Goudsche Courant, donderdag 4 januari 1900

Donderdag 4 januari 1000 JNo 8084 38ste Jaargang C iS 2 s fiOÜDSilHE COIIMNT ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon o t De Uitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prij per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF CEWTF N Telefoon Hn M ADVEHTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer I Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Iii ending van Advertentien tot 1 uur des midd f tOoedkoopBte en solladst adres voor Vervoer van Inboedel oawel binnen ala buiten de atad met gesloten wagena CiRAVES i EIJN Bleekerssing el 287 Alle Mwrdt tayen T rangport chad venekeré Een war Scha TOOr de ongelukkige slachtoffers der A Uberlekkiog Onanie en gehe me uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIl HollandBche nitgsTe met 27 alb Pri 2 ffuldeu Ieder dio bad de verBcbnkkelfjke gevolgen rau dexe oudeaf d liijdt moet bet lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl kH daÏMnd van een zekeren dood Te Terkrügen bg hetVerlagB Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franoo tegen luztmding van het bedi ook in oatzeg la en in Iken boekhandel in Holland TUcrry Wond bd ta 11 do geheele wereld bekead eu Xeroemd Oiiorertroffen middel tegen alle U r 8 1 lour lever HatKZlekten ent Inwendig zouwttl a s ook uitwendig in bijna alle ziektegevallen met goed gevolg aan te wenclou HrUs ier flacon t 1 p r poat f 115 Thinrj i Wo dtnalf bezit een aUnog ongekende geneeskracht en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke en gevaarToUe operatie geheel overbodiff Met ao e zalf werd een U jaar oud voor oiig eueesU k ffeboudeil l e6II e£Wel en onlantts een bijna fSZ Jaar knnkeriydeu g euezeu Brengt genezing en Terzachting der pijne bij wouden ontstekingen enz Tan allerlei aard Prijs per pot f 1 50 per post f 1 00 Centraal Depot voor Nederland Apothekir HEKKl SiKDEKH Kokin 8 Ameterdam Waar g n depot U beit tle men direct un dieScliiitMntpothcke de A l HII KltY in Pregrsdi bel ItuhitHili Oesterreich Gelieve pruspeotUB te otitbiedon bij bet Ceutrisl Uepó t binden JV Rolcin S f uutertkui tfiOi ük FÜIKE OUüt 9 m 8CHIEDAMMEH GENEVEE Uerlc NIGHTCAF Verkrüübaar bij ftl PEÈÏER8 Jz M B Mi bewijs vaa eckthoid ii oaoket en kurk steeds voor xien van den nsam der Firms P HOPPE EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur H BURGERS DEVKNTER Hodel A zonder rem en Bcliermen i 87 50 Model A met 90 Model A 110 Model AA 126 Model AAA 145 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATE NES 155 iUXE ACAT NE 180 P S DAMES KETTINGEIJWIELEN op jUe prijzen f 5 hooger Vertei DWi orili er J G DE Köim Gouda GEE BKTER adres voor alle soorten SCHOEN WERK als helioordbraiiaDüich Moen cn Laarzenmagazijn Jüeiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Ontvangen alle soorten Betren Dameit n Kinder friATBBPAy TOrFBLU Annbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Kieuw ouovertroOen Trof Dr Liebers welbekend lUtVDW SSACBT lLZXU Allnn ht msl Fsbriskimark tot vourtdnrende radicale en zekere genezing van alle zella de roeeat hardnekkige xenuw ttlekteiit vooral ontstaan door afdwaliugen op jeugdigen teeftgd Totale genezing van elke zwakte Bleeh I zocht Benauwdheid Hoofdpijn I Migraine Hartklopping Maagpgn Llechte pflivertering Onvermogen p poten Pollutione enz Uit I veerige proapectnaeen li j r i Sesok 9 1 11 ft 8i dubbeleHesHi I n IOntr i Dep t Mitth v d Voste Zaltboamisl Iü p0t i l Otóban Co Ainsterdaai I K Slappel s Gravinhaga I I rasasns ilo Jong J Cin Kotterdaia I Wclff Koo Rouda I ca b alle drogisten I o Si i Kort oVeriicbt onaer Prysoourant 8HEREIES Pale en Gold i Dry van af f 16 50 per 12 Seas ROODE en WITTE PORTWIJNEN 16 12 t 9 O S MADEEA S droog en zoet 18 12 VEEMOÜTH la Turin 1 50 flesch o f B 01 BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC i f 1 75 1 2 25 1 2 75 f 3 25 f 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY 2 25 5 Per Fl Per Ank 45 PI a LISTEAC i 0 65 Nto f 27 75 S 5 CHATEAU VALEOSE 0 75 31 5 St ESTEPHE 0 85 36 t 3 St EMILION 1894 1 42 1 2 PAUILLAC 1893 1 26 63 gi o o u 8 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 c SAUTERNE 1 42 Sri O ZELTINGEE Moezel 0 90 37 60 gQ BOURGOGNE 1 10 47 Z De SesBchen zjjn in de prijzen begrepen en worden i 3 ets per stuk teruggenomen Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar bij De flrina T CREBAIS Gouda PRAEPARATEN VAN 3 r Olllna l arAchp = i = t lt E VCl E li l KII A W UNtegenswakte r ygmina a tai l vss i i j i d eii aU votaaiscnen gebrek aan eeUusl slechte t spysvertering zenuwaooldplln ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen L OUINA LAROCHE FERKUGtNEUX in het bijzonder tegen Bloedgebrek Bleekiucbl f kwalen van Kritlschen leeftijd enz Verkrijgbaai m flacons a 1 90 en 1 k 1Pt rtk C H af voedzaam versterkeQd aangenaamvansraaak voordagelijkschgeb uik f t livci V V y kinderen zwakken en kllerachtlge gestellen eer aan te be T velen Als genecskracMlge drank bij stoornissen der spijsverteringsorganen en dlarrhée ook voorzuigelingenenkleine kinderen Prijs per bus a Kgr 1 70 a Kgr O 0O S X Kgr 0 60 f Chemisch MallfCllïki r Speciaal voor Kindervoeding in bu n a Kgr ƒ0 90 r sulvers JYICIKaUIKCF y f Kgr ƒ 0 26 r A ftltnn f iorflri if ri Hc oo = Cigarette is voldoende ter bestrij f aUlllig V S CHC di g de hevigste aanvallen van Asthma etc Indoosjes s O SO en J O ÖO j Tamarinde Bonbons purgatief tegen verstopping Aam gillstl IIIUC UUIIUUlia bdtn jmgraine CongestieBitc ooralookaiilalaoa voor kinderen bewijzen de Tamarinde Bonbons van KRAKI l i lEN V IlOl M lielangrijke diensten r dasr de vorm voor bet kind begeerl ijk en de srftaak aangenaam is Prijs per dooBje o nO en O ÖO flltniak PflCfillfaC algemeen erkend als het BESTE huismiddel Verkoudheid en Keelpljn het i r een siymoplossend en verzachtend middel by uitnemendheid uitsluitend in I HJI D Hescbjes verkrij gbsar Frijs ƒ 0 80 per iesch je KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Ali tdi £ i ra€paraUn ytm KRAEPELIEN ft HOLH te Zelat s M Z eM toor üti pan eHqiullen waarop rfe naam en hattdieeltHtng en yertrijgbaar bij Oe meette stpetlteJteri en Urogitten Gebn Stoll werck a Chocolade en Cacao ÖïBlmatij door de nieuwste uitvindiuf en ip luachiDaal gebied TOrbeterde fkbrlcatio uu lutaluitend gebruik van jnt en fijnste gnindbloffaïi gavandoerei Icn verbruiker van j Stollwerck a Chocolade en Cacao oen aanbevöxenswaardig fabrikaat nauwkeurig 87 Brevets als Hofle verancler 44 Eere Dlploma s gouden eoK Medailles een bewija an uitmuntend n bbrikaal Keeds 1671 eihreef de Accademie national de Paria I Nous voua démmona nne II dK iI d or première elatwe en consideration ao 1 votr ea oeUente fabrlostion Aa Ohooolat bonbons varies eto ete Mlwarck t tibrikaat is verkrijgbaar bij H H Cuniiaeure Banketbakkers eui wu Oeaeraalvertegenwoordiger voor KederlauA Jidiiu Kattenaiodt I f Anuterdam Kalveratraat 103 itniiseptlsehe Tandpoeder en Anll8epll§ch JMondtiiictuur van E CASSDTO TandartH te Gouda OVERAL VERKRUQBAAR i ij A Agent voor Nederland G IJS8ELSTIJN Blanwstraat Gouda FEAÜSCHE STOOMVEHVEMJ M chi iiiiMtit WasscbiTii VAM il ÜP E iiEIAlËB II nriUska e Hotterdiim iebrefetmrl d or Z M den Koninj drr Belgen l oofddepSt voor GOUDA de Heer VAN OS 7 pecialiteit voor het itoomen en verrea van ftlle Heerenen 1 anieBganieroben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het itoom n van pinche mantels veeren bont ene Gordyneu tafelkleeden enz worden naar d nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzfj gestoomd of levertd worden onachadel k voor de gezondceid rolgens staal bewerkt Paiii £xpeiler Swtig jsa ordt dit middel lart Ta rssseBd succes ala püastillande inwrijvmg aaogewesid tagen Rbeumatid Jich t T rkoadh id nin la daa In ql rag sns Dit rag sns proefde Haismidilisiltrtsn dsl verook isfw Istte n dns vartroawen opli ltabri ksaisrk ABkn A4 1 25 7Bc sn60t ds9 ind msast aaotbaksa Te Aauterdaat Ira TlUith Oébsa vsa TuyO aa Saadets f i ïlittK CM ttntei oRAJtPS MA Ajgma BV Pmteips KOU VhAU TÉS Wa verzoeken de Dames die ons geïllus treerd modealbum voor het Wlnterneixoe nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan Hl JULES JALVZOT C oHiiris Hetzelve wordt dan omgaand gratis en franco toegezonden Bestellingen van af 26 francs vrj van alle kosten aan hnis met 5 verhooghig Keexpoditie kantoor te Kozend lal N It II Qeoom bineerde NATUUR eSNEESINRICHTING door planten krulden ozon mter Hebt Il lucht enz Bizondere behandeling van emiHWZlekten verzwakkingen als gevolg van I lobbandige leefwijze of jeugdige buitensporigI heden hoofd en ruglijden bleekzucht niaaiflyden slechte bloedsnieuKlDir ziekten der stofwIssellDK boratiyden rheuiualismnB I Isschias vlechten en huidziekten Billijk penjsion Externe behandeling in speciale gevallen Prospectus op aanvrage gratlt en franco Sanatorium Areatsbutgli llvOORBUKG bij Den Haag aan de Geestbrug i eeii Engelsch maar EcM BOEHEÏÏBHOOD Ë cent de K O A SLEGT NIEU WE HAVEN 28 E CASSIÏO TANDARTS Tarfmarkt G o u d a Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDEEDAGS van 8 tot 4 uur VEIJDAGS van ï 4 uur ZONDAGS afwezig GoimA Dmk van A BBQiEUAN A zï INVOER VAN VEE IN BEL3IÊ De BURGEMEESTER van GOUDA Brengt op uitnoodiging van den Heer Commissaris der Koningin m de provincie Zuid Holland ter kennis van belanghebbenden dat blijkens mededeeling van den Minister van Binnenlandsche Zaken van af 15 Januari a s het grensstation Achel des Woensdags en des Zaterdags tot 12 unr geopend is voor den invoer van Nederlandsch vee bestemd voor zekere slachthuizen alsmede voor den invoer van paarden schapen en geiten Gouda 3 Januari 1900 De Burgemeester van Gouda R L MARTENS KEl ISGEV1l G BURGEMEESTER en WETHOUDERS an Gouda Gelet op art 150 der Wet op de Nationale MiUtie van den igden Augustus 1861 Staatsblad No 7a I Noodigen de Lotelingen uit die verlangen bq de Zeemiiitie te dienen om voor den isten Febr aanstasnde daarvan ter Secretarte aangifte te doen Voorts wordt beUnghebbenden naar aanleiding eener deswege ontvangen aanschrijving medegedeeld dat het overbodig is aan den Heer Minister van Marine verzoeken te richten om inlijving bij de Zeemiiitie vermits op die verzoeken geen acht kan worden geslagen daar de keuze van de manschappen geheel wordt overgeUten aan de OflBcieren van de Marine die met de overnwning van de Zeemiliciens worden belast Eindelijk worden de Lotelingen lierinnerd aan het voorschrift van art 129 al 2 der Militiewet dat de toeatemming tot het aangaan van eene verbintenis voor de Buitenlandsche Zeevaart in gewone tijden niet geweigerd wordt aan de by de Militie te land ingelijfde Lotelingen welke reeds vOór hunne inlijving bij de Militie hun beroep van de buitenlandsche Zeevaart maakten en zich overeenkomstig art 150 der Wet voor de Zeemilitie hebben aangeboden docb daarby niet hebben kunnen worden aangenomen Gouda d n 3n Januari 1900 Bui meester en Wethouders voornoemd R L MARTENS Ue Secretaris BROUWER Kullcnlaiiüscli Ovcrzictil De Daily Mail ontvangt uit Petersburg bet bericht dat generaal French de Boeren uit Colesberg heeft verdreven hij had een heuvel drie mijlen van Colesberg doen bezetten door een omtrekkende beweging Nadat het artillerievuur twee uren geduurd ha4 trokken de Boeren noordwaarts terug een hunner Hottchkiss kanonnen in handen der Engelschen achterlatende De verliezen FEVILLETOX Vrij naar het Sngelsoh Marigold zette den hefboom weer om en rukte wild aap het roer Wij schoten uit de baan van monitor No i maar waren een oogenblik later in nog gevaarlijker positie tegenover monitor Nb a Houd je roer recht brulde de uitkijk van No 2 De eerwaarde Samuel maakte een gebaar van toomelooze wanhoop waardoor zijn ritucele hoed afviel het angstzweet parelde in die mate op zijn voorhoofd dat het pleister dat door vereenigde krachten niet te verplaatsen was nu eenvoudig wegxpoelde Houd je roer recht brulde de uitkyk van No 2 Marigold deed iets ik weet niet wat het komt er ook niet veel op aan want om onien angst te vermeerderen hield de electrische toevoer op en wij lagen roerioos op het water met werkelooze schroef w ontzettend Maar er was iets grootsch m Wij deden waar Europeesche vloten een wereld voor zouden geven wij hielden de monitor van Engelsche zijde zijn gering de Boeren moeten zware verliezen geleden hebben De Engelsch gezinde bewoners van L olesberg juichen omdat de Britten de stad hebben hernomen De Daily News verneemt uit Kaapstad dat het district Victoria West in blakenden opstand is ledere Hollander in het district danwilliam is met Mauser geweren gewapend Er zal een groot Engelsche legermacht noodig zijn om de communicatie lijnen te bewaken die thans moeten beschouwd worden als geheel en al door vijandelijk gebied te loopen De Boeren worden volkomen op do hoogte gehouden van alle bewegingen der Engelschen De Daily Chronicle ontving uit Kaapstad het bericht dat een uitlander die als correspondent van Grahamstown optreedt meldde dat de oogst in de beide Eepublieken bijzonder overvloedig is dit jaar De Boeren legermacht heeft tot nog toe geleefd van voedingsmiddelen gerequireerd in Transvaal en in het bezette gebied Er is geen nieuws van Methuen of Gatacre In Natal versterken de Boeren voortdurend hunne verdq ingsliniën en hebben zij den geheelen spoorweg tussthen Colenso en Ladysmith opgebroken De Engelsche marlné auforffetten in ZnidAfrika hebhen gemeend het Dnitsche mailschip Bundesrath van de Oost Afrika liJn te moeten aanhouden en op te brengen naai Durban waar het prijsgerecbt zetelt De commandeorende officier te Dnrbaa heeft geweigerd mededeeling te doen omtrent de redenen waarom de Bnndesratb is opgebracht De directie der Oost Afrika linie heeft OBmiddellijk na het ontvangen van het bericbt de tusschenkomst van minister Von Bülow ingeroepen die dadelijk beloofde biJ e Engelsche regeering tegen dit opbrengen protest te zullen ianteekenen Deze daad van Engelsche zijde is niet geschikt om de sympathie yan Duitschland waar Chamberlain zoo om bedelde te doen toenemen De Voss Ztg zegt Wij hopen dat deze quaestie spoedig uit de voeten zal zijn en dat de Engelsche regeering de voldoening schenken zal waarop de benadeelde maatschappij aanspraak kan maken Wij vertrouwen dat de Dnitsche regeering tevens de gelegenheid zal te baat nemen om het ministerie van buitenlandsche zaken in Londen duidelijk te maken dat wij in de toekomst een andere behandeling der onder Duitsohe vlag varende schepen ver tegen Dat deden wij Een snel commando en haar schroef hield bijtijds atil zij dreef zoo zacht achter ons aan dat wij ongehinderd tegen haar Romeinschen neus stootten dien Sprinkler in wanhoop aangreep en smeekte help ons in s hemeU naam Ik moet nu aan het voorstellingsvermogen van den lezer overlaten hoe alles afliep hoe de blauwbuizen niet wisten waar wij waren zooals een olifant in verlegenheid wordt gebracht door precies te moeten zeggen waar een vlieg op zijn huid zit hoe zij ons eindelijk ontdekten en ons met boomen achteruit duwden hoe de andere monitor stoom atsloot en bijdraaide zwarten rook uitblazend hoe een logge koopvaarder ook opstoomde en stoppen moest en maar niet kon begrijpen wat er aan de hand was hoe eindelijk de kustwachters van Sheerne op ons afroeiden en ons ondanks onzs tegenwerjïingcn naar Sheernels op sleeptouw namen hoe wij daar vandaan moesten gaan met een boemeltrein nog opgescheept met onze rijwielen hoe wij ons treurig wedervaren aan de eigenaars van de Lively verhaalden en ongehoorde fooien moesten geven omdat de olieachtige jongen met een speciale boot naar Sheernefs moest gaan om de Lively te halen en eindelijk hoe de eigenaars twee mannen met brutale gezichten ons den volgenden morgen aan den Bull opwachtten om nog meer geld te vragen voor wat zij noemden de beschadiging van Lively s steven en hoe blij wij waren toen wij er met twee pond tien afkwamen en dat wij nog goedkoop vonden en hoe Sprinkler in de vestibule van den iBuU flauw viel en door ka wachten De houding van den commandant te Durban die elke opheldering weigerde kenmerkt de echt Engelsche aanmatiging en het geheele optreden van do Engelschen voor Delagoabaai lokt steeds meer verzet van alle Enropeesche landen uit En het Berl Tageblatt vraagt met welk recht Engeland de onder Dnitsche of andere neutrale vlag varende schepen voor Delagoabaai onderzoeken wil daar deze baai niet jeblokkeerd is of worden kan hot opbrengt van de Bundesrath naar Durban en h prijsverklaren van het schip is eenvoudig onzinnig en van een volkenrechterljlk standpant niet te verdedigen De Standaard ontving uit het kamp bjj Frere een telegram van dezen inhoud De raoeilökhedeu waarmede Bulier zal to kampen hebben zijn nog ontzettend toegenomen door de gedwongen rust na den laa n veldslu Hij heeft M m vo r zich een r s versterkte en van aarden wallen voorziene beuvel loopende over eon afstand van zestien mijlen langs de Toegela Zij zijn bedekt met vijandtn die in zeer sterke stellingen zijn opgesteld welke bedekt zijn met kanonnen in froBt van allo toegangen De rivier is thans zeer hoog Onder deze omstandigheden zal de aan8tMm veWalag hier zeker de hevigste en wwilliünlült d iu at gewichtige zjjn vaih4 den geheelen veldtocht De marine kanonnen beschieten voortdur rend het frond van de Boerenstelling terwijl Engelsche patroeilles de flanken verontrusten De Fransche Senaat had gehoopt Zondag zijn arbeid als hooggerechtshof te kunnen beëindigen maar Guérin heeft dat verhinderd Daarom is ook op Nieuwjaarsdag zitting gehouden een gansch ongewoon iets Maar ook toon is het vonnis niet geveld zoo moeten wiJ althans opmaken nit het uitblijven van telegrammen Vandaag of morgen zal dus het arrest gewezen worden Donderdag i Januari is de critieke datum waarop het mandaat van een derde gedeelte der senatoren eindigt en allerlei moeilijkheden ontstaan zouden indien het proces dan nog nietafgeloopen was Men verwaclit dat tegen Déroulèdo en Jules Guérin zware vrijheidstraffen zullen worden uitgesproken al of niot gevolgd door verbanning tegen de anderen betrekkelijk lichte straffen In het Oostenrijksche Eeichsgesetsblatt zijn opgenomen een keizerlijk rescript aangaande do bepaling van de Quote van 1 Januari tot mermeiajes moest worden bijgebracht Geen woord ot pen kan dat naar behooren beschrijven HOOFDSTUK X Het behoort tot de genietingen van een schrijver dat hij nauwelijks zijn boek ten einde heeft gebracht en met bevende hand m onleesbaar schrift finis onder de laatste bladzijde van zijn manuscript beeft gekrabbeld of er wacht hem weer ander werk dat in geenendeele met zijn boek kan worden vergeleken het werk van proeven nazien Wanneer men zjm laatste bladzijde manuscript aan zijn vriend xSfit uitgever aflevert en hem terloops zegt na zooveel inspanning behoefte te hebben aan eenige Vrije dagen en dus dien dag nog naar buiten gaUtt vraagt hij angstig waar je nauwkeurig adres is Voor brieven en telegrammen want dat er zekét ttn pak proeven op correctie wachten Zoo had ik ook bij deze gelegenheid mijn reisroute aan mijn uitgever moeten roeedeelen en hem getelegrafeerd vóór het gewaagde uitstapje op de Medway dat mijn adres tot nader order aan de wBuU in Rochester was De deugd straft zich zelve AUot het nog niet genoeg was om den vorigen avond den dood onder de oogen te hebben gezien en den volgenden morgen de vastberaden eigenaars van de Lively met hun beschadigden achtersteven te hebben moeten weerstaan vond ik aan het ontbijt een ontzaglijk pak naast mijn bord liggen Wat is er toch voor u gekomen vroeg Flora 30 Juni en keizerlijke besluiten krachtens artikel U van een van de staatsgrondwetten voorloopig met kracht van wet betreffende de verdeeling van do verbruiksbelastingen met Hongarje de overeenkomst met Hongarije aangaande de zegelrechten en zes voorloopige twaalfden In hetzelfde blad wordt de niouwe wet ter afschaffing van het dagbladzegel aangekondigd De Quoten worden bepaald als volgt De gemeenschappelijke uitgaven worden in de eerste plaats bestreden uit de douane inkomsten van het ontbrekende betaalt eerst Hongarije 2 percent en van de rest Oostenrijk 66 en Hongarije 38 Feitelijk komt dat hierop neer dat van de niet door douane inkomsten gedekte gemeenschappelijke uitgaven Oostenrijk 65 6 en Hongarije 34 4 percent betaalt in overeenstemming met de afspraak van de Qiiotendeputatiën Hot plan was geweest de bcrek ning te vereenvüudigeu door hot aftrekken van de 2 percent het zoogenaamde praeciqnnm ten laste van Hongarije ondtijds voor de vordidiging van de Militaire Grenzen af te schaffen maar dat kanalleen bü de wet geschieden en daarom heeft men voorloopig nog maar de oude omslachtiger manier behouden De taak van het ministerie Wittek is nn afgoloopen en men verwacht dat de Keizer binnen enkele dagen een nieuw piinisterie van ambtenaars zal benoemen mol dr vo KSrber miAister van binnenlandsche zaken onder Clary aan t hoofd Vprs n iiU Uericlitfti Frahkkuk De beschuldigden in de zaak van de plundering van de St Josephskerk te Parijs zijn door het Hot van Assises rep veroordeeld tot 5 2 en I jaar en 15 maanden gevangenisstraf Twee der boschnldigden trachtten toen het Hof in raadkamer bijeen was zich meester te maken van de sabel van een republikeinschon garde om er zich mede van kant te maken in welk voornemen zij tijdig werden verhinderd Alle gezworenen hebben een verzoek om gratie ten gunste van alleveroordeelden geteekend Hot heet dat de minister van oorlog na de bijeenkomst van het Parlement zal vragen een vervolging in te stellen tegen generaal Mercier Duitschland De familie van prins Arenberg die gevankeljjk uit üuitsch Oost Afrika naar Duitschland is overgebracht onder beschuldiging op monsterachtige wijze een neger te heel beiangbtellend toen wij allen aan tatel zaten Een paar proeven van mijn werkje over fossiele beenderen in acht deelen zeide ik en stelde het zoo licht voor aU maar mogelijk Een pak drukproeven Het was een baal een bergl Zelfs de postadministratie scheen er door geimpressionneerd te zijn althans zij hadden de gewone wijze tan bezorging onmogelijk geacht en hadden het gestuurd in een koets met vier paarden Nadat zij daartoe besloten waren hadden zij my ook onder den indruk van dat feit willen brongen want met bizondere vieriante en purperen letters van een duim lang hadden zij er op geschreven KOETS WEG VERVOER en vier purperen balken sloten dat opschrift in Het waa alaof de postadministratie vreesde dat ik zou gelooven aan transMort per ballon en er niet mee ingenomen zou zijn Ik kon die correctie niet uibitetlen want er was een beleefd briefje bij met het verzoek om de proeven zoodra mogelijk terug te hebben Op dit oogenblik is iedereen dol op fossiele beenderen schreef de uitgever en daarom is het wenschelijk het boek onmiddellijk uit te geven want die dolheid zou misschien ntet lang duren Er was zooveel wijsheid in die opmerking dat seg ik schoorvoetend de taal is te arm om te gan hoe schoorvoetend te kennen gaf den geheelen ochtend bezet te zijn en moest vragen mij wel te willen verontschuldigen H ordt vervfigd