Goudsche Courant, woensdag 3 januari 1900

v nter ïlfnsrfl899 19üO AaDgevangeo 1 October fyTvaB Greenwich Uir iCle SpodrweRverWndlnKpn raet GOUDA 0 01 u a ti 88 QOIISA BOTTXKDAHiica itna 11 11 n n is u is ts i is i ii a 99 l ll I I4 6 40 80 7 38 Z J 5l r n AU 1 u u it 0 r i WïiFis 7 T9 98 11 86 19 1 9 89 9 40 18 t8 10 19 ff ff 10 99 ff a ff ff 10 88 ff ff i 10 43 0 8 14 9 00 9 88 11 0110 17 11 IWiltalK qi du loop kaa aial ttnkead anriaa A BollaaJnka qioo 11 64 Ifüo 19 84 l 6 Z lalra aopplemnltnrija laa de Comp iiia dv Wegou Lili GOUÖA UEN ï 1 08 1 01 9 14 8 46 1 18 ff ff 1 99 I ff ff ff l S l 80 1 48 Zrl P J iSl 11 97 n U 1 9 1 80 9 48 8 00 4 00 p 4 6 0 8 1 7 9 7 M6 9 4 10 10 17 V 5 1 06 so lO OS o o U 1 A i MITf DAM ffiaa lo d 98098 US9S10 1O10 R7 19 08 1 089 889 98 1 I 6 08 36 8 18 in 9 98 9 8t 0 59 AmatW 8 01 8 63 9 09 10 10 10 64 19 48 18 67 1 61 8 98 4 16 4 67 6 60 699 OO10 0t O IOIO O 1 46 kmakC 8 19 V 09 9 98 10 9111 09 1 08 1 10 9 09 9 41 4 80119 8 05 9 18 10 8 10 95 10 8 19 00 oHago 6 49 6 05 7 06 7 90 7 J6 8 lj8 65 9 08 Voorburg 6 48 a j enh Mo 15 l n i i 84 2 7 11 7 47 1 O tfi Harlnoiukatnm Uomi Ie en üo kiMie lo ss l BO 1 08 10 48 9 01 6 18 0 Fl 9 9S5 10 18 10 4 U 19 08 1S S7 9 19 8 14 8 97 t S7 1 09 97 00 80 10 M 9 99 0 9U0 48 kelale P Bj aigM eor de Bi ikah A i lecdam nofn Tla ü aa i 10 67 11 00 19 O 9 15 8 17 4 89 8 47 ll H 9 19 11 91 9 10 8 34 8 99 U 38 1 19 8 S S ltO 6 04 8 98 40 7 68 9 19 10 00 10 84 6 16 8 68 8 14 10 9 i 10 14 7 0i 8 9 10 46 186 4 8 7 i 9 4 7 17 7 97 38 9 01 8 V 59 10 6 11 10 19 11 19 51 1 9 3 4 S 5I 4 48 s iO 10 7 18 7 59 8 98 10 09 10 96 11 10 97 8 55 7 53 8 81 8 49 9 90 1 1 11 10 88 11 38 19 09 1 37 1 03 S iO 8 69 t 48 6 88 U 8 6 10 88 11 65 19 87 4 99 7 9 J 10 4 186 t8 7 8 dienend personeel door roevers vermoord een naburig kasteel werden een dame en haar dochter gedood Na den moord staken de miidadigera het huis in brand De regeering is voornemens in verband met de ontzaglQke jconomische vlucht des rjiks een alzonderlp ministerie voor handel en njverheid in te stellen BINNENLAND Maar men verneemt bestaat bij de Eerste Kamer het plan reeds in een barer vergaderingen na de wederbijeenkomst op 8 Jan over te gaan tot de benoeming van een commies grifler naar welke betrekking reeds eeoige personen hebben gesolliciteerd In de b eenkomst van den Oen Raad van Zuid Holland deed dr J Vroesom de Haan uitvoerige mededeelingen over de typhus gedurende 1897 1898 te Rotterdam Daaruit blSkt o a dat de sterfte aan februs typhoidea dysenterie en cholera nostras gedurende 1897 voor Rotterdam bedroeg 88i op een bevolking van 286 105 of 3 09 0 00 in 1898 971 op een bevolking van 298 433 d i 3 25 O 00 gedurende beide jaren werden te Rotterdam aangegeven 381 gevallen van typhus Het is bekend dat men de typhus gevallen beeft toegeschreven aan melk afkomstig uit Overschie Dr Vroesom de Haan komt tot de conclusie dat er vooralsnog geen grond bestaat voor het aannemen van een foyer van besmetting in de gemeente Overschie of bjj een of anderen melkleverancier In het leidingwater dat echter slechts enkele malen werd onderzocht werden evenmin typhusbacillen aangetroffen Zoodra een meer geschikte gelegenheid voor bacteriologische proeven beschikbaar is zal het mogelijk zijn aan dat punt de noodige aandacht te wflden Ofschoon het ingestelde onderzoek tot geen positief resultaat heeft geleid geeft het toch de richting aan waarin moet worden voorigewerkt en maant het aan tot een uiterst strenge en voortdurende controle van het drinkwater door filtratie van Maaswater verkregen Gemengde Berichten De Haagsche correspondent van do N Gr Ct melding makende van de liethebberj van de Koningin voor den üasport schrijtt 0 m it W 8 88 8 01 8 11 8 t C8 9 88 7 0 7 88 8 1S door 7 T Quuda Mootdreoht 3 rd M M SO 7 0 RottordamD P Rotterdam B 48 8 19 9 l Botterdam Beura Rotterdam D P Botlerdam M Oipalle Hiauwerkerk Moordreclit ftosdi 7 16 8 10 8 46 6 61 08 8 14 90 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 99 7 4t W All en Ie Ham C t 7 96 8 0 8 41 9 11 7 37 8 68 ff 7 48 8 09 9 14 ff B u7 8 86 19 9 8 Qouda ïeTenhuiaenMoerkapelle Soatermear Zegwaf d Voorburg a Hag iTOuda Oudew Woeril Uiroch Ijlreohl Woeriloo Ouil B BO Br moet op een van haar tochtjes een aardig incident zyn voorgekomea Het gezelschap der Koningin ging nl over de spoorbaan van de eene naar de andere baan de wachter die in de buurt op post stond ging vrijmoedig op de dames en heeren toe en merkte op dat het streng verboden was over den spoorweg te loepen Maar t is de Koningin merkte een der heeren op Dat weet ik antwoordde de eenvoudige man met den hoed in de hand en ik vraag eerbiedig excuus maar recht is reclit en mijn instructies maken voor niemand een uitzondering Men stoorde zich niet aan het verbod en reed verder Maar de baanwaehter maakte zonder de minste complimenten rapport van het gebeurde aan zjn chefs overlatende verder te handelen Natunrljk is er niets meer aan gedaan Doch de flinke kerel die zijn plicht zoo juist opvatte mocht er wel een pluimpje voor hebben en een erkenning van zijn trouwe diensten ook van de Koningin Wie weet Een jonge Italiaan werkzaam aan den Jungfran spoorweg ging Zaterdag sneenw halen om te smelten HS werd onder een lawine bedolven Tien makkers kwamen hem te hulp werden door een tweede lawine verrast Negen hunner konden met groote moeite nit de sneeuw te voorschön kruipen maar de tiende bleef er onder Toen begon het reddingswerk opnieuw totdat een derde lawine weer alles begroef Na twee uur graven gelukte het den tweeden man nog levend uit zijn koude graf te halen den eersten kon men echter niet meer Tinden Men schrijft nit Utrecht aan de N B Ct Er stond een handelaar in den kouden avond op de markt HS verkocht blikken fluitjes waarop hij de om hem verzamelde menigte de aandoenlijkste melodieën voorfloot nit de Faust de Freischtttz en andere opera s Maar hoe h de omstanders ook trachtte te overtuigen dat zij allen eve i gemakkelijk als by de schoonste liederen zouden kannen ten gehoore brengen mits zjj maar een verstandig gebruik maakten van de gebruiksaanwijzing die hg er hen bjj cadean gaf de duim op het eerste gaatje de wijsvinger op het tweede enz tot aan de pink op het laatste gaatje voor de hooge c er was niemand die zooveel vertrouwen in zijn eigen bekwaamheid stelde dat hg zoo n fluit durfde koopen en meê naar huis nemen om zjjn huiselijkon kring te onthalen op het muzikaal genot dat hijzelf daar zoo onverdeeld b9 de pomp op het Vreeburg smaakte Alle krachten spande de man in om zijn toehoorders te doen begriipen hoe gemakkelp het toch was om dat eenvoudige instrument hier in ons land door werkstakende arbeiders gemaakt te bespelen het mocht hem niet tot het gewenschte doel leidon Hij verkocht geen enkele fluit ofschoon ziJn hoofd door de voortdurende inspanning tot barstens toe gezwollen was en hij eindelijk doodelp vermoeid de fluiten in zijn koffer begon te pakken en verklaarde dat hij het op gal Maar vóór hjj het laatste instrument wegsloot kreeg hj of deed hij althans zóó een inval en riep ik zal je nog even wat Uten nooreniv au oracui ae autaKeof uj den mond en begon met efln vaflerlano den mono en uejjuii mtj lijJievend gezicht het Wien Noêrlandsch Bloedte blazen Er kwam beweging in den troepen toen de handelaai daardoor aangemoedigd het tweede couplet aanhief begonnen er zellseen paar brutale jongens op den vóórgroid mede te neurieön Êescherm o God bewaaK den grond f Nu geraakte de man ih geestdrift Ndg êèn mopje riep hij toen hg Vaderland én vorst met schrille tonen over het marktplein had uitgegalmd Nu nog even de Trai vaalsche marsch En nauwelijks had hil de fluit weer aan den mond gebracht om het Transvaalsche volkslied te doen hooren 6f de sigarenhandelaar die nevens hem stond wierp een zeildoek over zgne waren en U l U 8 11 49 11 51 19 8 S8 9 46 F 19 1 f 10 11 t U 10 49 40 7 8 19 18 10 1911 16 11 18 ff 11 ff ff 11 11 66 10 46 11 46 H JI 98 9 67 19 46 9 6 10 96 11 18 11 98 stemde met zijne welluidende stem vol geestdrift ini dat vrije vrje volk zjjn wj Nu was het ijs gebroken Men zong mede met den zanger die de knnatenaarsfamilie waartoe hg behoort althans op dit gebied geen oneer aandoet 1 en uit honderden monden klonk weldra het volkslied der Boeren terwjl tientallen van handen werden uitgestoken naar de muziekinstrumenten die thans iedereen wel meende te kunnen bespelen En wat de sigarenhandelaar dezen avond nog aan sigaren aan den man bracht dat zullen h j en de fluitist te zamen wel besproken hebben toen zij te zamen met den trein huiswaarts keerden De geestdrift bij ons volk duurde nog lang na het vertrek der handelaars voort Of modder de vrouw ook zooveel plezier van de blikken fluiten zal gehad hebben wordt ernstig betwjfeld door hen die nog herinnering hebben van dergelpe kermisinstrnmenten 1 Hfl is een broer van den zanger ürlus Ontduiking van invoerrechten in t groot De justitie heeft een onderzoek ingesteld in een der grootste zaken in manufacturen te Amsterdam Het geval betreft ontduiking van invoerrechten op groote schaal waarbjj gebruik is gemaakt van valsche facturen Naar t schijnt loopt deze fraude reeds over een geheel tpvak en over zeer belangrijke bedragen De justitie heeft verschillende boeken rekeningen en andere bescheiden in beslag genomen en enkele leden van het personeel der firma gehoord omdat deze hetzü dan als medeplichtigen bewust of op last der patroons tot de yervalsching m esohrifte hadden meegewerkt Het onderzoek in deze belangrpe zaak is opgedragen aan den rechtercommissaris mr Fehtener van Vlissingen en den substituutofficier mr fiegout STADSNIEUWS GOüDA 2 Januari 1900 Aangenomen het beroep bg de Ned Hervormde Kerk te Jaarsveld toez door den heer M Jongebreur cand te Ouderkerk a d IJsel Te Aarlanderveen is opgericht eene afdeeling van de Nederlandsche ZuidAfri kaansche Vereeniging Staande de vergadering traden 54 personen als lid toe Uit ieder der gemeenten Aarlanderveen Alfen Oudshoorn werden 3 personen benoemd tot lid van het bestuur Haastrecht 29 Dec De commissie voor de extra bedeeling op Niouwejaar ontving aan bijdragen f 182 zoodat er eene flinke gift aan ieder kan uitgereikt woren De pogingen dier commissie zjjn dus goed bekroond geworden OuDBEKERK a d IJsEL Bedankt voor het beroep bij de Ned Herv Kerk te Oosterland c a en te Holysloot door den heer M Jongebreur cand alhier Jr 67 4 99 ff 4 08 4 16 4 87 4 l 8 6 18 4 48 4 6b 6 09 6 09 6 18 8 49 1 1 07 1 14 1 98 4 4 04 411 1 84 09 88 1 4U ff 1 66 03 ff 89 ff 6 1 49 l t 9 0S 9 09 9 8 11 4 09 94 AAS 4 18 rA 16 7 17 4 66 6 86 6 07 ff 618 ff 6 89 6 87 6 66 8 16 48 7 4 i 9 49 4 16 4 46 10 08 10 11 80 JJ 10 89 10 66 10 48 10 l l 11 8 e 86 7 10 7 18 7 9 i 06 8 48 6 Schoonhoven Aan het kantoor van waar borg voor gouden en zilveren werken ia in 1899 behandeld 62 916 gram voor gouden werken en 3 117 040 gram voor zilveren werken De belasting bedroeg i 32 815 18 en het essaailoon f 347 60 totaal GocDEEiK 27 Dec Bjj de op heden alhier plaats gehad hebbende verpachting van het ponten schnitenveer van Gouderak op Moordrecht voor den tijd van zes jaren waren inschrijvers de tegenwoordige pachter de heer M C de Brnijn te Overschie voor f 1066 per jaar en de heer J Verstoep alhier voor f 1050 per jaar De loopende pachtsom bedraagt f 1156 WiDDisoBVKEN Doudordag 4 Jan 1900 hoopt de heer C C Regt hoofd van school D alhier den dag te herdenken waarop hji vóór 25 jaren als zoodanig door den Raad der gemeente werd benoemd INGEZONDEN Geachie Stadgenooten Een gevoel van diep medeljden met het lot van ongeveer 5000 zegge vgfduizond arme werklieden doet mij naar de pengrjpen om langs dezen weg een beroep te doen op uwe bekende liefdadige barmhartigheid Tengevolge van den Transvaalschen oorlog toch verkeeren ongeveer 5000 diamantbewerkers in Amsterdam in de grootste ellende nademaal zij niets verdienen Stelt n dat eens voor geliefde medeburgers geen vül cent s Zaterdag s avonds aan taoeder de vrouw ter hand kunnende stellen en dan vrouwen en kinderen bibberend van konde en dan geen vuur en schreiend om een boterhammetje en die niet te hebben Daarom arbeiders in Gouda doe ik een beroep op uw gevoel van solidariteit gevoel van eenheid met uwe medebroeders in Amsterdam zondert zoolang deze toestand daar aldus is wekelijks een enkel penningske voor hen af En gil welgestelden in ons midden gij die in de laatste weken op zoovelerlei wjjs getoond hebt voor ons volk als het in nood verkeert zij t ook in Transvaal een geopende beurs te hebben gij zult toch zeker waar nu de gevolgen van den Transvaalschen oorlog op zoo aangr pend schrikkelijke wijze in ons eigen Tand en naaste omgeving zijn te aanschouwen uwe hand in dit geval niet terugtrekken Daar houd ik mü van verzekerd Nog eens ik do6 een r w p op nw allermedelpende barmhartigheid geachte burgers in naam van 50 0 broodelooze werklieden wier arme vrouwen en kinderen nmet tranen om hulp smeeken Die klacht z a 1 bü om erbarming vinden Dit geloof ik 10 10 10 87 r 10 17 10 94 ff 10 81 ff 10 40 10 86 11 46 ff 11 64 8 1 T 8 88 I 8 H 7 68 8 0S 8 10 8 17 8 98 H Ho I I 8 c8 0 18 10 90 9 18 10 08 10 16 10 99 9 8i 10 98 17 8 97 8 84 8 41 47 4 40 4 60 4 67 6 l 4 6 10 8 9 6 86 10 49 8 18 0 6 46 6 66 9 84 in OO 10 08 10 40 11 18 10 18 10 97 10 89 10 44 U 07 11 44 7 60 8 80 8S9 9 1S 8 11 r 8 98 8 e 8 41 8 48 8 O Daarom verklaar ik mg bereid voor deze hulpbehoevenden van heden at gittjes en giften in ontvangst te nemen Men werpe daartoe een enveloppe met het bedrag er in bij mij in de bus met vermelding van den naam of eerste letters er van van gever of geefster Wekelijks zal door mij in de Goudsohe Courant en in het Volksblad verantwoording worden gedaan over het ontvangene n 8 SS 7 1 8 15 18 9 41 l li 19 08 19 9 9 90 ü ll 8 S14 41 90 7 6 8 10 45 W 1 48 t 60 7 5 8 90 8 60 9 80 10 00 ll 0 19 18 19 40 9 41 8 S0 41 6 0 8 7 80 8 85 10 00 7 17 7 84 18 9 09 9 84 10 18 10 4819 81 M LM MS 4 17 4 18 5 47 7 69 8 14 K 11 10 De kleinste gift zelfs al ware het maar vijf cent zal dankbaar worden aanvaard In afwachting hoogachtend Uw Dw Dn G WISSE Jr Predikant Gqjda 30 December 99 Kattensingel = r 362 Staats loterij 4 Kliuaa Trekking lan Dioeda 9 Jaauari No 18034 95000 No 16 81 9000 No 1908 1 1500 No 118 en 18806 ieder 1000 No 68 9 900 t No I8S 5846 6384 Ut 9814 19819 en It 79 ieder 100 Frijien van 1 97 971 S49S 8490 11471 18807 8101 18481199 18 49 8661 97 14 9 81 88 9604 68 8098 11103 66 7 99 98 97 711 13 lt701 9S 18148 909 41 t4 b70 ll li 33 87 18881 84 98 9 84 18818 67 i 98 9917 6614 81 99 30 tS 18688 488 96 47 61 49 88 84 13 61 78 66 8308 60 48 94 81 5 O 8088 6038 31 5 68 18811 18701 80 8 63 13 68 ItSll 76 711 9 86 6 81 70 17 79 11 3116 1718 76 l 780 80 87 89 61 tS iB41 88 9 18908 4 18S94 97 SS07 7 8 31 97 O 68 91817 19 84 88 11884 14004 8 1 987 90 9 19 8 19 11911 19 97 49 48 99 7 96 1 89 1S48S 6 64 S3 C0 9 9079 81 4 8 19030 68 77 86 9194 19011 69 94 28 l 9 997 68 90 98 le 47 69 97 3488 36 OUl 76 14IJ6 49 19103 9 70 65 90 9117 60 16601 6 911 3110 73 9 51 6 37 70 41 19 90 46 66 87 17 79 60 80 814 6t 18818 14998 69 9 19 69 8609 341 79 69 93 9 7 1016 97 1 9811 7 19 6711 19881 17 3718 19 8 19 08 94 1 804 81 84 91 7 88 10 14300 81 43 96 89 73 9419 17 17 68 91 1118 86 e6 9 88 94 90 16907 9 84 87 31 39 49 144 9 66 19 148 39 99 88 94 47 91 89 17 11 1801 tl 96 79 38 84 83 94 41 6617 i 671 80 94 17011 91 1809 50 94 971 19408 11599 9 99 80 66 70 36 60 40 1911 84 17 6 71 86 8 41 6 U 916 8 9838 8 89 13 9714 1 41 74 9 91 17197 19 41 79 007 48 9986 61 14606 47 97 98 94 661 7 68 13 79 1973B 1819 16 41 71 1910S 73 97 64 14 6 6801 lOOOO If 89 17904 69 88 69 6903 95 91 01 94 79 10 11 69 10108 19 91 9 9777 4198 94 8 71 14738 89 1990 14 8 14 7037 70 98 6 1 838 IB 11 7 18 10291 19607 i4001 66 84 28 47 7142 51 81 91 19 6 80 90 18 103S0 66 U091 97 90018 97 4180 88 47 19791 93 1 424 901190 6 7914 6 96 87 97 0104 1600 4898 18 74 40 78 17616 16 4 38 72 10443 42 97 83 9 64 49 7830 67 19807 8 91 69 66 44 7401 88 19 16192 86 8 70 94 66 10610 41 86 14 93 1796 95 69 94 7 87 17609 80217 33 4410 87 19 86 44 IS 7 i 48 98 90 10640 78 74 8 99 00 28 664 89 78 08 97 90864 7 98 788810797 8116915 17768 87 1844 36 17 10815 8 8 16 79 63 38 76 81 19048 81 6 7 O 58 766 49 13098 15819 17801 8S 80 60 91 61 46 24 13 98 1019 77 7896 71 49 36 76 97 63 89 19 73 16 10 17911 3041 6 4702 84109 18198 11440 17 66 96 82 8 40 8 71 43 77 9066 68 65 49 72 16139 71 2069 80 4809 61 61 13 09 88 7 81 9169 8 7999 11006 10 16 8 18076 20F01 MSI 1006 99 43 14 U703 84 10 41 O 89 40 91 39 18101 15 47 4 8098 60 64 16609 4 44 57 69 98 3 18S07 18 38 70 61 77 9190 70 10 47 18911 94 95 7 97 87 96 41 8 907 1 9848 MO 891110 41 68 84 1 7 56 i 8t 18 84 81 V 78 8 78 S 8 110 18849 80809 70 99 04 70 18409 16963 18408 96 89 5198 9611916 8 80 8 84 71 8971 58 60 00 19 55 9514 1898 8808 74 67 9 97 90918 40 48 88 74 16013 8 5 S 1 118 8 88 11 15 8808 Utl 06 98 88 laiU 99 17 14 IMI 8400 9 1S608 90 60 87 Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 2 Januari 1900 Vette Ossen en Koeien redelijke aanvoer prijxen waren voor i kwaliteit 33 ae kwal 31 3e kwaliteit 27 cent per half Kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 30 ade kwaliteit a8 3de kwaliteit 35 cent per halt Kilo Vette Varkens redelijke aanvoer ie kwal 18 2e kw I7 3e kw I5 cent de halve Kilo Schapen Lammeren Stieren en Graakalveren weinig aangevoerd De handel was in vet Vee vette Kalveren en vette Varkensprijihoudend Melkvee stug Stieren prijihoudend Schapen en Lammeren traag DAMES en H IEREN PARAPLUIES A van OS Az Kleiweg E 73 GOUDA Ifleplioon if b urs van tnislerdaiii Slotkrs l a 98 a 981 30 DEOIMBEl Vikra WMMLiKD üert Ned W 8 91 i 8IV4 93 98 a 100 88 94V dito dito dltc 8 dito dito dito 8 Hoxsaa übl Qou ll 1881 98 4 ITALIB laaohrgriDS 1869 81 1 88 OoaTiKl Obl m iiapier 1868 6 dito in eilverlSlS 6 PoBTHtAL Obl met coupon 8 4V dito ticket 8 Rl t A D Obl Binoenl 1894 4V 66 17 dito Qfloona 1880 4 961 4 ditobiillolha 1889 4 9 Vildito b j Hop 1889 90 4 i 9 dito in goad leen 1888 dito dito dito 1884 6 101 SriKrt Perpet otuld 1881 4 67Vi a c lcaoiii aariaC I 96 ZdidAfi Bep T oblg 189V llliioo Ob t Sch 1890 100 BiKFEUlLA Obl 4 oniwp 1881 84I 4 AWTIISAH Obhgatieo 1896 3 90 4VoTTlIDAK Stad lceu 1894 8 91 NlD N Afr Hinttela aand 9a 4 AMiiJ b Tab M l Cerlia aton 6U D liMaal ohaiip i dito 481 Am Ujpolheekb pnudor 4 Cult Hq der Vonten aHod 66 a Or Htpolb ekb pandbr 4Vi 109 Naderlandv he bank aaad 204 Nad Handelmaalulb dito I14 N W V Pac Hyp b pandbr 8 6 Eolt Hj otl eokb pandi r 4 ütr Hy Othec b d to 4 OoariNU O t HoD2 ban aan 198 Knai Hji Othentbai kpaudb I 110 Ambuka Eqii bypotb pau b 4 90 Mai L H Pr Li n en 6 9 l HtB HoU IJ SpOi f Mij a nd lU Uij t lEl i 8t Spw aand 10 Ned Il d Si oorvegm aat d 994 98 loofl uin 114 141 19 101 74 104 87 26 7 V 2 9 V 48 1 0 810 108 101 911 100 117V i V 101 841 Ned Zuid Afr Spui aand 9S6V dito jito Ito 1891 duo 1 100 4 ITAUI Spoor 1 1SS7 S9 A Eolil S 66 Zuid IihI 8p mq A H b 3 65 t iL N Wa sohnu We en aaud IBl a Rl Bl Or Ru Sp Mq obl 4 97 Baltiacbe Ho aam Fattowa dito aaud 1 Iwanit nnm it a nd 6 Kurak Ch Aaow Sp kap op dito dito oblig AHsmiKA G u l ac Sp Hij o 1 1 ChcfcNii tb W pr C f akn I dit dito Win 81 eter obl 7 Denfer fc Bio 6r Spm oert v a Ulinoia Central ob 1 iroud 4 LouiBT IiNa biilliOcrt aan l Meii o N 8p M lo hyp 6 MIb K n an t 4pCt jyrgt aan i N Tork Oui B o k Weat aand Ponn dto Ohio obliK 6 Oregon Gatif byp i itoud 8t Paul tliu Il Hanit ob On Pac Hoofiqu ob ig dito dito Li o Col lo typ O 6 Oakada Cao Soulb Chert T aaii 1 68 Vni 0 Ball k Na Ic h d c O Amatard Omnibua Mij aand ltotterd Tlamwej Haaia aiid NlD Sud Amaterdam aand 9 Rtad Bo terdHm aand 8 BiLall Slad Antwarpaa 1887 9 Siad Brusael 1886 91 lloxs Tbeiia Begullr 0 aelBch 4 Oiinn 8taataleeDig 1860 6 K K Ooat B Cr lSSnS SfAHjr Sud Madrid 1 68 Sm V r B I AtIi pouL c ri mTELS mm i Zoowel voor Dames als Kinderen Blousca Jaiionsdiffeii Pellerijuu in groote verscheidenheid biliyke prijzen D SAMSO tl FOLTTIE Gevonden en nog niet afgehaalde voorwerpen der maand December 1899 1 Zilveren armband 1 lederen halsband 1 parapluie 1 brander 1 koperen bus der waterleiding 1 rood belletje gezet in goud 1 gouden medaillon 1 rozenkrans in etui 1 zilveren vingerhoed 2 tros wit koord 1 kleine bronze medaille 1 zilveren h eerenremontoir 1 zilveren ring 1 portemonnaie met f 0 16 1 foudraal waarin kwartier mats 3de Regiment Huzaren sigaren enz 1 wateremmer Terwijl door het bestuur der Goudsohe IJoclabj als gevonden ziJn aangegeven 1 hiisslentel 1 mesje 1 zilveren armband 1 lorgnet 1 paar zwarte dames handschoenen 1 double armbandje De gedeponeerde voorwerpen der maanden Jnli Augnstus en September 1899 en niet door de verliezers afgehaald zijn ter beschikking Van de vinders met inachtneming van art 2014 B W Burean voor gevonden voorwerpen zooveel mogelQk geopend van 11 iCrnur s morgens Gottda 2 Januari 1900 De OommissariB van politie W N VAS GAEDEBEN L jbt van de brieven en briefkaarten aan het postkantoor en de daaronder behoorende hnlpkantoren gedurende de 2e helft der maand December 1899 ter post bezorgd welke wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zijn kunnen worde uitgereikt BRIEVEN W Otten Amstertam Coert Davies Anna Paulowna IJiterlingen Dordrecht Herts rgen Eindhoven J A Advertentie Burean Nymegen M Waterreus f Köermond J Wpandts Rotterdam T D Lorjé K de Jong J M Frankhnizen IJRIEFKAARTEN G Brnlntjes Amsterdam J Eogwerda J Oosteraag J Schaap Jzn Delftshaven A Gorus s Gravenhage A van Blillerswijk Rotterdam A V d Draai A Scholten K de Jong Labeij DRUKWERKEN J Heere Rotterdam H Tobeck L V Herwarden Uit het Buitenland terug ontvangen Isenthal Co Hamburg E J Goten en Sohn Valentin en Co De Directeur M C HENNEQÜIN ADVER EN hufi Tot diepe droefheid van roü rayne Kinderen Behuwd en Kleinkinderen overleed heden onverwachte onze hartelijk geliefde Echtgenoote Moeder Behnwden Grootmoeder evroaw CORMLIA M MM in den ouderdom van 80 jaar Uit aller naam C HOOGENBOOM Gouda 1 Januari 1900 Verzoeke van rouwbeklag verschoond te blijven Heden overleed onze geliefde Moeder Behuwden Grootmoeder JOHANNA SANDER8 Wed G C Maskamp in den onderdom van rnim 75 jaar Uit aller naam J MASKAMP Gouda 1 Januari 1900 Heden overleed tot ons diep leedwezen na eene korte ongesteldheid in den ouderdom van roim 70 jaren onze goede Moeder Behuwd en Grootmoeder Wed van den Heer K Gestel Uit aller naam A L GESTEL GoiEA 28 Dec 1899 Hartelijke gelnkwensch aan Vrienden Begunstigers en Bekenden M BINNENDIJK Huisen Eijtuigscbilder Lange Tiendeweg D 23 Met wederkeerigen heilwensch betuig ik mijn hartelijken dank aan allen die miJ bij de verwisseling des jaars een blp van belangstelling gaven G PRINCE GoüDA 2 1 1900 Mijn beloofden dank en wederkeerige gelukwenschen aan allen die miJ bij den aanvang des jaars hunne belangstelling betoonden R IiitART ENS Met wederkeerigen heif WMyHpgt de ondergeteekende zjjn dank voij j iokeu van belangstelling op 1 Januari ofidervonden J M NOOTHOVEN van GOOÈ Met wederkeerigen heilwensch vriendeli k dank aan allen die mij by de intrede van het Nieuwe jaar blijk gaven van hunne belangstelling D N BROUWER Met wederkeerigen heilwensch betuigt de ondergeteekende zijnen dank aan allen die hom bij het wisselen des jaars blijken van belangstelling gaven M 8PRUIJT 2 Jan 1900 t Met wederkeerigen heilwensch betuigt de ondergeteekende zijn dank voor de veleblpen van belangstelling hem bij de jaarsverwisseling gezonden G C FORTÜIJN DROOGLEEVER GoüDA 2 Januari 1900 Met wederkeerigen heilwensch dankt ondergeteekende allen die hem bij den aanvang des jaars blyken van belangstelling gaven B P VAN CITTERT GouBA 2 Jan 1900 Met wederkeerigen heilwensch betuigt ondergeteekende zijn dank aan allen die hem biJ de verwisseling des jaars een blp van belangstelling gaven J GONDA Gouda 2 Jan 1900 Bij de aanbieding mijner beste wenschen voor het ingetreden jaar betuig ik luijn oprechten dank aan allen die mij in het afgeloopene bü het verlies mijner Ouders en gedurende mijne ziekte zooveel hartelijke blykon van toegenegenheid hebben gegeven ALIDA KROMHOUT Gouda 1 Januari 1900 De DIRECTIE der t eritekeHugnaaUckapplJ 1 eala gevestigd te Amsterdam geeft kennis dat zij tot tiaren Mgeut Toor fiouAa eu omilreken heelt aangesteld den Heer Ir A A 1 Jager De Directie Mb H S van LENNEP Mr E van LENNEP N BIANCHI Fz 1 Januari 1900 Het Atelier Studio is het beêifi adres voor Verirrootliiareii eii Bep rod uctlewerk AtnheTeleiid Fl Singel 682 P ï I WAILS Zuivere Medicinale LEVERTRAAN A O W per fl bij D MIlËBIfll Kl fVeg E 100