Goudsche Courant, woensdag 20 december 1899

t tl 1 1 1 H K U H t laanna V 10 11 11 00 ll 0 I lt a U 4 11 1 47 i ti t ll 10 U u u I II m 7 10 10 41 11 11 1 40 t 4 Ml T ll 1 41 10 111 11 41 IMI l ll l l l M 1 04 M 14 1M M U U t t 4 loniSo op de plaataen vrijgekomen door bet sneuvelen der Boeren modit men z I wel eens eerst de meeningen van de regeeringen dier repnblieken vragen Kunnen zg hnn zatatandig bestaan handhaven dao zullen ze wel open handels en induatrieitaten moeten worden oordeelt schr en voor bun handhaving als zoodanig de al of niet formeele garantie noodig hebben van de machtigen der aarde En vermits voor zoodanigen waarborg wel wat io ruil wordt verlangd zal begunstiging van een taaiverwante kolonisatie niet licht in de politiek der republieken passen Zy worden noodzakeiyk nu zy niet dicht bevolkt zyn internationaal arbeidsveld en zullen hunne binnenlandsche politiek wgder moeten uitzetten dan tot nog toe het geval was En wat de collecte aangaat zegt de heer T o a Kt is geen enkele reden om te vermoeden dat de Transvaal en de Vrijstaat bj winnen of verliezen niet behooriyk voor de betrekkingen der gevallenen zullen kunnen zorgen Biykt ooit hulp wenacheiyk goed dan kunnen wy zien wat onze plieht en ona gevoel ona dicteeren Maar na wy staan voor de reeele nooden die de winter hier brengen gaat voor een nood zelfs die door den oorlog hier in Amsterdam wordt veroorzaakt nu ia het ongeoorloofd hier de geefkracht en den geeflust nit te putten voor toekomstige nooden die waarschgnlgk alleen bestaan in de verhitte verbeelding van min bevoegde commissies Als de ergste verwachtingen zich verwezenlgken zullen over enkele weken eenige duizenden diamantbewerkers uit gebrek aan grondstof voor hnn arbeid loegloopen zonder inkomsten Een toestand dat er f 80 ÜOO k f 100 000 wekelgka minder arbeidsloon wordt uitbetaald staat te komen Daar komen de gewone winterkwalen nog by Laten wy dus deze Transvaalcollecte vry laten voorbggaan tot de behoefte is gebleken Als sympatbiebewys ia de gift niet noodig het gevoel der Hollandera is duideiyk genoeg gebleken de krant staat er vol van wy hebben in de onderscheiding van onze verplichtingen na te gaan welke ons de naaste zyn En in onze gansche verhouding tegenover de belangrgke gebenrteniaaen in Z Afrika moet de losgebroken harteiykheid het verstandig overleg niet verslinden Een der grootste schouwburgen van Hm Francisco is door brand vernield Oelukkig brak de brand nit op een tydstip dat er geen voorstelling in het gebouw gegeven werd Uit Breslan wordt bericht dat tengevolge van de opeenhooping der sneeuw door den hevigen wind alle treinen met groote vertraging aankomen De üostenrgksche trein was des middags nog niet gearriveerd In Hprottau heerschte eenige dagen achtereen een buitengewoon hevige sneeuwjacht Alles la onder een dikke laag sneeuw bedekt en ook hier ondervindt het treinverkeer de grootste vertraging In Oraz is zelfs geen enkele trein aangekomen terwyi het te Weenen wel drie dagen achtereen gesneeuwd heeft waardoor het vervoer van personen en goederen per as onmogeiyk is geworden Vele straten en pleinen zSn voor voetgèngers niet begaanbaar meer t l 17 107 814V i 11 81 8118 74 8881 8ti II 44 17 II 3111 lil aioi 1081 9 tg 174 iioa 8i7 llli II 4 9110 1 M 10 II 40 II 10 11748 tl tt 8 4 tt IIIOI 98 O Itlt lliOl 18 10 80 4 8 810 ISi7 4t 71 33 9418 11 14017 14 9tOI Ulll 10 18104 18110 tl 117 I 110 1 14 17 il 18104 71 11 14 53 Ut07 18804 11 14 II 1 411 19011 l tt 19 19111 89 8 1 5S 1988 81 19488 84 983 15 Ö 1 38 77 41 80 47 19801 77 88 18711 79 9 91 latIO 1970 38 41 91 19841 17058 44 1 154 83 87 1997 1i 83 1 lul kt 8 10077 91 10174 99 10I3H 17 75 77 nO 10415 U480 1 17104 78 17819 80595 14 O 06 55 H I 177 11 I 731 1 0 I8 I 81 41 1787 57 38 1094 88 4846 4 81 iOI 8480 II 97 t4 IS 70 71 II 91 slenlaiii rrfcrt ültilkra W 9 U 93 lOOf 88 8311 ♦ 1 et f Uto 57 91 100 84V 90 91 v au 411 tv 101 I04T 15 1 98 18 i4 4 7 i UlrcGte SiKwrwegverblndlngon niet GOUDA WinterdleDSt 1899 1900 AanKevangei I October TUd van GreeDtich III 1101 90 191 114 I UU lOO tt tl I J81 I nOUBA IOTTIBDlllihi im B I M 10 4 11 11 U tl 11 11 11 11 l ll l ll Ml 1 41 M 4 1 4 4t l ll X ll VI I lt 1 11 7 14 11 11 ii tt U 4I I 11 11 11 11 1 1 07 1 14 1 11 l ll Ml P lO ll 10 11 11 10 t 40 M 7JI 11 11 U ll kOm tm Dl t t to AU Um t lMM i Hjtrtriim y Of 4 twil Ml Imitt I1m 4h Muln H i iii i n ii iMli Mi i I U wbgi ta lm Mm raA rt i fl H n il li rm t Iito m l i M t torij 90DD4 11 10 U I U ll 11 11 t M 1 11 1 11 my iooft 100 114 f41 tl lOS 74 7 V 104 87 tt I V if oa 11 14 M t OI t lt 4 hMlWUl wfmi L iatn nffkambwya na 4a Oaai agak tm W Ma Ut 4 UEK BttOtia nm 1 14 Ml 4 11 4 11 I II t 1 07 f lil Mi 1 41 4 11 4 4i 1 17 t lt Qoals 7 lt t O Ml U Ml 1 17 l r kuiiim i rk i ll 7 a7 l li 8wtuaMl Ze wwni 7 4t Toorbug t di 1 14 I llag Mt 1 11 l ll II 10 11 10 1 11 11 U ll 11 10 t 11 41 t 11 11 10 41 11 41 It 7 11 M l U 1 11 l ll l ll e Ml Ml 40 1 14 10 01 10 40 11 10 10 11 10 17 S 10 ia M 1 0 44 1107 11 44 i to n l ll l Ot 1 41 10 11 11 17 11 11 ll e 1 10 1 41 1 00 4 00 4 i 4 41 t lO II 7 41 7 11 l tl 1 4110 1 ï j 10 17 l M 4 11 II lO M l SO 4 U t lO 10 01 ï 1 1 4 1 01 t ll a M 10 1 l ll 91 10 11 10 4 11 t7 11 0111 171 111 14 1 17 4 17 1 01 17 t 00 iO t l a li ll M 10 41 P laialrm tw 4a ja Biartala 4 al fc if ria Ptwa 991 48 68 180 110 101 m 99 100 inv 117 101 841 e O U n i Jl MSTIIOm Haa nw 1 0 l ll Mi 10 10 lO iT 114 1 1 01 Ml Ml I O I OI II l ll Mi ll it I O lt AsuLW 1 01 1 18 1 0 10 10 10 14 lt 4l 11 11 l H MM 11 4 17 t tOl tl 00 10 01 O IOIO O 1 4i UUtXX I 1V t OI II 1 II 11 0 1 O LU t Oi S 414je i II I OI l ll 1 110 11 10 t 1140 i tr 0 40 10 11 LO Mf aills M lt 4t l lllM IM M I U i tl 4 41 1 N T l 1 10 Ml W MI I M 7 il Ito ll MJ MtlJtU Ull 4 1 41 MO Ml 1 01 M MO I H l j l Vwla 1 11 704 t ll I4 10 11 lO M IMl IM LM Mt4 17 4 11147 T ll 1 14 l ll ILIO l ll 10 14 10 11 1 4 I0 lO ll 10 11 11 11 11 01 1 17 l Ot 1 10 l tl 1 41 1 11 IS 1M Il lO OO 10 14 10 11 ll ti 11 17 4 11 7 1 4 10 14 10 41 1 11 t l 1 11 l li lO tl 11 10 11 11 11 11 l l MO Ml 4 41 M laO 7 1 0 4 10 14 7 17 1 4 I lao T ll ii M u oi i u luo 85 wjjzeni GenooUchtp werden 2i74 leldige stemmen nitfcebrachl l Mde candldaten de heiren Q Kappenborg n H W A Bcbook kregen een geltjk aanul stemmen nl ieder t 1237 Het lot heeft daarop den heer i Kappenbwg aangewezen Het Centraal Bettnar ran het Algen Nederl WerkliedeaTerbond deelt mede dat de kaarten welke door zgn bemiddeling T n wege de tpoorwegmaatBchappyen worden ventrekt aan blinden die voor ban lieroep reizon en die gelegcnboid geven ora te reizen met een geleide op éAn plaatHbiljet voortaan gedurende slechtt een kalenderjaar geldig znlleu zijn en derhalve voor elk jaar opnieuw moeten worden aangevraagd De thant in omloop zijnde kaarten Tan de ttaatniipoorwegiMi en da flollandiiche Spoorwegmij zgn van 1 lanuari a k niet meer geldig Blinden welke voor het volgend kalenderjaar gebrnik willen maken van de gelegenheid om op den Htaataapoorweg en HollandHchon npoorweg te reizen met een geleide op één plaatsbiljet moeten ten apotidigste een acbrljven richten of doen richten aan den ecretaria van het Alg NedOrlandech Werkliedenverbond den heer J Mmuiert Kinkeriitraat l l te Amiiterdam met een verklaring van een geneeaknndige dat zy zonder geleide zich niet kunnen verplaatHsn een verklaring van den bnrgomeeHter of commiasaria van politie dat zg voor het door hen te vermelden beroep reizen alameda een nittrekael uit het bevolkingsregister hunner woonplaata üemenffde Berichten Uiateravond is op do Ijjn van Utrecht naar a Hertogenbosch een personentrein ontspoord Kr kwamen daarby geen persooniyke ongeInkken voor duch de materieelc schade is zeer groot De treinenloop is geheel in wanorde gebracht Terstond ia met veel peraoneel ait Oeldermalsen naar Waardenburg getrokken om met spoed tot opruiming van het spoorwegmaterieel over te gaaa Omtrent het ongeluk eergisteravond op de baan der Holüpdache apoor te aGra venhage gebeurd doelt de N R C nbg het volgende mede Twee personen met do schaatsen onder waren by seinhuis no S aan de Van Ravensteynstraat op den spoorweg Ue trein van 6 uur naar Rotterdam greep hen Km hunner hoofd van oen talrgk gezin werd dadeiyk gedood Zyn kameraad werd met een hevigen stoot aan den linkerschouder door de locomotief zywaarts van de raiU geworpen In deerniswaardigen toestand opgenomen en naar bet ziekenhnis vervoerd overleed h j dUr gisterochtend De heer Tak toont zich in een beschouwing in de Kroniek over den oorlog in Zuid Afrika niet zoo heel erg ingenomen met al wat er geschreven wordt over oen Kmigratieroaat schappg en eenstoomvaartiyn voor Afrika noch met de collecte voor de nagelaten betrekkingen der gesneuvelden ï aoiidt a I to 7 11 I lt Xoordraiihl do 7 IT SlauwwVwk 7 14 OaiMlU 7 41 tsnIaB M 1 10 7 10 BottwduaD F 1 41 Rott nlsm B l ll 0I s 4t l ll l ll I CI I II Batlardus Bmn RoUardam D F ff t Jtottanbaa M 4 41 l 4t Oap 4 11 Rinwiirkefk 1 04 a Mssnliwkl 1 11 1 14 m4s 1 17 to 7 11 4 AllMi lo h Umh km ImWi t l Uut S 4IM3 7 017 10 7 11 lat f oonarg 1 41 ïotUraiSfK SfK 7BfMk Mo 11 Oouitr 4 I7 H1 7 47 i Oi ffi BinwiiWida kUwa U t U m 07 1 10 1 14 740 1 11 t lt 1 41 01 7 4 S ll l ll Uouda Uud WMrd U nch 117 e il 7 tl Ml t lt a M S I4 1 90 l Ot l ll I to 7 11 7J1 l l 1 01 Ulrwhl WoariM üuddV Hada Over dat aanleggen van Hollandache ko Aan boorl van de Britsche mailboot waarmede hy de reis van Kaapstad over Southampton naar Am terdam maakte kreeg de jonge dn Toit een pluimpje van een Engelschman Ze hielden zich samen onledig met ringwerpen een der spelers tracht zes ringen om een gzeren pin te werpen hetgeen op het slingerende achip meer oefening vereischt dan men oppervlakkig denken zou Du toit wierp ze met bet grootste gemak gedurig alle zea om de pin Verbazing bü zjjn medespeler en de omstandera Waar komt ge vandaan f werd eindelgk gevraagd Uit Oranje Vrgstaat was t antwoord in zuiver Engelsch 0 dan is het geen wonder D dood van generaal J H U Koek Aan een Transvaalsch blad ontleent de Tel een beSedigde verklaring afgelegd door P R Koek adjudant van den generaal op H November te Johannesburg voor den vrederechter der Z A E Krause Hieruit is het volgende overgenomen s Ochtends vroeg na het gevecht by Elandslaagte ging ik zoo zegt hy met dr T V Visser weer naar het slagveld De eerate gewonde dien ik kreeg was generaal Koek hg lag toen in een klein tentje geheel naakt Hg vertelde my dat een Engelsche soldaat hg hem was gekomen en hem beroofd had van al zyn geld dat in zyn broekzak was van zyn horloge en al zgne kleederen behalve een jas met een beurs er in Hy deelde mg ook mede dat de persoon zei dat hg tot de Indiache troepen behoorde Hg had een dunne deken over zich en lag op een kleine natte matras Ik droeg hem met 5 anderen omtrent 4 mijlen naar den ambulance wagen Door vriendeiyke bemiddeling van een Kngelschen dokter dr Hornebrook werd generaal Koek naar het station gebracht door de Engelsche ambulance Op verzoek van den generaal werd ik toegelaten by hem te biyven om hem te verplegen en kreeg een permit te dien eftecte Ëen stafofficier van generaal White deelde my mede dat zoodra de generaal aterk genoeg was hg zou worden toegelaten naar Pretoria terug te gaan De generaal F W Koek en S S Koek werden toen in den trein geplaatst 2e klasse met eenige Engelsche soldaten en naar Ladysmith vervoerd Te Ladysmith werd de generaal gedurende een vol uuropeendraagbaarindeopenlucht buiten gelaten toen kwamen de Engelsche dokters daarbg en werd de generaal toch eerst naar de operatie kamer gebracht en onder chloroform gezet Hy werd toen naar een tent vervoerd waarin zeven Engelsche soldaten lagen Den geheelen nacht was hy erg ziek Wy kregen dien geheelen dag Zondag en nacht niets te eten Maandag om 12 uur kreeg ik voor den eersten keer iets te genieten Met moeite kreeg P R Koek Maandagmorgen voor den generaal een half bekertje melk 4 11 t OI f OI l ll 4 01 4 11 1 14 0I 4 17 4 1 I lt 4 04 4 11 11 11 11 11 l lt 1 01 1 1 l ll UI l EI t t OI 1 01 I IS 11 S 4 4 40 4 10 4 II l l 4 I IO 4 0 4 14 i 4l I lt 7 17 1 11 tl 7 41 10 U ILII Dien ochtend kwamen ook drie officieren in de tent Een der officieren was veretoord dat de adjudant niet in de gevangenis was Toen deze het bewys liet zien dat hg by den generaal mocht biyven zei de officier AU ik je buiten dit tri vind i iet ik ja neer als een hond Twee dagen bleet generaal Koek in die tent liggen bg de gewone soldaten Maandagmiddag kwam generaal White naar hem kgken en vroeg of hg het goed had Neea antwoordde generaal Koek en hy vanocht in de Hollandache kerk by zgn broeders t worden gebracht Oeneraal White stemde toe maar eerst Woensdag middag toen de adjudant een Engelschen dokter er over aansprak werd de g eraal in een tent naait de HoUandsche kerk overgebracht Oelukkig dat een Hollandache dame e t mevronw de Haas zich over den generaal ontfermde en hem allerlei versterkende middelen bracht en hem ook voorzag van een laken en een knaaen Den 27n October schreef de adjudant aan generaal White of de generaal nn naar Pretoria gebracht mocht werden Niettegenstaande de belofte weigerde generaal White Op Maandag 30 October werd de grooteoverwinning over de Engelsche troepen teModderspruit behaald Gedurende den middag van dien dag vluchtten de Engelschenals sprinkhanen Ladysmith in en lagen in de straten op strepen stok flauw Mevrouwde Haas heeft omtrent zeventig emmers watwlaten uitdragen om ben te laven wy hoorden de bommen van ona groott 1 kanon over de huizen gonzen en in htt i Engelsche kamp barsten Generaal Koek vroeg my toen of het ons kanon was dat zoo schoot Ik zeide ja Hy antwoordde daarop Dit is mooi maar kind wat vang ik nou aan F Ik zei Oom wees toch maar geduldig u zal toch een dag weer een kam krygen Na dien tnd he hy niet weer met my gesproken Hg is gestorven niet zoo zeer aan de wonden die hg ontving doch tengevolge van de slechte behandeling welke hy eerst ondervonden heeft De generaal overleed den Sin October s ochtends vroeg Generaal White gaf nu toestemming dat het lyk naar Pretoria werd vervoerd en de drie Kocks F W 8 S en P R meegingen onder voorwaarde dat er drie Engelschen van geiyken rang voor werden uitgeleverd De begrafenis had 2 November met groote plechtigheid plaats Da Pojtma en de Stoatapresident wiens krachtige figuur meer dan ooit zyn geloof in onzen heiligen stryd uitdrukte zegt de Yolksstem voerden het woord Dit blad zegt o a De held van Elandslaagte vechtgeneraal K ck is niet meer Meer nog dan zyn wonden beeft het lyden voor zyn volk dat buiten de muren waarbinnen hg op zyniydensspottde nederlag een Moedigen kamp streed zyn dood veroorzaakt Hg hoorde het vreeseiyke kanongebulder en hy de dappere try der wist wat het beteekende Geen bericht ia hem geworden en terwyi de onzen de overwinning vierden terwgl vele zgner medestrgders hem voorgingen naar de rustplaats die hem wachtte blies hy den adem uit 1 17 1 11 i r l ll U l 7 11 1 01 1 1 I 1T l l 10 11 10 17 f 10 14 10 40 10 11 11 4 11 14 l tl 7 41 10 1 i sr 10 11 10 M 1 11 t l0 Ml 19 11 10 4 1 17 17 1 14 Ml 1 47 l tl t ll Onze zaak ons heilig recht is ona dierbaarder geworden door zyn dood door het eervol sneuvelen van zoovele dapperen Het zal onze burgers te velde opwekken de onafhankelgkheid nog taaier te verdedigen en niei wy maar de Heer zal het bloed wreken van al die vallen Een stryd waarvoor zooveel van onze edelste mannen hun bloed hebben gegeven kan niet beSindigd worden Toor wg vrg ign volkomMi vrg loigooclieard van konventies en traktaten on ontworteld aan de dwingelandy en verguizing van kapitalisten en hnn handlangende ministers Dan zullen wg vreugdetranen weenen op de graven van mannen als Koek oster Hohls en alleen God weet van hoeveel anderen Dan zullen de medestrijders dankbaar knnneu zeggen wy zgn bereid geweest uw voorbeeld te volgen maar onze strgd is gezegend Men deelt nit Katwijk aan den Ryn mede dat het bericht voorkomende in ons blad als zouden daar liefst vyf Katwgksche burgers op het Kanaal in een wak gereden en verdronken zgn gelukkig onwaar is en is wellicht de wereld ingezonden om de schoataenrgdera tot wat meer voorzichtigheid en minder waaghalzen aan te sporen De politie heelt Bomnigen van dezen ola het ware van het nog gevaariyke gs op het Spuikanaal met kracht moeten verwgderen STADSNIEUWS GOUDA 19 December 1899 Hoden middag werd ten Raadhnize dezer gemeente verpacht de zelling genaamd het Boerenveld Ingeschreven werd door de hh F Mynlieff Fz voor f 350 en R ü Jongenburger voor f 376 per jaar Gisteren avond hield de afd Gouda en Omatreken van de Holl Maatachappg van Landbouw op de bovenzaal van het Koffiehuis Harmonie een leden vergadering Door den Voorzitter werd verslag uitgebracht van de Algemeene Vergadering te Sommelsdijk Tot Bestuursleden werden herbenoemd de hh A van Veen en D Verwey Door den heer J N Both werd verslag uitgebracht over het resultaat der dgkstieren en door den heer B Moons werd mede verslag uitgebracht van een bezoek aan den Directeur Generaal over de tubercniose en het monden klauwzeer By gelegenheid van de verloting in het volgende jaar zal een atdeeliil tentoonstel ling worden gehouden Na afioop dezer mededeelingen werd door den heer A C den Hertog als vertegenwoordiger van de firma Kortman en Schnltze een krachtig pleidooi gebonden over bet door die firma in den handel gebrachte Kortman s Kraehtveevoeder en stelde deze firma 100 kilo disponibel om de proef daarmede te nemen Naar wy vernemen zal het avondfeest van de IJiclnb Gouda heden avond plaatshebben Tot klerk Heteropnemer by de stedelijke gaatabriek alUer ia benoemd L Rozeveld Aan de universiteit te Leiden is afgelegd het voorbereidend kerkeiyk examen door den heer G J W Oldeman Aan de leden van de AmbachtstsndVer eeniging laj dit jaar 10 pCt worden uitgekeerd Tot bestuursleden werden gekozen de hh A G van Schalen en G van Zulphe Tot leden tot het nazien der rekening werden gekozen de hh G van Zntphen en P van Menich Zondagavond gaf de tooneel vereeniging Nut van genoegen alhier in de zaal Kwi t iB een nltvoerinf wavin met veel ancoea werden opgevoerd bet tooneelspel De Rijzweep van J Hubertus Janssen en het biyspel Gesmokkeld van W MetzFi Dat deze vereeniging over uitstekende krachten beschikt bleek andermaal en hoogst voldaan keerden bet gA ote aantal bezoekers huiawaatta Aan een der dames en wel aan haar die da rol van Maria Van Wensdorp vorvulde wetd een fraai zilveren medaille nitgeroikt deor een onbekende geschonken De costumes tan den beer A Semee te Amsterdam en de grime van dan heer C P Van Keulen uit Rotterdam voldeden ook nn w er ten zeerste SroLwm Bedankt voor het beroep bg de Ked Harv Kerk alUer doof ds B Boen ta Keéieliai HaAsnicBT De Vlister Uaclub alhier hidd liatar toi wedsbijd in het ichoon t taL AaogegeTca 10 paitn 1 W Eegdeman Ci T B Haaatrecht en G Vittenboogaard van Baaatreeht 2 C v d Hek van SehoonhoTon en A Uittenboogaard van HaastrecU Voor mannen 1 W Eegdeman Cz 2 C i Hek 3 A Sckootea van Ammerttol c Ksoirai d IJ L BeroejaD bij de Ned Herv Kerk t Jaaraveld c a de heer H Jongebranr cand alhier WoKBOES Beroepen by de Ned Herv Kerk te Oitwgk N Br de heer M van Grieken cand alhier LnuKEKBiE Van de Zondagmiddag gehouden hardrgdery op schaatsen vobr ingezetenen uitgeschreven door de ysclnb Recht aan allen te Lekkerkerk in de uitslag Iste Prüs H Roest Hz f20 2de pr J V Limborg Az 110 3de pr G Neef f 5 4de pr 3 Koolwyk f 2 50 Er waren 14 deelnemers De Zongvereeniging Arnold Spoel gaf gisterenavond eene uitvoering met welwillende medewerking van eenige herren invites In dezen tgd nu de Bwrtju htt tot keiien lubben ffewonntn boort mea op Concerten dikwyis Transvaalsche liederen Zoo ook hier Het volkslied van den Oranje Vrystaat het Transvaalsch volkslied en Vereedigd Afrika Werden met gloed en geestdrift gezongen vooral het laatstgenoemd lied werd zóo toegejuicht dat de solist de heer van der Stap nog een couplet herhaalde Vreemd dat slechts enkelen in de zaal van hunne zitplaatsen opstonden De laatste regel van het Bchoone lied Vereenigd Afrika eene keurige composilie van Arnold Spoel klonk vooral zeer schoon U t n ziffm lieve Httr werd door koor en soUst indrukwekkend voorgedjagen Duidelgk bleek hieruit hoe goed de leiding van t koor is hetgeen niet minder t geval was bg de overige koorwerken Schoon en verheffend werden de Geistlicher Lieden van Mendelssohn gezongen en verdiensteiyk mag men de voordracht der Altsolo zeker noemen eeu weinig minder vibreeren zou stellig aan t geheel ten goede komen Een enkelen keer viel t koor niet altoos geiyktijdig in doch overigens werd er zoo met attentie gezongen en kwamen de cressendu s zoo goed tot haar recht dat we dit slechts aanstippen Hot danken treudig immerdar door de versohillende partgen achtereenvolgens ingezet klonk fiink En nu het keurnoramer op t Programma de Neue Liebeslieder I Wat hebben vooral de dames daarin geschitterd Hoe duidelgk bemerkt men by haar dat velen de uitstekende leiding van den heer Spaanderman lang in met succes hebben gegoten 1 Ze kgken haast niet meer in de muziekpartgen maar letten aanhoudend op de directie en dat is nu juist het ware Allea komt uit de voordrecbt maar vooral ook de juiste uitspraak Vrrscbeidene toehoorders verzekerden mg dat zg ook achter in de zalal alles zeer duidelgk verstonden De pianoparty in handen van den heer Beusekamp en mej Spmyt had hier een mooie taak te vervullen ze werd uitmuntend gespeeld eif ze was daardoor hoogst genietbaar Ook de bassen hadden in deze liederen dankbare solo s en de heeren zongen ze flink en met bet vereischte aplomb De tenoren waren zopaiB by de meeste koren vooral tegenover de zeer goede bassen nn en dan wat zwak De koomummors na de pauze werden zeer goed uitgevoerd De blinde König is hier wel meer gezongen wg meenden er eene nieuwe editie van te hoeren Zoowel de heer van der Stap die de party van Der König zong als t koor zy hebben zich verdiensteiyk van hunne taak gekweten uitspraak en tempo s lieten weinig te wenschen over Ob liederen door den heer van der Stap tusachen de koren gegeven hadden zooals te begrgpen is eéh uitbundig succes Vooral t nieuwe lied Van een Koninginne van 18 jaren had een warm applaas In alle opzichten is deze uitvoering goed geslaagd Den Heer Spaanderman komt als Directeur een woord van hartelgken dank toe voor de groote moeite die hg blgkbaar aan t instudeeren heeft besteed Niet minder erkenteiyk zyn we hem dat hy t Programma meestal zoo weet te regelen dat er voor t gehoor veel zeer veel te genieten is 1 962 Staats loterij ta IClaisa TrelckiDg van Dinadag 19 December No i4H en 13488 ieder UOO No 10 41 11387 en I7t8l ieder 1000 No 31SI en Itt 8 ieder 400 No 7114 en U54I iedei 800 No lit 1871 en 14 II ieder 100 Prijien van 4t ti t7 l 8t4 till mot ISltO 8871 17 it i ItSIO 8 11 97 1 484 180S1 88 IttSI 9 SI 40 88 7 84 87 11814 KBK 98 89 81 181611 70 88 74 1101 llllt 17 O 181 9 17 48 18471 litOl 8ÏH 41 18808 88 78 14 71 18708 80 11403 18 89 19 I84 t 1001 7 11 Il I 17 8 t 01 7 77 M 4 1178 It n 17 fO 108 llii ti t0 l tl tl 8718 88 SI II v4 8741 lliU I l t 47108 7t 1114 III40 A471 47 till il S4 il 81 tooi 1041 il lij 7 71 1111 II llAi II II iO 14101 44 4 tl 34 81 1 88 71 87 14 08 81 84 888S 47 IT e 7 t980 9717 I II 71 18 14 4011 17 It 85 411 4 1 40 8 71 l ISOi 14 Ti 4171 7t 8 tlM lilt 1714 4491 1 4S14 74 17 MIO 4 I0 91 7t 1908 4777 10 I 48tl tl l 74 97 II Stil 4918 1S04 1070 10 S18S 8418 97 19 t3S tin 7t 11 tsit II 71 Il 1417 181 tiOt Sa Klaaao m I tast 89 9811 11100 38 91 71 4 90 08 9910 ll S 91 88 88 11917 143 8 10013 88 4178 It 34 1IQ47 87 39 ai 81 7103 91 81 87 71 10140 11171 14483 78 78 lllll 70 78 10174 19 148 I 7t 10 rs 30 70 7413 tS IIS8I 78 91 II 9 14878 99 91 1 417 3 7508 0477 I U7lt 18 ins34 18511 14 7800 35 81 14819 80 108 3 lltOt tl 7708 41 38 75 38 7 18738 U01 7 30 88 49 59 33 1 798 1880 91 9s8 00l 10888 17 10108 9 71 1115 11000 44 ltb09 Itltt 31 48 tt VI 13088 lillS 3 44 58 55 la Liiit No 4885 nr l en 10840 ni z 19110 Am Iti urs vHii 18 DECEMUKKNuilnUHD Jan i wi W 8 l idito dito dllc 8 dito dito dilo 3 HoNaaa UI l aoall 1881 984 lT UB IuMbr Tinif 1881 81 tOoarsxa Obl io apler 1188 5 dito io iilver 1888 t PoaTvaAl 01 1 met coupon I dito ticki t I ai iLAXn Okl Binnenl 1894 4 duo Oeooni 1880 4 duo bil Riilhi 1889 4 dito bD Hop I889 V0 4 dito ia Olil leen 1883 8 dito dito dito 1184 I UtAa a Farpot aobitlil 1881 4 Tnaiiu Otpr Cuiir leen 1190 4 OêO lieuingMiti j D 0 leaoin aereO louAta Bep T obl i 1891 5 Utiioo Oil uiuSeb 1890 8 Vianuiu OM onWp 1881 Axntanu Obliptien 1891 8 BoTTiauK Btoil leeu 1894 3 NsB N Afr U nle a aaod Araiid b Tab Zaid lul Bp mii A ll WKl PoLnt Waracban Weenen akad BUIL Or Haaa a rer k Rio Qr Spm eert T a oia Central obl in goud 4 ar fc Naikfilll Gert r aand Uaiiro N Spw U lehyp 0 8 Misa Kama r 4pCt pre aand N Tork Onlaa o fc Waat aand Fenn dio Obio oblig 8 Oregon Calif Ie byp in gond 5 Bt Fanl Minn fc llaaiL obl On Pao Hoof Ign ob ig 8 dilo dito Line Col Ie byp O 5 OaKAD Oan Soutb Ckert r aand Tm C Kali fc Na lo b d o O Anaaterd Omnibaa Mij aand Veemarkt te Rotterdam Dioadag 19 December 1899 Vette Ouen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor 1 kwaliteit 3 ae kwal i te kwaliteit 18 cent per half Kilo Mago Owcn Melkvee en Vaarkoeiaa getd aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit ao ade kwaliteit 7 3de kwaliteit s cent per baltt Stieren en graakalveren redelijk aangevoerd De handel waa m al het aangevoerde vlag prijshoudend vette Kalveren iet minder in prij Prachtige DASSEN met Goud bekroondLINNENGOED Een fljne collectie HEERKNen DAMES PABAPLUIES en HANDSCHOENEN enz enz A van OS Al Kleiweg E 73 GOUDA l etepkun IK JIÊ Buriterlüke Stand GEBOREN 15 December Annetta Cornelia onders H Ketel en A Bakhuis 16 Jacoba Hillegonda ouders J K de Nooy an 3 van der Togt lohan Loorens Karel oudera 1 L K Fixher en H W Snrenbroek 19 Cornells oudera A 1 van Vroumingen en J 0 Beckeiikamp OiVERLEDEN 15 Dec Buurman 93 i fr 16 S M Koppeaohaar wed 11 C N Amoron 77 j 17 H van Harten 21 j 1 Jongeneel buiavronw van 1 Schouten 76 j KAKTELS GOSTDUiS Zoowel voor Dames als Kinderen Klousi ii laponsitiircn IVIirriJeB in groote verscheidenheid biliyke pryzen ADVERTENTIiriW a Voorspoedig bevallen van een flinkeo Zoon J C van VREUMINOKN BlIKMKAW GovuA 18 December 1899 In hot ISRAËLIKTISCH OUDE LIKDENUUIS Ooathaven 51 Wordt een flinke Dienstbode GEVRAAGD Loon f 90 en verval iieveHigd B G J KVEÜS ABTS Qenees Heel en Verloskundige Westhaven 16 2 GOUÜA Spreeknrin ï ti TE HÜOR TERSTOND OF LATEReen Ong3meul3iIeercLe llamsr A f t M per week Adrea FLUWEELEN SINGEL 28 KOJPJk FOIKB ODOl f m HCHTEDAMMEII GENE7ER Mmrk i Verkr itbiuir h t M PEI yrEBH Jz N 11 A U Uowgt ui oobtiiaiil U 0 ehut BD kurk ttêttA jroor fien ru den nura aT KlroM P HOPPR E CASSl TO TANüAUTs Trrfmarkt Croudtt Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDERDAG i van H tot 4 nor VRIJDAGS van 4 uuri ZONDAGS weilg