Goudsche Courant, donderdag 28 december 1899

1 viaa veraa B 8 16 i l7 4 5 6 47 8 05 B S6 8 10 81 8 1 7 10 10 48 8 t0 8 8 8 88 7 18 8 43 10 6 1 t io 6 04 8 88 40 7 89 5 1 Directe SpnorweKverbIndInsen met GOUDA WInterdleDSt 1899 1900 AangevanKen I October TUd van Greeawlch W t r G0I3DA SOTTXBOAUTiaa aeiaa 8 88 8 08 9 14 8 t 9 88 9 64 10 49 11 1 11 1 18 1 1 18 58 1 86 i ll 3 35 8 4 67 4 89 46 ff a V I ff ff 11 8 ff 1 ff ff ff ff ff 8 H ff ff ff ff ff 11 85 1 07 ff ff ff 8 59 ff ff ff ff ff 11 48 1 14 ff ff 9 CS 9 88 9 4t 10 18 11 80 11 61 18 1 88 8 80 ff ff 9 88 ff ff ff 11 18 ff ff ff ff 1 54 ff 4 04 ff ff ff ff 10 11 ff 11 88 ff ff ff 9 09 ff 4 11 5 88 a l8 7 14 6 40 S0 1 88 AUatt daa Dtiadaga i AUaao la m Sa J tl aaaa Eitra büMalau y Op daaa tninaa a jn Zondag Maandag an Dinadag Mndaagaoha ratourliiljattw vaor da Sa kl rarkrijgbMr tagan aakelan vraaktprüa H Hsllandaaka Spaar L Bxtra aifiptaaaBl bavJia KOTTBRDAH 90U0A ffiea ram 9 38 ff ff ff 11 80 ff 18 88 9 40 11 87 18 88 ff 9 58 10 19 11 36 ff 18 11 ff ff 10 89 ff ff ff ff ff 10 88 ff ff ff 10 48 10 17 10 tv 7 8 7 4i l 08 8 14 9 00 9 38 10 0 11 64 1J 01 18 84 l fS AUaao la an 8 Uaaaa axtet hatalfln a VaanlUtiaf op dan loop knn niat gankand waffdo J9 BoLlandaelu apoor L Eatra anpplameatkowija au da Compagnia der Wagona Lita nUUOA DEN atASiiaa 11 9 88 9 67 10 19 11 16 1118 I ff ff ff 11 80 ff 11 41 ff ff 11 66 81 9 68 10 86 10 16 11 46 1 8 14 8 46 4 18 7 5 8 80 8 9 9 18 8 11 8 8 óa 88 e 8 41 8 48 8 0 1 49 4 16 4 45 1 m 9 46 10 11 11 S7 11 86 li rg 1 30 4E S OO 4 00 4 B 5 4 4 6 5 80 6 18 7 4 7 35 56 9 43 10 19 10 17 1 86 4 51 J 18 9 4 iii U j l F 0 5 08 8 30 10 03 W1 43 8 1 1 5 16 S lO U 0 13 10 4 1 19 03 11 87 4 18 1 14 8 87 7 5 08 8 001 60 8 10 f 88 9 8 10 48 17 BaUigan voor da lijn Brankelan Aaataidnin mogon ffia Ti M vimm OOI II A 1 STI BDAVI aiaa aaiaL nu i 8 9 8 09 8 U 9 88 10 1010 17 18 0 1 00 8 3 118 1 O 6 03 36 8 10 tf 9 88 9 86 0 53 mit Vr 8 01 8 53 9 09 10 10 10 54 18 48 11 67 1 68 1 83 4 15 4 67 6 50 0 58 9 0010 0 0 1010 O t 45 Jlnut C 8 I 9 03 9 88 10 86 11 09 1 Ot 1 10 10 8 41 4 80 6 18 8 06 9 U 10 8 10 81 10 l ILM 10 561 i M 07 40 11 19 S9 10 14 111 51 l 81 7 HHM8 o IS 9 45 l li 0 t 8 8 8 i 1 16 8 81 iWrlWl 6 8 10 9 48 imi W 6 4 60 St 8 0 8 50 9 8 10 00 11 0 18 618 4 I 4I 3 80 8 45 8 0 8 36 7 80 8 86 1 00 i l 7 17 7 84 8 18 0 09 9 84 10 18 10 48 11 611 b 1 84 3 88 4 17 4 88 i tl 1 U 8 14 9 1 11 10 F B t 7 9 110 tU lS 10 38 i iK 18 08 1 87 m 3 10 S 19 1 48 5 88 8 il 8 6 5S 9 19 10 00 10 84 10 38 I1 6S 18 87 4 88 7 8J 9 t 10 64 10 46 135 18 7 8 9 49 9 58 10 59 11 10 18 11 18 61 1 9 1 40 3 63 t 48 80 8 10 7 18 7 68 10 0 10 16 11 10 On Bailliéres Hg ia van oordeel dat de veratandhouding tusschen de houden duidelijk aan etoond is de beklaagden wilden komen tot omverwerping van ie Republiek Verspreide Berichten Fbankku IB Tivoli Waux Hall te Parijs werd eergisteravond door de Jennesae Francjaise een meeting gebonden ten gunste van Transvaal Behalve eenige nationalistische kameralgevaardigden waren een groot aantal revolutionaire socialisten en anarchisten tegenwoordig die begonnen te schreeuwen Leve de Commnne leve de Sociale Weg met Déroulède waarop geantwoord werd met leve het leger Leve Déroulède Het tumult werd zoo hevig dat de redenaars niet konden spreken en ten slotte de gaskranen werden dichtgedraaid en in de duisternis een algemeene kloppartij ontstond De zaal werd ontruimd en eerst na drie charges van de politie was de rust horsteld Beloiè In de nijverheidsdistricten wordt steen en been geklaagd over gebrek aan apoorwaggons De locale bladen bevatten heftig e artikelen tegen het spoorwegbestnur en stellen den ex minister Vandenpeereboom verantwoordeIflk voor den toestand De tegenwoordige minister van spoorwegen heeft 500 waggons van de Hongaarsche spoorwegen gehuurd voor 2 jaren tegen 2 000 francs per stuken iOOO waggons worden vervaardigd DUITSOHHNn De bevestiging v an Kirschner tot eersten burgemeester van Berlijn wordt ook door de bladen als onmiddellijk aanstaande beschouwd Het heet dat de bevestiging is uitgesteld totdat de portaalqnaestie op het kerkhof te Friedrichshain zou ziJn opgelost Enoeland In het Zuiden van Schotland is eergisteren den geheelon dag veel sneeuw gevallen die nu duimen dik ligt ZWEDEH In Tuni a s zal onder leiding van baron Toll een expeditie vertrekken om navorschingen te doen op de eilanden van Nienw Siberië en in Sanmikowland Italië Door een aardverschuiving te Amalsi ziJn eergisteren eenige huizen ingestort en een paar schepen in de haven gezonken Eenige peraonen kwamen om het leven Door de hevige stormen dor laatste dagen is te Riposte aan verscheidene huizen schade tot een totaal bedrag van 1 2 millioen aangericht Een persoon werd gedood Het aoinestiedecreet warrbij den veroordeelden van de Meitroebelen te Milaan amnestie wordt verleend zal morgen worden gepubliceerd BINNE INLAND 8 I 8D T S8 8 18 dooi 7 17 f I f 1 41 8 80 7 10 I a a 8 48 8 18 8 08 Uottdt ligoniruht ïTieiiverVirk Onpflile Aotteidim M Rolterdamü P Rotteriliiii B Ootterduu Beun Rottordun D F Aolt rduB U Oappllo Hieuwerterk UoorHrecht Ooud 6 45 5 61 r 14 A 0 4 45 4 55 5 04 5 11 5 17 Boud 85 8 09 8 41 9 Zoff8nliulien Mo8rk p lla 7 S7 8 68 SoeUjrmMr Zegwar d 7 48 Voorborg 8 08 9 14 Hwa 8 07 8 86 0 19 t aH j e fi 6 i 3 06 7 0 7 5 8 01 j I Voarburg 4 Zo torm R 03 o enhMt 13 Inud 1 S4 a 7 7 4 1 O r e BaraonikatraU allaan lo en 8a kiMaa aa 5 80 6 84 7 60 9 18 5 88 6 l8 03 7 4 58 lObOK Ouftew rtoertl Utrwih n VV or loR Oudov Ooudt j 8 81 8 66 53 8 81 8 1 i lS iS 8 i4 6 110 7 0i 1 88 6 50 7 17 7 87 1 6 01 De K B Ct zegt over de eerate opvoering van Sprinckhuysen B Goud van Transvaal gelegenheidsstuk in zeven tafe reelen dat in den Orooten Schouwburg te Rotterdam ia opgevoerd het volgende Het eerste bedrijf speelt te Johannesburg Kruger ten prooi aan de Rhodes menschen Het tweede tafereel was werkelijk aardig met bewonderenswaardige handigheid heeft de schrijver daar een reeks van min of meer bekende gegevens bijeengebracht die een indruk geven van de grootheid diens Eenvoudigen die door de groote staatslieden als een gelijke is erkend en die zelf zjjn kracht zoekt in zijn vroomheid Dit tooneel maakte heel veel indruk en we wilden wel dat de schrijver zoo ware voortgegaan met in een reeks tafereelen sympathie voor de Boeren te wekken door schetsen van hun doen en laten vö6r den allerlaataten tp Doch het stuk gaat voort tot dezen dag tot op het oogenblik van Kerstavond Het vertrek naar den strp het kamp v6ór den aanvang een gevecht de ellende vlak er op en de ambulance op Kerstmis ziedaar de vijf tooneelen in welke van het leed dezer tijden wordt gerept Een propvolle komedie heeft het stuk warm toegejnicht Vooral liet afscheid aan het spoorwegstation had succes toen de vlaggen zwaaiden en Martha Bezuidenhout mevr Tartand Klein het volkslied zong Maar ook op de oorlogstooneelen volgde daverend applaus Er was daar trouwens zeer gelukkig werk gemaakt van de decors Zwaar hing de kruitdamp over het bergland met de kopjes Onze herinnering gaat evenwel telkens terug naar de typische voorkamer met veranda van Kruger Daar kwam vanzelf het meeste uit hoe voortreffelijk Van Zuylen de rol van Kruger speelde Hij had zich een pracht van een kop gemaakt en dat lichaam met gebogen rug in die karakteristieke jas bewoog zoo eigenaardig armen boenen alles deed zoo uitstekend mee om het type te doen leven Ook Alexander Faassen als Piet Joubert en Henri Poolman als Piet Bezuidenhout hadden frappeorende typen gemaakt Bruisend en kloek was Tartaud als de heldhaftige jonge Bezuidenhout mevr Kley was uitmuntend als tante Kruger en mevr Van Korckhoven Jonkers als een leugenachtig Kaffervroawtje En het geheel heel die drukte vele menschen in st ge verplaatsing vorderende was in korten tijd van voorbereiding gebracht tot iets dat ging zonder vergissing slot naar den eiach Het Nederlandsche Landbouw Comité heeft aan de Tweede Kamer toegezonden een adres waarin op eenige wijzigingen in het aanhangige ontwerpboterwet aangedrongen wordt Verzocht wordt margarine als zoodanig niet alleen te doen merken bij uitvoer zooals de wet voorstelt maar ook bü den invoer omdat bv biJ terugzending uit Engeland zooals meermalen plaats heeft de vraag kan ontstaan waar of uitvoer eindigt 7 56 f 40 3 1 08 1 01 1 18 1 88 ff 1 8 1 30 1 48 U 46 I II K U OO 18 O 10 57 11 1 ll ü 11 46 1 1 Niet alleen de buitenste verpakking moet gemerkt zp zooals het ontwerp voldoende acht maar alle verpakking tijdens het vervoer daar het anders mogelijk zal zijn potjes ongemerkte margarine te vervoeren in een ongemerkte kist zoodat dan hij het overgeven of de levering de waar toch weer ongemerkt is Verder wordt nog in overweging gegeven der margarine by detail verkoop een voorgeschreven vorm te geven en te bepalen wat openbare middelen van vervoer zyn opdat niet de rond venters van margarine om eenige voorrechten die de wet aangeeft te verwerven bv een geflngeerden bodedieast openen tusschen hun woonplaats en de plaatsen waar zfl hun margarine verkoopen Eindelyk dringt het comité er op aan om by recidive de overtreding niet facultatief te doen straffen met hechtenis of geldboete maar uitslnitend hechtenis toe te passen Gemeng de Betichten Zaterdag meldde men uit Haarlem dat een Nederlaudbch student M van B te Heidelberg wegens dnelleeren veroordeeld tot drie maanden vestingstraf van Heidelberg gevlucht was en te Haarlem aangekomen De Opr H Ot deelt mede dat de heer van B slechts te Haarlem is gekomen om bij zijn familie de Kerstdagen en den Nieuwjaarsdag door te brengen en dat hü voornemens is den 2den Januari naar Heidelberg terug te keeren en daar ziJn straf te ondergaan Nu de grond zoo hard bevroren is en op sommige plaatsen sneeuw ligt kunnen de vogeltjes geen voedsel vinden en zullen er vele van honger en koude omkomen Toe lezer strooi wat kruimpjes of fljpgehakt vleesch voor hen buiten het kost u byna geen moeite en ge doet er een goed werk mee Gelijk steeds bij het einde eener eeuw zoo keert ook nu de vraag terug of de nieuwe eeuw met het jaar nul ot met het jaar één begint Zoo met 190O dan begint de eeuw toet het jaar nul Zoo met 1901 dan vangt ze aan met het jaar één lu ons persoonlijk leven beginnen wc met het jaar nul Een kind wordt pas één jaar oud als het twaalf maanden geleefd heeft en heel dat jaar door heet het een kind van één jaar Bij een regeerend vorst daarentegen is men gewoon niet met nul maar met het eerste jaar te beginnen Hjj gaf die en die wet in het eerste jaar van zijn regeering Zoo ziet men dat beide soort rekeningen denkbaar zijn en dat het verschil neerkomt op een manier van spreken en afhangt van het spraakgebruik Een Jood rekent van de schepping af Heeft nu Adam naar zjn voorstelling van het jaar één gesproken toen hij pas begon of s hij eerst van het jaar één gaan spreken toen hij een jaar geleefd had Wij rekenen van de geboorte van Christus af ook al staat chronologisch vast dat men zich daarbij vergist heeft en vergist met vier jaren Doch hoe is nu de telling begonnen f Heeft men het jaar zelf waarin Christus geboren is voor jaar één gerekend of rekende men pas met jaar één toen het eerste jaar voleind was f Wist men dit met zekerheid dan was het geschil uitgemaakt Doch dit weet men niet 4 48 4 65 6 11 6 09 6 18 4 08 4 16 4 87 4 58 5 18 ff 1 66 8 03 ff 39 ff t i 1 49 l ff 08 09 8 8 11 SS 1 40 4 40 4 60 4 57 6 04 6 10 4 09 t 4 4 66 5 86 6 07 ff 6 18 ff 6 6 87 5 56 49 8 1S 7 17 8 15 6 48 7 4i ll S Voor arithn etische oplossing is het geschil dus niet vatbaar Men kan alleen op de usantie afgaan En dan pleit de nsantie er voor dat men 1899 noemt het 99e jaar van de 1800 dat om nu de eeuw vol te maken het 100e jaar er nog b hoort en dat dus pas op 31 December 1900 de eeuw uit is Verder dan de usantie zal men het intusachen in zulk een geschil nooit brengen Er zullen er altoos zijn die tegen die usantie opkomen En het proteat derzulken is door geen redeneering tot zwijgen te brengen Al wat men zeggen kan is dat de gewone berekening de nieuwe eeuw pas met h tjaar één beginnen laat Stand STADSNIEUWS ÖOUDA 27 December 1899 Kerstmis ia vol teleurstelling geweest voor velen die hun vrije dagen aan ijsvermaak hadden willen wijden Zaterdagavond mooi weder goed jjs in alle dichtingen wat al heerlijke plannen voor nita apjes en familiebezoek Zondagmorgen betrokken lueht sneeuw en daarna regen alles viellotterljk in het water Moedeloos de schaatsen opgeborgen en op beter weer gehoopt voor de volgende dagen Maar helaas steeds droeviger de lucht steeds natter het iJs öeeu schaatatochtjea geen wedstrijden naargeestig vielen sneeuwvlokjes hagelkorrels en stortbnien Men beeft troost moeten zoeken in gezellig samenzijn om den haard Daarbij geen nieuws van de Boeren en vele klachten over het spoorwegverkeer waarvan al onze gasten wisten te verhalen Opwekkend was de Kerstmis niet dit jaar voor hen en zij zijn velen wier gemoedsstemming met het weder verband houdt Aan den anderen kant de mindere barheid der winterkoude komt ten voordeele van de minder bedeelden onder ons laat dat ous een troost zijn Gisteren 2e Kerstdag was het feest voor de leerlingen van de Zondagsschool van de Ned Protestantenbond In de Remonatrantsche Kerk waren voor dit doel 2 kerstboomen opgericht was vorige jaren één kerstboom opgesteld thans waa men niet gelukkig geweest een groote boom te bekomen zoodat men twee kleinere daarvoor in de plaats had genomen De kerk was voor deze gelegenheid prachtig versierd Alle kinderen werden verrast met twee prijzen en werden üink onthaald De heer Punselie gaf eene aardige afwisseling met de tooverlantaarn keurig en duidelyk werden de verschillende gezichten en photo s op het doek weergegeven Ds L R Oldeman verklaarde op zeer bevattelijke wijze de verschillende tafereelen die werden voorgesteld Prachtig waren de prijzen die de kinderen ontvingen Een woord van dank moge niet achterwege bljjven voor do dames die met zooveel zorg en moeite die geschenken hadden bijeengebracht Ook de dames der Zondagsschool moge een woord van dank ontvangen voor het prettige kerstfeest dat ziJ aan de kinderen hebben verschaft De woorden van dank van Ds Oldeman maken wij gaarne tot de onze 8 17 t S 7 58 8 08 8 10 8 17 8 88 10 10 10 87 10 17 ff 10 84 ff lO Sl ff 10 40 10 86 F 8 59 11 45 11 64 8 60 L 8 I t 10 08 10 16 10 88 9 18 10 88 0 18 10 80 8 17 7 84 8 41 8 47 10 06 10 40 1 1 10 18 10 87 10 8 10 44 U 07 11 41 Het volgende adres is aan Zijne Excellentie den Minister van Waterstaat Handel en Nijverheid door de Kamer van Koophandel en Fabrieken opgezonden oo l I i Gouda 23 December 1899 De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gouda neemt de vrijheid het volgende onder de aandacht van üwo Eicellentie te brengen Sedert bij den aanvang van den Zomerdienst de Ceintuurhaan te Rotterdam is geopehd is het verkeer over de spoorwegljn Gouda Rotterdam op verbazende wyze toegenomen Was het verkeer in de laatste jaren reeds veel grooter geworden doordien ook de HoUandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij van bedoeld traject gebruik maakt voor haar personen en goederenvervoer nog talrijker is het aantal treinen geworderi doordien de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen hare sneltreinen via Amsterdam naar VHssingen Engeland en naar België en Frankrijk sedert Mei via Gouda laat loopen in plaats van over s Hertogenbosch Een en ander heeft tengevolge gehad dat de lijn Gouda Kotterdam overbeladen is en het mag naar het oordeel der Kamer ook voornamelijk daaraan worden toegeschreven dat sedert Mei van dit jaar reeds vier min ot meer ernstige spoorweg ongelukken tusschen die twee stations zyn voorgevallen Een gevolg van het groot aantal treinen dat op deze baan loopt is dat wanneer een dier treinen vertraging heeft zulks terstond aanleiding geeft tot een ongeregelden loop van andere tot stremming in den dienst en tot opeenhooplng van verschillende treinen in een klein baanvak Op Vrijdag 15 December ondervond een onzer die te 8 38 van Gouda naar Rotterdam reisde het volgende Op het oogenblik van vertrek rangeerden te Gouda twee personen treinen waarvan de eeu zoo juist uit s Hage de ander uit Rotterdam was gearriveerd Een eind buiten het station Gouda stond een trein uit de richting Rotterdam of s Hage komende te wachten voor een onveilig signaal om Gouda te kunnen binnenrijden Enkele honderden meters daarachter op de brug over de Gouwe stond weder een trein uit dezelfde richting komende te wachten tot zijn voorganger het station Gouda binnen waa Verder stoomende werd biJ het station Moordrecht weder een trein naar Gouda gepasseerd en vervolgens nog een bjj het station Nieuwerkerk a d IJsel zoodat in een tijdsverloop van 11 minuten vier treinen voorbij waren gereden Ten slotte werd aan de Ceintuurbaan b Rotterdam nog een goederentrein ontmoet Duidelijk bl kt ook het overdrukke verkeer uit het feit dat toen Dinsdag 19 December de goederentrein 1636 bij het station Nieuwerkerk eenige wagens door het breken eener koppeling achterliet het oponthoud veroorzaakt door het doorrijden van dien trein naar Moordrecht en weder terug e n afstand van nog geen zeven minuten sporens tot gevolg had dat niet minder dan vöf treinen 41 80 60 80bis en 23 vertraging ondervonden en alzoo opgehoopt stonden achter dezen goederentrein En kon nu nog slechts verklaard worden dat de treinenloop geregeld was dat vertraging tot de zeldzaamheden behooren maar het tegendeel is het geval De talrijke klachten in i o dagbladen die zelf reeds lijsten van de vertraging gaan publicoeren doen zien dat een trein die op tijd aankomt en vertrekt tegenwoordig tot de uitzonderingen gaat behooren Deze ongeregelde loop en het drukke verkeer daarhg eischt bovendien van het personeel een zoo buitengewone inspanning dat ook daarvan de nadeelige gevolgen in den vorm van ongelukken vroeg of laat zullen te voorschijn komen Nergens echter levert vertraging van treinen en een overipannen personeel zooveel gevaar op dan in een overbeladen haanvak en het meest gevaarlijke traject om op dit oogenblik in ons land te berijden ia dan ook zeker van Gouda naar Rotterdaqi waarin zich ten allen overvloede nog twee beweegbare bruggen bevinden De Kamer als van nabij met die gevaren bekend acht het zich tot een plicht om Uwe Excellentie te wijzen op dien toeatand die vroeg ol laat tot schromiilijke gevolgen aanleiding zal geven Zjj acht zich niet bevoegd om de middelen te beoordeelen die geschikt zyn op afdoende wijze aan deze gevaren een einde te maken Evenwel acht zg bet voortbestaan van den tegenwoordigen stand van zaken zoo gevaarvol dat zij van oordeel is dat de meer of mindere koatbaarheid der afdoende maatregelen geen reden mag zijn om van een spoedig ingrepen at te zien zelfs al hipt het noodzakel tusschen de stations Gouda en Rotterdam behalve de twee bestaande een derde spoorweglijn te leggen De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gouda w g H JAGER Voorzitter w g Vah deb liOEFF Secretaris Stolwuk Daar de fiedergkerskamei Excelsior wegens familie omstandighedon van enkele barer leden hare gef one uitvoering niet kon geven trad alhier voor eene flink bezette zaal op de beroemde karakterkomiek Abr de Winter met zjne voordrachten op zoo keurige wijze vertolkf verschafte hg de aanwezigen een rechtgenotvollen avond en behaalde dan ook een buitengewoon succes Van ganscher harte roepen wjj dan ook den heer de Winter een tot weeriien in Stolwijk toe Een zeer geanijneerdi bal besloot deze uitvoering Zaterdagavond organiseerde de IJsclub Stolwök voor de inwoners deier gemeente op hare banen een avondfeest De banen waren keurig 4 la giorno varlicht De talrijke rijders en wandelaars amuseerden zich blijkbaar best Het feest werd opgeluisterd door bet muziekgezelschfip alhier en van tiJd tot tijd werd eenig vuurwerk afgestoken alles liep in de beste orde of Haastrecht Wegens het ongunstige weder zijn de uitgeschreven wedstrijdenjin het harten schoonrijden die veel beloofden gisterenniet doorgegaan NiEUWEKKERK a 4 UsBL De ereenlgiug Dorcas hield deze week hare jaarlpsche uitdeeling van kleedin Stukken aan 60 huisgezinnen Aan verschillende goedéren werden totaal 224 stuks verstrekt een mooie uitdeeling Het 10 tal dames leden wakrnit Dorcas bestaat komt dan ook alle lof toe voor den ijver waarmede zij voor het goede doel gearbeid hebben OoDKBKERK a d IJsBEL BedaAkt voor het beroep biJ de Nek Herv Kerk tk Delft door dr E J Homoet alhier VERSCHEIDENHEIDl De heer Winaton Churchill dd correapondent van de Morning Post die te Chievely zich dapper gedroeg bij de overmeestering van een Engelschen gepantserdenl trein door de Boeren door de laatsteu gevangen werd genomen en naar Pretoria gezonden heeft gelijk reeds bekend is weten te ontsnappen Hij liet te Pretoria een brief achter gedateerd 12 December waarin hg zijn dank uitdrukte voor de wijze waarop hg doorl de Transvaalache Regeering was behandeld Op 9 December had hg aan generaalJoubert een brief geachreven jvaarin hijmededeelde dat hg correspondeiit van eencourant was geen deel had gejnomen aanden strijd en daarom invrgheidstelling verlangde l Op 13 December kwam een antwoord van generaal Jonbert die schreef daf Mr Churchill was gevangen genomen omdht in Natalsche couranten vermeld was d t dank zg Churchill s moed en beleid de liritsche gepantserde trein te Chievely was ontsnapt De generaal voegde er aan toe dat hij Churchill persoonlijk niet kende ijoch dat hg diens woord dat hij geen strgder was aannam en daarom bevel tot zijn ini rgheidstelling gaf Tien uur nadat Churchill ontbnapt was kwam dit bevel aan Thans zijn de Engelschen zeer benieuwd naar het verhaal van Churchill s lotgevallen door hem zelf verteld Doch men hoopt dat Churchill van zijn avontuurlijken tocht nog iets anders zal medebrengen n l een aantal inlichtingen omtrent den toestandi dea lands de stellingen versterkingen voorraden eu plannen der Boeren Zaterdagmorgen kwam te Zwolle een vrouw wonende in de Van Hattemstraat in aanraking met een brandend petrolenrastel waardoor in een oogenblik hare kleeren in vlam stonden zoodat zg levensifevaarlgke brandwonden bekwam De koetsier en stalknecht van baron Van Voorst zoomede de brandmeester de heer Ter Horst en dr Van IJzendiJk verleenden spoedig hulp waarna de vrouw ter verpleging naar het Sophia Ziekenhuis werd overgebracht Naar het Leidsche Dgbl met zekerheid vsrneemt is door de Administratip derHoU IJzeren Spoorwegmaatschappij de exploitatie van het bekende stationskofühuis Zomerzorg te Leiden verpacht aan de Bulfetmaatschappij E Pluribus Unim die met ingang van 2 Januari a s de zaak op Uenzelfden voet zal voortzetten Veemarkt te Rotter am Woensdag 27 December 189 Vette Ossen en Koeien redelijke aainvoer prijzen waren voor i kwaliteit 33 3e Iflwal 30 3e kwaliteit a 8 cent per half Kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkbeien goed aangevoerd Vette Kalveren kleine aanvoer ie kwaliteit 39 3de kwaliteit 37 3de kwaliteit 35 cent per halt Kilo Vette Varkens kleine aanvoer ie I wal 19 3e kw 18 3e kw 16 cent de halve Kild Vette Schapen Lammeren Stieren en Graakalvaren weinig aangevoerd De handel was in vet Vee vette Kalveren 1ste kw Melkvee en vette Varkens pnjshoudend mindere soorten Melkvee traag ook Schapen Lammeren gingen tegen lage prijzen van de hand Prachtige DASSEN met Goud bekroond LINNENGOED Een fijne collectie HEERENeu DAMES PARAPLÜIES en HANDSCHOENEN enz enz A van OS Az Kleiweg E 73 GOUDA lelepltonu t Xf üciirs van iiisU rtlaiii 19 DECEMBER Vrkrs Slotkrs I W S 8l ilM M S 93 V I ion 88 SS u 84 NfOKKl ANU Uöri 98 a i dii i duv flito ilito 3 HiNOA U l Oou I 1831 934 lr UR 1 hr tiii 868 SI 5 88 Oostknh Obl D lapier 186 t lito i E Iver 1888 5 POHTl Q4L o I IDHt COUpo 8 4 into tioK l 961 9611 981 01 67 9 86 100 841 90 1 U 811 436 51 10 80 1 1641 67 RüLiKn Oh Bimient 1894 4 li o Gi ooaa 1S80 4 duo bil Bc llia 1889 4 d t i l j Hop 1889 90 4 d to iu ifoud leen 1883 8 lito liio ditti I8 4 5 DffAMIR Per 11 Thai 1 ISSl 4 Tu Kaij Ou r O iuv laeu 1890 4 Ge l euiiift Btri D G o leanin aer eC Znin AFR Rep T obtg 1K98 5 Btmoo Ob 1 Sou 1890 RKNfEDRLA Olil Onlii p 1881 i iicsTRBDAH OhlinHtieii 1896 3 VolTKaOAH StdI lebu 1894 8 NlD N Afr H nles Mnil Arend b Tab Mu Oertifiraten Deli Maataeh8i 4ij dito Ara Hypotheokb paodiir 4 Cult Mij Ier Vorateni aaud aOr Hvpothekli patitlbr 4 Nnderlaudaibe lauk aaiul Neil Kaïide mantaoh ililo N W V Pao Hyp h paodbr 8 96 Rolt üf otheukb panill r 4i Utr Hjpothoo b d lo 4V OoaTKN O t UooK banli aaod 188 RlISL Hynotheekbaiilc pandb 5 UOV Amkiuka Equ hjrpoth pauilb 4 90 85 lOO 55 66 161 Maiw L a Pr Li a rert 8 8 V Van Holl IJ Spour Mg a lid 114 Mij l I lip 8t Spw aaad 10 Ned l id S norwegm aand 984 Ked Zuid Afr Spiu aand 4 ilito uito lito 1891 duo 5 talii Spoor l 1881 89 A Eobl 8 7 74 104 87 9 l ♦ 8 1 581 160 810 103 10 100 117V 1 101 341 78 Zuid lul 3p mij A H bl 3PoLi N W rflnhau Wueiiea aand ResL Gr Ilai a Spw Mij obl 4 Baltisohe lito aaDil Pshl wa dito aand 5 IwtDff Dnm r ito aiud 5 Kurak Oh Atow Sp kap opl 4 10d1 dito dito oblig 4 100 Al iUKA C n Hae 8p Hg old 6 1141 Cho No th W pr C V aand dit dito Win Bt I eter obl 7 1411 Denrer Rio Gr Spm eert r a 5 Illinois Central obl iu ftoud 4 105 LouiflT bNa hvilliOert r aaDd Maxi u N Spw U la hyp o 6Mian Khoa v 4pCt pref aand N ïork Outai o k West aand Pf nn dto Ohio obtig 6Oregon Calif u hyp in f oud 5 Bt Paul Min k Manit obl fjn Pao Hoof Ign obig 6 dito dito Lir e Gol Ie hyp O 5 Canada Oan South 0k6n r a nd VlH O Rtll k Na Ie h d e O Amaterd Omnibaa Mjj aand Botterd Tramwe Uaata Miod KiD Stad Amiterdam aand I Htad Ro terdam aand 8 BlLOlE Stad Ant rerpeu 1887 S ad Bruassl 1888 8 HoNO Theisa Reguilr G aelaoh 4 OilTaiiR Staalateenig 1800 6 K K Oost B Cr 1880 8 Sri j 3la l Madrid 3 1888 Vsii V r II Ar poel oei UANTELS mmi Zoowel voor Dames als Kinderen Blouscn Japonstoffen PelterUeo in groote verschoidenheid billijke prijzen ü SAMSOM ADVERTENTIidN ASTBIA EINDELUK GEMZEN Dr R Sohiffmaan bewijst zijn geloofin zijn geneesmiddel door het gratig te geven Dr Rudolph Schiffman is een erkende autoriteit wat betreft de strot en longziekten en heeft ongetwijfeld gedurende een praktijk van meer dan dertig jaren meer asthma gevallen en aanverwante ziekten behandeld en genezen dan eenig ander dokter in de wereld Hij maakt bekend dat hü eindeiyk eeu geneesmiddel verbeterd heeft dat niet alleen aan de ergste gevallen terstond verlichting geeft maar duizende van zooge naamd ongeneeslijke gevallen heeft genezen Dr Schiffmann heeft het volste vertrouwen in zgn geneesmiddel en teneinde anderen van zijn waarde op de snelste en zekerste wjlze te overtuigen verzoekt hg dit blad bekend te willen maken dat hij gratis een monsterpakje van Dr Schiffmann s Asthma Cure gedurende drie dagen na datum van dit blad franco aan elk persoon zendt die hem zijn naam en adres duidelijk op een briefkaart geschreven toezendt Hij gelooft dat een dusdanige proef te nemen de meest overtuigende en inderdaad de eenige weg zal ziJn om het natuurlijke vooroordeel van duizende asthmaiyders te bestrijden die vroeger te vergeefs verlichting gezocht hebben Alhoewel zijn geneesmiddel in Nederland sedert verscheidene jaren is verkocht geworden vreest de dokter dat er nog personen ziJn die er nimmer over hebben hooren spreken en het is met het oog om hen te bereiken dat hij dit gratis aanbod doet Eene gelegenheid om zonder kosten een zoo beroemd en zooveel zekerheid belovend goneeamiddol te beproeven moet door ieder lijder met graagte worden aangegrepen Adres Dr R Schiffmann 13 Paleisstraat Amsterdam Na eene kortstondige ongesteldheid overleed heden Mejuffrouw ll filA PETRÜlLLt filJ BERTA BUL Namens de Familie C BUL GoiiDA 24 Dechr 1899 Heden overleed plotseling MIKTJE BUL Hare nagedachtenis zal bij ons en biJ allen die haar gekend hebben steeds in aangename herinnering blijven De Familie HAVERKAMP BEGEM ANN GuuDA 28 Dec Voor do vele blijken van deelneming ondervonden bjj het overlijden van mgn geliefde Ëchtgenoote betuig ik ook namens de Familie mijn hartelijken dank P VAN DBB WAALS Gouda Dec 1899 Tegenl lelTEIlimUrvraagd een HEEEïïlTïïtJIS met 4 groote on S kleine KAMERS KEUKEN ZOLDER met MEIDENKAMERIME en TUIN Huurprijs niet boven f 450 Brieven worden ton spoedigste ingewacht aan het Bureau van dit blad onder letter A M Reuzenpakket Vlsllekaarleii iii t TransvaalA Ibiiin too no f 5 ƒ 20 f S enx n Na ontvangst van postwissel groot ƒ t lS verzenden wü alom franco iOO éér jte yiSlTMKAAUTJBS op fijn glacé carton in étui met 100 Knvtloi pen Om ieder evenwel tot koopen te noopen geven wj daarbij geheel kosteloos ten Ie Het beroemde TriinKcnnl Album bevattende de geheele geschiedenis der ZuidAfrikaansche Republieken van af 1652 opgeluisterd door ruim 30 illustratiSn en een Kaartje van Transvaal ten 2e Een Won der Amsterdarasche geldloterij gebaseerd en geheel werkend op de Ned Staatsloterij kans gevende op prijzen van f 100 f 50 f 30 f 25 f 20 f 10 f 5 enz ten 3o Een zéér fraaie Snlonxelteuikalender vuur WOO Bovendien ontvangen de eerste 100 bestellers nog een geheel compleet fi iumêlempel t Vaaet TT i postwissel te Xi AttBI KI jenden ad ƒ l I met dnidelpe opgave van naam aan de AM8TERD GELDL 2e Jan Steenstr 40 AüBTEBDAH CU u outvaugt het grootste en mooiste PAKKET wat tot heden is gegeven S ii rt i4 fii iiaOi NKT i roefondi jViij li i l fe BESTE n volkomen NSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND ffÏM