Goudsche Courant, donderdag 4 januari 1900

hebben vermoord doet pogingen om vaat te stellen dat de prins de misdaad heelt gepleegd in een aanval van waanzin De groot industrieel Krnpp do kanonnenkoning heelt 500 000 mark geschonken aan het pensioenlonds ïijner arbeiders en een even groot bedrag voor den bouw van arbeiderswoningen De gewezen militaire attaché te Pargs kolonel Von Schwartzkoppen zal binnenkort bevorderd worden tot brigade generaal In de slotkapel is op Oudejaarsavond een godsdienstoelening gehouden b j gelegenheid van het einde van de eeuw De gezanten met hnn personeel de rykskanselier de leden van den Bondsraad vele printen van den bloede en tal van andere voorname personen waren tegenwoordig Na de plechtigheid hield het keizerlijk paar receptie Eergisteren bg het eeuwleest in het Tnighuis hield de keizer eeu toespraak tot de officieren Hg herinnerde aan het verval van het leger in het begin der cenw totdat de invoering van den algemeenen dienstplicht en vooral de legerorganisalie van Wilhelm den Groote Duitschlands eenheid en Duitschlands macht vestigden Evenzoo zou h j pal staan om de reorganisatie der vloot door te voeren opdat de marine met het landleger op geiyken voet zon komen te staan en Dnitschland zich door haar een in het buitenland nog niet bereikte plaats zon kunnen verwerven ESOELAKB Op 85 jarigen leeltp is de beroemde Engelsche chirurg sir James Paget te Londen overleden Paget was de huisartB van koningin Victoria en den prins van Wales POBTnOAL Sedert het uitbreken van de pest zgn te Porto 284 gevallen waarvan 107 met doodeiyken afloop geconstateerd iTiUE Zondag jl is de amnestie voor de veroordeelden tengevolge van de Meitroebelen te Milaan nitgevaartligd Uitgezonderd zijn zÜ die naar het buitenland gevlucht zijn Toen in 1874 te Arasterdam de concessie werd gegeven voor de eerste proeliyn van de tram Leidscheplein Plantage had men zoo weinig vertrouwen in de toekomst van een tramlyn door Amsterdam dat de wethouder van publieke werken aan de A O M niet wilde opleggen de proellijn technisch zoo goed atgewerkt te maken als de directeur Van publieke werken toen meende dat een tramlgn moest z n men was bang dat het toch alles geldverlies voor de A O M zon ziin Daardoor is het gekomen dat by de latere concessie nog aan de A O M is opgelegd de reeds bestaande lijn waarvan de levensvatbaarheid reeds was gebleken nog op eenigepunten technisch te verbeteren Hbl De Staatsspoorwegmaatschappij heelt voor slechts eenige categoriën van comptabjlo ambtenaren de verplichting tot borgstelling ambtenaren de verplichting tol uorgstemng i Ulrecte SpoorweKverblndlDgen met GOUDA Wioterdlnost 1899 1900 Aaosevangeo I October TUd van Greenwich a lï 8 88 9 01 I U 6 9 88 9 5t lO M ll U 11 51 U IS H 68 1 16 11 S S5 8 19 67 ♦ 4 48 6 18 S ll 7 14 7 68 8 17 1 81 10 10 10 87 H 1 1 4 66 8 08 lO lJ il ZoBJaa liaudil Oiiaiag ndaagaalia ntogrliUjatUu raor a Sa kl nrbü ba tagan aakalan imakt gA fi HolUnai Spaar L titn ai iptaiia kawl 1 86 8 88 OTTERDAM OOVDA riaa taiaa 11 80 11 18 11 87 11 88 11 85 11 18 10 49 11 B4 IJ OB 11 84 1 5 Hallaaaaalia apos L Ikira aappUmaaHanija aaa da Compapiia dar Wa ou Lila BÜUDA DBN HAAG 1 08 1 01 1 14 8 46 4 18 1 18 1 19 1 l S 1 80 1 41 1 41 1 7 A a 5 i S i ri ti Voorbarg i M 1 1 60 i i S 5 7 T 7j i9i o T3io n r nö iün i 10 4 11 i U OS 11 3 o ia Saiaigcan toar da K Bnalnlan AnMardali nopn Ti CMa t ttitm aül Sl 1 47 03 8 66 j74 I Z 8 18 7 ll S SO 6 04 8 18 40 7 89 8 5 7 8 16 8 88 9 18 9 46 1 18 11 0 11 1 16 8 14 4i IO7 5 10 45 ma W 6 48 8 5 7 88 8 10 8 60 80 10 00 11 80 11 6 11 40 1 41 8 80 8 45 6 01 8 86 7 80 8 85 l M louiia 7 17 7 84 11 18 9 09 9 84 10 18 10 48 ll iil bl 1 14 8 88 4 17 4 18 5 47 7 61 8 14 9 11 10 8 87 0 65 7 63 8 81 8 49 9 10 10 15 10 88 I I S8 11 01 1 37 M 3 10 8 59 1 48 6 88 8 1 8 1 7 58 8 19 10 00 10 84 6 16 6 58 8 14 10 88 11 61 11 17 4 11 7 1J i 10 54 8 S0 7 0J 8 1S 111 48 1 86 4 8 7 8 4 5 0 7 7 87 8 1 6 01 8 9 61 10 59 ll U 11 11 11 51 1 9 1 40 3 8 4 48 MO 8 10 7 11 7 58 8 18 10 01 10 U IO gehandhaald en aan de overigen de tot dat doel gestorte bedragen teruggegeven Groote ijsleesten te Leeuwarden Van alle kanten vraagt men onze Directie ol de ijsleesten op 7 8 en 9 Januari al ol niet doorgaan Ons antwoord luidt dat olschoon het op dit oogenbllk nog dooiacbtig is de vorst elk oogenblik kan terugkeeren In dat geval gaan de leesten zeer zeker door en raden wq heeren amateurs op de lange baan alsook dames en heeren schoonryders dringend aan zich in elk geval vóór 6 en 7 dezer te laten inschreven Blijlt het verder dooien en moeten alsdan onverhoopt de leesten worden uitgesteld dan zal het bestunr der IJsclub dit wel tpig bekend maken De baan der Club toont thans prachtig liard kristalhelder jjs en is met èèn nacht sterke vorst Jzersterk Er staat slechts 15 è 17 centimeter water op het terrein De heer Laurens Johan Nijenhuis hooldopzichter bg de gemeentewerken te Rotterdam herdacht gisteren zgn 25jarige dienstvervulling bg de gemeente aldaar Hem ter eere hadden werklieden der gemeente zgn bureau op het stadstimmerhuis met groen en draperieën versierd een tropee met het wapen van Gelderland waar de jubilaris geboren werd in het midden Te midden van groen en bloemen gezeten werd de heer Ngenhuis daarop door den hooldopzichter den heer J K Labrgn namens een commissie uit de hooldopzichters opzichters en het verdere technische pei soneel gecomplimenteerd onder aanbieding van een geschenk waarhg gevoegd was een keurig uitgevoerde oorkonde de namen der deelnemers vermeldende Ook de onderbazen aan het stadstimmerhuis gaven blgk van hunne sympathie voor dit leest door den jubilaris eveneens een stollelgk blgk hunner hoogachting aan te bieden Oit Den Haag meld men BINNEIN TLAND In het Algemeen Politieblad zijn gedureilde De jaarwisseling is ook ditmaal niet voorbijgegaan zonder vechtpartijen Verschillende personan zijn bij de politie komen klagen over ondergane mishandeling In het hospitaal is een militair opgenomen die door een kameraad met een mes was verwond naar het Gemeente Ziekenhuis zijn onder meer vervoerd een man die door zijn broer met een bierglas op het hoold was geslagen en iemand uit Scheveningen die door een lamilielid ernstig was mishandeld Het ontruimen van herbergen op Oudejaarsavond a de politie geen gemakkelgk werk If de Bagijnestraat was een sterke politiemacht noodig om een tapper aan het verstand te brengen dat er een sluitingsuur bestond De agenten moesten gebruik maken van den wapenstok Zoowol de politiebeambten als de burgers kregen gevoefige klappen Naar het politiebnreel aan de Groenmarkt werd een 58iarige vrouw gebracht die in beschonken toestand aan de Prinsegracht te water was geeprongen Kort na aankomst op het commissariaat overleed zg Ook te Scheveningen was t in de hooldstraten zeer woelig J 7 10 7 88 8 19 door 7 17 7 84 7 41 8 80 7 50 48 11 1 11 86 11 41 11 61 11 81 OoudL Moordreoht SieuwflrVOTk Oapellt Botlerdun U Rottord mD P Rotterdam B n 8 88 9 01 46 8 61 8 69 U 80 U 18 11 18 I C8 8 88 9 46 p 10 11 0 81 8 11 0 08 olMrasDi o g w V V 10 11 7 81 9 81 9 40 k 68 10 19 10 19 10 88 X 10 48 06 8 14 9 00 9 88 10 1110 17 l l 4f FinlUtiai i lu lasp kan oiat gmkagd wafaoii A All iu Dunlap i AUera li n la1 lwa Extra kuMCau f Of imt tnUac liji 7 16 Eolterdam Beur 7 5 9 18 40 Rotterdam D P 6 46 6 61 8 08 8 14 0 10 Botterdam M 4 46 Oapelle 1 66 Nietiwerkerk 6 04 lloordreolit 6 11 Soada 61 8 19 7 44 M AUlu la e 1 kli a tr batalaa 9 18 9 67 10 19 11 16 11 18 ll l Il u i 11 66 10 46 11 46 H 11 7 16 8 09 8 41 9 11 7 S7 8 68 7 4S 8 01 9 14 8 07 8 86 V 19 9 89 Qouda ZefenliuiMn Moerkapelle Soelonneor Zegiraf d 9 68 10 16 Voorburg m Ooudf rf HaiiBoBikatMin allaan la an Sa klMaa axtia batalaa U I U t 1 K bC 11 11 19 10 57 11 00 ll O 1 16 11 11 l S ll U 1 40 S 10 14 10 61 11 45 li Sl 1 11 S t 9 40 9 07 8 84 7 60 6 18 5 10 6 85 5 48 8 08 üoudA Ondew Woerd VtfMhi Ulrvch Wnor lon Oudew Uoada 8 58 TT 7 4 H 1 Han te wonden De oeleningaring werd dadelijk in vier deelen opgebroken en allen zochten dekking Long Tom volgde hen op en wierp weder een bom tasschen hen Het was verbazingwekkend dat de manschappen nog ontkwamen Gemengde Berichten Omtrent de op de landkolonie van bet Leger des Heils op de holstede Batelaor te Lnnteren gevonden munten meldt men nader De koperen pot door een arbeider gevonden bevatte circa 360 zilveren munten Ruim 100 daarvan zgn grooter dan een rgksdaalder en dragen de beeltenis van Philips IV van Spanje ol Karel VI en dateeren van 1625 1668 Een paar zijn er van Lodewgk XIII de Geünieerde Provinciën en een 3 tal van Kampen en Zwolle De kleinere munten zgn door het kopergroen niet herkenbaar Bovendien bevattede pot een paar zware zilveren kettingen waarvan nog niet gezegd kan worden waarvoor ze gebezigd zgn Volgens inscriptiehebben ze toebehoord aan Klaesgen Merwenen Merrigje Merwen De chel der kolonie den heer Polman bg wien ze thans berusten laat ze zeer bereidwillig aan belangstellenden zien A C het atgeloopen jaar 1899 gesignaleerd in aldeeliiig I 1149 en in aldeeling II 6306 totaal 7455 personen Een ooggetuige die in Ladysmith hel bombardement heelt doorgemaakt vertelt Op 15 November had er een ongeluk plaats tengevolge van het bombardement Een bom van het kanon Hmbulwana Sneak genaamd viel door het dak van het Boyal hotel en gaande door de booldtrap en een deur viol ze op een klip en barstte Dr Starke een vluchteling uit Johannesburg die juist het hotel binnenkwam werd door de bom gewond Zgne beenen werden fljngeslagen en hg stierl kort daarop De begralenis had den volgenden dag plaats Andere bommen uit hetzellde kanon ontploften bij het spoorwegstation Een stuk granaat kartets van een die boven t station ontplofte trol den heer Mason van Newcastle twee blanken en eenige koelies De heer Mason was allervreeseiykst in de borst gekwetst en stierl binnen weinige minuten Een der koelies stierl ook aan de bekomen wonden Aan de Amh Ct wordt uit Dlnxperlo gemeld In den winterdag is het hier zooals elders gewoonte om ter besparing v n licht en vuur geregeld in de keuken te wonen in plaats van in de woonkamer Men verhuist dan van de kamer naar de keuken zooals de volksterm luidt Van zoodanige verhuizing blgtt men natuurlijk ten stadhuize onkundig Toch meende een timmerman hierop een uitzondering te maken Hij was nl ver oordeeld door het kantongerecht te Terborg omdat h3 verhuizende van het eene perceel naar het andere verzuimd had hiervan aaugilte te doen Deze week kwam hg nu uit vrees voor een nieuw verbaal op het stadhuis vertellen dat hg verhuisd was van ie kamer naar de keuken De vele vrienden van het biljartspel tchrifit de N R Ct zullen zeker met belangstelling uit de Engelsche sportbladen vernemen dat het juist 300 jaar geleden is dat de uitvinder van het biljardspel de Engelschman Spencer is overleden Hü noemde zjjn spel balyard het werd aanvankelijk gespeeld met korte hamers twee ballen een boog en een kogel op het grasveld en later op eeU vlakke talel met groen doek overspannen en met een houten rand er omheen In een briel van Maria Stuart geschreven voor haar terechtstelling 17 Februari 1587 on aan den aartsbisschop van Glasgow gericht deelt zi onder meer mee dat men om plaats te maken voor haar terechtstelling haar table de billard had weggenomen Uit latere documenten blgkt dat er spoedig zakken zijn gekomen in de biljarts en dat Weldra de hamers door stokken ziJn vervang Op het einde der 17e eenw had het biljart den gewonen vorm van een langwerpig vierkant en waren de banden gevuld Het carambole spel met twee witte en een roeden bal werd In de laatste helft van de 18e eeuw Een ander geval was dat van den he r Dnncanson van de Natalscho politie een jongen Schot die nog niet lang in de kolonie was Hg was bezig ziJn middagmaal in een huis toe te bereiden en ging juist in de dispens toen een bom door t dak viel hem in de volle borst trol en doodde De ingang van de Engelsche kerk werd vernield door een bom van Long Tom en het stadskantoor in de stadszaal waar de vlag van het Roode Kruis woei werd ook geraakt Het huis van den heer Davies onderwijzer werd geraakt Mevrouw Davies lag op haar bed en toen een bom van Long Tom den groeten klipmunr 2 voet dik raakte er dwars door heen ging en overal stukken klip heenzond Mevrouw Davies kreeg wonden op haar gezicht en lichaam Een kaller werd op den eeraten da gedood Al deze gevallen sluiten niet in die onder de militairen Het huis van den heer Herbert Murray werd op 3 November door een bom geraakt Ze trol een watertank ging door de deur naar beneden rukte een voetplank op ging naar het londament werd gekeerd door een klip ging toen opwaarts door twee muren en kamers en barstte in een der vensters waar het geheele raam en de verandah vernield werd Een stuk bom kwam op een dag door eenander huis en het huis van den advocaatCarter dat bewoond werd door kolonel Rhodes en Ijord Ava werd door vier bommengctrollen Slechts twee onontplolte Long Tom bommen werden gevonden Geen enkele andere bom van het zesduims kanon was er dat niet barstte sommige van het 4 7 dnim kanon barstten echter niet De verhalen van bommen met zand gevuld zgn absoluut onwaar a 67 4 H 4 08 4 18 4 87 4 8 5 18 10 10 10 87 10 17 10 14 in si 10 40 10 65 7 68 8 08 1 10 8 1T 8 18 4 48 4 66 6 01 6 09 6 18 1 1 07 1 14 1 18 8 6S 6 40 8 80 7 88 1 80 11 41 11 54 4 04 4 11 1 64 09 1 50 1 8 lS 0 11 lO lO 7 46 De Boeren artilleristen bg de Long Tom schoten prachtig Onze cavalerie was aan het houden van oeleniugen op den heuvel nabil het onde kamp toen zij door de Long Tom op Pepworth s rand werden gezien die dadelijk op 11 KM alstand op hou schoot De bom ontplofte in het midden van den ring maar zonder paarden ol manschappen l Oi 1 89 i n 1 49 1 6 1 8 i 11 8 17 8 17 8 84 8 41 8 47 4 40 4 50 4 67 6 14 6 10 6 16 6 86 4 06 sr 6i 10 08 10 15 10 11 9 11 10 18 8 18 MO 4 0 15 7 17 9 84 7 68 8 10 8 9 9 1S 8 11 T 811 C86 e 8 41 8 48 8 8 40 4 66 6 15 6 07 6 18 5 81 6 87 6 66 10 08 10 40 ll U 10 18 E in OO 10 17 10 8 10 44 11 07 11 44 6 15 6 48 7 45 iV o O U 11 DSTl RDAM viM faMa loit la 8 9 8 09 8 119 18 10 1010 67 11 08 1 041 88 8 18 1 O 6 03 85 8 18 IK 9 88 9 88 0 18 m t W 8 01 8 63 9 09 10 10 10 54 18 48 18 17 1 8 S M 4 16 8 16 10 81 10 65 10 48 8 48 10 18 69 11 16 11 8 1 10 VmatO T 7 58 4 57 S 60S 639 0010 0I 0 1010 O 1 48 jAmaLO 8 I i 9 0 9 18 10 15 11 09 1 08 1 10 1 I9 8 41 4 80 6 11 6 05 18 10 8 10 1 10 8111 00 het eerst in Frankrijk gespeeld en zoo weldra over de geheele wereld verspreid Maar eerst in 1825 paste de Franschman Mengand het bekleeden van de eindpunt der speelstukken met leer toe Daarna kwam het biljartspel steeds meer tot veredeling De biljarts met zakken verhuisden naar het platteland en werden door Franache biljards vervangen alleen in Engeland speelt men nog op een biljart met zakken Het biljarten behoort zeker overal tot de populairste sport gelield ook door mannen van aanzien Onder de vermaarde biljartspelers behooren ol behoorden Keizer Wilhelm II Koning Humbert Jules Grévy Alexander Dumas fils Johaun Strauss Emile Zola Hermann Sudermann Pietro Mascagui Gounod Henri Meilbac Adelina Patti die series van 300 k 400 punten maakte Maitre Labori de wereld schaakkampioen Lasker en vele anderen stadsnieuws GOüDA 3 Januari 1900 Gisterenavond had het volgende plaats = Met h t rangeeren van de lüssporen op Lombok is een bagagewagen en een veewagen in aanraking gekomen met een beladen wagen De bagagewagen werd in de hooldsporen geduwd wat aanleiding gal de treinen uit Rotterdam en den Haag op die Ignen niet konden binnenkomen maar van al aansluiting Moordrecht enkel spoor moesten worden bereden De schade is niet noemenswaardig alleen heeft het aanleiding gegeven tot vertraging in de gewone treinenloop Het onderzoek van het water der Waterleiding had gedurende de maand November het volgende resultaat 2 Dec 10 1 permang kalicus per 1000 cc 16 23 6 12 3 OODXBKBSK a IJsBL 2 Juu Do maatregelen tot bestrgding van alle bedelarij op den nieuwjaarsdag zgn wederom in goede aarde gevallen De inzameling van diakenen voor eene buitengewone bedeeliog van onze armen heeft opgebracht 1 880 60 Allen die hiertoe meewerkten mogen met voldoening op dit goede resultaat van eendrachtige samenwerking neerzien SoHooNHOVKN De overgang van het ondein ïtet nieuwe jaar werd alhier Bijzonder herdacht Des nachts 12 uur nadat de laatste klokslag gevallen was liet het carillon zich hooren Plechtig klonk in het nachtelijk uur de melodie van Uren dagen maanden jaren en daarna van de nationale volksliederen Onder het spelen van het Wilh lmus werd eene bengaalsche verlichting ontstoken en verscheen de burgemeester op het bordes van het Raadhuis En toen de laatste tonen waren weggestorven werd namens den Burgemeester aan de gemeente Schoonhoven een gelukkig en welWrend jaar 1900 toegewenscht Eene talrgke menigte woonde deze eenvoudige betooging b j en vooral biJ de bengaalsche verlichting was het oogenblik dermate treilend dat bjj i tegenwoordig zijnde personen de verwisseling van 1899 in 1900 zeker lang in herinnering zal blijven Rechtszaken Door de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam werden gisteren o a veroordeeld C J de K 16 jaar kaaspakhuisknecbt A L 17 jaar werkman en P Van V l1 jaar varensgezel allen te Gouda wegens wederspannigheid de eerste bovendien wegens vernieling van een ruit de eerste tot 3 weken de beide anderen tot 14 dagen gevangenlMtral A L 17 jaar werkman te Haastrecht wegens dielstal van lood onder Stolwjjkerslnis tot 1 maand gevangenisstral Des 26n Oct had de 21 jarige koopman W A P F L de B uit Ouderkerk a d IJsel ruzie met zgn broer Bertus te Nieuwerkerk a d Usel De vrouw van Bertus die de twistenden wilde scheiden ol haar man te hnlp wilde komen kreeg van haar lielhebbenden zwager een flinken trap Maar de vrouw had hem in het haar gevlogen zeidt hij Dur er menigvuldig dergelijke lamilietwisten door bekl schijnen voor te komen requireerde hot O M 3 weken gevangenisstral Uitspraak over 8 dagen IVelgering door een notaris van uitgifte van een akte Voor de rechtbank te s Hage werd eergister gepleit in de navolgende zaak Alhier was overleden vrouwe van Moerkerken na bjj geheim testament met uit btiting barar bloedverwanten e u vreemde tot universeel erlgenaam te hebben benoemd Een der bloedverwanten vorderde van den notaris een alschrift van dit testament hetwelk door dezen werd geweigerd op grond dat de notaris twyielde of inderdaad de algilte wel werd gevorderd door den wettelijken erlgenaam zulks vooral wegens het verschil in godadinst tusschen de erllaatster on den eischer het verschil in naam daar deze Moerkerken en de erllaatster van Moeikerken heette en wegens enkele andere lonten in de oude doop en sterlregisters De notaris had zich overigens gerelereerd aan het oordeel der rechtbank Mr L A Michiels voor den eischer M optredende betoogde dat bet verschil in naam en godsdienst geheel onverschillig is wanneer maar de bloedverwantschap was bewezen dit meende pi was ondanlta eenige in de vroegere boekhouding der lamiliegebeurtenissen herhaaldelijk voorkomende vergissingen voldoende uit de overgelegde akten aangetoond althans was daaruit een sterk vermoeden van bloedverwantschap gebleken en dit vermoeden zou voldoende zgn om iemand onmiddellijk belanghebbende te maken bij het gevraagde testament Verder beweerde pi dat waar de notaris door zijne weigering dit proces noodzakolgk had gemaakt hjj nooit de kosten er van zou kunnen ontgaan door een relerte omdat procedeerende parijjen zich altijd aan het oordeel der rechtbank relereeren en in deze de wet het aan den notaris zelven heelt overgelaten te beoordeelen wie onmiddellijk belanghebbende is Mr S K D M van Lier advokaat van den gedaagden notaris beweerde o a dat de eischer het proces aan zich zelven heelt te wijten omdat hg eerst naamaverbetering had kunnen en moeten aanvragen Verder was de alstamming door eischer niet zoo voldoende bewezen dat voor den notaris geen twjjlel meer bestond terwijl deze hierin zeer voorzichtig moet zjjn wilde hg niet de straften beloopen door de wet gesteld op nietgeheimhouding der akten De notaris had zich onvoorwaardelijk onderworpen aan het oordeel van de rechtbank en had zich niet in een rechtsstrtjd begeven zoodat hiJ niet in de kosten ion kunnen veroordeeld worden De uitspraak is bepaald op 24 Januari Gisteren diende voor den Hoogen Raad het cassatie beroep van mr P J Troelstra tegen het arrest van het gerecbtshol te s Gravenhago dat hem wegons smaad jegens den olficicr van justitie te Leeuwarden tot 1 maadd gevangenisstral veroordeeld Mr J Limburg requirauts raadsman wees er op dat zgn cliënt v66r het plegen van den bier bedoelden smaad reeds pogingen tot invrijheidssteliugvande gebroeders Hogerhuis had aangewend en betoogde in verband hiermede dat requirant toen bg het onderhavige lelt pleegde alle middelen ter bereiking van het doer hein beoogde doel invrgheidsatelling van de gcbr Hoogerhuis had uitfjeput zooals de rechtbank overwoog die den beklaagde van alle rechtsvervolging ontsloeg Voorts constateerde pleiter dat het Hol niet ontkend heeft dat bekl in het algemeen belang heelt gehandeld Het Hol was alleen van oordeel dat art 261 alinea B van het Stralwetboek niet ten doel heeft de wijze van optreden van bekl te beschermen Het betoog van bekl kwam hierop neder dat het Hol meergenoemd artikel zou hebben geschonden door pleiter dan ook als cassatiemiddel gesteld De geschiedenis van art 261 al 3 geelt volgens pleiter niet veel licht maar er is z i niets in te vinden dat wijst op eene beperking van de beteekenis algemeen belang als door het Hol wordt geleerd Men heeft zich volgens pleiter ten deze alleen aan de duidelijke woorden van de wet te houden En wanneer de Hooge Raad dit doet dan verwacht pleiter niet anders dan eene bevestiging van het voor bekl gunstige vonnis van de Haagsche rocjithank Behalve het principieele stelde pleiter ook nog een vormmiddel van cassatie voor Advocaat generaal mr Patyn zal 15 Januari conclusie nemen 362 Staats loterij 4e K Uaae Trekking fan Woeaadag 8 Januari No 6541 SOOO No 9 71 ƒ 1600 No 17lS 8811 en 9480 ieder 1000 No 318 3397 6181 ISgil en 19611 leder 400 No 3S93 6 68 1041 en 1167 ieder 100 No 81178 47 1 8740 8866 16 ii en UU ieilor 100 Prijzen van 66 14 1 5470 8847 10618 13148 631 13189 77 10 5600 60 83 61 41 60 95 89 81 68 10718 60 68 86 135 il 48 78 13 88 83 88 68 8001 68 ë8 66 18381 98 18931 97 14 64 98 77 30 97 43 106 S3 77 6408 1 181S 6 16971 18401 41 81 6808 14 11 57 18019 30 50 40 n 1 87 74 80 97 00 11 89 41 18 18488 16118 8363 48 99 87 97 47 13609 17 70 446 31 1 6708 8513 10 24 16 U 77 49 e 19 46 78 13 48 n 643 10 64 1 no 31 70 9 8 65 6 89 11107 64 81 16818 73 76 67 89 41 1390i 8 78 VS 8139 70 8 16 llli 88 86 18 14 691 SU 7 81 13 13700 16 03 37 3 31 5818 19 88 11 U 50 49 88 AS 67 41 1S807 37 64 86 81 93 80 49 21 79 78 88 96 6916 72 93 98 19354 81 97 99 04 8710 13i0 69 63 6838 768 3409 58 40 67 13J19 16435 39 9 61 66 17 Uill 3 43 6 96 3683 93 60 11 63 4 18901 801 87 9146 88 S3 90 79 11 5 3932 0 9a 3 11051 6616 14 11 4 88 8811 41 7i 1 43 46 3711 8 81 11 47 14112 53 8 93 84 7 48 90 43 61 96 71 91 7 S97J 11567 99 79 1 014 996 95 6319 9 89 95 78 99 49 11114 807 49 30 11661 lil 9 16748 79 91 t 83 52 lUil 85 94 89 1117 48 6549 9108 17 14311 19 91 1880 81 6643 48 31 34 14 19111 48 76 32 54 44 14404 1 803 46 81 99 63 68 81 14 9 4 1341 984 98 83 94 49 59 58 61 7 67 9 99 96 78 90 54 74 1067 19 9296 11608 14609 16933 191 9 424 4118 1 9 01 88 39 9 41 38 41 31 95 11910 37 1 l Ui 47 34 46 36 94P8 32 46 59 64 1571 4 7 46 89 90 71 73 73 4 8 9 96117 96 99 1 i7llO 7 9J 47 6807 17 11019 14 00 43 5 96 18 11 16 69 4 17 50 BB 99 4 34 63 34 78 59 64 19323 1630 52 9911 31 36 91 66 1 44 68 3 99 181114 14705 73 HO 1716 78 55 9631 18 41 1 383 19419 1809 8t 78 4 15 59 87 0 U 4408 71130 9738 34 11829 49 18 93 4516 72 36 38 lO 1 L740 19542 72 14 7101 37 71 39 1 65 99 86 59 98 81 14 92 38 8 Ui 5 50 83 98i2 91 16030 47 19908 51 83 84 28 1281 a 61 93 6 83 3 00 79 81 17B29 77 0 4621 71 0 1 80 161 9 0 19761 800 17 800 84 91 62 7 67 33 67 11 9 04 93 8 176 9 75 41 89 62 70 18366 76 60 1986 89 71 7 29 Ö9 85 80 63 81 1101 8 606 10086 12400 16207 88 19977 4 99 19 40 7 40 3 800n 71 4713 59 98 19 41 1771 40 89 41 80 99 11501 511 4 99 871 48 91 10 38 13 15313 48 98 98 SS 7 10 79 19 51 80 80100 316 56 13 97 90 16403 4 68 63 4 71 43 1 9 1 618 16 71 80118 78 1917 7727 10215 30 30 84 8015 79 0 19 4 88 5 8 1 20 134 iS fi 7 01 87 48 SI 17810 7 91 65 15505 27 84 4 80 46 11 33 l J f 7 7 9 61 Si 7912 41 U SI 179 10545 66 90 13 60 8 1 4 i l633 86 0170 6 95 97 96 88 40 9 6 9 189 8 15 0 18 107 7 8 7 5119 90 101 ó 32 19 18064 0 1918 88 8000 38 73 96 94 201 0 48 71 18 80 84 36 8108 7 51 98 39 10601 93 85 60 5 51 5810 70 89 13013 93 87 201119 99 18 81b7 62 43 157D8 1 3117 8 7 61 18 57 65 90 1 16487 2 89 431 131X 77 13132 15 81 89 2 00 40 e Klasae Ie Lijat No I83I0 m I 11840 j en No 176 7 m i 17997 1 DAMES en HEEREN PARAPLUIES A vaa OS Az Kleiweg E 73 GOUDA rleuhnint n t I mm C0STUUE3 Zoowel voor Dames als Kinderen Klouseii lapniMiiffcii Pcllerljeu in groote verscheidenheid hiliyke prijzen ü SAMSO i Iteiirs van iiisler laiii Vikrs Slotkri 81 ► l 93 98 98 lOOt 98 88 8H lltt u 4 tï ll 65 961 4 9611 981 1 101 67V b7 91 lu ü lt 80 DEOIUBBI I tfiDiauiiD Uen i l W 8 l i dito lilo rlllr 8 riito dito dilo 3 UoBOi 011 Gou 1 1881 984 iTALll Iii ebr Tin 1801 81 6 OoSTlKE Obl m rapier 1888 6 dito in £ ilTerl868 5 PoaTUaAL Obl met coupon 8 dito lioki l 8 auaLAiro Obl Binnenl 1894 41 dito Oaoona 1880 4 dito bii Bollia 1889 4 dito bjj Hop 1889 90 4 dito in goucf leen 1838 6 dito dito dito 1884 5 dPAM Ferpet aehuld 1881 4 ToaHU Oepr Conr leen 1890 41 Ot Iftaiag leTis D 0 o le Qia a riaO ZniD Arx Bep T oblg 189 MllIOO Ob uil Sob 18 0 6 I 100 841 O 91 8 1 485 S a 108 104 164 96 118 mm llO a 0 19 iii Vi 10 114 186 100 65 56 a 161V 1 Z 1 18 loofl 100 U4 1411 61 105 74 76 104 87 6 V 9 48 a a av mm ffO SlO Hts 10 l 100 117 UTV 10 841 86 HmrlDBLA 01 1 on 1 1881 AwaruDAn ObliKatieu Ui 6 8 VoTTIEOAM Si i leeu 1894 8 NlD N Air H D ieav aanil Ar iid h T b Hu Cenifl aten Dali UaatKbai Hii dito Am Hypoibeekb paudlir 4Vi Cnlt Mii derVorateni aand a Or Hvpoih okh pandbr 4V Nederland he bank aand Ned Handelmaalaob dito I N W k Pao Hjrp I pandbr S Holt Hy otheekb panrtlir 4i ntr Hynotheekb duo 4 OoariN O lat HoDK bank aan 1 Koal Hypolhoolibauk pandb 6 Akuiia Bhu hjrpoth pan lb 4 Maiv L 1 Pr Linn ort 6 Nas HoU IJ Spouria Mij aind Iiy lot Eip r St Spw aand Ned Iiid S ooriregra aaud Ned Zuid Afr Spm aand O dito dito dito 1891 dilo 6 lTAUl9poor l 1887 89 A Sobl aj Zuid Ital Sp mij A H obl 8 PoLKN Waraohau Woenen aand Eoai Gr Bu a Spw Mjj obl 4 Baltische dito aan l Paitowa dito aand 5 larauK Doml r ito aiud 6 Kurak Ch Aaoir Sp kap opl 4 dilo dilo oblig 4 Ambkika Of ni t ac Sp Mv oi l 6 Ch clNo tb W pr C ï mnl dit dilo Win 81 i eter obl 7 Denrer k Rio Gr Spm eert ir a Illinoia Geulral ohl ut trond 4 Louiar ltNa h illiCerl r aan l tlesi o N Spv U leliTp u 8His K na t 4pCl pref aand N Tork Oul a o k Weel aand P nn dto Ofaio obliK 6 OreKon Calif byp iniiood 5St Paul Mini Ir Manil ob U Pao Hooflgn obiK 8 dito dito Li o Col lebyp O 5 CAirni Can aouih Cbert T an I Van C Rail t Na lob d e O A ii ierd Om bua Mij aand Ro li rd TrHmwt Man a and Nai Stad AraatHrlam aand I tad Ro tnr m aan l 8 Ruoil SlaH Am eriien IS 1 Sad Brnaael 1886 81 Hom Tiieiae R bu Irfi laoh 4 O aTiNK SlHatalrenig 1660 5 K K Oost B Cr 1880 8 SraNJ Sud Hadnd 3 1888 Nm Vi r B I AtIi Spoel eert ADVERTJSNTIEN Tot diepe droelheid van m mijne Kinderen Behuwd en Kleinkinderen overleed heden onverwachts onze hartelijk golielde Echtgenoote Moeder Behuwden Grootmoeder Mevrouw COR ELl m KLOYVE in den ouderdom van 80 jaar Uit aller naam C HOOGENBOOM Gouda 1 Januari 1900 Verzoeke van rouwbeklag verschoond te blijven Met wederkeerige gelnkwensching betuigt ondergeteekende z jn dank voor de vele blijken van belangstelling P DB KAADT i Ondergeteekende betuigt met wederkeerigen heilwensch zgn dank aan allen die hem blijken van belangstelling gaven by den aanvang van het Nieuwe Jaar J J A MONTIJN Notaris Het Atelier Studio is het bette adres voor Vergroullniien eu Beproductlewerk SB lti 3 u itltvM i6it v 4t M a n Aaabavalaud Fl Singel 582 H y d W4 LS