Goudsche Courant, dinsdag 19 december 1899

No 8073 Dinsdag 10 Uecember 1800 38ste Jaargan r VERHUIZINGE BININEN en BUITEN DE STAD Tapiiten Gordijnstoffenjafelkleeden Behangselpapieren enz enzl ÜJ D ïï ïï M£ mii 2 HMMMP PP HRB m m 1 I teuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Firma B DE JOi G Aattbevelend Tetcfena o SI De Uitgave dezer Courantgeocliiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden ia 125 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomroers VIJF CENTEN lelrfoon ii M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere rj l meer 1 Centen Groote letters worden berekend near plaatsruimte in ending van Advertentiën tot 1 uur des niidd is een zeer geurde S Gent SIGAAR L BISSCHOP AANBEVELEND iiulisepllsche Taiidpoeder en Anli8eplli li Moiidtliieliiiir Brt K CASacrO Tandarts te Gondn OVERAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland G USSELSTIJN Blanwstraat Gouda NELL Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris ii C FOBTUUN DBOOÖLEEVER op MAANDAG 18 DECEMBEH 1899 deB morgens te 1 uren in het Hfttel u ZiL aan de Harkt van No 1 Ben op aaagenamen tand gelegen WOOKHIIIS SCHÜtJB ERF en GROND aan den Katten ingel te Uouda Wyk y no 50 groot 1 Are m Centiaren met een nltgang in de gemconschappciyke gang daarnaast Te aanvaarden 1 lannari 1900 No 2 tot 7 V l HUIZEN EBVKN 8CHÜBKN en ÖBOND met den WEG en het WATER daarvoor in de Lazarnskade aan ds Wachtelstraat te Oonda Wttk P nrs 241 242 24a 1244 245 en 246 te lamen groot 13 Aren 7 Centiaren Nrs 2 en 3 5n te aanvaarden 1 April 1900 de overige perceolen uUn bö de week verhuurd en wel P 243 244 en 246 voor f 1 10 en no 245 met de Hchnur P no 242 voor 1 1 50 No 8 tol 11 Vier HUIZEN en ERVEN met den WEG on het WATER daarvoor aan de Lananukade te Oonda Wyk P no 253 254 255 on 256 te lamon groot 2 Aren 90 Centiaren Allen verboord btl de week no 253 tot 255 elk voor t 1 en no 256 voor 90 cents No 12 tot 15 Vier HUIZEN en EKVEN aan de iiiidsveste aan don Kleiweg te GoaM Wijk E no 67 68 59 en 60 Allen verhuurd bd de week no 57 voor 11 80 en de overigen elk voor t 1 85 Nó 16 Een rnlm ingericht HUIS ERF en GROND met alionderiyk BOVENHUIS achter de Vlschmarkt te Gouda Wyk I no 148 en 148a Verhuurd hy de week beneden voor l 2 15 en boven voor 1 1 75 Bn no 17 en 18 Twee HUIZEN en EBVEN in de Zak ol Tuinstraat te Gouda wyk L no 292 on 298 Beiden verhuurd by de wee elk voor I 1 20 De perceelen no 2 tot 7 8 tot 11 12 tot 15 en 17 en 18 worden na ahonderlyke Veiling en Alslag gecombineerd De perceelen yn te beiichtigen Donderdag J4 VHJdag 16 en Zaterdag 16 December aanstaande van 10 tot 3 uren en op don nrkoapdag van 9 tot U nren Nadere inlichtingen yn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris FOR 1 UIJN DROOGliEEVER te Oocda mwm VERKOOPING VA Kimss Inboedel waarby uewrkt UOUU m XII Vilt op DINSDAG 19 DECEMBER 1899 des morgens te JO nren ten sterfhulse van Mej de Wed W dï JONG aan den Kattensiilgel wyk i Nr 50 te Gouda De goederen lyn daags te voren van 10 tot 12 en van 8 tot 4 uren te len Nadere inlichtingen geeft Notaris J C FOBTUUN ftROOGLKE VER te Gouda TE HUUR TERSTOND OF LATEB een Oxigdmeubileorde Kamar è i t per week W Adres FLUWEELEN SINGEL 688 kli kdingmagaz ij m f Il DE MATADOR IMItukl 51 GOUDA Van af HEDEN GROOTE OPRl IMlSp van den GEHKKLEN VOORRAAD T IWIIiTEB60EDEBiN Hieronder volgen enkele prijzen Heeren l¥lii eroverJa8S H vr eg r f 16 Bu f 9 76 Heeren Wlnleraverjastei vroeger t 12 50 nu t 7 76 meeren Winleroverjassen vroeger 1 9 50 nu f 4 60 Jongeheeren Overjassen vroL g Ms f 7 76 nu f 3 50 Jongeheeren Overjassen vroeger f 10 60 nu f 6 76 I ïtfk BKMISMSOI PiSTilOJiS n lilNDIR6 EDEREN ll rdii siiisieii VOOR DEN HALVEN PÖIJS I Mea hMsle lich van im nooit mwir voorkoiMiide gflegenkeld ie proOteeren MT ZÏe de Etalage Op nieuw Ontvangen EEN PARTIJ Winierpantolfels waaronder de R I8SISCHE PANTOFFELS abmede de gunstig bekende OVERSCHOENEN merk de Weegschaal Aanbevelend B TOi GERLOO Korle Groeneudaal DAHES ZANOVEB aNICHNO Directeur de heer J H K STAINBUUR UITVOERING OP Maandag 18 Decemb s avonds 8 uur in de Zaal I Kul en Verauak i der Stoeleil t Reuiie i Het medewerking van Heeren Inviti s en van den Heer A v D STAF Bariton Delft Accompagnement Mej R H W SPEUUT deHr A H BEU8EKAMP H H Donateurs hebben toegang oet 2 Damet H H Knnstl leden met 1 Dame meerdere dames en leerlingen der Sted Ml School kunnen worden geïntroduceerd tegen betalin van I 0 50 Zy die op den avond der uitvoering all Don ol Konstl lid wenschen toe te treden kunnen tich daartoe vervoegen aanh tbareaa De contribatie der Don bedraagt i 3 60 die der Konstl leden I 2 50 per jaar H H Donateurs en Kunttl leden worden beleeld venocht de voor hen gtreterveeréé plaatsen in te nemen Openbaar Onderwijs Toelitiag vai Leerliagea op dt TiadHDsdml De Oommissie van Toezicht op bet Lager Onderwgs alhier maakt bekend dat de Inschrl Ins van LetTlliigen wier plaatsing men net dea laten FËBR 1900 op bovengenoemde school verlangt Md geschieden op DINSDAG den 19 en DECEMBER 1899 des namiddags ten vjjl tait Voor verdere bjjzoDderhedes wordt verwezen naar de aan akbiljetten Namens de Commissie D Ster4tarüt ii tB DBB VOORT Gouda 5 Dec 18il De COMMISSIE voor WEBKVBBSCHAfFING brengt ter kennis van belanghebbende dat de EEBSTE INSCHRIJVING ïal plas hebben op MAANDAG 18 DECEMBER das avonds van f tot ur eo TOrdW iedere MAANDAG AVOND in het ISkaal naast den Heer 8P1EEIN08 op de Kattonsingel Beleeld wordt men veriocht lïn huisnummer op te geven HET BESTUOB POPPEN ptnikjes wordea net en biMük vei vaardigd b K TIMMERMAKfi DiMiéU buut Voorradig voor Tooneelver pruiken baar dien enx Kuitruliiiiilyrti Ovi rzlcht Het Engelsche departement van oorlog bericht dat Maarschalk Lord Roberts is benoemd tot opperbevelhebber van de Engelsche troepen in Afrika en Lord Kitchener tot chel van den generaleo stal Een telegram van generaal Sir Bedvers Builer uit het kamp te C hieveley dd 15 December ïegt Ik betreur een ernstige nederlaag te moeten melden Ik rukte hedenochtend om vier uur uit met mijn volle kripgsmacht uit bet kamp hg Chieveley Er i n in de Toegela twee doorwaadbare plaatsen driften Het was mijn plan het overtrekken van een der driften met geweld door te zetten Zij liggen ongeveer 3 KM van elkaar Mija plan was den overtocht over de een of de andere drift door te zetten met een brigade gesteund door een brigade in het centrnm Generaal Fitzroy Hart moest de linker drift aanvallen generaal Hildyard de rechter Generaal Lyttelton in het centrum moest den een of den ander bijstaan Vroeg op den dag zag ik dat generaal Hart niet in staat zon wezen zich den overtocht te banen en ik gelastte hem zich terug te trekken Hy had den vijand intnsschen met groote dapperheid aangevallen en zgn bataljon in de voorhoede had aanmerkelijke verliezen gelden Kolonel Brooke was zwaar gewond Ik gelastte toen generaal Hildyard om vooruit te rukken hetgeen hiJ deed en liJn voorhoedebataljon bezette bet station C olenso en de huizen bij de brug Op dat oogenblik vernam ik dat de heele artillerie die ik uitgezonden had om den aanval te steunen nl de 14e en 66e veldbatterü en zes twaalfponds snelvnurders van de vhJot tot dicht bij de rivier voortgernkt was Het bleek er vol vijanden die plotseling van korten afstand een geweldig vuur openden Alle paarden werden gedood en de kanonniers waren verplicht bij hun stukken te blijven Sonunigen vonden dekking voor de mannen in een donga spleet en wanhopige pogingen werden gedaan om de veldstnkken weg te brengen Maar het vuur was te hevig en slecht twee stokken werden gered Aangezien het scheen dat de troepen nu het doelwit voor granaatvnnr zouden worden en ziJ hun leven zouden opofferen in een moedige poging om den overtocht door te zetten al werden zij niet door artillerie gesteund gelastte ik bun terug te trekken FEViLLËIOX Vrij DAar het Engelaoh 4 Zjj Mg er inderdaad niet onaardig uit zelfs tn haar wielrijdencofituum dat andera de aileron gunstigste uitwerking heeft dia ik ken op het voorkomen van een vrouw Haar gelaatskleur was rozeorood en haar haar donker een seer bekoorlijke samenstelling en dan had zij aanleg om dik te worden iets waarvoor men niet erkentelijk genoeg kan zijn in deze dagen van rooster schoonheidsstijL Wij schoten heet goed roet elkaar op aan het dejeuner De eerwaarde Samuel Sprinkler j als ngn voUe naam bleek te zijn begon op injn ingevallen kaken een bleekheid te boven te i M men die hem het voorkomen gat alsof lachen fwm sou kwetsen en ging lelfii zoover om i le kaas een raadsel op te geven omtrent de Israëlieten in de woestijn waar iedereen luidkeels om lachte maar waarvan niemand de aardigheid snapte Het gevo van al die gastvrije genoegclijkheid was dat na den maaltijd toen wij in den tuin varen gegaan en mevrouw Maggs die een mentdid pri I was otu van al wat a beaat hetgeen zjj in goede orde deden Den heelen tijd was een aanzienlijke vijandelijke macbt op mijn rechtervleugel atngedrongeu maar zy werd tegengehouden door do bereden macht onder Lord Dundonald en een gedeelte van generaal Barion s brigade Het weer was vreeslgk heet en de dag zeer afmattend voor de troepen Hun gedrag was echter nitmnntend Wij hebben tien kanonnen prijs gegeven en er een door granaatvuur verloren Ik vrees dat de verliezen in Hart s brigade zwaar zullen ziJn maar ik hoop dat de verhouding van de ernstig gewonilen niet groot zal wezen De 14o en 66e batterij Jiobbcn ook zware verliezen geleden Wij zijn naar ons kamp te Chieveley teruggetrokken In verband met generaal Buller s nederlaag wordt van regeeringawege bekend gemaakt dat er maatregelen zijn genomen om een 7e divisie uit te zenden en de verliezen aan artillerie aan te vullen Alle bladen spreken Jcalm over de neflerlaag Zij zijn het er over eens dat de toestand zoo slecht is als hg na den Indischea opstand nog niet geweest is Maar zg zien met vertrouwen den uitslag van den oorlog tegemoet Niemand blaamt Bnller wegens zijn mislukte poging om de Toegela over te trekken maar allen zeggen dat het do volstrekte plicht der regeecing is urn den oorlog voort te zetten totdat de overwinning bevochten is Enkele bladen wijzen er op dat Bnller in Natal nog beschikt over honderd kanonnen ondanks het verlies van elf stukken biJ de Toegela en minstens ook over 20 000 man Alleen de militaire medewerker van de Daily Chronicle veroorlooft zich de opmerking dat niet het verlies van de kanonnen Buller s nederlaag uitmaakt maar bet falen der voorafgaande poging van zijn generaals om de Toegela over te trekken en deze veteranen voerde de kenrbende der Britsche troepen aan Enkele bladen ver moeden dat kolonel Long s artillerie door de Boeren in een hinderlaag gelokt is gelijk te Magerfontein en Stormberg gebeurd Is want ziJn artillerie ging alleen de Toegela langs waar de tirailleurs der Boeren verscholen lagen zonder dat de argelooze Engelschen er iets van wisten Blijkbaar is derhalve dezelfde zorgeloosheid en hetzefde gemis van verkenning ook de reden geweest van de nederlaag bjj de Toegela t Is niet veel wat de Engelsche bladen te vertellen hebben als commentaar op het zoo binnen als buitenshuis had verteld wat het kostte de Sprinklers en wij op zulk en goeden voet met elkaar waren gekomen dat er geen kwestie van kon zijn om niet met elkaar naar Rochester te gaan Wij maakten dus onze jSlannen en na lurtelijk afscheid te hebben genomen ran mevrouw Maggs spraken wij al dien namiddag te half vijf om elkaar te ontmoeten bij de vier kruiswegen achter de gemeente en gezamenlijk naar Rochester te rijden Tengevolge van die overeenkomst gingen wij weldra den heuvel at naar de Opgaande Zon om er ónze rekening te betalen en on gereod te maken voor den tocht Een vriendelijke vrouw die mevrouw Maggs zei Marigold onderweg maar zij heeft wat veel van een catalogus voor een bazar om aangenaam gezelschap te zijn Die juffrouw Seldon is een charmant mei e en we konden niet beter doen dan ons bij hen aan te sluiten Zeg nu eens ronduit vindt ge dat dit pak me goed staat V Mijn vriendschap werd op een narde proet gesteld De roodharige man die vraagt of een mosterdgeel pak hem goed staat geeft groot bewijs van gebrek aan evenwicht in het cellenweefsel van cijn hersenen Als ik het te doen had zou ik iets stillers van toon hebben gekozen antwoordde ik maar ik zal jou de mode niet voorschrijven De rood flanellen kiel waarin we dien man in Dartford zagen was vrij wat erger Wees dn i maar ge rust ouwe jongen daarbij vergeleken ziet ge er heel aantrekkelijk uit Z ia waarlgk een heel aardig meisje mom verpletterend bericht van de nederlaag van den legercommandant in Zuid Afrika die de drie nederlagen in één week vol maakt De Times schrijft Sedert don grooten opBtBnd in Indië hebben wjj niet in zalK een lastigen toestand verkeerd Het is onmogelijk zich een juist denkbeeld te vormen omdat wg ons niet kunnen verklaren waarom de andere wapenen de artillerie niet te hulp zijn gekomen Generaal Huiler is van no af oven good geparalyseerd als de generaal istacro en French Da Standard constateert dat de tyding van neraal Buller s nederlaag is ontvangen evenals de andore nederlagen met kalmte en waardigheid Maar liet blad erkent dat de Boeren aan de Engelsche generaals lessen in de taktiek hebben gegeven Onze verlieten zegt de Htandard zjjn In allen gevalle niet belangrijk genoeg om ons te ontmoedigen de natie moet zich kalmer en vastgeslotener dan ooit toonen Het blad spreekt ten slotte den wensch uit dat generaal Bulier zich zal weten te rakveeren van een nederlaag die zoo onverwacht was De Daily Mail het jingoblad by nitnemendheid en het orgaan van Chahiberlain weet niets te vindon De Daily Oonicle roept nit dat de drie nederlagen in enkele dagen vna deze week 4e raapcaligste der geheole campagne maken Het bericht moet overigens te laat in Toonden bekend zgii geworden om de bladen in de gelegenheid te stellen het nienws uitvoerig te bespreken De laatste zegepraal van de Boeren wekt te Beriyn weer zulk een algemeene bevrediging dat bet byna Igkt alsof eigen landgenuoten haar bevochten hadden De pers hier beschouwt Buller s nederlaag in verband met den geheelen toestand op het üorlogstorrein door de bank als de volkomen déb cle van het Engelsche landleger en gelooft dat Engeland in weerwil van belgeen Engelsche bladen aankondigen met het oog op het geheel verouderde legorwezen niet meer in staat is groote geordende troepenmassa s naar Zoid Atrika te zenden Het Berliner Tagoblatt gelooft dat Boller door de Engelsche regeering om politieke redenen is aangezet tot zgn opmarsch om de nederlagen van Stormberg en Magertontein nit te wisscbcn Het blad vreest dat politieke redenen ook Engeland noodlottiger wgze zullen blgven verhinderen een vrede te koopen die goedkooper zal zyn naar mate hij eerder gesloten wordt De Lokal Z nzeigcr is van meening dat als pelde Marigold met waardeenng lieb je die rotogravure nog bij je f vroeg tk nsg al brutaal Ik was getirgerd Ken man die too smoorlijk verliefd was dat hij haar breekbaar conterfcitsel altijddurend in zijn borstzag droeg en die plotsicling m bewondering oversloeg voor een heel ander meit e dat vond ik walgelijk fiij mijn vraag greep Marigold woest naar zijn borstzak en riep met zelfvoldoening t Is veilig Wat heb je me een schrik aangejaagd Toen ik om onze bescheiden rekening vroeg was ik blij dat ik hem zoo getroffen had De rekening werd spoedig binnengebracht en nog spoediger betaald en aangezien de tijd opschoot lieten wij den tandem voorbrengen Htt zou niet meer daik beleefd zijn om mijnheer Manytrap vaarwel te zej en reide ik maar Marigold verklaarde beslist dien vindingrijken heer niet meer onder de oogen te willen komen wHij had ons best dood kunnen maken met zijn verwenschte accumulator zei hij verontwaardigd en ik bleef niet verder aandringen Dan liever Sandyman voegde hij erbij maar wij achtten ook dat overbodig en dachten niet verder aan Greenhaven s ietteriirndig genie Goed gesmeerd waren wij vijl minuten later ik meen natuurlek den tandem goed gesmeerd op weg naar de vier kruiswegen achter de gemeente Om daarheen te komen moesten wij voorbij de woning van den heer Manytrap maar wij zagen nieta van hem en veronderstelden dat hij binnenshuii bezig was om zijn patent accumu Engeland er heelhuids en slechts met verlies van prestige afkomt het dit slechts te danken zon hebbeu aan de oprechte vredelievendheid van andere mogendheden Do Vossischo Zoitnng zegt Hoe ook deze misdadig uitgelokte oorlog ten slotte eindigt Engeland heeft in den slag van gisteren niet alleen zyn militair prestige lu ZuidAfrika maar in do heelo wereld verbeurd op een wijze dat dit slechts mot moeite zal te herstellen zyn 1 0 Berliner Zeitnng spreekt van oen militaire débAclo die den Engelschen bewjjsl welk een noodlottige dwaasheid deze oorlog is In denzelfden geest als de bovengenoemde liberale bladen laten zich conservatieve uit Zou betitelt do Deotsclic Tageszeitung haar hoofdartikel over de Boerenoverwinningen met Hot begin van het einde verwacht als Kerstgeschenk voor ons hot bericht van de capitulatie van Ladysmith en beslnit met de dappere Boeren heil en zege te wenschen De Reichshote Nooit heeft Engeland droovor Kerstmis beleefd dan thans nu de Boeren volgens een Beriyueoho grap die niet kwaad is by de chocolade die do Koningin aan hare soldaten op dien christeiyken feestdag zendt den noodigen geslagen room leveren Engcland s militaire vooshoid is aan de kaak gesteld maar een dergeiyk stelsel kan eerst nn jaren van arbeid veranderen Intusschuu nadert het droombeeld van een Znidnfrikaandchen statenbond onder een vlag met de orunjeklenr zyn verwezenlyking De meest van militaire zyde bediende Kreuzzeitung merkt lakonisch op Nadat ook de overige Engelsche kolonnes reeds geslagen zgn hetoekent Buller s nederlaag dat do veldtocht tegen de Boeren ongelukkig is uitgevallen en het verval van Kiigeland aan de heele wereld dnideiyk Is geworden Tot dusver de Borlijnsche bladen Tegelykertyd wordt hier beweerd dat het Engelsche ministerie van oorlog aan de Engelsche pers bet vcrtrouwlgk verzoek heeft gericht om gemststellond te schrijven De groote bladen in allo Enropeeache hoofdsteden spreken In donzelfden geest VcvMpi eidc ilericlilcn FRiHKUIJK Het onderzoek over de mishandeling met doodeiyken afloop van een Isrn lietlsclien soldaat te Kpernay door een onderofficier is gesloten De kolonel van het betreffende lator te repareeren Na het gebeurde kun hem dat wel langen tijd bezig houden Wij reden weg en keken overal tut naar de vier kruiswegen arhler de gemeente maar komlen ze niet vinden Wn konden zelfn de gemeente niet vinden wat lastiger was Kens kwamen wij een ezel tegen en toen Iwweerde Marigold dat de gemeente dicht bij moest zijn maar de gevolg trekking bleek onjuist te zijn Kr was geen gemeente en geen boer om er naar te inforineeren Marigold keek op zijn horloge Het wai nog vijf minuten vóór den afgesproken tijd Dat is vervelend zei Marigold ergerlijk Wij moeten er den spat achter zetten Gelukkig jijn er hier aan dezen kant van het dorp geen heuvelx Zet aan ouwe ol we laten ze wachten We reden nu door een groene laan tus ichen hooge beukeboomen dte zoo dicht weren aU een muur en boven ons hoofd hun takken inéénsirengelden Ik voldeed aan zijn verzoek om aan te zetten en wet zoo krachtig dat ik benit iiwd werd hoe wg eigenlijk weer zouden kunnen inhouden Goed zóó riep Marigold toen de hoornen ons neveUchtig voorbij vlogen Dezen hoek om en we hebben ben te pakken Dat w erd woordelijk bewaarheid ZeHs voor dat we de hoek om waren hadden we hen te pakken Voor dat de woorden geheel uit Man ginds mond waren reden wij den eerwaarden Bamuel Sprinkler achterop en zoidanig achterop dat zijn beide lieve gezellinnen gilden bg het zien van de wqse waarop wij het deden Wordt nrvolgd i