Goudsche Courant, donderdag 28 december 1899

Donderdag 88 O ember 1899 SSsie Jaargang No 8079 mmmt mum I ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefonn o M3 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer Centen Groote letters worden berekend nBar plaatsruimte Iniiending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2t5 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT TF CENTEN S 4 stra tlians in gelt ke betreliking te Drnten Bevorderd 5 Dec Tot Iclerlc der posterijen en telegrapliie Ute klasse de klerken 2de klasse J P P M de Bont te Venloo postkantoor en mej E A M Bronwers van het bijpost en telegraafkautoor van Galenstraat te 8 öravenliage Verplaatst 12 Dec De commies der posterijen en telegraphie 4de klasse Gilhuys van het telegraafkantoor naar het postkantoor te Rotterdam de klerk der poster en en telegraphic 2de klasse M Klze van het postkantoor naar het telegraafkantoor te Éotterdam 18 Dec De telephonisten mej A H van der Sterr van Hilversum naar Hoorn en mej A H H IJkema van Zwolle naar Hilvsranra 16 Jan 1900 De klerken der posterijen en telegraphic 2de klasse L N H Doove van OosterhoDt naar Rotterdam telegraafkantoor en F H van den Bogaard van Rotterdam telegraaikantoor naar Oosterbont Eervol ontslagen 1 Febr 1900 De directeur van het postl antoor te Delft A Rijser de brievengaardef te Netterden T A Kroes 16 Febr 1900 De adsistent J H G Masselink te s Hertogenbosch Prachtige DASSEN met Good bekroond LINNENGOED Een fijne collectie HEEKENen DAMES PAEAPLUIE8 en HANDSCHOENEN enz enz A 7an OS Az Kleiweg E 78 GOUDA Telfiiliiuni It II Il lt iirs van mslenliim Slotkrt 81 Vtkrs 91 S 98 lOOV 88 88 V 98 96 V 9 V 101 67V 100 84V O a 91 931 486 l 19 OBCIMBEK NimauKD Uart Ned W B S J dilu dito dlic 8 dilo dilo dito S Uoxsi U l Qoull l881 9Si iTALU lasohr viog 186S 8 1 ft OotTim Obl m papier 1868 1 dito in il oilB 8 t FoaruaAI O 1 mt t ooapoo 8 dito tioket 8 67 l 108 804 84 t 118 uov O V 11 10 1 824 SSftVi I 88 66 161V tniUJIS OW BinneDl 18B4 4 dilo Oeoonl 1880 4 duo bij Bolbi 188 4 dito bij Hop I88 BO 4 dito iD goud leen 1888 dito dito dito 1884 ft Smhiii Perpel tehuM 1881 4 Td iu Oepr Couv leen I9U0 4 Geo leening urie D Ooo leemn lene C ÏUIDAfi Sep T oblg 189 i Mllloo Oh at 8oh 18 0 9 BlHEtUBLA Obl 4 ontiep 188 L A n DiiH Obligalien 18 8 8 TolTlBOiM 8tod leen 1994 Nu N Afr Hiude ir Mnd l Arandib Tab Uu Cerli£o ten Deli lIitt sh TipÜ dito Arn Hypotheekb paodbr 4Vi 87 I lOOfl 100 U4 141V 88 105 74 104 37 88 7 V 9 8y 160 tlO 108 10 1 9a 100 inv 101 84 SS Zuid llal Spwmij A H obl S PoLKN Wariohau Weenen aaod Buil Gr Bmi Spw Mij obl 4 Baltimbe dito aand Faatowa dito aaod ft Iwang DoDihr dito atnd ft Knnk Oh Aioir 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 AK ntA Cent Pao 8p Mü obl 6 Ohio k North W pr 0 aand i dito dito Win 8t I eter obl 7 Denier k Bio Gr Spm oert a Illinoia Central obl ia goud 4 i LouiiT k Na hiilUOerl T aanil Meii O N Spw M lehyp o 9 Miu Kwa r 4p0t pref aand N Tork Outu o k Weel aand Ponn dto Ohio oblig 8 Or on Calit Ie hyp in goud i BI Paul Hinri k lianit obl Un Pao Hoof lün obig 6 dito dito Liuo Col Ie hyp O S GiMiDi Can South Ohort T aaud ViH C Ball k Na lo b d e O Amaterd Omnibue Ujj aand Bottard TramwewMaali and NlD 8ud Amatordam aand I Htad Bo terdam aand 8 Biu n 8tad Antoerpen 1887 8 ad Brueiel 1888 i Hone Theiii Begullr O aelnh 4 Ojann Staataleenig 1880 6 K K Oo B Cr 1880 8 Spiw SUd Madrid 3 1888 N u Vir B I A pool oeit mm GOSTHUES Zoowel voor Dames als Kinderen Blouseii JapoiKslofI eii Pcllerljt U in groote vericheidenheid billgke prijzen O SAMSOM ADVERTENTIEN de Toekomsr KORTE TIENDEWEG D 2 Steeds groote kenze ileeren Dassen Strikken en Zelfstrikkers in t Zwart en Gekleurd BOOEDEN FHONTS en MANCHETTEN Extra Aanbieding Gekleurde Linnen Fronts 35 en 45 ets Aanbevelend G II ROUTE Co Tiüenj i Wtnd rbsli m ill ilo gelieele wereld bokend en geroemd Onovertroffen middel tegen alle Korst Lont Lever Haagziekteu enz Inireudig zoowel a 8 óok uitwendige in bijna atle ziektegevaUen met goed nevolg aan te wenden Pr S per flacon 1 1 p r poat I 119 TUiny a Weaduialf bozit eeii aUmg onbeken do guneeskriicht en heilzame werking Mfuikt meeetnl elke pijnlijke en gevaarrolle operatia geheel uferbodijj Met lose m werd eeu U juar ouil voor ongeoMslifk rehonden beenffezwel m onlanns een bijna ss Jaar kanfcerlUdeu genezen Bmi t gonmnij en rerüaoKting der pijnen bij wonden outatekiugett enz van nllorlei aard Prtis per pot f 1 60 per post ƒ 1 60 Contraal Deptit voor Nederland Aputheker HEKHI S 4NDEK8 Rokin 8 Amsterdam WuT g en depot ii bestolle men direct un die Schutientpothekn des THiKltHY in PreKradi bel Il hitaoh OesUrrerck Geliev proBpectui te oatbiinleii bij het Ceatraal De ót SiDders RukiD 8 BUterdam H J VAN SCHALEN Behanger en Stoffeerder Lange Gioenendaal I 108 Voorhanden een groote sorteering Behaiig§elpaplereu Q ord ijELStoffen P AJEKIJS ZEILEN LINOLEUMS ORANDS UAOAfllNa DU Frintemps NOU VEAU TÉS Wü verzoeken de Dames die ons geïllns treerd modealbnm voor het Winternei noen nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan llJQUSJALUZOT C M aris Hetzelve wordt dan omgaand ijratls en franco toegezonden Bestellingen van al 25 Irancs vrj van alle kosten aan hnis met A o verhooging UeCxpedltle kantoor Ie Rozeadul N B VISITEKAARTJES gedrukt met letter naar verkiezing zlju ill alle forma te II en modellen verkrijgbaar MJ i B1II114I lm Lange Tiendeweg D 00 Bluys sen s fabrikaat is t beste en goedkoopste sa I te Belangrijk Bericht Om aan de vele aanvragen te voldoen voegen wij van af heden bj onze toegiften iu een weer de volgende bekende artikelen PAKJKS PRIMA GROVE CHINA THEE BESTE KAAS en bovendien een nieuw artikel namelijk pakjes van de allerbeste JAVA KOFFIE van SS et de 6 ons Als toegift in eens kan men das nu nemen of 1 pakje Koffie of 1 pakje Thee of Vi pond Kaas of 2 dubbeltjes tabletten Chocolade of 1 busje Cacao Opnieuw ODtrangeD een groote party van de bekende prachtige portretlijsten voor 3 onzer groene bona in te ruilen HV W ilELANGniJHSTK IS KVK IWEL dat al onze kwaliteiten niettegenstaande de enorme rijzing in de prjzen der grondstoffen onveranderd puik blijven zonder verhooging van prijs cd Onze prijzen ziJn OVEEHEEELIJKE MBNGBOTEE hoog fljn 60 et per pond EXTEA FIJNE DEENSCHE MELANGE 70 et per Ij pond ALLEEPÜIK8TE ZUIVEEE MARGABINEBOTER 60 et BESTE 48 44 et ae SOORT 30 et Alles met de bekende toegiften I Onze minste soort MARGABINEBOTER kost ti et per pond zonder toegiften PRIMA GOÜDSCHE KAAS 30 35 en 40 et per pond LEIDSCHE 25 et Eigen ïerkoophiiizen illel Wapen van Asleni waamn Ie GOUD l WijJslraal 160a A Bluyssen Zonen Fabrieken te Asten Opgericht 1820 I I 2e Kerstdag tot 1 uur open Indien gy niet wilt hoestej gebrnikt tie allerwege bekroonde od vrare ld beroemde Superior Druiven Borstlionig Extract Heiianuiei uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honing bloem van H 1 lk $ i€HAIIi €o Den llaagrJuge niiciers VAN VArJ VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN SCHAIE 8CHAIK 8CHAIK SCHAIK 8CHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCBAIK b Co 8 Meliauttie ii het baste middel der vereld ft Co 8 Meliauthe geueeat Kinkhoest Co S Rleli ntiie geneest zoowel oud als jong ft Co S Melianthe mag ia geen huisgezin ontbreken ft CO S Jfteliantbe staat roortdurend onder Soheikundig toezicht ft Co S lUelianthe helpt onherroepelijk Co S Melianlbe is bekroond met Eerediploma s Co S Heliautbe is brkroood met Goud ft Co S Hel anthe is bekmond met Zilver Co 8 Melianthe is verkrijgbaar in flacons van 0 Ctê to CU en f i j by Firma WOL F £ Co Westharen 198 Gouda D MIEBIMS Kleiweg E 100 Gouda E H VA MILD VoersUl B 126 te ilouia A BüüMAN Moordféckt J Th TORKEN Bn inp B y WIJK Oudtmalrr M EÜLKUAN WaddinxvMt II BOLLMAN Bodêgratm PINKSE NituwerMa d JJ tt Vf J VAN DAM Haailreeht K N VANZËSdClN SckootihotêK ZUIDER HYPOTHEEKBANK geeeitlgd te BlieUA Hulschappelljk Kapitial K n iVIllllOen Gullleil waarop 10 pCt gestort Qeheel geplautat Direoteuren Hr H B VAN MAASDIJK en E J M DE BBDIJN De Bank verstrekt voor iaste termijnen gelden onder Eerste Hypothecair verband op Huizen en Landerijen tegen matige rente zonder voornitbetaUng en mnder biJherekeiHni van ndmlntstmttekoêten en geeft 3 en 4 fCt Famdltrimven uit in stukken van 1000 500 en 100 interest 1 Januari en 1 Juli Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore der Buik zoomede te Gouda btj de Firma MONTIJN DOBTLAND Gouda Druk van A BRINKMAN 4 Zh HultenlaDdsch Overzicht Jonbert is na liJn ziekte hersteld op het oorlogstooneel teruggekeerd Lord Eoberts is scheep gegaan naar de Kaap Volgens de bladen heelt de hertog van Connangt aan lord Koberts den wensch te kennen gegeven om in diens stai te worden opgenomen en heeft lord Roberts toegestemd 4e regeering weigerde echter deze schikking goed te keuren Dagelijks nem de bewijzen toe van bet bestaan van e p wydverspreiden geest van oproerigheid injde Kaapkolonie Drie leden van het Kaapgche Parlement zijn daarbij betrokken De teen werd gezien terwijl hij in tegenwoo digleid van tweehonderd personen de VriistaJtsche vlag in ontvangst nam van een pre iksint en daarna plechtig aanbood aan een Boeteen commandant daarbij de hoop uitsprekend dat hiJ die vlag tot roem en overwinning zou voeren Van den ander weet men dat hij zich openl k verklaarde voor den vijand en nu opstandelingen aanwerlt De z oon en de dochter van den derden zfln gezien met de kleuren VM dêii Vfï la t Gelijke aanwSzingen bestaan tegen rijke boeren in de kolonie De Londensche correspondent van de Petit Bleu geeft verslag van de droevige Engelsche Kerstmis van dit jaar De winkeliers in speelgoed en Kerstgeschenken zeggen dat er een ontzaglijke vermindering in hun omzet is De liefdadige vereenigingen die levensmiddelen kleederen enz uitdeelen met Kerstmis ontvangen bijna niets daar alles wordt bestemd voor de gewonde soldaten en hun wednwen en weezen Het was voor de groote winkels veel minder vol dan anders en de wandelaars keken bezorgd Men heeft alle dansleestjes en groote diners afgelast daar tal van hooggeplaatste officieren families in rouw zyn gedompeld De kranten hebben artikelen en pathetische verzen in volkstaal opgenomen het publiek vermanende alle vreugdebedrijt uit te stellen tot een volgende Kerstmis tl8 een zwart donkere Kerstmis en de mist helpt haar nog donkerder maken en hoeveel warme sympathie men ook gevoelt voor die bewonderenswaardige Boeren men voelt niet minder medelijden voor de Engelsche natie gedompeld in die zee van droef FëHILLEèOIM Vrij naar het Kngelaoh ao Spoedig daarop voelde ik mij erg onwel en ik Bmeekte in jn metgezel of metgezellen want de Marigolds namen verbazend toe in aantal en allen in mosterdgeel flanel om mij naar huis te brengen Iemand gromde Ja Colcroan breng den armen vent thuis Daarna hosten wij in de strooachtige benauwdIheid van een gebrekkigen vier wieler en de Ma rigolds dampten zóó zwaar dat beide raampjes moesten opengezet worden Toen werden wij onverwachts van de zitbank afgeworpen en onder het kraken van hout hoorde ik de stem van Marigold die nu weer een eenheid was geworden mij toeschreeuwende Loop Underside het geldt je leven en door dit voorval geheel van streek gebracht vond ik mezeU en mijn gelen metgezel in het binnenst van een bodemloos rijtuig in gestrekten draf loopend door de hoofdstraat van een oude kathedralenstad zonder gereede hoop om den koetsier te doen weten dat er iets ongewoons had plaats gegrepen heid door de schuld van de schandelüke politiek van de Chamberlains de Rhodes en de Jamesons V Aan de Chronicle wordt uit Chieveley geseind dat de Boeren hun verdedigingslijn hebben gewijzigd zoodat ze ook de heuvels links hebben bezet met het oogmerk om het Britsche karap te beschieten Dientengevolge verlegde Bulier het kamp drie mijlen naar t Zuiden buiten het bereik van de Boerenkanonnen Andere correspondenten schrijven Bnller s terugtrekken toe aan gebrek aan water in zijn oude stelling De Standard correspondeiit zegt dat de Boeren bij Chieveley groote versterking hebben gekregen maar dat ze niet oprukken Eindelijk laat de Engelsche censuur enkele berichten uit Pretoria door over de laatste gevechten zoodat wij min of meer de boerenlezing der feiten krijgen Een officieel bericht nit Pretoria zegt dat de verliezpn der Boeren in den slag aan den Toegela 30 dooden en gewonden bedroegen Een officieel telegram uit het hoofdkwartier der Boeren bij Tolenso gedagteekend van den 16e zegt Wtteten BB het ambreken van den dag is het lang verwachte geschied Protorius die tot de artillerie behoort kwam ons waarschuwen dat de colonne van Bnller liptrok naar de Boerenstellingen aan de Toegela Zp centrum bestond nit een ontzaglijke massa infanterie terwijl elk van ziJn vleagels was samengesteld uit twee batterijen artillerie sterke cavalerie afdeelingen steunden deze troepen De artillerie der Boeren bewaarde een volkomen stilzwijgen ten einde de opstelling niet te verraden Twee vijandelijke batterijen kwamen binnen het bereik van het vuur van onze meest vooruitgeschoven stelling waarop wy het vuur openden met een vernietigende uitwerking vervolgens begon de artillerie te spreken en bracht den vijand blpbaar in verwarring dien wij in den waan hadden gelaten dat de brug hem was vrijgebleven om over de rivier te trekken Intusschen viel ziJn rechtervleugel de meest zuidelijke stelling der Boeren aan maar het geweervuur der Mausers was zoo vreeselijk dat de aanval terugrolde als een golf die geen kracht meer heeft riJ na rij van dooden en stervenden bleef achter Opnieuw trokken de Engelschen op maar wederom waren 4ij genoodzaakt om terug te trekken en dus de massa lyken te vermeerderen De bereden artillerie deed een aanval tot aan de oevers Wat hebben we geloopen 1 krampachtig klemden wij ons aan de voorbank vast en beseften dat loslaten gelijk stond met ons prijs geven aan een folterdood wij liepen zooala alleen menschen in zulk nijpend gevaar kunnen loopen Men zou nieenen dat een zoo ongewoon schouwspel als de twee gele beenen van Marigold die onder een rijtuig uit kwamen eenige aandactit zou getrokken hebben maar ach neen onverhinderd holden wij voort en een wanhopig gebrul waarvoor Marigold op de eene of andere wijze nog voldoenden adem vond ging geheel verloren voor den ouden koetsier die naar wij later ontdekten zoo doof was als een pot ja ik geloot nog doover Die wedloop staat diep in mijn geheugen gegritt Ik ken nu de methode s waarnaar de gemeentebesturen van Chatham en Rochester te werk gaan In de eerste stad worden de straten niet overdadig besproeid in de andere wel zoo dat groote plassen meren zou juister zijn in de straten te zamen stroomen en dengeen die er door loopt om de ooren spatten Het 13 verschrikkelijk hijgde ik trillend van inspanning om gang te houden Het kon nog erger stamelde Marigold ademloos vertweld je dat het ons in een expres trein was overkomen u Many trap s patent accumulator beteekende niets hierbij vergeleken I snikte ik en in dat zeltde oogenblik kwam er uitkomst Een agent merkte iets vreemdsoortïgs op in verband met het rijtuig en Het den koetsier stil houden vaitde rivier waar het commando uit Ermelo zulk een moorddadig vuur opende dat de Engelfthen twee batterijen in den steek moestenflaten Tweemaal trachtten de Engelschfe paarden aan te voeren ten einde de kawnuen te redden de eerste maal slaagden ZÖ r in om één stuk te bespannen maar de tweede maal vielen mannen en paarden onder de Ifogels neer e Engelschen begonnen daarop den aftocht naar hun kamp vanwaar zij een goed onderhoiÉen granaatkartetsvnur op de Bulwerbrng opAden ten einde de Boeren te verhinderen om de kanonnen binnen te halen maar de Boeren slaagden er later toch in om negen kanonnen buit te maken volgens don Fransohen kolonel Villebols en den Dnitschen kolonel Braun zouden geen Europeesche legers zich beter hebben kunnen gedragen De commandanten Botha en Trich4rdt waren Steeds op de meest bedreigde puften Elf ambulances namen de dooden enlgewonden van de Engelschen op Over ee4 oppervlakte van verscheidene raijftn was het veld bedekt met dooden en gewonden De nederlaag van de Engelsehen was verpletterend Het Journal maakt een brief van president Kruger aan het Amerikaansche volk opBfbaar Kruger biedt daar aan president en volk der Vereeuigde Staten zijn groet hij verklaart dat hiJ altp geneigd is geweest zich te onderwerpen aan ejn scheidsrechtarlijke uitspraak maar Engeland heeft altyd geweigerd Kruger eindigt aldus V ij zyn gedwongen om oorlog te voeren doordat Engeland duizenden en duizenden soldaten naar ZuidAfrika bracht en zelfs tot aan onze grenzen met het niet weersproken doel ons door geweld te dwingen alles te doen wat Engeland zou meenen het recht te hebben ons op te leggen Het groote Amerikaansche volk dat meer dan honderd jaar geleden dezelfde natie te bestrijden heeft gehad om de vrijheid te verwerven zal zyn sympathie weten te schenken aan do kleine zij het ook verafgelegen zusterrepubliek die thans heeft te kampen met een groot rijk om haar onafhankelpheid te handhaven De nieuwe minister president von Wittek is te Boedapest aangekomen om met Koloman Szell te beraadslagen over het Vergelp en de voor den geregelden loop van zaken noodige wetten Hü gaf den Hongaaracben premier de verzekering dat het Vergelijk met 1 Jannari 1900 in werking zou treden krachtens artikel U en dat de Quoten door den nWat doe jelui daar vroeg hij ons streng toen hij het portier open deed ffSterven zuchtte Marigold totaal uitgeput en in een modderpoel inéén zakkend De agent schreef ongeroerd het nummer van het rijtuig op Wat beteekent dit vroeg agent No 2 die er nu bij kwam De bodem eruit gevallen antwoordde No i en ik ga de namen der heeren opschrijven omdat ze hun leven in gevaar hebben gebracht Meer hoorde ik met Overstelpt door de gedragslijn der politie in het landelijk Engeland viel ik boven o den roerloozen Marigold HOOFDSTUK VUL I ROMANTISCH Er heerschte onmiskenbaar eenige koelheicrtusschen ons vijven tosn wij den volgenden löorgenaan de groote talel van de koffiekamer in dén BuUte zamen zaten De eerwaarde Samuel zag er uit als een Keest tengevolge der vermoeienissen en opwindingen van den vorigen dag Maar welke pen kan lecht doen wedervaren aan de dageraadfrischheid van juffrouw Seldon Ik zag Marigold Shaar gestadig aanstaren en toen mevrouw Sprinkler zei Lieve Flora nog een kopje thee of lieve Flora giet nog wat water op den trekpot en als Flora dan haar lippen bewoog en haar paarltanden Uet zien dan was dat verrukkelijker dan iets ter wereld Jk ben bang dat de heeren van nacht heel laat zijn tehuis gekomen begon mevrouw Sprink Keizer zoadeu bepaald worden naar den maatstaf waarover de Delogatiën het onlangs eens aön geworden d w z 05 4 pet voftr Oostenrijk en 34 6 pet voor Hongarije Het wordt waarschgnlp geacht dat Szell zal verlangen dat de aldus vastgestelde verhouding slechts voor zes maanden van kracht zal zyn opdat Hongartjo zfln volle vrjjheld zal kunnen hernemen indien de Oostenrijk e he R ksraad aan het Vergelyk niet voor afloop van dien termün zijn wettelpe bekrachtiging schenkt In den Fransehen Senaat ontwikkelde de senator Goérin zgn vraag nopens den danr van het mandaat der senatoren die 4 Januari 1891 gekozen zyn een derde van het aantal leden Zyn stelling was dat dit mandaat den 4den Januari 1900 eindigt zoodat de Senaat tot 28 Januari datum der verkiezingen slechtB twee derdan van zyn leden zou tellen En hoe moest het in dat geval gaan met de bevoegdheden van den Senaat als hooggerechtshof Thérenet betoogde dat het mandaat van kracht bleef tot de vernieuwing Waldeck Rousseau was dezelfde meening toegedaan maar liet wyseiyk de beslissing geheel aan den Senaat zelf over Wat de functiën als hooggereebtshof aanging ook als zoodanig zou het Hof zelf over zgn bevoegdheid hebben te beslissen maar zjn meening was dat de rechters zitting badden totdat het proces was afgoloopen Er was geen motie voorgesteld en de quaestie bleef dus onbesliet Er bestaat evenwel eenige kans dat het proces voor 4 Januari zal z jn afgoloopen want de l st dor getuigen was dank zy de medewerking der beklaagden die verscheidene verhooren lieten vervallen uitgeput Nadat de Senaat de twee voorloopige twaalfden had goedgekeurd werd de parlementszitting gesloten verklaard Dinsdag vergaderde echter de Senaat weer als hooggerechtshof In die zitting verkrygt de procureur generaal Bernard het woord tot het houden van zijn requisitoir Hy toont aan dat de beklaagden ondanks hun onderlinge meeningsverschillen samen konden stemmen in haat tegen de Republiek Hq staat stil bü de achandeiyke houding der getuigen voor den Senaat die de rechtera de regeering den President der Republiek beleedigden en betoogt dat het komplot veel geduchter is dan het boulangisme was Hjj zegt echter dat hy zyn werk tot verdediging der Republiek zonder haat wil vervullen en laat de aanklacht vervallen tegen de Chevilly de Fréchencourt de Bourmont Brunet Cailly Ier toen ze ons het eerste kopje thee aanbood Mangold zag mij aan ik zag Mangold aan Daarop zeide hij lyWij hadden een klein ongeval met een rijtuig Anders niet Het Uield ons lang op maar hel was niet van belang Hoe kwam dat zoo vroeg Flora met veel belangstelling niaar Marigold was er tegen bestand Htj en ik beseften dat het een van die ongevallen was die het presüge van den ongevallenaar als ik dat woord mag te zamen stellen benadeelen Er zijn oni vallen die den betreffende verbeerlyken maar dit was juist het tegendeel Na de inspanning van gisteren zei de eerwaarde Samuel komt het mij voor dat wij wel eens een rustigen dag mogen hebben Toen wij dus aan het ontbijt alle recht hadden laten wedervaren en toen de dames haar hoeden hadden opgezet gingen wtj te zamen uit op onzen rustigen dag Het was een heldere zonnige dag met een heerlijk briesje en de plassende wateren van de Medway schenen bal te spelen met de peilers van de Rockester brug zij wierpen er saamgerolde massa s zeerwier tegen aan en kregen het terstond weer terug geworpen Wij stonden op de Parade over de leuning gebogen en keken naar dit onschuldig pel terwijl mets ons stoorde dan het ongeduld van Sprinkler om de kathedraal te zien Hij had voor niets anders zin Een kind met nieuw speelgoed was niets vergeleken bij Sprinkler met zijn kathedraal Ifordt vervüigd