Goudsche Courant, vrijdag 29 december 1899

No 8080 Vrijdag 30 Oecember 1890 38ste JjaargaR mmm mmmT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon o M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VÏ IF CEJSTEN TeMMn N Sf ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer I Centen Groote letters worden berekend near plaatsruinte Inisending van Advertendën tut 1 uur des oiidd I T K KOOP de INVENTARIS eener STOOUWASSCaSRIJ Waaronder een STOOMKETEL 7 atmosfeer gebouwd in 1897 25 M verw oppervlak Eene nieuwe WASCHMAUHINE systeem Kbadschitz eene groote APPHÊTBEUMACHINE SPOELMAOHINES CENTREFUGES STRIJKMACHINES DECATEERT0E9TEL groote WATERBAK enz enz Ook alles afzonderlijk TE KOOP Te bevragen bö A KORÏEWEG Stationsweg 107 Deh Hiio Kachels H 4 Haarden WINTERARTIKELEN in zeer ruime kenze b j JAN EOND Korto Groeneoda I 303 204 IJZERfAREN GEREEDSCHAPPEK HlIISIIOin AKTIKEIES ifiguuriaag en Kerfsiiijhcnoodigilhiiilen BREOKBANDEN E CASS 10 TANDARTS Turfmarkt Gouda Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDERDAGS van 8 tot 4 uur VRIJDAGS van a 4 uur ZONDAGS afwezig Een ware Schal Toor de ongelukkige sl oht 6Fera der ZellbevlekkiDg Onanie en gehe me iitspsttingeu i het beroemde werk Z Dr llctau s ELFBEWARIiVG BoUandsohe uitgaTe met 27 aib Pru 2 golden Ieder die aan de Töraohrikkel§ke gevolgen vau deie ondeugd Igdt moet bet leien de oprechte leenng die het geeft redt jaarlpB duiiend vau een keren dood Te yerkrggen bg hotVerlag Maga in t Leipzig Nettmarkt 34 franco tegen inzending van hot bedrag ook in postzegelB en ia eiken boekhandel in Holland FEANSCÏÏE STOOMVERVEEIJ chemisi tit Uassctierlj VAN II OPPE IIKIMEB 10 Kruiskade Rottnrdnm Gebrevetflord door Z M den Knninc der Belgen Boofddepót voor GOUDA de Heer V VAN OS Az Specialiteit voor bet stooraen en verven van alle Huerenen Dammgarderoben alacok alle Kindergoederen Speciale luricbtmg voor het Btoom n van placbe raankels veeren bont en Gordijnen tafelkleeden eni worden naar iIh uieuHsto en laatste methode gevertd Alle goederen hetzjj gestoomd ol ireverlo worden oiischmlelüh voor de evondceid Igeui staal bewerkt llÜil ij P ü IKK UI U I GENEVEE Merk NLaHTOA VorkryulwiRr by i PEUTERS Jz A I1 howijs vvA t ohthdid u cjRcliHl on kiirV stcode voi reH Imsii Ion nmmi lor Firi r I t n M SCHIEDAMMEH t9 HANNOVERi Levensverzekering ZOMDER geneeskundig onderzoek Aanbevolen door en inlichting en te verkrljg en bij den Hoold Agent A K VAN DER GARDEN Thierry s Wonderbalsem in de geheele wereld bekend en geroemd Onovertroffen middel tegen alle Horêl l ong Ijecer Maagaii kten enz Inwendig zoowel als ook nitweudig in bjjna alle ziektegevallen met goed gevolg aan te wenden Prijs per flacon t 1 per post f 1 16 Thierry s Woiiderzalf bezit oen alsnog ongekende geneeskracht en heilzame werking Maakt meestal elke pljniyke en gevaarlgke operatie geheel overbodi 3f Met deze zalf werd een HJa r oud Koor ongeneetUJk gehouden A eeiij ecivel en onlangs een bgna4t2 arfjy kaukeriyden grueaieu Brengt genezing en verzachting der pgnen biJ wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prijs per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apo hftker IIEIKI l§i 4MUEIII i Itokiii 8 AnistcTcfiim Waar geen depot ia bestelle men direct aan ilie Srhiitxcnatwthel e den A TUIEURY in Pre radn bel HoMUrh Oeittei reich Gelieve jirospectiis te ombieden bij het Centr iij Uepèt $ all ler lloiiiii 8 Ainslcnlaiii Indien gij niet uilt h H stedi gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borsthonig Extract Meiiamk uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honing bloem van H 1 k S€HAlli €o Denllaagrjilevnm 8CHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co a Meliantbe is het beate middel der wereld Co S melianthe neueeat Kinkhoest Co s M ell ntbe geneest zoowel oiid als jong CO s Melianthe maj m goen huisgezin ontbrekt n Co 8 Melianthe staat voortdurend onder Soheikimdig toozicLt Co B ndeliautlie helpt onherroepelijk Co B Meliantbe is bekroond ini t Eereiliidonia a Co S Meliauthe is bekraoml mot Goud Co B Mei antbe is bokrooml met Zilver Co 8 Melianthe is verkrijgbaar in üaoons van 0 CU toet en f J Tb TORKEN Bokwp B V WIJK Oudeical r M KOLKMAN Waddinxveet a ROLLMAN Bodegraven PINKSE iVieuuier r a d l leel W 1 VAU DAM Haoêtrerht A N visZESdEN oon ioii ii Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda D MIEBIES Kleiit g E 100 Gouda E H ïiN MILU Veeratal B 120 te Gouda A BOÜMAN Moordnckt Anlisepüsclie Taiidpoeder en iinllgepllscli iUoiidtliicliiur van E CJSSVTO Tandarts te Gouda OVERAL VEHKKIJGBAAR Agent voor Nederland 6 IJSSELSTIJN Blanwstraat Gonda VÜKAAlm gedrukt met letter uaar verkiezing zijn In alle Tor ma ten en modellen verkrijgbaar bIJ i BlIlElil il Lange Tiendeweg D 00 OVERSCHOENEN GlTTj I TTJ Geen Eni elseh Echt BOEHEITBHOOD f cent de K ii A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur H BURGERS DËVKNTER Model A zonder rem en schermen f 87 50 Model A met 90 Model UO Model AA 125 Model AAA 145 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATENES 155 LUXE ACATüNE 180 P S DAMES KETTINGEIJWIELEN op alle prijzen f 5 hooger VerteqegwoorèijerJ C DEKIJITEB Ui l leuw onoiertroAeu Trof Dr Ijiebew welbekend SMt w x aAoaT Bi izi i Alloen echt mtt FibrUkimnrk tot rourtdurende radicale i i zekere genezing rau alle ïitla fflg de roeeat bardnekkige emtin SSÊ fft f tiiiif vooral ontstaan dn t MS Ê afdvralingea op jeugdigen leeft i d Totale genezing van elke zwakte BUm ncht nenaawdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpyn slecbte spflsverteriog Onvermogen Tmpotenz Pollutione enz l voerige prospectcssen li j f r Öeach fl 1 fi fl 3 dubbelt flc i II V C nfn I lepót Matth v d Vei te ZaUhoiani I O pulT M Cléban Co AmBterdam 1 Happel s Oravt nbage I l almmiius il Juti Czn Kotterdim W lff Oo Oouda rn bivallo drogisten Wie zeker zijn wii de Eelite Elkel CaCaO te ODtrangeiif tesamengesteld eo na vole prcofbemin n in den handel gekomen ouder den naam des Liitvindfira Dr Mlohaelis Terraardigd ftp d beste machines in bet wereldbercemdo étabblissement van Gebx StoUwerok te Keulen elschflt Cikel Cacao in Tierkanton bii r Deze Eilrel C icuo i mot melk gekookteene aangenüme gezond drank voor dagelijkscfa gebruik een 2 tfaeelepda Tan i poeder v or eon kop Chocolat Ala geueeBïrnotiige drank bj geTal Tandiarrhee ujet ote met water te g miken Yei krygbaar b i de Tooniumtta H 1 Apotheksro enz p y l x V K proefhuije f 1 8C c 0 90 o 0 35 Oenernalvertegenwoordigar or Kederland JuPius Mattenklodt ximiiterdam Kulveistraat 103 Pain Expeller Dfrtig jaa wordt dit midMl iBit TetTUwnd sqoooi all pqnBtUlande invrgvin aagiwand tageD Rheomat JiQht TarkoodhBid p i Hnismid diantdaol dan Turtrouwe op h t fiibriaksmerk Aakor AdAI 2S 75o aa50e defl in da mMSta nothokeiL Te Aniftardui ta Cloth Cléban Tia TayU an Baaderi I Hgtifttfrtto gflttttHinn t a Hat Iwita oiucluidelylcate m sa MHIk makkalylcate poetamlddel toot Uearca en vooral damai en Kinderachoenwerk ladaAppretuurvanO M MUIIflr Co Berlin Beuth Str 4 Menlattagoad 4iQi 3 op naam ea fabriekamerk VarkryibM by Hrarin Wlnkallcri bi iskouwark lal araaarf R am Mc flantrut Dvpalby W SarfonMatAnihwi OooDA Druk van A BRINKMAN 4 Zt Hulienlaiidsi ii Ovcrziclii üorlogsnieuws is er in t geheel niet Wel bijzonderheden over vroegere gevechten en beschouwingen over hetgeen gedaan is en gedaan moet worden Voorts allerlei praatjes waarmede Engelsche correspondenten hun lezers bezighouden en niet zelden zich zelf belachelijk maken Intnsschen werken de Boeren onverdroten aan hun versterkingen in Natal en wachten de Engelschen op nieuwe troepen en geschut Ladysmitb houdt nog steeds vol hoofdzakelijk omdat de Boeren zich niet in het vlakke veld aan het geschut des vijands willen blootstellen Gatacre Methuen en Bnller de generaals die teruggeslagen zijn hebben orders om voor I loopig niets te wagen of althans ziJ voeren niets uit Deze drie bevelhebbers zitten allen in hetzelfde dilemma Of de geweldige stellingen weer aanvallen óf er omheen trekken Kiezen zj het eerste dan moeten zij in allen geval wachten op versterkingen Wat Bnller betreft rekent de militaire medewerker van de Westminster Gazette uit dat het zeker een paar weken duurt vóör hfj zijn artillerie heeft aangevuld en vooral de voor den verkenningsdienst zoo broodnoodige bereden troepen heeft gekregen Ook bij Metlinen en Gatacre schynt het voornamelp in en verkenningsdienst te haperen betrouwbare gidsen schijnen zij trouwens volstrekt niet te kunnen krijgen Maar wanneer zij dan met alles gereed zjn wat dan f Dan moeten zij dus weer met het hoofd tegen den mnnr Maar die geweldige versterkingen zijn dan intnsschen nog geweldiger geworden al rusten geweren en kanonnen by de Boeren de spade rust niet En dan is de kans op een tweede nederlaag OTor de gansche Engelsche linie zeer groot Of de andere weg Omtrekking van de Boeren stelling Da vindt men echter een ander zeer groot bezwaar De Boeren hebben hun stellingen z6ó gekozen dat zg 6 cheval staan op de spoorwegen Elke aanvoerlgn van de Engelschen is dus door een sterke Boerenstelling beklemd Wanneer nu do Engelschen zonden willen pogen om ie stellingen heen te trekken dan zouden zij daarvoor een heel eind van de spoorwegen moeten afwijken En hoe dan hun groote troepenraassa s te proviandeeren Ziedaar dus het moeilijke dilemma waarin de Engelschen geplaatst ziJn Voorloopig bepaalt BuUer zich dus tot kanonneeren en Kothnen tot telegrapheeren Van Gatacre hoort men niets FEVlLLEiODl ilïWïiiï Vrij Bsar het Sïngelsoh Uit louter ranhoop stelde mevrouw Sprinkler voor dat bij alleen vooruit zou gaan en dat wij na zouden komen de eerwaarde gin daar gereedelijk en dankbaar op in en snelde onmiddellijk weg Wa vt den heel langzaam en nu ons aantal met één was verminderd wist ik het zó6 te draaien dat ik Flora kreeg natuurlijk metaphorisch en dat Mangold mevrouw Sprinkler voor zijn rekening nam Odi 1 och dat zijn gevaarlijke heerlijkheden Hoe diep lijn de bizonderheden van dien droomerigen verrukkelyken zorgeloozen dag in mijn geheugen gebeten door bet scherpste zuur de herinnering aan vervlogen genot Na een paar wel gekozen wendingen in den doolhoi vap pude doorgangen stegen en boQes die de kathedraal omgeven waren wij Marigold en mewouw Sprinkler kwijt geraakt Wij kwamen te land in de Castle tuinen met den vierkanten kerker van schietgaten voorzien nu met klimop begroeid en de keisteenen muren die sedert eeuwen op ons neerzien Toen ik daar aan haar z jde wandelde schenen Aan de Times wordt van 19 dezer uit i Sterkstroom geseind Het is volstrekt niet de loyale gezindheid maar de vrees die vooralsnog een algemeenen opstand tegenhoudt Alle leden van den Afrikaner Bond i alhier z jn zonder uitzondering afvallig Van de Boerenbevolking kan met weinige uitzonderingen volmaakt hetzelfde worden gezegd Bijna alle plaatsen in het Noorden van de Kolonie worden als uitermate afvallig vermeld De Vrjstaatsche commando s teleurgesteld over het geringe aantal vrijwilligers dat zich bg hen aansluit hebben hun toevlucht genomen tot opcommandeeren Als er twijfel mocht ontstaan aan het voomemewvan Engeland om den strijd tot het uiterste vol te honden dan zon zeker elke Boer in de kolonie de wapens opvatten Aan de Times wordt van den 19e uit Modderrivier geseind dat de qnaestie van de trouw der Hollandsche kolonisten in de Westelijke districten nog altgd een open vraag is De algemeene houding van de Hollandsche kolonisten blijft onveranderd maar de onaangename stemming is vermeerderd door den tegenslag van Methuen s nntzettingscolonne Het is veel noodzakelijker om terstond troepen te sturen naar de Kaapkolonie dan om de Boeren repnlieken binnen te vallen De Nordd AUg Ztg meldt dat nadat de uitgewerkte overeenkomsten en de drie verklaringen van de Haagsche Vredesconferentie door de bevoegde macht in Duitschland ziJn onderzocht Prins Dernebnrg ze den 28ente s Gravenhage zal onderteekenen Alleen wordt ten aanzien van bet artikel betreffende de toepassing van de Conventie van Geneve op zeeoorlogen eenzelfde voorbehoud gemaakt als Engeland in uitzicht stelde De Nordd voegt hier aan toe Met de toetreding tot de Haagsche besluiten waartoe Oostenrp Hongarije en Italië ook reeds toegetreden zijn levert Duitschland een nieuw en veelbeteekenend bewijs van zjn rnstiite bezonnen staatkunde welke met de met ons verbonden staten in nauwe verbinding blijft en tegelijk vertrouwelijke betrekkingen van goede bunrscbap onderhoudt met het Russische rijk De procureur generaal Bernard heeft zijn requisitoir voor het Hooggerechtshof te Parp geëindigd Hij toont zich vooral streng tegenover Guérin en dringt er met levendigheid op aan dat deze schuldig zal worden verklaard alle bloemen des zomers bet vertrouwelijke klimop zelfs de glans op de borst der rondzwierende duiven frisscher te worden en als veqongd te glimmen door die koningm der bloemen Gelukkig de ziel des menschen die tijdelijk de herinnering aan den omvademden lichtstraal der oude liefde kan verdrinken in de peillooze diepte der oogen van zijn nieuwe liefde Goddelijk georganiseerde mannen en vrouwen voor wie de afwezige nooit bestand is tegen de tegenwoordige De oude Castle turnen schitterden weder want het noodlot had de lamp der liefde weer ontsto ken Wij stonden aan den lagen muur in het westen van den tuin De Parade en de rivier lagen ver beneden ons in de zomerzon gebaad Flora s gevulde gehandschoende hand speelde met het kruimelend metselwerk van eeuwen herwaarts haar nieuwmodisch kostuum raakte de overbbjtsels der oudheid aan het glimmend klimop dat tegen haar modern reeroansboedje schuurde wortelde zoover ik weet in de asch van heiligen en martelaars Zoo is al wat geweest is onvermijdelijk geketend aan al wat is en zoo vallen de windsels van den oogst der oude tijden voor de voeten der levenden Ik weet niet hoe lang wij daar zij aan zij hebben gestaan maar ik weet wel dat ik mijn oogen niet kon afwenden van de sierlijke rondingen in Flora s hals en proÖel gezien en opgetogen bespiedde hoe de perzikkleur gaandeweg versmolt in roomachtige witheid en do tegenstelling van haar koralen ooren met de blankheid van haar nek waar het bleeker dons gestrooid lag als een korenveld na den storm De procureur generaal heeft de beschuldiging tegen Chevilly Bourmont Frechenconrt Brunet Cailly en Bailliéres laten varen Zij zijq in vrpeid gesteld De procureur heeft teg n al de anderen de beschuldiging geha haafd Heden komen de pleidooien V be Oostenrijksch Hongaarsche monarchie is weer op hetzelfde mooie doode punt aangekomen waarop zij een jaar geledon stond dOjBiiksraad is naar huis § ll regeert weer Dat het ministerie Clary dat gedurende korten tijd weer een grondwettigen toestand he weten te scheppen weg moest was I sedert eenigen tijd duidelijk feitelijk is het omgeworpen door den Hongaarschen miaister president Koloman von Szell die te Weenen ia komen verklaren dat Hongarije er geen vrede mee kon hebben dat in O tenrijk niet de besluiten werden genom 91 die door de Grondwet zijn voorgesehrevet in de eerste plaats natuurlijk die ovar de quoten Men heeft het Kabinet niet daleiyk na het bezoek van Von Szell laten hesngaan om den schgn te redden maar den genadeslag heeft hij bet toch toegebracht In het Hongaarscbe Huis van Afgevaardigden is de wet op de hydragen nu ook teruggenomen ook daar kan zy niet meer tijdig tot wet worden verheven ook daar zal mm nu tot de bepaling van d quota langs anderen weg moeten overgaan Toen de wet werd ingetrokken riep een der Hongaarscbe afgevaardigden AI weer een stap nader tot de onafhankeiykheid I Zou het voor Hongarye zulk een voordeel zyn gezwegen van de separatistische wenschen van een deel der bevolking wanneer het los werd van Oostenrgkf De Frankf Ztng meent het niet zander Óostenryk s leger en Oostenrjk s samenwerking op economisch gebied beteekent Hongarye niet veel in de wereld en de minister Von Szell heeft onlangs toen zg de kleine verhooging der quoten bijdrage die Hongarye zal hebben te betalen verdedigd zelf gezegd dat het Hongarye vrg wat duurder zon uitkomen indien het alleen op zgn eigen kracht moest steunen Intusschen vraagt men zich in Hongarye wel af wat er nu in Oostenri gebeuren zal en er zyn menschen genoeg die meenen dat het op een absolute monarchie moet uitloopen Niet in Hongarye natuurlgk maar in Oostenrgk zelf Men is geneigd die oplossing hoe leactionnair ook nog maar de beste te vinden Ik geloof niet dat wij elkaar veel hebben gezegd toen wij daar stonden maar ik herinner mij te hebben beseft wat een heerlykheid het zou ge § weest xijn om plotseling onsterlehjk te zijn gewor den met dat stille genot voor eeuwig in mg Deze sterretjes vertegenwoordigen het lange of korte oogenbhk dat nu volgde want het tart alle beschrijving Er kwam afleiding Natuurlijk van beneden en ntet van boven Het was bat uur waarop een zekere rookerig fabriek kort bij maar niet in het gezicht zijn smerige handen voor schafttijd naar buiten joeg en toen wij naar de Parade onder ons keken ontwaarden wij een gedaante die juist door diezelfde handen zeer werd bespot om de kleur van ztjn kleedij Wat kon het anders wezen dan het mosterdgele pak P Het kon niets anders zijn en het was bet Hij keek op hij zag ons en aneltk alle trappen op die naar ons luchtprieel voerden Ben jelui daar eindelijk I riep hij uit Ik ben uitgezonden om jelui te zoeken D heer en mevrouw Sprinkler waren in angst Wij hebben de kathedraal door en door gezien en die arme mijnheer Sprinkler is van alle trappen van de onderaardsche kapel gevaHen en heelt zijn voorhoofd open gescheurd Ik deed mijn best mijn deelneming te betuigen maar ik bracht het niet heel ver Ik voelde dat ik een erger ongeval had doorstaan dan Sprinkler ik was uit den hemel op aarde gevallen en had mijn hart opengescheurd erspreide Berichten Fruikbuk In het Loire bekken hebben ongeveer 4 000 ragnwerkers den arbeid ge akt Zy eischen een loonsverhooging van 26 oeota per dag In nationalistische kringen gaat het gerucht dat majoor Marchand besloten zon zyn zgn ontslag te nemen om dienst te nemen in het leger der Boeren en dat zgn ontslagaanvrage in zoodanige bewoordingen is gesteld dat de minister van oorlog er door gedwongen lal zgn hem voor een krggsraad te dagen Het gpetit Journal daarentegen meldt dat Marchand benoemd is tot luitenant kolonel De spekslagersgezellen te Pargs hebben het werk gestaakt Te Httvre hebben de tramheambten den arbeid nedergelegd zg eischen loonsverhooging en verdubbeling der ploegen voor ieder rgtuig Het tramverkeer staat stil Voor de ontvangst on het verblfll van vorsteHjke personen tydens de Tentoonstelling heeft de regeering het hotel Evans nahy het Bois de Boulogne aangekocht OuiisoHUKn Eindelijk na een wachttyd van ruim een jaar heeft kelier WUhttlm de benoMataf van Kirschner tot eersten burgemeester van Beriyn bekrachtigd EXOSUND De Parnellistische partg zal 3 Jan t te Dublin een vergadering houden ten einde te beraadslagen over den haidigen poUtieken toestand PORTUOil Sedert het uitbreken van de pest te Oporto zyn aldaar 280 gemllen waarvan 103 met doodeiyken afloop voorgekomen htuji Met inachtneming van het tevoren vastgestelde ceremonieel heeft de p ins Maandag plechtig het heilige jaar ingewyd met de opening van de heilige deur van de St Pietersbasiliek De vermoeiende ceremonie werd moedig door Leo XIII verdragen Toen hy der ontzaglgke menigte den zegen gaf klonk zgn stem sterker dan aan het begin van de plechtigheid De amnestie voor de tengevolge van de Meitroebelen te Milaan veroordeelden zal alleen hem uitzonderen die de wijk hebben genomen naar den vreemde HOOFïïSTUK IX Ik voel mij echter verplicht te verklaren dat het een ehistig ongeval was voor den armen Sprinkler dat liem een paar dagen bedlegerig maakte en hem Mrplicbtte aijn uocwhoc te versieren met een groot stuk zwart pleister dat zelfs zijn buitengewoon ritualisme niet als een voldoend gewaad kon aanzien Maar het zij met leedwezen bekend het gebeurde griefde mij niet in die mate als het mevrouw Spnnkler deed die scheen te gelooven dat de veiligheid van de kerk van Samuel s spoedige genezing afhing Het w heerlijk om waar te nemen boe veel goode lieve vrouwen door de wereld gaan in het voUte geloof dat haar nAMrekt onbeteekenende betere heltten onmisbaar zijn voor het behoorlijk dxaaien van den aardbol en dat het afsterven van die echtgenooten de vernietiging van bet heelal moet tengevolge hebUn Die dagen van des eerwaarden Samuel s bepleistering gunden mij een overheerlijken tijd met Flora Ik was dxA veriiefd en zoo uitgeslapen als een gek om Marigold s zwakke pogingen te verijdelen om het mei e voor zich te hebben zoodat ik baar onbetamelijk monopoliseerde Eens toen bij in de rookkamer met een zacht verwijt begon snoerde ik bem den mond door mijn veronderstelling dat hij nog ia het betit was van een fotogravure Daarna werd hij met meer lastig