Goudsche Courant, maandag 25 december 1899

ff n T rT r T CTgTEM 38sb Jèar hg liii I Vii I I hinl l I p jmineiOal e £ 9 o s VTTcrisrii isriDEL i Eisr Kort overzicht onser FrUsooaraDt SHEERIES PalB en Gold Dry van af 1 16 50 per 12 fless HOODE en WITTE PORTWIJNEN 16 12 B MADEEA S droog en zoet 18 12 VEEMOÜTH lo Tnrin l W flesch BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC i f 1 75 f 2 25 f 2 76 f 3 26 f 3 75 en 6 SCOTCH WHISKY 2 26 vqgr Gondii m ft ir t s k S 5 O 1 Teleronn Mi 81 De uitgave dezer Courant geschiedt dageiyiïf met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 tranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT IF CENTEN v uIeiVIv boi idejéltjx lid van Van der ileer hebben zij toen vertoefd zijn daarop weder naar huis gegaan In den morgen liep t volk te hoop waaronder ook Van der Meer die door den rjksveldwachter te Hardegarijp werd gearresteerd omdat ddor de persoonsbeschrijving door de betrokken personen gageven de verdenking reeds op hem gevallen was Hy ontkent ecliter alles Bijlsma daarna gehaald legde tegenover den inmiddels uit Leeuwarden overgekomen olücier van justitie volledige bekentenis af van de hembekende feiten Met Westra en zjjn gewonden zodn Wagenaar was reeds overleden geconfronteerd herkenden dezen v d Meer terstond als den dader Van der Meer is daarop gevankelijk naar Leeuwarden veWoerd Eergisteravond is te Dordrecht een protestvergadBring gehouden tegen het ontslag van J O J van den Dorpel als stoker van do gemeentelijke drinkwaterleiding Alle treinen uit Frankrijk en Belgié hebben eergister de aansluitingen in Ons lahd gemist een trein kwam twee uren te laat van Brussel te Antwerpen aan Den geheelen dag ffas de mist zoo zwaar in België dat herhaaldelijk treinen moesten stilstaan omdat het signaal niet te zien was Trein 38 van Antwerpen naar Amsterdam moest bovendlMi te Bettertam 20 minnten wachten op een machine Ook de dagmailboot van do Zeeland had door mist een nnr vertraging Daarbg kwam dat de Amerikaansche mail die deze boot meekreeg 486 zakken bedroeg Uit Parijs verneemt men dat de door de geheele wereld beroemde dirigent Laraoureux geheel onverwacht is overleden hiJ leed aan suikerziekte Nog onlangs dirigeerde hiJ een concert te Berlijn Gelijk men weet was hij een van de warmste voorvechters van Wagner s kunst O a was hg een dergenen die medewerkten tot de eerste Lehengrinopvoe ring te Parijs In don laatsten tijd leidde hü de opvoering van Tristan and Isolde in eene Fransche vertaling De flesschen zjjn in de prjzen begrepen en worden 43 ets per stuk teruggenomen BJj elke hoeveelheid verkrijgbaar bjj De firina T CREBAI Gouda Binnen en Buitenlandsche Bierhandel Zeugstraat ft 85 vestigt hiermede de aandacht van t bierdrinkend publiek pp zijne ISObarOllielrlsebe Tapllirlclltlllg vaardoor alle Biersoorten gebotteld worden afgeleverd alsol het BIER versch van t vat was mm Men neme proet en overt uige zich is een zeer geurige Gent SIGAAR L BISSCHOP VERHUIZINGEN BINNEN en BUITEN DE STAD Menschen naar het hart van Zola Naar aanleiding van de geboorte van het zes en twintigste kind in een huisgezin in Moabit een der Berlgnsche wijken heeft men getracht voor de stad eenige cijfers te verzamelen van bekende groote huisgezinnen en is tot het volgende resultaat gekomen In den loop der laatste twintig jaren heelt de hnrgelijlce stand van de Duitsche hoofdstad de geboorte ingeschreven van veertig kinderen die nummer twintig waren vier die het cijfer eenen twihtig droegen vier met twee entwintig en telkens een van drie vier zes en zevenen twintlg uit 6ën zelfde familie Ben Dnitsch onderdaan zekere Metz is volgens berichten bij het Duitsche Departement van Koloniën ingekomen op de Adrai raliteitseilanden in den Bismarckarchipel door de Papoea s vermoord en opgegeten Aan een particulieren brief nit Pretoria van 2 November ontleent de N R Ct het volgende D is gelukkig Donderdag thnis gekomen Hij is erg gewond twee schoten door zijn been en een kogel door ziJn hand Hij is als door een wonder ontsnapt Met een vriend was hy gevangen genomen na t gevecht bij Elandslaagte dat zg met 600 tegen 10 000 leverden doch een trolley op de rails ziende staan namen zg hun kans waar sprongen er op en in vliegende vaart den berg al de vriend sturende en D uitkijkende over bruggen over alles heen Eindelijk komen ze weer in een vijandelijk kamp en worden beiden weer opgepakt Daar D echter gewond was en niet loopen kon ging men de ambulance halen D neemt dat oogenblik te baat en strompelt in d 5 Tapijten Gordijnstoffen Tafelkleeden Behangselpapieren enz enz Fiima B DE SOMl i OPKUm II G I == 2 = yerlaudséi Eiik ralie NaalKka ipij voor TroDsviiil o Ontitje Vrijitaat KAPITAAL 4 000 000 GULDEN De aandeelen zifn van 100 golden en zullen bovendien worden uitgegeven in gecombineerde stukken van 500 en 1000 gulden terwïfl ook nog onderaandeelen van 10 gulden zullen worden gecreëerd De ondtrgittekende naara wanende te adres verklaart aan aandeeUn in stukken van i gulden m bwengenoemde Maatschappy Men wordt verzocht dit biljet geteekend In te zenden voor ö Januari IMO aan den secretaris adres 0 Kamerunoh ünnes Amsterdam 0 DE STORTING der gelden zal geschiedenbtj die Bank of Kassiersinstelling welke de eerste Algemeene Vergadering van deelhebbers aanwast en NIET VOOR DEN DAG door de Algemeene Vergadering voor de geheele of gedeeltel ke storting aangewezen flüf Prospectussen verstrekt de Secretaris bovengenoemd op aanvrage franco Aullsepllsche Taiidpoeder en Antisepilscb Jlloiidtliictuur van M CASSVTO TandaH te Oouda OriSRAL VEBKRIJOBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSÏIJN Blanwstraat Gouda tQoedkoopste en Bolledst adres voor ¥ ervoer ¥ aii Inboedel zoowel binuen als buiten de stad met gesloten wagetis i S A CjRAVES I EIJN Bleekerssingel 283 wonU tegen Trnnaport HChade verxekerd J H ROODE AANBEVELEND NELL cc H e Aanbevelend beneden fabrieksprSs van een PARTIJTJE Violen Vioolkisten Stokken K K KNE In den Hu lekhandel van A UITTEXBOGAARD Oostbaven I HiNNOVERA Levensverzekering ZONDER geneeskundig onderzoek Aanbevolen door en in 1 ichtingen te verkrijgen b j den Hootd Agent A K VAN DER GARDEN L LISTRAC o 2 CHATEAU VALEOSE St ESTEPHE 8t EMILION 1894 PAUILLAC 1893 GRAVES Witte Bordeani SAUTERNE ZELTINGER Moezel BOURGOGNE PRIU IWUREIT Rund en Kalfsvleesch Tegen slerk concurrcerende prijzen J P van LEEÏÏWEIJ Kelzersiraal Ooede en goedkoope VleeHChhnuwerié Soeiélé Géaérale des Ëaiii de vie de Cognac gevestigd ZËÜG8TRAAT G 85 levert bet bekenden fljne merk IliPBKIAL k i 1 30 per Flesch per Demyohn i 2 en5L èfJ 40 per L In origineele verpakking Aanbevelend J H ROODE Zuivere Medicinale LEVERTRAAN il 0 30 per V fl 1 n MIKBIBS Kleiweg E 100 Per Fl P T Ank 45 Fl 1 i 0 65 Nto f 27 76 g 31 36 4B 53 34 42 37 60 47 0 76 0 85 1 1 26 0 80 1 0 90 1 10 si 8 § Het Ruimst gesorteerde adres in BONTEN MOFFEN KRAGEN en COLLIERS is BE NIEUWE WINEEL Markt A 70 Groote sorteering ROKKEN in Zflden Laken en Moiré JEAGER HOKKEN van af 5 CEIT Dames en Kinder SLOBKOUSEN HANDSCHOENEN enz enz Aanbevelend I M sa C A B BANTZINÖER GËME niJH om gebroken VOORWERPEN te Wwea lO Cent per Flaoon KIESPUITTINCTUUE o Cent per Flacon LIK DOORNZALF M Cent per Doosje Alles niet gebruiksaaawijsiiig bg Jl VAN OIJE Kleiweg No 2 Gouda GEE BGTBII adres voor alje soorten SCHOENWEEK als Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegataeg Ontvangen alle soorten Herren Dame en Kinder WIlfTBnPASTOJe JS BLS Aanbevdend 6 gJÜITS Alle reparatifo en Mageaslaa miak TWEEDE BLAD STADSNIEUWS GOUDA 23 December 1899 Examen m o boekhouden K XII Gravenhage 22 December Opgeroepen 6 candldaten Geslaagd de heer E A Zwaneveld alhier Gisteren middag ten een uur had het openbaar examen van de leerlingen der Stade Muziekschool plaats Te 6Vi nor des avonds waren de meergevorderden in de gelegenheid blijken van hunne vorderingen te geven De verschillende leerlingen toonden op nitmtintende w ze aan dat bet onderwas in het afgeloopen jaar aan hen gegeven goede vrnehtên had gedragen Vooral was dit merkbaar by de orchest klasse die onder directie van den heer Joh G Arentz werkzaam is Ook het Transvaalsche Volkslied dodr drie klassen gezongen werd door de aanwezige ouders en invitees staande aangehoord en met geestdrift toegejuicht De verschillende leerlingen toonden opnieuw dat het onderwas aan de Stads Muzieksohool steeds uitstekend is en dat de leeraars het hunne daartoe bpragen om het onderwvjs steeds vruobtbaar te maken De woorden van den Voorzitter der Commissie van de StadsMuziekschool de beer M Spruijt waren dan ook welv dienii en wjj onderscUrJven dit gaarne Het spït ons en velen leker met ons dat de leerlingen van den heer Bouwman niet konden optreden daar genoemde heer ongesteld is De Muziekschool waaraan drie bekwame directeuren werkzaam zjju zal nog lang een sieraad v n onze gemeente blfiVBn en ons nog menigen genotvoUen dag verschaffen Het repertoire der Nederl Opera is voor de volgende week vastgesteld als volgt Zondag 24 December 1899 Schouwburg Utrecht Fanst 7 uur Maandag 25 December Paleis voor Volksvlijt 8 uur Met medewerking van den heer Désir Panwels als gast De Troubadour Dinsdag 26 December Stadsschouwburg Middagvoorstelling 2 nnr Mignon Avondvoorstelling 8 uur Lohengrin Woensdag 27 December Groote Schouwburg Rotterdam 8 uur met medewerking van den heer Désirë Pauwels als gast Cavalleria Rnsticana en Paljas Donderdag 28 December Stadsschouwburg 8 uur De Zigennerbaron OuDBBXBBK a d IJsBi Ter gelegenheid van haar 20 jarig bestaan gaf de ijsclub Eendracht maakt macht alhier gisteren een wedstrijd voor paren waaraan door een 14 tal werd deelgenomen De eerste prp werd behaald door Dirk en Maria Oudenes te Berkenwonde de tweede door H G van der Wolf en Clasina van der Wolf te Gouda de derde door Johannes en Teuntje Speksnijder Ouderkerkers De muziekvereeuiging Excelsior luisterde den wedstrijd op Op de muliektent as de eereplaats gegeven aan de vlaggen van Transvaal en Oranje VriJstaat Tegen Dinsdag is een groote wedstrQd uitgeschreven voor mannen tegen Woensdag voor jongens en tegen Vrijdag eene schoonrijderg voor paartjes De mooie banen bleven veel publiek trekken NuuwxBKtiBK a d IJsKL Aan de eergister alhier gebonden hardr derij op schaatsen hebben 12 paren deelgenomen De heer G Klapwijk en mej L Klapwgk uit Zevenhuizen behaalden den eersten prijs De heer en mej Speksnijder uit Ouderkerk a d IJsel behaalden den tweeden prijs de heer A Klapwijk en mej L Nieuwland uit Zevenhniien den derden prijs Goodesak Voor 240 000 IJselstraatklin kers ten behoeve der gemeente Hilversum was het minst ingeschreven door den heer J J Haverkamp alhier voor f 6 93 per 1000 Bero Ahbacht De muziekvereenigtog Excelsior alhier gaf Donderdagavond op de bovenzaal van de weduwe W H Van Zoest haar eerste uitvoering in dit seizoen die in aanmerking genomen den korten studietijd wel geslaagd mag heeten Een tiental stukken werden ten gehoore gebracht en behoudens kleine nitzonderingen keurig afgespeeld Ook het blijspel De neef dit Oost Indié tot afwisseling opgevoerd liep goed van stapel Het geheel verschafte het talrgk opgekomen publiek een genotvollen avond Gemengde Berichten Na eerst over het wanneer begint de 20e eeuw voor de zooveelste maal een praatje te hebben gehouden en dit te hebben beantwoord met 1 Januari 1901 oppert een medewerker in de N B Ct een andere qttaestie welke aardbewoners stappen het eerst die nieuwe eeuw binnen P Aangenomen dat de 20e eeuw begint precies te middernacht van 31 Dec 1900 maar op we ken meridiaan dien van Londen Parjjs Rome of Jeruzalem Camille Flamraarion zegt er dit van en hij heeft ongetwijfeld geljk Er is niets aan te doen dat ie Duitechers eerder In de 20u eeuw zullen zijn dan de Pranschen en de Rassen fClweer eerder dan de Duitschers Men heeft na te gaan waar de dag van naam verandert en dat geschiedt niet precies op den 180en meridiaan van Greenwich af gerekend maar langs een kromme lijn die van de Behringstraat ten oosten van Japan en tusschen de Filippijnen en Carolinen doorloopt om dan tusschen NieuwCaledonië en Fidzji door te gaan en NieuwZeeland westwaarts te laten liggen Het bewoonde land dat het dichtst bij die lijn en ten westen daarvan ligt zal dus t eerst de nieuwe eeuw kunnen begroeten Naar t schijnt zullen de inwoners van de Chathameilanden ten oosten van Nieuw Zeeland dat voorrecht genieten zij zijn ons ten naasten biJ twaalf uren vooruit Men misgunne het hun niet want het zal de laatste eeuw zijn die deze inboorlingen beleven Omstreeks 1830 waren er nog 1500 Vijf jaren later brachten bun huren de Maori s van Nieuw Zeeland hun een bezoek dezen vonden hen gezond en welgedaan en aten hen op In 1870 waren er nog maar 200 Chatham eilanders over misschien zijn er nog een vijftig Het is in t klein de oude en nieuwe geschiedenis van het menschelijk geslacht In aansluiting aan het bericht over den moord te Bergum schrflft de N R C nog Drie personen uit Twijzelder heide een zekere Westra met zijn zoon en zijn aanstaanden schoonzoon Wagenaar nit Zwaagwesteinde woren in den nacht van 19 op 20 dezer onder Bergum op de bunsingjacht Zij ontmoetten Van der Meer hekend Btrooper uit Bergnmerheide en Bijlsma van Bergum die ook op de bunsingjacht waren De honden van beide partijen begonnen met elkaar te vechten v d Meer trachtte hieraan een einde te maken Dit was de aanleiding tot een onderlinge woordenwisseling Westra een oude man en zijn zoon en schoonzoon keerden daarop hnisvaai ts maar werden achtervolgd door V d Meer die op geringen afstand gekomen een schot loste op den ouden man dat miste zijn tweede schot trof Wagenaar doodelijk Opnieuw laadde v d Meer de zoon van Westra kreeg een schot in den buik waardoor hfl nog in levensgevaarlijken toestand verkeert Van der Meer keerde nu huiswaarts Bijlsma die hem niet gevolgd was en het schieten hoorde was direct naar huis gegaan Later zou v d Meer Bjlsma weder hebben opgeklopt om verder op de jacht te gaan onder Garijp Bü eeu familie 1 5 regel h T I EN woi den geplaatst vami 50 Centen iedere regel me i gpi p ij i t Jpttér Wó J4oiV bè f f k n naar pjaatsruin td U I H a 11 1 Ml II I II Iliiulllllj II I i ij I 1 iIolJ II n il 11 liii lnMitult Inzeudmg van Aflvertentien tot 1 uur des nudiUi o il l i ul léuiUü il üAlU duisternis voort een uur lang achter struiken en klippen totdat hij bij een verlattenKafferhnt komt hierin viel hy neer envoedde zich met gedroogde hlieliskorrels J maar in 24 nnr had hij geen water om tedrinken Bij het aanbreken van den dag ginghij verder tot hij op een Boerenjager stootte waar hij met gejuich ontvangen werd en opeen paard getild Zóó moest hg nog 12 urenrijden altijd met die vreeselgke wonden totbij bil zijn kommando kwam en door deambnianco werd verpleegd Zijn vader diehem zocht vond hem daar en bracht hemnaar Pretoria De groote volksfeestdag in Transvaal is Dingaansdag 16 Decom bor Het Utrechtsch Dagbl schrjjft over de geschiedenis van dit feest het volgende Nadat de Boeren onder Hendrik Potgieter en Piet Uys den w reeden Kaffervorst Moselekatse over de Limpoporivier hadden gedreven vestigde zich een deel ter trekkers in t zuidwesten der Transvaal waar zij hun eerste dorp Potchefstroom naar Potgieter Chef stichten Een ander deel der Boeren begaf zich onder Piet Relief over t Drakengebergte en drong Natal binnen Hier heersohte de Zoeloevorst Dingaan van wien Piet Retief een stUk land kocht Toen de koning evenwel Retief en 70 van diens makkers tot een afscheidsbezoek ongewapend ultgenoodigd had niemand mocht den vorst gewapend naderen liet Dingaan door 10 000 zijner Zoeloes een krijgsdans uitvoeren en op een gcgeveh teeken de argelooze Boeren aanvallen en afmaken Ook het nabijgelegen laager der Boeren werd overvallen en daar de niets kwaads vermoedende mannen bgna allen ter jacht waren richtten de Zoeloes onder de Vrouwen en kinderen een waar bloedbad aan Doch de wraak zou niet uitblijven De dappere Andries Wessel Pretorius aan t hoofd van een nieuwen trek uit de Kaapkolonie gekomen rnkte met 450 mannen Natal binnen en raakte op 16 December 1838 slaags met 20 000 Zoeloes Na vier salvos uit het Boerenlaager sloegde voorhoede der Kaffers op de vlucht waarop de veldcornet Bart Pretorius met 7 man den vijand tot dp een steenworpnaderde en hen tot den strijd uitdaagde Opnieuw ontstond er een verwoed gevecht datmet de vlucht der Zoeloes eindigde Meerdan 6000 Kaffers lagen aan de Bloedrivier dood ol stervende op het slagveld terwijl Dingaan naar de grens vluchtte en zijn hoofdstad in Vlammen opging Wel beproefde de Zoeloevorst zijn verloren gebied te hernemen maar de Boeren joegen hemthans naar Amazwaziland waar bij door d hom vijandelijke Kaffers word vermoord vi ii ri ril I aife PüSirrUen en Telegraphie Vacante directies Postkantoor Delft Jaarwedde f 2800 fen vrije woning Pensioensgrondslag f 3450 Borgtocht f 6500 reëel Post en telegraafkantoor Druten Jaarwedde f 1800 en vrije woning Pensioensgrondslag f 2050 Borgtocht f 10 031 reSel Ofschoon aan de ambtenaren van de beide dienstvakken vrgbeid wordt gelaten om zich aan te melden hebben toch ingevolge de bepalingen van bet Koninklijk besluit vin 21 Maart 1894 no 17 de telegraafamhffe naren voor deze directie den voorrang SoUicitatienin te zenden voor 6 Januari a Benoemd 16 December Tot brievengaarder te Sohn negontum J Klijn thans postbode aldaar 1 Januari 1900 Tot bnreelambtenaalr d H posterijen en tolograpbie 3de klasdWiteP herstellingswerkplaats der telegraphie te sGravenhagp W P Hoogeveen 1 Febr 190O Tot directeur van het posV en telegraafkantoor te Dokkum J Steeg