Goudsche Courant, vrijdag 22 december 1899

E CASSrTO TASÜAlM i Tt rfmarkt Oouda No 8076 Vrijdag 22 December 1899 388te Jaargang mimm courant I JSieutpS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken T lef on i SI De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestt agen De prijs per drie maanden is 1 25 tröneo per post iro I Afjsonderlijkje Nommers VTJF CESTEN lelcfoiin No ADVERT E NTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer I Centen üroote letters wordon berekend naar plaatsruimte Iiuending van Advertentiën tot 1 uur des midd Geen Engelsch maar EcM BOEEEUBEOOD gZ cent de K O A SLEGT KIEUWE HAVEN 28 Reuzenpakket Wlsllekaarten met TransvaalAlbiiiu too so US f zo J B en enz Na ontvangst van postwissel groot l tS verzenden wy alom franco iOO é r ƒ riSJTEKAABTJUS op fljn glacé carton in étui met 100 Enveloppen Om ieder evenwel tot koopen te noopen geven w j daarbg geheel Icosteloos ten Ie Het beroemde Trannvaal Album bevattende de geheele geschiedenis der ZnidAlrikaansche Republieken van ai 1652 opgeluisterd door rnii4 30 illustratiën en een Kaartje van Transvaal ten 2e Ëen Jion der Amsterdamsche geldloterij gebaseerd en geheel werkend op de Ned Staatsloterij Kans gevende op prijzefl van f 100 150 I 30 f 25 I 20 i 10 1 5 enz ten 3o Een zéér fraaie Salonxeheurkalender voor 1900 Bovendien ontvangen de eerste 100 bestellers nog een geheel compleet Naamatempel TXaacfr TT l postwissel te naaSl J eenden ad ƒ l la met dnideljke opgave van naam aan de AMSTERD öEIiDL 2e Jan Steenstr 40 AicsTEBDiM en n ontvangt het grootste en mooiste PAKKET wat tot heden is gegeven ItlAHLOOXE VËSI IOOrsCIUP Nationaal jro idl3ezit te s Gravenhag e De DIRECTIE bericht dat de coupons der oWigatiën vervallende2 Januari 1900 betaalbaar z n te s Gravenhage ten Kantore der Vennootii schap de Hollandsche Bunk de Vos eu Vroede en de Firma P J Landry Amsterdam b d H H Praetorius en Zn Amersfoort b d Heer H J Croockewit Arnhem b d öeldersche Bank Assen b d Heer E A Smidt Oud Belerland b d Heer A Koopman Breda b d H H Ingen Housz Zn Dokkum b d HH Fockoma en van Kleffens Gorkum b d H H C de Gijselaar Co Gouda b d H H Montijn Dort land Groningen b d H H Mrs van Vierssen Trip en Feith Haarlem b d H H Laane en van Bemmel Harlingen b d H H P Posthuma Zn Franeker Heerenveen b d HH Gebrs Mispelblom Beijer Jour b d H H Gebrs Mispelblom Bejer Bolsward bd H H Gebrs Mispelblom Befler Leeuwarden b d H H Gebrs Mispelblom Betjeff en P Koumans Smeding Hnlst b d Heer Ls v Waesberghe Janssens Leiden b d H H Lezwijn en Ei ge man Maastricht b d Geldersche Credietvereeniging Meppel b d Heer Hk Roelink A Bz Nijmegen b d Nijmeegsche Effecten bank Martens Co Rotterdam b d Wissel en Effectenbank Schoonhoven b d Heer P A Grenp Sneek b d H H Brnnings en Ten Cate Utrecht b d H H Jan Blepestein Zoon Waalwijk b d H H C A Witlox Zooni Wageningen b i Heer S A van Minden Winechoten b d H H G J en A E Groeneveld Zutphen b d H H P F C Brunings Co Zwolle b d H H A van Deventer Zoon rWU Het iMtt onKludilykite tn m kkfllylute poetsmiddel voof Heeres en vooral damn en Klnderachoenwcrk UdeAppretuarvanC M MUIIar Co jm ff Berlll BMth Slr 14 Men lette joed llllW op naam en rabriekeihelk iu ee StMru1 0eeetby w iardeaiaee Areheie Spaar en Hulpbank t e Gouda HKT KMI ft maakt bekenat 1 dat de laatste Zitting in 1899 zal plaats hebben op Xalerüag X3 Êteeember 2 dat de eerste Zitting in 1900 zal plaats hebben op maandag S Januari en 3 dat tot bijschrijving der Renten over 1899 jelegeiiheid zal bestaan in het gewone lokaal in het Gasthuis van IMuMëag 10 Januari tot en met l rljdag 19 Januari f 900 telkens van 8 9 uur des avonds i AUe ItouOert e n Spaarbaakboekfeê werden opgeroepen om t p een dezer avonden de rente te doen bijschreven daar nalatigheid in deze bö terugvraag van gelden tot vertraging zou kunnen leiden Het Bestuur voornoemd Dr W JULIUS Voorzitter D RüYTER Secretaris HiNNOyEBi Levensverzekering ZONDER genee Ékundig ondjerzoek i I Aahbevolen door en inlichtingcen te verkrijgjbn bij lenHoofdAgent i A K VAN DER G FiDEN Spiegelglas Verzekering l n TiiBiiiii idiiii C3 o TJ ID I Zeer voordeelige conditie i Sclitrp convurreei ÈntJje preniiie I Indien gy niei wilt hoHsle i gebroikt de allervrege bekroonde en wibreldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract ieiiaDiiie uit de Koninklijke Stoomiabriek DesHoning bloem van iranciers II li VAK Ji€HAIii €o enllaagr SCHAIK SCHAIE SCHAIK SCHAIK SCHAIE SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN ft CO S Mellantlie u het boete middel der wereld JE CO B Uelianthe gtuetst Kinkhoeit CO S Meli Qtlie geneeat zoovel oud ata jong Co S Melianthe mag in geen huisgezin ontbrelten CO B MeliUUtbe etaat voortdurend onder Scheikundig toezicht Co S Mellanthe helpt onherroepet k CO S MallantllB i bekroond mi t Eeredipiomn l Co fl Meliauthe is bekroond met Goud ft Co B Mei anthe is bekroond met Zilrer ft CO 8 ttelianthe i verkrijgbaar in flacons van 0 Ctê roCI $ en ft bg Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gmida O MIEBIES Kleiweg E 100 Gouda E H vm MILD Veerat 1 B 126 te ouda A BOÜMAN Moordréckt J Th TORKKN Bo to ip B V WIJK Oudtmaur M KOLKMAN Waddmmen a ROLLMAN Bodegrmm PISKSE Miuaerkerka d IJul W J TiX DAM HaaUrtcht A N tahZESSKN Schoonhovn Aiitisepllsctae Tandpoeder en Anllgepll§ch MoiKltliicluur van E ÜASSDTO Tundart H te Gouda OVERAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gouda vHmUs getokt met letter naar verkiezing zijn in ttlle Tor maten en modellen verkrijgliaar bIJ i BBIIllAI In Lange Tiendevveg I 00 tOoedkoopste en solledit adres voor Vervoer van Inboedel zoowel biouen aU haiten de sUd met gealotea w eu i t S A tRAVES I EIJN Bleekersgingel 283 Allen wordt tegen Trangpert chade vemekerd Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDERDAG f van 8 tot 4 uur VRIJDAGS van ï 4 uur ZONDAG afwezig Kachels Haarden WINTBRiRTIKELEN i in zeer ruime keuze bö I Korte Qroenendaal I 303 204 IJZERIARE QEREEDSCHAPFEN HUKHOID ARTIKELEal iguurzaag en Kerr nijbenowligdhede BIt 0KB4N0EN MVEftVEÏin l elifniisrfci r i vaMeI r I f h I Je Kodi B DA U i9 i uiétfu Oebrerenlorcl dioor É Boofd pÖt vQOr l VAN I en venll eioben ftisM Specialiteit T0or hejt ialle Ueereor eo Damesgari Einderf oederen Speciald iarichtiag voor het lUmta i tajQ pfacfae mantelB veeren bont en Gordgnen tatelkleeden en wordei tkaar d QÏeawBte ea laatste méièode fevertd Atle goedurftn b tzfl gelitoomd ol treverfd worden ODschadelgk voor Ao gecoDdund olgens Rtaa bewerkt BERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur a BUROËBS DF VKNTËR Hodel a zonder rem en sehermen i 87 60 Model A met 90 Model 1 110 Model AA 126 Model AAA U5 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATENES 166 LUXE ACATüiNE 180 P S DAMES KETTINGBIJWIELEN opalle prijzen 1 6 booger Vertüjienwooriliger J G DERIJITEB Uki Stollwerck sche Borstbonbons geSibrioeerd na voonklirift van den 1 kon nniversiteits Proe 0 bm Hotrad Dr Harieu Bonn hebben Bedert 50 JiU n ab Tamobtend middel tegw hoeaten 1 beescUiad en aandoening ia demingsorganen nilsteekend dienaton bewezen I Bg apoedigD fwiseeling van warme I er koude lucbt is t bijzonder aanberelenawardig een bonbon te gebmiken Verpakking Geele pakje k 25 cent Alom verkrij tar GENEVEE Merk NIOHTOAF Veikr gbair büi PEETER8 Jz k t bewiji Van Mbthoid ii oaehet eo kurk lUedi roorl en TM don uwn il r Firn p nnppiT Gouda Dml van A BEDIKMAN it tfc© i P O IE S o LI D t SCHIEDAMMEH De ilURGEMEESTER vin Gouda brengt bij deze i if kennis van de pelan hebbende dat doof d n Heer DStecteur der Directe Belastiiigeo ent td Rotterdajij op den i8en December 1899 exicütob is verk Het Kohier N e tl aiidere inko iSüg igoo at yodrmeljli io hanldenl van dwi daïirori voofl Op derti blijde Vj dat hedemilngaat ncft welke di id H4 van de Belasting op bedrljtb sten over het belastingjaar ihier tc invordering is gesjeld n Ifeèr Ontvanger dat ieder pTOt verplicht is lijnen aaniBlag bepajilden vpet tef voldoen en terWyn van ZeJ Weken bin J mss hooren te if oraen inge in December 1890 BiiEhtmeester yoornoedid n MARÏ ENS HulU l rr 1 i oy fil l i Van het oorljjèSterrein ge4n nieuws leen nsdere bdriohtfln over bet laatste gevecht en mededeelingen omtrent de verstek kingen die de Engelschen naar Z AlriSa zenden De telegrammen oVer den slag bj de Tngela a jn minder verminkt door den censor dan gisteren De Daily Telegraph vermeldt dat het Iront een uitgestrektheid had van zes mylen De Boeren hadden hun linie 2eer uitgebreid rekening hondend met bun buitengewone beweeglgkbeid Met groote bekwaamheid en ten koste yan veel arbeid badden de Boeren wallen aangelegd en versterkingen gebouwd en bovendien een aantal loopgraven gemaakt om den weg zoodat iedere toegang tot Colenso bestreken werd Het voorgelegen terrein is onbedekt met zachte golvingen die op duinen geüükep zoodat de troepen zonder bedekking tot aan de Tngela moesten oprukken De Daily News meldt dat de Boeren pas begoai en te schieten toen de vüand op 800 yards ajstand was toen begon bet vuren uit geweren en kanonnen Van de heuvels kwam een waren regen van kogels en granaten waardoor het terugtrekken van de Engelscbe troepen de eenig mogelpe oplossing werd De veldartillerie van deze brigade geraakte erg in de knel In bet centrum rukte Hildyard s brigade vooruit met de opdracht Colenso te bezetten Deze taak was zeer moeilgk doch by sla igde er in De 66e batterij lic ter hulp FEVlLLElOX VrijTnaar 1 E gelsch 17 Marigold a nd erop om te weteii welken stoel Winkle had gebruikt bij gelegenheid van zijn bezoek aan die kamer en toen de kastelein terug kwam om toezicht t doitden op de meid die de the bediende wai hij bepaald gebeid dat de overlevering die bijzonderheid piet had bewaard Dp ryke en belangrijke verzameling van Dickens portretten in alle tijdperken van aijn wonderbaarlijke loopbaan die aan den wand hingen lieten Marigold volkomen koud maar dat ééne wat de kamer hem niet kon verschaffen daar dorstte hij naar Wig waren allen ontevreden over hem en hij was de ontevredenste van allen vZoo n kleinigheid zei hij op onaangenamen toon fik kan het niet helpen maar het verbaast mij dat KK ets niet i ordt bewaard Ik voorEag een booten tijd met hem in Rochester waar wij zouden logeeren in den Bul ook beroemd door Pickwick en de waardige kastelein van de iLederen flesch was erg bedroefd diU zijn herberg zoo weinig voldeed Ik ben wurlijk bang mijnheer zeide hjj met kwam geraakte onder het vuur van de fllordenlelders der Boeren die verbazend nauwkeurig waren gericht De artillerie moest kanonnen en ammunitiewagens in den steeklaten en onder moorddadig vuur terugtrekken De brigade van Barton sl fgde er evenmin in Illangwaoe te nemen met d eiUzïnf oogenbliïken van de staf kapitein Boyii Laffan s Buifaau meldt van de Toegela dat Bnller lile grootste energie en moedbetoondej Waar de granat in het dichtst vielen 4ahr wal pdUer met n stal en Clery Zjj doorl efden hacheljjke iDe beer Hughes i chirurgijn 4eti gedood het laurd van van Clery s stal werd onder hem doodgeschoten bet paard van majoor Ellison eveneens van Clery s stal kreeg een schot doon een van de achterbeene maar bleef niettemin goed looppa Clery sadjudant Mc N dmara kreeg een schot door ziin belmboed en had een paard onder hem doodgeschoten De aard van de Boerenstellingeu het aantal van hun manschappen maakte hen te sterk om in t front te worden aangevallen Aah de Daily Mail wordt van de Toegela geseind De vijandelijke stelling was inderdaad onneembaar Doordien er voortdurend aan werd gewerkt werden de loopIraven steeds uitgebreider Ook de talrijke rotsachtige kopjes waren bezet De sterkte van den vijand kon niet worden vastgesteld daar men slechts zeer weinigen te zien kreeg maar daar zij over tien mijlen waren verspreid moet het aantal wel groot zijn geweest De Daily Chronicle kwam met haar lijst van Engelscbe verliezen aan dooden gewonden en vermisten op 6357 De Daily News rekende een dag te voren tot tussehen de zevenen achtduizend op maar t is niet na te gaan hoe zj daaraan komt Wel mag men aannemen dat de Daily Chronicle onder de Werkelijkheid blijft aangezien zü alleen met de olficieele opgaven rekent en daarin zullen er nog al eens enkelen vergeten worden Bovendien moet men nog de zieken meetellen en die al aan een ziekte bezweken zijn Het getal dat aldus van de Engelscbe strpmacht afgetrokken moet worden is niet gering De Fransche Kamer heelt met 329 tegen 195 stemmen bet voorstel van Castelin verworpen om Marcel Hubert voorloopig in vrijheid te stellen Het Hooggerechtshof heeft beslist dat de zijn zoetsappige dettigheid dat u soms feiten en verbeelding met elkaar verwart Ik ben de laatste man ter wereld om een enkel woord at te dingen op de wonderbaarlijke scheppmg van karakters als waarvan de onsterfelijke werken van wijlen Charles Dickens overvloeien maar mijnheer de waarheid gebiedt mij toch hierbij te volgen dat zij ten slotte slechts uitvloeisels van zyn weelderige verbeelding waren Om nu met juistheid den stoel aan te wijzen waarop de heer Winkle heeft gezeten bij de gelegenheid die u noemt zou toeh een onmogelijkheid zijn aangezien de heer Winkle wanneer u het ideaal tot het naakte feit terugvoert hierin in het geheel met is geweest mijnheer Die rede bracht Mangold voorloopig tot bedaring en kwam mij voor zulk een juiste wijze te zijn om een stelling te verklaren dat menigeen die wel uit het hoofd mocht leeren en met mijn rug naar den kastelein heb ik dte rede woordelijk in stonographie in mijn notitieboekje opgeschreven en geef haar hier weer terug ten bate van allen wien het aangaat Wij zaten verder gezellig thee te drinken aan de lange tafel in het midden van de lange kamer Mevrouw Sprinkler schonk ïn en naar overeengekomen verdeeling van arbeid deelde juffrouw Seldon suiker en melk rond Om die laatste reden bedankte Marigold die inderdaad een zoetekauw 13 voor suiker want juffrouw Seldon had al in het kopje gekeken een soort dwaasheid die zich zelf straft zooals ik duidelijk zag uit het gezicht dat Mangold trok toen hij dronk Hoe het zvj wij waren erg vroolyk bij onze zaak van Habert van bet tegenwoordige proces zal afgescheiden worden Déroulède zeide in de zitting van het Hooggerechtshof dat bij aanwezig was als vertegenwoordiger van Habert die verhinderd was Ik ben overtuigd zeide hiJ verder van de gehoorzaamheidder vaste magistratuur aan jde bevelen der regeering en evenzeer van die der gelegenhcidsmagistratuur Dit is een schandelijke vjrgadering Zjj strekt Frankrijk en de Eepflblick tot schande Ik vervloek gelijkelijk den Senaat en den president der Republiek GiJ zijt de gehoorzame dienaren de knechts van de onwettigheid het booggerechtshof van het onrecht en de schande De president der republiek is de Bepubliek onwaardig en giJ besmet den naam van frankrijk Te midden van een onbeschrijfelp rumoer aischt de procureur generaal Déroulède s verwijdering tot bij de pleidooien en het vonnis Het Hof trekt zich in raadkamer terug Déroulède is tot twee jaar gevangenis veroordeeld wegens beleediging van het Hooggerechtshof In Oostenrijk wordt de obstructie tegen de nieuwe belastingwetten en in Hongarije tegen de hoogere Quote voortgezet De Hongaarsche ministerpresident is nu naar Weenen fjereisd om te hooren of graaf Clary die belastingwetten vó6r 1 Januari er nog door zal krijgen Szetl wil die wetten hebben betzvi met toestemming van bet parlement of door middel van artikel 14 De toestand is nu zö6 dat graaf Clary zal aftreden als bet hem niet gelukt om de obstructie der Tsjechen meester te worden Hij zal dan vervangen worden door een persoon van gelijke politieke richting maar die niet door de verklaring om artikel 14 niet toe te passen gebonden is De nieuwe minister zou dan de belastingwetten bij decreet uitvaardigen Wat de Quote betreft bet is waarschijnlijk dat deze door den Keizer en Koning zal worden vastgesteld en wel in de verhouding van 65 6 34 4 percent overeenkomstig do besluiten der beide commissies In Oostenrijk is de ministeriëele crisis zoo dreigend dat het aftreden van graaf Clary dagelgks vei wacht wordt Als zijn opvolgers worden genoemd graaf Welsersbeimb minister van de defensie en de graven Goëss en Spens Booden stadhouders van Triöst en Moravië De uitslag van den Oostenrijkschen ministerraad die onder voorzitterschap van den Keizer is gehouden schijnt nog geen bepaalde beslissing te hebben opgeleverd Vermoedelijk zal men wachten totdat de Bpsraad hee en toen wij klaar waren ging juffrouw Sel don voor de piano zitten en vergastte ons op heèHijke harmonieën die ten laatste uitliepen op het verzoek om iets te zingen Ik kan mij niet herinneren of het mevrouw Sprinkler of wel juffrouw Seldon was die ons m vertrouwen meedeelde dat Sprinkler zulk een prachtig komiesch hed kende dat hij wel roet groot succes bij feestelijke gelegenheden voordroeg en Wij werden erg belust om dat Had te hooren De eerwaarde Samuel Sprinkler zag er al even weinig uit als een komiek als een doodgraver maar schijn bedriegt ook waar het komiesche liedjes geldt en wij moesten en zouden dat lied hooren Juffrouw Seldon ging weer voor de piano zitten en begon met de begeleiding terwijl zij Sprinkler toefluisterde kom doe het maar De ongelukkige ging nu met zijn rug tegen den leegen haard staan knoopte zijn korte jasje tot aan den hals toe dicht en liet zijn witte das lang uithangen terwijl hij een paar zwarte handschoenen die veel te lang waren zóó aantrok dat de toppen slap van zijn vingers afhingen Dus uitgerust met allen schijn van snikkende droefheid verviel hij in dat verouderde stuk komiekerigheid Een afschuw lijk verhaal Nauwelijks was hij begonnen of ik hoorde ik stond het dichtst bij de deur m den hals van de Flesch praten dat wil zeggen in de nauwe gang ffDe befaamde kamer is nu zeker bezet zeide een volle heldere stem ik kom op een anderen tijd wel eens terug lik verzeker u mylord dat er alleen maar gesloten is Na den ministerraad had Clary een audiëntie van anderhalf uur bij den Keizer De opstand op de Philippijnen bet wespennest waarin de Regeering der Vereenigde Staten haar band beeft gestoken blijkt steeds meer een zaak van langen duur te zullen worden die den Amerikanen veel bloed veel geld en veel t jd zal kosten om te onderdrukken Nog steeds is het den genoraal Otis niet gelukt de Filipinos een beslissende nederlaag toe te brengen Om nn het Congres ten minste eenig gunstig bericht te kunnen zenden heeft Otis enkele plaatsen op de noordkust van Lu on doen bezetten die niet verdedigd werden of na een beschieting door de Amerikaansche pantserschepen spoedig de verdediging opgaven Ten einde die plaatsen te kunnen bezetten moest op een ander deel van LuQon in de provinc e Cavité een deel van het bezette gebied weder worden ontruimd Generaal Lawton die daar het bevel voerde werd naar het noordoosten van bet eiland gezonden en is bij de bestorming van San Mateo gesneaveld Aguinaldo beeft van deze poging van Otis onmiddellp gebruik gemaakt om opnieuw in Cavite te vallen De spoorweg Manila 1 Dagoepan wordt voortdurend onveilig gemaakt door guerilla benden wier doel het is de verbinding door vernieling van den spoorweg te verbreken Zelfs in de onmiddellijke nabijheid van Manila hebben de Amerikanen geen rust Generaal Otis bad in Manila een politiekorps van inboorlingen opgericht doch sedert een luitenant en tien man van dit korps in hechtenis zijn wegens verstandhouding met Aguinaldo is het vertrouwen in de inlandscbe politie niet groot meer Aguinaldo heeft verklaard niet te zullen rusten voordat de Amerikanen van de Philippijnen verjaagd zijn zelfs van bet protect toraat der Vereenigde Staten wil bij niets meer weten Hü verlangt dat de volkomen onafhankelpheid van bet eilandcn rijk zal worden erkend Vcrsproidc Ucncliton Frankrijk Namens 48 Antwerpsche journalisten is door een deputatie eergisteren aan Kmile Zola als buide aan zgn houding in de Dreyfuszaak een prachtig exemplaar in boekvorm van J accjise aangeboden gedrukt in antieke letters op de persen van Plantin Zola antwoordde op een toespraak iemand van uw broederschap binnen ia antwoordde de zoetsappige btem van den kastelein Een eerwaarde op een wieler tocht anders niet Ik wist met wat ik doen moest Den armen Sprinkler plotselmg te onderbreken leek mij hard te zijn en hein zóó uitgemonsterd door den bisschop te laten zien want dat was de bezoeker klaarblijkelijk scheen mij verraderlijk De eerwaarde heer schijnt een eigenaardige opvatting van uitspanning te hebben hoorde ik de klankrijke stem weer eggen zells zóó dat ik twijfel en onmiddellijk daarop voor dat ik tusbchenbeide kon komen ging de deur zacht open en een rondbuikige bisschop met slobkousen klaphoed en zoovoorts stond in de kamer en keek den ongelukkigen Sprinkler met onverholen verbazing aan die mets zag van den vreeselijken toestand waarm hij werd geplaatst daar hij een grooten witten zakdoek voor zijn oogen hield ter opluistering van het snjkken uit zijn liedje Juffrouw Seldon zag echter de verschijning en hield eensklaps op met spelen waardoor Sprinkler opkeek zijn zakdoek van zyn oogen nam en nu den verschnkkelijken toestand overzag Hij stond ali verstomd Mevrouw Sprinkler boog haar hoofd over het kopje juffrouw Seldon boog haar hoofd over de toetsen van de piano Mangold zag meens iets wat hem groot belang inboezemde door het venster eu wendde het gezelschap zijn mosterdgelen rug toe IVordt vervolgd