Goudsche Courant, zaterdag 30 december 1899

M 3 CU DDStJAARSAVDND W ARME APPKLBOLLKN en Soucyzenbroodjes VOH 3 tot nr btf U E BESZELZEN ttOUWE 65 Puiicb Cognac BessenwIJn BI§8eliop Aanbevelend SLOTIHAkKIl Co EM i BMi wmmmmmÊmmÊÊÊÊimm mmmm Thiinj WoBdnbaliim iü do guheele wdrold bekend en geroemd Onorertroffen middel tegen nlle II or It Lout Lever H a a K z 1 e k t e n em Inwendig zoowel a s ook uitwendig m bijna alle ziektegevallen met goed uevolg aan te wonden PrU per flacon t 1 per pott f 115 TUur i Woadinalf bezit een tanog onjjelcende goiioeskraoht eti beilzame werkmg Maakt moostal elke pijnlijke en gevaarTollo operatie geheel oTerboditr Met deze zalf werd een 14 Jur OUd voor uUKeueesUfk rehoudeil lieeilïezwel en onlanus een bijna iU jaar kmikeriydeii irenezeii Brenjt gon zing en TWzaciiting l r pijntn by wonden ontatekingen oia Tau allerlei aard FrUs iMr pot f 1 fiO per post f 1 60 Oontraal Dopöt voor Nederland Apothek r H KRI S4NIIEU8 Roktn S Amsterdam Waar geen depOt ii bestelle men il reet ua i dio Sohotietiipotheks dei t IHlKltUy m Pngnidi bel ItohiUcli leiterre l OeliBVo proipectu te ontbiei ei by het Centnal llepöt Sanders Rokii S materdam i mf r w EERSTE HEDERLANDSCBE RIJWIELFABRIEK Dftectenr H BUBO E BS DkVKNTER Hodel A ïonder rem en schermen 1 87 50 Model A met 90 Model A 110 Model IJ 126 Model AAA U5 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATENES 155 LUXE ACATj NE 180 P 8 DAMES KETTINÖRIJWIELEN op aHe prilien f 5 hooger Verlct eiiwoorilig r J C DËKUim Ud Een ware Schat Toor de ongelukkige slHchtoffertt der ZellbeTlekkmg Onanie en ffuhe nie iitspnttmgen u h l beroemde werk Z Dr Iletau s ELFBEWARI C HoUandiche tutgare met 27 afh Prys 2 i QMen leder dia un de rorsohrik kelgke volgeu vaij des oaden l jdt moft het Imen de oprechte eerm die bet geeft redt jurlgkR dmreod van een sekereti dood Te verkregen hg hetVerUgfl Mftguin te Leipsig Neaiaarkt 34 franco tegen intending ran het bedt ag ook ID foBtzBgils et UI lkeii Koekhandel in UollaDtl Geen Ëiigeiscli maar Echt ÊOEHEITBEOOD t rtnt lie K G A SLEGT NffliUWE HAVEN 28 Zenuw on llaagflijders wordt nit overtui ing als een weikelyke hulp in deu nood het boek ISaa d gr©Trer aanbevolen Na ontvand t van adren per briefkaart ordt d t boekjo franco per poet toegeiondeo door BLOKPOkLS Boakh ZaUbommel 19 HANNOVERi Levensverzekering ZONDER geneeskundig onderzoek Aanbevolen door en in 1 1chtingen te verkrijg en bij den Hootd Ag ent A K VAN DER GARDEN VÏSÏTËRAARTJES gedrukt met letter naar verkiezing jsIJn In alle formate n en modellen verkrijgliaar bij k BBIIElil è In Lange Tiendeweg D 00 I I Bluys sen s fabrikaat spant de Kroon Uwc aandacht gevraagd voor BLÏÏÏSSER S nianvi buitsngiwoott grsotaehi aasbiediiqg 29praclitige SalonPendules metCoupes PJ een waarde hebbende var llnlxeiKl vijftien Gulden bestemden w i voor een gratis preniiënverloting onder onze klanten m drxe provincie De uitgifte van aauda len ia ze bulteagei oaa verloting bogirtt heden ZATERDAG en wel al volgt Telkens ah men koopt een pond Natunrboter of Magnrineboter of Kaas onvorschilHg van welke kwaliteit ontvangt men pen aandeel cadean Alleen d uitgesavea nummers loten mede zoodat do prijzen allen onder het koopend jiubliek m eten vallen S Bovendie i geven wij Cadeau é Op de kwaliteiten vun 44 48 SO en et rehalTe de bekende botertoegift i pond BES li KAAb of 1 pakje ALLERBESTE JAVA KOFFIE of 1 pakje HEERLIJKE GROVE CHINA THEE of 1 bus GEGARANDEERD ZUIVERE GEZO DHEIDbCACAO of 2 DUBBELTJES TABLETTEN ZOETE CH0 1LADE of 6 GELDSWAARDI6Ë witte bons of 1 GROENE bon Deze laatste bons knnnen zooalb bekend ingeruild worden voor nikkelen serviezen verschillende met nikkel ge monteerde knstalaitikclen tafelkleeden albums portretljsten presenteer en tlieetrommeis enz enz Alles van gegarandeerde kwaliteit Op de Natnnr en Mengbotcr alsmede op de Margarineboter van 30 et 1 DUBBELTJES TABLET CHOCOLADE of 3 WITTE bons Wy geven geen 2 pond maar 1 pond maken er evenwel Op attent dat onze prezen beginnen met 22 i et terwyl de prjzen bij anderen beginnen met 40 è 50 et A Bluyssen Zonen Eigen Verkoopbuizeo Het Wapen van AsUni Te GOUDA Wijdslraat 60a Nieuwjaarsdag gesloten Uoot Genc th algemeen itanbevoUn Mtt Eere Diploma en Qoud Bekroonde OflSno l at l flA demee t krachtige c i versterkende KINA WIJN tegen zwakte 1 V U 1 nrt i rtrUCIIC zoowel l kindere itl lolwasseneW gebrek atin eetlust slechte PRAEPARATEN VAN tipysTerttrlag xi OüINALA xtnüwtiootdpyn ter versterking na wekte of kraambed koorts en hare gevolgen OUINALAROCHE FERRUGINEUX in het bijzonder tegen Blocdgebrek Bleekiucht kwalen van Kritlschen leeftijd en VerltnjfcUar in flat ons a l 90 en 1 f fA npo voedfaani versterkend aangenaam van smaak voordagelijkscllgeb nik a ivvi V yav a ornl vo r kinderen zwakken en kUerachtlje gesteUen wcr aan te bc velen AU geneeskraolitige drank stoornissen de spijsverteringsorganen en dlarrhëe ooit Yoor ïuigelinten en kleine kinderei Fr pet l i J a K 170 ft i Kgr O 90 i H Kgr O 50 in bussen i Ji Kgr O 00 36 S Melksuiker g o éo XT o Asthma Cigaretten tTSrX S rT JjrS Salmiak Pastilles j 7 erken l als het BESTE huismid tef Hoest Verkoudheid en KeelpUn het is een illjmoplossend en verzachtend middel b uitnemendheid uitrinitend m □ fleschjes verknjgbtar Prijs O 30 per flescUje th fmtparaifH ram KBACPELIEN HOLM t Zeist t fn at en wtarnm Pam ftiometlen waarop é naam en kandinkmung m r rly gbaar tu h mê tt ApolM Aetten tirofulfi KRAEPELIEN HOLi eranciers ZEM X I tlliarinUC PUUPUIia elen Mlgnüne Congeatl sstc voor 1 ookalslaMM voor ttinderen bewijlen de Tamu lnde Uonbons val KR FPÈI lEN HOLM belantnjke diensten imKc de form voor het kind begeerl ijk en i nmk aang enatjm is Prijs per doosjc O 90 en O 60 FRAïrSCHE STOOMYERVERIJ KV cbeiiiiMlii ttassibcrij Ti II OPPE HEIiUER lU Kruiskade nollenlnni i nl rBTeto r door Z M ilen Knnini der Belgen Hooldüepot voor GOUDA de Hwi X VAN OS Az dpeeiahteit voor hei atoomen en rervurJalle Hearenen Oameagarderoben alaook iBRmdergoederen bpeciale lonobtmg voor het toom n fj placbe mantels veeren bont enz Oordflnen t felklee len eni worden our i nieuwste en taatrte methode geverfd Alle goederen hetzg ge toomd of irevgrli worden onschsdelgk voor de gezondüm Tiilgens staal bewerkt Reuzenpakket Vl§llekaarten nu t Transvaal Album 100 fSO f20 en en Na ontvangst van postwissel groot ƒ I verzenden wg alom franco iOO eé rin VISITEKAARTJES op flp gil carton in étui met tOO Enveloppen gebet issel t f II aan i Om ieder evenwel tot koopen te noop geven w daarbj geheel kosteloos ten 1 Het beroemde TrauHtnnl Album vattende de geheele geschiedenis der Zi Afrikaansche Republieken van af 1652 geluisterd door ruim 30 illustratiën en Kaartje van Transvaal ten 2e Een B der Amsterdamsche geldloter i gebaseerd t geheel werkend op de Ned Staatslot kans gevende op prezen van f 100 f 50f 30 f 25 f 20 f 10 15 ei ten 3o Een zéér fraaie Saloniirheu katrnder roor 1000 Bovendien ontvang de eerste 100 bestellers nog een geka compleet flnamstemprl VÊaae ¥ fT postwissel Xlctd l KM eenden ad met duid gke opgave vin naam aan AMSTERD GEL DL 26 Jan Steenstr tÊ Amsterdam en u ontvangt het grootste mooiste PAKKET wat tot heden is geg6vei Wfuw Duorerlroflei I rof Dr 1 tebem welbekeud AtlMu eeht met Uliriskiinark tot vourtdurrode radicale zfkere gtiuosing van allo w du meea hard nek kig zeitniM tiehteii vooral ontataan dom i afdwalingen op eugdi jfcn It eftM fotale genezing van elke swakte Ble ïacht Benauwdheid Hoofdpyu Migraine Hartklopptug Maagpya 4 slechte Spüivertering Onvermogen rnipotena Polintione enx ÜiC Toenge proBpectuasen irijircr fleioli fl 1 fl fl S j dubbetbflei C ntra l bflpöt Mattli v d VoistB üthomra l poll N Cléban k Co Amsterdam r Hiippol s Graf Tihaga 7 nlmmans de J mg I Ctii llott rdall Wflff k Co lïoud Q biT alle drogistaQ t 3 Pain Expelier den Tertroawen opUtfabnekimark Ankei idfl 25 750 en50c dan m dA meest apotheken Tc Amsterdam bu ülotb Cle haa Taa Toyil an Saiwie ISdiildnnft o itotttrkin E CASSl TO TANÜAKiN T ürfraarkt Gr o u da Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDERDAGS van 8 tot 4 nnr VRIJDAGS van 7 4 nnr ZONDAGS afwezig Gouda Dn tbii A BRINKMAN 4 Z Dertig jaa wordt dit mid dal mei TvruMod saoce all pqnatillendo inwrijvtnt aangawend tegen Rheunia tiak rwh tVerkondh eid pun in dan