Goudsche Courant, vrijdag 29 december 1899

No 8081 Zaterdag 30 December 18 9 388te Jaar ng mmmi coürmt mi meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon fn De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzordenng van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 125 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IF CEI TE N ADVERTENTIipN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer Centen Qroote letters worden berekend nsar plaatsjnumte liuending van Advevtentiën tot 1 uur iles midil Spreekuren van 16 tot 4 uur DONDERDAGS van 8 tot 4 irar VRIJDAGS van t A trar ZONDAGS afwezig GODSA Dnk vu A BRINKMAN A Zh PEAIISCHE STOOMVEEVEEM H ebeiiiisrbr Wassrbrrij Tin H OPPE IIEI IËR 19 KruUkade Rotterdam Oebrereteord door Z M des Konins d r B lgeo Boo dU pAt TOOT GOUDA de Heet A VAN 08 Az 4p6oiftliteit Toor bet Rtoometj en rerven vau alle Heeron en Obtnetf ardeTOben alsook lUle Kinder oedereu Sfieciale lonchting voor het toom d fait plache mantel veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enx worden oaar dv aieawete en taatate methode t eveHd Alle goet u betz gestoomd ol gevertd worden onnRadet k voor de ftezondbeid olgenfl itaal bewerkt EERSTE NEDERL NDSCHE RIJWIELFABRIEK Directear H KUKOËUS DKVKNTER Model yi zonder rem en schermen t 87 50 Model a met 90 Model t 110 Model AA 186 Model AAA U5 LUXE BIJWIEl 160 OEWONE ACATEKE8 155 tUXE ACATtNE 180 PS DAMES KETTINGRIJHTELEN opalle prgzen l 5 hooger Verlei eDW ordig r J C DmJITEa Gouda Reuzenpakket visitekaarten mei Tran§vaal Ailinin 100 no f as HO a eux en Na ontvangst van postwissel groot ƒ 18 Verzenden w5 alomjranco iOO ééi r rnie riHITBKAABTJBS op fljn glacé arton m étni met 100 Enoelopven k O ieder evenwel tot koopen 16 noopen ven wy daarbi geheel kosteloos ten Ie it beroemde Triinittanl Album beTMt ndo de geheele geschiedenis der Znid AfrikaaSsche Eepnblieken van at 1652 op geluisterd door rnira 30 illustration en een Kaartje van Trannvaal ten 2e Eon Bom der Amsterdamsohe geldloter gebaseerd en geheel werkend oo de Ned Staatslotero kans gevende op prflzen van t ipO 150 f 30 f 26 i 20 f 10 5 enz ten 3o Een zéér fraaie Salonncheurkalender voor 1000 Bovendien ontvangen de eerste lOO bestellers nog een geheel compleet Naametempel UnA 4i ¥ T dns postwissel te jnaaSl W eenden ad ƒ t l met dnidelgke opgave van naam aan de AMSTERD GELDL 2o Tan Stecnstr 40 Amsterdah en u ontvangt bet grootste en mooiste PAKKET wat tot heden is gegeven Een ware Schat TOOI de ongelukkige laobtoffers der Zellb l kkilig Onanie en geheme lit p ttingen i het beroemd work Z Pr Uetau s ELFBEWARI i Bollandnhe uitgan ibat 27 alb Pr ts 2 gnlden Ieder die aan de rt rschrik kalqkfl gevolgen van deu ondea lydt moet het laven de opivchte leenng di het geeft redt jaarlgks duizeud ha een lekeren dood Te rerkrngen bfl hot Verlaga Magann ke baipug Neiiuiarkt 34 tnuoa tegen iniending van het bedit ook in poitiegeU en in eiken boekhandel in Holland OeoomDmeei de N TDDR 6ENEESINRICHTIN6 door pUiiteu kruiden ozon water licht liicht enz Bizondere behandeling van zenawzlekten verzwakkingen als gevolg vanlosbandige leefwijze of jeugdige buitensporigbeden hoofd en ruglijden Slêekziltllt BiaaglUden slechte bloedaueuKlnt ziekten der torwusellng borstlUden rheuinalUmusIsschiat vlechten en huidziekten BiUgk pension Externe behandebng in speciale gevallen ProBlieetUB op aanvrage t Mi en raac II San torium ArentsburgÜi VtMNIMlHe bij Den Haag a i de Geonbrug HANNOVERi Levensverzekering ZONDER geneeakundig onderzoek Aanbevolen door en inlichtingen te verkrijgen by den Hoold Agent s o k 9 A K VAN DER GARDEN VT ICnsTHC IbTIDEL I E ISr Kort overslcbt onser PrUsoouraDt 12 fless 12 12 flesch SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 60 per ROODE n WITTE PORTWIJNEN 15 MADERA S droog en zoet 18 VERMOUTH la Turin 160 © 1 BODEGA CHAMPAGNE 175 B Per Fl Pe Ank 46 Fl I g SS COGNAC A f 1 75 f 2 25 f 2 75 f 3 26 f 3 75 en 6 V SCOTCH WHISKY 2 25 a I ma O O k BOI IDEJL Crx o LISTRAC f O 65 Nto f 27 75 CHATEAU VALROSE O 75 31 St E8TEPHE 0 85 36 5I St EMILION 1894 1 42 t PADILLAC 1893 125 S3 8 GRAVES Witte Bordeaux 0 34 SAUTERNE 1 42 O ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 BOURGOGNE 110 47 Do Sesschen zfln m de prflzen begrepen en worden k 3 ets per stuk teruggenomen By elke hoeveelheid verkrygbaar bQ l e flrina T CRCKASi Gouda VISITEKAARTJES gedrukt met letter naar verkiezing zijii in alle Tor ma ten en m ode II e n verkrijgbaar blJ k BlIIllAI k ii Lange Tieiideweg D 00 PRAEPARATEN VAN r l 11 n 9 9 f A h P meest krachtige en verstert nde KINA W N teg zwakte ygmug fc amvii oo l hij kmderei Ills volwassenen lebrek aan eetlust Blechte BljarrerterlnK zenuwboofdpijn ter vertterWng na ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen OUIKALaROCHE FERRUGINEUX in het biyondcr tegen Bloedgetrek Bïeekzucht kwalen van Kritischen leeftyd eiu erkr jgbaar m flacons d 1 00 en 1 tA k1 Opt voedzaain ver terkend aangenaam van smaak vnorda elijkschgeb aik j y kinderen zwakken en klleraclitlge gestellen icer aan te be vf kii Als geneeskrachtige drank 1 ij gtoortüssen der apijsverteringaorganen en diaithee ook Yo r zuigelingen en kleine kinderen l njs per bus i H Kgr ƒ 1 70 A H Kgr O 00 H Kfir O 60 ê Melksuiker j S t fl J t Asthma Cigaretten S X tï vI V SS r7 SL S doosjes ft O 80 en 60 Tamarinde Rnnhnnc fruit purgatief tegen verstopping Aam Ralmiflk Pa fillfkQ atgemeen erkend als het BESTE huismiddel raMIIICb i J Ho t Verkoudheid en KeelpUn het s een tlUmoplossend en verzachtend middel bü ultnemendbeid uitsluitend in J □ flcschjes verkrijgbaar Prijs O BO per fleschjc J ft Prmj ttltn rtm KRAEPSLIEN ft HOLH te Zelat Oh at ut roorttgn ram tttoMefttM waarop ih naam tm handleêkemiÊ m p rkrUfb ar htj 4 mm 34potk k9i $ n f i offülM KRAEPELIEN 8i HOLM Hofleveranciers ZEIST ïx ic Migraine Cong tiMetc voomlookafsUutanB voor kinderen bewijzen de tamarinde bonbons vai KKAl PI I If N HOLM belani njke diensten duT de vorm voor het k n 1 begeerl ijk en de bninak aangenaam is Pnjs per doosje 0 90 en ƒ O 60 ZUIDER HYPOTHEEKBANK geee$tlg4 te BHEUA Maalschappelijk Kapitaal Ken NiillocH Guldeil waarop 10 pCI gestort Oeheet geplaatst Directeuren Mr B B VAM KAASDUE en E J r D £ BRXIVS De Bank verstrekt voor uaête lermünen gelden ond Eerste Hypothecair verband op Hnizen en Landervien tegen matige rente mmder vooruitbetaling en tonder bijbêrekenin van ndmtnistrntlekoeten en geeft 3 en 4 pCt Fmmébrleetu mt in stukken van 1000 500 en 100 interest 1 Jannan en 1 Juli I Nadere inBohtlngen te bekomen ten kantore der Bank zoomeie te Gouda bi de Firma MONTIJN DOBTLAND ODDEJAARSAFOHD WARME APPKLBOLLKIM ea Sotic zenbroodjes raa S tol 9 nur Mt L £ BESZELZEN GOUWE 65 fi leaw OBoralreOen Frof Dr Luben welbek Dd usinr KBACBi Buxta Allm Milt mrt Ftbmbmirk tot Toortdurende radicale en sekere gaoezing aD alle mHi de meeit hardnekkige xenuw tiekten Tooral ontataan door afdwalingen op jeugdigen leeftijd Totale genezing lan elke zwakte Blee incht Benaawdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpgn alechte Bpflivertenng OoTennogen Impoteni PoDptione nz üit Toonge proBpectns n Irj r r Resell 1 9 3 v dubbalelen i 1 C l 0 nln I PepSt M Wh i VeRte Mtbommiil ü póti M Cléban t Co Annterdam F Happel a GniTjnbage 1 I almmant do Jutif ii Bottordaaa V S k Co Gouila rn bil alle drofristen i eeii Engelsch ittB r EcM BOEUENBHOOD t9 eent de K G A SLEGT P A EtXJS NIEUWE HAVEN 28 ORANDS MAaASma DO Frjntemps NOüVhAUTÉS Wtj verzoeken de Dames die ons geillns titerd mode albnm voor het IVinterselKoen nog met ontvajigen hebben dit te willen aanvragen aan HIJULESJALUZOT C Paris Hetzelve wordt dan omgaand gratl en franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vrfl van alle kosten aan hnis met 5 verhooging tieexprdilie kanloor te Koiendial N U m Pst F DIKE ODDi if SCHIEDAMMER GEÏÏEVEB sterk 1 N IGMaX3AP VorkrURbaar ba t PEETERS Jz Ata bewiji van ecbtb Ldii caebet en kurk Bteodi toop1 en ran ilau oaam der Fum p nopPB E CASSITO ÏANüAltrs Turfmarkt Gouda Met bet oog op den Nieuwjaarsdag Tergoh ntde OüDDSCHE C0U 4ANT niet des Maandaesavonds maar des morgeaa van diea dag Nieuvrjaa stren Chen worden aaag nomen tot Zaterdagnliddag 4 uur KAMEK van ARBEID VOCE m BOUWBEDEIJVEN te GOUDA BURGEMELSTER en WtlHOaüERS der Gemeente Gouda Gelet op artikel II van het Kiebteglement voor de Kamers van Arbeid Herinneren de hoofden ol bestuurders van de navolgende bedrijven het bewerken van Hout Steen en Metalen het Schilderh Behangers Stukadoors Man denmakers Rietwerkers Aardewerkeis en Straatmakersbedrijf het ontwerpen van en het houden van toezicht bij het uitvoeren van BouwiJlannen de 4oek en Courantdrukkerijen de Aardewerk en de Pijpenfabricage aan hunne verphchtingen om vóör 15 Januari s eene lijst of zoo noodig lijsten op te makiin van de namen en van de voornamen der mannelijke en vrouwelijke personen die in hun bedrijt binnen het gebied der Kamer van arbeid als patroons of in hun dienst als werklieden werknaani zijn geweest gedurende het laatstverloopen kalenderjaar of wat het bouwvak betreft fsimeoie het tatge tijsjvak van zeven maanden dat in dat bedrijf is gewerkt en om die lijst of lijsten vóór 15 Januari a s te zenden aan Burgemeester en Wethouders voornoemd Op de lijsten mogen niet vermeld worden zij die gedurende den bovenaangegeven tijd met bin nen het gebied der Kamer van arbeid bg hetzelfdehoofd of denzelfden bestuurder zijn werkzaam ge wcest Op de lijsten behoeven niet te worden vermeld II die geen ingezetenen des Rijks ol geen Nederlanders zgn of op den 15 Februari a den leeftijd an 25 jaren met zullen hebben bereikt Zn die gedurende het laatstverloopen kalender jaar of wat het bouwvak betreft met gedurende het laatste tijdvak van zeven maanden dat m dat bedrijf is gewerkt in het bedrijf van heUelfde hoold of denielfden bestuurder werkzaam ïijn geweest en die aanspraak kunnen maken om op eenekic zerslnst voor de Kamer van arbeid te worden ge plaatst worden er voorts aan herinnerd dat zij daarvan vóór 15 Januari a i aangifte kunnen doen bij Burgemeester en Weihouders voornoemd De lormulleren der lijsten en der aangiften zijn vanaf heden ter Gemeente Secretarie kosteloos verkrijgbaar Gouda den 28 December 1899 Burgemeester en Wethouaets voornoemd R J MARTENS De Secretaris BROUWER FEVILLEIOJM Vrij naar het Engelsch 2 Ik mrtn dat het de denie dag was na sheeren Sprinkler s plcisterbekleeding toen zi n ega erg cnuwachtig was bij de gedachte dat Samuel morgen zou probeeren het af te nemen Onder die opunnduag en aangespoord door Flora beraamden WIJ het plan om op dien gedenkwaardigen dag een watertochtje te maken Wij zouden met oa njwielen in een stoom barkas gaan voorbij Chatham dok naar Port Victoria op het eilandje Gram dicht btj de Nore daar landen en naar het onbekende land van het dorp St James rijden daar ons twaafuur e Tinden wanneer er iets dergelijks bestond en terugkeeren naar onze barkas om naar de Rochesterbrug terug te stoomen en te acht uur te dmeeren Oat was zoo te leggen de ruwe omtrek van ons plan Mangold alt lastig met zijn tegenwerjHngen diende een amendement in door namelijk een elektrische in plaats van een stoombarkas voor te stellen en wel op grond daarvan dat wij gMn man aan boord noodig hadden maar zelt xooali hy seide het ding konden bewerken RAMËK van AUBËIÜ VOCE DE OONfECTIEBElBIJTEN te GOUDA BURGEMEESTER en WETHOUDFRb der Gemeente Gouda Gelet op artikel ii van het Kiesreglement voor de Kamers van Arbeid Herinneren de hoofden of bestuurders van de navolgende bedrijven het vervaardigen van Klecderen Hoeden of Schoenen de Wsbch en btnjkmncntingen de vervaardiging van Touw Koord en Kaar senpitten de Garenspinnenjen de Kaarsen fabricage aan hunne verplichtingen om vóór 15 Januari as eene lijst of zoo noodig hjsten op te maken van de namen en van de voornamen der mannelijke en vrouwelijke personen die in hun bednjfbumen het gebied di r Kamer van arbeid ils pitroons o in hun dienst aU werklieden werkzaam ijn ge neest gedurende het laatstverloopen kalenderjaar en om die lijst otjijsten vóór 15 Januari a s te renden aan Hurgemeester en Wethoudew voornoemd Op de lijsten mogen niet vermeld worden zij die gedurende den bovenaangegeven tijd niet bin nen het gebied der Kamer van arbeid bij hetielfde hoofd ot denzellden bestuurder zijn werkzaam ge weest Op de lijsten behoeven met te worden vermeld ZIJ die en ingezetenen des Ryks of geen Nederlanden rqn of op den 15 Ftbniari a s dch leeftijd vin 25 j iren niet zullen hebben bereikt Zij die gedurende het laatstverloopen kalender jaar in het bedrijf vnn hetzelfde hootd of denielf den bestuurder werkzaam zijn geweest en die aanspraak kunnen maken om op eene kiezerslijst voor de Kamer van arbeid te warden geplaatst worden er voorts aan herinnerd dat zij daarvan vóór 15 Januari a s aangifte kunnen doen bij Burgemeester en Wethouders voornoemd De onnuhereif der lijsten en der aangiften ijn vinaf heden ter Gemeente Secretarie kosteloos verkrijgbaar Gouda den 28 December 1899 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARIENS De Secretaris BRüUWFR Büitenfandsch Overzicht Na de eene dag na den anderen voorbg gaat zonder dat men van aanvallen derP ngelschen hoort zonder dat zeKs belangrgke troepenbewegingen gemeld worden komt men van zelf tot de conclnsie dat er wat de Engelschen betreft vooreerst niets zal worden ondernomen en gewacht tot de men Wie zal dat doen vroeg Sprinkler die cenigs eins onaangenaam werd aangedaan door de ge hechtheid van zijn pleister Ik antwoordde Manaold Ik weet er alles van en heb veel ondervinaing van de nvier Zonder verder redekaveten maakten wij de kwestie uit van elektriciteit versus stoom ik bedoel natuurtijk dat wij de kwestie ondiéi ons uitmaakten Er waren nu nog wel eenige bezwaren uit den weg te ruimen met betrekking tot formaliteiten en stuurmanskunst maar Mangold wist ze uit den weg te ruimen door die kleine munt die tot ieders hart spreekt en zoo werd er dan overeengekomen dat weer en wind doende de barkas voor ons zou klaar liggen aan een kieme pier tusschen scheepstimmerwerven en zware kranen om bales op en af te hijschen tegenover het station Strood van den Zuid Ooster Spoorweg Geen schooner dag lichtte over Engeland dan die volgende op den dag van onze Ifraoordplannen Als schapen die tar slachtbank gaan reden wij te elf uur op onzo rijwielen de pier op en vonden er de kleinste barkas die ooit door ecBig bekende kracht is voortgestuwd en die Lively genaamd onder de hoede van een jongen in olieachtig blauw s rge op ons lag te wachten Ik beken dat vtj wat de barkas betreft iets grooters hadden verwacht In de eerste dnfl van ona aankomen had de eerwaarde Samuel zich jelf en zijn bicycle aan boord van een onooglijk vaar tuig van eenige honderd tons gewrongen dat handel dreet op Holland en beweerde dat het we versterkingen er zijn en de meawe opper bevelhebber zgn plaa te Kaapstad zal heb ben oitgiswirkt De Londenscbe oorrespondeut van de New De Engelsche bladen beginnen te klagen over achaarschte aan steenkolen voor een deel daaraan toe te schryven dat velemQtiwerkers voor deo kry sdienst zgl opgeroepen De Tïmes voorziet dat vele groote labueken tegen hali Janoari het werk uilen moeten beperken omdat de fiteenkolen te Bcbaarsch en ie duur zga Daar de handel toch al gedrakt ia m Engeland aoa dit een meawe ramp z n Jlon van de belaogroksto berichten van de laatste dagen is dat de Zoldafrikaanselie paai denziekte is gitgebroken onder de paarden te velde De eerste telefcramiuPn spreken weliswaar vnn een soort van inünt nzn maar de rimes heett waarscliönJgk goitjk met to vermoeden dat men met de Zuidairikaansche paardenssiekte to doen heeft Zoowel paarden als mnildieren en ezels zgn aan de zioktc opderhevig maarffcrwjl gemiddeld 95 pcrcuit van do zieke ni rden een lichte zjekte af De eeiste epidemie ondtr de paarden is in 1763 waargenomen aan oen van de latere epidcmieén stierven niet minder dan 70 000 paarden en maildieren Men begrgpt van hoe groeten invloed daarom het uitbreken van deze ziekte op het beloop van den veldtocht kan wezen Ongetwufeld uilen ook de Boeren er onder l jden maar zj zullen zeker butgds hun maatregelen genomen hebban deer zooveel mogoiyk gezouten dieren dat IS die de ziekte gehad hebben te gebruiken De versch aangevoerde en niel aan het klimaat gewende paarden en muilen van de Engelschen zullen in veel grooter getale aangetast worden Het gebrek aan beweegIjdheid van de Engelsche troepen dat zich nu reeds zoo sterk laat gevoelen zal dientengevolge aldoor toenemen en als de ziekta ditmaal e n groote uitbreiding krogt wat volstrekt met onwaarschgnluk is tengevolge van de groote opeenhooping van ru en trek dieren hebben de Boeren een sterken bondgenoot gekregen en de Engelschen eon nieuwen gedachten vuand De Londensche correspondent van de Inde onz barkas was Beleefd maar beslist werd hij door matrozen tegen gehouden en in die pauze ontdekten wij den notcdop Lively voornoemd die er uitzag als lie sloep van een koopvaarder en die vroohjk onder den achterstevennen het groote schip dob berde Het lag zóó laa dat wij er m moesten kooien langs een ghbberigc trap en toen wy er m waren bleek het laden van drie cycles en onzen tandem een sware taak te zijn die menig vmnige opmerking van de omstanders uitlokte De elektrische jongen in zijn olieachtig blauw serge keek de machines ook achterdochtig aan Maar alles werd ten einde gebracht en de jon gen ging de trap weer op met de aanwigzing dat de accumulators voor zes uren geladen waren Bij het woord accumulator schrikten Mangold en ik zichtbaar en wij dachten aan den heer Manytrap maar wij bedwongen onze aandoening en wachtten totdat de jongen was heengegaan voor dat wij zoo als Mangold het uitdrukte aan het werk togen Wij beseffen beiden dat het hmveng was om aan het werk te gaan zoolang hij toekeek Hij draalde maar wij waren heel langzaam in het schikken en plaatsen van de rijwielen en dat putte ten slotte zijn geduld uit De bemanning van den koopvaarder was echter met 200 gemak kelijk at te schudden zij hingen over boord naar ons te grijnzen Het was niet te doen om op hun vewtrek te wachten en buitendien lagen wi zoo dicbt bij hun schroef dat er bepaald gevaar voor ons was wanneer xij m bewegmg kwam pendanoe tekr ft op gezag ran een diplomaat wiens positie h M m staat telt dezaken te overzien Ik ile voor t oogenbUk aan den politleken horiiont van Enrojia geen enkela Haw jiing Toor bemiddeling Om een BoUtleke actie van de groote mogendheden u orgaoiseeren ten einde Sogeland te aoptD naar Tredesvoorstelleg te Iniiteren ion ben ten staatsman noodig hebben die vreet ik niet bestaat Ik tal hom niet lo Bosland ik zie bem met ia frankrijk Wel ia er d Dnitsche keiler maar deie monareli die ajs de Engelschen overwinnaars waren geweest zich waarschuulgk zoo hebben doen g den opdat z geen misbruik zouden maken van hun ovei winning zal uiet door thans tusschenbeide te komen hot gevaar willes loopen om kwade vnendeo te worden met Engeland zonder zich vooraf te verstaan met dea Tweebond d w i met Frankrgk en Bnsiand en zalk een entente 18 uiterst rooeielttk Ëene poging tot beSiiddeU g ion op het huidige tjdstip slechts kunnen nitjaau van de Amerik Unie wanneer de n egiog ten gnnste van de Boeren dlo zich begint te doen geldon ide groote repdbliek breeder verlundKigen aanneemt IMt beroep op den gooden wtl der groote repibliek aan de overzyilu van den oceaan to el nog d nidelijker ttitki jïg jioe slee tot bemlaaehiig al wordon beproeld Want m de Unio ia tot dasver niets gebleken van eenige gezindheid by de offtcieele lichamen om iets te doen in t belang van den vrede Met den flnancieelen toestand van Spanje J8 het no zoflderhng gesteld Van de 17 flnanciecle wetten welke de minister van financiën heeft ingediend z jn er m$ar vi f afgedaan De rest is blyven liggen Én daar onder zyn zeer belangrijke zooals de ontwerpen op de inkomsten de alcohol de m jn de tabaks de stempel de verterings en de vrachtbelasting benevens die op de snccessie en den overgang Voorts iian van de bogrootmg van uitgaven nog onafgedaan de openbare werken en gedöeUelyk ook oorlog jastitie en blnnonlandsche zaken De Minister rekent or echter op dat hiJ het met het nu reeds toegestane voorloopig wel zal kunnen stellen vermoedeluk rekent hy daarby op de overeenkomst mot de Hank van Spanje waarby deze van 1 Jannan 1900 af den dienst van de schatkist beeft overgenomen De Bank opent den Staat een jaarI ks krediet van 75 000 000 peseta tegen oen rente van 3 pCt en doet alle betalingen Mangold stond nu met den hefboom m de eene het stuurrad in de andere hand eu zag mij veeibeteekencnd aan toen hij vroeg Willen we gaan Ik voelde rag niel op mijn gemak toen hij die uitdrukking bezigde zij was te laodrottig Ik verborg echter raijn gev elen3 en zei Wel zeker II ij haalde den hefboom over en wij gingen maar met zoo als wij bedoelden want met veel geplas van water aan onzen achtersteven gingen wy achteruit Hola nep de eerwaarde Samuel blcekerdan ooit en klampte zich wanhopig vast aan LivelyV zijde Een oogenblik later stootten wij tegen een visschers smak die voor anker lag en vier opgerold zeil aan een dor blad deed denken die manoeuvre haalde ons eemge lerwih parlementaire taal op den hali en menig spotachtige opmerking Groote ScottI De verkeerde kant prevelde Mangold die vr esehjk rood werd en met alle macht den hef boom naar de andere zijde overhaalde Zoo zuchtte hij nu is het beier en wij kwamen au in beweging roet den boeg vooruit zooals dat bij groote en kleine schepen gebruikelijk 13 Wij haalden allen vrijer adem De rivier wasniet at te bezet en wy gleden eenigen tijd heerlijkvoort Door de een ot andere ondoordachte evolutie in het bturen bracht Mangold ona te dicht bij de pier vun Chatham die vol volk was Tardi vtrvPifl J