Goudsche Courant, zaterdag 23 december 1899

be Earner Verwerpt met 70 tegen IS stemmen het amendement Maleiyt Met 77 tegen 17 stemmen werd gehandhaafd het verhoogd subsidie voor den weg Zundert Belgische grens Wegens gebrek aan tgd voor een geregeld debat op dit oogenblik kreeg de heer Schaepman verlof tot een interpellatie over de onregelmatigheden in het spoorwegverkeer en over de jongst spoorwegr mpen üemeng de Berichten Men meldt lit Amsterdam Het ysvermlak heeft hier reeds verscheiden levens gekost GistOrmiddag omstreeksvier uur zakKn op de Nassaukade by deEaampoort flwder 3 9 jarige knapen doorhet ys Na fjenlkwartier dreggen had ihiener twee op hei droge De een was ëpcledigweer tot bewUstzyn gebracht Met den ander tobde delkastelein van eei caJai uit debuurt bygestikn door een aspirantVirplecg ster meer dta een uur maar met hel goedegevolg dat ofifdel k het leven wederkaerde Het derde liiaa pje werd na lang zfekendood opgehaaftd t Men was r niet in glslaagd ge deelknn dige hulp in He buurt te Krygen i il Eèn iekett lid vai h it Engejsch ï rleinent s r Cli rlei Dilke drukte jjch Uitval volgt over tt eèidei t Krq er tydens een on jderhoud metleen verslaggever van de Echo Ijde Paris j Krngér is eert der meest buitifngewone menschén dezer eeuw men heeft ben groote Waasheid begaap door tydens zyn laatje le oek in Engeland de koningin te beletten neih te ontvangen dit t front dat men hém stellig in Duitschland ntet zou hebben aangedaan zal hy zeiker n 0 vergeten hebben Ik herinner my nog de ontroerde bewonderende en oprpchte toon waarop prins Bismarck er over bprak to ri ik dezen op zekeren dag op den eerstffli rang stelde van de diplomaten der negeijfflende eeuw O zegde de prins dft teerste geloof dat niet Vooreerst wak Cavour veel fijner veel geslepener diplomatiek meer begaafd dan ik en dan er is een man die sterker verhevene listiger is dan Gavour en ik zelf nameiyk president Kruger deze heeft niet als ijc een machtig leger achter zich een kolossaal ryk om hem te ondersteunen Hg is alleen met een klein volk van land bouwerssoldaten en door zgn genie alleen zou hy ons allen de baas zyn Ik hebsmy dikwyis met hem onderhouden zegde Bismarck maar heelt my letteriyk verstomd doen staan Men meldt De uit de gevangenis te Arnhem ontvluchte Zeegers is in den afgeloopen nacht bg zgn moeder te Putten geweest Hg heelt daar andere kleere aangetrokken en zich voorzien van geld Vermoedeiyk is hg over de grenzen gevlucht Uit Wageningen schrijft men Omtrent den man die eergisteravond in bet ziekenhuis alhier overleed als gevolg van wonden aan zyn beide polsen verneemt de N R Ct nader dat de politie bg haar om voorttegaan mei uo g F mr cle SuoorwegverMiMllnKeo el UÜA VMnterdleosi 181 9 1900 AaomanReo I October lyd m irer D lUi OOUDi lOTTIBDAHTlae Ttm lO M 11 11 ll U II IS 11 68 1 16 ill 8 86 8 41 L 9 81 14 6 ll l 11 86 11 41 11 61 U 8 6 40 8 80 7 S8 11 80 10 11 8 88 9 46 11 18 11 18 ll rd n b 8 1 08 l 1 JL m J DiJi t i U 6ib w r i 8 kl T Wi b u bl p 1 W H 11 4i 8p lU 1 Di U M Ue l Wfümm Exta t H rtJ Op 4 to 11 nuug Ulmllmmrmi t goTTlR D M 9 Oü D rio o 11 80 l i88 1 66 1 88 I ll tl i O 9 40 U85 isfl 9 i 4 06 4 40 6 16 49 4 60 l 8 4 67 8 08 6 04 11 54 l o 11 84 1 06 09 8 81 11 4 0 4 14 5 10 6 45 Hdludaè ipo l fcto iipplwiwlk ü J Canmnl to W OM Iiiti OülJDA l EI HA Ofi 108 101 8 14 8 46 4 11 4 66 B 16 49 6 16 7 17 1 il 1 19 JJ I S 6 8 ir r 18 45 1 80 1 48 8 48 4 16 4 4 6 87 6 66 8 16 8 4 7 46 1 68 10 19 f 10 8 10 86 10 48 W l 10 17 10 4 1 40 9 18 00 9 88 1 6S n 8 14 8 00 AUiu 1 n h M m I luUln uultetiit p w Imp k nl t w wi nwi I1 U 18 18 M lOlUtll tl 11 80 UM Il 10 4 IMI l 9JI8 9 17 U 44 il 9 8 O O 13 D A A MSTtSDAH fiia pia ionHk 9 8 O 8 1 as 10 10 lO t 18 01 1 0 8 88 8 18 1 S I S HS 85 8 18 1 tf 9 8S 9 88 O ll Krnit W 8 01 g 8S 9 09 10 10 10 64 11 48 18 67 1 68 8 11 4 16 4 67 5 50 6 689 0010 01 0 1010 O 1 46 lAnit 0 8 lu OS 9 8 10 16 11 09 1 08 1 10 t U 1 41 4 80 6 II 8 05 18 10 8 10 81 10 81 18 00 O 4 16 4 6 6 80 6 1 7 48 7 66 48 10 19 4 61 8 18 9 49 I 06 80 10 08 6 16 89 10 11 lUi 6 48 8 05 7 06 7 80 7 6 8 S8 66 t 0 46 VootWg 5 ï j l M 1 88 Zo t i Ze r O i M 81 l tO B enti Mo 18 10 48 1 0 i o Oxuii 1 4 9 7 11 7 4 1 a it li 48 946 lO II 10 4 U 7 11 08 11 87 1 11 8 14 8 17 1 S7 6 fll 87 8 00 1 50 8 10 fla Si O it 10 48 M MO U 19 10 57 U OO 11 1 8 16 Ï 17 4 88 8 47 8 05 u u T 11 sj 1 10 S S4 6 a 10 61 u 46 U 8 1 18 8 J 8 6 6 04 8 88 40 n t a 8 8 7 8 16 8 8 1 8 46 1 1 8 0 18 8 8 80 M6 8 l14 4 l0 7 i8 10t 45 km W 6 48 8 60 7 85 8 10 8 10 8 89 10 00 11 80 l 8 U 4 l tl 8 80 8 46 5 0 8 86 7 80 8 85 10 00 i i U 7 17 7 81 8 18 9 09 84 10 18 10 48 18 111 0 1 141 81 4 U 4 J8 8 47 7 61 8 14 8 1 U IO 9 4 10 14 T r f B 6 81 8 66 7 68 8 81 8 4 9 10 10 16 10 88 1 98 11 0 I S7 8 08 8 i0 8 68 1 48 5 18 8 1 S il 7 68 9 19 10 00 10 84 6 16 8 8 14 10 38 11 65 1 7 4 88 7 J O lO IA 8 89 7 0i 10 18 1 86 1 J ai 9 49 1 80 7 17 7 87 1 5 01 8 t 5l 10 5 U ll 19 11 18 61 1 9 40 8 5 4 4 V80 10 7 1 7 51 1 18 10 08 10 li 11 10 het volgende te vermelden Aan den heer Van Alphen zeido de Minister dat een tractementBregeling van de Rpswegarbeiders wordt voorbereid aan den heer Bmeenge dat aan het gemeentebestnnr van Arnhem een plan is gezonden omtrent de afsn ding van den E n by Malbnrgen aan den heer Van 6gn die op verbetering van den zeeweg van Dordrecht naar zee nader aandrong wil Dordrecht door achternitgang van de scheepvaart niet verloren gaan antwoordde de Minister dat in het belang van den Dordschen handel de baggertp in bet Aardappelgat kan worden vervroegd het Rjjk den waterweg niet laat verzanden blgkens de jaarlijksche nitgaaJ van 150 000 en de Minister hoopt nog altgd de verbetering van den waterweg tot stand te knnnen brengen Het amendement der commissie van rapporteurs tot schrapping van 120 000 de helft der kosten voor de werken bö de brng te Maasdijk als meer in het belang van België dan Nederland dat daartoe niet verplicht is ontraadde de Minister ten sterkste wegens het Nederlandsch belang bü het behond der brug al z jn wij tot het werk niet verplicht Ondersteund door den heer Fokker en bestreden door den heer Truyen werd het amendement aangenoiAen met 87 tegen 32 stemmen Op de door de hoeren Kool Van Bylandt Mackay Smeenge Meesters en Hennequin aanbevolen verbetering der haven te Urk te Elburg te VoUenhove en te Oadzand en de door den heer Staalman gevraagde medewerking voor een haven by Oosterend antwoordde de Minister in gnnstigen zin met verwyzing naar de volgende begrooting Op des heeren Schaalsma s betoog over de wenscheiykheid van droogmaking der Lauwer i zee en der Priesche Wadden antwoordde delM Minister dat hy vooralsnog nog opziet tegij Ai de kosten 20 millioen voor beide werken oh hy het spoedig te verwachten verslag der Lahwerzee commissie wil afwachten Goedgekeurd het voteoren van f 30 000 als eerste termyn voor de verbetering van de haven te Delfzyi waarby de heSren Zyima en Pyttersen bespraken de geschiktmaking der haven voor buitenlandsche concurrentie De Minister wil dit voor de toekomst o ider protest tegen het advies van den heer Van Karnebeek die ook luit ünancleel ood punt de regeeringszorg wil bespreken tot groote zeehavens Langdurig wordt beraadslaagd over het rapporteurSYOorstel om de voor exploitatie der vischhal te IJmuiden uitgetrokken 129000 met 110000 voor onvoorziene uitgaven te verminderen De heer De Waal Maleiyt wenschte echter alle aangevraagde extra uitgaven van de begrooting te nemen zoolang de Kamer nog niet beslist heelt over het rapport der commissie over de adressen van belanghebbenden by de vischhandel te IJmuiden De heer Eethaan deelde mede dat dit rapport zal verschynen na de beslissing van den Hoogen Eaad over de aanhangige rechtzaak Nadat de Minister ter vermgding eener principieele bespreking in alwaohting van t rapport het amendement der commissie had overgenomen stelde de heer De Waal Malelyt voor de betwiste posten ad 117000 van de begrooting te nemen s 8a 8 46 8 58 I 8 6 C8 8I 7 10 7 88 8 1 door 7 17 7 84 f 7 41 6 80 t lO auudi MoordriMjht Miauworlrwk Cpelle BoH irdtm M RoltwdmnD P BottOTdMn BeurB Rotterdam D P Botterdua U Oapvlle Kieuwetkerk kloorilrwlit 9 iidi 7 16 6 10 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 6 46 6 61 oe 8 14 8 0 8 1 w 7 16 8 09 8 41 9 11 7 BJ 8 68 7 48 8 18 9 14 8 07 8 86 V 19 9 8V Qoudi Z Henhui ii Sloarl pello SMlermoer Zefwaf il Voorbarg 1 H ft im 5 90 84 7 10 ia 6 85 6 48 8 03 7 4 tiooda Uud Woaril Uirwh Uuaoli oflan h 8 T De Minister acht t geld evenwel noodig om voorttegaan met de exploitatie onderzoek de kleederen ontdekte in den omtrek der piek waar de man gevonden werd Uit do papieren bleek zgn naam Hy heeft gediend by het Nederlandsch Indische leger van 1884 tot 1890 Sedert heeft hg als muzikant gezworven door Engeland Duitschland en door ons land Men vond bg hem nog 116 Nabg Schkenditz aan de spoorlgn Leipzig Maagdenburg is een personentrein tegen een gederailleerde locomotief gereden Twee personen werden gedood drie zwaar gewond In het gebied van den Midden Eyn zgn sterke aardschokken gevoeld Te Eeichenau Lan nheim Bodenheim Nierstein en Eüdesheimdj daverden de huizen op hun grondvesten m schudden de deuren in hare hengsels De iienschen vluchtten het veld in daar zy ban waren dat de huizen zouden instorten Najar aanleiding van een vanwege het gemeentebestnnr te s Hertogejibosch gemaakte opmerking over het standpunt dat deleden van t resorvekade innemen tegenover de volkstelling is thans door den Minister bepaald I dat zg moetetj worden beschouwd als miliciens Lzo i ati zy wakr ook in ga nizoen gerekend wb rden hun oonplaats e ihebben in de gemeente waakiit zy apomstigVzgn In een cïrrewondendie fvan Ons Land wordt het n meif vaU een Engelsche maxim door de Boeien l g Dundee É volgt beschrevenjl i Q m half tW e in den nawmldag gebeurdeietsj dat een Bfilaclava in Mj schaduw stelt Twle honderdllonzer manfleiV toen zg be merkten dat ihnu pitronen byna ïp warton en pevei dan m vluchten liepeftjOp e kanipneiïjvan den and storm wai op devgaïidiret§eerde onM een maxim alsjbnlt achterlatéide I eiU ooit zoo iets ié de Beschiedems gohtfordii dat een twee Jiondera manraetl gewi en i ewapend en i fta geien patrollen meer bj izich bebbendt Jop bet zwaargeschut vin den vgand storm libppen n denvgand vejf jagen f 1 W Een Boer die er bg géwefeaf p stelt hetaldus ivoor de Engelschen waMli in den rugder Boeren verschenen fV H enige van onz manschappen werden onmiddeliyk afgezonden om hen tegemoet te gaan Tachtig van ons dreven hen terug rtiet hun maxim en kanonnen en bevrgdden een dertiental van onze mannen die zy hadden gevangen genomen Wg maakten toen een charge op den vgand en zy moesten hun nieuwe posititie verlaten Wy dreven ongeveer 200 van den vgand in een kraal en namen hen allen gevangen Dezelfde schrgver komt tot de volgende slotsom De volgende punten hebben my getroffen Ie Het is slechts een bevel dat een Tommy iu het vuur zal brengen Het is moeilgk om onze mannen te weerhouden van in het vuur te stormen Er zyn uitzonderingen natuuriyk maar ik merkte goed op en dit is mgn conclusie 2e De Engelschen zullen ons nooit verslaan behalve wanneer zg overweldigende machten tegen ons in het veld brengen B 57 4 1 J H 4 08 4 15 4 87 4 b 5 18 4 48 4 56 5 0 6 09 6 18 1 1 07 1 14 l ll 8 80 4 04 4 11 l J J O n 10 88 10 661 10 48 10 6 1 18 ll Sif 6 6 8 8 8 487 89 6 7 3e De vyand heeft een doodeiyken angst en een gezonden eerbied voor het schieten der boerep ie God is zichtbaar met Ons Ge manier waarop de granaten en kartetsen om ons heen sloegen zonder ons te treffen waS werkelgk van de Voorzienigheid t STADSNIEUWS GOUDA 22 December 1899 t Was voor het houden der jaarvergadering dat gidteravon het Werkliedenverbond in de Harmonie veijgadck de Het uitgebrachte jaaï arslag werd onderapplaus door de vergadering geaccepteerd Hieraan ontleenen wy dat waar het de beJlangen der arbeidende klassen gold deveirneeniging steeds strydvaardig was De veelvuldige adressen en vergaderingen bewgzehdit Tevens werd gedurende het bgna algerloepen jaar een krachtige propaganda ondernomen De flnantieele Verantwoording werd nate zyn nagezien goedgekeurd waarna oOk de penningmeester een wooj d van dank ontving De aftredend leden van het bestuur W Eoepers J N de Groot en A J Laleber werden bg acclamatie herbenoemd Na afdoenijig van huishoudeiyke aangelegenheden sloÈt da voorzitter na die defen en de vBreeniging een gelukkig nieuyfji ar te hebben toe ew scht de vergadering i T 1 Vanwege ds Oudewatersche ysolub wJrden deze week ap hare in ditmuntenden itaat verkeetje de banen op di Lange Grlcht te Oidew ter gehouden j chaatse vooif dery op schaati i telbaan l deelnemers eq I len deor deJieeeringen H van ten eri W de jlo eene hardrgdery qp lintauen en M een schooi sen viibr paran óp eene Aan de ee ste namen ie laatste viel paren dee EerstfipryMn zgn gewt ren P den Boer te WOosteroiü te ploterdgk wfccu o Jager t Woelden eed tW ede pry warenmejuflroiiw A jde Jong met den heer W deJong beidenJte Polsbroek t en dm derdenmejuffrouw MS Hagoort Jdi te Diétnerbroek Papekop meij den heer G J Brouwer teBreukelen T i De banen van de gsolub de flynstreek tusschen Iwammerdam Allen s Molenaar brug en ilS udekerk kwamen eergisteren gegereed In de kom Allen is het gs nog onbetrouwbaar zoodat de passage per schaats achter Alen om gaat StolWoV Oe IJsclub Stolw jk hi 4 gisterenmiddag weder een hardrgdery Honderden toeschouwers van hier en elders bewogen zich op de baan De wedstryd zeil was zeer geanimeerd 14 meerendeels uitstekende rijders namen er aan deel Na een heeten strgd behaalde den prgs van f lb Ph Holst van Araaterdam De Ie premie 1 40 werd behaald door H Smits van Stryen terwyi de 2e premie f 15 ten deel viel aan E J Ter Molen van Zwolle 10 10 10 87 U 18 10 17 10 84 f 10 81 f 10 40 10 81 f U C E tr M l i iit k H 8 60 L 8 8 10 18 10 8 f 8 1 10 08 10 18 10 11 t i 1 I8 7 4 8 17 8 87 8 84 6 41 6 47 6 85 8 18 8 80 6 66 9 84 10 00 10 011 10 40 10 18 10 17 10 81 10 44 tl 07 7 5 8 10 S i t lS 8 U r 8 81 a M p 8 41 8 41 I 4 0 Zevbkhuizbk Op de Woensdag alhier gehouden hardrgdery op schaatsen werd de Ie prgs f 75 gewonnen door J van den Berg Az te Bonthuizen de 2e f2 5 doorH Smlta te Stryen en de Se f 10 door P den Bo te Wageningen Vooral de ritten tusschen H Smits en P den Boer waren spannend De ritten om Isten en 2den prgs tusschen J van den Berg en H Smits wartju minder mooi Als eigenaardigheid zg vermeld dat ook de vadir van den prgswinner de vroeger zoo algemeen bekende hardryder A van den Berg aan den wedstryd deelnam doch tegen zgn zoOn vallende den laatste liet winnen Hy maakte echter nog een kranig figuur E De heer P J L K zendt aan de N Ct het volgende schrgven Wil ihy vergunnpn door middel van uw blad he verhaal publiek te maken van myne lotgevallen op de spoorwegiyn Gonda Eotterdam Het tjioneel is ihet station Gouda Tyd Dinsdag 19 Dec js morgens 10 min over half acht Personen spoorwegpersoneel en publiek jdat in djn grauwen morgen met omhoog taanden iraag de tamelgk strenge kou trotseert Hadleling De komst van den trein die in den laatsten tgd ook al een treurige Ivermaardheid begint te krygen Ha hg is op tjjd de maatschappy begint op te paésen Mjj r de vreugd is voorbarig Geruimei tgd bljijln we wachten in de yskoude wagens waar alles kil aanvoelt Ik hoog dat d liaft n van hen die geroepen zgn voor verwariBhg te zorgen minder kil zyn IntnsBchjen een krachtige manifestatie Over de geheele Sljpgte van den trein Voetgetrappel al vat jeen aanstormende strgdmacht De trein vertrekt De brug over de Gouwe over en stoppen Ie imaafwachten Een pposje daarna snort de HaagBche trein voorby Verder naar Moordrecht Langdurig lOponthou 2e maal Zooals zal blgken nioet een goederentrein eerst te Nieuwerkerk zgn voordat we verder mogen gaan Achter onéi een langgerekt gefluit Opgepast rde Hand aan t portier want de zoogenafamde Bairstrein van Gouda rechtstreeks naar station Beurs komt na ons Daar gaan we Aan kleine schokjes mer kon we dat verscheidene keeren de machinist op het punt is té gaan remmen Langzaam de noodbrug ove het station Nieuwerkerk voorby en terng op het zgspoor waar de goederentrein ook staat Deze en onze trein zgn samen te lang voor het zyspoor Onze locomotief staat nog half op de lyn waarlangs de I Beurstrein zal komen en die 1 in aantocht Een trein uit de richting Eotterdam stoomt voorby en de machinist wgst den stationschef met een handbeweging op het gevaar De chef die het trouwens ook scheen gezien te hebbep snelt naar het blokhnis en baalt een groote roode vlag waarmee gezwaaid wordt De Beurstrein komt en stopt De goederentrein en de onze achteruit de wissel verzet en de Beurstrein die natnurlgk na ons hoort te komen stoomt verder Een poosje wachten 3e maal tot het blok vry is en we rgden weer Vóór Capelle midden op den weg stoppen 4e maal Een wegwachter roept uit alle macht Vooruit I Een trein snelt voorby Daar gaan we weer By Capelle even stoppen volgens dienstregeling By de Ceintuurbaan stoppen 5e maal Daar staat de trein die te 8 21 Gr te Eotterdam moet zgn JEenige minuten wachten Aan wien de eer f AVg gaan het laatct en komen ongeveer 5 minuten vóór 9 aan In plaats van 2 kwartier hebben we 5 kwartier kou geleden En toch kgken de menschén vroolgk Waarom P Wel ze zyn er weer heelhuids afgekomen Mynheer de Eedacteur het gescharrel met den tremenloop op het traject Eotterdam Gouda mag niet langer voortduren Er moet verandermg komen En snel 1 Spoorwegreizigers zgn geen speelgoed Ik zou willen voorstellen Geen gemeenschappeiyke lyn meer Beide maatschappijen haar eigen Ign de H S M die minder treinen laat loopen desnoods met één spoor en een paar wisselplaatsen Ik weet niet of dit denkbeeld al meer geopperd is maar het is mg ns inziens het eenige afdoende middel om een einde te maken aan de zichtbare zeer gerechtvaardigde ongerustheid bg spoorwegpersoneel en pnbUek VKafiADERINenPIDËN GEMKENTERiAD VEUDAG 22 DECEMBEE 1899 Voorzitter de heer E L Martens Tegenwoordig de bh Noothoven van Goor J ge Herman Bellaart Prince van de Volde Luger van Iterson Krook Straater Visgerling en de Eaadt Atwezig met kennisgeving de hh Jaspers TM Galen en Donker Zonder bericht de Ut de Lang en Dessing D notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd De Voowittor deelde mede dat door Ged Staten vu goedgekeurd het Baadsbesluit van 24 Nov tot verpachting van de pontjes over de SHiigelgrachten en dat door Ged Staten was verdaagd het voorstel van 27 Oct tot aanwyiing van een terrein voor een vierde school Ingekomen 1 Missives van de Openb Ge oudheids CommisBle de Commissie voor de Stad ZweminrichtinK en de CommUaie voor de Volksgaarkeuken inzendende dnbbeltallen voor periodieke aftreding Een voorstel van B en W tot uitgiftevan grond aan den heer F T Jorink Een voorstel van B en W tot uitgiftevan grond aan den heer C A B Bantzinger Een voorstel tot wgziging der gemeentebegrooting Het 2e suppletoir kohier voor de plaatselgke directe belasting Deze zg n gedrukt aan de leden rondgedeeld en heden kan de orde 6 Eene missive van Eegenten van debeide gasthuizen verzoekende eenige hoogeresubsidie voor het aanschaffen van een Röntgens toestel In handen gesteld van eene Commissie waarin werden benoemd de hh van Goor van Galen en van de Velde 7 Een adres van de Commissie van Toezicht op de Stedelgke Muziekschool kennisgevende dat liet openbaar examen 22 Dec gehouden wordt Aangenomen voor kennisgeving 8 Een brief van den heer L Burgersdgkontslag verzoekende als lid der openbaregezondheidscommissie De Voorzitter De raad zal zeker met leedwezen dit verzoek vernemen de heer Burgersdyk heeft in deze commissie veel gedaan ten nutte Van de gemeente Aangenomen voor kennisgeving 9 Een voorstel van B en W tot wgziging der geraeente begrooting Is gedrukt aart de leden rondgedeeld Ter visie Een rapport van B en W op hetadres van P den Hertog om grond aan deGeertenbnltsteeg Ter visie Brieven van J Ouwersloot dankzeggende voor zyne benoeming tot brugwachter aan de Haastrochtsche brug en van A van Veen dunk zeggende voor de verhoogde jaarwedde Aan nomen voor kennisgeving 12 Een adres van den heer J M VasVisser verzoekende subsidie voor een stoomtramweg van Jouda naar Schoonhoven In handen van B en W ter fine van advies 13 Een adres van F Keiler verzoekendede huur van een stukje grond aan de vyverstraat te mogen ovornemen De Voorzitter Daar het maar een overschryving geldt stel ik voor dit toe te staan Wordt goedgekeurd 14 Adressen van M J de Gidts en W M de Jong houdende bezwaar tegen hetvoorstel van B en W om aan den heer C A B Bantzinger een stnkje grond in erfpacht te geven Zal worden behandeld bg punt 6 der agenda Wordt vervolgd ï=OSTEIR IJ 1E3TSr De Directeur van het Post enTelegraafkantoor alhier brengt ter algemeene kennis dat op Dinsdag 26 December a s 2den Kerstdag het kantoor zal open zyn als op Zondag behoudens dat de openstelling in de namiddag uren wordt verlengd tot 4 30 uur spoortyd Voorts dat gedurende den tyd van openstelling de dienst m zgnen geheelen omvang zal worden uitgevoerd met handhaving echter van het tydstip van sluiting voor postwissels en quitanties Gouda 22 December 1899 De Directeur voornoemd M C HENNEQUIN VEESCHEIDENHEID Gisternacht heelt op de grens van Bergum en Bergumerhéide een vreeselgke moord plaats Wanmier de grond met sneeuw bedekt is honden sommige personen in die streken zich bezig met de bunzingvangst Zoo waren dezen nacht drie van zulke personen nl twee van Twyzelerheide en één van Zwaagwesteinde samen naar Bergum afgezakt Daar ontmoette dit drietal twee andere bnnzingvangers Spoedig ontstond er twist tnsschen het drietal en het tweetal het begon met een gevecht tnsschen de honden die op deze jacht gebruikt worden en het eindigde met geweerschoten Een van het tweetal loste n I ten slotte eenige geweerschoten op het drietal met dit gevolg dat een dadeiyk dood was en een tweede vreeselgk zwaar gewond De derde is ongedeerd De doode en de gewonde zyn beide in het onderlgf getroffen De schoten werden van zoo nabg gelost dat de getroffenen als t ware in brand geraakten De justitie was gistermorgen dadelgk ter plaatse De vermoedeiyke dader is gevat hy kwam eens kyken met andere menschén naar hetgeen gebeurd was dadeiyk werd hy toen gevangen genomen De verdachte staat bekend als een groot atroopor en anarchist Prachtige DASSEN met Goud bekroond LnJNENGOED Een fijne collectie HEEEEN en DAMES PAEAPLUIES en HANDSCHOENEN enz enz A van OS Az Kleiweg E 73 GOUDA leleithoatf Mo il lioiivs van msleniiiiiii Vikrs SUilkrs 81V4 81 8 Vi 98 3 93 lOOV 88 8H 88 88 84 4V 66 6 96 101 67 7 6 1 lOO l 341 O I 91 4 8 1 496 65 109 801 IM 9 118 uov 90 114 10 24 sssv 100 66 55 161 97 98 loofi z 100 U4V 141 68 105 74 76 104 87 J6 6V 8 l 6 8V 16 DECEMBER NlDsaLAND 0 rt Ned W 8 dito lilo illlc 8 dito dito dtto 8 Uolia B übl Gou 11 188Ut84lTALlB lniohr Tmi 186 81 6 OosTlNK Obl in iiapier 1863 6 dito IQ silver 18 8 5 FOBTUSAL O il mut couiio 1 3 dito tiok l H Rü uiil Obl Binneol 1894 41 duo Ohoods 1S80 4 duo lm Bi ttis 1889 4 d to bij Hop usa ao 4 dito ID iioad leen 18 3 into ilito dito l8 4 5 dPA vj Por 1 1 i hul IN l 4 Tn Ktu 0 r Onuv u I8 li I Gtfi ninn r ii ri D G fl lertn 11 er e C ZdioAfu Ri p T ohlft l Maiico O 801 1880 8 E ii ZD L Old oil 1h81 l tmTRaDAH Old liittei lHti6 8 VottibdaH 8t Iifii 18114 8 NlD ir H n iin I Ar ml l T b Mi On te Deh MHittwhH i y lito An HYlwiheekh p nd r 4Vi Ciill Mg ilerVoralen mud Mlr H poih ekii pnmlhr 4 N ieri lil1 e n aaod Nel Huilde mintlanh illto N W Pao Hyp pandbr 8 Eott Hy otl e kb pau 1 r t l ütr Hyothee b d to 4 OosTBNB O t HuuK ban aanu anai HyKitheiobai kpaiidb 6 AHEElxa Eqil bypoih pao b 4 Maiw L a Pr Li n en 6 Suil Holl IJ Spo ir Mt a od Mij t t Eip Bt Sp aend Ned I d S loorwegm ar d Ned Zuid Afr Spin aaud A dito uito iito 1891 duo 6 iTAUlSpoor l 1887 89 A Eobl 8 Zuid lial Sp mij A H ibl 8 PoLuK Waianhau Weoneo aand amn ör u b Spw Mij obl 4 Baltiaolia dito aauil Vaalowa dito aand 6 Iwaog Domlir Hlto aimd 5 Canli Ch Aaow Sp kap opl 4 dito dito oblifif 4 Ch 0 k North W pr C r aan I dit dito Win St 1 eter obl 7 Denfiir k Rio Gr Spm rt T a Illinois Central obi 111 irond 4 LDaiiT Na hiilliCert i aand Ueii o N Spw H Ie hyp a 6 Mia K in a T 4pCt pref aand N Tork Oni a o k Weat aand Pi nn dto Ohio obliR 6 OreKon Calif hyp lu joud f 8t Paul Min iMaoit obl Uu Pao HooflijD obiK 6 160 810 108 101 100 117V 117V 101 84 dito dito Li o Ool Ie hyp O 5 OlKADA Can South Chen r aan I Van C Eallw Na lo h d o O Amaterd Omnibui Mg aand Roiterd TramwH Maa a and yau Stad Amatenlam aand S tad Bo turilam aand 8 RlLOB 8tad Ant erpon 18x7 S J 8 ad Bruaael 1888 HoNO Theiaa BifRullr G aulaoh 4 QjiTlint SUaUleenig 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 Spiiije Stad Madrid 8 1868 Ntn V r n s Afb SpoeLoer 861 MMTELS OOSTDUES Zoowel voor Dames als Kinderen Blousen JaponsloOen PelterUeo in groote verscheidenheid biliyke prgzen ADVERTENTIEW ZATEEDAGAVOND by vooruitbestelUng en Ie en 2e KEESTDAG verkrggbaar Weilinaclitstollsii Rersttempjes en divers KLEIN BROOD Het beate onachadetykste eo t makkelykste poetamlddei voor Heerea CDTOorftl damea en Klnderichoeawerlc IsdeAppretuurvanC M MUtlsr Co v Bfirlin Beuth Str 14 Mta lette oed TSlOÏ op luam en fabrlelumerk Verkrnkaer hy HterM WIiilii ler In lehMawerk itleatari eHryw u mi UMraaMlipet kr wrianMe ArakM G J GI EDEWAAGEN € eei beter adres voor alle soorten SCHOENWEEK als y Noordbraknkicli SchneD en Laanenmagazijo Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Ontvangen alle soorten Beeren Dnmeêen KinderWIlfTEBPANTOFFELB Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk H J VAN SCHALEN Behnnger en Stoffeerder Lange Groenendaal I 108 Voorhanden een groote sorteering Bebaiigscipa pieren O ordijriStoffera ZEILEN LINOLEUMS Pain Expelkr c Dtrtig JUL wordt dit midd l met veiTossend suooea all p jQBtilisEido iDwryving uiig w Dd tegea Bhaomtti k Jich t Verkoudh eid pfjn D t PTifcre diaotdanl U ook iedaia Tartiouwen Hm lette op het tahrialcamark Inkatï Ad l ü6 7öo an60o de8 in de meaata awthakea Ie Amaterdam hg üloth Cuban Tan TnyU an Bandera f ïli itU tfl liCg iiHnlian 1 Wie zeker ijl lichte j ËÜkeL CaCaO te oatviuihtt wwaju gestot 1 en ii vole proefiiemiogün in d ii 1 handel gekomen onder dwi nwara dea iiitvinders Dr Michaeha verTiwrdigd op de beste iDauhinea m hot wereHbe fcemde éUbbH8seii iit v m Gebra Slollwerok te Keulen elschöt J p n2iel28ieli5 Bikel Cacao ia vierkanten bnsaon Deze Kikel C tea i met melK gekuuk i eene aDgenara gezonde drank voor dagolijksoh gebruik een fi 2 theelepels van t poeder vuur een kop Chootlat il geneeskracbligo drank bij geva van duirrhee l flta met water te gebnuken Terkrygbaar bij de voornumite B 1 Apothekers eni Prii go V go pna fbu ee f 1 80 o 090 6 a36Q neriiilï rtogenivoordiger voor Hoder1 land JuHus Mattenklodt Amnterdam Enlveistraat 103 OecombiDeerde NATDDR eENBESINRIGBTING door planten krulden ozon water licht lucht enz Bizondere behandeling van zenliwzlekten verzwakkingen als gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitensporigheden hoofden ruglijden Ueekiucht niiaiclUden slechte bloedsmeuginc niekten der stofwtsselinc bomtlUdeu rheumatlamas Isschias vlechten en huidziekten Billijk pension Eiterne behandeling in speciale gevallen Prospectus op aanvrage gratis on franc Sanatorium Arentsbvirgh VUURUUItG bij Den Haag aan deGeestbrug PUIKE ODD I SCHIEDAMMEB QENEVEB Merk NIGHTCAF Vurltrijuliaar bij P E ETERS Jz AU hewys ran echtheid ia cachet üti kurk steeda voorrun van den nfutm dar Pimu P OOPl E