan de bezwaren der groot indnstrieelen voldoening verschaft en aan de particuliere verzekering eene plaats gelaten zouden hebben hunne bedenkingen tegen het ontwerp tot zwg ien gebracht Dit is voor het ingetreden jaar van wetgeving een hodpvol begin voor het eindigende kalenderjaar een goed besluit De correspondent te s Hertogonbosch van het HandelBblad achrgft Een zeer ernstige zark had op het gymnasium alhier plaats en brengt vele gemoederen in beweging Woensdag werd door de jongelqi der v fde klasse op aanwijzing van den leeraar in de Uollandsche taal een opstel gemaakt over nationaliteitsgevoel Een der leerlingen merkte hierin op datbg de B Katholieken zich het nationaliteitsgevoel niet had kunnen ontwikkelen ten gevolge van de onderdrukking tgdens de republiek onder het vervloekte Huis van Oranje De leeraar die blgkbaar met het geschrevene instemde las het opstel voor met de opmerking dat de leerling ferm voor zIJne opinie nit was gekomen De klassegenooten van het jongemensch verontwaardigd over de uitlating tegen het Huia van Oranje brachten de aak voor den rectpr en de curatoren zullen er waarsch jii l jk in gemoeid worden Geineng de Berichten Men meldt aan de N E Ct Op den bg toeristen welbekenden Dnivels berg ruim een unr ten oosten van Nymegen op Duitsch gebied gelegen is Maandag tegen 1 11 81 10 17 10 17 10 14 10 40 10 16 7 OS 6 10 1 17 LM P 6 Ml 10 11 IMO r Ml 10 0 f 10 16 10 11 tM 10 11 10 41 7 46 1 17 17 14 41 47 1 11 l M lO Oi 10 40 11 J 10 18 lOJI 10 8 10 44 11 07 11 44 l 00 den avond het Ijjk gevonden v n een deftig gekleedb vrouw van middelbaren leeftgd die daar vermoedelijk doodgevroren is Een paar boeren uit den omtrek herinnerden zich dat hun Zaterdag de weg naar den Duivelsberg was gevraagd door eene ann hen onbekende dame die z in de doode herkenden BIg kens op bet Igk gevonden stukkeu was zg eene dame nit Rotterdam Het Igk is te WQlre Dnitschland begraven Hen schrgft uit Alfen aan den Bgn Behalve met schaatsenrijden arauseeren de jongens zich hier op het gs nog op andere manier Zg zoeken de blauwachtige luchtblazen die zich onder het gs gevormd hebben op een steekt met z n mes er een gaatje in terwgl een ander er fluks een lucifer boven houdt en een mooie heldere vlam stygt nit het Ijs op Feitelgk zgn onze jongens dan ook de ontdekkers van het brongas hier want reeds jaren lieten ze het gsie bianden zooals zg dat noemen De zware kleilaag op de weilanden laat het gas niet door zoodat veengas bgna uitsluitend door de diepe slooten ontsnappen kan Men meldt uit Amsterdam Justitie en politie hielden zich gister den ganschen dag bezig met een hernieuwd onderzoek betreffende de inbraken van den laatsten tgd Het gansche nest van Lammetje Zondag in de Sint Nicolaaastraat is nogmaals uitgehaald al de loges werden in verhoor genomen voor t meerendeel oude bekenden der justitie Er zjn er onder hen die in den laatsten tgd vru wat geld verteren gevraagd hoe zy daaraan komen schamen zg zich niet de schandelijkste opgaven te doen alleen gestolen hebben zg bet niet En al is er in het logement een menigte inbrekerswerktuigen gevonden dit brengt hen niet van hun stuk De bende moet in den laatsten tgd heel wat geld te pakken gekregen hebben Een maand geleden is door enkelen van hen in een der bosschen tusschen Hilversum en Bussnm een bedrag van f 3000 in den grond begraven Dit werd toevallig onbemerkt gezien door een jager die het geld weer opgreef Het verhoor van gister werd geleid door den substituutofflcier van justitie mr Bosch van OndAmeliswaard Bg de twintig jonge mannen en vrouwen zgn naar het politiebureau overgebracht om nader gehoord te worden Slechts één der aangehoudenen verzette zich een oogenblik En een ander trachtte te ontkomen door uit een raam in den achtergevel te springen waar hg met een sprong van B meter op een plat zon terechtgekomen zgn waardoor hg het Hol een zgsteeg der Warmoesstraat bereikt zou hebben De man werd echter bg het venster gegrepen Den ganschen dag stond er in de Sint Nicolaasstraat eene menigte volks en politie voor het logement waarvan de gordijnen waren neergelaten Het eind der historie was voor heden dat er tegen 3 uur ook Lammertje Zon g in eigen persoon met haar luid krgtecd kroost in een rytnig gepakt en naar het politiebureau op het Leidsche plein werd gebracht Door de directie der Kon Vereeniging het Ned Tooneel werd vóór eenigen tgd de heer Henri de Vries voor een maand salaris beboet omdat hg niet aanwezig was toen te s Hertogenbosch gespeeld zon worden De candidatuur van Bommel waarin hg moest optreden De heer d V beweerde dat hg niet weten kon dat hg moest optreden omdat eerst op het laatste oogenblik besloten was genoemd stuk te spelen terwgl was aangegeven dat vertoond zou worden Voerman Henschel waarin hg geen rol heeft en hem van die verandering niet op de voorgeschreven wjjze kennis was gegeven De heer d V eiscbt nu in rechten van het Ned Tooneel uitkeering van de f 2000 boete welke de partij die de overeenkomst tasschen hem en het Ned Tooneel verbrak had te betalen en eergister is te Amsterdam daarover gepleit Te Groningen heeft de gemeenteraad met op 1 na algemeene stemmen voor de 6e maal binnen de 6 jaar afwgzend beschikt op het adres van het bestuur der Timmerliedenvereeniging afdeeling Oroningen van de alg Nederl Timmerliedenbond hondende verzoek in gemeentebestekken te bepalen een maiimum arbeidstgd van 10 uur met een minimumloon van 20 cent per uur STADSNIEUWS QOÜDA 16 December 1899 Stolwijk ïister middag hield de IJsclub t Beljerache alhier eene hardr jderg waaraan door 14 personen werd deelgenomen De prjjs van 125 werd behaald door F V d Starre van Gouderak de Ie premie 115 door D ZnidervUet en de 2e premie 16 door T Both Px beiden van Stolwgk Het Bortuur loofde nog eene tro stpr JB van 15 nit welke ten deel viel aan A de Jong van Ouderkerk a d IJsel HiiBTSECHT Van hier naar alle omliggende plaatsen is het gs geheel vertrouwbaar dikte 10 duim De borden van den IJsbond te Krimpenerwaard zgn alle uitgezet HoEKKoop De herberg van L Oorschot alhier is door onbekende oorzaak tot den grond afgebrand De be endende schuur en gebouwen bleven door het flink werken van de Oudewatersche brandspuit gespaard terwgl de spuit dezer gemeente misschien door de strenge vorst geen water wilde geven Alles was tegen brandschade verzekerd WoBEDEN Bedankt voor het beroep bg de Ned Hervormde Kerk te Goudswaard door den heer M van Grieken cand alhier Gister is hier een treurig ongeluk gebeurd Schipper T van den Haag naar Utrecht wilde hier giitermorgen nog door het gs breken Bg de Snellenbrug echter even buiten de stad sloeg de strak gespannen Ign achter de punt van een hek om en veroorzaakte zoo don val van een bejaard man De onde viel op zgn achterhoofd en werd bewusteloos weggedragen H overleed spoedig daarop Lekkehkkrk Alhier is een knaapje van drie en een half jaar in een bjjt verdronken TOOlvTBEXi In de plaats van Zijn laitsib wil werd gisterenavond m Kunstmin gegeven Teriiü in den I IGOENDEN Os Meii kan nu juist niet zeggen dat het vervangende stuk gelukkig gekozen was De vele thuisblijvers de zaal was slecht bezet hadden dezen keer geen ongelgk Voor de derde maal in onze 6 Voorstellingen een bigspel te genieten is toch al te veel gevergd en dan een stnk waarvan niemand iets meeneemt omdat het nagenoeg zinledig is Hebben we in het eerste stuk De vrouw van mgn Zoon de gewone tooneeltype van eene onhebbelgke schoonmoeder voor de zooveelste maal zien uitbeelden in dit bigspel moet rf Schoonvader het ontgelden Het kost bepaald moeite om zich voor te stellen of er inderdaad Schoonpapa s z in die op deze type als het er een is kunnen gelgken Jnist daarom was het stuk dan ook weinig genietbaar JSAi zaak is gewis bewonderenswaard namelgk dat artistcn van den eersten rang zich leeneii en zelfs zich bözonder inspannen om een dergelgk rederykersstuk te redden Misschien dat op een kermis Terug in den liggenden Os een snccesstnk kan zgn Dan neemt men het zoo nauw niet en men gaat dan nit om te lachen en vrool k te zgn om de dwaasheden die gezegd of gezien worden Wg Oonwenaars genieten echter in ons klein getal Abq nnementsvoorstellingen als we een stuk te zien krggen waarover we kunnen spreken en waaraan we met genoegen kunnen deuken Ware het niet mogelgk geweest de voorstelling te verdagen tot dat de ongestelde n V weer konden meewerken Ons ware dan eene teleurstelling bespaard In het eerste bedrgf hebben we nn en dan nog wel eens kunnen lachen om enkele grappige tooneeltjes maar in het tweede en derde bedrgf konden de toevalligheden ons niet meer amuseeren ondanks het goede spel der artisten die nn en dan wel wat verlegen moesten z jn met hun eigen figuur Gelukkig dat Mevrouw v Egsden Vink door haar schalksch en natuurlijk optreden en hare gemakkelgkheid in hare bewegingen ons wat te zien gaf dat de aandacht trok Ook de Heer van Egsden was in zgn rol van luitenant vrger en typiger dan we hem in deze rol ons zouden gedacht hebben De Heer Poolman maakt van zgne taak wat hg kan en het hinderde nn ook niet dat er in zgn uitspraak soms een Amsterdamsch tintje viel waar te nemen Mevrouw van Kerckhoven Jonkers speelde alleraardigst de g in t woord ngdig was bg haar anders ook niet in den haak De Heer van Kerckhoven was hoewel wg hem liever als diplomaat op de planken zien toch ook thuis in zgne kwaliteit van Kastelein De Heer en Mevrouw Tartaud hebben door hun wel overdacht spel ons in enkele tooneeltjes laten zien hoe jammer het is dat zulk een artistiek paar niet wat meer en beter mocht uitkomen in bun talent Ze gaven er bljjk van als ze maar konden doch de gelegenheid was in dit stuk te schaarsch voor hen Mogen we hen weldra evenals den Heer Alex Paassen in een ander lUgthjk stuk weer eens warm toejoichen dan zallen we dit maar gauw vergeten t Prachtige DASSEN met Gond bekroond LINNENGOED Een fljne collectie HEERENen DAMES PAR4PLUIES en HANDSCHOENEN enz enz v i van M A Kleiweg E 73 öüüflA rèleplUHm Km ai Amsterdam U urs van Vikn Slolkrl 81 81 s v 8 s 1001 V 18 14V M ia 6 6 l 101 7V 1 a o i 1007 S4V 0 1 811 486 z 10 a 104 1S41 188 z uov 0 V 114 li 10 1 184 1 18SV 100 66 66 181 V 1 1 8 i 100 i z 100 114 14 BECSMBER Nui iSD U n Nod W 8 1 dito dito dUc 8 dito dito dito S Hossaa OW Gou 11 1881 8 4 lTUJB lDaohr jfmK 1801 11 1 OoaTin Obl m lapior 1888 6 dito in il er 1BS8 6 PoavBSil OU met coupon 1 dito ticket 8 RdiLUID OU BinneDl 18 4 4 duo Gaoona 1880 4 dito bi Eotba 1881 4 dito bg Hop U8 aO 4 dito ia goud leoii 1883 t dito dito dito J8S4 5 SrAKIl Farpet achuM 1831 4 ToaiilJ Gcpr Cour leen 1880 4J Ga lecniiig aBrio D 0 c Icotiin aorta C ininAn B p v oblg 18 6 UlIIOO Ol lta Soll 18 0 VaNciuiu OM 4 oulmp 1881 AvariEDAM Obligation 18S6 3 Bonun ll Sb I laou 1894 8 NlD N ktt H Dilclav auid ArondKb Tab Uu CertiOcatau ÜoliUaatachaiipg dito Aro Hypolheokb piiudbr 4 Cult Mij der Voralgal sud a Or Uvpolb kb pmdbr 4V lOi Kederlaudaihe bank aaod Ned Kandalmaatach dllo N W l Pao Hyp Ii pandbr 8 Bott Hy theekb paailbr 4i Utr Hrootheokb dito 4 OoBTlNm Ö t HoDK baal aand RvsL HyiwtWtkbank paudb 6 Ambmka Hf u hypoth pau Ib 4 Maiw L Pr Li n on XiD Holl IJ 8pour Mij a nd Hjj l t Elpi T 8t 8p aand Nad li d S loarwegm aand Ned Zuid Afr 8pin aand S illto uito lila IStl dilo 6 IIiu Spo ir l 1887 8 A Eobl S nv HV Zuid Il l 8p mli A H nbl 8 PoiilTN Waraohau Weenen aand Ruil Or Ku a apv Mg obi 4 Baltiacba dito aan I Paalowa dito aand 5 Iwang PomW dito aiud 8 Knrak Gk Aaow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 AmaiZA Com I ao 8p Mij oiil 6 Ob e North W pr C f aan I dil i dilo Win 8l I etor obl 7 141V Den rkRioGr 8pni rert T a 61 UlinoU Gontr 1 obl in itond 4 1 lOS Louia kNaibailliOen r aanl 74 Ueii u N 9pv M Ie h rp i S I04 Mia Kwa f 4pCt pref aaod 87 N ïork Onlaa o fc Weat aand 16 Penu dto Ohio obhg 8 Oregon Calif I hyp In goud 5 i 8t Vaid Minn ti Maoil obl Dii faiHoofl JD oblg 8 48 ia dilo dito Li c Ool l8 hyp O J Oi iDa Can Soulji Chert i aan I SV VlK G Rail k Na to h d c O Amalerd Omnibua Hij aand 180 Botterd Tramire MaaiB taQd 110 Kid 8tad Amaterdam aand I 108 Blad Eo terdam aand 8 101 BlLOll Slad Autoarpen 1887 1 4 Siad Bruaael 1888 Si i 100 Uoiia TheiaaRegullr0 8elach 4 UlVg OoBTin ataaulcenig 1880 I 117V K K Coat B Cr 1880 8 101 i 3ruija 8lad Madrid 8 li f S41 Nto Ver Bal Arb Spool eert 86 MTELS mmi Zoowel voor Dames als Kinderen Ulouseo Japonsloifen PelterUeo in groote verscheidenheid billyke pry en il SAM80M BnlTKeriyke Stand moordrecht GEHUWD D van Vliet en J van der Bas OVERLEDEN W G de Bruin weduwnaar van G Boudesteijn 74 J G Snaterse weduwnaar van C van Adrichem 64 j A G Verboom 20 j C Bonefaas 56 j DK VREUGDE EEKS HIIISV4DER8 Van onze correspondent Onze verslaggever zgn rondreis door Nederland voortzettende waarvan wg voor eenige dagen het begin vermeld hebben was eindelijk te Alkmaar aangeland Men staat verstomd als men in jaren die kleine plaatsjes in Nederland niet bezocht heelt over de eijjenaardigheid van elk hunner op t gebied van handel W j badden van den heer A de la Orange zeilmaker te Alkmaar een schrijven ontvangen als volgt luidende Reeds verscheidene maanden was ik l jdende geweest aan maagzwaarte en alles wat ik er voor gebruikte mocht niet baten Toen mg toevalliger wgze een boekje onder dOj spgen kwam handelende over de Pink Hflta van Dr Williams Ik probeerde ze m eens en z j hebben wonderen verricht Ik bl C steeds dankbaar na t gebruik van de tweede doos gevoelde ik mg volkomen wel want t eten en slapen bekwam mg goed t geen ik voor dien t id niet genoten had Ik raad deze Pink Pillen een ieder aan want zg hebben m j genezen De vreugde van dien huisvader zoo verklaart ons onze verslaggever is onbeschrijfelijk en bet was oen treffend iets deze NiuiT een portret vreugde bg deze persoon te bespeuren daar h j deze niet mot woorden kon doen kennen aangezien bg bovendien nog beroofd was van bet gehoor en de spraak Het lichamelijk Igden was hem oen last geworden en op een lei schrgvende verklaarde hg m zgne genezing in t bgzgn zgner echtgenoote eveneens opgeruimd en verheugd door de ongehoopte herstelling van den broodwinner des huisgezins Mot erkeutelgkhoid werd bovenstaand portret aan ouzen verslaggever aangeboden om de waarheid te bevestigen van hetgeen voorafgaat Do twijfelaars kunnen zich vrgolljk tot al de personen wenden waarvan do attesten vermeld worden en al de personen die gebruik gemaakt hebben van de Pink Pillen zullen er de goode uitwerkingen van mededeelen Diegenen die gebruik maken van de Pink Pillen zullen er de beste resultaten van bekomen Z j z ju krachtdadig voor bloedarmoede verlamming ruggemergstoring rheumatiok heupjicht zenuwpgn Ht Vitusdans hoofdpijn zenuwziekte kliergezwellen enz Zü zgu een horniouwer van het bloed en een spierversterkend middel Zy geven scboono kleuren aan de bleeke gelaatskleuren handelen in al de tijdperken der verzwakking bg de vrouw en veroorzaken bg den man eene werkdadige werking tegen al de ziekten veroorzaakt door licbainelgke en geestelijke overspanning en door bniteusporigbcden Pr J8 f 1 75 de doos f 9 per O doozon Verkrijgbaar bg J H 1 Snaiiii ifc Steiger 27 Rotterdam eenig depotbonder voor Nederland en apotheken Franco toezending tegen postwissel Ook echt verkrijgbaar voor Gouda eu omstreken h j Wolf en Co ADVERFENTIëN Heden overlf cd in den üiidurdom van bjjna 62 jaar Dirkje Fröbe Sedert 1877 was z j met do grootste toewgding als Kinder Moeder in ons Gosticbt werkzaam lUgenten v h Wee hui Gouda U December 1899 ♦ De familie BURGERNDLIK betuigt haar hartel jken dank voor de vele bowgzen van belangstelling ondervonden b j bet overlijden van baar geliefde Moeder Behuwden Grootmoedor Mevrouw de Wed H G NIOOLAïKat Gouda U December 1899 De COMMISSIE voor WERKVERSCHAFFING brengt ter kennis van belanghebbenden dat de EERSTE INSf HRI lVING zal plaats hebben UKilEW WO ll van tot 0 uur en verder iedere MAANDAG AVOND van f tot uur in het lokaal naast den Heer SPIERINGS op de Kattensingel Beleefd wordt men verzocht zgn hui snummer op te geven HET BESTUUR TE HÜÜK TERSTOND OF LATER een OngemeuVüeerde Kamer h f l M per week Adres FLUWEELEN SINGEL 622 ta