Goudsche Courant, zaterdag 30 december 1899

WlDterdleast 18 9 190Ü AanKevangeo 1 October TUd vao Greeowlch Ulrecte SpoorweKverblDdlngen met iOllUA it S X Ooudi 7 10 T 88 8 18 8 88 0I 1 14 85 8l I MoordriHslit door 7 87 i 46 MiauwarVirV i 7 84 8 81 i 0 iHin aottordun M 8 80 T iO 1 08 V 8 9 48 P 1 KothirdamD F 1 41 8 88 Hfttordun B I ll 08 10 11 0OIlDi 0TTH0AU i nrt M 10 4 n ll ll ïl ll U 18 58 l 6 111 8 86 8 41 7 4 1 10 10 10 87 n u 10 17 10 14 I 10 81 i 10 40 10 88 UM U 8 5 1 6 11 7 14 1 1 07 1 14 1 18 6 40 8 80 7 88 ir ROTTERDiU OOUD A nw T r S M 0 lt 10 M 11 80 11 57 I 40 ri n u 8 14 00 8 lO m 10 17 1 FMolteUtf op 4ia loop h lot t ki a worioii IMI 4 11 54 MM 18 84 1 06 Bollmdjoho opo X ilr uppUdiealWuiii do Coipotaio de Wo M UU OOtUA UbN Ha Otioo TOno 9 88 9 67 10 1911 16 11 18 19 U 1 08 1 01 1 14 8 46 4 18 4 65 5 85 11 80 1 18 6 07 11 41 1 8 618 11 66 l S 6 81 8 58 10 11 10 48 11 46 11 46 180 1 41 1 41 4 15 4 4 5 87 6 86 10 08 t0 4 ll I 10 1 10 87 liM 10 44 LI 07 11 44 7 5 8 10 t 9 1l 8 11 8 8 81 e 8 41 8 48 8 40 Ha 5 41 8 00 06 7 80 7 15 8 115 8 18 9 08 48 lu U 11 17 11 86 ll o l SO 8 41 3 00 4 0a 4 5 4 6 6 80 II 7 41 7 55 8 66 9 48 10 1 Voorliurg S4 g j 10 17 18 4 61 18 9 4 Zoelara t 01 lO Si 1 60 6 01 8 10 10 08 rm A m 11 18 1 4S 1 01 6 18 SJ 10 1 UouH 1 14 7 11 7 4 1 fl P9 ll9 86 iO 18 10 4 II 7 1108 U 871 118 148 17 7 6 0 S 7 004 808 10 8 0 86 10 48 G O i It A A UHTKKDAM viao fWa i U 8 8 0 8 11 9 18 10 10 10 57 11 05 1 081 88 8 88 1 6 08 86 8 18 6 8 8 10 88 Ali t W 8 01 8 6S 09 10 10 10 6 11 48 11 871 18 8 18 411 4 57 6 80 8 618 00 10 0 O tOlO O 1 48 Aauua 8 1 V 03 18 10 16 11 0 1 08 1 10 8 0 8 41 4 80 1 II 8 116 laiO 8 10 8110 8118 00 U I U V I I h li t H vlM roo Jï 10 67 18 00 II O 8 16 3 W 4 88 I 4T O 55 3 9811 11 8 88 J IO 11 81 8 40 8 84 8 18 7 18 8 4811 41 U 8I 1 11 8 118 8 60 1 04 8 88 G 40 7 8 8 11 f S f T B 40 tv C 815 7 1 8 11 88 9 1 1 46 1 11 11 08 11 1 3 15 8 81 4 46 8 10 7 8 8 10 t 4l Una W 6 4S 8 60 7 18 8 as 8 68 t 8 10 14 10 61 80 8 6 1 8 80 10 00 11 10 11 1111 40 1 41 8 80 8 45 6 0 86 7 80 8 86 10 00 7 17 7 8 1 8 18 9 0 9 84 10 18 10 4111 811 011 14 LU 81 65 1 53 8 81 8 4 9 10 10 16 10 88 11 38 11 01 1 87 S Oi S iO 8 6 t 48 6 18 8 41 61 7 88 6 16 3 8 14 10 88 11 65 18 87 4 88 7 J i u aa i n ii i o a S 30 7 01 8 81 10 48 1 16 4 8 1 7 87 9 49 I 4 17 4 18 8 47 7 618 14 ll 11 10 6 60 7 17 7 87 1 36 9 01 9 88 1 61 10 6 ll IO 11 11 11 81 8 U 3 40 8 88 4 48 5 10 8 10 7 11 7 11 8 18 10 01 1 18 11 1 Mn bnitenlasdsche BcbuldeiBcbers Als de scliatkiatbiljetten die op 30 Juni vervallen ongedekt blgven mogen ze met zes maanden worden verlsngd Het is onbekend welken pit de Staat voor die overeenkomst heelt moeten geven vrelke bem in allen geval weer meer afhankelijk maakt van de Bank Bebalve de verdere aldoeDing van de flnancieele wetten zullen de Cortes als ze op 2 Janaari weer bijeenkomen een belangrjk voorstel vinden om bet geknoei in de politiek tegen te gaan Er zal worden voorgesteld om bet lidmaatscbap van de Cortes onvereemgbaar te verklaren met hetbekleeden van eenig staatsambt of van eenig ambt in koninklgken dienst Uitzonderingen zullen worden gemaakt voor de ministers de generaals en admiraals de hoogleeraren aan de centrale universiteit den gonvernenr den Ipcalde en de leden van den Baad van Madrid Ml nog enkele anderen ttagtstraatspersonen zullen als ze tot lid tan de Cortes worden gekozen als boven de formatie ter beschikking worden gesteld en officieren van leger en vloot komen op nonactief Dat kan allicht wat bSdragen tot zuivering van bet Spaanscbe parlementarisme Verspreide Bericlitcn Feasikuii Flabant directeur van de hoogere handelsschool te Lille beeft aan Panl Déroulède een brief geschreven waarin hji verklaart met de door deze in den Senaat geuitte beleedigingen in te stemmetl De raad van orde beeft deswege met algemeene stemmen de school Flabaat uitgesloten De rechter van instructie Fabre beeft gistermiddag oenige paters Assomptionnisten verboord in verband met de tegen hun orde ingestelde vervolging De Siècle publiceert een adres onderteekend door 603 personen uit bet vastland van Europa Engeland en de Veroenigde Staten en waarin de leiders der dreyfusisten worden geluk gewenscht met de energie door hen betoond In het Loire bokken neemt het aantal stakende mijnwerkers toe het is reeds gestegen tot ruim 8000 De Parvjsche doctoren Sappelier en Thébanlt hebben aan de Académie do Médecine kennisgegeven dat zij in samenwerking met den icheikundige Broca een scrum ontdekt en I met goed gevolg beproefd b ib n dat tegen alcoholisme behoedt Het serum wordt verkregen uit het bloed van een paard dat te voren gealcoholiseerd ii Men beweert dat injecties met dit serum een onoverwinneiyken afkeer voor alcoholische dranken veroorzaken Dditbchland De bakkersbond heeft zich uitgesproken tegen het sluiten der winkels om 9 uur s avonds Botterdam Baun Rottardam D P Battardam M Oapalla Hitawarkaik Hoordraakt oada 4 48 4 66 8 04 8 11 6 17 6 48 M 6 08 8 14 8 10 8 10 7 44 M All 1 Um il rt boUl 7 16 8 0 8 41 i ll J a7 8 58 I 7 48 I OI 9 14 1 07 1 86 19 8 Quad Ztjtaoliuiian MoerkapaUe Voorburg Hana ifi Ilüa aikoinii tUon oa lo UlM oaM 84 7 60 5 18 9 07 5 10 5 85 6 48 03 7 4 f f ouila Uudalr Woard ÜJWh Uuach er Jou Oud louda s Prins Arenberg die als officier der Dnit che troepen in Zuidwestelijk Afrika een neger op gruwzame wijze heeft gedood is door den krijgsraad veroordeeld tot d ie jaren vestingstraf en verwSdering uit het officierencorps Onder leiding van een eersten luitenant is prins Arenberg te Hamburg aangekomen ËNOBLAND Koningin Victoria vertrekt beden van Windsor om den Nieuwjaarsdag op Wight door te brengen POKTÜOIL Een uit Oporto aangekomen soldaat is in de kazerne te Lissabon door pest aangetast De zieke en zijn geheele compagnie zjjn in het lazaret gebracht SPASJE De kapitein generaal van Catalonie Despnjols beeft zm ontslag genomen Generaal Gamir zal hem opvtfjgen NNENLAND STATKN GENE AAL KCBHtlTK KllftKH Zitting van Donderdag 28 December In de vergadering waren ingekomen de soUicitatiön voor de grifflersbetrekking en wel van de heeren Mrs Boers advocaat te Utrecht Baron van der Feltz grifflei der Staten van Drente Baron van Vredenbnrgb hoofdambtenaar bij den pensiocnraad Mr Canneman advocaat en raadslid te Arnhem en Mr ZlUesen commies griffier der Kamer Medegedeeld werd dat door de atdeelingen benoemd werden tot voorzitter de heeren Godin de Beaufort Pynacker Hordijk Virnly fioél en öeertsema Na aanneming van eenige ontwerpen o a tot uitbreiding van bet recbterspersoneel te Rotterdam worden de bescbonwingen van staatskundigen en flnancieeleo aard over de Indische Begrooting geopend door den heer Geertsema met een betoog dat er eenheid bestaat tusschen de Nederlandscbe en Indische Bnanciën en de comptabiliteitswet geen scheiding daartusscben kent De onzekerheid daaromtrent schaadt onze eerlijkheid en verstoort de verstandhouding met Indië H j wil dus meer zekerheid voor de Indische bevolking ook met geldelijk offer daartoe De heer Röell waarschuwde tegen afschaffing van rechten ten voordeele der rijken maar ten nadeele der inlandsobe bevolking Hij en de minister verklaarden zich niet voor bepaalde scheiding tusschen de Nederlandscbe en de Indische financiën maar w l op administratief en belastinggebied De minister constateerde dat ook blijkens getuigenis van onzen consul generaal te Pen ang de bevolking meer en moer waardeert de vestiging van een goregeld bestuur op Atjeh Bij uitgift van mijnconcessiën zal op veranderljke omstandigheden gelet worden Het algemeen debat is daarop gesloten Over de reorganisatie van het binnenlandsch bestuur is niet gesproken Heden zijn de afzonderlijke hoofdstujfken aan de orde ll l U 41I 11 11 IIJI if lO 11 18 11 18 88 40 lO U 10 1 10 88 10 48 61 11 85 7 6 8 18 in 1 1 19 Op een aantal tot hem gekomen vragen om inlichtingen aangaande de opricb ting van schietvereenigingen het aanleggen van schietbanen en andere in verband daarmede staande zaken heelt de heer W van Waning Bi esident van de Kon Vereeniging van Ned Scherpschutters geantwoord in de Scherpschutter Dit antwoord is thans afzonderlijk in drnk verschenen by de uitgevers Vermande Zonen te Hoorn Gemengde Berichten Gedurende de tentoonstelling te Parjjs zal op 13 en 14 September gehouden worden een congres over boomteelt en vrucbtencultuur Als eereleden van dit congres treden op eenige bekende pomologen nit Europa en Amerika uit Nederland de heeren Jac P H Galesloot vice voorzitter der Pomologische Vereeniging en J D Onderwater voorzitter der Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde Besproken zullen o a worden aanleg van boomgaarden de beplanting van publieke wegen met vrnchtboomen bewaring van vruchten in de open lucht en in bergplaatsen invloed der veredelingen tranporttarteven insecten en ziekten bemesting en tuinbouwonderwijs Uit Amsterdam meldt men Het stoffelijk overschot van den brandwacht H Baptist den man die op den kap van den stadsschouwburg nitgleed viel en bijna terstond overleed is gister ter aarde besteld op het Barbarakerkhof De baar werd voorafgegaan door de Harmoniekapel der brandweer en gevolgd door 52 kameraden en was versierd met eenige bloemkransen waaronder een van den commandant der brandweer Eorgisteravond is te Arnhem de wegwachter H bij het seinhuis der Velperaansluiting door een trein overreden en gedood Een Znidafrikaansche krant bevat den volgenden brief van een jonge dame te Ladyamith aan hare zuster te Port Elizabeth 4 48 4 65 6 01 5 0 8 18 4 08 4 18 4 4 58 6 11 4 04 411 1 64 f O 11 18 18 88 1 85 I Oi 8 1 51 1 4 L5I S OI 8 0 8 8 11 8S S 41I 4 40 4 10 4 67 6 04 6 10 4 Ö 4 14 4 0 15 7 17 8 16 8 4 7 45 to lO ti 10 68 10 48 10 58 11 18 11 8 9 19 10 00 10 84 i 10 64 1iu l Sommigen van ons gingen op een berg buiten de stad om het schieten te zien Het duurde niet lang en om 8 uur v m gingen wiJ weder naar huis Even na breakfast kwam er een andere bom van Long Tom de naam die zii aan den 40ponder gaven die juist aan de andere zijde van het kamp viel Ik zag een paar soldateS die gingen zien waar de bom geraakt had en ik ging ook met het doel om een stukje van den bom te krijgen tot aandenking Ik sprak met een soldaat H j zeide kom met mg mee ik kan u intijds waarschuwen als er een andore bom komt Een ander soldaat zeide hier komt een andere bom en voor wij tijd hadden om te denken kwam de bdm met verschrikkelijk geraas aanvliegen en ik wensch dat gij uw jongste zuster kon gezien hebben Ik sloot beide oogen hield mjj vast aan een draadheining en fiuisterde Goede God De bom barstte omtrent 20 vooten van mjj af misschien niet eens zoo ver De aarde beefde onder mij en ik had een gevoel alsof mijn boenen overal geraakt waren Het laatste wat ik zag toen ik de oogen sloot waren mannen die op den grond rolden en anderen die de vlucht namen Vrees gaf hun vleugels maar ik was niet zoo gelukkig Toen alles voorbij was nam ik drie stukken van de bom eu vluchtte naar huis daar komende bevond ik dat mjjn been gewond en er een groot gat in raün kous was Toen ik tehuis kwam werd ik goed over de kal$n gebaald Zij badden mg gezien van de verandah Er was een reuk van kruit en bomvulsel aan mg de stukken die ik opraapte waren heet Alles was onderstboven en wjj moesten pad geven want zjj schoten met Long Tom Ik kan u verzekeren dat door de vrees al de krul nit m n haren verdwenen was Maar in odrlogstgd geeft men dikwijls er niet om wat men doet Misdadigers zgn Zaterdagnacht in de bnreelen der Comp Int des Wagons LUs te Parijs gedrongen jj hebben de brandkast opengebroken en 140 000 tr gestolen Waarscbgniyk werden door ben openingen geboord in de deur van de brandkast hebben ze er een kardoes waarscbijnigk dynamiet in gestoken ok ze zoo te doen springen Het gerucht van e ontploffing hebben zg verstikt door gewatteerde dekens om de kast te binden Een straatveger heeft drie sierlgk gekleede heeren om het kantoor zien dwalen De Morning Post beeft nu een uitvoerig telegram ontvangen van zgn oorlogscorrespondent den befaaUdeu Winston Churchill met diens lezing over zgn ontsnapping uit de krijgsgevangenschapt Den 12en s middags zegt Cjmrchill liet het ministerie van oorlog te Pretoria mjj weten dat er weintg kans was op mgn invrijheidstelling Ik besloot toen nog dienzelfden avond een poging te doen om te ontsnappen en zoodra de schildwachten mi voor een oogenblik den rug badden toegekeerd klom ik over den muur van de speelplaats der Etaatsscbool waar ik opgesloten was Ik liep de stad door zonder vermomming en ontmoette natuurlijk veel menschen maar niemand lette op mij Zoo bereikte ik den spoorweg naar de Delagoa baai en liep daar langs de wachtposten bg de bruggen en viaducten zorgvuldig vermgdende Even voorbij het eerste station wachtte ik een trein af De goederentrein van 11 10 uit Pretoria reed voor en voordat hg weer met volle kracht wegstoomde was ik er opgesprongen en h d mg tusschen kolenzakken verstopt Ik sprong van den trein voor bet aanbreken van den dag en hield mij overdag schuil in een boscbje in gezelschap van een groeten gier die veel belang in raij scheen te stellen Toen het donker werd hervatte ik mgn tocht IA 8 17 s ll 7 68 8 08 8 10 8 1J 8 18 P 8 60 8 80 8 18 7 41 7 88 g 10 08 10 16 10 81 II 10 18 8 17 8 17 8 84 8 +1 8 4 5 18 5 16 7 8 18 6 46 5 16 l t 00 Dien nacht liepen er geen treinen Het gevaar om door de beambten van den spoorweg gezien te worden was nog altgd groot maar ik was wel genoodzaakt de lijn t blijven volgen daar ik kompas noch kaarten bezat Ik moest telkens een groeten omweg maken om de bruggen stations en woningen te vermijden Zoo kwam ik slechts zeer langzaam vooruit en cbocolaad is op den duur geen degelijk voedsel Het zag er slecht voor mij uit maar met God s hnlp hield ik het vgf dagen vol Ik had maar zeer weinig leeftocht bg mg Overdag sliep ik in een schnilhoek s nachts zette ik mgn tocht voort maar intusschen had men ontdekt dat ik ontsnapt was en er was overal been geseind Alle treinen werden doorzocht viermaal werd iemand voor miJ aangezien en in hechtenis genomen Maar den zesden dag slaagde ik er in weer op een trein te komen voorbij Middelburg die rechtstreeks naar Delagoabaai doorging Ik had mij onder groote balen in een goederenwagen verborgen Ik had een kleine hoeveelheid goed drinkwater bjj mg en ik bleef in mgn schnilhoek maar met alle kans om nog op het laatste oogenblik ontdekt te worden De Boeren doorzochten den trein te Komatipoort maar zg zochten niet diep genoeg en na zestig uren van een ellendige reis kwam ik behouden te Lonrento Marques aan Kenter seint nog nit Louremj Marques dat Churchill den 22en met de Induna naar Durban vertrokken is In verband met de te Bergumerheide gepleegde misdaad verneemt de Leeuw Ct nog dat de jonge Westra die in bet Diaconnessenbuis alhier verpleegd wordt beterende is Hg heeft vreeselgk geleden doordat met den kogel die in zjjn lichaam drong tevens pluis van zgn kleederen in de wonden kwam Dr Van Eden moest daarom den Igder opereeren welke operatie volkomen geslaagd schijnt Van der Meer bljjft voortdurend ontkennen ondanks de getnigenissen van zgn makker Bijlsma en de beide Westra s die trouwens nog aangevuld worden door andere overtuigingsmiddelen Vroeger vermeldden wjj dat Van der Meer op de mnddejagers geschoten zon hebben omdat zijn kameraad Bjjlsma in hun handen was en hjj dezen wilde bevrgden Dit is echter onjuist Toen v d Meer met bet geweer uit huis kwam moet de ruzie reeds afgeloopen geweest zgn Bglsma moet nog aan van der Meer gevraagd hebben toen hg hem met het geweer zag aankomen wat bij nu wilde Het onderzoek wordt intusschen krachtig voortgezet Men schrift aan het Vaderland De flaagscbe sportman W A Z doet weder Y a zich spreken Zgn avontuurlijke ontvlncbting van een Indische mailboot in het Engelsche kanaal is reeds genoegzaam bekend evenzoo zjjn in September 11 gedane poging tot oplichting van den directeur van het steenkolensyndicaat den heer H A van Nievelt uit Rotterdam en woonachtig te s Gravenhage Van Engeland uit vermoedelijk Liverpool begaf hij zich naar Montreal in Canada waar bg kennis maakte met jhr De B K industrieel aldaar dien hij met verschillende teekeningen en projecten wijs maakten dat hij een noodrem had uitgevonden voor locomotieven en andere stoommachines om deze onmiddellijk tot stilstand te brengen Hg wilde daarom een fabriek oprichten te Montreal tot vervaardiging dier toestellen waarvoor een kapitaal van 15 000 dollars noodig was De heer De B K stelde daarop Z 6000 dollars ter hand doch heeft sedert niets meer van bem vernomen Toen aan de politie te Canada van bet geval werd kennis gegeven bleek men aldaar onderricht te zijn van de poging tot oplichting van het steenkolen syndicaat Z introduceerde zich te Montreal met het verhaal dat hiJ een belangrijke nit vinding had gedaan en daarbg aan die plaats de voorkeur had gegeven wgl bij geblinddoekt een mes op de wereldkaart gestoken had en toen de punt van het mes Montreal aanwees Volgens latere berichten is de oplichter ledert te Weenen gearresteerd en tot 2 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens oplichting van kofflebuisbedienden aldaar De rivier voor Rotterdam is nog maar voor een derde met grAtendeels papperig $ s bedekt Niet alleen e bnitenlandsche faart ondervindt biervan geen hinder maar ook hebben stoombooten op Gouda Schoonhoven Leerdam Lekkerkerk Dordrecht en tusschengelegen plaatsen den dienst weder hervat STADSNIEUWS GOUDA 29 December 1899 De Stct no 306 bevat de statuten van de vereeniging De Luchtbode te Gouda Kbixfsii a d Lee Gedeputeerde Staten van ZuidHolland hebben afwgzend beschikt op het verzoek van de firma wed M Boogaerdt Zoon alhier tot vernietiging van eene der voorwaarden waaronder haar door dijkgraaf en hoogheemraden van de Krimpenerwaard bg beschikking van 24 27 April 1899 vergunning werd verleend tot het uitgraven en omkaden van een balkgat onder Lekkerkerk WoESDMi Gister bad hier eene herbeIteding plaats van het éénjarig onderhoud over 1900 van verschillende gemeentewerken en gebouwen Daarbg deed zich het volgende Toor Vrijdag hjj de aanbesteding badden B en W een inichrilvingsbiljet in aanmer king genomon dat hjj de opening nog niet door den aannemer was geteekend Dit werd later gedaan en hiertegen kwamen de andere inschrijvers op Het gevolg was nu dat gistermorgen B en W de algemeene voorschriften stipt in acht namen en slechts biljetten van 3 inschrijvers werden voorgelezen Niet minder dan 26 enveloppen met één of misschien meer inschrijvingen werden ongeopend ter zijde gelegd zoodat zeker een dozgn inschrijvers hunne biljetten niet boorden voorlezen Er waren nn voor 7 van do 16 perceelen geen geldige inschrijvingen WADDiNasv EN Bj beschikkïug van den minister van binnenlandsche zaken afdeeling onderwijs is voor het tgdvak van 1 Januari 1900 tot en met 31 December 1900 benoemd tot observator voor de sterrenkunde aan de rgks universiteit te Utrecht 8 L Veenstra alhier ZSECI d av£ENi 15 JAREN UJDENS stelt U voor dat men vooruit wist dat men 15 jaren lang aan de eene of andere ziekte moest Igden wie onzer zou zulks met geduld kunnen doorstaan Gelukkiger wgze dan ook dat wg niet weten wat voor ons ligt anders zon menigeen den moed opgeven Dit neemt niet weg dat een groot gedeelte der menschheid aan de eene of andere ziekte of kwaal lijdende is en jaar in jaar uit al het mogelijke aanwendt om er zich van te bevrijden Onze verslaggever bracht laatstelijk een bezoek aan Mej van Heems 150 Öranjeboomstraat te Haarlem welke ons geschreven had dat zg na een Ijjden van 16 jaren op wondervoUe wijze genezen was geworden Ik was sedert 15 jaren lijdende aan hartkloppingen en deze ontstonden bjj het minste of geringste wat ik in mgn huishouden deed Zelfs overkwam mg dit in den slaap en werd ik benauwd wakker en bad i ook veel pijn in rug en schouders hetgeen eene groote algemeene verzwakking veroorzaakt had kortom ik was niet in een staat van gezondheid Volgens gegeven portret waarop ik in mgn nog jeugdigen leeftijd zou kunnen rekenen doch tbans na het gebruik van vier doosjes der zoo beroemde Pink Pillen van Dr Williams die ik op aanraden aanKeschaft had ben ik van alle deze onaangenaamheden waaraan bet vrouwelijk geslacht onderhevig is bevrgd met lust verricht ik ragne huishoudelgke bezigheden En haar echtgenoot bevestigde aan onzen verslaggever eveneens hare verklaring met vreugde en dankbaarheid Deze verklaring die ons schriftelijk gegeven is is een nieuw bewgs van de werkdadigheid der Pink Pillen voor diegenen die er nog geen proef mede genomen hebben Zij zijn de hemieuwer van het bloed de versterker der spieren de opwekkende geest des levens Verkrijgbaar i 1 75 Old de doos 9 Gld per 6 doozen bg J H I Ssabilié 27 Steiger Rotterdam boofddepotfaouder voor Nederland Franco toezending tegen postwissel Andere ziekten welke dezelfde oorzaak hebben zooals rheumatiek huidziekten algemeeno zwakte beenziekte bj het kind en somtijds de tering zgn door hnn gebruik genezen geworden Door de maag bet opnemen van het voedsel te vergemakkelgken en door bet bloed te zuiveren genezen de Pink Pillen alle ziekten Ook echt verkrijgbaar voor Gouda en omstreken bjj Wolff en Co AT EH De tegenwoordige Gouverneur Generaal stelt zich in het vraagstuk der verdediging geheel op het standpunt van den ondstal officier daar hg den wensch heeft geuit om zich in persoon van de voorgestelde plaatsing der versterkingen op het terrein te overtuigen iPe vorige week ging hg dan ook vergezeld van den chef van den generalen stat een kjjkje in de buurt van Tjilintjin nemen De legercommandant kon daarbij niet tegenwoordig zijn aangezien hjj sedert eenigedagen ongesteld wu Al is onze nieuwe landvoogd een autoriteit op t gebied van defensie aangelegenbeden zoo valt het toch niet te ontkennen dat uit den aard der zaak het legerbeitunr in dat opzicht niet de banden dienen te worden gebonden en zonden wjj schrijft men nit Weltevreden aan de Loc een te veel ingrijpen van hem ten hoogste moeten afkeuren aangezien bet hem aan den noodigen tjjd ontbreek om zich ter dege in alle plannen in te werken tenzg de gewone bestunrsaangelegenheden voor bet de fensievraagstuk op den achtergrond worden gedrongen hetgeen natuurlijk nog méér haar bedenkelijke zijde beeft In dat opzicht is de keuze zoowel van den nieuwen landvoogd als van deu viceprecident van den Raad van Indië zeer eigenaardig daar beiden misschien niet zjjn uitgezonden voor hun eigenlijken werking als hoofddoel doch respectievelijk voor de verdediging van Indië en ter verbetering der Indische financiën DAMES en HEEEEN PARAPLUIES A 7aQ OS Az Kleiweg E 73 GOUDA Iteiirs xaii insU r l iiii Slotkra 98 Vikrs 81 3 lOof 88 96 9 V 101 67 9 ia loov 84 a 90 91 1 486 651 101 804 1541 7 DECKMBEK lilt IVi 11 8 dl lila iluii 3 H N O I Oou 1 lfi l 8 4 IrAl lR 1 hr V nu HSl l 5 OoaTRNK Oli D pt r 186F nil I R i r 18 8 6 PimTiRAi O iii t i oiii u 8 lo tia 1 Ri i li O Biiinaal 1194 4V lil 0 n ua liKO 4 il ni R tia 1119 t A t l l op 18Ö9 M0 4 ditii 10 ifoDil letjri 13 3 A ihln liw illl i lS 4 6 7 apAXj P r t ahuh IKI 4 To aiu Qa r aiu leaa 18 0 4 Q 1 nmpr CM D 1 S loainn aar e O Z lD i F Ki p T obl 1891 5 MliIOO Uh I Boa 1190 8 BiNUUiu OM OQ i p 1881 AnatatDiH ObliKitiaii 1896 8 118 110 0 19 10 194 8851 100 66 66 161V 97 VoTTMDiM S Uu 1894 8 Nn N Afr U ala aHnil AldOil h Tab Uv Cartitiatao Dall HaatMbai ij dito A ii Hypolbaakb piiadiir 4 i üu1l Mij derVnrotani nd i Or Hvpoih akb pandbr 4Vi Kndarlandai ha bank aaod Nad MaiidalDiaKtaob dito N iW V Pao Hyp Ii paadbr 8 Rolt Hy olhaekb ptmllir 4 ütr Hypothaakb d lo 4V OoaraNB O ot UooK baok aand HciL HynotheHkbaiik paadb 6 AMzaiKA £ qu hypolh pao Ib 4 Matw L J Pr Li n art 8 Sm Holl U Spoor Hij anad Uij t t Eip 8t Spir aaad Ned Iiid 8 nonregm aand Ned Zuid Air Spiu aand illtn uito allo 1191 duo 6 LtiUl Spoor 1 1887 39 A Bobl 8 187 I 100 100 114V 1417 68 106 74 104 87 16 48y 681 7 8 Va 180 110 108 10 9911 100 inv 117 101 841 Zaid Iul Bp mjj A H bl 8 HoLitN Waaobiu WaaiieWaaod RuaL Or Ru i Spw Mg obl 4 Unlliaaho ito aan I Fal Wa dito aand 5 Iwana Pnm T uito amd 6 Korak Oh Asoir Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Ahikika Ci Di l ao Sp Hy o 1 5 Oh 0 k North W pr O v aan t dit dito Win St aUr obl 7 DauTiT It Rio Gr Spm rtrt T a Illinoia Oentral oli ii iioad 4 Louiar kNa hailliOerI r aaail Ueii o N Spir U Ia hjp u llila K niia r 4pCt prei aaad N Tork Ontaa o k Waat aand Penn dto Ohio obliit Oroi n Calif lo hyp in itoud 5 St Panl Ulan k Maait obl On Faa Hooflua ob ig 8 dito dito Li ia Col lahyp OI Oakada Can South Okart T aaD I Vn G Rail k Na lo h d o O Aniatard Omnibua Mij aand Rotterd Tramare Maala iand Nu Blad Amatardani aaad I Htadi Bo terdam aand 8 Blun Stad Anl arpea 1837 8 Biad Braaaal 1888 UoKa Theiaa Bagnllr O arlach 4 OilTiaa Staatalaenig 1860 6 K K Ooat B Cr 1880 8 Spak Blad Madrid 3 1888 NlB Var B t Arb Spoel Burt 8Si mmi G0ST71IES Zoowel voor Dames a s Kinderen Blouseo JaponsloBen PelterUeo in groote verscheidenheid billijke prijzen y SAM80M BnrgerlUka 8t nd Moordrecht ONDERTROUWD A de Wilde en M Bur r J van Tilburg en L Berkouwer OVERLEDEN J Stigter 87 j P v d Kade weduwe van J de Knegt 77 j A van Roojjen 69 j ADVERTENTIEN ♦ Heden overleed tot ons diep leedwezen na eene korte ongesteldheid in deu ouderdom van ruim 70 jaren onze goede Moeder Behuwd en Grootmoeder M4RG4ReTD4 JOBAPA MAASI4NT Wed van den Heer K Gbstki Uit aller naam A L GESTEL De BURGEMEESTER vaa ffaaafreeJkf geeft kennis dat bet BEDELEN onder den vorm van Jllemr aarireii cAcM in die gemeente ten ëlremgête zal worden geweerd en noodigt de inwoners uit hem hierin behulpzitam te zijn door tof Ie geeeu Haastbbcht December 1899 De Burgemeester voornoemd ü VIUULY Volgens oud gebruik met den Oudejaarsavond Yersclie Wafelen Wed SI BB ES Gouwe Bestellingen worden spoedig ingewacht Slemppoeder e s eo WESTHAVEN 198 ti lfn P o I K E O D U 1 m 8CHIEDAMMEH GEUEVEE Merkt NK iri nAh Verkrüi bur b i P E ETERS Jz Al büwy van oabtheid ia aaehat an kurk ataada too lian van den aaaai dar Firma P HOPPE Wie ceker ijn wu d Ecbte £ ikel CBCM te ontvangen HMmengeateld eo na vel pr B h mingen Ib den handel gekoman ondR den luun dea dtvinder Dr UiobaeUa vwvautUgd gp d beeti maehinu la het wereldberomde ttabbliMeuMnt van 0ebi StoUwerok te Keolen tlicht J rT12ie 2 ens Bikel eacao in viorkanton bus3 n Deze Eikol Cara i met melk gekookt eene langename gezunde drank nor dag l jksch gebruik een I i theelepeli van t pceder voor een kop Obooolat Ala geneeakncbtig dnok bij g vd van diarrbee iliMits nw water t gebruiken VerkrUgbaar bij de rounuamit B TL Apotheksrs eni Vrii V gg U T ra nm je t 1 80 o 0 90 a a36 0 n raalv rt genwoor lig r voor Nederland JuHus Mattenklodl Amnterdam Kalveistmat 103 GEE BETER adres voor alle soorten SCHOENWERK ala hetNoordbrabantdi SchocD en Laarzeninagajijii Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Ontvangen alle soorten Hrertm Itiime en Kinder WIMERPAyTOFFBLa Aanbevelend C SMITS AUe reparatUn ea kangemeten werk