Goudsche Courant, maandag 1 januari 1900

No 8082 Maandag 1 Jianunri 1900 SSsie Jaargati fiOMCHE mmmi IMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ttlefitnii So M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr J8 per drie maanden is 1 2Ö fran per post 1 70 Afzonderlijke Nommors VTJF CENTEN Talefeon Ka M ADVE RTEISTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k l60 Centen iedere reg el meer 10 Centen Gi oote letters wojidon berekend near plaatsruinite Iniiending van Advertentiën tut 1 uur des niidd EERSTE BJ AD Tweede Blad verschijnt Maandagochtend vroeg Ue BURGEMEESTER van GOUDA Brengt ter algemeene kennis dat de koffie en bierhuizen en andere inrichtÏMen voor het gebruik van eet en drinkwaren in den nacht van 31 December 1899 op i Januari 1900 tot één uur mogen geopend blijven Gouda den 30 December 1899 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Inrichtingen welke gevaar schade of hinder kuknbn veroorzaken BURGBMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA i Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van W J J Oosterling om vergunning tot het oprichten eener sigarenfabriek annex droogerïj in het perceel gelegen aan de Vrouwesteeg Wijk H No 207 Kadastraal bekend Sectie BNo 1231 Dat op Vrijdag den 12 Januari 1900 des namiddags ten 2 ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende ndrie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan wor den kennis genomen Gouda den 29 DecemlMr 1899 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER 7 IJSSCHRÏJVIN i VOOR öB Nationale Militie TWEEDE KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Gouda Gezieu art 19 der Wet van den ign Augustus 1861 Staatiölad No 72 Brengen ter algemeene kennis dat volgens art 15 der genoemde Wet alle mannelijke ingexetenen die in dtt jaar achttien jarm oud zijn geworden of nog tullen worden zich voor de NATI0NA1 E MILITIE moeten doen inschrijven Voer ingezeten wordt gehouden lü I Hij wiens vader of is deze overleden wiens moeder of zijn beide overleden wiens voogd ingezeten is volgens de Wet van den 28n juli ï8go Staatsbiad No 44 Hij die geen ouders ot voogd hebbende ge FEUÊLLEIOX rij saar het Sngel H n Ik geloof wel dat Ons gezelschap er zonderling uitzag Het moöe dgele pak van Marigold was eeoigszins vreemd voor een watertochtje en hoewel wij de drie rijwielen heel dicht bij elkaar hadden geplaatst kon onze tandem alleen dwars op den achtersteven worden gezet ni aan beide kanten een wiel er overheen hangend wat een allerzonderUngfit effect maakte De aristocratie die cp de pier van Chatham bijeen was bleef dan ook op het eerste gezicht sprakeloos van verbazing en aUeen éCn jong mensch met een buitengewoon groeten mond riep ademloos Heere wat is dat voor een spektakel en niemand was in staat hem opheldering te geven Die sprakeloosheid hield echter niet lang aan Zij hebben hun dominee bij zich krijschte een van allen toen Marigold een heel onhandige verandering van koers waagde jfDiën hebben te wel noodig met dat bloeiend boterbloempje aan het sttmr blafte een inder Hola Jonas I schreeuwde een vierde tËerste klas reizigers voor de Jonas Lijn fchettcrde een vijfde durende de laatste achttien maanden voorafgaande aan den in Januari 1900 in Wir i ifr tf ïi verblijf hield 3 Hij van wiens ouders de langstlevende ingeseten was ui is zijn voogd geen ingezeten mits hy binnen hei Rijk verblijf hoij t Voor ingezeten wordt met gehouden dejireemdeling behooreude tot eenen Staat wajpr de Nederlander niet aan den verplichten Hfijgsdienstis onderworpen of waar ten aannenwerdienstplichtigheid het beginsel van wedei keerigheidia aangenomen De inschrijving ge ihiedi i Van een ongehuwde m de Gemeente waar de vader of ia deze overleden de moeder of zijn beiden overleden de voogd woont 2 Van een gehuwde en van een weduwnaar in de Gemeente waar hij woont 3 Van hem die geen vader moeder of voogd heeft of door deien is achtergelaten of wie is voogd buiten s lands gevestigd is in de gemeente waar hij woont 4 van den buiten s lands wonenden zoon van een Nederlander die ter zake van s lands diensi iri een vreemd land woont in de Gemeente waar zijn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft Voor de Mtlitu wordt niet ingeschreven l De in een vreemd Rijk achtergebleven Mon van een ingezeten die geen Nederlander is 2 De in een vreemd Rijk vcrblijthoudende ou derlooze zoon van een vreemdeling al is zijn voogd ingezeten 3 De zoon an den Nederlander die ter zake van 3 lands dienst in s Rijks overzeesche be zittingen of koloniën woont Elk die volgens art 15 behoort te worden ingeschreven is verplicht zich daartoe bij Burgemeester en Wethouders aan te geven tusschen den isten en 3i9ten Januari Bij ongesteldheid afwezigheid oi ontstentenis is zijn vader of is deze overleden zijne moeder of zijn beiden overleden zijn voogd tot het doen van die aangifte verplicht Hij die eerst na het intreden van zijn 19e jaar doch vi or het volbrengen van zijn 203te ingezeten wordt is verplicht zich zoodra dit plaats heeft ter inachrijving aan te geven bij Burgemeester en Wethouders der Gemeente waar de inschrijving moet geschieden Zijne inschrijving geschiedt in het register van het jaar waartoe hij volgens zijnen leeftijd behoort Burgemeester en Wethouders roepen dientengevolge op de inge7 tenen dte hun ViAit jaar hehben bereikt dat zijn zij die in het jaar 1881 tjn geboren en overeenkomstig het vorenstahnde in deze Gemeente tot aangifte verplicht zijn om zich op de volgende dagen ter Secretarie aan te melden van des voormiddags 10 tot des namiddags i ure en zich in de daarbij vermelde oMe te doen inschrijven te weten zij wier geslachtsnaam begint met de letter A B C D E F G H I j K L en M tusschen den 2 en 15 Januari 1900 en zij wier geslachtsnaam begint met de letter H O P Q R S T U V W X IJ en Z tusschen den 15 en 31 Januari 1900 Het is vreeselijk onaangenaam zuchtte Sprinkler nog meer gehinderd door de hechtheid van zijn pleister terwijl wij gelukkig van de pier at dreven Dit was de dag dien wij allen vol hoop hadden tegemoet gezien waarop hij het merkteeken van ijn ongevfd ou afleg n maar het Meek hu niet voor niet hecht pleister te heeten De vereenigde pogingen van man en vrouw konden het niet afkrijgen tot groote spijt van mevrouw Sprinkler die vond dat het zoo veel Tan een brandmerk had waar haar echtgenoot za dht tegen protesteerde Inmiddels gleden wij genoegelijk voort en kwamen nu langs Chatham dok Ik had mij gemakkelijk naast Flora neergevlijd of eigenlijk aan haar voeten en toen ik mijn hoofd even opbeurde zag ik in de geul van het dok schrikbarende vsrschijningen van geraamten van oorlogsschepen die iemand het hart in de schoenen deden zinken Op dat tijdstip van onze reis begon Mangold geloof ik in te zien dat hij zich zelt eenigszins had overschat door alleen de leiding van de Lively op zich te nemen en hij zag er zelf alles behalve dartel lively uit zooals hij stond met het kleine stuurrad in zijn h nd en met zooveel zeemansachtigheid over zich als hij kon machtig worden Ik geloof het omdat hij mij edelmoedig vroeg of ik haar niet eens wilde overnemen terwijl hij naar Flota keek als geneigd tot een ruil waarbij hij haar graag wilde overnemen als ik hem dat genoegen schohk Ik was editer niet in een stemming om plaats voor hem te maken te meer omdat ik achter in Voèrts sirekt tot informatit van betanghtbbenden d t het register van inf chrijving op deo 3m Jant ri des namidilags ten 4 ure voorloopig woi t gesloten en dat zy die alsdan vertuimd hebipen de voorgeschreven aangifte te doen verVallen in eene der geldboeten als genoemd bij art jl83 der voormelde Wet W ieder die voor de MILITIE moet worden ingwchreven en niet in deze gemeente geboren is Éich behoort te voordien van een Extract uit het Geboorteregister dat bij de aangifte moet worden medegebracht 5 dAt dit Extract by bet Gemeentebestuur hunner geboorteplaats kan worden aangevraagd indien zij wh daartoe vóór 1 Januari a s ter GemecnteSecfftarie aanmelden ieder gehouden is te zorgen dat hij bij de uiscJtrijving Wijk en Nommer stjner voning jltist kan opgeven Qauda den jon December 1899 Burgemeester en Wethouders Voornoemd R L MARTENS De Secretaria BROUWER i Itiiiienlaiidscl Ovcnsktii Uit Londen wordt bericht a n de Paryscbe TMBpa Het departement van oorlog Iieelt telegrammen ontvangen ovei den toestand dien bet niet lieeft gepubliceerd Volgens deze tekfr tmmen zon de toestand op liet oogen bliir sn afzenden aldus zijn De openlpe opstand der Afrikaanders strekt zich reeds tot ten minste 50 m jlen van Kaapstad uit De generaals Gatacre en French zijn nanw ingesloten door de Vrjjstaters hnn gemeenschapswegen z jn algesneden door de opA erige Hollanders Aan dejjodderrivier zou een bloedig gevecht hebwSi plaats gehad tengevolge waarvan lord Mlukien zich achter de Modderrivier zon b 6 Bn moeten verschansen Generiiu fiuller moest teri rekken naar Pietermanizburg de toestand van Ladysmith zon wanhopig zp Volgens een niet bevestigd gerucht zou lord Roberts er over denken de republieken binnen te trekken door Zoeloeland en daartoe in de JBanta Lucia baai ontschepen Eei telegram nit Chieveley aan de St James s Gazette meldt dat de Toegela snel aan het stggen is De temperatuur is 104 graden Fahrenheit te Ladysmitb Tot gisteren waren de totale verliezen aan Britsche oificieren gesneuveld 82 gekwetst 268 vermist 98 aan Britsche manschappen gesneuveld 886 gewond 3265 vermist 2223 totaal 6813 Daaronder zyn niet begrepen de sterfgevallen wegens zieite de boot den eerwaarde zag die langzaam begon in te dommelen tegen den schouder van zijn vrouw aan Ik zei dus dat ik er niet naar verlangde om de Lively over te nemen en wij bleven doorvaren Nu geraakten wij al buiten den rook lieten het airdige kleine dorpje Upnor achter ons en werden aan beide zijden ingesloten door onafzienbare strepen groen die wij wisten dat de zoutmoerassen zijn wier eentonigheid nu en dan wordt afgebroken door kleine forten die er uitzien als ongare pasteien Het boegwater zong overheerlijk maar nog verrukkelijker lispte Flora s stem Ik lette volstrekt niet op het sturen van Marigold maar bömerkte wel dat er iets onstuimigs in was iets dat men laveeren zou noemen Wanneer wij een zeilschitit hadden gehad Ik bekommerde er mij niet om en Marigold gaf er de verklaring van door te zeggen Het is een handig ding en luistert bizonder goed naar het roer Dat klonk geruststellend en ik bleet aan Flora s voeten ii en droomen en was gelukkig Toen wij de houten stellage van Fort Victoria in het gezicht kregen schrikte de eerwaarde Samuel uit ztjn slaap op haalde zyn horli uit en vroeg voor hoelang hebben wij haar f Voor een dag zei ik maar bekommer u daar niet over Het huren is voor Marigold en ir i i hoeveel uur hebben verklaude Marigold Mè n neen ik meen voor 1 ij flflctriciteit vroeg Sprinklt mi t is in orde verklaai De Kngelsche bladen bevatten do volgende berichten De Daily Mail van de ToegeU De stellingen der Boeren z zeer krachtig versterkt Vele loopgraven zgn bomvrg gemaakt Tramwegrails maken het mogelgk kanonnen met verbazende snelheid te verplaatsen Voorts zijn ondergrondscte gangen aangelegd Alle stellingen zyn goed voorzien van snelvunrkanonnen De granaten der Boeren springen thans goed en alle afstanden ayn opgenomen De jDaily Telegraph Na de jongste nederlagen der Sngelsohen weigeren de inboorlingen inlichtingen te geven over de Boeren Zy i n veel te bang voor hen Generaal White meldt dat hfj het sog wel zes weken kan uithonden De Boeren brengen meer en zwaarder geschut in stelling by Colenso en Ladysmith De Times De toestand in Ladysmith is niet hopeloos De versterkingen zyn thans zeer goed maar er komen meer ongelukken voor door hot granaatvnar der Boeren De Morning Post van de Modderrivier De Boeren houden de kopjes zoover ten westen van den spoorweg bezet dat omtrekken van hun flank rnmogeljjk is daar het door te trekken gebied geen water oplevert De Daily Chronicle De artillerie der Boeren besebiet met groote nauwkearigheid de Engelsche voorposten Een der zware Ëngelsche kanonnen ia hjjna vernield Uit Sterkstroom aan de Daily Chronicle De spoorweg is hersteld tot Dordrecht De Daily Telegraph nit Kaapstad De benoeming van lord Roberts en lord Kitchener voldoet zeer aan de verwachtingen van het publiek men oordeelt hier de militaire positie der Engelschen zeer gunstig daar door hunne beweging de Boeren z n opgesloten in twee stellingen waarait zy niet tot den aanval kunnen overgaan De Daily Mail nit Mursern Na de Nederlagen der Engelschen schijnen de Basato s minder trouw aan Engeland De Times bevat weder een lang telegram uit Kaapstad over de houding der Kaapsche Afrikaanders Er blijkt uit dat men in Engeland lang niet gerust is De overwinningen der Boeren hebben hare nitwerking niet gemist Voor een openlijken opstand bestaat geen kans daarvoor zy n de Boeren in de kolonie veel te slim en te kalm Maar zy juichen in de nederlaag der Engelschen en rukken met troepen uit om zich by de strijdende Boeren te voegen Uit de Oostelijke provincies kont het bericht dat tal van gewapende kolonisten te paard uitgaan om zich by de oorlogvoerenden aan te sluiten En zelfs in de Westelijke provincies tot vlak onder den rook van ffliaar zijn er twee van om Ik zal het bij houden zei Sprinkler en wij besloten dat hij op den tijd zou letten Maar natuurlijk telde de tijd in Fort Victoria niet mee want daar werkte de accumulator niet Mijn eerste ernstige twijlei aan Marigold s stuurmanskunst kwam op toen wy langs de pier wilden komen Ik zag dat hij er bij het naderen erg i rig ig uitzag Hij sloot den stroom te gauw af zoodat wij tien yards van den oever afdreven Daarop haalde hij den hefboom weer over en op onbegrijpelijke wijze schoot de pier ons voorbij Toen gingen wij weer achteruit en kwamen eindelgk binnen het bereik van goedwilltge handen aan Und rtiet den achtersteven vooruit erg weinig zeevaartkundig Misschien was dat wel toe te schrijven aan de lompe manier waarmee ze ons inhaalden soodra het touw aan oord was Dat touw slingerde gestadig om ons heen en deed den ritueelen hoed van den eerwaarden Samuel in het water tuimelen Wat is daar aan te doen mijn hoed weg riep de o gelukkige in wanhoop uit terwijl zijn hechtpleister wonderbaarlijk afatak tegen de bleekheid van z n gelaat en hij zijn eigendom nastaarde dat naar het midden van de rivier dobberde De menschen van de pier verzochten ons aan land te sprmgen en een zeevarend individu sprong in de barkas en ging den voortvluchtigen hoed achterna De manier waarop die man met de barkas omging was wonderbaariijk Zij luisterde naar zijn hand als een strijdros op parade Wordt vtrvffigd J