Goudsche Courant, woensdag 20 december 1899

Woensdag 20 December 1800 No 8094 I ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TalMMIi X M ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer I I Centen Uroote letters woi den berekend nBar plaatsruimte Intending van AdVertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer CouTantgeschiedt dagelijks met uitzondering vbh Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is J 36 franco per post 1 70 Afiionderlqke Nommers VTJF CENTEN lil I a XlLJillHU I U J H l i l Uu I I iim i I I L Uroolngen Haarlem Harlingen Franekor HeMienveon Joart Bol wsrd t eenw r Un LeldM Maastricht Heppel NOniegCH Rotterdam Schoonhoven Hneek Utrecht Waalwyk Wageuingen Winschoten üotphcn tzwolte Reuzenpakket WIMlekaarïen mei TraiiAvaalAllinin iOO so f 80 li en en Na ontvangfit van poHtwidnel groot l l f vereenden w j htm tmnco IO0 éér frutfif VISITEKAAUTJKH op jn glart rarton in f tui wet IOO Kniutopi en Om ieder evenwel lot koopen te noopen geven wy daaiby geheel kuBtotoos ten lo Het beroemde Trnnm nol Album beattondo de getieclc gcHrhledenis der ZnidAtnkaaiihcbc liepublicken van al l if 2 opgiiluiKterd door rniin liO illuntriitifn en een Kaartje vun Tiansvaal ten 2e Ecu Hun der Arastcrdamsclio gelillotcrg gebaseerd en geheel werkend op de Ned Staataloteru kan gevende op prij cn van f KK f5Ü f 80 f 25 f f 10 f f mi ten 3o Ecu zéér Iraaie Snlonteheurknitiutler voor 1000 Ijoveiidieti ontvangen do eeruto 100 besteller nog een geheel compleet ynnmntfiiijifl Uaaaf ¥ T l 08twls el te ïondon ad ƒ I J f mot duidel iko opgave van naam aan de AMHTKHI OELDI 2o lan Steenstr 40 AnKTBuiiAir cii n ontvangt het grootste en miioiste l AKKKT wat tot heden l gegeven MikMumzK VKi oor s ritP Nationaal Grrondbezit te iruvciihajft De DlKEl der obligBtiëD Ijetaalbuar zyn ü Uravenhago IK bericht dat de coupons vervaUende 2 Januari 1000 te Amiterdam AmBisfoorI Arnbem AssWi Üud eiorknd flrete VoléDm Gorknm Oona ten Kantore dor VennootHchap de Hollanduche Bank do Voa en Vreedo en de Firma I 1 Laudry b d H H Pretorin on Zn b d Iteor H 1 roockowit b d OolderBcho Bank b d Heer K A 8midt b d Heei A K oopnian b d II II liiB n llous et Zn b d il H I o ki ma en Klellens b d H H c de Oyaelaar Co b d H H Montyn Dortland b d H H Mrs van Vierssen Trip en t eith b d H H I aane en van Bemmel b d H H P Posthoma Zn b d HU UebrB Mispelblom Beyer b d H H Oebr Mispclblom Bet er b d H H lebra Uispelblom Beyer b d H H Uebts Mispelblom Beyer en P Éonmans Smeding b d H H Leiwyn en Eigeman b d Ueldorsche redictverceniging b d Heet lik Koelink A Bt b d Numeegaeho EfJeetenbaiik Marlens o b d Wissel en l fectenbank b d Heer P A Orenp b d H H Bramngs en Ten Oate b d H H lan Hludestein ZOOB b d H H 0 A Witloi Zoon b d Heer S A van Minden b d H H Cl J en A E CIroeneveld b d H H 1 F e B ining8 t b d H H A van Deventer è Zoon EERSTE NEDERLANDSCHE RIIWIELFABRIEK Directeur U H U 11 BUS DKVKNTKH 87 50 90 110 186 us MiO l tt 1 Ü EN op iïtilijj Modt l A onder reiy en schomien t llodel A met Model 1 Model AA Model AAA liUXE RIJWIEL r EWONE ACATÈNES ÜXE ACATji NE l S DAMES KETTINURUWIEL lille pryzen f 5 hooger eile i nwiiorilij er J i dEKlITüR PI HANIIOTEBi II Levensverzekering ZONDER geneeskundig onderzoek u tl b e V o 1 e n door en i n 1 i eb t i n g e n te verkrijgen bij tlvn HdotilAgent A K VAN DER GARDEN praeparaten van Olllna l arrkf Hp icm l krachtige en verttwkeod kina WÏJN tegeniwakte pijiverlerinj nuwhoofdpijn ter versterking na ziekte of kraambed koortt en hare gevolgen QUINA LAHOCHE FERRUGINEUX m het bijiondei ta en BlMdgebrek Bleekiuchl kwalen van Kritischen leeftijd n critriKjiMar in flacons n 1 00 tn L pi £fi f tiC Sit voedzaam veraterkend aangenaam vnnnniaiik voor lai cli kschgeb uik kwliv l v gvoy 1 t i iwakken i n klleracbtlge geitellen mt aan te be 1 n AI geneeakracbtlge drank 1 ij etoomiiscn il r Bpijaverteringsorganen en dtarrhée ook v r mBelin en en kleine kinili iin l ri er l ns a k Tyl 70 i Kgr 0 90 Kgr O BO é Melksuiker rJ J i Kgr 0 60 t Kt 0 28 Asthma OlGf retten = tiende ter be nj a ii a Ö 66 UI UBÖ ding van de hevigste aanvallen van Aathma etc in Tamarinde Bonbons TS g n cIif nr r ff ia1r voor kinderen U i iti dt Tamarinde Bonbona aii KHAFPFI Il N HOI M t claivri Vc dien len iaardevtirm voor het kind bajetrlijk en ilc sm uk aangenaam i l nji ncrdfywje O ftOen O BO m almialr PacilllAC akimorn erkend Is het BESTE bmsmiddel Verkoudheid en Kedpljn he s een 8lijmopl08 na en ver chtcnd middel bij uitnemendheid uitt 1 uitend m MJ D flcAhjts verkMj t l aar Fn s Q 20 per llf i hic Pt f ro pafnt n tmm KRAEPCLIEN It HOLM Ie ZeJrt muu uUrm rwrmfH rm liqvfllfn trnai p dtt nntim tn htufltr f lening tn rtrfirijgbaiu hlj th mftle KRAEPELIEN HOLM Honever nciere ZEIST iy j CiGmpaiuj Bi 1 at Qd Kort overslobt onser PrUaooumDt SHKKRIE S PnlB fh öold Ury van af 16 50 per 12 fless noODK on WITTK POKÏWIJNEN MADKRA iS liroog en loet 2 VKRMOUTH U Turin S BODEOA CHAMPAGNE 12 flesch O 9 COGNAC k 1 1 75 J 2 25 i 2 76 ü 8 25 J 3 75 enSCOTCH WHiaKY 15 18 1 60 1 75 5 2 25 BOI IDEJLTJX n t WSTRAC CHATEAU VALROSE St KSTEl HK Pi uil Per Fl Pe Ank 45 KI I ó cé A 0 65 Nto f 27 75 3 a I ü 0 75 31 0 85 36 8t EMTIilON 1894 1 42 o £ PAUIU AC 1893 1 25 53 OUAVE S OVitte Bordeaux 0 80 84 SAU l ERNE 1 42 ZEliTINGER Moezel 0 90 37 50 BOUUGOHNE 1 10 47 De Sesschon zyn in ie prjien begrepen en worden A3 ots per stuk teruggenomen gBü elke hoeveelheid verkrjgbaar b i lie Onna T CREHA l Gouda VISITEKAARTJES gedrukt met letter naar verkiezing zijii In alle Tor in a Ion en moilellen verkrijgbaar blJ A BSIIllil è lm La ugo Tk iicloweg l 00 ZÜiÏÏER HYPOTHE RBANR t ee Vg U BitEllA r MaaMaiiiielijli Knpilial Fm lllliOHI iUi l ll wtariip pCI gestort GtiherI gri Uiiit l DirBOteiiron Mr H K VAN MAASDIJK en E J DE BRDIJN 1 0 Bunk vei trekt voor pnnte termtjneii gelden onder Eertjte Hypothecair verband op Hui i ii on Landorjen tegen matige rente oiérfer voorntlbrloltna en xoniler bljberrkrniit run nilmtniiitrnUxkoiiten en eeft i en 4 Ot famHhrlecmi oit Hl stukken van 1000 600 en 100 interest 1 lannari en 1 Juli Nadpre inlichtingen te bekomen ten kantore der Bank looraede te Ooedi bij de irmaMONTIJN ÜORTLAND i R n ware Schal voor If nn vWWvje ftlfictitoffers der Zfllbevlitkkiiig Onanie en gnhe nie iitapHttmgen m tet bernemde werk Z Dr lUtau s ELFBEWAIIIiMi Hollaadacli iitjfnTe n fl 27 ofb Vr 2 gulden Ieder A a lutn de ift rnc ir k kelgkd eTolg D Tan deze orideafird l it moet het l iaD de oprechte leenoK die het geeft redt jaarlgka duidend van een lekeren dood T rerbrygen by bet Vor lagsMügMin te Uipiig Neumarkt si mmoo t n uizending van het bedrag jook lu po tzegeU en iri eiken boekhandel in Holland H J VAN SCHALEN Hehanger eu Stofferrder Lanjre Gi ocnendaal I 108 Voorhanden een groote borteering Itehangiclpapleren TAPIJTIN O ordijnstofifeïi ZEILEN LINOLEUMS f a elMheóen coatten FEAKSCHE STOOMYEEVEEIJ n cliciiiiM lit Wasscliürii van ft OPi E IIËIillEll m KruUkml Jiotterfïnm tiebtcTetJOfl d M r Z M lo i Kontuu der Balgen üoofddepöt Toor GOUDA de Jeor A VAN OS z specialiteit voor het atoomen en rpi en van atle lleeren eti DatneagardorobèD alat ok atlu Kindt rgoe leren i Specialti inrichting voor het atoom n van plachemantela veereu bont enx Gordgnen tafelkleeden éut worden uaar de nieuwste en laatste methode everid Alfe goedereu hetzy gearoomd of gevertd worden onBchadelgk voor de gezondceid vnlgena ataal bewerkt Meuw onorerrroffen I rof Dr Lieböts welbekend IlSKIW KEACBT SUZia Ullee edit met Fabriekimerk tot vourtdarendd radieale en zekere gencziifg van alle ulfl maeit hardnekkigp ffenuw d BIJ a U i g fJIIUW £ Miektertf vooral ontstaan door SiSil afdwalingen op jeugdigen leeftyd Totale genezing van elüe swakte üleek KOcht Benauwdheid UoofdpjJD Migraine Hartklopping Maagpgn alecbte apyavertering Onvermogen ïmpotenx Pollutione enx Uit roerige prospectcsnen 1 rjif r eaob fl 1 11 fl 3 j dubbele fleMh CeDtrail DepÓt MaltU v d VeLtfl ZaltbotDrael Depots M Clébftii t ki Amiterdam l Happel B Urav nhage I I alramniis dii J iiiifJ Cm Kotterdam WHff h o Gouda n bil alle dropten Geeiï Ëngelsch maar Echt EOEEEOHOOD 19 cent He K G A SLKGT NIEUWE HAVEN 28 2 Hrt h AtóuiWjflwl tn o mdtlMlsrkm iKKniiiUd 1 loot ÜMna m vooral damta n iOadcrichoMiwtrk UdaAppntuurvinC M MUIirfcC S rlla B lt Slr 14 Mtn Urttt jobI üllV op naam en fabriekimert VutryilurbV HMrW WI I U ri la i ft w laatariM M r lMWI Ml BHVUI4 lty w IvMflMiia HnkMi GoüDi Druk vu A BRINKMAN 2a Itullrnlflndseh Ovinelelii tie Temps verneemt nit Londen Een gerucht over de inneming van Kimberley en andere alanneerende geruchten gingen heden op de beurs rond maar het departe3ient van oorlog en andere betrokken regeeringslicbamen bevestigen ze niet De Temps verneemt uit Liverpool Een bizondere correspondent van de Liverpool Daily Post in wien men Edward Rnsell de eigenaar vain het blad ziet schrytt dat de nederlaag van geiieraal Bnller een ware ontsteltenis op het departement van oorlog teweegbracht want Woensdag zou BuUer nog opgewekt en vol vertlroowen geseind hebben dat h j de Boeren tusschen twee varen had en geloofde ze te kannen verpletteren Do rampen van de vorige week bercikkenen koningin Victoria groote smart en men moet vreezep dat haar gezondheid er onderlyden zal want de koningin heeft slechts met weerzin haar todbtemmiug tot den oorlog gegeven en eerst na de verzekering te hebben ontvangen dat hy spoedig gedaan zou wezen De Tempe verneemt uit Londen Men zegt hier dat de positie van Lord Uethnen zeer hacheljik is In militaire kringen verlaidt dat de eerste zorg van Lord Koherts is geweest aan de generaals ten oosten en ten zuiden van den Vrijstaat te synen dat zij in het oosten en achter de Ajir zich moeten samentrekken en zijn komst an versterkingen afwachten De St James s Uazette verneemt uit Oranjerivier dat er bericht is van de naderüig van een commando Boeren in den mg van Lord Methuen om zijn verbindingsl jn at te sngdeu Volgens een telegram uit Kaapstad heeft het besluit om de Ëugelsche burgers van de Kaapkolonie te wapenen een groote ontroerüig onder de Afrikaander bevolking teweeg gebracht Dat besluit zal ernstige gevolgen hebben Groote bedrijvigheid heerscht in alle depots T n vrij iUigers regimonten te Londen Verscheiden regimenten hebben zich ter beschikking vin het departement van oorlog gesteld om uitgezonden te worden Het bei uit van keningin Victoria om de kentdagea op Windsor te gaan doorbrengen eu Toorö bet bealuit v n de regeering om n tpigdnizend man naar Zuid Afrika te iIWot benevens de benoeming van Lerd HjBwtt tut iippefbev lbebbe + in Zuid Afrik en van Lord Kitchener tot chef van diens JFÈViLLEiOiy É lim HIlBHi ïrtjinaM het SiuviKib Be eerwaarde Trilde inthet sto m dwongen Cuhchap T n tifi f mtt door d kraèht waar tlM iiK hett achterop redéj zljfl korte ja e was witran stof njn ntneele hoed van hard vik laag en breedgerand maakte van rijn vorm gebruik om op eigeii lloiïfl vroolijk weg te roMen een ftlndenit vo i erp iii de groenende ïMidetijklield van de omgeving Me fci lïet ons ntet kwnlijk smeekte Marigold toen ons rijwiel gesteund door Ons geiaiMnlijk gewieht bijna Aigedeerd voortliep Et schijnt een vloek op ons te rusten Underaide wij Iwbtyen altqd het een of andere ongeval We hadden in dien tijd een bocht omschreven ONft het doet on weer naat de plaats van de aanvaring te komen en toen wtj naderden sagen wij dtfcietrwaarden Samiscl dte door z n vrouw werd afgestoft terwijl jaffrouv Sehlon op haar wtel den viackndet Moed naaettt Wij stegen at ah Hti suui eo ttoialea daar DMt onae petten m onie hand hartelijke verontschuldigingen aanbiedend Ik Jieb me niet erg beaeerd stal wekken te I onden algemoene patriottische bevrediging ofschoon de benoeming van R iberts geljkstaat mot do ongenade en het vervangen van BuUer De bekende populariteit en de sympathie die Roberts DJ de natie geniet worden nog vergroot door de treurmare dat zijn eenige zoon luitenant Roberts aan de wonden die hi aan de Toegela heeft gekregen bezweken Is nadat de beroemde chirurg Mac IJormac een kogel uit zijn buik gehaald had Het il niet de eerste maal dat Roberts naar ZuidAfrika gaat In 1881 werd lord Roberts eveneens benoemd tot gouverneur van Natal en commisharis in Transvaal met het oog op den toen gevoerd wordenden onafhankelijkheidsoorlog der Boeren Hij was toen juist tot baronet benoemd wegens zyn ovei winningen in Indiê en moest uit Madras naar Zoid Afrika vertrekken Bg zQn aiAkomst in Natal vernam hy do nederlaag van Amajuba en tevens dat sir Evelyn Wood reeds vredesonderhandelingen had aangeknoopt op last van het Kabinet Gladstone Hoberts keerde iflm naar Indie terug Thans is Roberts 67 jaar oud hg Is altoos gewoon geweest te slryden tegen do Indische inboorlingen B i den eersten veldtocht in Afghanistan was hem het bevel opgedragen over de troepen die door het Knramdal moesten trekken en toen onderscheidde hy zich by het forceeren van den Peiwai pas op 1 December 1878 In den tweeden Afghaanschon veldtocht was hiJ met het opperbevel belast den 12 October 1879 bezette hg Kaboel en in het volgende jaar slaagde hy erin Kandahar dat door Ejoeb Khan werd belegerd te ontzetten Later was hy een tydlang opperbevelhebber van de Engelsche troepen in Indie eu voerde hy het hevel over de troepen die Birma in 1886 moesten onderwerpen Thans is hy als opvolger van lord Wolseley commandant van de troepen in Ierland De benoeming van den ouden lord Roberts toont hoo arm Engeland is aan goede bevelhebbers Behalve Roberts zouden in aanmerking kunnen komen sir Donald Stewart lordWolseley en sir Evelyn Wood doch van dezen ii sir Donald te oud en Ar Evelyn niet veel boter dan sir Rodvers Buller terwgl lord Wolaeley als opperbevelhebber van het Engelachft leger Engeland niet kan verlaten Wat ia nu in de naaste toekomst in ZaidAfrika te wachten f Niets tenzg de Boeren tbiins agressief gaan optreden tegen Methuen Gatacre of Bnller Alle drie zgn stamelde de oude man die er alle i behalve ojige wekt uitzag Uet kwam zoo onverwacht a was bet eigenlijk Maar maak geen exotibcü on r allen moeten gebeuren Lieve ik geloof dat heusch genoodiaakt Eal njn een flesch sodawater te nemen Mevrouw Sprinkler die er goed zou hebbqi Uitgezien als haar at i2 X Waar niet xoo sprekend op een knoop had geleken snufTelde nu in den roodfiD reiszak dk aan haar rnwiel was beves tigd en kwam nu met een kogelfleschje te voorschijn Sunuel het is ons laatste Ik dacht niet dat WIJ er al door heen Waren zei ze en gaf het fleschje aan haar man tWtj kunnen het weer oaavuUen in de kathedralensud Rochester lieve zy Samuel en nam hfct fteschje Mgnheer Underside ik heb zooveel vertrouwen in sodawatêr als opwekkend en versterkend middel bij obgevallen dat wij altijd eenige flcHschen bij q hebben wantleer wij buitenshuU zijn Maar lieve waar ia de stopper V Hij zocht in at iijn zakken maar vond hem niet Mevrbuw Sprftikl zochb in al haar zakken maar vond mets Juffrouw Seldon kwam zegevierend tertig met den ritutelen hoed en zocht in al haar zakken maar vond mets De stopper wAs weg In iijn wantroop probeerde de eerwaardeSamuel nu zyn dum maar zag er van af met den angst op het gelaat geschreven Toen vroeg Mangold k hij het mpcht probeeren Het werd hem gereedelijk toegestaan en hij wendde nu pogingen aan met jn pennemea maar Sdat was breeder dan de hals van de flatah en de poging tg tot onmacht gedoemd En van de mooie plannen om Kimberley of Ladysmith te gaan ontzetten kan thans zoo mm iets komen als van don inval in den Oranje Vrystaat Bovendien Is thans het lot van Methuen zeer onzeker Reeds werd berhaaldeiyk gemeld dat zich Boeren afdeelingen bevonden op zön terngtochtsweg Ook iatacre s positie is allesbehalve benydensw ard Het noordelgk deel der Kaapkolonie fc thans in oponiyk verzet biykens de telegi immen wordt de houding der Hollanders de disloyal colonists zeggen de Engelschh bladen er van dien aard dat men het ergste vreest Een openbare bijeenkomst te Dublin georganiseerd door hot Icrsche Transvaalcomitè om te protesteeren tegen de houding van TriBltyOoUege dat aan Uhamberlain den graad van doctor honoiis causa heeft aangeboden en om sympathie uit te spreken met do Boeren werd door do politie verboden Toch j verzamelde zich een aanzienltke menigte en wildeu eenige leden van het comité kpreken maar de politie dreef de menigte uiteen De organisateurs van de meeting reden toen in een rytuig de stad door waarhy een Transvaitlsche vlag werd ontplooid die echter dogr ie l tta werd afgenomin Verschillende heftige redevoeringen werden gehouden Een man werd in hechtenis ge Versprcide Bericlitcn FRAItKBUK Sedert twee dagen woedt te Perpignan een hevige storm Tallooze schoorsteenen en telegraatpalen zgn vernield vele boomen ontworteld Het spoorwegverkeer ondervindt aanzienlijke vertraging Een spoorwegwaggon werd door den wind van de rails geworpen Langs gerechteiyken weg is te CJuimper beslap gelegd op drie weilanden toebohoorende aan een orde van geestelgke lustert die weigert belasting te betalen De weilanden znllen pabHek verkocht worden Het proces van de schriltkundigen Conard Belhomme en Varinard tegen Zola dat heden behandeld zou worden is uitgesteld wegens het plotseling overiyden van den advocaat van de eischers mr jabanes uit de Dri fuszaak bekend als Esterhazy s advocaat Bkloiï Een Belgische ingenieur l eett van de was vruchteloos Wij zagen wel dat het sodawa ter in de flesch onrustig begon te worden maar verder kwamen wij niet Toen riep juffrouw Seldon met de echt vrouwelijkt eigenschap om wanhopige maatregelen te nemen in het uiterste geval werp de flesch stuk Degeen die naar den inhoud snakte kwam op teged die heldendaad want zeïde hij aU d flesch met op de goede plaats breekt gaat al hel water verloren Nu werd er unaniem besloten dat Samuel zijn dorst nioest verdagen ot hever de lesschin van zijn doifet totdat wij meer bewoonde streken zouden bertiken de flesch verdween nu m zijn cqzak daar hadTiij die het best in ijn bercik zijn rijwiel werd ongedeerd opgezet en wij reden weg Mangold filosoteerde alierdwaaat over het verschil tusschen een vloeistof in ons en een buiten ons Het was een heerlijTte fit JufFrouw Seldon reed aan de eene mevrouw Sprinkler aan de andere ztjde en haar eerwaarde eehtgenoot bleef in het front Wij reden met zulk een gestadigen gang dat wij geheel ongedwongen tót een gedachte wtssehng over dichtkunst kwamen Marigold hangt Browning aan en beweert bem te verstaan Alles liep prachtig Van de dichtkunst daalden wij af of missdiien moet ik zeggen stegen wij tot het tweehngs onderwerp Iie de Mevr Sprinkler Ivjeld haar blikken onafgewend op haar man s kuiten die op twinitg yards afstand onafgebroken trapte en verklaarde dat liefde een heilige zaak was met zulk een ernstig gezicht dat het den indruk maakte alsof zij e u heel nieuwe stelling Ohineescho regeering concessie gekregen Toor den aanleg van een spoorweg van Lahan naar Hoean Toe Het gerucht gaat dat baron Osy tui Zegwaart ontslag zal nemen als gouTemenr van de provincie Antwerpen DlHTBCHllHD In de qnaestie van het portaal op bet kerkhof te Friedrichshaiu heelt de Beriyuiche magistraat besloten van de overlegging van een nieuw ontwerp voor een portaal al te zien Op de hoogeschool te Kiel ztfn 28 dkUèa ingeschreven 16 barer zyn ongehuwd 8 tyn getrouwd en 4 lü weduwe ft Deier vrouweiyke studenten zgn tusschen de 60 en 70 jaar oud Het stoomschip Ballaraat is Zaterdag van Calcutta te Plymouth aangekomen met een pestiyder een inlandsche stoker aan loord De zieke is op een hospitaalschip overgebraeht BIlSTNENLANl STATKN GENKUAAL Zttttng van Maandag 18 December Bjj de voortgezette behandeling der IMgrootiag va financit n belootdo do minister PiorHon cene naduro overweging der ontworpen tractomentRregeling voor ambtenaren m den waarborg en maakte by bezwaar tegen eene verzending per post Van waarschuwingen voor de bclaHtingen T e heer Henneqnin sprak eftn waardeerettd woord over de ambtenaren belaiit met bet beheer over de aansltbbing en aanwaaien in do Zeeuwsfthe wateron maar vroeg eene andere wijze van veiling in het belang van het klein kapKaal De minister van ftnanciön sloot rich aan bö die hnlde en zal den wemtehvandenbe r Henneqnin overwegen om kleiner karelingen te makt De begrooting van financiën Is daarop aangUtlomGM Heden komt het hooMstok Oorlog Uet hot doel zoo mogelük Vr dag gereed te komen en avond vergaderingnn te vermyden wordt er ook deze we te n mr aanfevangen 3y de herstemming voor een lid vmT het hoofdbestdlar van het Nederlandseh Onder verkondigde Ik wendde mij nu naar juffrouw Seldon om haar bevestiging te verneraen co hinf aan haar robijnen lippen toen de eerwaarde Samuel zich omdraaide en meedeelde dat hij den voet van den heuvel sa en cff wij hem wlidea volgen en naar beneden rijden zonder af te sti en Natuurlek deden wij dat niets kon aangenamer iti A ylk zal wel op zij houden voegde de eerwaarde er bij en daad bg woorrl voegende bracht hij zijn voeten in rust Wij atlen zagen het hem doen wij hadden onie oogen op hem gevestigd toen hij het deed en zeker iiad hij het met langer dan twee seconden gedaan toen wij verschrikt werden door het ge hiid ata van een klem kanonschot iiit de streek van zijn zgzak gevolg dogr het spuiten van vloei stof en door een onverhoedsche beweging vttn den armen maft die hem met zijn rijwiel in de sloot deed belanden in automatisch antwoord op 4cuitbarstiftg US ttm sOdawater dl W 1g fdé O n te gaan door onze vereende pogingen had zid nn tea slotte van zelve geopend HOOFDSTUK VI Bewogen door een g ereee oa chappehjke opwelling van menschlievendheitL sprongen MarigtM en ilc zoo sne als mogelijk van onzen undrai hij aan de eene ik aan de andere zijde