Goudsche Courant, maandag 18 december 1899

IVo 807S Maandag 18 öeceinbei 1890 38sté Jaargang mimm coirmt J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ko t ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer t i Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd I Teicfua ii SS De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 h anco per post 1 70 Afzonderlijke Nomroers VTJF CENTEN m O © dames zangVeeeeniging n Directenr lie heer J H B Sf lJtaiDEKIIAIII UITVOERING 01 Maandag 18 December H avonds H nar in de Zaal i Nat en Vermaak der Sucicleil fieonie i Met medewerking van Heeren Invite s en van den Heer A v d STAP Bariton IJeUt Accompagnement Mej R H W SPRUIJT doHr A H BEÜSEKAMP H H Donatenrs bebben toegang met 2 Dames H H Knnstl leden met 1 Dame meerdere dame en leerlingen der Hted Mnz Scbool kannen worden geïntrodnceard tegen betaling van f 0 50 2 1 die op den avond der uitvoering als Don of Knnstl lid wenschen toe te treden kunnen zicb daartoe vervoegen aan het bureau De contributie der Don bedraagt f 3 50 die dor Knnstl leden 1 2 60 per jaar H H Donatenf en Knnstl leden worden beleefd verïoclit do voor hen gereaerreerile plaatsen in te nemen ipËmAËlüiÊi stads Muziekschool 01 Vrijdag II UeceiDber 1899 Aanvang s nam ten f ifur on s avonds ten V Mur in de Sociëteit Ons Genoegen te GouDi INSCHRIJVING van nieuwe Leerlingen in het gebouw Arti Legi aldaar op XalerHag 93 Itecember tH 9 s nam van 1 3 uur Over voorwaarden van toelating zie aanplakbiljetten Namens de Commissie van Toezicht op de Stads Muziekschool J J A MONTIJN Secretaris H J VAN SCHALEN Behanger en tlloffeerder Lange Groenendnal I 108 ywrhuiden een groote sorteering Beliiniigsclpaplereii Ch or a aön st offe n ZEILKN LINOLEUMS FRANSCHE STOOMVEEVEBI gHpiiiImIm UavNcliciii H 01 l E lll i1IEIt lö JirulMhade IMIi rilnm UebreTetaurl il or Z M ilnn Komnn l r Belgen Hoorddepdt voor lOUDA Je llw VAN 08 Az Specialiteit Toor hel stiximen en nrven vaii lie lliMiren en DamesuanliTcibBn Bl ol lie Kinil rtf iwif reii hpeeiaU innclitinu oor lu l mi ni n laii pluohe inanU lii leerxn boni en Gnrdünen talelkleedeu eiir wonleii iiaiir de nieuwtte en lnaUte niéthmle vert l Alle goederen hotj j genloonul ol ireverjil mirilen onncheilelijk lonr ile ireiondreid fdljreiiK taal Itnwerltt ff HANNOVEBA Levensverasekering ZONDER geneeskundig onderssoek Aanbevolen door en inlichtingen te verkrijgen bij den HoofdA gent A K VAN DER GARDEN IJsclub GOLDA a IJTs en weder diëliende HEnEil Vrijdag Opening der liaan te i 8 ure V HET BESTUUR t s en o sr weqafG ei O o b s wiJ niTïïA isriDEi R Eiisr Deelnemers worden verzocht nlet JL AM PIONS te rgden Kort overzlctatjonxer FrfJioouraDt SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fless 12 12 flesch 15 18 1 50 1 75 5 2 25 ROODE en WITTE PORTWIJNEN MADERA S droog en zoet X 9 i U O a S VERMOUTH la Tnrln 9 S O BODEGA CHAMPAGNE o COGNAC k f 1 75 f 2 25 f 2 76 f 3 25 f 3 75 enSCOTCH WHISKY Per Fl Per Ank 45 El I ó LI8TRAC 1 J 0 65 Nto f 27 75 S ex CHATEAU VALROSE 0 75 31 S St ESTEPHE 0 85 36 OlP St EMILION 1894 1 42 2 PAUILLAC 1893 1 25 63 i ti I GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 S SAUTERNE 1 42 ê ZELTINGER Moezel 0 90 37 60 BOURGOGNE 1 10 Z De fiesschen zijn in de prezen begrepen en worden i 3 ets per stuk teruggenomen Bü elke hoefeelheid verkrijgbaar bij e Onna T CREB I Gonda VISITEKAARTJES gedrukt met letter naar verkiezing zijn In alle Tor in a ton en modellen verkrijgliaar bIJ Lange Tieiideweg l 00 f Gebri Stoll werck s Chocolade en Cacao Dmimalig door d nieuwst uitvindingen up moohinaal geöicd verbeterdt fcbrioatle i uitsluitend gebruik van fljnt en fijnste grondstuflbu RsrandeerDi len verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao otn ii nb6veienswa rdig fabrikaat nauwkeurig beantwoorde de aw den inhoud d r reap Ktikotten Ut irma behaalde 87 Brerots als HofUTerftucler 44 Eere Dlploma s goudo enz Medallieg a bewijs Jan uitmuntend i fiibrUa t Beedg 1874 schroef do AoowienuB national lie Paris Mou Tou A awnoni tm HadcUIe r preniire claaoe n oonaldémttoB ae Totrs xiMllent Jkbrloaöon d Obooolnt bonbons variaa to o Mwtmk fabrikaat i verkrijgbaar bij 11 H Confiseura Banketbakker eu nu fl iMi lv rt8MnwooTdiger oor Kederbuid Jdlni Hattemlodt Amaterdam Kulverstraat lOS ILl jllJIIIBWMMMWMMBCgnBMggWWWBMMI Tot DINSDAG in loiaing een lading puike grove KACHELKOLEN waamit tot concurreerende prgzen zal worden gelost Verder voorradig iHchine Smoe en Haardkolen Oikes en Ie qualitoil Anlhraciet Aanbevelend JAir ZWART Fzn EERSTE NEDERLAHDSCHE RIJWIELFABRIEK DirecUnr H BUaOËRS DKVENTER Uodel t zonder rem en schennen f 37 60 Model l met 90 Model A 110 Model AA 125 Model AAA 145 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATÈNES 166 LUXE ACATüNE 180 P S DAMES KETÏINGEIJWIELEN qp alle prgzen f 5 hooger VertHiPnwooriligtr J C DERl IT£R Gouih Een ware Schat Toor de ongelnkkiffe alKchtoiTen der ZeHberlekkm Onanie en geheime liUpAttingen ii iet beroemde vrerk Z Dr Uetau s EU BCVVARI loilaodscbe nit RTe met 27 atb Pr t 2 ffuldeii leder die nftn de rerachrihkelgke f volgen raii deze ondeogd tgdt moet het lesen de oprechte tearing die het geeft redt jaarl ks daiwnd van een zekeren dood Te rerkrügen bg het Ver lagflM asin te Leipxïg Neumarkt 34 franoo tegen inzending van het bedn f ook ill loetKegols en iit eiken boekhandel iD HolUüid Reuzenpakket visitekaarten ouii Tra nsvaalA IbHin 100 f so f o en en Na ontvangst van postwissel groot t lH verzenden w j alom franco iOO é r in riSITEKAARTJBS op jn glacé carton in étni met tOO Knviloppen Om ieder evenwel tot keepen te noopen geven wij daarbij geheel kosteloos ten Ie Het beroemde TrnnitKnal Album bavattende de geheele geschiedenis der ZnidAfrikaansche Republieken van af 1662 opgeluisterd door rnim 30 illustration en eeq Kaartje van Transvaal ten 2e Een Bon der Amsterdamsche geldloterij gebaseerd en geheel werkend op de Ned Staatsloterij kans gevende op prezen van f 100 f 50 f 30 f 25 f 20 f 10 f 5 enz ten 3o Een zMr fraaie SiUonHebeurknlender voar mOO Bovendien ontvangen de eerste 100 bestellers nog een geheel compleet Jlaatnatempet Wr TT dus postwissel te laaSl W jenden d l lli met dnideiyke opgave van naam a n de AMSTEED GELDL 2e Jan Steenstr 40 Amsterdav en a ontvangt het grootste en mooiste PAKKET wat tot heden is gegeveu PaiH Expellcr Dutif JMiirafdtiitmid tr nkat hkiMte k jïu f fateaMMlaaMtlMkM liMlii lihir milli UIm na Tip m Bwflxt i p im t iitBt § g II ilta I Drek Tu A b OofniA i Uuilenlaadsch Overzicht Volgens een Engelsch regeeringstelegram heeft Bulier een ernstige nederlaag geleden en tien kanonnen verloren Behalve deze belangrijke tijding waaromtrent wg met verlangen bijzonderheden tegemoetzien is het nieuws van den oorlog zeer onbeduidend Wel kwam een telegram waaruit bljjkt dat eergisteren waarschgnlijk bjj Colenso een artillerie gevecht heeft plaats gehad Vermoedelijk zullen wj uit Natal nu wel spoedig wat meer hoeren Sir Redvers Bulier heeft daar nu een macht bgeen waarmee misschien wel iets kan worden uitgericht en zooals de Westm Gaz opmerkt wanneer genei ual Buller den belegeraars van Ladysmith een slag toebracht zou deze klinken door heel Znid Afrika en Lord Methuen s positie veel verbeteren De wensch dat dit zou geschieden is wellicht de vader geweest van het gerucht over de ontzetting van Ladysmith Ook de militaire medewerker van de Westminster Gaz verwacht vooreerst gejn oorlogsfeiten behalve in Natal Methnen moet ook volgens hem temgtrekken naar de Oranje rivier daar defeneiei to werlc 9Mt en alle versterkingen die in Zuid Atrika aankomen overlaten voor Gatacre die in de neteligste positie is De deskundige van de Westminster meent trouwens dat Methuen nooit zoo ver vooruit had mogen gaan zoolang Oatacre niet sterk genoeg was om met hem samen te werken De boeren commandant Cronjè meldt in zijn rapport aan de regeering over den slag bij Magerfontein het volgende Maandag werd een ongeregeld gevecht geleverd tot zes nnr s avonds waarin het zware geschntvuur hervat werd De Skandinaviërs namen stormenderhand een i terke stelling maar deze werd onhoudbaar en zjj leden zware verliezen Ik kon hun geen hulp zenden De Engelschen badden een overweldigende legermacht maar moeten ten minste tweeduizend man aan doodeiv en gewonden hebben verloren Van vergeven was geen sprake Onze burgers streden met leeuwenmoed en behielden hun stellingen onder het zware vunr van de Engelschen Onze kanonnen zjjn van zeer weinig nat Onze verliezen zijn nog niet nauwkeurig bekend k schat ze op honderd dooden eu gewonden Ziehier eenige bizonderheden uit het verslag van den correspondent der Standard omtrent Magerfontein Geen voorzorg was verznimd om den aanval tot een goed eind te brengen Zaterdag beschoot het scbeepskanon Joe Chamberlain S edoopt de kopjes en Zondag voegden zich e houwitserbatterij en andere stukken er bij Het scbeepskanon was toen ten westen van den Spoorweg opgesteld en de battergen ten oosten Het Northamptonshire het Yorks hirelichte infanterie regiment en de cavalerie dienden ter bescherming De beschieting duurde haast onverpoosd den heelen dag het scbeepskanon en de houwitsers schoten met lyddiet De Boeren deden slechts eep een zwakke poging om met hun twaalf stukken te antwoorden Zondagnacht om 12 nnr kreeg de Hoog landersbrigade onder bevel van generaal Wanchope last tegen de vijandelijke stelling op te trekken De brigade bestond uit het Ie lichteinfanterie Hooglanders het Ie Argyll gyllen Sutherland Hooglanders het 2e Konlnklgke Hooglanders Black Watch en het 2e SeafortbHooglanders De brigade werd geleid door gidsen De nacht wu zeer donker hetgem nog erger was door een zwaren regen Om 8 20 terw 1 de Hooglanders nog in vieren marcheerden werd een hevig vuur op ze gericht uit schansen aan den voet van het door de Boeren bezette kopje Ofschoon het nog niet daagde richtte bet vgandelgke vuur een vreeselijke slachting aan van een afstand van ongeveer 250 M Daarop trok de brigade terug BiJ het aanbreken JJUL ien dag begon do artillerie weer met 3t BT onden te schieten en het duurde zoo den goheelon dag Alleen in den avond wierpen de Hoeroir een paar granaten onder do Engelschen Maar al zweeg feitelgk hun geschut hun geweervuur w s zoo aanhoudend on welgericht dat de Eiigelsche infanterie hun stelling onraogelgk stormenrteihand kon nemen In het Oosten was een afdeeliug Boeren in het dichte bontgewas verscholen eir Onderhield van daar een schrikkelp vuur op den Engelschen rechtervleugel De Bondsraad heeft bepaald dat men in Duitxchland ofilcieei zal aannemen dat de nieuwe eeuw den Isten Januari 1900 begint De Keizer heeft gelast dat niet alleen de hoogobcholeii maar alle inrichti igeu van opvoeding en onderwijs het eeuwfeest zullen vieren op den laatsten schooldag v6ór het begin van de Kerstvacantie Utr taBg wikken en vregBH hebbwr ie Tsjechen besloten om ook tegen den Ausgleicb en de belastingwetten obstructie te voeren De Polen en de clericaleu liebbou steeds verzekerd dut zjj de Tsjprlion aan hun lot zouden overlaten ais z j dat doden Daardoor zou dan de HIavisch clericale rerhterzijde uit elkaar gespat zi n en aangezien Polen en clericalen dat niet willen is h t nog de vraag of zjj bun dreigement zullen uitvoeren De Tsjechen scbgnen voor die mogelijkheid niet bang te wezen en zijn vast besloten om geen enkele van graaf Clary uitgaande wet ter beraadslaging toe te laten Op die wgze hopen zj hem en den minister van justitie te dwingen hun ontslag in te dienen en plaats te maken voor een tusschenministerie dat met behulp van artikel 14 de zoogeuaamde noodzakelgke wetten zal decreteeren V De Mafla quaestie neemt in Italif zooals te verwachten was een groote botoekenis aan Het aantal aanhoudingen wordt voortgezet en reeds kondigt men aan dat de ministerraad heeft goedgekeurd dat een aantal hooggeplaatste personen o a een senator prins Mirte e a worden gevangen genomen wijl zjj nauw betrokken zgu geweest met de Mafla De bank van Sicilië waarvan de vermoorde notaris Notarbartolo directeur was heeft vgf honderd francs beschikbaar gesteld voor elk onvermogend getuige welke in deze zaak zal moeten voorkomen Verspreide Beiichlen Fbinkhije Het beet dat de keizer van Duitschlnnd besloten heeft den post van militair attaché aan het Dnitsche gezantschap te Pargs op te heffen en dat de tegenwoordige titularis baron ven Slissklnd reeds teruggeroepen is Keizer Wilhelm moet verder voornemens zjjn bet initiatief te nemen tot het opheffen van den post van militair attaché van alle regeeringen bjj alle hoven De wereldtentoonstelling zal 15 April l J XI geopend worden Van middernacht op dien datum af mag geen spgker meer in een van de gebouwen geslagen worden en de exposanten die dan nog niet gereed zgn zullen hun étalages moeten laten in den staat waarop zjj 14 April zijn Donderdag is uitspraak gedaan in de zaak Brunetière van de Revue des Deux Mondes tegen Yvei Gsyot van de Siècle Brunetière had Guyot beschuldigd bet untenrsrecbt te hebbon geschonden door zonder zjjn toestemming brieven welke hg aan de Siècle gezonden had te publiceereu De rechtbank stelde Brunetière in het geljjk en veroordeelde Guyot tot betaling van 500 francs schadeloosstelling Volgens de Matin heeft do commissaris van politic die belast was met de huiszoeking bij de paters iTii m Het geheele Engelsche Middellaiidsche zoeeskader onder admiraal Koekens is te Maltavereenigd waar het bevelen afwacht Het mafflaprocofi te Home betreffende den moord op Notarbartolo oud direetour van de bank van Sicilië aan welke misdaad de afgevaardigde Palizzolo heet medeplichtig te zijn wordt te Homo voortgezet Do yermoodelgke dader Fantana hoeft zgn alibi trachten te bewgien door de verklaringen van getuigen die uit vrees voor de beruchte niutüu zeggen wat de bandieten willen De minister van oorlog generaal Merri is eveneens ais getuige gehoord wat tengevolge heeft gehad dut te Palermo een aantal hoofden der maffia zgn gearr teerd BINNEN LANP STATEA G EN hUAAL TU ÊSKItB UtnBH Zitting van Vrijdag 15 Decijmber Marinebegrooting De heer Seret verklaarde zich met den Minister tegen de vaststelling van oen plan van organisatie en aanbouw voor de zeemacht bg de wet of als bestuur maatregel Hij schaarde zich evenwel bij ben die den Minister aanraadde z n plan van aanbouw biJ deze begroeting niet te handhaven maar bjj suppletoire begrooting voor te tellen overigens hoezeer bereid mede te werken tot de dringend noodzakelijke reconstructie der vloot wilde hg alleen gelden toestaan voor schepen voor het auxiliair eskader en den algemeenen dienst De Kamer beweegt zicb dan voort in de eenmaal goedgekeurde lijn Hij gaf daarom den Minister in overweging de aanvrage van schepen voor s lands verdediging terug te nemen on over te nemen het ook door Hpr ondersteunde amendement om thans geen gelden voor s Ministers ingrijpend plan bjj gewone begrooting te voteeren De heer De Ras betwijfelde of de stelling van Amsterdam in oorlogstijd vau de zeezijde te approviandeoren is overigens is ook hg tegen aanneming van s Hinisters plan voor binnenlandsche verdediging zoolang de levende strijdkrachten niet gu geregeld en daartoe adviseerde hg met alle waardeoring van s Ministers verbeteringen voor personeel en materieel De heer Van Vlgmen sloot zich hierbij aan vooral met het oog op onze Koloniale belangen die vorderen allereerst versterking der Indisclie Oorlogsmarine Hg drong aan op sterke voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van reparatie van nieuwe schepen kort na hunne indienststelling Ook de beer Staalman achtte het voorgestelde plan niet röp voor beslissing wil ook de aanvraag voor torpedobooten schrappen e n critiseerde d gebrekkige en daardoor kostbare inrichting van hot materieel Vervanging der jeneververstrekking aan boord vqir een anderen drank achtte hg wenschelgk De boer Verhey wenscht met het oog op de onzekerheid en de onbestemdheid van het plan het uitstellen tot na regeling vaa de str dkrachten Hg wees bovendien 0 qPen aandrang van een werkel ke organisatie van de Marine Na oen betoog van den heer Brnmmelkamp over Zondagsrust voor het loodswezen verwierp ook de heer üoekoop de voorstellen omdat zjj niet berusten op een algemeen verdedigiugsplan en evenmin getuigen van een ernstig iverieg met het oorlogsbestuur oen fverleg dat geen waarborgen voor vastheid biedt De hoer Van der Zwuag blgtt bü zgne reeds verleden jaar uitgesproken auti iuilitarische meening dat hg biJ de onmogelijkheid der verdediging van het land geen pt geeft maar hg komt er toch tegen op dtt zij die verdediging willen zoo inconsequent zijn oitt den Minister steeds de noodige millioeuen te ontbonden Ntt de pauze beantwoordde Minister Roëll do redevoeringen Na aanbouw van materieel voor Indiëachtte de Minister zieh verplicht een plante maken tot reconstructie der Nederiandscho vloot waarvan het materieel in trenrigen toestand verkeert De voorgesteldeschepen zullen dan ook dat materieel krachtig versterken zijn veerdoolmatigor dan forten op don wal langs de zeegaten on nuodtg voor verdediging en handhaving der neutraliteit u IntuBschon erkent de Minister dat aan de Kamer tgd ontbrak voor gfzette overweging van het pian en zou zjj evenals vóór twee jaar daarop b j aapplotoiro begrootlng kunnen terugkomen overeenkomstig het denk beeld van den beer Moes De Minister had geen bezwaar togen uitstel van aanbouw voor Uinnenlundsclie defensie Ten einde de Kamer tot nader onderzoek in staat te stellen zich voornemende in het volgend jaar zoo mogeljjk hg suppletoire hegrooting terug te komen met plannen voor binnenlandsche defensie Hieruit volgt dat de Minister overwegend bezwaar heelt tegen het amendement der rapporteurs waardoor hem het schip voor algemeenen dienst wordt onthouden dat het voorstolMeen toestaan Dat ilmenderiient werd aangenomen na intrekking van het rapportoursvoorstel De minister kreeg dus alleen gelden voor een schip voor buitenlandschen dienst De Minister van Waterstaat heeft omtrent den Diensttijd van bet personeel der spoorwegen aan de Tweede Kamer het volgende medegedeeld De zeer beperkte diensttgd omschreven sub a van het eerste lid van het bij Kon heslnit van 9 Fobr jl gewjjzigde art 111 van het Alg Reglement voor den dienst op do spoorwegen wordt met het oog pp de veiligheid van het verkeer alleen noodig geacht voor het personeel dat gedurende zijn diensttijd voortdurend arbeid verricht die oniff ebroken inspannend is Dat nu il het geval met een deel van de aldaar genoemde stutionsbeambtcn en bedienden doch niet met de machinisten en stokers De tijden van onafgebroken inspanning toch worden ook voor de machinisten onderbroken door rusttijden op de stations welke zoolang zg minder dan tien uur bedragen als diensttg d medetetlen Om die reden zijn do bepalingen sub n niet op de machinisten en stokers win toepassing verklaard De door een der leden uitgesproken meening dat het in den jongsten zomer plaats gehad hebbende ongeval te Vlissingen aan de nietnaleving van de bepalingen betreffende den diensttijd zon zgn te wijten behoeft dezerzijds geen wederlegging meer dat bü het bedoelde ongeval v4h niet naleving van art UB niets is gebleken Evenzeer werd te recht betoogd dat de maatschappüen den ernatigén wil aan den dag leggen om de nieuwe regeling der arbeids en rusttgden tot stipte nitvoering te brengen De mededeeling dat de seinhuis en wisselwachters en bet stationspersoneel met buitendienst belast nog steeds een langeron onafgebrokeg diensttijd hebben dan van 10