Goudsche Courant, woensdag 20 december 1899

Dionderdag 21 December 1809 No 8075 sle Jaargang mimm cohant ieuwS en Advertentieblad vÓor Gowda en Omstreken Teletwn 4t ADVËUTËNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer Ml Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dés midd TelefMi M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden itf 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Itf IIMLMU VEMMnOUP UationaalGrondbezit te g Gravenha e De DIRECTIE bericht dat de con ton der obligation vervallende 2 Jannari 1900 betaalbaar l n te VOr venbage ten Kantore der Vennootacbap de HoUaDdHchc Bank de Vo8 en Vrecde en de Firma I J Landry Amaterdam b d H H Prsetorins en Zn Amersfoort b d Heer H T Croockewit Arnbem b d Jeldersche Bank Awen b d Meer E A Hmidt Ood Beierlaod b d Heer A Koopman lij TI TT T tl 1 Breda Dokknm kirkwi OMila Sruningen BMriM Bsilingea Fimneker Beerenveen Joare BoUward IjMUWarden b d H H Ingen Homi Zn b d H H Fockema en van KlelteM b d H H C de Geselaar 4 Co b d H H Montijn Kortland b d H H Mra van Vierwien Trip en Felth b d H H Laane en van Bemmel b d H H I Poatbnma Zn b d HH Üebra Hispelblom Beaer b d H H Oebr Minpelblom BeUer b d H H öebr Miapelblom Beyer b d H H Oobre Minpelblom Hslat UAim Mawtrlcbt Meppel Kümogoni Rotterdam Schoonhdven Hneek UteMbt WMdir k Wageningen Winschoten Zntphen Zwolle BeVer en P Kouman Bme ding b d Heer Ls v Waeabergbe Jansaenii b d H H Leiwön en Kige nui b d Ueldersche Credietvcr eeniging b d Heer Hk Roelink A Bi b d Nymeegsche Etlecten bank Marten o b d Wi 8el en Kllectenbank b d Heer V A Oreup b d H H Brnning en Ton Cate tf 4 KH Jm Bleildestein t Zoon b d H H C A Witlox 2oon b d Heer 8 van Minden b d H H G 3 en A K Groeneveld b d H H P F C Brnning Co b d H H A van Deventer Zoon FRANSCHE STOOMVEEVIEIJ ikciulsek WissckrIJ VA H OPPEIYHEIMER i HruUkadt Hoiterdnm WNli i tocrd dror Z U dan Koning Aa Belgen BooMd p t voor GOUDA de Heer t VAN 08 l dp oialik t voor het toornen to verm Tan alle UeereS en Daneagarderoben alaook alle Kindergoederen X Hpeoiale inrichting foor het itoom o van ptaohamanteU Toeren bont ni Oordjjnea tafelkleeden ni irorden naar dn oienwitfl en laatste methode gevertd Alle goederen hetsq gentóomd ol tfevertd worden oniohidelSk Tm r de f ii tndi aid vnlgenn Mtaal bewerkt Kon ware Schal voor de oagelokki e leehtofler der Zeltbevlekking Onanie en geha me liUpatUngen ie het beroemde werk rw Dr Retau s Bfllandiehe uitgave met 27 alb Priii 2 guldeu leder die aan de T ri hrik kelQke g Tolgen tau dese ondeoffd lijdt moet het leun da oprechte leenng ilir het geeft redt iaarlijkii il ii ind T n een nkeren dood Te Terkrggen bö hetVer lagaMegatin te Lreipcig Neumarkt ftl franco tegen miending ran het hedi R ook in poetaegnlt en in etkeu boekhandel in Hnlland Zenuw on llaag lijdors ordt ait oTertniging ala een werkelgke halp in den nood het boek anhevolen Na ontTangit Tan odreii per hrieflcaart ordt d t boekje iranoo p r poet toegetoaden door aLOSPOEL 8 Boekb Skltbommsl Spaar en Hiilpbank t e Gouda er KT mm 1l l H MMlrf lt ltem 1 dat de laatste ZHIing in 1899 zal plaau hebben op Malerdag Z3 tteeember 2 dat de eerate Zitting in 1900 lal plaats hebben op MaauHag êi Jammart en 9 dat tot byechrjjving d r Renten over 1899 gelegenheid zal bestaan in het gewone lokaal in het Gastkais van IUiitém0 tU Jamuart tot en met t rfjéag 19 Jammart Ë900 telkens van 8 9Vi nor des avonds file Mf r c Hpaarbmnltb eUlM mareen mpgertepeu om op een dezer avonden de rente te doen bijschrüven daar nalatigheid in deze by terugvraag van gelden tot vertraging zou kannen leiden Het BeitDur voornoemd M Dr W JULIÜ8 Voondtter D RUYTER SecreUria Jkm BANNOTERA Levensverzekering ZONDER geneeskundig onderzoek Aanbevolen door eu inlichtingre te verkrggen by den Hootd Afent k K VAN DER GARDEN VISITEKAARTJES gedrukt met letter naar verkiMng zijn In ttlie forinaAen eu modellen werbrijgbaar bIJ 1 BBIIllil è II Lange Tiendeweg II 00 GebrS StoU werck s Chocolade en Cacao il I 1 i ff ll I M DoUnaUge door de nieuwste uitrindingfln op machinaU gebied Tcrbeterlc Urleatie on uitainltend gebruik van nt en nste grimdutufleu garandcerei len verbruiker van Stollwerck B Chocolade en Cacao oMi aanbeveieDswurdig fiibrikaat nauwk uxig beantwoordui do M r den inhoud der resp Büketten Dt Srma behaalde 87 BreretH als HoMer rHUcler I 44 Eere Olplöma B gouden enz Medaille en bewya an nitmontend tja bbrikatt Keeds l$7t schroef de AcCadeDüe national de Pari Moua Toua aAaamona nae Hadajlle 4 r r mlèro lasee en oobatdAratloa it Totr zoeUanta kblloatloa de Oboodlat bonbone varies etb et IMIwtr k t tabrikaat is verkrijgbaar bij U H Cuiifiseura Banketbakkan eu m OaaaraalvertegoiwooTdiEer roer ederUui4 ndlnt Batieimlodt Kahreratraat 108 e o u I Kort overdcht onter PrUsooorant 12 18 flewh 15 18 1 50 1 75 5 2 26 SHERau S Pale en Oold Dry vu at 1 16 60 per 12 lees ROODK en WITTE PORTWIJNEN t 9 MADERA S droog en oet VERMOUTH 1 Turin BODEGA CHAMPAGNE COGNAC it l 1 75 t 2 25 f 2 75 I 3 25 f 3 75 en SCOTCH wmsir ai Per Fl Pev Ank 45 Fl S 0 75 aes 1 25 0 80 1 0 90 1 10 81 36 42 68 34 42 37 60 47 J CHATEAU VALR08E LISTRAC 0 6 N 27 75 lia St ESTEPHE St EMILION 1894 2 PAÜILIaC 189S M 2 S GRAVES Witte Bordeani £ I SAUTKRNE v a O ZKLTINGBR Mheael BOURGOGNE Oe Ürina T CREBAS GVnda De üeMchen lijn in d jBJiMn begrapeo en wofden i 3 cta pw atuk teraggenomeiL B elke hoereeUieid verkrSgbaar biJ H J VAN SCHALEN Behanger n Slo ftarOn I jinge Groenendaat I 108 Voorhanden een groote sorteering Bebaugselpapleren TAPIJTiir 0 oxdJljrLSto£feii ZEILEN LINOLEUMS Reuzenpakket ¥ l8ltekaarlen net Transvaal Albni 100 no f as zo S en Na ontvangst van postwissel groot t lf verzenden wg alom iranco 100 Mr f laif riSlTBKAABTJBS op fijn glaQi carton in étni met 100 Mnveloppen Om ieder evenwel tot koopen te nobpeh geven wy daarbji geheel kosteloos ten Ie Het beroemde Tmnm nat Album bf attende de geheele geschiedenis der ZnidAlrlkaansche Repnblieken van al 1652 opgelnisterd door rnim 30 illnstratiCn en een Kaartje van Transvaal ten 2e Een Bon der Amsterdamsche geldlotertj gebaseerd eq geheel werkend op de Ned StaatsloterJ kans gevende op prjzen van 1100 160 1 30 i 25 1 20 f 10 15 enz ten 3o Een zéér Iraaie Sntonteheurkalender voor 1900 Bovendien ontvangen de eerste 100 bestellers npg een gebeel compleet yiiamttempel XZaaSl V eenden ad ƒ J M met dnidelqke opgave van naam aan de AMSTERD 6ELDL 2e Jan Steenstr 40 A 1ISTKRD1H en B ontvangt het grootste a mooiste PAKKET wat tot heden ie gegeven KIn novertraten Frof Dr Lisben nlbakend lUXVW SBACBT ILIXlB lllan dit gul F liii kaB ck tot Tourtdnrende radicale en ukere geneiing van alle aelb de raeeit hardnekkige MenuuiuiekteUf rooral ontstaan door aMwalingeo op jeugdJgeB leeKjid Totale geneiiog van elk nNMe Bleek caoht Benaawdheid Boofdpgn Migraine Hartklopping Bdaagpyn slechte apütvertering Oiivemoge ImpoteSi Potlationa ena Uii roerige prospectnasén ligH flWoIi 11 II II 3 dubbel BMdi 0 Oii raMD p t M ab f d Vq ZalthgHiiA ücp U M Clilua k Cs AauMrdatt V Happ d t emioAm I l lmmHi de Joi J Gu BottndukWdïfc Co OouJ on bil die drogiMm EERSTE SIJWIBLFABKIfil Directeur H BUIt BlBBS DEV NTBIL Uodel A mder iea Mtch na i t H i Model m t Model A HA Model AAj j 126 Model AAA 145 LUXE RIJWIEL Me GEWONE ACATÈNB8 VOw LDXE ACATüNE 180 P S DAMES KETTINÖBBWairiEir üjr alle prezen f 5 hoogef Verfa fBWMrdiaiir J E Dy im Goii fa ï eeii Engelselfr A SLEGT NIBOWB HAVEN 28 iGwniaiDnik Tas A BBtMKlfAM Ü Bitteplandsch QVerrichl De correspondenten van de bladen in Natal geven bijzonderheden over den slag aan da Toegela maar er staat geen nieuws in om dat de censoren blijkbaar alle belangrijke bijzonderheden vooral de voor Bulier nadeelige schrappen Intusschen blijkt dat de divisie van Hart inderdaad geprobeerd heeft de Toegela over te trekken maar dat zg temg moest na door de rivier gewaad te zgn voorts dat Clery in Colenso wel degelijk heelt medegevochten De lord mayor spreekt stellig tegen dat by een telegram ontvangen zon hebben met bet bericht dat Bnller over de Toegela zon zijn gekomen De corr espondent van de Daily Chronicle te Ladysmith seint dat de Boeren nienwe verschansingen opwerpen ten noorden en zuiden van de stad De correspondent van de Daily Mail te Naanwpoort seint dat French zich genoopt heeft gezien den Vaalkop te ontruimen daar het geschut vap de Boeren hem te machtig bleek Volgens een telegram uit Modderrivier van 17 December in de tweede uitgaaf van de Times is Lord Methuen door de laatste bawegingen van de Boeren ingesloten De Boeren hebben versterkingen laten aanrukken en hun verschansingen langs beide flanken ni ebreid maar zi zfjn niet in staat de Engelscbe positie aan te vallen De Engelschen kunnen echter onmogelijk een omtrekkende beweging maken daar de flank van de Boeren zich in het oosten tot aan de rivier uitstrekt en in het westen snel de rivier nadert De Boeren hebben een onafgebroken l n van verschansingen waardoor het hun mogelijk is op verschillende punten snel met elkaar de hand tc rclken Hun eenig nadeel is dat hun water en proviandaanvoer gebrekkig is De lieer Stead merkt in de Review of Reviews op dat de Boeren tot dusver twee mooie gelegenheden hebben verzuimd Ten eerste hadden tij generaal Ynl s colonne geheel kunnen gevangen nemen of vernietigen toen deze afgemat en mismoedig door de nanwe kloven trok van Glencoe naar Ladyamith Ton tweede hadden zjj den geweldigen voorraad ammunitie te De Aar die eenig £ weken lang zoo goed als onverdedigd is gebleven zonder veel moeite kunnen buitmaktn Daartegenover staat dat de Engelschen in Natal b na lederen denkbare misslag hebben begaan Lord Wolseley hei altp generaal White FEVILLElOiy Vlij naar het Engelioh i6 Gelukkig Upten wij op die w u fi althans tttkkig voor mij want zoodoende was Mangold in sUat mevrouw Sprinkter op te vangen die schreeuwend in sijn nchting van haar bicycle viel terwijl ik juffrouw Seldon die schreeum n in myn richting viel in ttt n armen ving Marigold mukte het kort met de dam en een oogenblikje later iHonden zij te zamen den eerwaarden Saqïuel m de sloot te halen Hel bijbrengen en kalmeeren van juffrouw Seldon was voor mij een werk van veel Unger duur Maar ik hechtte er niet veel aan te meer toen ik Marigold die bezig was het eerwaarde wiel los te rukken uit de vezels en struiken onder in da sloot roet een algunstigen blik naar mij zag k ken Gaat het u wat beter vroeg ik haar too teede al met zekere kerinneriBgen aan Clorinda w overeen te biengen Dank o ik geloof het wel zei jafireuw Sel loB Dïe onverwachte val en uitbarsting had rae geacbokt en lenuwachtig gemaakt anders niets f Al bet iodawater is verloren gegaan riep de onder het oog gebracht nooit eene positie in te nemen vanwaar hü de gemeenschap met zijn basis niet kon beschermen Niettemin liet hij zich opsluiten en werd zoodoende in plaats van een bruikbare kracht een lastpost Zoo Natal aan de Boeren was opengelaten en het Engolsche leger zich te Durban had kunnen samentrekken zou een groote roden van ongerustheid weggenomen zjjn geweest en had generaal Bulier zgn oorspronkelijk plan kunnen uitvoeren de republieken uit de kaapkolonie binnen te vallen Buller op weg naar Pretoria zou de Boeren gedwongen hebben Natal te ontruimen en al hunne krachten te verzamelen aan de Westgrens Thans kon dit plan niet worden uitgevoerd Maar misschien is White s besluit genomen op verlangen van de Natalschc Engelschen die natuurlijk bezwaar maakten tegen het overlaten van heel Natal aan den vijand Tot de vele bezwaren der Engelschen bchooren de moeilijkheden met bet transport Zoo goed als zeker zal in de eerste maandaa van het volgend jaar de paardenziekte uitbreken breken De geweldige hoeveelheid paarden en muilezels die gen hooge kosten van heinde en ver zijn bijeengebracht 1 zwaar geteisterd worden Reeds de lange zeercis was niet best voor de dieren ziJ moetenteen week of drie rust nemen alvorens zü geschikt zijn voor het harde werk in het veld Hoe lang tal de oorlog dsren ei hoe zal hj eindigen Do ervaring van Oostenrijk dat 250 000 man moest op de been brengen om Bosnië te onderwerpen dat zoo dicht bü de grens lag en slechts een kleine provincie waa is niet geschikt den Engelschen bijzonder veel hoop te geven op een spoedig welslagen t Moeilgkst van alles zal zijn en afdoende regeling te vindon ingeval Engeland wint Wellicht znllen alsdan Boer en Brit zoo diepen eerbied voor elkaar gevoelen dat zij een schikking treffen om de kosten te verhalen op den Uitlander te wiens behoeve d oorlag heet gevoerd te worden V De moeiiykheden voor het Oostenrijksche ministerieClary z jn er ondanks d intrekking van de taaiverordeningen niet minder op geworden Hetzelfde euvel dat voor een jaar zoowel der Oostenrijksche als dor Hongaarscho regeering zooveel kwaad berokkende komt thans opnieuw voor den dag De overeenkomst met Hongarije en de daarmede verband houdende wetten die voor 1 Januari 1900 moeten zijn goedgekeurd zijn nog altoos aanbangig en door de obstructie der Czechen en I olen die thans den Rüks eerwaarde Sarauei spijtig uit neen niet verloren erger dan dat en hy droogde xich met zijn zak doflk zoo goed hij kon af Maar er ligt hierin ongetwijteld een beschikking Willen we weer opstappen i Voel je je daartoe werkelijk in staat i Ben je er heel zeker van ï Laten wij ons toch niet overhaasten pleitte die voortreffelijke zorgzame eChtgenoote fEn hoe is u er afgekomen vroeg Marigold nu zijn kans waarnemcpd om juffrouw Seldon te naderen die ik weer geheel had doen hsrleven 0 ik dank u ik ben weer heelemaal op streek Wij stonden alien naast onze wielen tHet IS een eigeaaHrdige excursie zei Marigold tot bot gezelschap in het algemeen Undeiside en ik zijn nog maar een paar dagen onderweg en toch hebbeo we ol allerlei ongevallengehad Die ongevallen dringen op ons al Ik begin te getooven dat dit tochtje onder boos gesternte ligt tFoei roijgheer Marigold vielen beide dames in Zoodra wy de kathedralenstad Rochester bereiken sei Sprinkler die zich nooit van een andere atkortiog bediende Wat binnen een paar uur kan gebeuren als je maar niet weer explodeert lieve zei rijn vrouw Dan zullen onze beproevingen een eind nemen ging Spnnkler vroom voort In de slaperige atmosfeer van die kathedralenstad xal ongetwijfeld vrede op ons nederdalen f tk hoop om een liel ding dat het niet gebeurt viel juffrouw Seldon in wij midea allen beschimmeld raken ffO laat ona aUes doen om aiet te betchimme raad eletten te arbeiden is er geen denken aan 4at die voorstellen voor het einde der maai zullen worden aangenomen D Hongaarsche minister president Koloman Gzell wil zich niet wagen aan e n herhaling van den ez lex toestand die verleden jaar zijn voorganger Banffy het leven zoo laur heelt gemuakt HU eischt dat de wetten die de Hongaanehe quota bepalen voor 1 Jannari worden tangenomen opdat in z jn rijk een geredde toestand kunne worden gehandhaafd 0 Oostenrijksche minister president Clary ziot daar geen kans toe hy kan do ob truciie niet verminderen ondanks zyu daartoe aangewende pogingen Hy kan ook de uitvoeringswetten van de Overeenkomst niet by noodverordening vaststellen want hy beeft hy zgn optreden als pmit van zgn tirogram verklaard de beruchte nood wett mparagraaf niet te zullen toepassen Ed daardoor zit hij in den zak Hy weet niet eer hoe hg voldoen motet aan zyn verplichtingen togen d monarchie en tegenover Oostenrgk j Feiteiyk is de regeeringscrisia dns uitge brokwi Telegrammen uit Weenen melden dat het kabinet bg den Keizer zyn ontslag reeds heeft aaiigebudeu En de Weener ladcn makan alreeds voorspellingen over het nieuwe kabiïst d t nu moet optreden om te pogen den pagen weder voort te krygen Men spreekt van een ambtenaars kabinet met graaf Wclsorshetmb als president of den stadhondor in Triest graaf Goosb of den stadhouder in MoraviS baron SpensBooden Dit nieuwe kaWhet zou dan om de zaak maar weer aau den gang te maken het Huis van Afgevaardigden naar huis zenden en tp grond van de onvermydeiyke § 14 de uitvoeringtwetten uitvaardigen Zoo keert men stfeds terug tot zgn oude liefdel Indien dan de langgehoopte verzoening eindelgk tot stand gekomen is dan zal ton lotte een ministerie worden gevormd dat ten taak hebben zal den toestand elndeiyk te regularisccren Vcrs rei le Berichten FBiülCKIJK Volgens de Cri de Paris verkeert Esterhazy die dezen zomer als handelaar ip reu tips vry veel geld hoeft verdiend in zeer armoedige omstandigheden Zijn vriendin juffrouw Pays is eenige dagen geleden te Parys aangekomen om een uitgever te len stemde Marigold in ► Er is immers een rivier niat waar och en ik houd zoo veel van water ging juffrouw Seldon opgetogen voort En ik dan I antwoordde Marigold die hum bug die naar ik wist zich eens had laten verleiden op een penny bootje te gaan en die zich nog veertig Hagen ziek voelde iBij ait warme weer is de rivier v rrukkelijk Bij zooveel geestigheid Ikon d weg niet lang vallen en voor dat wij een uur verder waren kwamen wij in het gezicht van de wijd vermaarde iLederen flesch in Cobham bekend uit Fidkffick Het is een alleraardigste dorpsherberg die de stroom der m derne verbeteringen onaangetast heeft gelaten het kerkhof van de schilderachtige oude kerspelkerk strekt zich aan de overzijde uit tot aan den ran van den weg tegenover de deur van de Ltfderen flesch met een grens mui r geheel begroeid met men en klimop Boven de deur is Pickwick afgebeeld op een Windsor stoel staande en klaarblijkelijk bezig om de voorbijgangersVrnstig aan te raden om binnen te komen en den voortreffelijken kost te proeven die in de iLedercn flesch altijd gereed is ïLiefste zei mevrou Sprinkler we moeten naar binnen gaan en thee drinken Het zou bepaald zondig zijn om zulk een historische plaats voorbij te gaan Maar liefste protesteerde Sprinkler ihet is een gewone herberg Dat is het juist niet Samuel het is een ongewone herberg en gesteld nu eens dat het maar een gewone was dan zijn wtj hier toch niet in vinden voor een boek waarin Esterhazy de meest sensationeele dingen wil onthullen Bovendien bombardeert de oi roajoor generaal Mercier dageiyks met dreigbrieven Gisternacht is eau sneltrein uit Bordeaux op een stilstaanden trein gereden tnssohen Montmorean en Cl nBknt Een reiziger werd gedood 13 personen werden gewond BZLOIK Naar verluidt zal koning Leopold in des loop van den winter eenige weken in Egypte gaalt doorbrengen DiriTVOiitaxD Deier dagen werd te Beriyn door d politie een vergadering van sociaal democraten ontbonden omdat een uur na het vastgestelde uur do spreker een zoon van Liobknecht nog niet was gearriveerd ode vergadering dus niet kon beginnen Een BeriyuBcbe politieverordening bepaalt dat lieden die vreerade kinderen boneden de 4 jaren tegen gcldeiyke vergoeding ter verpleging opnemen daarvoor vergunning van de politie behoeven Deze bepaling bedoelt hot engeleumakeu tegen te gaan doch thans is een vrouw te Berlgn genoemde vergunning geweigerd omdat zy en haar man tot de afgescheiden gemeente bahooren EROSLaltD Chamberlain is gisteren te Dublin door de offlcieele wereld met gejuich door het publiek mot gefluit ontvangen De studenten van Trirtity College hielden met do Engeische vlag voorop oen betouging ten gunste van Chamberlain Vteom hem te wreken op de door den geSnnteraad aangenomen motie ten gunste der Boeren bestormden zy het stadhuis vernielden het portiek en verscheurden een lersche vlag In verband mot de agitatie die in I rlaild heerscht mog de officieren en soldaten in de garnizoenen voorloopig niet met verlof gaan Iwiit De paus heef bevolen dat In alle Katholieke kerken op aarde een godsdienstoefening moet worden gehouden te middernacht op 31 Dec van dit jaar en op 31 Dee van 1900 Ml LCr li liH iJliii Mwi I onze diocees weet je Die overweging het aandringen von Juffrouw Seldon en wai Mangold en ik nog in dienzelfden geest aanvoerden gaf den doorslag Wij lieten onze vier rijwielen op len post van de deur passen en gingen de lange nauwe gang door die langs een met glas omlijste toonbank naar het lange lage vertrek voerde waar de heer Winkle werd vonden die zich met rood gebraden ossenvleesch op lijn duet voorbereidde Wij waren dia kamer nauwelijks binnen toen de kastelein die zooals het hoort een vroom en ontwiUkeld Dickeniiaan is ons kwam bedienen Als het kan zei de heer Sprinkler ta htxinnig ffZouden we wel thM willen hebben I Alles wat de l lrderen flesch inhoudt staat tot uw dienst antwoordde de gewillige ka lelein tWat dunkt u van waterkers bij de thee i Zoo voorgedragen waren die lekkernijen onweerstaanbaar Sprinkler vroeg er dus om Terwijl wij nu op de thee taten te wachten deed Marigold zich weer kennen als een ran di menschen die iedereen senuwachtig maakt doordat hij geen verschil schijnt te kennen tustchen feiten en verbeelding en altijd streeft naar het verwezenlijken van het ideaal De Dickens kamer zooals die in de vl deren flesch wordt genoemd is vol van ouderwetsche stoelen en andere meubels fffffrJt vervolgd