Goudsche Courant, vrijdag 22 december 1899

58 130 110 108 10 IS 100 117 117V 101 84 8 i MAR T BERICBTISN Oouda 21 December 1899 De nu geheel gestremde vaart is ooraask er geen noleenng van verhandelde granen te geven IS De prijzen die besteed werden ïijn boven de marktwaarde tengevolge de extra onkosteo Veemarkt Melkvee aanvoer handel en prijzen Vette varkens goede aanvoer handel vrijwel 16 i 17 ct per half KG Biggenvoor Engeland goede aanvoer handel vrijwel 15 16 ct per halfK G Magere Biggen goede aanvoer handel stug 0 60 k J 1 perweek Vette Schapen weinig aanvoer handel traag f 10 k 18 Lammeren aanvoer handel f f Nuchtere Kalveren redel aanvoer handel vlug 7 i 10 Graskalveren fs nvoef handel i Fokkilveren 8 i 16 Kaas aangevoerd 25 partijen handel vlug ie kwal 26 k ƒ 29 2de kwal 23 k 25 zwaardere NoordHollandsche 4 Boter weinig aanvoer handel redelijk Goebotet j 1 30 ƒ 1 40 Weiboter 1 10 i 1 20 per Kilo Prachtige DASSEN met Goud bekroond IJNNEN60ED Een fijne collectie HEERENen DAMES PAEAPLDIES en HANDSCHOENEN enz enz A vac OS Az Kleiweg E 73 GOUDA I rlrphoon u ïl Uoiirs van tinslérdaiii o a De campagne die wijj gedurende twee jaren hebben geleid is moeilijlt geweest maar men mag hopen dat Frankryk herstellend van een raoreele ziekte spoedig al zjjn kracht zal hebben teruggekregen Frankrjk is onbetwistbaar een groot land gebleven En daarom is het het doelwit van het Vatikaan sedert Spanje s uitpntting dit land niet meer in staat stelt de macht van de geestelpheid te versterken Het is waarschijnlijk dat de regeering Zola zal machtigen kennis te nemen op het departement van oorlog van het dossier zyns vaders ten einde diens nagedachtenis te kunnen verdedigen tegen de lasterlyke aantijgingen van bladen als het Petit Journul Intransigeant e a Het gemeentebcstnnr van Rouen heeft het initiatief genomen tot het organiseeren van een loterj waarvan de opbrengst hoogstens 250 000 francs zal strekken tot het oprichten van een standbeeld voor Jeanne d Are op de Place Verdrel te Bonen waar zij verbrand werd ESOELAND Nabij Londen zjjn eergisteren tengevolge van den mist twee personentreinen tegen elkaar gereden 2 personen werden gedood 9 gewond OOBTENEIJK HONÖAKIJE De vice bnrgemeester van Weenen Strobach is eergisteren aan het station te Graz bij ziJn vertrek naar Weenen door sociaaldemocraten met bedorven eieren geworpen De werkstaking der bakkersgezellen te Praag is geëindigd de patroons willigden de eischen van hun knechts in Slotkra 81 98 981 Vikrs 1 DEOEMBEB Nll EUJlI Uart Ned W S 9Vt 81 dito dito dllc 8 j 93 i ililo dito ililo S 98 Home O I Gou 11 1881 93 4 100 lTAU lMelir iiigl8 8 81 6 88 OosTEHa Obl m papier 1888 6 83 V dito 10 z lier 1888 6 88U FomruaAL OjI mot coupoa 8 I dito ok S 84 RllrLAXD Obl BianaDl 1894 41 6 dilo Qeoone 1880 4 9 1 Jilo Mi Eolhl 1889 4 96 dito b j Hop 1880 90 4 1 9S dito io goud leen 1883 O hto dito dito 1814 6 lOl iapisj Perfirt ecbul I 1831 4 67 TomtllJ Qapr Oouv loon 1890 4 91 Geo li eoing eorio D 98 Oee leeum lor e C 86 ZniD A Eep V oblg 1899 6 Uliioo Ob ju Soh 1 890 e I 1001 BlNESUlLA Obl 4 onbop 1881 84 AvnilDAH Obligation 1896 3 90 TomiDAH SMd letiu 1894 8 I 91 Nl N Afr Hmd i aaqj 9 Ara Hjrpolheekb psodbr 4 Cult Mü der Voratonl and 5 Or Hypolb okb pandbr 41 1 108 NederUodiohe bask aand 1 8041 Ned Handelmaalub dito I 1S4 N W Pao Hjp h pandbr 8 9 Rott Hy othoekb parnlLr 4V Utr Hypothoe b dito 4 OoBTBNS O et Hong bank aand 198 RüSL Hypotbeokbaiik paodb 6 110 Ahbeika Equ bjpoth pan Ib 4 90 Majw L O Pr Lu n on 99 SiD Holl U 8poor Mij a nd lU Mij tot Eipl 81 Spw aand 10 Kod Ii d 8i orW8gm aand 894 Ned Zuid Afr 8pn aand 11 885 dito dito dito 1891 dito 6 100 tiAUlSpoor 1887 89 A Eobl 3 66 88 84Vi BINNENLAND STATEN GENEUAAL TlfKKÊtB MJJWeH Zitting van Woensdag 20 Üecember Bfl het voortgezet oorlogsdebat verklaarde de Minister aan den heer Smeenge dat voor uitzending eener commissie naar Zwitserland geen afzonderlijke post op de suppletoiro begrooting noodig is De heer Seret drong aan op samenstelling dezer commissie uit voor en tegenstauders van het Zwitsersche stelsel Aan den heer Heldt belooft de Minister overweging van pensioentoekenning en vaste aanstelling voor burgerlijke geëmployeerden bij het geniekorps Aan den heer Van den Heuvel verzekert hij overweging of voor de lakens voor de militaire kleeding inlandsche wol kan gebruikt worden on mededinging voor de NederlandBche fabrikanten en aan den heer Tydeman die aandrong op billöker toelage voor kleeding stelde Minister een billöker regeling in het voorailzicht Zjn streven is tevens vereenvoudiging van de veldtenue Aan den heer Schaper antwoordde de Minister dat de eischen van den dienst niet toelaten dat gehuwde onderofficieren die weekdienst hebben thuis gaan slapen Aan de hand van verschillende courantenberichten en getuigenissen klaagde de heer 67 i 66 I 1 1 97 Zuid iial Sp mij A H M i PoLitN Wartehau Weoiienaaud Bdil Gr Rnia Spw Mg obl 4 Uallinhe itito aaod Faatowa dito aand 6 Iwaog Dombr dito anod 6 Kar VOh AH 8p kap opl 4 lOO dito dito oblig 4 100 Amanu Oi Ut I ao 8p Mij oi I 6 114 Ch e fc North W pr C v aan I dit dito Win 8t Heter obl 7 Penvar It Eio Gr Spm eerU v a IIIÏDoU Central obl m eond 4 Louuv k Na livilliGert v aand Heit o N 8p M lehvp a S Hils Kan a T 4pGt pre aanU 87 N Tork Oul i o k Woil aand 16 Penn dlo Ohio oblig Oregon Calif I m hjp in ffoud 5 9u St PanL Uinn kUaDit obi On Pie Hoofltin obig dito dito Line Col lo kyp O 5 Oakaoa Can South Ghsrt v aan I Vm C Rallw kNa lob d o O Aoiilerd Omnibut Mij aand Rotterd Tramwe Uaata and NiD Blui Amsterdam aand I 1 Rtad Bo tonlnm aanil 8 BlMtI 8Ud Antwerpen 1837 8 8iad Brussel 188 i UoKS TheissBMUllrO selsoh 4 Ooinn Staal ig 18 0 t E K Oost B Cr 18801 SFAJin Stad Madrid 3 1888 Hid Ver 8 j Avb Spool eert be chten en getu igenissen klaagd e de leer legers w v v n PllWlCll rrr Z rmin Wlnterdlcnsl 1809 1900 AangevaMeD I October TUd van brcei ico r r T r rrv s i is ii ZrLcW door 7 H I u M 17 P S eu rk rk 7 4 8 M H o 4I M M O 7 W Rottera mD P lO U U SS ü JL l H il m H ll l k 8 i wU = 4 I 141 68 106 74 104 = i±u L u é 7 11 80 11 87 88 7 81 Hottardam BeurB RotterdMO D P Botterdsm M 3applle HiBuwiTkerk UoonlrpoM Soud 4 04 4 4 1 4 80 4 S7 t 4 t 34 6 10 7 IS 5 44 4 14 i ro 4 4 4 6S S 04 5 11 B U Vl 10 49 U S4 U O 18 84 1 0 7 4t KM 8 U 0 00 S8 lO n IWlUti o Jt loop tan i t gmlaiia w a O HolUMW V AUeu 1 m M ntre ttUleii M IÏOl DA Uf N HA40 r t 1 08 1 01 8 14 8 46 4 18 4 66 6 16 1 18 I 1 19 1 80 l 48 4 16 4 4S 10 06 10 4 11 1 10 18 10 87 10 89 10 44 1107 U 44 11 88 9 67 7 i6 1 09 8 41 9 11 37 8 68 7 4f S OÏ 9 14 U7 8 86 P IO 9 8 Goud Z TBnliniMnMoerk l lle SoBtonneerZegwBi d Voorburg Hago OUD A A X rrHDAM fili tas toU U 19 8 08 8 11 9 88 10 10 I0 l 7 18 08 1081 88 8 88 I f I 8 08 88 S I 9 88 9 8 0 88 L miLW 8 01 8 63 9 09 10 10 10 64 18 48 11 8 1 81 8 93 4 16 4 67 6 60 619 00 10 0 0 1010 O 1 48 lAnuLC 8 1 9 0S 9 98 10 86 11 09 1 08 1 10 l 9 8 41 4 S0 8 11 8 08 0 1810 H ge 5 48 OS 1 06 7 80 7 16 8 35 8 86 9 08 9 46 lü U 11 97 11 86 18 9 1 80 8 41 S OO 4 00 4 86 4 6 6 80 1 7 4J 7 56 8 66 9 48 10 19 Voorburg 5 4 i j 10 17 U 4 61 18 9 4 Zoel m ïeg 0i 3 lO Si 1 60 l OS 80 10 08 7 jenh Mo S IS in S 8 01 S U 8 10 11 Oourt i J4 7 11 741 1 0i F 11 98 9 86 10 18 10 4 M 1 7 U OS 11 87 9 18 8 14 8 87 4 7 6 08 87 00 1 60 8 10 8 98 9 88 10 85 10 4 d Bomoulkitnis lUiau Ie on il kl oitn 1 oUln 17 loiniw Toor Kju Bmkolni Aa wlu Bofn lil 1 k at I d E o I 1 l I K fc i 11 Tem K 6 u 6 114 7 60 8 18 9 07 9 40 1 19 10 57 19 00 8 O 9 18 3 17 4 88 8 47 05 66 8 i 10 88 5 86 11 H J ll 7 10 10 48 6 48 ll J t 40 a S4 18 7 18 8 48 10 6 03 7 4 o ii 8 6 9 89 10 14 t0 6l 11 4 li SS 1 18 3 8 3 50 t 04 8 98 40 7 89 69 11 18 mm cQSTimss Zoowel Voor Dames als Kinderen Blouscii Japonsliiffeii Pellerljeu in groote verscheidenheid biUyke prijzen D SAMSOM ll ll 11 00 18 1 1 80 JIVm K 8 55 7 11 16 188 9 18 9 46 11 M6 8 81 4 41 810 7 8 8 10 1 4 y j j j LUm W 6 4S 8 60 7 8 8 80 8 60 a t 0011 8018 i 18 40 87 0 65 1 53 8 81 8 49 9 10 111 16 10 88 n 1i 18 01 1 87 S 03 3 20 3 69 1 48 6 88 8 41 I1 7 68 9 19 10 00 10 84 S tl 8 80 8 4 6 0 86 7 80 8 88 IK OO 6 16 ll 3 8 14 10 38 11 35 18 17 4 91 7 81 g l 10 64 loadi 1 17 7 84 8 18 9 09 9 84 10 1810 4811 111 011 14 8 88 6 S0 7 0J 8 89 10 16 1 S6 8 7 87 9 49 4 17 4 98 8 47 7 88 8 14 l ll 11 10 8 80 7 17 7 87 8 86 9 01 9 18 9 61 10 60 11 10 11 11 18 61 l i 9 8 40 8 18 4 48 6 80 8 10 7 18 7 81 8 1 10 0 lO U 11 10 I Schaper over het afbeulen van manschappen bij manoeuvres In t byzonder bjj de manoeuvres van de grenadiers en jagers op 25 Augustus jl in het duin waarbij door de afmattende diensten en uitgestane ellende vele soldaten achterbleven s Ministers verzachtende voorstelling van dit leit komt spreker onwaarschijnlijk voor De middaghitte was z i wel te voorzien Aan het juichen over de speech van den commandant bij den terugkeer in de kazerne leidt Spreker niet af tevredenheid van de soldaten en hjj vraagt aan den minister onderzoek naar de wijze waarop door officieren omgesprongen wordt met het welzijn der minderen en vrgstelling van wachtdienst voor manschappen terugkeerende van de manoeuvres in het belang der arme soldaten die wachtdienst niet kunnen afkoopen Hij hoopt dat voortaan bijmanoeuvres er op gerekend zal worded dat de soldaat ook een mensch is Ook den Minister was het incident onaangenaam hS zal den dienst niet onnoodig verzwaren Volhardingsoefeningen zijn niet noodig Bij een nieuwe oeteningsperiode zal de Minister scherp toezien dat het gebeurde zich niet herhale Vrastelling van wachtdienst voor militairen die overdag uitgerukt zijn zal hiJ overwegen Bg de afdeeling geneeskundige dienstwerd aangedrongen door de heereu Schaperen Ketelaar op een verbetering voor de ziekenoppassers in hospitalen Door den heer Seret op tractementsverhooging voor administrateur der hospitalen door de heer De Visser op verbetering der positie der geëmployeerden bij het rgksmagazijn voor geneeskunde en de heer Van de Velde schetste de wanverhouding tusschen paardenartsen en verdere officieren van den geneesk dienst De heer Troelstra protesteerde tegen de uitsluiting van den predikant van den Berg van Eysinga te Zutphen van het èeven van godsdienstonderwgs aan soldaten wegens socialistische denkwgze De minister verklaarde zich niet verantwoord te achten dit onderwjje toe te vertrouwen aan een geestelijke die in heftige bewoordingen tot dienstweigering aanspoort zoodat hg veroordeeling kan uitlokken van hem die zijne leerstellingen volgt De heer Troelstra protesteerde heftig tegen deze aanranding der gewetensvrgheid van personen buiten hunne ambtsbetrekkingen Op een antwoord van den heer De Savornm Lohman sloot de heer van der Zwaag zich daarbg aan l Het optreden der heeren l oelstra en van Ider Zwaag lokte veel rumoer in de Kanjer uit De begrooting voor Oorlog is ten slotte met 7 stemmen tegen aangenomen De kapitein jhr H Ram van het 3e en de Ie luitenant L V J K Thomson van het 6e regiment infanterie beide gedetacheerd bij de hoogere krggsschool te s Gravenhage zgn aangewezen om geaccrediteerd te worden bij de presidenten van de Z A Republiek en van den Oranje Vrgstaat ten einde de krijgsoperatiën bg de staven van de legere dier republieken te volgen Zg zullen nog deze week vertrekken 9 8 H 40 11 81 t lO ia 10 10 8 10 41 10 17 1 4 11 40 7 SS 10 1011 16 11 H 11 80 11 41 11 8 10 48 U 6H 18 46 9 68 10 81 Engeland wenscht niet meer officieren van vreemde legers in Znid Afrika aan zgne legers toe te voegen Gemeng de Berichten Dinsdagavond ontvluchtte uit het huis van bewaring Zitegers die onlangs tot levenslange gevangenisstraf was veroordeeld wegens vergiftiging van zgn vrouw Omdat voor zelfmoord gevreesd werd was hij in een cel met drie preventieven Toen de bewaarder s avonds koffie bracht sloop Zeegers om den bewaarder heen naar buiten verdekte zich achter een pomp en wachtte het vertrek van den bewaarder af Op de binnenplaats wist hiJ langs telephoondraden en twee vensters tot op het dak te komen en verder in den tuin van den directeur van daar moest hg weer over een dak vanwaar hg zich liet afzakken in de Beekstraat Een meisje bemerkte hem en waarschuwde den directeur doch te laat Zeegers was gevlogen Ondanks de gverige nasporingen der marechaussee den geheelen nacht werd geen spoor ontdekt Zijn signalement luidt ouderdom 36 jaar lengte 166 haar blond dun wenkbrauwen dito voorhoofd laag oogen blauw neus spits mond klein bleeke kleur gezicht zonder baard of snor zwart jaqnetjasje donkere broek zijden pet met rouwstrik Uit Amsterdam meldt men Onder het vuil op de stadsbelt alhier zgn gisteren gevonden 8 bankbiljetten van f 25 on een biljet van f 60 Men vermoedt dat een der logees van Lammertje Zondag dit papier in het privaat heeft geworpen uit vrees voor ontdekking Men meldt uit Tiel In den afgeloopen nacht had er een brutale aanranding p ats Om half twaalf werd er h rd aan dé deur van 4en groenteboer P J V E geruggeld en toen hg daarop buiten kwam kreeg bij een slag met een stok en een lange en diepe snede over het hoofd Een dokter verbond den gewonde De daders zijn bekend De arrestaties in 8t Nicolaasstraat De justitie zet nog stesds het onderzoek met onvermoeiden ijver voort en aan haar zal het voorzeker niet te wgten zgn indien de vangst in de St Nicolaasstraat te Amsterdam ten slotte op niets uitloopt Naar aanleiding van de verhooren meende zij t raadzaam bg mottige Toon en diens bovenen onderhuren nog eens een huiszoeking te doen Deze had gisteravond plaats Tegen acht uur verscheen de officier van justitie vergezeld van den rechtercommissaris en den commissaris van politie den heer Versteeg met eenige rechercheurs die voorzien waren van lantaarns tot het doen van een nader onderzoek Aan de deur van het huis werden drie agenten op post gesteld die bevel hadden om niemand noch van boven noch uit het benedenhuis waar een tapperg is toe te staan het huis te verlaten Natuurlijk was de geheele buurt weer op de been 1 88 S 411 1 85 0S 1 80 i t 1 49 l l OS 8 09 8i Ml IM4 11 1 49 e H 7 17 6 0 8 18 6 88 6 87 8 66 16 48 7 4 m 10 66 Eerst bg elven was de huiszoeking afgeloopen die zich alleen tot het bovenhuis bepaalde Maar daar was ook niets overgeslagen Begonnen op het zolderkamertje ging men vandaar naar twee hoog voor en achter Voor woont Mottige Toon en hier moet t er nog al zindelijk hebben uitgezien Twee hoog achter echter was t zulk een smeerboel dat esn der rechercheurs tot wering van allerlei minder aangename luchtjes zijn zakdoek voor den neus had gebonden Wanneer men weet dat niets ondoorrocht werd gelaten dat bedden kasten kortom alles werd uitgehaald dan zal ieder moeten toestemmen dat dergelijke karweitjes niet de prettigste zijn En dit nog te meer omdat naar de officier van justitie verzekerde het werk van gisteravond vrij wel geen resïltaat heeft opgeleverd Een ooggetuige verhaalde aan de Utr Ct het volgende staaltje van paardeninstinct Eiken morgen omstreeks half 11 komt de aschkarman met zijn bespanning door de Muntstraat te Utrecht de vuilnis ophalen Bij perceel no 1 gekomen gaat het paard op den stoep staan de bestuurder zorgt er voor dat het hoofd van het dier ter hoogte der belknop komt Hierna pakt het dier deie in den bek en trekt tot een flink goschel aan de binnenzijde weerklinkt Even daarna komt een der in het huis wonende dames met een hoeveelheid oud brood enz Het paard eet nu den voorraad uit hare hand met smaak op en laat zich dan blgkbaar tevreden door zgn vriendelijke voedster over den kop strijken Het dier is aan deze onderbreking van zijn dagelijkschen tocht zoo gewoon dat zelfs al wilde men dwang gebruiken het niet van zgn plaats te krggen zon zgn vóór het zgn extra rantsoen heeft ontvangen Eerst daarna vervolgt het gewillig zjjn weg Het aardigste van de geheele zaak is zsker wel het trekken aan den schelknop Dr J C Kakebeeke die als lid van het HoUandsche vrijwilligerskorps te Elandslaagte meegevochten heeft schreef den 30n October aan zijn familie een brief waaraan de N B Ct het een en ander ontleent Door naijver der veldcornetten drongen wjj te ver door totdat we op Zaterdag 21 October zonder eenig verband met onze overige troepen op één uur afstand van Ladysmith nl te Élandslaagte aangevallen werden door pi m 6000 Engelachen met 18 kanonnen Al spoedig bleek dat niet te strijden viel tegen zoo n overmacht 10 18 10 8 7 46 9 68 10 08 f 10 16 l 8i 9 88 10 88 17 97 4 84 41 8 47 S 86 8 96 8 18 f JO 6 46 t ll 68 8 80 8 i 9 18 8 11 8 88 s F 8 41 8 48 8 Ü O E in OO Het Engelsche artillerievuur werd geopend maar zoo iets vreeselgks is onbeschrijfelgk Terwijl de bommen granaten en kartetsen over ons losbarstten en menschen rechts en links gewond werden moesten we maar wachten tot we ook eens een kans kregen om op de naderende infanterie en cavalerie te schieten Wel maaiden onze twee kanonnen indertgd buitgemaakt op Jameson menig rijtje Êngelschen weg maar telkens kwamen nieuwe soldaten daarvoor in de plaats Toen de vgand tot op 1800 M was begonnen we te schieten zoo hard dat boeren en zien verging Eerst lag ik naasteen ouden Boer te schieten Hij zei tot me Bid maar jong als God niet wil dat jjj hier blgf dan zal jg weer uitkom Om een betere vechtpositie in te nemen zocht ik een grootere klip rotsblok Daar kwam Ik te land naast een Duitscher en een Boer De Duitscher gilde het plotseling uit en ik kreeg een pgnlijk gevoel aan mgn dij Een bom was boven ons losgebarsten en de Duitscher kreeg een diep gat in ziJn rag We legden den man tusschen ons in terwgl hg erbarmelijk kermde De Boer en ik schoten door 100 hard we konden terwgl na iedere 10 ichoten van den Boer ik zgn geweer kreeg om het vizier te verzetten naarmate de vgand naderde hjj had slechte oogen De artillerie der Êngelschen schoot een van onzÉ twee kanonnen stuk daarop hield het kaüonvuur op maar regende het maxim n geweerkogels Onze kommandant riep toen Terugtrekken één voor één Het werd verkeerd verstaan en wg trokken allen terug De kommandant gelastte ons daarop weer naar voren te gaan maar dat zal ik nooit vergeten Niet een enkele van onze dappere Hollanders weigerde We namen allen onze oude positie weer in voor zoover we niet gewond waren De vgand naderde ia een groeten halven cirkel met talrgkeieg menten De Johannesburgers die op deJInlEer vleugel lagen begonnen te retireerepenhoe onze kommandant en generaal ookUsmeekte om terug terug te keeren de schrik zat er in Enkelen van hen voegden zich bij ons de rest vluchtte De ammunitie raakte op de kommandant een hekend Transvaalsch bevelhebber van den vrijheidsoorlog Jan Lorabftf c gelastte mg en twee anderen ammunitie te halen We vlogen door de kogels heen naar ons kamp en trokken haastig terug met ammunitie maar de onzen heb ik niet meer kunnen bereiken De cirkel der Êngelschen 1 Bloot zich om ons heen en ik kon niet beter doen dan me te versteken tusschen de rotsblokken Toen is een wereldtergende slachterij begonnen De lanciers huzaren en meer zulk fespuis ziJn onder de onzen aan het slachten en steken geweest zooals slechts Engelsche huurlingen dit kunnen doen Geen beschaafde natie ter wereld zon ooit zoo huis gehouden hebben onder vluchtelingen die zich overgeven Wist men toch maar op het vasteland van Europa hoe laag en dierlijk een Engelsche soldaat is men zon walgen van dat arrogante volk dat zich het Christelijkste beschaafdste en machtigste ter wereld denkt Toen de Êngelschen ons dan eindelgk omsingeld hadden kwam er een dikke mist opzetten en dit was de oorzaak dat van onze 750 man nog 3 4 400 gered zijn Ik bleef liggen tusschen mgn klippen tot het totaal donker was toen daalde ik af naar een riviertje waar ik een gezadeld paard vond mijn eigen paard was doodgeschoten door de bommen Ik sprong er op met al mgn ammunitie doch terstond werd ik opgehouden door een Boer die mg drie gewonden wees en mijn paard vroeg om den zwaarst gewonde mee te nemen naar het kamp dat we achter ons hadden Ik gaf het paard af en zag het nooit terug Met twee der gewonden sukkelde ik naar het kamp terug zette ze dicht daarbg neer en ging weer aan den haal achtervolgd door Êngelschen Ik kroop in een modderpoel waar ik vier Boeren vond J Êngelschen vonden ons niet en toen ging ik aan t loopen naar het noorden Tot vgf maal toe waren de Êngelschen die vluchtelingen oppikten mg op Itet spoor maar de intense duisternis rede mj Ieder oogenblik viel ik over rotsblokken en mijn been begon zeer te doen T M twaalf uur in den nacht kon ik niet vetder en radeloos kroop ik tusschen twee mieliezakken in een Eafferkraal Daar zat ik ootgesteld aan regen en wind tot het morgen werd en vier Zoeloekaflers onder heftige gebaren mg te Ijjf wilden Ik greep mSn geweer en mgn geredde ammunitie en de heeren kwamen tot rede Een van hen vatte ik om mg als gids te dienen doch de booswicht wees mij h tpad naar het Engelsche kamp toe Ik herkende de streek maakte rechtsomkeert en kwam na een paar uur loopen aan een groote plaats waar ik het achterblgfsel van het Duitsche Roode Kruis aantrof Ik dacht toen helaas niet aan mijn been maar meer aan voedsel waarvan ik ruimschoots voorzien werd Na kost genomen te hebben ging ik weer noordwaarts De schrijver vertelt dan verder hoe hg behonden te Pretoria aankwam waar zgn wond spoedig genas Bg aanhoudend vriezend weder zal er zeer waarschijnlSk Vrjjdag vergunning worden gegeven tot het plaatsen van tenten enz op den Kralingscheplu Het ijs heeft daar nu een voldoende dikte Vergunningen om muziek te maken op het ga worden dan tevens verstrekt Een ernstig ongeluk heeft in den nacht van Zondag op Maandag op de Orieanser spoorweglijn plaat gehad Tus chen Montmoreau en Charmant bg den ingang van een hnrael 1 een sneltrein uit Bordesai op een anderen geloopen weinige minuten te voren van daar vertrokken Ken goederen en twee personenwagens werden verbrgzeld Een ingenieur Samphite bleef op de plaats dood een kolonel zgne vrouw en zeven anderen pitiBagiers benevens vier spoorwegbeambten w den gekwetst Er is een gerechtelp 4 IKlerzoek naar de oorzaken van het onheil IggtaUld Naar bet schijnt was de eerste trein door het een of ander opgehouden en verzuimde men maatregelen te nemen om den anderen tgdig te waarschuwen De politie te Hamburg heeft den 61jari gen Veith uit Ijeipzig ingerekend die sedert jaren een voordeeligen handel in meisjes dreef Hg kocht ze tot den leeftgd van 17 jaar van hare ouders deed ze voor de lens eenige opleiding ondergaan in dansen mnastiek en verhandelde de blanke sUvinnen dan naar Oenua of direct naar l uenos Ares voor zedelooze inrichtingeg Een 14jarig meisje werd bjj hem ge n en in bescherming genomen en er erdén dezer da en van Kopenhagen en uit usland nog andere slachtoffers verwacht Een nieuw staaltje van de wgze waarop 4s Boeren hun overwonnen vijanden behanddtan heeft kapitiein Eice die bj Nicholsonsnek is gewoiid aan een krantenman meedegedeeld Ik bood vertelt h een Boer een halven sovereign aan als hy mij den heuvel won afdragen Hg droeg mij zeer voorzichtig naar beneden maar hjj weigerde dadelijk den halven sovereign aan te nemen Toen ik op het veld lag kwamen twee kommandanten van de Boeren voorbij en ziJ zeiden in het Engelsch tegen mg Hoe gaat het u oude jongen P gewond f En ik zei ja Daarop zeiden zg Dat doet er nie toe ü hebt flink gevochten en het was niet uw schuld en zg gaven mij hun jassen Kapitein Éice verklaarde ten slotte dat van zijn SöOIersche fnseliers 160 man gedood en gekwetst waren De overigen zijn naar Pretoria gestuurd De gekwetsten wilden de Boeren niet als gevangenen meevoeren en daarom lieten zg den volgenden dag de gewonden door Engelsche ambulances afhalen STADSNIEUWS GOUDA 21 December 1899 In de ledenvergadering van het dep Gouda van het Nut zijn tot leden van de commissie voor de Volksleeszaal benoemd de heeren W J Fortniju Droogleever en P 6 Overeynder Bjj de heden middag gehouden hardrgderij op schaatsen Ie Stolwgk werd de 1ste prjjs behaald door van Holst de 2de prgs door H Smit en de 3de prgs door ter Molen De 2e luit J G F van Son van het 4e reg infanterie te Leiden heeft overplaatsing verzocht bij het Oost Indische leger Stolwijk Gister morgen hield de IJsclub t Beiersche alhier een paar wedstrijden lo voor jongens van 13 tot 16 en 2o voor jongens van 10 tot 13 jaar welke beide wedstrijden uitstekend slaagden s Namiddags een wedstrijd voor leden in het hardrgden met bindernissen waaraan 22 personen deelnamen De uitslag was als volgt Prijs J de Vries Ie Premie W Both Pz en 2e Premie T Both Pz 1 Ouderkerk a d Ussel Onder deze gemeente is de rivier thans geheel dicht gevroren Sedert een paar dagen was alle stoom en scheepvaart reeds gestaakt door het vele gs Het veer op Nieuwerkerk wordt door een wak nog op de gfewone wjjze onderhouden OoDEEKBHK a d IJsel Beduukt voor het beroep hg de Ned Hervormde Kerk te Hagenstün en te Huisduinen door den heer M Jongebrenr cand alhier Haastbecht Ds uitalag vm de gisteren gehouden schoonrgdeiti waaraan 8 paren deelnamen Ie prgi de heer W Eegdeman en Mej G Uittenbogaart te Haastrecht 2e prgs H Langerak en Mej A Uitteubogaard te Haas trecht 3e prgs H J Schouten van Ammerstol en Mej H Ooudkade te Haastrecht 4e prgs A van Diest van Oudewater en E van Diest te Haastrecht 362 Staat8 loterij 1 Dooember Se Klawo Trekking an Donderdag 2 No 11810 100 16813 18468 183 8 1801 87 1 787 1I88S 190 717 7 4017138 1996517884 9817449 1960J 17688 918116 19799 79 19801 88 80010 8J9 8 84 6491 416 8519 8 1S 4 4049 A7SJ 89 6814 698 94 44 97 919 6589 7178 84 6 7l 7831 PriJMn van 46 69 9068 100 8488 0488 18907 88 8888 04 90 1 107 it 18181 19S 109B9 18 41 9311 1108 18440 n 1180 18 00 9808 11664 U117 49 11871 1 3SJ 9777 80 16038 99 11108 54 U76 6781 8089 9897 11888 16908 1699 5806 8109 9 81 liSll 16374 1 0 044 8994 10180 11717 16718 1036 6196 86 8e Klaise 8e Lijst No 8141 m i 6841 17506 n I 17601 en 19999 m 18V99 Bnrgerlitke Stand JEBOREN 18 Dec Abraham Johannes ouders J A Brenkman en J P P Smient 19 Comelis ouders K Vis en D Schouten Stephanns ouders J Voojjs en C Jongeneel 20 Jean Pierre Jozeph oudersJ P J Boegheim en H J M Wjjne OVERLEDEN 18 C Houweling 2 m 19 A van Lierop 70 j J Binee 6 m 21 8 P van Gelderen huisvr van P Hoosbeek 69 j GBHOWD 20 Dec M J de Regt en G Bontenbal J Jansen en C E Muys E van Ackoog en A Soet ReeuwUk GEBOREN Pieter ouders P Perdgk en A Perdijk OVERLEDEN T Zaal 60 j ADVERTËNriaW Aan de AVONDSCHOOL voor AMBACHTSLIEDEN cursus van September tot April rl y uren per week te Gouda is nacan ai betrekktttg van in de Naliiur Üchei ea Werktuiijkiinili Jaarwedde f 300 Sollicitatien te zenden vóór 2 Januari a s aan den Burgemeester De Koninklike Fabriek DE STEARINE KAARSENFABRIEK GOUDA te Gouda VRAAGT liefst tegen 1 Januari 1900 een Flinke BEDIENDE voor algemene Kantoorwerkzaamheden salaris naar bekwaamheid Zg die reeds in dergelike betrekking zgn werkzaam geweest genieten de voorkeur Sollicitatien schriftelik te richten aan het kantoor der fabriek aan de Blekerskade Ken ware Schal voor de ongolukkige slncbtoffers der Zeltbevlekknig Onanie en gebe iue nitapsttmgeu ia Set beroemde werk Z Dr Hetau 8 ELFBEVVAitl G Hollandiche nit aro ibet 27 afb Pr g 2 j uldeu leder Au aan de T rBchrikketijke tfevol en vaii deze ondeugd Igdt moet het leveu de oprechte leenu die het eeft redt jaarlgki duizend van een zekeren dood Te verkregen bfl het VerUga Magaïiu te Uipr ig Neumarkt W tranco t n inzending ran het bedr ook in postzeguls en in Iken boekhandel in tin land QeoomDineerde NATDDR 6ENfiESINRICHTIN6 door planten krulden uznu water Ilclil lucht enz liizondere behandeling van zenuwziekten verzwakkingen als gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitensporigheden hoofden ruglijden bicekzucht maaglyden slechte blocdtmenginr ziekten drr slofwlssellng borfilljjdeu rheuinatUnius Isschias vlechten en huidziekten Billijk pension Externe behandeling in speciale gevallen Prospectus op aanvrage gratis en franco Saaatohum Arentsbvirgli VUORUIIKG bij Den Haag aan deC eestbrug GCE ItliTKII adres voor alle soorten SCHOENWEKK als hetNiHinlbralianLsch Scbnen en Laarzenmagazijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Ontvangen alle soorten fin ren ünmeiten Kinder Wn TEBPANTOFFELS Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk iuiomalisehe vallen iv i rnllKr kt i m m iiïen 1 MJr torr it U kk rUkher t r t iMfcht Jf 4 nitmrn inH en w ex f kevor ét eon nn ht Il n zi 1 inn eK weder ii tiuD iii T U i i ie reuk n V ik te t tnszendmf T n 1 Ir il I 1 kl mh nir ir t inUiiiih lerkuur xmmiindit BliiHiHctiH i y ii Nehnhfit o l M i l i i NZ TiMrbargwkl iS