Goudsche Courant, zaterdag 23 december 1899

0 No 8078 Maandasr 25 December 1890 38ste Jaargang GOUDSriHEiOURANT DlieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken T lefonn Sii At ADVERTEfJTIEN worden geplaatst van 1 6 regels k 50 Centen iedere reg el meer l Centep Groote letters worden bei ekehd n ar plaatsruimte In ending van Advertentiën tot 1 uur des mi jd Telefoon o Ht De üitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 35 trance per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT IF CENTEN o Ü o c M JS f NEDERLA DSGHE O P Ë R 4 ROTTERDAM Woensdag 27 December 1899 OATALLEmMIGANA EN F A IL T A S Plaatsbespreking ZATERDAG 23 DEC s avonds van J nnr Calé SCHAAKBORD m Van at heden is de prijs der Rachelkolen 90 cent per H L ANTHRACIETKOLEN t l SO per H L BNGELSCHE COKES geklopte f O et per H L ongeUopt M Franco tlinis bezorgd Firma A Jonker onen Geb ijsselstijn Kantoor Vest GOUDA Reuzenpakket Wisllekaarlen mei Transvaal Allmm 100 so US f so 5 en en Na ontvangst van postwissel groot ƒ 1 IS verzenden wj alomlrancoiOOtó r ivmie riSITJElKAJBXJJBlS op Sjn glacé carton in étni niet 00 Enveloppen Om ieder evenwel tot koopen te noopen geven wü daarbij geheel kosteloos ten Ie Het beroemde l raniiiaal AWum bevattende de geheele geschiedenis der ZuidAfrikaansche Republieken van al 1652 opgeluisterd door rnim 30 illustratiën en een Kaartje van Transvaal ten 2e Een Hou der Amsterdamsche geldloterij gebaseerd en geheel werkend op de Ned Staatsloterij kans gevende op prezen van 1100 i 50 t 30 I 26 f 20 1 10 6 enz ten 3o Een zéér fraaie Salonscheurkalender voor 1900 Bovendien ontvangen de eerste 100 bestellers nog een geheel oompleet Naamatempel UTnoaifc TT dns postwissel te naa X U eenden ad f 1 1 i met duidelijke opgave van naam aan de AM8TERD GELDL 2e Jan Steenstr 40 Ambteedam en n ontvangt het grootste en mooiste PAKKET wat tot heden is gegeven FEANSCHE ST00M7ERVERIJ IN oheinisclib Was eherij TAN H OPi E IIELnEa Iff Kruiakaile Botterdam Üebre 8t8i r i door Z M den Koning der Belgen Boofddepöt voor UOUUA de Ua A VAN OS Az dpecinliteit Toor bet topmen en verven vel alle Heeren en Damesganleroben alaook aïle Kindeirgoederen Speciale inrichting voor bet atoom n van pbchemantelB veereu bont enz Gord nen tafelkleeden enr worden naar de oienwite en laatste methode jjeiforH Alle goederen heUtj gestoomd oi uevertd worden onschadelük voor d jeicondEeid olgenii taal bewerkt üeeii Engelsch maar Echt BOEHEITBROOD t rent rfe K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 If HANNOTM Levensverzekering ZOMDER geneeskundig onderzoek AanUevolen floor en inlicht ing en te verkrijgen bij den Hoolfl Agent A K VAN DER GARDEN VISITEKAARTJES gedrukt met letter naar verkiezing zijii In alle rorinatcii en modellen verkrijgbaar bij A BlIIEliIèIi Lange Tiendeweg ü 0 j I Bhyssen s fabrikaat is t beste en goedkoopste I ttJ Belangrijk Bericht tl M Om aan de vele aanvragen te voldoen voegen wij van al heden bj onze toegiften in eent weer de volgende bekende artikelen W PAK 1K8 PRIMA GROVE CHINA THEE BESTE KAAS en bovendien een nieaw artikel namelijk pakjes van de allerbeste JAVA KOFFIE van 3S et de 5 ons W Als toegift in eens kan men dus nu nemen of 1 pakje Koffie of 1 pakje Thee ol Vi pond Kaas of 2 dubbeltjes tabletten Chocolade of 1 busje Cacao Opnieuw ontvangen een groote partvl van de bekende prachtige portretlljsten voor 3 onzer groene bona in te rullen UV V IIELANOniJIK Tf IS KV WEL dat a I onze kwaliteiten niettegenstaande de enorme ryzing in de prjjzen der grondstoffen Civerandord puik bloten zonder verhooging van prp Onze prijzen zijn OVERHEERLIJKE MENGBOTER hoog fijn 50 et per pond EXTRA FIJNE DEEN8CHE MELANGE 70 et per H pond ALLBRPUIKSTE ZUIVERE MAEGARINEBOTER 60 et BESTE 48 44 et 2e SOORT 30 et 1 o fl tr Alles met de bekende toegiften Onze minste soort MAEGARINEBOTER kost et per f i pond zonder toegiften PRIMA GOUDSCHE KAAS SO 35 en 40 et per pond LEIDSCHE 26 et Eigen Verkoophuizen illel Wapen van Asient waarvan Ic ÜJOOA Wijilslraal 16Üa A Bluyssen Zonen Fabrieken te Asten Opgericht 1820 I 2e Iterstdag tot 1 uur open iwy r i w wi nw iH l i W f r ti m nf i Ut t i C nci li alitor een t ntcuoln kt bel L lploma en Gouc QuUrovi PRAEPARATEN VAN é Il3tia I £ lf nchP de meest krachtige en veraterkendeKniA WIJN tegen zwakte VgUlim L Ctl sJ llW joowel bij kinderen nis volwaKsenen gebrek aan eettUBt slechte epilflvertering zenuwhoofdpjUi ter Tersterklng na ziekte of kraambed koorts en har gevolgen OinNA LAROCHS PESRUGINEUX in het bijzonder tegen Bloedgebrek Bleekzucbt kwalen van Krltlaohso leeft enz yerkrijgbaar in flacons d 1 90 en 1 FilfPf f flPan voedzaam Tersterkend aangenaam van smaak voordagelijkscbgeb oilc MtlfVv 1 V 1 1 V vooral voor kinderen zwakken en klleraehtige gestellen i er aan ta bevelen AU geneeskiacbtlge drank bij stoomiasen der spijsverteringsorganen en dtarrhée ook voor tuigelingen en kleine kinderen PnisperbusA Kgr ƒ 1 70 k Kgr O ÖO A i Kgr O BO Cbemtich M AlL Gltllrfitr speciaal voor Klndervoe ng in bussen A Kgr Q 0O miivere iTlCll aunVvl y Kgr O IM Kgr 0 26 K C hmo C trtiX f A P l1 Het rooken ener halve Cigarette is voldoende ter bestrijA S ding van de hevigste aanvaUen van Asthma etc Indooijes A 0 80 en 7Ï 60 TïiniarinHf Rnnhnnc fruit purgatief tegen verstopping Aam i aiiiai IIIU IJVFIIUI MIJ beien Mlgraine Congestieaetc vooral ook alslaxans voor kinderen bewijzen de Tamarinde Bonbons van KRAEPELtEN HOLM belangrijke diensten daar de vonn voor het kind begeerlijk en de smaak aangenaam is Prijs per doosje ƒ 0 dOcn i 60 QolmSalr OaC é lllfïC algemeen erkend ali het BESTE huismiddel omiCa j Hoest Verkoudheid en KeeIp A het is ëën 5RJnïöpIössênT ën vërzacHtënd middel by uitnemendheid uitsluitend in Hjjl O fleschjes verkrijgbaar Prijs 0 20 per fleschje JW f ra paralen van KRAEPELIEN ft HOLM te Zetat a atlen foarmitH vai éHqueiten tnaarop dr naam en handteekcning tn vtrkr jghaai Mj dt meette ApolJUJtert en Drogiêtan KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AlifeU müB eonPA IJs on weder dienende Zaterdag 23 December des namiddags nor RINGRIJDEN met paren voor Kinderen van Leden en Dosalriirs OM FEAAIE PEIJZEN Aangifte t nur op het terrein STOLWIJKERSLUIS ENTREE voor niet leden 25 ets Zondag 24 December des avonds S nnr AVOI nFEEST è a IOI53iTO ENTREE voor niet leden 25 ets ZONDAG MAANDAG en DINSDAG worden de banen voor vreemdelingen opengesteld tegen betaling v n 25 ets entree Thiwrj i Wottdnbalitn in do geheele wereld bekend en eroerad Onotertroffen middel tegen nllfl Uorst Loiif Lever Hlaaffziekteii enz Inwendig zoowel a s ook uitwendigj in bijna alle ziektegevallen met goed tcevolg aan te wenden PrUs perflftCOn J t 1 per post f 115 TUirry B Wondiaolf bezit een alsnog on cekendo geneeskracht on lieiknme werkiny Maakt meestal elke pijnlijke en gflvaarTotle oparatie geheel overbodig Met deze zalf werd een 14 jaar oud vour uufeiieeslljk celioudeii liecilirezwel on onlansis een bigna jaar knnkerlfjdeii t en zeu ltrenU gen zing en verüachtinsc Ier pijnen bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard FrUs per pot f 1 50 per post f l QO Centraal Depot voor Nederland Apotheker HENRI S4NDEUS Eokin 8 Amiterdam Waar aen depot is beitetle men diisot aan die kut enapi4keke des THlKKRYin Pret radi bel UohitH Oestern oh OelievB proBpectus te ontbieileD b het üen rial Depot Sanders Kokin 8 msterdani EERSTE NEDSRLANDiSCHE RIJWIELFABRIfiK Uirectear B U U B O IS B S PKVKNTKR Model 4 zonder rem en schermen 1 87 50 Model A met 90 Model 1 110 Model AA Ifflk Model AAA r Itö LUXE RIJWIEL r 160 GEWONE ACATENE8 165 LÜXE AOATüNE 180 P S DAMES KETTINGHIJWIELEN op alle prflzen l 5 booger Verlejjenwoorilijier J C DEKUITSK Goiula Ken ware Schat Toor 4e ongelnkkige sluhtofiers d r Ze f beTlokking Onanie en gehe nw nitapatr tingen ii het beroemde werk Z Dr Retail h PXPBEW R U Hollandsobe nitgave met 27 aib Prgs 2 gnlden Ieder die a Q de rwaohnk kel ke gavolgau tsu d mim A lijdt moet bet lezen de oprechte leenng die bet geeft redt jaarl ki daiiMnd van een zekeren dood Te verkrËgen bf hetVw UgsUaguia te Leipzig Neaiaarkt iU franoo tegen uizending van het bedng ook in postzegel en iu Ikeu boekhandel in Holland E CASSITO TANDAUrs Turfmarkt G ouda Spreekuren van 10 tot 4 vat DONDERDAGS van 8 tot 4 nnr VRIJDAGS van 4 nnr ZONDAGS alwezig S0CDA Dnik van A BRDIKUAN Zs uithoofde van het KERSTFEEST versohijnt de GOUDSCHE OODRANT Maandag en Dinsdag avond niet Dit JN o bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD ilutifuliuidscli Overziciii ïlienws van den oorlog ia er niet De Standard vermeldt het gerucht dat de Boeien de hoogtSn hebben bezet die het Engelsche kamp te Chieveley bestreken Zji stellen er zwaar geschnt op Daarentegen verneemt de Daily Mail ganstig nienws uit Ladysmith Generaal White zou er een ruimen voorraad levensmiddelen hebben en het nog een langen tp kunnen uithouden De correspondent der Daily Mail in het kamp te Chievely geeft bizonderheden over den slag bö Colenso Daaruit blpt voornamelijk dat de Boeren den aanval der Engelschen ook op den rechtervleugel afwezen zoomede dat de Boeren de verlaten Engelsche kanonnen wel degeljjk vermees terd hebben Uit Londen seint men aan de Petit Tamps Het departement vaB oorlog laat verklaren dat Ladysmith levensmiddelen in overvloed heeft In militaire kringen dnrft men aan deze verklaring geen geloof hechten en men weet zeker dat de belegerden gebrek aan schietvoorraad hebben Men doet opmerken dat ondanks het nieuwe veldtochtplan dat Natal en de Westgrens aan hun lot overlaat om de troepen te concentreeren voor een algemeenen aanval in het zuiden van Oranje Vr jstaat generaal Bnller zeer haastig nieuwe bataljonsnaar Dnrban laat komen In Londen ging een gerucht dat Bnller geseind zou hebben dat hij gevaar loopt te worden ingesloten wanneer h j niet onmiddellijk bereden versterkingen ontving Volgens de meestal goed ingelichte Temps hebben de nederlagen der Engelschen bS Stormberg Modderrivier en Colento in Portugal een groote geestdrift doen ontstaan De meerderheid derl pers gematjgd id en voorzichtigheid predikend juicht dp verwinningen der Boeren toe De RegeerJB neemt echterTgeen positie daar de Engelschen door hun intrigeeren om de Delagoabaai den toestand zeer delicaat hebben FEUILLViOlS Vrij naar het Sngelaoh 19 Ik trachtte al mijn gedachten te vestigen op Clormde haar beeld voo mijn geest op te roepen en naast mij te tooreren raaar op de eene ot andere geheimzinnige wijze kwamen altijd de golvende lijnen van juffrouw Seldon s ronde gestalte tusschenbeide zoodat ik die alleen zag en alle andere beioorlijkheden voor mijn oog verdwenen Toch moest ik het verctragen en ik verdroeg het naar lïiijn beste krachten terwijl Wij nader bij de daken en achoorsteenen van de rereenigde steden kwamen en door een ophooping van kalk heenaneden die de Romeinen er eeuwen geleden neerlegden om voorzichtig den heuvel van Strood af t lijden waar boven Ae iteeoen walkn moderne villa s uitstaken Ba siad Slrood is nauw en druk bezet tmax wij werden voorzichtig geloodst door den eerwurdtA Samuel wiens uitgecflonsterde beenen meer dan eens door het pabliek werden besproken en gecritiseerd en spoedig bereikten wij de brug van Rochester waar het oude vierkante kasteel wacht houdt over de rivier waar sdiai es met TT gemaakt Hel Ministerie doet echter al zijn best om deze anti Engelsche bewegiog weg te cgferen maar zyn pogingen ziju onmachtig daar zoKs goavernementeele bladen zooala de Norvidados met moeite hun voldoening kunnen onderdrukken over het moreele effect en de materieele resultaten der overwinningen van de Boeren De Keizer van Oostenrijk heeft het ontslag van graaf Clary aangenomen Ridder Von Witteck blgft mini ter van spoorwegen en is voorloopig belast mat het voorzitterschap van den ministerraad Graaf Van Welversheirab is opnieuw benoemd tot minister der nationale verdediging en ridder Von Cbledawsky tot minister zonder portefeuille Met de leiding der overige ministeries heeft de keizer de volgende afdeelingschefs belast landboaw baron Blumfeld binnenlandsche zaken Simmer financiën baron Von JorKasch Koch handel Stibral justitie ridder Von Schrott onderwös ridder Von Bernd De Keizer heeft bevel gegeven tot verdaging van den Egksraad De commissie van de Fransche Kamer heeft met algemeene stommen in beginsel aangenomen het voorstel van den oudMi nister van marine Lockroy waarbij een r diet van 500 millioen francs wordt verleend voor de kustverdediging bet inrichten van kolenstations en uitbreiding van de vloot Waar moet dat geld weer vandaan komen Déroulède verliest ten gevolge van zyn veroordeeling zyn mandaat Raadselachtig blyft de plotselinge vlucht van Mahmoed Pascha den tw ger van den sultan die nu in Marseille is opgedoken Dat de Fransche regeering hem zou uitleveren wordt niet waarschijnl jk geacht en schpt trouwens niet te zullen worden gevraagd Voor welk misdryf ook Niet eens valt van MahmoedPascha te zeggen dat hy een JongTurk is al ging hy wel steeds door voor een liberaal man Maar waarschyniyk is het at hg iets met de Bagdad lyn te maken heeft gehad hetzy by zich heeft laten omkoopen hetzy dat juist niet gelukt is Toen Mahmoed te Marseille aan wal zon stappen werd hy behalve door eenige JongTurken van wie by echter in t geheel geen notitie nam ontvangen door den Turkschen consul Dien behandelde hy echter zeer baf ch en nadat de consul hem een brief had overhandigd werd dezen vertegenwoordiger brume zeilen als herfetbladeren op en afvoeren het roode stadhuis wierp verblindende stralen van weerkaatste zonsondergang van zijn windwijzer die een gouden schip onder volle zeilen voorstelde Nog twintig yards en wij reden onder de gastvrije poort van den Buli en zagen er als het ware de geheele provisiekamer van het etablissement blozend voor ons uitgestald Voor menschen die de laatste zes mijlen in zeelucht hun eetlust voelden toenemen was het bestellen van een middagmaal en het uitzoeken van kamers geen langdurige taak en na een holf uur te hebben gewijd om ons op te knappen zaten wij te zamen aan de lange tafel in de koffiekamer met een paar vogels voor ons in gezelschap van de groenste erwten en geelste aardappelen die men zich kan voorstellen Goed gehumeurd waren wij De ontmoeting met den bisschop scheen uit den eerwaarden geest te zijn weggevaagd en wij tierden onder de bediening van een jongen kellner van vreemde afkomst voor het zware werk en een ouderen kellner van Engelsche atkomst om de honneurs van den BuU waar te nemen Ik ben waarlijk bang da wij te zeer tierden want ik weet niet recht hoe het kwam maar ik geloof dat Mangold half droomend mompelde Champagne en dat een verkeerde opvattmg van die order evenals de verkeerde opvatting van een andere order in den knm oorlog zulke onvoorziene en noodlottige gevolgen had Nauwelijks had Marigold dit fatale woord uitgesproken of de oudere kellner viel in t m van den sultan na een kort onderhoud de deuf van het scheepssalon gewezen Aan eenige journalisteu verklaarde Mahmo Pascha dat hy om de Fransche regeering niet in moeüykheden te brengen niet lang in Frankryk zou blijven Overigens wieitp liyde verd jnking van te zyn omgekocht van zich af en voer heftig uit tegen zyn t verheven zwager dien hy een tyran noeaide een bloedzuiger Maar zulke dingen mocht alleen Gladstone zeg en Verspreide Borirliicn I Fkankeijk Qbder de spek lagersgezeUen te Parys dreigt een werkstaking nog vóór Kerstmis Z eischen vermindering van het aantal werkuren per dag en een rustdag per week In een interview heeft Mahmoed Pasja de schoonbroeder van den sultan vanTurkye die te Marseille is verklaard dat Jay uit Konstantinopel is gevlucht omdat hy het niet eens is met de wtjze waarop de sultan zyn land bestuurt en omdat hy wegens het steunen van de Engelsche aanvragen om concessie voor den Bagdad Bassora spoorweg bevreesd was dat hjj gev ngengenomen zou worden Jj 4e school voor rechtswetenschappen te Par s is gisteren by de opening van het college door eenige studenten gemanifesteerd onder het geroep van Weg met den Senaat Geen enkel ernstig incident had plaats De celwagen waarin de beachuldigden in de complotzaak Barillier en iirunet gistermorgen naar het Luxembourg werden gereden bleef onderweg staan doordat de paarden op het met yzel bedekte plaveisel waren gevallen en niet konden opstaan De beachuldigden werden daarop te v M na r het gebouw van den Senaat gebracht DUÏTSCHLAND In verband met het pestgevaar heeft de regeering een decreet uitgevaardigd waarbij verboden wordt gedragen lyllinnengoed of kieedingstukken uit Amerika afkomstig in te voeren De president der Hyksbank dr Koch wien verheffing in den adelstand is aangeboden heeft veor de eer bedankt In regeeringskringen wordt verzekerd dat de bevestiging van burgemeester Kirschner tot opperburgemeester va Berlyn spoedig verwacht kan worden Het water in de Elbe te Hamburg valt Champagne meneer jawel meneer en liet op hot buffet een flesch van die bednegelijke vloeistof open springen gaf ons als door een tooverslag de daarbij bchoorende glazen en vulde ze in minder dan geen tijd met roomachtige lekkernij Onze rermoeieuis week Ik zag dut Sprinkler er meer en meer spookachtig begon uit te zien maar niemand lette er op Wij verxckerden elkaar dat champagne overheerlijk was maar eigenlijk niet sterk zoodat wij hoeveelheden dronken evenredig aan dat beweren De inspanning van den tocht verhoogde de uitwerking van den wijn Er waren dien nacht geen andere bezoekers in den Bnir maar al waren er geweest dan hadden wij er ons toch niet aan gestoord De heer Sprinkler werd hoovaardig en verklaarde tot ontsteltenis van zijn vrouw dat hij besloten was om alle zorgen te verdrinken en begon zijn voornemen in champagne uit té voeren Ik wist wel dat wij allen bizonder vroolijk en geestig waren maar ik was nog niet tot het besef gekomen dat wij de grenïfen der wijsheid overschreden totdat ik bij toeval naar Marigold omkijkende hem eerst niet vond en toen twee Marigolds zag die als het ware op denzellden stam bloeiden Als bij ingeving wist ik nu dat ik niet wijselijk had gedineerd maar veel te goed Toch niet zoo goed dat toen een van de Mangold s zij waien nu niet moer van elkaar te onderscheiden een lied wou gaan zingen ik die wist dat ze geen van beiden een noot kenden hun vriendelijk verzocht het ni t te probeeren Mijn wooi en hadden in dat gezelschap geen gewicht Ik werd door den eerwaarden Samuel voortdurend terwyl de ysgang de scheepvaart zoo goed als geheel unmogelyk maakt ENOBLi ND Koningin Victoria heeft gistermorgen vergezeld van prinses Hendrik van Battenberg een bezoek gebracht aan ei keizerin Engénfe van Frankryk te Farnborough Hei heet dat koningin Victoria dezen winter niet naar Italië zal gaan In verband met een eventaeele kabinetscrisis en een buitengewone böeenroeping van het Parlement Te Frogmore is een godsdienstoefening gehouden ter nagedachtenis aan den prinsgemaal De koningin legde een imn ortelleakrans op het graf van haar gemaal HINNENLAND 8TATËJV GEJVK fAAU Zitting van Vrydag 22 Decembdr Voortzetting der behandeling der Waterstaatsbegrooting Aan den heer Van Kol bericht de Minister dat een wMsontwerp tegen het gebruik van schadelijke phosphor in luctfersfabrieken hier te lande wordt opgemaakt en dadeljjk na afdoening der Staatsbegrooting hetDeparto ment zal verlaten Tegen s heeren Smeenge s verzoek om on der de drie nieawbenoemde arbeidsinspecteurs een geneeskundige te benoemen met het oog op het voor de gezondheid gevaarlyke der fabrieksbedrgven had de Minister wettelijke bezwaren Als standplaatsen voor de nieuwe inspecteurs heeft hij op het oog Zwolle of EInschedé Utrecht en Alkmaar Tegen oprichting eener Kamer van Arbeid van bat handelscrediet en het verzekeringswezen te Amsterdam heeft de Minister geen bezwaar De heeren De Klerk en Nelting en Bastert bespraken de regeling der positie en bezoldiging van de ambtenaren en beambten van posterijen en telegraphie voorél klagende over achterstelling van telegraafambtenaren bij de postarabtenaren en over te late toekenning van bet maximumtractement aan de kleinere beambten De heer Van Kempen verwachtte van een minister met sympathie voor den godsdienst als de heer Lely verzekering van Zondagsrust aan de brievenbestellers door beperking der bestellers tot ééne De heer Van Vlymen verzocht schadeloosstelling van particulieren die benadeeld wor den door nalatigheid van ambtenaren de heer Pyttersen door opheffing van de aristo btreng tot de orde geroepen en ik zag flauwtje vier jonge kellner van vreemde atkora t en twee maal zooveel ouderen van Engelsche nationaliteit die achter den stoel van den eerwaarde met elkaar stonden te giggeleo over de een of andere flauwe grap De Marigold s weten niet heel zeker wat er nu gebeurde of zij het liedje zongen of niet Ik geloof dat hij het zong en dat het geen gunstig onthaal vond bij den eerwaarden Samuel en zgn dames omdat er iets in voorkwam van een jong meiiije dat haar gouden haar over den rug tiet hangen Hoe dat zij ik weet zeker dat het gezelichap spoedig daarna naar hun kamers wilde gaan en dat de eerwaarde Samuel voornoemd dit ten uitvoer wou leggen door den spiegel en over het groote buffet maar door een twintigtal keil ners terecht werd geholpen Toen weet ik dat ik alleen bleef met één of beide Marigolds en dat iemand vooratelde om de stad te gaan zien Ik voelde mij daar too bij uitstek toe geschikt dat ik terstond op dat voorstel inging Ik heb nog een flauwe herinnering van een vasthouden aan een moiterdgelen mouw in een atmosfeer van nachtlucht en zoute geur maar verder is al e $ blank totdtit ik weer gedeeltelijk tot bewustzijn kwam in een vroolijk verlichte ruimte en in een soort verbijstering vroeg wat dat was Een van de Mangold s antwoordde Buffet juffrouwen maar daar werd ik niet wijzer door Hordt vervolgd