Goudsche Courant, dinsdag 19 december 1899

ff U l GOUDA SOTTIKDAHalaa nok M Oouda I SO 7 11 l ll S li Ml 1 14 S ll 1 11 1 14 10 41 ll li ll l li U 11 11 I ll I ll Mi 1 41 H 4 11 4 41 t ll 4 11 7 14 7 11 1 17 I ll 10 10 11 9 Moontrwibl door 7 17 44 a af 11 1 1 f af a f 4 11 f Ml a r l ll t a ItiaunrVork 7 14 i ll ft Uil I OT f 4 01 i OI 1 1 a = 10 14 9 0 p ll 1 41 I II 11 41 1 14 4 11 I OI a i H a F 10 91 f SotMnlua M 4 10 7 10 1 01 I ll 1 44 P 11 11 11 10 11 11 11 11 1 11 I IO 4 I ll 1 40 MO 7 99 l li I ll t 40 lO ii a ItotlardimD P 1 41 I ll 11 11 l 4 4 04 4 1 4 11 a 11 41 RolKrdvn B I ll S OI lOJl 11 19 0I 4 11 I ll a a f 11 14 4 II KOTTIBDAH OOCOt Tiaa noa K £ SstttnUa Bean a 1M H 1I 0 1 1 a a t 9k O li Roltndui D P 1 U I t 40 11 S7 li S4 t I Oi S 4II 7 41 10 10 Sotlerdun H 4 41 t 4l 7 tl 1 40 I ll Lil 10 1 l Si ll m a I ll 4 01 4 40 i ii l li a ll 1 f Ml Otpelle 4 41 l in Ja I lO n a 1 41 4 10 a a 10 11 a a I l a a 4 47 a a 97 10 11 a HUownktrk 1 04 l e t a Hoordtwht I ll 14 X t 10 49 1 1 09 i 4 a 41 U II a oada 1 1 7 44 04 1 14 S OO 1 99 lO e IM7 11 4t 11 14 If Ot 1I S4 1 1 09 1 9 11 4 0 4 14 1 10 i 4i 1 14 4 47 i ll r M li 19 11 10 41 noUDA DEN BAASain aaiaa Q md 7 tl I Ot Ml 1 11 Ml M7 7 11 I IO i tll ll I4 10 01 10 40 11 1 J lemhuiiau Moarki ls 7 87 I ll a a a 1190 a 1 11 i Ot 11 10 11 8o t rMer Seg M il 7 4 a i 199 t 10 1 10 91 Voorixtg I OI 1 14 a lliM a 1 41 a i H a tt e llai Ml I ll v l l Ml lO li 10 4I 11 41 It IMi 1 90 1 41 Ml 4 11 4 41 M7 Mi 4 11 49 7 41 9 41 9 49 9 V 40 n OO 10 44 U 07 11 44 Directe SpoorweKverblDdlDKrn met GOUDA WlDterdleast 1899 1900 AaDxevaogen I October Tyd vaa Greeawlch to m a iil oa Mi 10 11 U II ll li 11 11 1 10 l 4t 9 00 4 00 4 lt4 i I IO 11 7 41 7 41 l li 1 4110 11 J 10 17 III 4 11 a 1 41 j lO Sl 1 10 I Oi 9 10 10 01 in 49 1 01 II lo ll 17 1 00 S iO I 10 r ll 1 99 0 11 10 40 SODUA A HSTIIDAIi tin aaM lon U I II 0II 1I I9 10 I010 S719 0I1 0II 9IIJ9 0 i Ot lli ll 1SM9M O il 1MM W 1 01 9 19 I OI 10 10 10 14 11 41 li iT 1 11 Ml 4 li 1 17 i iOI IIMOIO OJ 0 1010 0 1 41 Aut a I l 11 01 19 10 9i 11 011 09 1 10 Ml 9 41 4 N III I Oi I ll II I lO li 10 1 i 11 00 IIMt O IIIO i II 47 II 09 11 97 l li 114 1 17 7 1 09 17 100 S iO I a a lalala g aM a aaaa 4a M kalij A 1 i lif ii ah VWaau témm 1 M o I D l 1 Klv 11 y Mmt ff 1 07 MO i ll 10 17 11 00 II 0 l li Wr 4 11 l 4l 01 i lO 14 7 10 I ll 1 11 U u 4 41 U U 9 7 4 IS I ll I ll 10 14 10 11 11 41 9 94 MO 1 04 fB Ï 3 t 19 09 1 97 V09 9 0 9 41 4 41 i ll l al I t i VnatC IS7 I li SIIIIII 4I 1 1111 11 ll t MO ll Ml 4 4i 110 7 i 1 10 Ml I W 1 49 4 90 7 99 9 90 9 10 I 90 10 00 11 1 ll l 11 4 9 41 S40 9 4FH 0 1 91 7 90 9 99 1K 0 k tiJa 1 111 94 1 19 I M 10 18 10 4111 111 M M4 9 99 4 17 4 11 9 47 l li 9 14 Itll 11 10 9 49 MO 10 11 10 99 1 10 99 11 15 19 97 4 99 10 4 1 91 4 9 f9 11 19 lO II 11 10 11 11 19 11 l ul MO 9 49 4 49 1 90 II 1 4 rigiment tegt geen termen te hebben gevonden om den onderoMder sli schuldig te beichonwen De minister tran oorlog heelt nn den kolonel telegrafisch motiveering T n zDn meening gevraagd omdat de anders van den overledene bin benchuldigingen formeel handhaven Ala generaal Mercicr in het rcactionnaire Loire departcment tot cnator wordt verkozen zal de geldigheid zijner verkiezing in den Renaat worden bestreden op grond van de daden waaratui by zieh beeft schnldig gemaakt hvmemMm De Almanack de Jotha voor 1900 is verschenen Behalve de gewone rubrieken bevat by portretten van prinses Maria Theresa van Beieren prins Lndwig van Beleren president Kmile Lonbet van de Pranscbe Repnbllek prins Kmst van IjöwensteinWertheira Frendenbcrg By de verkiezingen voor den gemeenteraad te Bremen hebben de xiciaaidemorra ten U nieuwe zetels gewonnen In bet geheel zitten thans U hunner partygenooten in dat lichaam Te Mnnchen heelt het gisteren den geheelen dag hevig gesneeuwd het tramverkeer mvest grootendeels worden gestaakt De Kern is geheel dichtgevroren en niet meer te bevaren ZWITSBKI AKB Noma Droz de bekende politicus en directeur van het interniitionual spoorwegbureau is gisteravond op büna 56 iarige leeltyd te Bern overleden De Nationale Raad heelt besloten de bezoldiging van de leden van den Bondsraad van 12 KK op IStKK en die van den bondskanselier van 10 K 0 op 12000 francs te litengon Itai ik Voor de hevige koude en de sneeawstormen is rogoniicbtig weder in de plaats gekomen Men vreest voor over8t rooniingen ÜOBTBKKlJK HOKOARUli Naby Ilko is een bruiloltsstoet die in 4 leden reed doordat do koetsiers dronken waren in den Donan gestort 13 personen onder wie de jonggehuwde verdronken In het Zuiden woeden hevige snoonwstormen Te Tridst zyn Inngs do trottoirs touwen gespannen waaraan de voorbggangers zich kannen vastbonden Oeen enkel aehip kan de haven binnen BINNENLAND STATEN G EN Eli A AL TirKBOfl m MUI BH Zitting van Zaterdag l i December In deze zitting werd de behandeling der begrooting van Marine voortgezet aUsg 5 4l nw oi7 l0 7 llas Voorburg 11 ZoaUrm Hag HI e oli llo u Hiud Hf4 7 11 7 41 1 0 M HamaalkaMa allaw la u la Uaaia t oud Oudflw WoaiRl UUMhl Ulrack Woarlra Oudii iro lt r f r Ill 1 11 1 13 i ll i ll U 14 i SO 7 04 l li i iO 7 11 7 11 i ll De minister verklaarde comptabele bezwaren t hebben tegen het ook hem toelachende denkbeeld van don heer Staalman om de officieren van nduiinisti atio in enkele werkzaam heden te vervangen door sergeant schrtjvers by de marine De heeren Verhey en De Raa bestreden de onbiliyke regeling der zeetractementen voor varende officieren en verzochten uitstel van den maatregel dien de heer De Savomin IjOhman verdedigde mits verkregen rechten werden geëerbiedigd De minister beloolde voor invoering van den maatregel de bezwaren en de wenschelykheid van een overgangsmaatregel ns te gaan Na nieuwen aandrang der bezwaren verminderde de minister den post ten einde de regeling niet in te voeren dan na wegneming der bezwaren daartegen Aan dén heer mr Lncasse beloofde de minister in overweging te zullen nemen eene betere verhouding in de loodstractementen De marine begrooting is daarop aangenomen met 59 stemmen tegen 6 Het hoofdstuk Nationale schuld is goedgekeurd By het algemeen debat over de begrooting van Financit n openbaarden zich huoldziikeiyk klachten over de fiscale toepassing der belastingwetten Algemeen werd geklaagd over de weinige gelegenheid die er bestaat tot belastingbetaling over de late rondzending der aanslagbiljetten n andere ongcrieven voor bet belastingbetalend publiek en over de niet eerbiediging door de administratie van beslissingen der beroepsraden De ministei verklaarde uitdrukkelgk te wenscben dat de administratie zich daarnaar voegt en de grievon alleen te kunnen wegnemen door vermeerdering van loealiteiten en ambtenaren wat een geldkwestie is Door den minister van binnenlandschc zaken zyn eenige aanvnliingen aangebracht in do voorschriften tot regeling der werkzaamheden voor de aanstaande volkstelling Onder anderen is nader bepaald dat hetgeen ten aanzien van vraag 8 van de telkaart wordt gezegd nl dat kindereu worden geacht te behoorcn tot do kcrkeljjko gezindh hnnner ouders of voogden zoolang zg niet tot eeno andere gezindh zgn toegetreden uit den aard der zaak alleen in toepassing kan komen indien er geen twgfel bestaat omtrent de korkeiyke gezindheden der ouders of voogden en indien t geen als regel mag worden verondersteld niet door oen tegenstrgdlg antwoord op de telkaart te niet wordt gedaan Behoorcn de beide ouders tot eene verschillende kerkoiyke gezindte en ii de vraag naar de kerkolgke gezindte van hun kind niet beantwoord dan moet dienaangaande nadere inlichting worden gevraagd Indien de vraag naar de kerkelgke gezindte der ouders met de opgave van zoodanige gezindte is beantwoord maar omtrent hun kind is opgegeven dat het tot geen kerkelgke gezindte behoort dan moet deze opgave als de jniste worden aangenomen Is in laatstbedoeld geval vraag H omtrent een kind onbeantwoord gebleven dan geldt de in de VoorachriIten aangegeven en hierboven genoemde veronders TUng i SI 1 4 9 I r 11 19 1 19 In navolging van alle groote Hottheaters in Duitschland waar men thans de werken van lohann Htrabsa op groote schaal door de eerste krachten der Opera doet opvoeren zal de Ned Opera a s Dinsdag De Zigeonerbaroo ten tooneele brengen De volgende artisten zullen de hoofdrollen vervullen dames Fischer Seygard Irma Lorin We terboven Urlns enz en de heeren Urlua van der Hoeck Alexanders Schalze enz De oorspronkelijke partituur en orkestpartyen met het nieuwe finale der 2e acte zyn te Weenen aangekocht De iniae en sc ne is insgelgks naar Weener voorschriften geregeld en de decoraties naar de Weener teekeningen vervaardigd door den beer van der Uilst te Amsterdam De costnmes zyn naar de oorspronkelgke teekeningen vervaardigd door het Ned ostunmmagazgn Helmhout Co terwyi het Ballet Kielsior dir Kleye in oorapronkelgk Hongaarsche costumes zal optreden Aan de voorbereiding is de grootste zorg besteed waardoor zoowel van Sol abi koor en orkest het beste mag verwacht worden voor het welslagen van deze algemeen geliefde vrolgke Opera Oemenjfrtc Berichten Uit Amsterdam meldt men Zaterdag zgn nog negen man overgebracht van de politie bureaux naar bet huis van bewaring op de Weteringschans zoodat nu nog slechts drie personen in de politiebu reanx worden gebonden In het geheel zgn er nu 1 5 aan de Weteringschans terwyi er tot heden 3 van de 21 weder op vrye voeten zgn gesteld Dit Amsterdam meldt men In bet holle van den nacht werd de brandweer gealarmeerd voor een binnenbrand in het Paleis voor Volksviyt zoodat zg met vol materieel nitmkte Het bleek dat er vermoedelgk door bet stoken van de kachel der kotflekamer in den oostelgken vlengel van het gebouw vnttr was gekomen tnsschen de plafonds Er stond in de kolfiekamer en op den daarboven gelegen zolder vol met tooneelreqniaieten een verstikkende rook De brandweer behoelde slechts drie slangen op de Vechtwaterleiding te gebmiken om den brand te blnsschen De geleden schade is onaanzienigk Omtrent de moordaanslag te Wgnjeterp verneemt de N K C nog het volgende Zekere Fokkems oud 26 jaar was uit schaatsryden geweest en verfoeide Vrgdagavond in een herberg te Wynjeterp waar onder andere jongelieden ook de 21 jarige boerendeern 3 Zandstra te Dnurswoude wonende aanwezig was 01 II I ll 10 19 7 10 10 49 t 7 11 41 10 14 40 1 11 9I 11 11 10 11 I U 11 91 I ll 10 00 10 14 7 j 10 44 4 1 41 Ml tO Ot 1 H U U f Onder het gebmik van sterken drank kroeg Fokkema ruzie met anderen hy greep zyn mes en sloeg naar een zgner tegenstanders Op het oogenblik dat hy toesloeg plaatste de meid zich tnsschen beide personen om zoodoende den slag te voorkomen Zg zelve ontving nu den stoot ter hoogte van de hartstreek het bloed gutste uit de wonde en weldra stieri zy De politie arresteerde Fokkema en bracht hem naar Beetsterzwaag De burgemeester stelde de justitie te Heerenveen met het gebeurde in kennis die te ruim drie uur te Beetsterzwaag arriveerde waar bet Igk werd geschouwd en getuigen en den dader gehoord werden Naar men verneemt heeft Fokkemo bekend de dader te zgn Fokkema stond niet gunstig bekend hy trok spoedig by vechtpartgen het nes en werd vroeger reeda veroordeeld ter sake van verwonding met een mes De verslagene stond gunstig aangeschreven De dader wordt naar de gevangenis te Heerenveen overgebracht Nog deelt nen aan deze Isziiig vaa het geval mede In de herberg zon Fokkema nuie gekregen hebben over de meisjes met wie ze uit waren waarom de jongedochters de herberg verlieten en zich naar het ys begaven F was toen met syn mes de verslagene aangevallen wyi hy deze beschouwde als de oorzaak van de ruzie De noodlottig steek zon dus op haar gericht geweest zyn en niet by toeval door sich tussehen twee vechtende te plaatsen zon zg gotroöen zyn Natnurlgk verkeert dai gansche omgeving onder den indruk van dit tragiMk geval Het visum repertum moest gewagen van een steek in het hart Omtrent de vraag of het loon van werklieden uitbetaald moet worden op Zaterdagol by voorkeur niet op dien dag een vraagdie ook bg ons wel eens aan de orde gesteldwordt schryit een fabrikant aan de K91n Ztg Toen ik in 1878 voor mgn fabriek een arbeidsreglement ontwierp bepaalde ik dat de uitbetaling van het loon op den 7n en 22n van elklsn maand zon geschieden echter niet op een Zaterdag Nadat ik een paar jv ren lang de ondervinding had opgedaan dat ik hy deze wgze van uitbetaling behalve den Maandag voorzoover die door Maandaghouders verlet werd alle maanden nog twee werkdagen verloor of minder goed werk kreeg liet ik de loonen weer op Zaterdag uit betalen hoewel ik daar eerst ib beginsel tegen was geweest Naar mgn ondervinding verletten na Zondagen en uitbetaling dagen alleen ongetronwde werklieden ol getrouwde die geen ordeiyke vrouw hebben Het verbieden van betalingen op Zaterdagheeft nog een bedenkeiyken kant Er zynindnstrieele middelpunten waar de bevolkingvan het platteland gaat werken zg komt er s Maandags aan en gaat s Zaterdags naarhuis terug Nu zullen deze lieden ongetwgfeldminder loon thuis brengen als men hun iuplaats van Zaterdag midden in de week uitbetaalt Volgens de waarnemingen van rnim een eeuw zyn in de jaren 1789 1809 1829 1840 1860 1879 en 1889 zeer strenge winters in Midden Europa voorgekomen das veelal om de 10 ol 11 jaren De zoo snel ingevallen zifare vorst der thans afgeloopen week scheen te bewyzen dat ook 1899 in die rg zou plaats winnen Nu het weer dooit heelt men weder reden tot twyiel maar wU hebben pas half December en de dubbele 9 kan nog heel wat kou brengen evenals het begin van de volgende dubbele 0 De schaatsenrgdors mogen ons vergeven dat we anders hopen in t belang der armen en der meeste ngveren In de Kamper Ct van U dezer komt het bericht voor dat er Donderdag by gunstig weder een harddraverg op schaatsen zal gehouden worden STADSNIEUWS ÖOUDA 18 December 1899 Hedennacht ten ongeveer 2 uur werd er brandalarm gemaakt Bg onderzoek bleek dat de brand was nitgebroken m een steenkolenbergplaatsvande Zeepziederg De brand was ontstaan door broeiing met behulp van een spuit was dit onheil spoedig voorkomen Een aardig troepje kinderen was gisteravond vereenigd op de bovenzaal van het café Harmonie waar het Alg Ned Werklieden Verbond St Nicolaasfeest hield In zyn openingswoord dankte de voorzitter in de eerste plaats donateurs die door hun milde bydrage de vereeniging in staat hadden gesteld fiink feest te vieren terwyi ook de verschillende leden die zich voor de zaak hadden geintrodnceerd een woord van dank ontvangen evenals de heer Snveregn die met zyn lichtbeelden de jeugd zou vermaken Onder afwisseling van pianomuziek bet vertonen van lichtbeelden en het toedienen van versnaperingen specnlaas melk limonade enz werden de kleine beziggehouden Aardig werden de feestliederen gezongen Treffend vooral was het oogenblik toen het portret van Paul Kruger op het doek kwam Klnks werd het Transvaals volkslied aangeheven en als bewgs dat ook onder de jengd de sympathie voor de boeren aanvang boorde we van enkele jonge gasten de uitroep weg met de Enge schen Met een fraai stuk speelgped en nog eenige versnaperingen gingen de toekomstige wereldburgers te ongeveer 9 uur huiswaarts nadat door den voorzitter een woord van dank voor de goede orde enz was gesproken By Kon Besl is voor bet tgdvak van 1 Januari tot en met 31 Augustus 1900 benoemd tot leeraar aan de rgka hoogere burgerschool te Uouda N liuint Uzn aldaar met machtiging tot gelgktydige waarneming van het ambt van leeraar aan het gymnasinm te Qouda De geneeskundige staatscommissie te Amsterdam heeft bevorderd tot arts de heer O ten Gate geboren te Oonda Oisteren zyn op bet kanaal tnsschen hier en Rotterdam twee schaataenrgders in een wak gereden onder bet gs geschoten en verdronken 1 De Ryn van Woerden tot Gouwsluis zit dicht met prachtig ya Tot veler teleorstel ling hebben gsploegen met sleeptreinen Vrgdaga vond en Zaterdagochtend het gs tnsschen Gouwsluis en Brassemermeer gebroken s Molcnaarsbrng is daardoor nog niet voor schaatsenrgders bereikbaar Arastelland heeft naar men verneemt bet breken verboden ter bescherming van de oeverwerken Door den bevigen mist was de trein van Amsterdam naar Rotterdam S S Zaterdagmorgen eerst bg Oonda door een onveilig signaal gereden Terstond werd de trein tot stilstand gebracht en teruggereden Juist toen hy op zgn plaats was aangekomen kwam er een trein van tegenovergestelde richting De tweede naai gebenrde hetzelfde op de ceintuurbaan Het was zoo mistig dat de signalen niet konden worden opgemerkt Qelnkkig liep nu alles zonder ongelukken af Beroepen te Cocksdorp de heer M Jongebreur cand te Ouderkerk a d IJs l NiKuwKRiBEK s d IJsKL De Chr zangvereeniging Halleluja alhier directeur de heer Terdn zal Maandag 25 Dec haar 2e uitvoering geven in het schoolgebouw No 2 aan den sOravenweg Alhier is opnieuw een geval van typhus voorgekomen De naaistersvereeniging Dj rcas alhierzal haar jaariykscbe uitdeeling van kleedingstolken san de armen dezer gemeenCh houdenoh Woensdag 20 Dec a s Blhswuk De commissie voor de feestviering van de 100 jarige Wed Dakeman alhier heeft als slot van het leest nog een leer aardig idan bedacht Zy wil al de oude vrouw met haar oudste dochter haar oudste kleindochter haar oudste achterkleindocht er haar ondste achteracbter klein dochtertje laten photografeeren dus 5 ges chten in rechte nederdalende lime en allen T n het vrouwelgk geslacht UooBDBicHT 18 Dec Alhier werd op de bOTeaxaal van den heer Joh de Wilde Zaterdag jl een openb verg gehouden waarin als spreker optrad de heer J O van Kuykhot van Rotterdam met bet onderwerp Waarom algemeen kiesrechtP Na er OD gewezen te hebben dat reeds raim 20iardl geleden stemmen opgingen voor kiesrechllitbrsidipg en algemeen kiesrecht werden door den heer v K de vereischten voor het bezitten van kiesrecht in verschillende jsren en onder verschillende wetten behandeld Op en aanmerkingen werden over deze vereischten opgesomd De kieswet van den ondmin Tak v Poortvliet alsook de tegenwoordige van Min S v Houten passeerde de revue vooral de laatste met nare verschillend categorieën van kiezers en de uitgeslotenen werd in den breede besproken Nog behandelde spreker de loonen de niarktprgswi van verschillende artikelen die soms af hankeiyk zyn van slechts eenige personen de handelingen der Tweede Kamer van do laatste 2 jaren bezuinigingen op hooge tractementen en pensioenen en de wenscheIgkheid van de weglating van art 80 uit de grondwet Na een hort debat met een paar der aanwezigen sloot de heer v d Werve lid der afd Oonda van de Soc Dem Arbeidersparty deze bgeenkomst die slechts door ruim 20 personen werd bygewoond In de N R KV komt het volgende ingezonden stuk voor In het Vaderland van Zondag 17 en Maandag 18 Dec 99 en in enkele andere bladen staat het volgende te lezen Men meldt ons uit Rotterdam De Vereenwde Rolterdamsche Tooneelisten directie ie Gras en Haspels hebben hunne betalingen gestaakt wegens de vele oude schulden en huur van den schouwburg Er is een belangrgk deficit en een faillissement is onvermydelgk Vermoedelgk zal men komen tot de formatie van een nieuw gezelschap ondor directie van den heer P D van Eysden gesteand door een consortiam en met Roelants als administrateur Wy hebben geen betalingen gestaakt De bnnr van deu scbonwburg is gedekt door een borgstelling Dat er oude schulden zgn en de financieelo toestand van do Vereenigdo Uotterdamsvbe Tooneelisten niet zoo gunstig is als wel wenschelgk werd reeds meermalen en nog dezen zomer per circulaire aan het Rotterdamscb publiek bekend gemaakt Dat een faillissement onvermydelgk zon zgn is een meening die de steller van het bericht heelt te verantwoorden Wat er al ol niet vermoedeiyk gelormeerd zal worden en onder wiens directie zal eerst knnnen blgken indien inderdaad tot ontbinding der vennootschap mocht worden overgegaan Zeer betreuren wg t dat een blad als Het Vaderland dergeiyke onbekookte berichten plaatst iu een tyd dat telefoon en telegraaf gebruikelgk zyn LE GRA S KN HASPEL S 362 Staats loterij 8s Klaiw Trekkiog vau MaaoiUg 1 UeMD nber No 17430 n 00 No IIOSI 4000 No ll 1000 No lil Ui 1 an 11883 iaTMr No SISO ƒ 800 No 019 9619 44 l 7 9 oii 19138 iodor 100 Frljun 41 S4 l ILOS 8987 10791 184 7 11117 191109 isa 117 10 89 10848 18811 84 91 1 80SU 1 1837 74 98 019 81 104 S4 10 48 84 11750 98 10 8890 9 t471 10904 18 9 88 IU 78 1810 81 84 13IE3 18147 18790 n 3479 18 8111 77 4 49 99 soo 8i9 11 80 11099 77 14 18810 94 S 87l 44 84 18 90 18117 19 9 l 1889 741 11194 14008 18498 74 407 9 1 48 1 8 88 88 8i 98 88 79 57 18801 18909 70 9794 Itii 1814 1II44 9 18789 10 10 9891 8018 94 18 71 48 5 I9t 8 19 19 89 ItlOO 11 tl 41 9 41 7 94 14813 91 9075 791 9991 48 918 1 341 89 18808 87 80S 43 1140 81 88 73 7 19116 II 4009 97 ii 1143 79 18911 89 91 78 88 9001 llS79 98 90 4 l 81 8194 81 117 1 14801 E9 19848 a 3 84 1 41 88 19 67 9 II 4 74 89 991 89 83 17019 19459 1094 81 4 0 39 11818 14491 94 0 90 4904 191 40 41 94 17148 0 1149 79 88 9388 ii 14101 49 198 4 1 47 70 804 84 97 91 19 40 II 9 88 9418 1191 11 71 19818 1919 4910 94 89 40 41 90 85 49 6 8884 8 o j 78 17191 17 4471 8917 9848 14 79 1 909 61 1 91 9J 18189 14739 41 91 14S 4101 7011 9841 11888 4 17481 97 II 81 1719 6 91 75 19951 169 4S7I 1148 80 i 14807 17115 61 i7 470r 7IS9 n 1941 43 49 90017 8 II 7813 U 19189 41 0 30 11 18 9 99 1 88 f7 71 4811 7188 19 1 10 99 l 48 41 80 99 41 980 99 14988 B 7 l ll 84 7171 19 78 11018 17711 83 isia 88 99 9918 18708 t7 1 1 93 90114 II 7 7809 18 41 77 97 99 94 10188 181 8 58 0163 nu 491 49 10939 41 47 6 10943 91 94 18 40 1 904 10 94 80417 2000 91 90 89 11 3 J8048 10 99 94 7744 OSnO 94 18318 18107 46 1179 41 7191 11 18010 II 18 88 HM 89 0 1 80 14 41 lOIOI 8301 II 4 1 13 t II 41 4 7 98 9080 104 98 14474 71 i 407 11 40 97 18H 16108 11 19 11 1114 74 14 9 88 17 il 0411 99 107 74 98 43 19 1 748 1 I8 911 11 0849 18801 15III 18118 1 81 84 77 7i 18 SI Il 10 0 I7K 11 1 7 I 91 8780 18411 SS II Kil 1119 logio 71 39 78 84 70 Il 11 10 01 79 11 18981 90 10 897 51 SS U 19147 1908 n 9 prachtige DASSEN met Goud bekroond LINNENGOED Een fijne collectie HEERENen DAMES PARAPLUIEH en HANDSCHOENEN enz enz A v n OS Az Kleiweg E 73 GOUDA rel€pk n Ko 3ê Ilcur s van Aiiislerdaiik Sloikrs 18 DKCBMBES I Vrkn 1 9 19 lBI Ll u Udrt NaH W 8 l i llVi dito lilo ditc 8 98 dito duo ililo 8 99 loo IS 9 81 5 88 Oontm Obl m papier isgi f 83 ii dito in ail l8 9 I 99 h PoaTCftAL Ohl met ooa oi 9 i io tic ki l 9 94 aeiuxD Obl Bioneal 1894 4 41 d lo Omona 1 B0 4 98 m dtlobtjEolhi 1889 4 96 V dito bg Hop 1889 90 4 98V dito la trond laan 1183 8 tiito dito duo 1814 8 101 il i ifiHJ Parpet aphuU 1881 4 17 roissil Osp Oonr leen 1190 4 99 Oa IfmiDK aoiie D 9 0 leenin aair I C 18 ZoiD Art lUp V oblg 1891 6 HlilOD O i Sob 1990 8 100 Vmrsinu Obl 4 oiil 1981 84 AxSTitDAH ObllKalien 1896 8 90Vi aoTtaiDAM atdi laoii 1894 8 01 Nio N Air H n lo a und H l Arai l h Tab Hg Carlifi aten 811 Dali Uaataobanpy dito 86 Ara Hjrpotheallb pnndlir 4V OuU Mg darVnrauiii a Dd ts a Or Hvpolb akb p n Ult 109 NodarUndai ha Uul aud 904 Had Hawlelmaataoh dilo ll N W V Pao H p p ndbr 9 96 j Bolt H olbo kb paoal r 4 ütr Hjoolbao b d to V OoaiTBNR O at HoOfi bank aand 118 Kuil Hjruotbankbauk paodb 6 llOVi AMlaiKA Eqil brpolh pan Ib 4 90 MA r L n Pr Li a on 99 a I tu Hall M 8pour Mi a Jiil 1 H h 10 III Hij t ll Bipl r 8t Sp aand 194 99i i loov ii 88 181 Tl Ned l d 8 oorwegm aand Nod Zuid Afr 8pm aand 6 ilils uito lito 1891 dito I lTAUaBpo r l 1887 89 A Rolil S Zuid Itil Spa mij A H i bl 8 PoLfH Waraohau WeeneD aaod Boai Or Ruaa Spw Hg obl 4 Baltisebf dito aand Faalow dito aud 6 91 iooft 100 IwADK Domhr dito saod 6 Euak Oh Aioir Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 A HU Ü ni l to 8p ltg oM 1 114 i ChifcliNorth W pr O T aanl dif dito Win Bt I atar obl 7 UIV Danvar It Rio Gr Spm eert r a 19 Illiooia Oootral obl iu goud 4 1109 LottUi kN ibfillIOn fjaDd 74 7 Hsii o N 8p lt labTp 0 4 104 Hiaa K Diti r 4pCt pret aaod 97 N Tork Oolaa o fc Waat aand 99 Panu dto Obio obllg 8 Oregon Otllt Ie b np loKoad I 99V 8t Paul Miso k liaiiU obl Do Pao Hoof Ion obig 4 48 i dito dito Line Ooi la b p 0 8 Oamada Can South Cbart a aDl 691 Tlic C lUllw k Na lo b d e O Amaterd Omniboa Mij aand 180 Bottard Tramwe Uaa a ond 110 MiD Stul Amaterdam auid I 101 ütmd Bo terdam aiud I 10 BlLan 8tadADtoerp D 1187 1 94 Blad Bruaaol 18881 100 HoKe The aaile ultrO aelaob 4 117 i Oontilt StutUlemig 1840 I 117 K K Ooet B Cr 1990 9 101 SrAHJi Btwl Madrid 3 1868 94 ViD Ver B 2 Arb 8po L oeil Zoowel voor Dames als Kinderen Blouseo Japonslnffen PelterUeo in groote verscheidenheid biliyke prysen Ii SAMSOM Afloop der Opeobare Verkooping van Onroerende Goederen veiling 18 DECEMBER 1899 Gebonden door Notaris G C PORTÜUN DROOGLEEVER te Gouda Perc 1 Woonhuis en Erf asn den Kattensingel wgk Q No 50 kooper A Jaspersvoor f 2376 Perc 8 en 7 Woonhnis en Erf in de Lazamskade wyk P No 241 met e n perceel Bouwgrond en vier Huizen en Erven P Nos 24H 246 244 en 24 koopers J J M en H de Jong voor f 4666 Perc 8 11 Vier Huizen en Erven in d Lasarnskade wyk P Nos 253 264 256 en 256 k H 1 Kortenoever voor f 1795 Perc 12 15 Vier Huizen en Erven aan de Stadsvest aan den Kleiweg wgk E Nos 57 58 59 en 60 k W M de Jong voor f 8260 Perc 16 Hals en Erl aan de Vischmarkt wgk I No 148 k M Ketel voor 12670 Perc 17 en 18 Twee Hnisen en Erven in de l ninstraat wyk L Nos 292 en 293 k G ijaagsman voor f 14 S5 Veemarkt te Rotteriiam Maandag i8 llecenibcr 1899 Vette Ouien en Koeien goede aanvoer preien waren voor 1 kwaliteit 33 ae kwal 30 3c kwaliteit it cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer te kwaliteit a o ide kwaWeit 7 3de kwaliteit j cent per hall Kilo Vette Varkens goetle aanvoer te kwal 18 ae kwal 17 e kwal 15 cent ier half Kilo Vette S iha en en Lammeren goed lanvevoerd De handel waa in vet Vee en vette Kalveren pnjihoudeod Schapen Lammeren en Varkens slecht ADVERTENTIBN Heden overleed tul unzi diepe droefheid tydig voorzien van de laatste 11 H Hacrainoiiten onze gelielde Echtgonoot Schoonzoon Broeder on Behuwdbropdor de HePr SIIOÜ PETRUS VAN DER ÏIM in den ouderdom van 33 jaar Goubi 14 Wed December 1899 M 1 A VAKDBgKLEIN Middelburg Bkouwkr W J K ÖOVEEH H E J 0OVER8 VitSRicaii J 8 P va DKR KLEIN Pr Miss China J H va Bin BLOOT VIS uiK Ki mK W C K viKDanHLOOT H M BROnWER Bred Vlisslngen Londen Middelburg van UKK Kuiis P 1 H BROUWER J BROUWER 1 BROUWER BvLTsnijs N J OOVERH B ÖOVERS SmTii V C J GOVERS tieuegtiffd Ba G Ja I WKKH HTS Qenees Heel en Verloskundige Spreekuren Westhaven 1 W OOUDA f 4J CHIEr AM MKII aENEVER ilerk t VcrlirijulMUir iiiji N H lAU l wi n 1M1I1II I I feaehfl t ii kurli atat ila fxir ari n vati dan naam l r Kinria P IIOPI F TB HUUR TERSTOND OF LATER een OngameuTjileerde Kam r k I l és per week Adres KLUWEBLEN 9IN0EL 632 r 1 1 Zcnuvir en Maa rlijdt rs wordt uit overtuiging als een weikelgke hntp in den nood het boek ISa a fLg éT7 ez anbevolen Na ontvangal n ndrea per briefhiart ordt dit boekje franco per post tuegeioiiden door BLOKPOBL 8 Boakb ZMtbomniel