Goudsche Courant, zaterdag 23 december 1899

38ste Jaarg ang No 8077 Zaterdag 3 öe einber 1800 fiOMCHE COHMT MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon n 8t De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT TF CENTEN Telefoon Xs ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 60 Centen iedere regel meer ii Centen Groote letter worden berekend nsar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd stelkn ingediend tot onmiddellijke invrijheidstel ng van Marcel Habert die depute is en legen wien geen verlof tot inhechtenisnem ng was verleend De urgentie werd met 362 tegen 140 stemmen aangenomen en er hadien eenige verwarde stemmingen plaats Wataeck Roussean hield er zich wüseljjk buinn en zeide dat de regeering zich niet te mengen had in een quaestie de parlemeijaire onschendbaarheid rakende Deinvrüfeidstelling van Habert werd ten slotte met 329 tegen 195 stemmen geweigerd I ven Wittek die graal Clary zal opvolglen is thans evenals onder de vroegere minister presidenten Gantsch en Thun minister van spoorwegen Hjj gaat door voor oen bekwaam rechtsgeleerde en is geen partjman De taak van het nieuwe ministerie dat nu al betiteld wordt als voorloopig in den hoogsten graad zal uitsluitend weïen aan de wetsontwerpen aangaande de verdeeling van de verbruiksbelastingen de worloopige twaalfden en de lichting kraofateus artikel veertien bjj keizerlgk besluit Toorloopig kracht van wet te laten gevfln en in overleg met de Hongaarsche regtering den Keizer een voorstel te doen omtrent het aandeel van de beide staten in de gemeenschappelüke uitgaven opdat Frans Jpjs jlienaangaande een beslissing kan nelaen Vandaar dat het Hongaarsche Huis van Vertegenwoordigers dadelük de beraadslaging over de Quote zal staken zoodra het ontslag van het ministerie Clary officieel is Verspreide Bericlilen Feaskkijk Het proces Zola contra Judet dat eergisteren zou voorkomen is een maand uitgesteld Aan het departentut van koloniën is telegrafisch bericht ontvangen dat de missie Fonreau Lamy 7 dezer in goeden welstand te Zo Is aangekomen Zola s verzoek om inzage te mogen nemen van het persoonlük dossier van zijn vader aan het departement van oorlog ia door dp regeoring ingewilligd Mahinoed Pacha de schoonbroeder van den Bi ltan van Turküe die verleden week met zün beide zoons spoorloos uit Konstantinopeliverdween is eergisteravond aan boord van hét Fransche stoomachip Georgië te Marseille aangekomen De sultan heeft zqn uitlevering laten verzoeken levenr tegenhield met de verklaring dat er achter m j huis eek goed ingerichte biljard kamer was en hl het I een eer zou achten als wij die wilden gaan zien Dank u wij hebben daar nu geen tijd meer voor zuchtte de eerwaarde Samuel Buitendien vcfel ik dat ik reeds ver genoeg afweek van den weg der wijsheid Goeden dag 1 wij raoeteï I nu verder Wij gingen allen te zamen naar buiten en reden weldra weg i HOOFDSTUK VH De vijf of zes mijlen tusschen Cobham en Rochester komen mij voor de mooisten van Engeland te zijn De weg snijdt scherp tusschen trisch groenend hout zóó bladerrijk dat het een muur vormt n beide zijden en boven de takken ineen strengelt zoodat het een arcade van bladeren gelijkt die zich onataèbroken over een vierde deel van den weg uitstrekt Dan komen hnks bouwen boschland in het gezicht en rechts het Cobham park met de gevlekte reeën en sierlyke eiken zichtbaar door de lichte ijzerdraadheining terwijl verder naar beneden de aaneengekoppclde steden Strood Rochester en Chatham de vallei der zilveren Medway met oude grillige daken en kromme schoorsteenen vult door wier rookwolkjcs de vierkante grijze toren van de cathcdraal zijn vier slanke kanteelen in het zomer uït ansel doet verrijzen Wij reden welgemoed verder door het beerlijk I eztcht verheugd en de eerwaarde Samuel die E CASSrTO TAN DA ins T urfmarkt Gouda Spreekuren vari 10 tot 4 uur DONDERDAGS van 8 tot 4 unr VEIJDAGS van 4 unr ZONDAGS alweziR H J VAN SCHALEN Behanger en Stoffeerder Lang e Oroenendaal I 108 Voorhanden een groote sorteering Beliang§elpapleren Q ord ijzxstofifen ZEILEN LINOLEUMS afalRUaéen tMaften FEANSCHE STOOMVERVERIJ HN chemJsfbt Wassrlierit II UPi E IIEI IËR JU Kruiskade Rottertlntn liebreTetfH rtl door Z M den Eoniug tl PI Belgen Hoofddepöt roor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit vour het stootneu en rerTeu ran alle He reD en Dameigarderoben alacok alle Kindergoedernn Speciale inrichting voor bet stoom a van plache mantelfl soerou bont enz Gordflupn tafelkleeden enr worden naar de nienwflte rh laatste methode geverfd Alle goeduren hetzj geBtoomd of gevertn worden onschsdel k vonr dp ge ïondtieid olgenit Htaal bewerkt I leuw ouorertroften Trof Dr laebers welbekoiid ÏBKVW S ACIT ILIXIK AUmii echt mit Fabntkamerk tot voortdurende radicale en Bekere genezing van alle lelf de meest hardnekkige xenuw Mtelsteii vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftfld Totale genezing tan elke zwakte Bleek cncht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpïjn slechte spysvertering Onvermogen Jmpotenz Pollutione enz Uit TOflrige prospectussen liJTpcr fiesoh fl 1 fl fl 8 dubbelefiesoh n 6 O ntrail DepÖt Mattb v d VeRte Zaltborarael Depots M Cléban Co Amsterdam If Happel B Gravöuhage 1 HalreiinaDs iIh Jong Czn Kotterdam Wf Iff fc Co fiouda on bii alle drogisten EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur fl BURGER DEVENTER Model A zonder rem en schermen 1 87 60 Model A met 90 Model J im Model AA 125 Model AAA U5 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATENES 155 LUXE ACATjiNE 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prjjzen 1 5 hooger Verteümooriiiger J C DE llüim Gouda Zenuwen Maagplijders wordt nit overtuiging als een werkel ke hulpin den nood het boek ESa a d g © ver aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart no rdt d t boekje franco per post toegezonden door aLO£PO£L S Boekb Zaltbommet f HiiniOTliRi Levensverzekering ZONDER genees kundig onderzoek Aanbevolen door en Inlichtingen te verkrijgen bij denHooidAgent A K VAN DER GARDEN VISITEKAARTJES gedrukt met letter naar verkiezing zijn In alle formaten en modellen verbrljgbaar blJ i BEIIElil k lm Lange Tiendeweg ü 00 rrfwfni ft n i rni B ri iii Üuoi Cene sh algen een c nb vuli ii Met EtnL bipioma en Ooua Bel roui re é M PRAEPARATEN VAN Ilina I 0 r ntlA de meest krachtige en versterkende KINA WUN tegen zwakte VUIII lI trUCHC joowel bij kmderpn aU volwassenen gebrek aan eetlust slechte spijsvertering zenuwhoofdpHn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen UINA LAROCHE PERRUGINEUX m het bijzonder tegen Bloedgebrek Bleeknicbt kwalen van Krltischen leeftijd enz Verknjebaar m flacons d 1 90 en 1 lP ct mC Skt Skt voedzaam ver8tcrkcnd aangenaam van smaak voor dagelijkschgeb uik IIV I V cava vooral voor kinderen zwakken en klieracMlge gestellen zeer aan te bevelen Als géoeéskraoMke drank bi stoornissen der spijsverteringsorganen en dlarrhée ook voonuigclmgen en kleine kinderen Frijs pei bus a Kgr 1 70 A Kgr O ÖO 4 Kgr 0 60 ChcmUch M jallfcililrptr Speciaal voor Kindervoeding in bussen A K Kgr O ÖO zuivere iVlClK UIKCr j Kgr ƒ Q ftO H Kgr 0 26 A cf hma inrüfA Atl Het rooken eener halve Cigarette is voldoende ter bestrijO ding van de hevigste aanvallen van Asthma etc Indoosjes k f 0 80 en O BO ZZH Tamarinde Bonbons SIJ n cIï r i S c TrSï i ï voor kinderen bewij t n de Tamarinde Boubons van KRAEPEI lEN S HOLM belangrijke diensten daar de vorm voor het kind begeerlijk en de smaak aangenaam is Prijs per doosje 0 90 en O BO Qglfnial PoGflII C algemeen erkend alrf het BESTE huismiddel J Verkoudheid en Keelpijn het s een slijmoplossend en verzachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend m Q fleschjes verkrijgbaar Pnjs ƒ 0 20 per flesLhje voH KRAEPELIEN HOtM li Zeiat ntltn roovnim ran op de Haam en hanilleeXentnif ch rerltijgbaat bij de meeite f fO0UleH KRAEiPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST 4 ib S se Cl O iQntinen Si iQ mpa ui s W ij N H A 2sriDE3iii i EiNr KoTt overzicht onzer PrDsooarant SHERRIES Pale en Gold Dry van aH 16 50 per 12 fless ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH lo Tnrin 1 50 flesch u s u E o B to BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC 4 f 1 75 I 2 25 i 2 75 i 3 26 f 3 76 en 5 SCOTCH WHISKY 2 25 BOI X3E TJ22 Per Fl Per Ank 46 Fl I 9 is a LISTRAO i 0 66 Nto 1 27 75 iJ CHATEAU VALROSE 0 75 31 J St E8TEPHE 0 85 36 S EMILION 1894 1 42 il g PAUILLAC 1893 1 26 63 I GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 SAUTERNE 1 42 e s 3 6 ZELTINGER Moezel 0 90 37 iO BOURGOGNE 1 10 47 De flesBchen zgn in de prezen begrepen en worden 3 ets per stnk teruggenomen Bü elke hoeveelheid verkrijgbaar bj De flrma T CREBAI Gonda ÏÏSi C Patent H Stollen Der groi te Ei olft Mt érruijgeit bët Aniait tu riK sohiBaviw werihlwten SachuttmutigeH s i bM Hui kbufa t tüjar urnan Mets ticharfeii H SioUmi mtr non urn Jiraot wier In tolehm Eüenhamilar sit fc OrnitH UKtêr Plaket fiffH nêbtnttahtndf uiigthviit 1 = iSeUtUten mi Zeuffniaae gntk m trum Scliatciniirka L Li JU Li Reuzenpakket visitekaarten mei Transvaal Album 200 ao f as 20 J S enz enx Na ontvangst van postwissel groot l verzenden w j alom franco iOOxé r vf e YISITEKAAHTJES op fijn jlacé carton in étui met tOO Knveloitpen Om ieder evenwel tot koopen te noopen geven wg daarbij geheel kosteloos ten Ie Het beroemde Transvaal Album bevattende de geheele geschiedenis der ZnidAlrikaansche Republieken van at 1652 opgeluisterd door rnim 30 illustratiën en een Kaartje van Transvaal ten 2e Een Bon der Amsterdamsche geldloterg gebaseerd en geheel werkend o de Ned Staatsloterij kans gevende op prijzen van 1100 fSÖ t 30 t 26 t 20 t 10 5 enz ten 3o Een zéér Iraaie Saloniicheurkalendervoor 1900 Bovendien ontvangen de eerste 100 bestellers nog een geheel compleet yaamstempel TTaacl TT postwissel te ia a bl W jenden ad U f met duideljjka opgave van naam aan de AM8TEED GELDL 2e Jan Steenstr 40 Ahstïrdah en u ontvangt het grootste en mooiste PAKKET wat tot heden is gegeven Geen Eii el8ch raaar Echt BOEHEITBIIOOD ta eent de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Wie zekt r jiji ni Echte Ëfkd CocOU te mvji n r mi gestell m na vele prainouicij en d i i handel gekomen undü dn nnani deti oitrinders Dr MiohaeliB TerTaurdigd i p de beste naichmea m hot wereldbe ramde tabblisaement ran Gebi StoUverok te Keulen tische J pTKicl2aeIiV Cikel Cacao in vierkanten bussen Deze Eikol Cacan is met melk gekookt eene aaDgeniime gezonde dnnk voor d gvlykach gebruik een i 2 theelepels van t poeder vuor een kop Chocolat Al geneeskraobtige drank bij geval na diarrhee lo nts met water te g ruiken Verkrijgbaar bü de vonrntaoil E 1 Apotheken onz Vt Kg V Kb pngflroijM f 1 80 a 0 90 cftSS Onuiulvwtigenwooidlger voor Htdar an i JuHiu MattenUodI 9 ¥ Anwterdam Kalveistraat 10 Pain Expeller Dutig JU irordt dit middil nJt TUTUMnd taocoaj ptjutOlnd inwi Tiii anwwd t Ma Bhmmtti fcJiofc t Trfon U t pgn ff g ook d n TtrtroaweD Min Isttc op lut bkrialuBwt iak r Ad l 35 W n ML ieti PUIK OUDE f ♦ 8CHIEDAMMÉII GENEVEE Uerkt NIGHTÖAF Verbügfatu biji PEETERS Jz AU beirij Tin eohtheid i ouibot en kurk ataodi moriKu ran dnauffl dor Firai P HOPPE BMjktó i 2SC OouDA Druk van k Bultenlaodsch Overzicht 1 De Daily News ontvangt uit Kaapkolonie het bericht dat een groote Boerenmacht bijeengebracht wordt in het verlaten Enge sche kamp bjj Stormberg De Boeren hebben een duiker bij Onverwacht in de lucht doen vliegen De atdeeling Uitiugt van denAfrikaaider Boud heeft een mot e aangenomen waarin gezegd wordt dat de Kngelsche troepen te Victoria West de kolonisten op gevaarlijke wijze tergen en hen door hun gedrag noodzaken tot disloyale uitingen De afdeeling I roept de hulp en bescherming der Regeering 1 in tegen da handelingen van de Engelsche officieren en manschappen De Daily Mail bevat een telegram u t Sterkstroom meldende dat de nederlaag van Gatacre een groeten toeloop van kolonisten bS het Boerenleger in de noordelijke districten yten gevolge had De inboorlingen zijn door de nederlagen der Bngelschen ve rast en in de war gebracht De overige bladen bevatte geen verder nieuws van den oorlog De Times verneemt van het kamp aan deModderrivier van 16 December a morgens 10 5 u dat er geen vijandelijkheden meerhebben plaats gehad De beide partijen gaveneil ander mededeelingen betreffende gevanIfètien en gewonden r V In de Times heeft kolonel Hanna een bekwaam ittllitair deskundige een brief geplaatst waarin hij eenige zeer opmerkelijke meeningen verkondigt over de onmogelpe wijze waarop de Engelsche regeering in haar radeloosheid poogt de geleden verliezen in Zuid Afrika te herstallen en de zege der Engelsche wapenen te verzekeren Hg zegt dat de poging om elke nederlaag te beantwoorden met het uitzenden van een nieuwe troepenmacht tot nog noodlottiger gevolgen moet leiden Het schijnt wel dat man in Engeland geen flauw begrip heeft van de gesteldheid van het land en van de grootte der afstanden in Zuid Afrika In elk land trouwens zegt de kolonel en vooral in Zuid AJrika is het zoo hoog noodig dat men rekening houdt met de bekende uitdrukking van den hertog van Wellington dat de oorlog een quaestie is van transportmiddelen Nu is Zuid Afrika geen land met een dichte bevolking en dientengevolge met betrekkelijk weinig voorraden tenminste voor groote troepenafdeelingen De afstanden zijn er ontvettend groot het spoorwegnet is er nog weinig uitgebreid en bovendien kunnen FEVtLLEiOIM Vrij BMT Aet ïngelaoh i8 Ik keek van den bis3 iiop naar don armen Sprinkler en van dgn armen Sprinkler paar den biaicbop m een soort betopvering als slangen vogeï Het kwam ons voor dat wij wel een half uur in die bedwongen houding bleven maar ik heb roden om te veronderstellen dat het maar een halve minuut duurde waarna de Lord bisschop met aett veel bete kenende en indrukwekkende kudh de kamer weer uitging en de deur achter zich diQht tiok De arme Sprinkler haalde weer adem want gedurende de eware beproeving was hij ademloos gebleven Een zwaar rijtuig hoorden wij weg rollen en Sprinkler voelde zich verlicht Hij trok de lange zwarte handschoenen uit en bracht de witte das weer in fatsoen Ucve zei hij je h d me niet nttQafep fi nmoedigen om zóó frivool te ztjn in een herberg in oen vreemde diocees en onder het gehoor van een bisschop In die klimmende reeks van bedroevende omiUndigheden kwamen de feiten nu voor zijn geest de Engelschen daar niet op vertronwen daar 1 de Boeren het steeds in ban macht hebben 1 met yeine aideolingen in den rug der EnI gelsche troepen de spoorjvegen te vernielen 1 AUes moet dns worden vervoerd van de kus 1 met pakpaardeüjVrachtwagens of ossenwagen 1 En die moeten ook w er naar Zuid Afrika 1 gebracht worden met al den omslag die e 1 btl beboort I Het aantal troepen dat in Zuid Afrika kan I worden gebrnikt is dus niet onbeperkt maar I alhankel k van de hoeveelheid levensmidI delen die kan worden vervoerd ten behoeve dier troepen V Wij hebben reeds het telegram medege I deeld omtrent het heftige tooneel in denFranschen Senaat als hooggerechtshof hetwelk eindigde met de incidenteele veroor I deeling van Déroulède tot twee jaar geYan I genisstraf Déronlède die aan bronchitis en rhnmatiek 1 Ipt had de zittingen reeds sinds ongeveer veertien dagen niet bijgewoond Nu hj evenwel van den terugkeer en gevangenneming van zijn vriend Marcel Hubert had gehoord had bjj zich eergisteren naar de zitting laten brengen om te vragen dat de tegen dezen ingestelde vervolging alsnog gezamenlijk met de thans aanhangige zou worden behandeld De advocaten Ihadden t dien einde conclusies ingediend welke de procureurgeneraal niet ontvankelijk ach te omdat Hubert zich bü den aanvang van de terechtzittingen niet had aangemeld Hierover werd Déroulède zoo woedend dat hij losbarstte in de verwenschingen tegen den Senaat en president Lonbet welke Reu ter geseind heeft Er ontstond een geweldig tumult de beschuldigden schreeuwden Omgekochten Hondsvotten 1 tegen de senaI toren Het incidenteele vonnis tegen DéI ronlède werd na beraadslaging in comitéI generaal in raadkamer als men het zoo I noemen mag met 197 tegen 4 stemmen en I 28 onthoudingen gewezen en met 140 tegen I 31 stemmen werd bepaald dat de zaak Habert afzonderlek zou worden behandeld I Déroulède was inmiddels naar ziJn cel I ternggebra ht en had daar verklaard dat I hü weigerde verder de zittingen bü te woI nen Men moet wel aannemen dat deze I man het verstand verloren heeft tenzy hü I de hoop koestert dat dergelüke tooneelen I als eergisteren gevolgd door een welverI diende zware bestraffing een omwenteling I ten zfluen behoeve in het leven zullen roeI pen Maar ook als hij dat denkt mag men I aan zjin verstand twütelen I In de Kamer waren intusschen twee voor fMaar Samuel het is niet m je eigen paro chie bracht mevrouw Sprinkler m het midden i op een toon die hem trachtte over te halen ich het geval niet al te erg aan te trekken Zij was één van die raenschen die wat men k in noemen een aardrijkskundig geweten had Van alle soorten geweten is dat het gemakkelijkst en mseft onbetiotiwbare Hier acheen het balsem op Samuel s wonden te gieten Dat is waar lieve ïei hij met een glans van hoop en het is nog al onwaarschijnlijk dat mijn bevordering ooit van den lord bisschop van Ro Chester zal athangen Ik ben nu wat meer op mijn gemak en zal om de rekening vragen Hij schelde en de zoetsappige kastelein kwam onmiddellijk te voorschijn Ik hoop van harte eerwaarde heer zei hij heel beleefd dat het kleine contretemps ala ik et zoo mag noemen u niet onaangenamer trof dan trikt ooodiakelijk was Ik verzeker u dat ik niet wiat dat u het was die de opwekkende melodie zong Ik meende het was een van uw vrienden Permitteer mij te zeggen dat de Lord bisschop van I Rochester een van de verlichtste en der meest onbevooroordeelde prelaten is onder de sieraden der kerk U behoeft niet te vreezen voor een vergrijp tegen de waardigheid door hetgeen hier voorviel Ik hoop dat de tiiee naar uw smaak en de waterkers honigzoet was Wij verzekerden hem dat wij over alles volkomen voldaan waren betaalden zijn matige rekening en waren juist op het punt om onze reis I weer te aanvaarden toen de kastelein ons nog I I UJU J I Mll UW 11 I I UlIUJUIIim I I I I 1 1 Te gelijk met Mahmoud Pasha zgn nit Konstantinopel gevlucht de vertegenwoordiger in die stad van de Engelsche Rechnitzergroep Maimnn en Danisch Berg een bekend schrüver hoofdredacteur van het Turksche blad Ikdam Over Mahmond s vlucht wordt nog gemeld dat door den Franschea consul geprotesteerd is tegen het met geweld aanbonden en doorzoeken van het Fransche vaartuig Congo hij he ft een schadeloosstelling geèischt De zwager van den sultan moet een der menschen zün die veel bügedragen hebben om den Engelschen spoorweg naar Bagdad mogelgk te maken bij slagen van het plan zou hü van een groep Engelsche financiers een som van anderhalf millioen gulden ontvangen DlIITSCHLJlND De aan het Pruisische hot gebruikelijke nieuwjaarscour zal dit jaar bij gelegenhei4 van de eeuwwisseling in don oudejaaraBaoM gehouden worden Bij een brand die WoensdagmorlW t Hamburg uitbrak zjn vül personen geitikt ZwiTSBELASD De moordenaar van keizerin Elisabeth van Oostenrük Luccheni heeft zijn zesde maand cellulaire gevangenisstraf geboet Volgens de Geneefsche wet is er een speciale beslissing van den Bondsraad noodig om verlenging van de cellulaire straf voor den tijd van zes maanden te verkrügen Italm Dinsdag verspreidde zich te Rome plotseling het gerucht dat de Paus levensgevaarlijk ziek was Dr Lapponi sprak het tegen en het beste bewijs voor de ongegrondheid van het gerucht is dat Leo XIII den aartsbisschop van Lyon in audiëntie ontving De audiënties welke de Paus ieder jaar tussohen I Kerstmis en Nieuwjaar aan het college van I cardinalen en het diplomatenkorps geeft tot in ontvangstneming der nieuwjaarslelicitaties I zijn thans uitgesteld in verband met de I plechtigheden in het begin van het jubeljaar BINTNENLAND STATEN GEWEUAAL TU KÊSUm J WRR Zitting van Donderdag 21 December Waterstaatsbegrootlng Geen algemeene beraadslagingen worden gevoerd Omtrent do behandeling der onderdeden ia wederom twintig yards vooruit reed wendde hiarhaalde zijn hoofd om om ons op nieuwe schoon heden te wijzen die zich voor hem openbaardeq Alles was bjkooriyk op de hopvelden stond de druif nog maar halverwege de palen die met zulk een netwerk vnn touwen te zamen waren gebonden alsof een reusachtige spin er haar webbe over bad gesponnen 04de buiMR v n roode baksteen nestelden tusschen wuiveDOS boomen ea wierpen hun roode kleuren tusschen bet groen en de heele omgeving was als een aardsch paradqs waar wij opgetogen doorheen gleden Op onze ge ruischlooze wielen als in het onwerkelijke van eeq droom Hier was het en wie kan dat wijsf eerig verklaren dat de gedachte het eerst by mij opkwam hoeveel liever ik op een afzonderlijk wiel zou zijn dan op een tandem met Marigold Hij van zijn zitplaats had het stuur gcbeel itn banden en den gang grootepdeels oncbnkk bet breekbaar conterfcitsel in zijn borstzak manoeuvreerde h j altijd zoo dftt hij gestadig naast jut frouw Seldon was en dat ik met roevrouw Sprinkler voor liet moest nemen Dat was eeen aangename positie voor mij te meer daar hij weer bij zijn eeuwigdurende Browning was aangeland en Browning in reepen gehoord over eens ander man s schouder bij tien mijlen in het uur op een tandem j IS berekend om iemand duizelig te maken Wordt venfotgdj