Goudsche Courant, vrijdag 29 december 1899

inrcclc S oorwe vcrbludluKen lucl iüLDA UlDler ll Bhl 18fe9 1900 AaiiKevangeo I October lud vaD reenwlch 601 01 aoTTIIDlIlTiM nra 10 49 11 18 11 91 18 19 11 68 1 16 8 11 8 86 9 l4 6 81 1 14 11 U 1 1 07 1 14 l SS 8 46 P 10 18 6 40 O 7 S t All il 1 l lMl litw WtelCT Of i Irrii ig ZcmJ Miini K a Oaait topolw ntoatliilj tt y mi U faii t hl rai rij ff H lllih l ifm L tiln w mSC P o o U D A tIm ton 11 80 18 18 11 87 18 84 11 88 18 18 KOTTEBDtH 7 8 9 8 9 40 U IS l 8 10 19 10 89 I f t 10 88 X 10 48 fl 08 8 14 9 00 9 88 10 01 10 17 10 49 11 64 19 011 11 84 1 16 ïwiltotiar If bn loop ku nut mkiad mriim ff Bolluaaiha ipoot L htn upfloDatWwiji 0 1 10 8 4 40 6 86 4 60 4 67 6 4 6 10 6 4B 6 i 47 8 18 8l 0 9 10 18 10 49 W OM Ulo GÜUDA OËN BA Gfioo vona 18 18 1 08 l On 8 14 8 46 4 18 4 86 6 86 49 S 16 7 17 1 18 6 07 ir 1 89 ir ir 6 18 ir f g g f 1 S ir f n 6 81 t f K t 11 46 l SO 1 48 8 4 4 16 4 46 6 87 66 16 48 7 4 S 9 88 9 67 7 69 8 80 8 19 9 18 8 11 H SM i p 8 41 8 48 8 40 10 08 10 40 ll U 10 18 10 7 10 8 10 44 1107 ll U 9 46 lu ll U 87 11 86 ll l l 1 8 S 4I 1 00 4 00 4 16 4 6 6 80 18 7 4 7 o6 11 66 9 48 10 19 in l7 18 4 61 18 9 49 Mi 8i l 0 6 O 50 10 09 i 4S 1 01 s l 19 lO ll 0 18 10 4 11 1 U 08 18 87 18 1 14 9 87 i 7 6 08 87 00 60 8 10l 8 9 18 O ll 10 4 17 Boiii on roor do Iqn Br kdoii ABri teii Bom rio DMo mn O O U I A A H1TERDAM lia aa ioo U 9 8 09 8 11 9 88 10 1010 67 1 08 1 08 88 O 6 08 86 8 18 1 9 88 9 88 0 88 AmtiW 8 01 8 63 9 09 10 10 10 64 18 48 19 7 1 8 8 83 4 16 4 67 6 60 0 619 00 10 0 O IOIO O 1 46 jAnuLG 8 1 o V OS 18 10 16 11 09 1 08 1 10 I ii9 8 41 4 80 6 18 8 06 9 1810 8 10 8 10 18 00 Hlgo 6 418 4 6 1 06 7 80 7 6 8 9 8 66 9 08 Voortiutg 5 8 Zoetnm ïw OJ = J Z fonh Mo 18 Onudf 74 11 9 7 11 7 41 1 o tl 9 96 M Bumoiiikotna ollou lo tu 9o Um eita baUn ff uiu Hf i im ff 1 8 06 9 1 10 8 10 8 10 1 11 00 6 80 6 84 7 0 8 18 k 07 40 L 19 10 67 18 00 ll O 1 16 3 U 4 31 47 OS 66 8 S8 10 8 10 68 6 86 ll U 1 81 7 10 10 48 6 49 ll li 8 40 3 S4 19 7 18 8 48 10 o 7 8 18 88 18 9 46 l UK OM II 8 03 7 4 8S 8 68 9 39 10 14 10 61 11 46 H H l ll 3 8 1 0 6 0 4 8 8 40 7 J9 69 Ir 18 11 81 8 16 8 81 4 4 810 7 6 81 Ó 9 46 f 3f T ff f ï Lh W 6 48 8 0 l 80 8 60 9 80 lO O 11 80 U 1 18 4 8 87 8 66 7 63 8 81 8 49 9 10 10 15 10 38 M 18 08 1 97 3 03 3 S0 9 69 i 48 6 88 8 1 S S 68 9 19 10 00 10 84 8 41 8 80 8 46 0 86 7 80 8 86 f OO 6 16 8 88 8 14 10 88 11 65 18 17 4 88 7 1J J r 10 4 loa 1 7 17 7 84 8 18 9 0 9 84 10 1810 4811 11 881 J8 8 1 6 30 7 08 8 1 10 4 1 86 18 7 8 9 49 4 17 4 18 7 68 8 14 9 1 11 10 8 60 7 17 7 87 8 3 9 01 8 9 6 10 69 11 10 Jl ll 18 61 9 8 40 8 63 4 48 ViO MO 7 18 7 1 18 10 01 10 88 11 10 BINNENLAND SÏATEN G ENEUAAL BKBHTK UMMKU Zitting van Woensdag 27 December De lieer t Hooit nieawbenoemd lid Toor Gelderland neemt zitting Ingekomen o a de Ongevallenwet die in handen eener Commissie van voorbereiding gesteld wordt De af deelingen werden vernieuwd en besloten morgen te vergaderen De iCamer zal na afdoening in deze week van de Indische begrooting eenige andere ontwerpen en van de griJflersbenoeming vermoedelijk tot 8 Jannari uiteengaan als vanneer bet aideeiingsonderzoek der StaatsiMgrooting zal aanvangen Onder de veertien klachten opgenomen in de door de Kamer van koophandel te Leeuwarden aan den directeur van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en aan don Raad van Toezicht op de spoorwegdiensten gezonden nota komt ook voor die over de dikwijls voorkomende wisseling in het personeel der ambtenaren voor den bureandionst Niet zelden scbryft de Kamer ziJn de meest jonge ambtenaren zells surnumerairs z jn er onder niet op de hoogte nóch van den toestand aan een zoo druk station als dat te Leeuwarden ten gevolge waarvan de reizigers veel langer dan noodig is moeten wachten alvorens te worden bediend u6eh van de eischen die deze billijkerwijze mogen stellen om beleefd te worden behandeld Zoo weigerde onlangs een dier jonge ambtenaren aan iemand die geen vijf centen voor een perronkaartje bfl zich bad geld te visselen Yerder is bet een dezer dagen gebeurd dat s morgens tegen het vertrek van den eersten sneltrein naar Zwolle en verderop gelegen plaatsen een der drnkste momenten slechts èén ambtenaar in het bureau aanwezig was om te zorgen niet alleen voor de reizigers van de drie klassen maar ook voor de bagage waardoor de talrijke reizigers werden gedwongen tot een langdurig oponthoud in de algemeen bekende koude d tochtige vestibule Verder klaagt de Kamer er over dat in 4e tweede klasse rijtuigen op het Noordernet althans van Zwolle af nog altoos tien personen moeten plaats nemen dat vele deler rijtuigen bovendien oud zijn blgkbaar ok aan de slecht sluitende portieren e ramen zoodat er veel tocht binnenkomt te faeer hinderlijk in het tegenwoordige seizoe n dat de verlichting s avonds zM onvoJdoende is dat heti bijna onmogelijk is er bjj te lezen Naar de K R Ct verneemt kan weldra eene verlaging van bet telegraaf tarief tnsschen Engeland en het Oontioent verwacht worden 7 80 7 88 8 19 door 7 87 7 84 7 41 7 60 8 48 8 1 9 08 8 8 9 08 8 46 y 8 88 8 69 9 88 89 Ooudt UoontrMkl OaptlU Baltxrdui M BotttrdamD P Sotttrdun B 80 KottaidaaBM Rotterdam D P Botterdui M Otp l a Kuuwi rtot HonrHniibt 9oiid 4 46 4 66 1 04 6 11 6 46 8 10 6 6 et 14 10 8 89 7 44 f Kt 1 8 Um xH l tel Oondl 7 86 8 09 8 41 9 11 Eiini liui i li wrk ll 7 S7 6 68 8o t6niio r Z g if d 7 48 Voorborg 8 0 9 14 H e 07 8 86 M9 80 roudft Uuiliw Woord Uiwk UlrMh Woor len Uiid nood Uit vergelijking van de opgaven in het jongste Schoolverslag met die in de vier vorige verslagen blijkt dat het aantal meisjes op de gymnasia voortdurend toeneemt Op 1 Jannaii 1894 waren er 64 vrouwelijke leer lingen verdwld over 17 scholen op 1 Jannari 1895 74 eveneens verdeeld over 17 scholen op 1 Januari 1896100 verdeeld over 20 gymnasia op 1 Januari 1897 109 verdeeld over 21 inrichtingen terwijl het getal thans tot 130 geklommen is verdeeld over 22 gymnasia Tot leden der Jury voor den op 9 Januari ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan der Ver eniging de IJsclub te Leeuwarden te bonden wedstrijd in t schoonr den zgn benoemd de heeren Jhr A E Bamaart te Vogelenzang H van Gorkum te Zwolle C van Epenhuijsen te Zwijndrecht 0 A A Dudik de Wit te Arasterdam ö D Ribbons te Deventer en F C H van Haelten te Amsterdam Onder den titel Opl voor Transvaal verscheen te Amsterdam het eerste nummer van een weekblad dat gedurende den dnafhankelijkheidaoorlog der Oud HollandscheEepnblleken in Zuid Afrika zal uitkomen De netto opbrengst zal ten goede komen van het Fonds tot daadwerkelflken steun Gemengde Berichten Eenige dames in Den Haag hebben door bemiddeling van de directie der Haagsphe Tramweg Maatschappij aan het conducteurs koetsiers stalen wachterspersoneel van genoemde maatschappij te zamen 230 man een kerstgeschenk doen toekomen bestaande uit voor de conducteurs een boekje over Transvaal voor koetsiers en stalknechts een paar wanten of een wollen das en voor de railvegers en wachters een jacbtvest terwijl in ieder pakje nog een bon voor een krentenbrood was De Haagscho corr van de Zw Ct een die het weten kan schrijft o a het volgende Niet zoodra heeft het s de noodige dikte of een gezelschap van vji personen twee heeren en drie dames gaat aan een langen stok gelennd de baan op zonder eenig geleide of uiterlp vertoon zonder dat het publiek raadt dat de middelste van die vijf H M de Koningin is Zoo glgdt de koppel vredig naar Leiden naar Wateringen of elders heen De stoeleman ontstelt een beetje over de beloonin voor het gebruik van z jn stoel die hem z jn dag goed ma kt en hier en daar blijft een baanveger als v stgenageld de zwevende verscbüning nastaren Een te Nijmegen woonachtige smidski ëcht ging Woensdftg j l tijdens de afwezigieid van zjjn patroon met eenigO zijner kameraden de weddenschap aan om voor 64 é nl jenever op te drinken en wel door twee borrels te nemen bü het doen van eiken hamerslag op een stuk ijzer dat bg bewerken moest Hij heelt de weddenschap gewonnen doch moest in bewusteloozen toestand naar zijne woning worden gebracht en is Zondag aan de gevolgen overleden L 9 88 9 86 11 81 U S8 11 48 1 11 1 18 98 11 30 11 18 11 18 40 3 7 fi6 10 1911 16 11 18 11 80 11 41 11 66 1 1 10 46 11 46 II Sedert 15 dezer was er aan de kolenmijnen in Rjnland en Westfalen weder groot wagengebrek in de laatste dagen ontbraken er telkens tusschen 3500 en 4500 en op 21 dezer zelfs 4661 wagens Bovendien worden de wagens zóó ongeregeld aangevoerd dat vele mijnen dikwijls genoodzaakt zgn het bedrijf voor halve of geheele dagen volkomen te staken Prompte en voldoende levering van kolen cokes enz wordt hierdoor volstrekt onmogelijk gemaakt Aan t eind ar vorige week waren te Amsterdam 1657 werklooze diamantwerkers d i weer 308 meer dan in de week te voren In de maand October jL hebben op de Duitsche Spoorwegen uitgezonderd de Beiersche 13 ontsporingen buiten de stations biervan 6 biJ personentreinen en 27 ontsporingen nabij de stations hiervan 9 bij personentreinen 2 botsingen buiten de stations biJ goederenen rangeertreinen 31 botsingen nabij de stations hiervan 6 bj personentreinen plaats gehad Tengevolge hiervan werden 2 spoorwegbeambten gedood 15 reizigers 23 spoorwegbeambten gekwetst Uit Amsterdam meldt men De politie heeft gister in een hotel aan de Prins Hendrikkade een man in hechtenis genomen wiens uiterlp overeenkwam met het signalement van iemand met denzelfden naam verdacht van diefstal van eene som van f 12 000 te Arnhem Men meldt uit Monnikendam van 26 dezer De zuidelijke muur van de lichtwachterswoning te Marken werd gister door het opschuivend zeeijs ingedrukt waardoor het huisgezin genoodzaakt werd in den vuurtoren die door zjn massieven bouw geen gevaar heeft toevlucht te zoeken Bij Amalfi aan de Oolf van Salerno is Vrijdag een verschrikkelijk ongeluk gebeurd Een roteblok geschat op een inhoudsmaat van 40 000 kubieke meter waarop een bekend hotel het Cappuceini botel en eenige villa s stonden ïs bflna zonder dat iets de ramp deed vermoeden aan het schuiven gegaan en in de zee gevallen op eenige huizen beneden en verschillende visscherbooten die met man en muis verbrijzeld zijn Steenhouwers badden bemerkt dat er blokken rots afbraken en waren de inwoners van de huizen en van het hotel waarin reeds eenige families waren aangekomen voor bet beginnende seizoen gaan waarschuwen De meesten konden zich redden maar ook velen niet Twee Engelsche dames die haar kostbaarheden hadden willen redden ijn verongelukt Er zijn reeds een tiental gewonden gevonden In een hol dat zich door de verschuiving van de rots vormde moet een aantal arbeiders opgesloten zitten Het reddingswerk wordt zeer moeilijk doordat men vreest dat er nog meer verschuivingen zullen plaats hebben De schade wordt op meer dan een millioen francs geschat De Atjeb correspondent van de Sumatra Post schrtjlt dd 10 November uit Kotaradja ff 67 4 89 4 48 iM 8 US 6 09 6 18 4 08 4 16 8 80 4 04 411 1 64 09 4 7 4 S8 6 18 1 66 l OJ 9 1 49 l X 1 08 8 09 1 8 S S 4II i S 4 06 11 4 09 1 14 ii Compvau te Meldde ik in mijn vorigen briel dat het Bivak van Poetoe Ara verplaatst zou wor den naar Keudé Poroeé nog ter ellder ore kwam tegenbevel De 2e compagnie van het 3e bataljon die den 27n algelost werd door de 4e compagnie onder kapitein Snijders vertrok den 21n naar Sagli en den 30n van Padang Tidji over de waterscheiding en Seulimeam naar Kotaradja waar zij om 6 uur s avonds aankwam Intusschen had de overste van der Wedden in Meurendoe een kolonne samengesteld ter sterkte van 6 brigades marechaussees 1 compagnie infanterie en 2 pelotona cavalerie om daarmede Samalangan binnen te rukken en Polim c s te vervolgen Den 28n s morgens zon de tocht beginnen en de troepen tukten reeds het bivak aan de Benratjan rivier uit om de hnn aangewezen marschkolonne in te nemen toen een luitenant met 25 man in alle haast loopende alsof zijn leven er van alhing overdegroote sawah tusschen den Kende Menreudoe en Grong Grong aan de Beuratjan aankwam in zijn hand een brief houdend Wat was er nu gebeurd De generaal was den 27n October s avonds op zjjn terngreis van Batavia naar Kotaradja te Segli aan wal gestapt om zich op de hoogte te stellen van de zaken in Pedir Het plan om met zulk een zwakke troepenmacht als die in Meurendoe verzameld was Samalangan binnen te rukken kon zijne goedkeuring niet wegdragen weshalve des nachts een extra bode een luitenant met 25 man aan boord van een der oorlogsschepen gedirigeerd werd om een extraorder over te brengen Des morgins om 5 uur kwam men te Menreudoe binnen nog juist tijdig genoeg om het uitrukken te verhinderen De kolonne werd ontbonden De cavalerie de marechaussees en de comiMgule van het 3e bataljon marcheerden onmiddellijk in de richting van Segli De cavalerie kwam aldaar pas om 9 uur in diepe duisternis aan paarden waren door de slechte bruggen gezakt ruiters m de slooten gevallen er heerscbte een algemeene verwarring De marechaussees en de compagnie van het 3e bataljon bleven dien dag te Poetoe Ara en vervolgden den volgenden dag den marsch naar Segli in de hoop weldra Kotaradja weder te zien want de regen die dagelijks in stroomen neerviel maakt een verblgt buiten zeer onaangenaam Deze hoop bleek evenwel pel te zgn want ziJ werden voorloopig te Segli aangehouden terwijl de kommandant der troepen in de Pedir vallei luitenant kolonel van der Wedden naar Kotaradja waarheen zich de generaal ondertn chen jeed begeven bad vertrok om nadere instructies Het gevolg van deze bespreking is dat thans een andere kolonne is samengesteld bestaande uit 2 compagnieën van het 14e bataljon 1 compagnie van het 3e bataljon 6 brigades maréchanssées en 2 pol tons cavalerie Deze kolonne is den 4n van Segli vertrokken om den 6n den tocht door Meurendoe naar Samalttngan aan te vangen P PoslerUen en Telegraphie 8 17 8 U i 8 1 7 68 8 08 8 10 8 17 8 8 10 10 10 7 10 17 f 10 84 10 81 10 40 10 8 8 0 I1 M i X 7 46 6 6 17 17 8 4 41 10 08 10 16 10 88 in OO Vacante directie Posten telegraafkantoor Emmen Jaarwedde f 1800 en vrge woning PensioeuB grondslag f 2050 Borgtocht f 13 069 reSel Ofschoon aan de ambtenaren van de beide dienstvakken vrijheid wordt gelaten om zich aan te melden hebben toch ingevolge de bepalingen van het Koninklijk besluit van 21 Maart 1891 No 17 de postambtenaren voor deze directie den voorrang Sollicitaties in te zenden vóór 10 Jan a s Benoemd 1 Jan 1900 Tot commies der posterijen en telegraphie 4de klasse te Zwolle postkantoor W F Dhont tbans snrnnmerair der posterijen en telegraphie aldaar I Febr 1900 Tot directeur van het posten telegraafkantoor te Winsum S Beuméethans in gelpe betrekking te Emmen Verplaatst Dec De telephonisten mej A P Keverling van Osch en mej S J Bouner van Zaandam beiden naar Leeuwarden mej J H Scholten van Arnhem naar Zutphen mej B Steensma van Enschede naar Arnhem mej J E du CeUiée Muller van Delft naar Apeldoorn mej M van der Borg naar Deventer en mej H Poppens naar Enschede beiden van Groningen mej J G Tegelaar naar Osch en mej P Floquet naar Zaandam beiden van Amsterdam II Jan 1900 De adsistent J Hollenberg van het bjjpost en telegraafkantoor Overtoom te Amsterdam naar Botterdam postkantoor 16 Jan 1900 De commies der posterijen 3de klasse D L Bttcblifest van Schiedam naar s Hertogenbosch de commies der posterijen 4de klasse T H J Belonje van s Hertogenbosch naar Zutphen de commies der posterijen en telegraphie 4de klasse J C Febr van Zutphen naar Schiedam 16 Febr 1900 De klerken dor posterijen en telegraphie 2de klasse J O Boozee van Amsterdam telegraafkantoor naar Beverwijk en A I Ljjbaart van Beverwijk naar Amsterdam telegraafkantoor Belast met het beheer voor één jaar M Dec Van het bgpost en telegraafkantoor Bemuurde Weert te utrecht de commies der telegraphie 3e klasse J B van Voorst van het hoofdtelegraafkantoor aldaar Verlengd met zes maanden 16 Dec De werkzaamstelling bij bet Hoofdbestnnr van den commies der posterijen 3e klasse J Kaan Eervol ontslagen Dec De brievengaarder te WillemsdorpM P de Korver December De adsistent mej C J Scholtens te Eist Overleden 13 Dee De directeur van het postkantoor te Eist H van Troyen STADSNIEUWS GOUDA 28 December 1899 Met genoegen hebben wij gezien dat van gemeentewege sommige gedeelten der stad van sneeuw bevrp werden Wensohelük ware het dat algemeen bij sneeuwval en dooiweer de ingezetenen medewerkten overal elk voor zgn deel deze papperige sneeuwmassa te doen opruimen Op de late Soiree van den Kunstkring op 8 Januari 1900 zal een zangeres van battekeait ostreden Mej Mina Smits die in nin plasta i van ons land steeds met groot succes tmgi f a te Utrecht op een Toonknnst concert i titelpartij van de Heilige Elisabeth van List Verder werken mede de hh Grele cel en Schoneveld van dor Cloet piano helde goede bekenden zoodat het bezoek o g twSleld groot zal zjjn Voor binmdwheden zie achterstaande advertentie Bedankt voor het beroep biJ de Geref Kerk te Strijen door G Wisse Jr alhier Bil on Besl is herbenoemd tot kaaton recbterplaatsvervanger in het kanton Gouda H Kayser De Stct no 304 bevat de statuten van do vereeniging IJsclub Vooruitgang te Ammerstol In de gister gehouden openbare vergadering van den Raad van State afdeeling voor de geschillen van bestuur werd rapport uitgebracht De voorziening van L van Eek te Waddinxveen tegen het besluit van B en W dier gemeente waarbij hem vergunning is geweigerd tot oprichting van een petrolenmmotor ten behoeve van zjne korenmaalderj en zijn molen WoEEnm 27 Dec De voordracht voor de benoeming van gemeente ontvanger alhier bestaat uit de heeren D W van Dam ontvanger te Vreeswïk en C C Numans ontTaoger te Bhoon In de heden gehouden Buitengewone Algemeene Vergadering van The Generaal Ozone Eleotrical Supply Co Ld werd door het bestuur mededeeling gedaan van den verkoop van het Fransche patent voor watersterilisatie aan eene Fransche Maatschappij bigkens de statuten den 28en September 1899 werd opgericht De General Ozone bekomt als prijs voor dit patent lo 4000 preferente aandeelen der Fransche Maatschappij welke aandeden 5 pc genieten vóór de gewone aandeelen terwijl jaarIgks een gedeelte van deze preferentie aandeelen wordt uitgeloot en de uitgelote aandeelen worden vervangen door een action de jouissance recht gevende op hetzelfde dividend als de preferente aandeelen met uitzondering van de 5 pc Deze actions de jouissance genieten betzelfde stemrecht als de overige aandeelen 2o öilOO gewone aandeelen der Fransche Maatschappij die volkomen dezelfde rechten hebben als de preferente aandeelen met uitzondering van de 6 pet en de voordeden aan genoemde uitloting verbonden Verder werd door het bestuur medegedeeld dat door de gemeenten Ginneken en Teteringen concessie is verleend voor den tgd van dertig jaar ter verschaffing van geozoniseerd water aan beide gemeenten terwj l terzelfder tgd concessie werd verleend om met de machines die voor de reiniging van het water dienen de gemeenten tevens electrisch te verlichten Met de gemeenten Oudshoorn Alfen en Aarlanderveen is het bestuur reeds lang in onderhandeling voor de waterverschafflng in deze drie gemeenten het hoopt weldra tot een afdoend resultaat te komen De bedoeling van het bestuur is de bestaande fabriek te Oudshoorn tevens voor dit doeleinde te gebruiken Eveneens zjjn onderhandelingen Aangeknoopt met de gemeenten Sneek Bolsward en Franeker en hoopt het bestuur spoedig aan de vergadering ook hieromtrent gunstige rapporten te kunnen uitbrengen Daarenboven ziJn van tal van andere gemeenten aanvragen om inlichtingen en kostenberekeningen ingekomen Het is het bestuur aangenaam te kunnenconstateeren dat ook in Nederland de watersterilisatie door midde van Ozone weldrahet burgerrecht zal verkrijgen I = I 111 I KantoDS i reclit te Gouda Zitting van Donderdag 28 December De volgende personen ziJn veroordeeld wegens Jachtovertreding K V R L v R en N V te Beenwp No 1 tot 10 of 6 d h No 2 tot f 3 of 2 d h en No 3 tot f 5 of 3 dagen h en verbeurdverklaring van de opbrengst van de baas ad f 0 50 en ternggave van de geweren Straatschenderij C J V W te Gouda tot f 2 of 2 d h Overtreding Strafwet J V d M en B M J G te Gouda de eerste beklaagde tot f 5 of 3 dagen h en de tweede beklaagde tot f 2 of 2 dagen b Overtreding K B van 18 Mei 1892 Sthl No 473 en Strafwet P v D te Beenwijk tot f 5 of 5 dagen h Jachtovertreding O J te Reenwijk tot f 5 of 3 d h met verbeurdverklaring van de opbrengst van de verkochte kievitten Overtreding Prov Reglement J H te Nienwerkerk a d IJsel tot f 5 of 3 dagen h J S en M Z te Nienwerkerk a d IJsel No 1 tot f 3 of 3 dagen h en No 2 tot f 1 of 2 dagen h Politie overtreding Gouda P H te Gouda tot f 2 of 1 dag b Politie overtreding Gouda S maal gepleegd D S te Gouda tot f 60 of 15 dagen h Openbare dronkenschap J B te Gouda tot f 10 of 3 dagen h Openbare dronkenschap 2de herhaling A B te Gouda tot eene week hechtenis Openbare dronkenschap J N te Gouda C N te Moordrecht J F V L te Gouda D J H P te Utrecht C S te Gouda ieder tot f 1 of 2 dagen h L 8 te Gouda tot f 3 of 3 dagen h Openbare dronkenschap 2de herhaling C V te Gouda tot twee weken hechtenis veescheFdenheid Drie spoorwegongelukken hadden Zaterdag en Zondag in Engeland plaats De sneltrein van Brighton liep s avonds 6 uur tegen een anderen trein aan bij Haywards Heath drie reizigers werden gedood en twintig gewond Een trein van Windsor liep op een van Bristol verscheidene gewonden In Schotland derailleerde een trein en viel van een hoogte er moeten veel doeden zgn HA il KT BBR1CBTI Boa4la aS December 1899 Gianw natuuilijk geheel londei aanvoer en door het moeilijke verroer was de handel in loco goed ook zeer genng Veemarkt Melkvee aanvoer handel en prijzen Vette varkens goede aaivvoer handel vrijwel i6 A l8 ct per halfKG Biggen voor Engeland goede aanvoer h del vrijwel 16 A 17 ct per halfK G Magere ggen weinig aan voer handel stug 0 60 A 0 75 per week Vette Schapen goede aanvoer handel veol beter ia k f 20 Lammeren aanvoer ban del ƒ i Nuchtere Kalveren redel aanvoer handel vlug 7 A ƒ 10 Graskalveren iianvoer handel A Foklcalveren 8 A ƒ 15 Kaas aangevoerd 5 partijen handel vlug 10 kwal 25 A ag 2de kwal A ƒ zwaardere Noord HoUandsche A Boter redel aanvoer handel vrijwel Goeboter 1 35 A 1 45 Weiboter 1 15 A i 25 per Kilo Prachtige DANSEN met Goud bekroond LINNENGOED Een fljne collectie HEEBENen DAMES PABAPLDIES en HANDSCHOENEN enz enz A van OS Az Kleiweg E 73 GOUDA lelephoon l o 3 f ülutkrs 98 Itours aii iiislci iliiin Vikrs 81 3 V 100 88 81 14 6 4 11 101 67 91 18 86 100 841 9OV4 91 9 i 831 486 5 108 804 164 i 9 l s 7 DECEMBEKNloiaiANo IWi 67 RniLAKD Obl Binnenl 1894 41 di o Okoodi ISSO 4 dito bn B Iha 1889 4 dito Irij Hop 188g UO 4 dito tü itoud leea 18 8 6 dito lito dito 18 4 S t PAN B Puriiel nchulrl IS l 4 Touau O ir Gouv leea t8 0 4 Q c Wuing MtiH D G ie leemn aer eC liDinAFa Rep V oblg 1891 6 UllloO Ob it 8eh 1890 6 RBNKXDILA Obl r0Qb p 1881 188 IIOV 90 191 114 10 184 186 lOO 66 66 181V 97 AwiTlADAM Obligation 1896 3 VonUDm Stnil lrau 1894 8 4iD N Afr Umte s laod Arand b Tabll CerUfi lan OallUaalKihBDlijj dito Am Hypolheekb puadbr 4Vt Cult Mij derVont Dl aand VOr H vpolh akb pandbr 4Vi Hedertandsi he baak aand 1 l ed Handelmaatieh dito I N W II Pao H p b pandbr 8 Solt H otheekb paoillir 4i i Hlr Hjrpotheenb dito 4V OomiNE O st HoDg bank aand Huil Hypotheekbank pandb 6 AMiUKa Equt hypoth pandb 4 Uaiw L O Pr Lita rail 8 Vtn HoU U S oor M j aiiiid Hij tot Eipl r 8t Spw aand Ned Ibd Spoorwegm aaad Ned Zuid A r 8pm aand 8 dito dito dito 1891 dito 6 luUlSpoofl 1887 89 A Iiobl 8 98 ioofi 100 U4V 141V 61 106 74 104 87 16 7 8iv is 4 yi b81 O 110 108 101 99 100 117 i V 101 84 Zuid lt l apwmij A H obl 8 l OLRH Waraohaa Weonen aand Rual Or Rnia 8pw Hij obl 4 BaltiKihe dito aand Vaatowa dito aand 6 Iwang llomlir dito anod 6 Kaïak Ob Aiow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Aanuu Cem Pac 8p Hlj oM 6 Chio k Nottb W pr 0 1 aand dit dito Win St I eter obl 7 Denvar It Rio Gr Sptn eert ta nUaoia Oeatral obi ii iroad 4 Louiav fcNa biilliOort T aan l Ueii o N Bpw U Ie iivp llia KiD a T 4pCt pref aand N Tork Oaua o fc W I aaod Ponn dto Ohio oblig OregoD Oalif h byp in goud ft 31 Paul Hinn fcHanit obl On Fae Hooflijn obig dito dito Llno OoLlehyp 0 6 OiHADi Can South Chort aao I V O Ballw b Na Ic h d e O Arnalard Omntbaa Mij aand Rotterd TrBmwe B4aata Hand NsD Stad Amatardam aand I ntad Bo terdani aand 8 Biwn Stad Ant orpen 1887 8 Stad Bruaael 1886 S Hola TbeiaalleBtillrO salaoh 4 Oonn ataataleanig 1880 6 K K Ooal B Cr 1880 8 Spun Stad Madrid 3 1888 Nm VfT B j Av Spool eort Zoowel voor Dames als Kinderen Blouscn Japonsloffeii PelterUeu in groote verscheidenheid billijke prgzon BDrgerlUke Stsnii GEBOBEN 28 Dec Dirk onders D van Hensbergen en A W Gestel Petronella Johanna ouders M J Boegfaeim en D de Bgk Johannes ouders G D van der Aart en J van der Kemp Johanna ouders C van Eijk en W Boera Wilhelmus Adrianns ouders C Melkert en E Jansen 24 Alida Cornelia Louiza ouders A van Eijk en L van de Akker Adriaantje ouders A Dekker en M van der Laan Neeltje onders M Baas en N Be eman 25 Gijsbert ouders J Blanken en J Klerks Geertruida Gijsherta onders G H Hordp en E Boelhouwer Barend onders B Terlouw en A Kooijman Jacobus ouders N Sluijter en J van Drielen Maria Catharine ouders P A Boegheim en M C A Dequesnoij 26 Hendrikus onders J Terlouw en A Bos Elize onders E Grendel en M Avink 27 Maria Catharina ouders H J Boelee enj Heemskerk Christiena onders S LuitjK en CBojn Gerardns Johannes onders P M van derGriend en L A M van den Hoek OVEELEDEN 23 Dec J Kraijt 2 d J Meijer huisvr van J A van der Valk j A A Boere 31 j 24 K P Ogier 65 j M P G Bul 60 J 25 J de Bruijn 79 j A M van Leeuwen j 26 J van Dam 56 j 27 G Polet wed J G Schoonderwoerd 53 j L de Brnijn 73 j ReeuwUk GEBOBEN Cornelia Jacoha onders J Schreuder en N Kmtjt Tennis ouders P Boere en H den Hertog OVEBLEDEN W Markus 18 j E Gezelle 75 j GEHUÜWD P G Slappendel en T Verwaal ADVER ENTIüN Voorspoedig bevallen van een Zooo Vrouwe E L MABTENS geh A M Hrroïss Gouda 28 December 1899 Heden overleed plotseling MIETJE BUL Hare nagedachtenis zal bjj ons en bjj allen die haar gekend hebben steeds in aangename herinnering blijven De Familie HAVERKAMP BEGEM ANN Gouda 2B Dec dat het De BURGEMEESTER van Maaatreeht geeft kennis BEDELEN onder den vorm van XieuwfaarweHm cAeii in die gemeente feiB itreugtle zal worden geweerd en noodigt de inwoners uit hem hierin behulpzaam te zijn door nte $ te geven Haastrecht December 1899 De Burgemeester voornoemd C VIRULY Hl MfilTlillllïIS soraÉi iïïsic4iii OP 8 JANUARI 1900 zaal NUT ËN VEKMAAK osthaf m G ndi s avonds S unr Mej MISA aUlTS Concertzangerea Utrecht de H H G C OASJPJÏ Vloloncel Gouda Dr j c acaosurBLu va s UBR CLOBT Piano Ooadt PBOGBAMMA Liederen van Brahhs Schumank Wolf SOMMEB WAOHBE HoLTHÏSIÜB CU GoDAED Sonate voor Piano en Cel van SAiuT SAess Solostnkken voor Cel van BotuiiANN en d Indï Solostnkken voor piano van Bbahh Cho pis en Libit ï i Loden v d Kunstkring f O M Miree niet Leden f 1 MU t I oaaobaddjrkala as ga makkalvlutapoatniüiMalnoflIoiraa tn vooral damea au lDii8eraelioanw tlc UdaAppraaufTanCM li8llar4C Barlla 8aalb Sfe H Maa Ma ai8 WIUV naam ea IUllalumalk nitn aar fc a V tf ükl a j l MmmfH vMMm Éwaiiaawa aaa 8aaaiti 8nih p eartaaaa lMa