Goudsche Courant, maandag 1 januari 1900

NËLL is een zeer geurige Gent SIGAAR AANBEVELEND L BISSCHOP No 8088 Maandag 1 Januari 1900 388te Jaargang Paiit Expelkn Dwbg JU wordt dit middot net TtffaMend suucGb pqnstiUando inmijviug É ng vraid tagon Rheumati k Jioh t Yerltoudh aid p jn in dm WISBRDN UFFHANN ISieuim en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telcfom No SS ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer i Centen Groote letters worden berekendnflar plaatsruimte i Inzending van Advertentiën tot 1 uur des mid4 Telefoon S MS De Uitgave dezer met uitzondi ouïantg eschiedt dagelijks van Zonen Feestdagen De prijs p drie maohden is 1 25 h anco per post 1 Afeonderlijke Nommers VTJF CENTEN Markt A 131 GOUDA Markt A 131 Van af 2 JAINÜAIU GROOTE UITVERKOOP van alle WINTER en MODEARTIRELEN i t biiaw sgy T T O fiKREM LAfiE PUIJZE DE LLiH iL p GOUDSCHE SIROOPWUFELS APPhLBOLLEN APPELBEIGNETS SAÏÏCIJZEN en AIANDELBROODJES SOEZEN CBBAHJIES KMZ Zoute noHeii en Zoute H akellnseii Aanbevelend T ZAAli Coilfiseill N B Eeiiig adres voor 8EQUAH SPRITS en HBUNHUTTER KOEKJES tOoedkoopste en Bolledst adres voor Vervoer van Inboedel oowel blDnen ala haiteo da sUd met geiloten wagens i I S A CtRAVES I EIJN Bleekers8ing el a87 Allen trorilt tegen Traugport nchnile verxekrril W lggÊgKÊÊÊÊÊmÊfmmÊÊmt Dom 0 iiee h l2 mMn nanUvolcn fl IWPH f iNHI Ff f Tl fT lfTflTl Met Ecrc DIpioma en Ooud Bekroonde T f T f fl PRAEPARATEN VAN mw VgMIUa Wm UVIIW oowel bij kmderc nh olwiwenen gebrek un eetiUBt Blechte pliiTcrtertng senuwhoofclpljn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen QUINA LAROCHE PERRUGINEUX m het bijzonder tegen Bloedgebrek Bteekxucht kwalen van Krltlschen leeft d en Verkrijgbaar m flacom a 1 00 en 1 p ï If pl f Q pQ O TO i am versterkend aangenaam van smaak voor dagelijkscb geb mV V w vooral roor kinderen zwakken en kherachtlge gestellen leer aan te bcvetën Als geneeskrachtige drank bi stoomlüsen der spljaverteringiorganen en dlarrhée ook voor ïuigdmgen en klemc kinderen I nis per Uisa s K 1 70 ft Y Kgr O OO Kgr ƒ 0 60 Chemlacb MAllrcIlltrAt Speciaal voor Kindervoeding m bussen 4 Kgr O 0O wilvere iTtClt OUIIVCI Kgr 0 50 Kgr 0 86 Ac4ltmO f iaüff H Pn Het rooken ecner halve Cigarette i voldoende ter bestriiV ding van de hevigste aanTalleflT van Avthnui etc Indoosjes k f 0 80 en ƒ 0 60 Tfltnarindc Rnnhnn fruit purgatiek tegen verstopping A m gillai IIIUC UUIIUVliO belen Mlgralne CongeBtlesctL vooralookalalaxans voor kinderen wrjzén de TamaHnde Bonbons van KRALI tl ILN HOLM Wlangrijke diensten daar de vorm voor het kind begeerl ijk en dr smaak aangenaam is Prijs per doosje ƒ 0 90 en 0 B0 Qolmial f acéil1c G algemeen erkend als het BESTE huismiddel jglIlligiVr aptllICO bij Hoest Verkoudheid en Keelpyn het is een sUjmoplossend en vertachtend mlödel bij uitnemendheid uitslwtend io □ fleschjes verkrijgbaar Prijs 0 20 per fleschjc Stê fr jmraUf rtm XRAKPCLIKN fe HOLM te Zelat im i atigmUtk WW naam m MtÊtuUeaktmittg f krifpkc 9ipolkelt rt 9H 1 roffi Un jymi KRAEPEUEN ii HOLM Hofleveranciers ZEIST 4my utlseptisehe Taudpoeder en Anilseiillseli MondtHictnnr en M CASSVrO Tumlnrt te Goiiila OVSAAL VERKRUOB AR Agent voor Nederland G IJSSELStlJN Blanwstraat Gonda OUDEJAARSAVOND WARME APPELBOLLKIN én Saucyzenbroodjes eau a tol 0 uut hij L E BESZELZEN GOUWE 6 5 Moët Chandon Aanbevelend AAMJESTEÜI C Op WOENSDAG 10 JANUARI 1900 lal ondergeteekende namens Regenten van het Israëlitisch Oade Mannen en Vroawenhnis te Gouda des avonds f nar in hel Gesticht voornoemd aaiiht stedeii a Het bouwen van een Lijken huis in één peiceel 6 Het maken en stellen van IJzeren Brandtrappen in twee perceelen Bestek en Teekeningen liggen bij ondergeteekende ter inzage by wien ook nadere inlichtingen zjjn te verkrijgen H J NEDER HORST Jr Architect ileii wonit verzocht up t MERK telettt ii UIT HKT MaO K1JN T4N M RAVENSWAAYZüNEN QORINCHSM Dtize THËËËN worden afgeie rerd iu verzegelde pakjes Tan m t wee n een half en en N d om met vermelding rau Nomoier en iPryfi voorzien van nevenmand Merk volgens de W i gedepo r neerd vch tot de uitvoerinK van ge eerde orders oanbereteod 4 l taKKBAART h Gouda Drnk van A BRINKMAN k Zn dm Tvrtxoaven op kat hkriaksmerk Abker Ad 1 2 76o wiE Oe defi in da m Mt u tli kw Xe Ainat rd tB bu tJloth Oebu vaa T07U an Banders Slemppoeder by WESTHAVEN 198 lil II I I iiii By akte den dertigsten December 1899 ten overstaan van den Notoris G C FOETIJIJN DEOOGLEEVER te Gouda verleden i door de ondergeteekenden DIRK de JONG en GEERIT VRIJER Behangers en Stótfeerders te Goada eene Vennootschap aangegaan onder de Firma B DE JONG betrekkeiyk denitoefening eener hthauyerlj en Sloffeerderü het dryven van handel in daartoe aanverwante zaken en hetgeen verder met gemeenschappeiyk overleg zal worden goedgevonden en het bonden vau een winkel in die zaken Welke vennootschap is gevestigd te GoimA en zal aanvangen den eersten Januari negenlténhonderd voor een tydvak van vyf jaren en alzoo zal eindigen den een en dertigsten December negentien honderd vier mits elkander negen maanden te voren kennis gevende dit niet geschied zynde biyit de vennootschap weder voor een jaar voortduren en zoo telkens van jaar tot jaar tenzy de vennootschap min ens negen maanden te voren wordt opgezegd De vennooteu zgn beiden tot de teekening der firma in zaken hunnen handel betreüeiide gerechtigd doch zullen voor de vennootschap geen geldleeniugen mogen doen noch zich als borg mogen verbinden tot welke handelingen de bizondere handteekening van de beide vennooten wordt vereischt D DE JONG G VRIJER Zuivere Medicinale LEVERTRAAIH Jl 0 30 per 8 by II MIK BI ESI Kleiweg E 100 I f I l I I I I I lil I I m lUmtMtéÊÊlb Boekhouden en Handelsrekenen Grondig en degeiyk n4errtck $ e OfleUUng voor examens eu praktgk door E A ZWAANEVELD Leeraar Midd Onderw KARNEMELKSLOOT 625 Het IDepat DEE ociëlè Gènèralv des H de vi de Cog nac gevestigd ZEÜGSTRAAT ü 85 levert het bekende fijne merk k t t ao per Plesch per Demyohn i 2 en 5 L i 1 1 40 pPlW per L In origineele verpakking Aanbevelend J H RQOOi IMPEItUL TWEEDE BLAD Hel nieuwe Jaar Al weder gaan wij een nieuwen tijdkring in Hot laatste jaar der 1 9e eeuw zeggen wij ODB richtende naar het algemeen gebruik zonder ons te verdiepen in de veelbesproken vraag of de Paus en de Duitsche Keizer terecht heden spreken van den aanvang der 20e eeuw Ons dunkt belangrijker zaken vragen op den Nieuwjaarsdag onze aandacht dan deze Wut gaf ons 1899 f wat zal 1900 ons brengen Als vanzelf gaan onze gedachten dien kant uit ieder voor zijn persoon en gezin bij een stille Oudejaarsavondmijmering en wij in ons dagblad met het oog op hetgeen de publieke zaak betreft Het jaar 1S99 zal in de Europeesche historie bekend blijven als het jaar van de Vredesconfflientie en van den TransTaaleoben oorlog Schril is de tegenstelling tusschen de droomen van eeuwigen vrede waaraan velen zich overgaven toen de uitnoodiging van den baheareoher aller Bussen aan de mogendheden betend werd om middelen te beramen voortaan g schillen in der minne te beslechten en den bloedigen oorlog die in Zuid Afrika woedt ten gevolge van de hebzucht on heersohzuoht van enkele staatkundigen en financiers welke het Engelscbe volk hebben weten te misleiden en te drijven tot een verwoeden aanval op de rechten en vrijheden van een volk dat aller achting en eerbied verdient en door stamverwantschap ons Hollanders in de eerste plaats sympathiek 18 Eerst kwam de teleurstelling over de magere resultaten van de Conferentie in den Haag die wel bier en daar i ts goeds tot stand bracht maar toch over het geheel de zaken liet zooals ze waren en daarna de ongemotiveerde aanranding der Boeren ingeleid door de trouwelooze dubbelhartige politiek waardoor Engelands regeering berucht is schoon he volk zelf allerlei nobele eigenschappen bezit Dan het aanvankelijk duoces der Afrikaanders gekocht door kostbaar bloed ook van edele landgenooten tijdingen met een geestdrift ontvangen en besproken waartoe men nauwelijks ons kalm volk in staat zou achten Üit aller gemoed welde zeker hier te lande bij dé intrede van het Nieuwejaor een hartelyke zegenwensch op voor de verdere zegepraal der Boeren Moge dit jaar getuige zyn van de definitieve en algeheele vrijheid der Z Afrikaaneche republieken Deze gedachten drongen zeker allo overige politieke quaestiën bij de raeesten onzer op den achtergrond De naweeën van de ftvyfuszaak en de zoogenaamde samenzweringen tegen de republiek in Frankrgk de kieswetstrtjd in België de vloot versterking in Duitsobland het geharrewar in Oostenrijk tusBchen Duitschars en Taechen al die vraagstukken boe belangrijk ook voor de betrokken volkeren ze laten ons koud nu we in spanning uitnien naar de pits van Afrika Toch blijven het ernstige vragen die het scheidende jaar ter oploBsing liet aan zijn opvolger In ons Yaderland werd de kalmte op politiek gebied niet gestoord Voor ons en velen onder de vooruitetrevenden was de voortgang niet snel genoeg Niet dat de Regeering in gebreke bleef haar beloften gettand te doen Integendeel er is een lijst van ontwerpen aanhangig die eerbied atdwingt voor haar werkzaamheid M ar onze vertegenwoordiging schoot niet genoeg op deels door de omslachtige werkmanier der Kamers deels door tegenwerking van eene fractie in het parlement die allerlei hinderpalen in den w eg legde Oniewenach dat 1899 ons den Leerplicht brengen zoo is niet verwezenlijkt Wel is de Ongevallenwet gereed gekomen wat de 2e Kamer betreft maar de Leerplicht is eerst na het winterreces aan de beurt De tegenstand tegen dien heilzamen maatregel is nog even gioot van antirevolutionaire zijde als in den beginne maar laat ons hopen dut deze wet met evenveel succes in veilige haven worde gebracht als de Ongevallenwet tegen welke dezelfde tractie baar scherpste pijlen afzond Het uiinisterie is gebleken te beslaan uit bekwame man nen die de liberale partij hebben weten bijeen te houden en die gezind zijn in goede richting stap voor stap voort te gaan Wel is er nog geen pensioenwet voor werklieden in het vooruitzicht en menigeen is daardoor teleurgesteld maar dit veelomvattend vraagstuk is nog niet voer oploeHng Tatbacn Kan de Regeerin blijven rekenen op den bteun der liberalen en van vele goedgezinden m de Kamer die het belang dea lands stellen boven partijbelang dan kan er nog heel wat to stand komen eer de verkiezingen van 190 de gewone stagnatie brengen Moge in dit opzicht het nieuwejaar een goed jaar zijn Handel en nijverheid hadden in 1899 geen reden tot klagen De algeraeene economische toestanden verbeterden merkbaar en ala eenmaal de ongelukkige Ti anavaalsche oorlog ia afgeloopen ia er alle hoop dat de gunstige toestand der wereldmarkt daarvan geen blijvend nadeel zal ondervinden Onze gemeente bleef het welgaan in het afgeloopen jaar De nieuwe regeling der rijksbijdrage is niet ongunstig voor haar zoodat de gemeentelasten niet te drukkend zijn Het voortdurend bijbouwen van nieuwe woningen bewijst dat de welvaart niet verminderd ia en dat velen willen pro fiteeren van de voordeelen die het wonen in een kleinere stad in sommige opzichten heeft De verkiezingen die in het afgeloopen jaar gehouden werden vielen uit in het voordeel van de anti liberalen zoodat deze de meerderheid in den Raad hebben Gelukkig echter waren daaronder een paar verstandige leden die het stadsbelang stellende boven het partijbelang niet wilden medewerken om den heer Van Goor als wethouder te laten vallen Deze zal dit aar zijn 25 jarig lidmaatschap van den raad kunnen gedenken onze lezers zullen gaarne met ons instemmen als wij hopen dat dit geachte lid nog lang daar op de plaats die hij met eero vervult werkzaam zal zijn Dr van Iterson Jjedankte tot veler leedwezen voor eene herbenoeming als wethouder en werd vervangen door den heer P de Raadt wiena belangstelling in de publieke zaak recht geeft om veel goeds van hem te verwachten Opder leiding van onzen ijverigen burgemeester en het dagelijkach bestuur mag men van onzen Raad ook in 1900 het beate hopen voor onze gemeente De partijen in onze gemeentelijk vertegenwoordiging berusten niet op diepgaand verschil in inzichten wat de gemeentehuishouding betreft maar zijn afschaduwingen van de staatkundige partijen in het land waarbij ook persoonlijke sympathiën en anii thién een rol apelen Er is du i geen enkele reden waarom verstandige mannen met zouden kunnen samenwerken tot nut van do stad vooral als nadere kennism iking leidt tot onderlinge waardeering ook bij verschil van staatkundige beginaelcn Moge zoo in 19011 veel goeda tot stand komen door eendrachtige behartiging van de ware belangen der gemeente Met goeden moed gaan wij zoo het Nieuwejaar in Wij voegen er bij onze beate wenschen voor onze lezera en onze btguBstigers die ons steunen in den strijd voor ie beginselen die wij willen toegepast zien in staat en maatschappij Aan al onze landen stadgenooten heil in 19 10 W ill K V E RSC H VFFIN G Tot op heden zgn de navolgende personen geplaatst geworden Schilder 1 stoelenmatter 1 sjouwerlieden 6 boerenarbeiders 3 opperlieden 4 houtzager 1 kaaaknecht 1 machinist 1 Hoeren werkgevers kumien ten alle tyde inzage verkregen in het werklieden register J ÏL werïiplaata op de Kattensingeljjaa t Ten heer Spieringa Tevens worden de stadgenooten in herinnering gebracht dat de Oommissie zich aanbeveelt voor sneeuwopruiming De Secretaris ROEPERS INGEZONDEN De inschiijving van t 4 000 000 der Nederlandsclie Emigratie Maatschappy voor Transvaal en Oranje Vrgstant Vier Millioen Gulden schrgft de secretaris der werkcominissie in zyn overzicht van 28 Dec ia een groot bedrag en het biyit dit verdeeld zetls over al de instemmera met dit plan Do Commissie heeft daarom lot ieder der insteramers hoofdeiyk het verzoek gericht in eigen kiing een tiental personen te winnen waardoor bet tot stand koraen der iaak eenigszins meerder binnen het bereik valt Krachtig optimisme dat zó6 bet doel kan worden bereikt is voor eene zaak als deze o i niet nitgesloten mits de hoofdzaak de algemeene bekendheid en de juiste praktische voorstelling wordt bereikt Beperkt rcnte uitkeering voor een over zeefonds beperkt uit den aard der zaak den toeloop van deelnemers in een land als het onzo waar dag op dag overzee fondsen in buitengewone verscheidenheid worden aangeboden en met meer of minder degeiyke belofte van hooge rente wordt gespuid Toch heeft de ervaring reeds doen zien dat met het plan eener Nederl EmigratieMy honderden ja duizenden personen instemmen die in wotenschappelijken of commercieelen zin eene oervolle positie in Nederland bekleeden En is dit geen stormloop te noemen tegenover de strydende Eijpublieken zouden wy niet wenschen dat het anders was Tegenover de ontzettende inspanning van onze stamverwanten in Zuid Afrika gevergd zouden wy ons schamen een fonds aan de markt te brengen dat niet in de eerste plaats de meerdere toenadering van Nederlanders en Afrikaners en het slagen van de uitgaande Nederlandsche emigranten beoogde Eerst in de tweede plaats komt de rente uitkeering maar wy erkennen haar op dezen voet als hiltyke eisch als rechtmatig loon voor het afstaan van kapitaal dat elders met minder nationale bedoelingen belegd op ruimere rente zonde kunnen rekenen In zooverre als deze onderneming hare uitkeering beperkt tot 4 pCt vraagt zy een offer van ons NederlanderSj maar in ieder ander opzicht moet zy worden beschouwd als een gewone handelszaak met die garantie van onpartydig en deskundig bestuur geiyk er weioige minder geinflnenceerd aan de markt komen De Commiasie voor het tot stand brengen van de Emigratie Maatschappy heelt van den aanvang sakeiyk optreden beoogd maar door geen der leden is aanspraak gemaakt op eenige positie of eenig voorrecht in de tot Btand te brengen Emigratie Maatschappy Derhalve kon de Commissie zonder eenige aai zeling het besluit nemen en wereldkundig maken dat zy aftreedt zoodra de voorbereidende werkzaamheden zyn afgeloopen Door haar terugtreden heelt zy gemeend elke aarzeling of terughouding uit welken grbnd dan ook het beste te kunnen overwinnen Door te bepalen dat geene gelden zullen worden opgevraagd voor en aleer de eerste vergadering van deelhebbers daartoe den meest gesclilkten datum nader vaststelt en door die vergadering te doen beslissen by welke Bank of Kassiersinatelling de gelden znllen worden gestort is o i de vrees opgelost dat ontydig geld zoude worde gevraagd of het gevraagde geld onsolide zoude kunnen worden belegd Maar ook overigens kunuen meenen wS alle geopperde bezwaren vervallen De vergadering van deelhebbers is in alles souverein en men mag aannemen dat zy gevormd door deelhebbers die uit opofleringszin tegenover de Zuid Afrik Republieken hunne bydragen toezegden zal handelen met allen ernst en bedachtzaamheid en toewyding voor een plan als dit gevorderd Indien ieder ontvanger eener circulaire ieder couranten lezer wien het inschryvingabiljet in zyn orgaan bereikte dit overweegt dan IS er reden maar ook dan alleen ora te verwachten dat van de 4 000 000 by de eerste oproeping aanstonds een zoo groot bedrag wordt toegezegd dat de EmigratieMaatschappy het groote werkkapitaal gereed vindt dat zy naast de nationale sympathie behoeft om goed te werken Burgerlijke Stand GEBOREN 28 Dec Rudolph Anne ouders R Ij Martens en A M Hnygens Hendrika ouders M de Jonge en A van Dam Opsterland Bernardus Jacobua oudera L Nieuwenhnyzen en M J Zyleman Jan ouders J van Ryswyk en M vau Hesse 29 Levie oudera A Cohen en J Allegro Maria Johanna ouders J C J Melman en W de Vos Willemyntje Bartha ouders M W Schouten en E de Gruil 30 Gerardus Johannes ouders W G Flux en M Gerharz OVEEbEDEN 26 Dec J van Dam 66 j 28 M J Maaskant 70 j 29 J van Leeuwen 48 j 80 A H Thyasen 56 j J M Spruyt 66 j ONDERTROUWD 29 Dec P J Hornes en 8 Koorevaar Het Bureau van den Burgerlijken Stand zal a s Maandag Nieuwjaarsdag van des middags 12 tot des namiddags 1 ure geopend zyn tot het doen van aangifte van Geboorte en Overlyden ADV ERTSi TIEN Heil en zegen toegewenscht aan al onze Begunstigers en Bekenden zoowel buiten als binnen de stad De Erven A van MEüRS Oosthaven B 72 Nieuwe Haven N 77 Het Compliment van den Dag aan myu geachte Begqjistigers en Vrienden W DREES Lange Tiendeweg By den aa nvang van het Nieuwe Jaar Gods besten zegen toegewenscht aan al myne Vrienden Bekenden en Begunstigers L LEEFLANQ Metselaar en Witter Lange Noodgodsteeg GoüDA 1 Januari 1900