Goudsche Courant, woensdag 3 januari 1900

No 8083 Woensdag 3 Januari 1000 38ste Jaargang mmmt courant MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon o S9 ADVEHTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels d 50 Centen iedere regel meer Centen üioote letters worden berekend noar plaatsruimte In tending van Ad verten tien tot 1 uur des midd Telefoon 9io 89 De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen j De prijs per drie maanden is 1 25 franco per I post 1 70 I I Afzonderlijke NommPi s VT 7F CENTEN I Bhyssea s fabrikaat spant de Kroon üwe aandacht gevraagd voor BLinrSSIS S Bi nw btiiUagiwoon giostachi aubitdisg 29praclitige SalunPendules metCoupes pi een waarde hebbende van i i llnizeiid vijrileu Gulden bestemden wü voor een gratis premiënverloting onder onze klanten in de e provincie De uitgifte van aandeelen is ZATERDAQ begonnen en Telkens als men koopt een Kaas onverschillig van welke kwi Alleen do uitgegeven numi allen onder het Jioopeud publ tr in dez0 buitengewone verloting el als Volgt idifd Natnnrboter of Magarineboter M liteit ontvangt men een aandeel cade lera loten mede soodat de prijz J tic moetpn vallen 1 Bovendien geven wij Cadeau Op de kwaliteiten van 44 botertoegift i pond BESTE Ki KOFFIE of 1 pakle HEERLIJ f O et beMalve de bekend 8 of 1 iiakje ALIMEBESTE JAVA E GEOVE CHINA ffHEE of 1 bns G GAEAHlEiD FJF J ïï l t JGOLADE of 6 GELIMWAAEDIGE ez laatste bona kunnenizooalsbekend jsefviezen ïerschillende met nikkel ge leiden albums portretlptón pr nteérvap gegarandeerde kwaliteit 1 lilsmede w èe Margarineboter van 30 et LADB bf 3 WITTE bpns TJES TABLETTEN ZOETE C witte bona of 1 GEOENE bon ingernild worden voor nikkelen monteerde kristalartikelen tafeik en theetrommels enz enz Alles Op de Natnnr en Mengboter 1 DUBBELTJES TABLET CH i lat Ij ir f i W j geven geen 2 p nd njaaV Ij pond maken er evenwel oplttent dat olze ijz n beginnen met 22 j et terwijl de pftjzen bij andlreni Ijeginnen met iO i 50 pt A puyss n ZoneA Eigen Verkoophaiztsn iHel Wapen vaa Asltm i Te GOUDA Wijdstraal 16 Nieuwjaarsdag ges oten Indieil gy niet v ilt hoesten l gebruikt de allerwege bekroonde ek wereldberoemde Superior Drüiven Borstliontg Extract iieiia ii e uit de Koninklijke StpoBüabriek De Honingbloem van H ü VAÜ SCHAIH CO Den Haag Hollevjrancm SCHAIK Co 8 Melianthe i het beste middel der wereld VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN SCHAIE CO S Melianthe geueest Kinkhoest BOH AIK Co S Mellintbe genee t zoowel oud 1 joog SPH AIK Co S Melianthe mag m geea huisgezin ontbreken SCHAIK Co S Melianthe stwt oorldiiread onder Seheikundig toojicht snHAIK Go s Ittelianthe helpt onherroepelijk SCHAIK Co s Melianthe bekroond met Eerediploma s SnHAIK Co S Melianthe ia bekroond met Goud SCHAIK Co B Melianthe is bekroond met Zlher SCHAIK Co s Melianthe is ïerkrijghwir in flaoons J Ta TORKEN Bo koop B V WIJK Oudeaalfr M KOLKMAN Waddinxvmi H ROLLMAN Bodegravm PINKSE NieuaerklTk a d IJ ui W J TA DAM Haatlncht A N tabZESSEN Sdioonhontn firma WOLFF Co WesthaTen 198 Gouda D Jfi BB21BS Kleiweg K 100 I Gouda E H ViS MILD Veerstal B 136 te Gouda A BÜDMAN Moordriekt an 40 CU tO CU n f by Thierry s Wonderbalsem in de geheele wereld bekend en geroemd Onovertroffen middel tegen alle Uortl Ijong i eeer lUaag ti kteii enz Lwendig zJowel als ook uitwendig in bijna alle ziektegevallen met goed gevolg aan te wenden Prijs per flaco n 1 1 per post i 1 15 illriieclittrlilMm Ml 4H B klillM l tlU M i TbierryinPrscndt Thierry s Wonderzalf bezit een alsnog ongekende geneeskracht en heilzame werking M hiinliike en irevaarlijke operatie geheel overbodig Met deze S coor Mfl e IO gehouaen beeugemwet en onlangs een b na Jarlfl rlöd TeJ e Brengt genezing en verzachting der p nen bn wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prijs per pot f 1 50 per post t 1 00 Centraal Depot voor Nederland Apotheker HEWIU SAIIDEBS Hokln 8 Aoisterdam WaargeendepOt is beatelle men direct aan Jl S ftut en po Ae i ï J XBIEBUY in JPregrada bei RoliiUch Oeêterreieh Gel ieve prospeetus te onibiedeu falj het Centra 1 DepAt Sanders Rokiu 8 Amsterdam A ïoltaep GenBZing d BLOEDARMOEI3E t S rh tELIXER S VINCENTBEPAUL Mww MMiMWM Goudii WOLPE Oo Westhaven ioB f NIeaw onovertroOen prof Dr Liebera welbekend UMVW SBACHT BLIZU Alleen echt met Febriekimark tot voortdurende bdicale en zekere geneziug v alte zelfs de meegt hardnekiHf meikuwMiekten rooral oMstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftvid ToUle genezing van elke zwakte Blee aeht Benauwdheid Heofdpün Migraine Hartklopping Maagpjn slechte epijivertwriug Onvermogen Impotenz Pollutione enz Uit roerige prospectuseen l rijapcr iosoh 1 fl 3i dubbeleflesoh fl f j Ontni 1 Depot Matth d Vegto alltbommel ü püUi M Cléban Co AmsterdiW F Happel s Grarenhage Uotterdam 1 nlmmene ilo Jong I Ctn Iff fc Co Gouda rn bli alle drogisten Wie zeker zyn wU de Echte Elkel CaCilO te ontrangen tMamen C jdd 6d na vele prcafuemingen ik den 1 del fekomen onder dex naam des 1 uitvUdeh Dr Miohaelis vervaardigd m d bj Jg machines in het wereidberemde étiibbliuement van Qebi Stoll erck tt Kealen alacho rTllicIzaelH BIfeel Cacao in viernu W bassen DeMjluul Cicai K met melli geloliktdbne aan uute gezulde drank Iroor da lijksclf gebruik een k 2 l eièpel8 Wi t poeder voor en kopi l hooQhite a ii g neeakracbifee drank bij ev J vindiarrhoe ata met water te gebnukjfc Verkrijgbaar jbij de voürnaamste H TE ApithekaM enal i Mo Vi Ko prasfbustae tK ko 9o caasT OeneraalvtnMenwotiTdiger voor Stiet1 hl land Jif is Mattenfclodt AmoteMam Kalverstraat 103 ï AlMJÖf Irintemps NOÜ VKAU TÉS Wij verzoeken de Dames die ons geillns treerd modealbum voor het Wintemeinoen nog niet ontvangen hebben dit te wUlen aanvragen aan MM JULES JAIÜZOTAC Paris Hetzelve wordt dan omgaand yratiii en jonco toegezonden Bestellingen van af 26 francs vrfl van alle kosten aan huis met S verhooging Uettpeditie kantoor te Kozendiial N B FEAisCHË STOOMVERVEEIJ chemische Wnsscherij VAK lö Kruiskade BoUerdSam Gebrevet Krl l rr Z M den Koning der Belgen Boofddepêt voor GOODA de Heer VAN OS Z dpeoialiteit voor het toornen en verve van alle ëeren en üameegarderoben alsook alle Kindergooderan Speciale inrichting voor het toom n van pluohe mantela voeren bont enz Gordgnen taielkleeden enz worden naar de nieuwst en laatate methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelijk voor do gezondneid volgens staal bewerkt Hal linte oSMihnlalykata au f 1 nuUnlylntitoetsnildilelvooiHMrH en vooral dames en Klnderschoenwerk ia de Appretuur van C II Maller IL Ce B ril B ltllStr 14 Man lette 0 1 VUJW op naam en febrlekiinerk Verhrylkair hy Heeree Wtakellerê hi loheeewert Mt aJ fMa MéniTu e etail OMttb m a n E CASSITTO TANDARTS Ti rfmarkt Gouda Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDERDAGS van 8 tot 4 unr VBIJDAGS van S 4 nar ZONDAGS afwezig Geoom Dineerde IATPR GENfiESINRIGHTING dooif planten kruiden ozon mter Hebt lucht enz Bizondere behandeling van zenuwzlekt n verzwakkingen als gevolg van losbandige leefwij e of jeugdige buitensporigheden hoofden rughjden bleekzuchf uiaaiclydcin slechte bloedsmeufrlnir ziekteit dei Htofwisselinir borKtiyden rheuiiiatismus Jsschias vlechten en huidziekten Bilhjk pen ion Externe behandeling in speciale gevallen Prospectus op aanvjrage gratis en franco Sanatorium Areatsburgh VUUaUUKG bij Qei Haag aan de feestbrug tours vaiï i Aiiislerdaiii Sluik 81 987 S 30 DECKMBEi Vrkrs 00 e Pil i V lOlI loov o 1 31 I st t7 101 04 M Vl NiDsauüiD Uan Ned W 8 1 Sl dito dito Wc 3 BS dito dito dito 8 93 UoNOal èlil Gou U 1881 98 4 m u Itu ii Iinebr ving 18 S 81 S OoBTlMK Pbl in papteHl888 I dltojia silver iJBfiS 6 FeaToefLi l met coupon 8 dito lioket 8 tl 84 L l n Bdrljlhd i dito l dito i l dito 1 1 v 10 IM 1 i 56 J Binnonl t 894 4lf to Qeo ns 1880 4 bi Botha 1889 4 Hop 1889 90 4 oud le ny 1888 6 r Aiü I 18J4 5 apA ij4Fel et eh4é l88l 4 57 r 7 s Tukliau Qep OonVf leen 1890 4 G lf leenilj aeiie D Q e leeDh urieO iZmD An Bep V ohlg 189 J Muioo üb it Seb 1890 BcMEznaUL Obt i anbep 1881 AveTBEDAH Oblig llen 189B 8 ToniaSAX Stad Ueu 1894 8 NlD N Afr Handelii aand Arendib fab Mg CertiOeaten Beli Maatachappij dito Am Hvpotheekb pandbr 4Va Cnlt My der Voratenl aaud s Or Ufpotheekb pandbr 4Vi Nederlaodarhe bank aand Ned Handelmaattefa dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 9I Bott Hypolheekb panilbr 4i Utr Hvpotheekb dito 4Vi OoSTSNa O St Hong bank aand Bdbl Hypotheekbank pandb 6 Ahuika Equt hypoth pandb 4 Maxw L 6 Pr Lien rert 8 Xis Holl IJ Spoorw Uij aand Uij tot Eipl r St Sp aand Ned led Spoorwegm aaad Ned Zuid Afr Spm aand dito dito dito 1891 dito 5 IlAUlSpoorwl 1887 89 A Eobl a 8 100Ö 100 lUVi Chic It North dito dito Wu Bt Peter obl 1 Denver k Bio Qr Bpm eert V B Ulinoia Oentrat obl in goud 4 Loniav Ie NashvilHOert v aand Meziro N Spw U Ie hyp o 6 Miss Kanias v 4pCt pret aand N Tork Outaaio fc Weat aand Pens dto Ohio obllg 8 Oitgon Calif lefayp ingoud Vi St Paul Minn k Hanit obl On Pao Hoof lijn obig 8 8Yu dito dito Line Ooi Ie hyp O 8 Oahada Can South Chert v aand Tm 0 Ballw k Na Ic h d e O Amaterd Omnihna Mij and Botterd Tramwe Maati HRod NlD Stad Amsterdam aand I atsd Bolterdam aand BlMll Stvi Antiterpen 1887 8lad Brusael 1888 8 UoKS Theiae Begnllr Oeaelaeh 4 OosTlHa Stantsleanig 1880 6 K K Ooat B Or l880 8 Sfakjs Stall Madrid 8 1888 NlD Ver Ba Avb Spoel eert Axianu Gent Pao 8p Mij obl i 1 W pr C V aand 1411 II 108 74 104S 7 Znid Ital Spomij A H obl 8 POLFN Waraohau Weenen aand BnsL Or Rnaa Bpw Hij obl 4 Baltiaohe dito aand ïaatowa dito aand 8 Iwang Dorabr dito aand 6 Kursk Ch Alo 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 v ISO 110 lOt 19 i U 100 117V nvf 101 4 MTELS M m Zoowel voor Dames als Kinderen Biousen Japonslnffen PelterUeo in groote verscheidenheid billgke pr ien O SAMSOM GoDDA Dnik van A BRINKMAN A Zs Kuiteiilaiidsch Uverzicbl püen officieel telegram zegt dat lord Met en s stelling nog onveranderd is Jeneraal French meldt dat de Boerende schanste stolling te Rensbnrg verlieten en ar Colesberg terufftrokken toÉi de Britte cavalerie dreigde hnn fcemeenscttap af breken Kapitein Montmorency van het 21ste regimenflanciers had een ontmoeting met een igfootère Boerenkrögsmacht waarbij ook artillerie In den loop van den dag was kapitein Montmorency tot den terugtocht ged ngen on ging in goede orde naar Dordrecht tfaar de Engelschen thans in vorded bende stelling zijn ♦ Reuter seint Een paar honderd Boeren zjin ten Zuiden van de Toegela afgesiiedeu djor den snellen was der rivier Een paar honderd Boeren hebben de heuvels rechts Van het kamp te Chieveley bezet Van generaal White zijn berichten ontvangen meldende dat de vijand om Ladysmith naar gezegd wordt zeer ongeduldig is en verstoord door nachtelijke aanvallen en het buitmaken van enkele hunner kanonnen De ziekte in de stad is niet boven liel nTrmn 4j flüftÉi bat aaizoen a officier is gedeod eenige officieren zijn gewond door een granaat der Boeren die het huis trof terwijl de officieren aan den maaltijd zaten ♦ De Morning Post correspondent Spencer Chnrchill heeft tijdens ziJn korte gevangenschap te Pretoria oogen en ooren den kost gegeven zooals een goed correspondent betaamt Onder dagteekening van 28 Doe seint hij uit Durban eenige indrukken aan ziju blad welke hij bjj gesprekken met leden van den Uitvoerenden Eaad en andere personen ontving Allen waren eenstemmig in hun oordeel ook president Krug r dat Engeland op het punt stond vredesvoorslagen te doen De Boeren waren overtuigd dat zij de Engelschen bij voortzetting van den oorlog in zee zonden werpen doch liever ware het ban wanneer zjj rustig naar hun haardsteden terug konden keeren Een vrede waarbij hun werd afgestaan Natal Kimberley en verschillende districten van de Kaapkolonie nu door de Bepnblikeinsche troepen bezet benevens opnieuw erkenning hunner volstrekte onafhankelijkheid en een oorlogsschatting van 20 millioen fi wordt in de meeste kringen te Pretoria als redeiyk beschouwd De correspondent zegt verder dat de Boeren FEViLLElOX Hij stuurde op don hoed af greep dien in eens draaide de Lively en lag binnen twee minuten langs de pier Marigold beweerde dat die man dat vaartuig moest kennen maar wij betwijfelen het Nu werd het onder goede hoede gesteld en wij ondervonden on e eerste teleurstelling toen wij vernamen dat er geen rijweg was naar St James alleen een pad door de moerassen dat wij te voet moesten volgen Wij hadden al den overlast van het meenemen der rijwielen voor met gehad Te Toet gingen wij op weg Er waa niets raeldenswaardigs in de flunch y de Boch namen waar Hogarth een nacht doorbracht en het afschilderde ook is er niets merkwaardigs in de kerk van St James behalve dat zy eene der laatsten ia waar nog de hooge kerkbanken zijn of slaapplaatsen en dat zij bijna aan stukken was geschud door het kanongebulder van lort Grain op vijftig yards afstand Ik genoot echter niet veel van dien dag want Marigold witft het zóó te draaien dat hij naast hun verliezen die volgens hem toch niet meer dan 2000 kunnen zijn als zeer ernstig beschouwen Er komen dagelyks troepjes deserteurs van het oorlogsterrein naar Pretoria die dan echter door de politie dadelijk weer worden teruggezonden De laatste reserven der Boeren zjjn opgeroepen en op de hoeven blijft niets achter dan de geheel tot den krg g ongeschikten De levensmiddelen der Boeren zijn niet overivloedig en hun oogsten hebben veel geledfin Bovendien ondervinden de Boeren veol moeite mot het vervangen hunner paarden waarvan er vele gedood zijn onder het EngelBche vMiiF Al deze opmerkingen van den Morning Po8t man laten nog al gelegenheid om aan teekeningen bij te maken Scherp tegenover Churchill s beweringen staat hetgeen door de correspondenten van Times en Standard uit Lorenzo Marqaez en Durban wordt geseind over den oogst in Transvaal Dat de reserve nu ziJn opgeroepen is nergens bevestigd en dit is de eerste bewering van dien aard Ook de paardenquaestie kan zoo ernstig niet zijn waar wjj weten doch misschien weet Chnrchill dit nog niet 1 dat de Boerenregeeringen 30 000 Basoetopaarden hebben opgekocht De correspondant vooet aan ziln nrif iek tna eenige beschouwingen over den algemeenen toestand het zou dwaas z jn roept hiJ uit niet te erkennen dat Engeland een geducbten tegenstander tegenover zich heeft Een Boer te paard zegt hij is wel drie of vijf Engelscfae soldaten waard De uitwerking der Boerengeweren is van dien aard dat frontaanvallen altijd teruggeslagen zullen worden Aan den anderen kant beschermt de buiten gewone bewegelijkheid der Boeren hun flanken De eenige manier welke succes zou hebben is soldaten tegenover hen te stellen die gelijke eigenschappen hebben of reusachtige troepenmassa s te gebruiken De opmarsch van een leger van 80 009 man gedekt door 150 liniekanonnen zou voor da Boeren onweerstaanbaar zijn doch de colennes van 15 000 man zijn alleen goed om zware verliezen te lijden Bö de viering van de eeuwsverwisseling in het tuighuis heeft de Duitache Keizer een toespraak tot de officieren gehouden H j herinnerde er aan hoe het leger in het begin der negentiende eeuw neerlag hoe de algemeene dienstplicht en vooral de organisatie van het leger onder Willem I Duitschlands eenheid hebben mogelijk gemaakt en aan Duitschland zijn macht hebben gegeven Evenzoo ver Flora kwam en haar op kinderlijke wijze monopoliseerde Ik vond zoo iets walgelijk voor een man die een fotogravure in zijn borstzak heeft Ik geloof dan ook dat ik alleen otn hem te pesten voorstelde om een uitstapje op de Nore te maken en terug voordat wij huiswaarts keerden Ik begin te gelooven dat het gobottelde bier van Grain heel zwaar is en iedereen was het met mij eens Wij betaalden het piergeld gingen aan boord en vertrokken opgeruimd naar de Nore baken met Marigold nu voor goed geïnstalleerd tusschen hefboom en stuurrad De baken lichtte reeds maar in mijn oude houding aan haar voeten fluisterde ik Flora toe dat het den weerschijn harer oogen was Nu draaide het licht en Flora zei dat zij zeker had geknipoogd Het was verrukkelijk Marigold wilde reeds omkeeren voordat wij wilden en wij stonden hena niet toe te wenden voordat wij de geruitte boei voorbij waren die wij allen behalve Mangold heel aardig en interessant vonden Hoe snel vergaat de tijd wanneer mon geluk ki is zuchtte Sprinkler toen wij weer aan Fort Victoria kwamen Dat uitstapje heett ons twee en een half uur gekost Ik hoop dat wij uitkomen met de electriciteit Marigold zij gnmmig dat hij het ook hoopte maar moest er ons aan herrinneren dat hij al eerder had willen terugkeeren Niemand antwoordde daar iets op en wij voeren door met de schaduwen van den avond over ons De rivier is zeer kronkelig boven Port Victoria en toen wij een van de bochten omsloegen was igde de Keizer zal ik zonder dwaling V organisatie van do marine voortzetten dat de marine en het landleger denzolfden riig erlangen en Duitschland door hen ook het buitenland een nog niet bereikte aats kunne verwerven J flet wetsontwerp tot het leggen van eigen ransche telegraafkabels stelt voorloopig m aanleg van de volgende Ipen voor lo Een telegraafkabel van Algiers naar Senegal afstand 1926 zeemijlen Kosten geraamd op frs 10 millioen 2o Telegraafkabel tusschen Europa en Madagaskar van Bona naar EI Arich zuideIp 8yri8 vandaar door een ïnrksehe landIJn naar een punt aan de Roede Zee van laar naar Dzjiboeti Diego Suarez en Reunion De afstand bedraagt 6060 zeemijlen en do kosten worden geraamd op frs 75 millioen 3o In Oost Azio Aankoop van den kabel l sschen Cochinchina en Tongkin aanleg van fcn kabel om Toiigkin met de lijnen van e Öroote Noorder T legraafmaatschapp j te Vhrbinden en verder aan het SiberischeiSiF jische telegraalnet De kosten te broiigen op het budget van ludo China 4o Aan de Westafrikaansche kunst aanleg van Privnschc kabellflnen tusschen Kona s3 baottAassam Kotonoe eu ErauBcliKongo met Senegal Kosten frs 10 millioen 5o In Oost Azid voorts aanleg van een lijn om Indochina met Dzjiboeti te verbindei Afstand 5300 zeemijlen Kosten geraamd op frs 30 millioen 6o In den Stillen Oceaan aanslniting der Fransche bezittingen aan het algemeene telegraafnet De totale kosten worden geraamd op pi m frs 100 millioen De eindcijfers 1898 1899 die den in en uitvoer der Vereenigde Staten aangeven toonen hoezeer de industrie van dat land zich ontwikkelt en hoe de Amerikaansche fabrikanten een grooto plaats op de wereldmarkt innemen In een loop van één jaar is de Amerikaansche uitvoer van industrievoortbrengselen van 290 tot 340 millioen dollar gestegen Vooral op het gobied van machine waggonen bruggenbouw is een reusachtige productie bereikt welke voornamelp haar grond vindt in de groote verbeteringen der techniek Aan de Duitsche en Engelsche industrie is eene scherpe concurrentie aangedaan en hand aan hand daarmede gaat een handelspolitiek die in de omliggende landen haar industrie een debiet wil verzekeren onze weg geblokkeerd door een groot zeilbchip dat dwars voor on allerlei ingawiktcelda manoeu vrcs uitvoerde Wij wilden er niet voorbij want er waren een aantal boeien en andere waarschuwingen bij den oever en wij wilden mat te dicht bij dat groote gevaarte komen Wees toch voorzichtig smeekte Sprinkler laat ons liever stoppen Wij stopten dus en bleven de uiterst ingewikkelde bewegingen van het sclup gadeslaan Wij gingen daar geheel m op gedurende langen tijd zoodat WIJ toen wij onzen koers konden vervolgen er niet aan dachten om achter ons te zien wat over het algemeen bij de menschhcid ongebruikelijk is en zorgeloos vooruitgaande werden wij opgeschrikt door den uitroep van den eerwaarden Samuel j Lieve hemel terwijl hij voorover bukte Wij keken allen dien kant uit en zagen langziam maar zeker twee reusachtige oorlogsschepen op ongeveer honderd yards atstands op ons afkomen grommend uit hun schorre kelen Die monsters waren niet vlak voor ons maar een iets vooruit en het andere er achter niet geheel in hetzelfde zog Wees toch als je blieft voorzichtig mijnheer Mangold herhaalde Sprinkler Het gaat best wij zullen ze ieder aan een kant voorbij laten gaan zei Mangold en ik merkte op dat hij erg bleek was fGeloof je dan Samuel dat er eenig gevaar is vroeg mevrouw Sprinkler wik hoop het niet liefste antwoordde hij en hij drukte zijn ntueelen hoed op zgn hoofd om De New Yorksche handelscourant geeft een kort overzicht voor den uitvoer van staal en ijzer uit de Unie in de eerste tien maanden van dit jaar Zü overtreft die van verleden jaar met 19 millioen dollar De nitvoer van ijzeren staven staalblik en staalplaten vertoonde eene vermeerdering van 100 percent die van draadnagels 200 percent Men schat den totalen uitvoer aan staal en ijzer dit jaar 20 millioen dollar hooger dan verleden jaar Verspreide Berichtten Fkankbuk Daar de mijndirecteuren in het Loirebekken in beginsel het instellen an een scheidsgerecht hebben aanvaard lioopt men dat de staking rondom St Etienne spoedig zal zun gedindigd Er dreigt nu echter weder een staking onder de trambeambten Eenige leden van do Jeunesse royaliste te Le Mans zyn veroordeeld tot een boete van 16 francs ieder Bovendien gaf de rechtbank lust tot ontbinding der vereeniging In bonapartiatische kringen te Parijs wordt verzekerd dat prins Louis Napoleon zich binuenkoit zal verloven met de dochter van grootvorst Wladimir Van Rusland Duitschland Eergisteren beeft een hevige brand de voornaamste gebouwen van do machinefabriek van de firma Hoppe te Berlijn vernield De schade is zeer groot Italië Gister ontving de paus het collego van kardinalen voor de gewone jaarlijksche aanbieding der nieuwjaarswenschen OOSTENRIJK HONOABIJK Koning Alexander van Servié die eergistermorgen te AVeenen is aangekomen werd aan het station zeer hartelijk ontvangen door keizer Franz Joseph de aartshertogen De militaire kapel speelde het Servische volkslied Daarna reden de twee vorsten naar don Hofburg Rusland Te Warschau hebben een groot aantal arrestaties plaats gehad wegens het clandestien onderwijs geven in de Poolsche taal en de verspreiding van socialistische brochures Onder de gearresteerden zijn vele dames Nabij Scheptuchowka in het gouvernement Charkow zijn een majoor en zj n be geen tweede verlies te lijden Flora zag mij ernstig aan en ik nam die gelef enheid waar om ongemerkt haar hand te drukken Het was een verschrikkelijk maar verrukkelijk oogenblik De oorlogsschepen kwamen naderbij en Mangold bleef vast houden aan zijn onzinnig plan om tusschen hen door te gaan Hoe naderbij ze kwamen des te ontzaglijker zagen zij er uit In Ap hjn van hun boeg za ik een Rcmeinschen neus en wist dat het een ram was Ik geloof dat ze ons in het eerst in het geheel niet gewaar werden maar toen ze vl ik achier ons waren brulde de man op den mtkijk Mangold toe AU bij instinct beseften wij nu allen dat WIJ in gevaar waren Sprinkler mevrouw Sprinkler Flora en ik hielden ons aan elkaar vast en de Lively scheen kleiner te worden naarmate die leviathans naderden totdat wij een gevoel hadden als zaten we in een feeen bootje uit een rozenblaadje vervaardigd Ik zeide reeds dat de man op den uitkijk Marigold leta toebrulile Hij verstond het echter met en verloor onmiddellijk het hoofd iWat blief je riep hy op zwakken bevenden toon Je roer naar bakboord meneer schreeuwde de man Hoe moet ik dat doen antwoordde Marigold die in zijn verwarring aan den electnschen hefboom rukie loodat onze vaart verminderde Gooi je roer om of we gaun over je heen krijschte de uitkijk en wy zagen hem over zijnschouders iets aan iemand anders aan boord toeroepen Wordt vervolgd j