Goudsche Courant, maandag 18 december 1899

Spiegelglas Verzekering c Til Bmikii idiii o o cr ü Zeer roordeelige conditie 8cli rp coni urreerende premie gf tOoedkoopate en soliedat adrei vobr Vervoer van inboedol zoowel biDueti als buiten de rUiI met ffenliitfn wageni i bB A GRAVE9TEIJN Bleekerssiijgel m Atte toordt tegen Triïnaport iirtinite verfrkerit V7 J 3iTI3 A lsriDE llA Ï BlïT Kort ovaniclit oniar FrQiooaraDt SHÈREIES Pale en Gold Dry van alf ROODE en WITTE PORTWIJNEN MADEBA S droog en toet VKBMOUTH lo Turin BODEGA CHAMPAGNE COGNAC Ji f 1 75 f 2 25 f 2 75 f 3 25 f 3 75 en SCOTCH WHISKY Per PI Per Ank 45 PIlilSTBAC f 0 65 Nto f 27 75 VISITEKAARTJES gedrukt met letter naar verkieziiig i BEIIllil è lm CHATEAU VALEOSE 0 75 31 8t ESTEPHE 0 85 36 8t EMILION 1894 1 42 5 PAUILLAC 1893 1 25 53 S GRAVES Witte Bordaaw 0 80 34 ï SAUTERNE 1 42 S ZELTINGEE Moeiel 0 90 37 50 BOURGOGNE 1 10 47 De lesschen i n in de prjien begrepen en worden il ets per stuk teruggenomen By elke hoeveelheid verkrygbaar by De riiha T CREBAI Gouda aren is in hare algeniecnheid niet juist Wyk litt a van art 113 aanijeeft 7 yn door den uiinistcr difgcncn van liet ifenocindp x raoneel aangewpicn winr arbPid onafffi brolfcn inspannend i en voor deie personen is di dlemittjjd tot ID nor pur etraaal bepcrlit Kr zjn echter ook wsinhoi en wisHniwachter n Ktatiensbeambten mt t biiitendii ni t belast wier arbeid niet onalgebroken inspannend 1 Hew z n niet Mib a van bet artikel Kerauf2 chikt oodat vo r ben langere diensttifdendan van 10 nurknmienvoorkomen In het gewyxixde art 1 Kf is voor escbreven dat al het onder bet artikel vallende perdoncel ten niinnte 2fi vrtje dagen In hel jaar moet hebben waarvan K op een Zonol feestdag moeten valli ii liet i voor geen pourwegbeHiuttr uiogulgk de verloven biJ voorkeur up Zondagen te vcrieeucn In de overoenkoiiiit betredende de artieid tijden van gpoorwligperHoneel onlangs tusschen alle Kpoorwegbestnrm in l iiitiichland op initiatief van den Reieb Kiiienbahn Amt tot stand gebracht werden J4 jaarljiksche verlofdagen aan het jHiraoneel toegekend maar niet bepaald dat een daarvan op een Zondag moet vallen IntUBsehen hebben de poorwegbesluren partgen lot deie overeenkomst de bevoegdheid om vrjic Zondagen voor te cbryven waarvan voor ooveel hekend reeds door sommige is gebrnik gemaakt De Minister beeft gem end te kunnen licpalen dat ongeveer der laarlgksche verlofdagen Zondagen moeten zt n Veirder te gaan kwam lioin niet wcnseheiyk voor met het oog op de veillglieid van hot verkeer dat vooral des zomerH op Zimdagen eer druk h Zu zou in gevaar worden gebracht wanneer juist op dagen waarop de dienst het ïwaarst is deao werd opgedragen aan plaatsvervangers daarmede uit den aard der attk Binder verlronwd dan hot gewone personeel Oemengde Berichten Uit Amsterdam meldt men ons I e logé van l iuunierlje Zondag zjjn dun gWMchen naehl ile ll leM ll i pulilie geweest en ook gisteroelilend vioeg weiden zy nog niet losgelaten lu de Sint Nieolaasstrant echter schoen alles tot het onde doen teruggekeerd ni poliliewaeht vooi bet logement bleek ingetrokken en de goidgnen waren owebaald Het verhoor van gisteren heeft tengevolge gehad dal reeds 5 personen z n overgebracht naar het huis van bewaring Voorts werd voorluopig slei bt een dor Ifi aangehuuden n do man van l ammcrtic Zondag weder op vrtJe voeten gestetï l nmuieilje zelve ligt dus ook nog onder wars verdenking Hare kinderen z u eerglsteravond bü do grootouders gebracht tilt een en ander valt op te maken dot de juslilie gelukkig eenig bewüs schönt te heblu O gevoiiilen legen een v ftal uil de bende die reecK lang verdacht wordt van de diefstallen met braak der luatste weken Nader meldt men Het Verhoor vail gisteren heelt geleid tot het overbrengen vnu nog één der aangeboudeneu naar het buis van bewaring zoodat thans zes personen drie uioimen en drie vrouwen onder wie Luniraerlje Zondag zelve te besebouwon zÜ u voorarrest geplaatst Voorts zyn drie der aangehouden weder op vrije voeten en twaalf worden nog in de po litieburoau s vast gehouden In bet geheel heelt de politie alzSo oen entwintig peraonbn In het logement geknipt en dn met een vrtj geringe politiemacht wat dus gunstig getuigt voor opzet dor invasie Onder de in beslag genomen voorwelpen lijn breekgzer lantaars jzerboren v jlen sleutels on wapen In hot kabinet tan Lammi rtje werden vier of v l Irnaie dolken gevonden en ei n geladen rovolver welke wapenen z j zich naar haap sggen hud aaugeschalt om zich zoo lioodig tegea haar gasten te verdedigen Voorts werden eonige splinteniieuwe kleodingslnkkeu en ondergoed gevonden en ook oen rijwiel dat I niBWicrljo voor zestig guldeu bad gekocht om er baar man mee te verrassen Veel haar geld vond men niet alles te zamen ongeveer f 500 Ue justitie is overtuigd de waroinbrekoïs achter slot en grendel te hebbon t gaat er sloehts om voldoend bowfla t gen bon te vinden Uit Amsterdam schryft men Dezer dagen is hier eene vergadering geweest van houders van tenten druaiwerken gebak en winkelkranion en allo eigenaars va inrichtingen die bi lang hebben by bet beslaan hiyveu der kermissen Ongeveer tweehonderd fcermiskooplieden on kermisreiziger waren samen Kr is tot de vorming ecner voreeniging besloten en mn voorloopig bestuur werd lieiiuemd Men zal ijveren waar dat pas zal geven voor bet behoud der keriintvn en de handen ineenslaan om voor hot vervolg te voorkomen dat als gevolg der onderlinge eo ncurreatie de piys der standplaatsen op de kermissen jjoo hoog stygt als nu ank het geval is o besprekingen leidden reeds tot het besluit n adres te ijcbten tot den gemeenteraad van Hilversofei met verzoek am wederinvoering der ali schatte kermis I e oorzaak dat de fjranscbi en Belgische aansluitingen dageiyks gemist worden en reizigers en post steeds in vertraging zgn moet naar men ons m idcdeelt gezfieht worden in de zware sneeawstormen welke tusschen I ary en Brussel de wegen onbegS abaar maken Zoo kwam eergisteren een trein van llruiM el met twee our vertraging geheel bedekt Biet sneeuw te Antwerpen binnen en zoo ook kwam de Kransche post welke a avonds te 6 15 hier moet aankomen eerst glsteriiaeht te 12 a 07 aan Kflix Hchweighofer de bekende Dniteehe komiek is ziek tengevolge van vergiftiging door kolendamp Iiy logeerde te Dantzig in een kamer waarvan de kachel delect was eii ademde daar het schadeiyke gas in Schweizhofer was op bet punt zich in te schepen voor een tournee door Amerika Op de locomotieren van de Bet Aihe spiiorHegen zgn stoomlronipettenaangetil lHit 111 dienst te doen als de trein een stntloBsgebüuw binnenkomt of verlaat Het snerpende geraas der stoomfluit behoort daar dw tot het verledeiie De Kus MaHngin Naar aanleiding van lel door de Russische regeering gedaan verzïik om gratie of eommmatie van straf voorden uit den Lombokikryg bekcndeö Rus MaHngin is de gonvernenr generaal in aansluiting met den minister van koloniën voornemens a n voornoeinden Kus gratie te verleeüen vhn het nog te ondergaan gedeelte züiier tuchlhuisstral voor den tyil van twintig jaren en die slral te vervangen door verbanning uit NederlandschIndiC voor den tjd van tien jaren waartoe Port Hald als plaats van overbrenging is aangewezen in verband met artikel Ui van bot Hlralwetboek voor Keropeaiieii schriltt het Soerab Hbld liy al meldt het blad verder df rwaarlL worden gevoerd onder bewaking van repatrli erende militairen Aan dan directeur van justitie is vei zocht in afwachting van de ter zake te nemen beslissing Malingin voorlüopig al dadelgk van Hemaraiig naar Batavia over Ie bi ingen waar by in de centrale gevangenis zal worden opgesloten STAOSNIEUWS U0ÜI A 10 December JS99 Wy vestigen de aandacht van onzeIc er op ucbUirslaunde udveitentie dei orkeatfefoeniging Mozart Rottordara Aangemoedigd door hot succes Tan hel eerste concert 2fi October rekent zy op de helangstelling van de ioudsche muzieklielliebbers om bet concert op 10 laiiuari a s te kunnen geven Resultaat van het bacteriologisch onderzoek van drinkwater der Goudsche Water leidingMaalschappy Öatum 12 December 1889 Ooi sprong Kraan KantooJ Aantal teldagen 3 kiemen per gram 80 vervloeiende kiemen 40 soorten 4 ziektekiemen geoue OpiUerkiiigen goed w g Dr H J VA tHOFK Hot Avoiidleèst van d IJsclub Uouda slaagde gisteren uilmuntend Tal vanryders on ryderessen waren op de baan allen oorzien van brandende lampions aar wy vernemen zal Maandag een dergeiyk feest worden gevierd Ken 30 jarlge papegaai van den hoer i heeft voor de tweede maal in zyn leveneieren gelegd Voor ongeveer t jaar legdedit beest twee eieren en heden morgen Wfidere n voorzeker een zeldzaamheid WoBRDKK Beroepen 10 Hroot Ammersds J W H Kalkman alhier Kriiii E a d I Iski Wegens het vele dryiy s in de rivier de l lsel is de pont van de reep genomen Hierdoor is het vervoer per ryinig van Rotterdam naar plaatsen gelegen in de Krimpeuerwaiyfd gestremd Ihidaukt voor het beroep bij de Nod Hervormio Kerk te Wyngaarden door den User M iüugcbreur caud te Ouderkerk a d Usel SiuiwijK De uilslag van de gister gehouden bardryderu waaraan 14 rgders meededen is late prys A Kool te Bfrkel en Rodeiirys 2e P van der Htarre van Gouderak te P l Hykaart te Ouderkerk a d l lsel en 4e M Kwakernaat te Hekendorp Aanstaanden Donderdag aft er te Stolwyk ongeveer f 1 50 verreden w rdt verwacht men vele Kriezen BaaKBSwocni Aan den wedstr d op schaatsen alhier namen 16 personen deel De prys werd l ehaald door P de Joog van Ammerstol de Ie premie door J de Vries van Stütwyk de 2e premie door W Uraafland van Ouderkerk a 4 Usel en de 3e premie door C M de Jogg van Berkenwoude A uieK sThi Dinsdag II trad alhier in de vergadering der vereeniging Sul eo Genoegen voor een zeer talrgk publiek als spreker op de beer H A Westbroek hoofd der 2de openbare scTiool Ie Slolwgk met eene lezing getiteld Iie oude Vdmiraal welke door hem op onverbetoriyke wyze werd voorgedragen Na Ae pauze gaf de spreker nog eenige bgdragen ten beste die het bewgs leverden dat hy zoowel in het voordragen van ernst al luim een meester is Voorzeker was hel dan ook een wel verdiende hulde toen de voorzitter als tolk van het publiek den spreker in schoone bewoordingen zgn innigen dank betuigde Hazekswoidk Beroepen by de Ned Hervormde kerk alhier ds F J Kromsigt te Wi rden t MooniiHBCHT Op de bovenzaal van ile Wed e den Braber trad Dinsdag jl voor hel Dep Moordrecht en Oonderak van de Maatsch tot Nut van l Alllier zal Maandag a s in den namiddag op hot kanaal een ringrydery op schaatsen worden gebonden Ken groot ongeluk had in liet Katwyksche Kanaal plaats Zes jongelieden van KatwgkBinnen reden omstreeks balfdrie unr tegelgkmet Bchaalsenrgden in een wak in het midden van de vaart Pogingen lol redden werden vruchteloos aangewend Men wierp h n planken en touwen toe Zy kwamen metmeer boven Om vyf unr had men het laatste fyk opgehaald Zg waren van IH tol 22 jaar oud Do verslagenheid in bel dotp ui algemeen Prachtige DASSKN met Oond bekrooiS LINNENOOKD Een fijne collectie HERRKNen DAMKS PAKiAÏ LUlKS en KANDS HOENEN euz enz A Van OS 4 Kleiweg E 78 ÖOU pA BurgerlUke Stand OEBOREN 12 Dec Cornelia lohanna ouders W Hofman on N Softree Hendrik Berend lan ouders H P van Wijngaarden en W B Schokkenkamp 13 Hendrikus ornelis Johannes ouders A Nienwenhnisen en A van As Hendrika ouders J Buurman en O van Erkel 14 Willem Samuel ouders J Heesterman en K A ElsTiout 15 Pieternella Johanna Ggsberta ouders A Keldeï en W van der Laan Beniordus ouders C van der Kaa en W Spruit Johanna Maria ouders M Koek en A jde Mik 1 Frits ouders F H Rietveld en H F Schouten OVERLEDEN 14 H R Both 6 j 8 P vsn der Klein 33 j K van Oroningen 6 m D Frobe 61 j Jl m y liravestogn 54 j ONDERTROUWD 15 H J Eger te Utrecht en C W Üroenendal mm cosTciiES Zoowel voor Dames als Kinderen Itlousi n Jaimiisloffcii Pellerljeo in groote verscheidenheid biliyke pryzen ü SAMSOH ADVÈRfËNTÏËN 1 Tot onze diepe droefheid ove 1 1 leed heden in den ouderdom van 7 1 1 jaar onze lieve Moeder 1 S 1 KOPPESGHAAR 1 1 weduwe vanden WelEerwaarden Heer 1 1 H C N v s AMEROM 1 Uit aller naam 1 0 C W VA AMEROM 1 1 uu 16 Dec 1899 ATT PU vorderen hebben n l i ll n n yg of verschnldigd zijn aan de nalatenschap van den Heer i J KRANENBl RO laatst gewoond hejibende te s Oravenhage en aldaar den 4 Daeember 1899 overleden worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen v6Ar den 1 Januari 1900 ten kantore van den Notaris H Gboeüendaal te Gouda TE KOOI Ook per Z4K verkrijgbaar KATTENSINOEL H J VAN SCHALEN Hehnnger en Stoffeerder Lange üroenendaal I l ö Voorhanden een groote sorteering Bebaiigselpapleren TAPIJTII Or or d ïa et o£f e n ZEILEN LINOLEUMS EERSTE NEDERLANDSCHE RUWiBLFABRIEK Directeur H BUR0EB8 DB VENTER Model l zonder rem eo schermen f 87 60 Mödöl t met 90 Model 1 rf 110 Model AA 125 Model AAA 146 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATENES 156 LUXE ACATaNE 180 P 8 DAMES KETTINORIJWIELEN o alle pryzen f 5 hooger VertH iiwo rdig r J C DERUITEB Mi Reuzénpakket WIsilekaarten wa Traa§i aalAlliiiiii 100 SO fits ao JA en en Na ontvangst van postwissel groot ƒ I 1B verzenden wy alom franco 100 éér tnmie riSlTEKAAUTJES op jn glacé carton in étui met tOO JCnueloppen Om ieder evenwel tot koopen te poepen geven wy daarby geheel kosteloos ten Ie Het beroemde Trannvaal Album natlende de geheele geschiedenis der ZnidAfrikaansche Republieken van af 1652 opgeluisterd door ruim 30 illuslratlen en een Kaartje van Transvaal ten 2e Een Bon der Amsterdamsche geldloterg gebaseerd en geheel werkenï op de Ned Staalslotery kans gevende op pryzen van f 100 f 50 f 30 f 25 f 20 f 10 15 enz ten 3o Een zéér fraafe Saloniusheurkalender voor 1900 Bovendien ontvangen de eerste 10 1 bestellers nog een geheel compleet Haamatempet Xïaaafi TT postwissel te XZa BI W jenden ad I IS met duidelgke opgave van naam aan de AMSTERD GELDL 2e Jan St nstr 40 Amst daii en u ontvangt het grootste en mooiste PAKKET wat lol heden is gegeven Paii Expcller S55 D tif ju vordt dit mA Haifmid l I II tal TKtioaweo MMMta pkM MnMnurir Aaksi lateawMUlMllukw T Autatelko m lh CUbn vn TarU m Budn l n is llg M Mt T MMo4 niooM k püaitiUMdt inWTJjviBf umkd tMU Bknmsliik JMtt T itoi CONCERT OP W eiiS Ug lU Jaiuarl 1900 im de Zut der Sodeteit Ohs GsiroseKx te geven door de Orkest ereeniging UOZART ROTTKBDAM directeur JAC OORRBSBOOM met medewerking van den Heer W K M DB KAT Jr Dti l Vtoot ENTBÈE voor HÜ Leden f Biet I eden f 1 De Lgst tot deelname voor dit Concert zal door den Heer T vak EIJK Oosthaven worden aangeboden liet beste adres voor echte FRIBSGHB SCHAATSEN in alle MODELLEN is C3 TIElSE vC Lnnge Or o n ln J iS Specialiteit in het SLIJPEN van Schaatsen voor Hard Schoon en Kunstryden Telephooimet Gouda Sedert de uitgave van de Telepboongtdi itJD aaogealoteo 84 98 81 pa H 63 74 97 96 4 13 No Arends U J D Machinefabrikant Katlensingel i 67 Brood en Beschnitbakkery Uebrs Dercksen Karnemelksloot R 305 Café Restaurant Vredebest H Terhell Prop Wgdstraat A 158 Dercksen Gebrs Brood en Beschuitfabrikanten Westhaven B 158 Dercksen Oebrs Brood en Beschuitfabrikanten Hoogstraat A 115 Dongelmans A J Vleeschhouwer Raam O 189 Estië Co E Raam O 486 Flamman O N Machioefabrikant Vest O 568 Groef C van der Aanlegplaals der Sloombooten Vest O 613 Groenendaal H Notaris Assuradeur Westhaven B 175 Hsoftman Jzn £ Bloemensalou Kleiweg ottmaa J P Rozenkweeker Oude Sonwe Jenker Zn K Turfsiugel P 124 Leeuwen J M Kaashandelaar Punt 115 21 95 50 15 Muglwgk P D Turfsingel Machinefabriek EleClro Technisch Bureau Kaaml Vennootschap Gouda fabriek vsn Melkproducten Turtsingel Pol P van der flrma Daalman Co Flnweelensingel Bleekerg Vliet T van Zeugstraat ö 84 Vleeschhouwer Vergjeer J fabrikant van Pakkisten en Lgsten en Houthandelaar Katlensingel Q 197 e t £ £ Withof Keus J Th L Kaashandelaar Plantsoen liselub GOf PA IJs en weder dienende MAAHIIAG 4¥€mfi iST Opening der baan ten 8 ure HET BESTUUR Deelnemers worden verzocht met LAMPIONS te rijilen Gaat zien en probeert LA fiE 5 Eenif adres bij S VAN WIJNGAARDEN Korte Tieadeweg ly HANNOMi Levensverzekering ZONDER geneesi kundig onderzoek Aanbevolen rloor en inlichtingen te verkrgg eii hij den Hoqld Aeent A K VAN DER GARDEN Zeer ruime sorlooriny SCHAATSEN waaronder de echte VHIESCHFi en de bekende A1DLTII LC3IL Beleefd aanbevelend J ATT T QTT13 KOHTK OUÜKNKND UL I 199 200 iDetoöTraMXacMsenWinter Artikeleiil WACHT t ivoor namaak der oo gunstig bekende RUSSISCHE WIHTEUPAyXOI I KLH ïoolang men deie draagt gaat men niet dood dan wordt U ook I niet ziek en voelt men geen optrekkingen I toenig adres V Oor UOIJDA X O as 1 SP 16 50 per 12 fless A t 12 flesch 16t 18 1 50 1 76 5 2 25 O S e n t ar 2 i Z ïWili wrgens pluUge brek tot latte prijug opgeruiniil Is U Verkouden en moet ge ve l hoesten haal daa Eeo Flacoo Salmonlali PasUiles van U ent Ken Fraaie doos mei Drop van Cent Drop uil den Blikken Trummet M Cent per i eus by J V V OIJE KIflwes k 2 Gtuiii i Mui Zuivere Medieinnle LEVEKTKAAN k o lto per i b n MIERIK Kleiweg E KW lievesligd B G J KVËRS Oenees Heel en Verloskundige Westhaven Wi iOUDA Spreekuren f FÜNOS m rUNCE VRAAGT STEEDS l onreii§SllllOOI en rJTROK PI W€H Aanbevelend Lange Tie deitreg 34 Het IDep6t nüR Soclélè Wnéralv iIcs Kam iln virilf Cogiac gevestigd ZKUtJSTIlAVr J 85 levert het bekenden lijne merk iUPKKIU k f l IO Jper Klesch per Demyohn A i on 5 L A f J 40 per L In origineele verpakking Aanbevelend J H ROODE GEE Sl RCTER adres oor allo soorten SCHOKNWERK als hel NMnlbraliantoh Üdmea rn LiiaruiiiiHai iizijo Kleiweg K 30 tegenover de l leiwegstoeg Ontvangen alle soorten Hfcrtm ittttnreen KintlerWlXTEKPANTOFFBL S Aanbevelend C S M ITS Alle reparation en aangemeten werk