Goudsche Courant, vrijdag 5 januari 1900

Vrijdag 5 Januari 1900 38ste Jaargan j i o 80N5 mimm mium Nieuws en Advertentieblad vhor Gouda en Omstreken Telefoan i Ht ADVEU TEN TIEN worden geplaatst van V6 regels ü 60 Centen iedere regel meer Centen Groote letters worden berekend nuar plaatsruimte lu iending vau Advertentiën tot 1 uur des inidil Tehriion H9 De l itg ave dezer Courant g eschiedt lag el ij ka met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 Irnnco per post 1 70 AfeoiideiHjk © NoinnnTS VIJF C EN TEW a BT7T5 A A 03D BEKWAME SGHEEPMAKKRS Adres H BOOT ZONEN te Vrfl nban bg Delft Kachels Haarden WINTERARTIKELEN I in zeer mime kenze by JAIT HOND I Korte Groenendaal I 203 204 UZERWARRN GERnEDSCHAPPEil HVItlIOin AUIIRELB 1 Figuurzaag en Kerfsnybenooiligillieilen BREDKBANDEN Ë CASSl TO TANÜAIIT8 Tarfmarkt Öouda Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDERDAGS van 8 tot 4 uur VEIJDAGS van ï nnr ZONDAGS afwezig Cieeii En elsch maar Eclit BOEHEÏTBHOOD t eent de K O A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 FRANSCEE STOOMVEEVEEIJ x cheiiilsclii Wïssclierii VAH 19 KrniHhade Botterdam Öebrovet v l il cr Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt voor GOUDA ie Heer V VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verve van alle Heerenen Dameigarderoben alsook alle Kindorgoaderen Speciale inrichting voor het toom n van plnohe mantels veeren bont enz Gordnnen tafelkleeden eni worden naar d nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen heti gestoomd of gevertd worden onschsdelflk voor do gezondteid volgen staal bewerkt EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Direoteur H BURGEES DEVKN TER Model 4 zonder rem en schermen f 87 60 Model 1 met j Model ni Model AA Ij Model AAA LUXE RIJWIEL ll GEWONE ACATENES J g p D i ls KETTINGRIJWIELEN op alle prSzen f 6 hoogor VerUgenwoordiger J C DE RUITER p o ÏKE OD D t SCHIEDAMME GEUEVEE Uerki Nioirixi AF VorVriJBbsar bgi PEETERS Jz GHIEDAM A ls bewija van oohthoul u CRcliet en kurk steeds roorBion TM don num iler Firirnt P HOPPB Thierry s Wonderbalsem in de geheele wereld bekend en geroemd Onovertroffen middel tegen alle Uoral IMH0 Léeeir Maagxi kteti 6w Inwendig zoowel als ook nit jrcndig in bgna alle ziektegevallen met goed gevolg aan te wenden Prijs per flacoh tl per post fl l5 Thierry s Wonderzalf bezit een alsnog ongekende geneeskracht en heilzame werking Maakt me stal f pijnlijke en gevaarlijke operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een 14 Ja r ouA roor onaei ee HJk gehoniten ftB nflp ir en onlangs een b5na aj r fl kankerHIOen genenen Brengt genezing fn verzachting der pynen by wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prijs per pot f 1 50 per p ost f 1 60 Centraal Depot voor Nederlands Apo heker IIEülll fSAniDÉRl Kokln 8 Amsterdam Waar geen depot is bestelle men direct aaJ tUe Schiitzeniipothel e den A TlllKHHY In Freyrnda bei ltohititch OesterreAch Gelieve prospectus Ie on bieden bij liet entr iil Dfitöl Sanders llokifi 8 Amsterdam Indien gij niel Wilt hoesleui gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior DmiYen Borstliofiig Extract neiiamhci uit de Koninklijke Stoomlabriek De Honingbloem van H 1 VA SCHAIK C l enlIaagr Hifcraiiciers SCaAIK SCHSIK SCHAIK SCHAIE SOHAIK aOHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCÜAIE Co B Melianthe i het Uste Imiddel der woruld VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co S Mellanthe geueont Kinkhoest St Co 8 Melliutbe geneert ooivbI oud al jonz Co S Meliantlie majj in geenl iui nezin ontbreken Co s Ittellanthe t al voortdurend onder Soheikundig toer iont Co 8 Welianthe helpt onherrdepelijk Co a Mellantbe is bokround pH Eerediploma s Co S Meliauthe i brkrooml pet Qoud Co 8 Mei antbe i bekroond inet Zilver Co 8 Mellanthe i verkrijiibaar in flooona van 0 CU 70 Vtt btj J Ta TORKBN fl p B V VVUK 0 idtui i r M KOLKMAN Waddiiiva H UOLLMAN Bodegraven PINKSE Nieaaerkerk a d IJ tel W 1 fm DAM Haaitrêeht A N vmZBSdEN Sehoonhotim Kirma WOLl V Jb Co Westhaven 193 fJottfia I MIJSBIES Kleiweg E 100 Gouda E a VA MILD Veorstal Door aeii li Uen Mi J i w l ii Mfinnfl nHnM Met Ëere Dlplotna en Ooudi Bekroond V v i v PRAEPARATEN VAN B 126 iB Umda A BOUMA N Moordrecht y V t I T 1 lie meest krachtige en versterkende KINA WUN tegen iwakU QUlnaLarOCne u SSeren hrvoUa nen gebrek an eetlu t lechte kwalen van KrlMschen leeftlW en Verkriiebtar in flacons t ƒ 1 90 en l KiUtA r oart oediaam verillerkend aan6eIiaamv nsma k i ncla6eliikMlipb ik tiKCIl CaO oSlvoor klmieren wakkeS en klleraclitlge gestellen eer aan te be velen Al eneeslcracmg drank l i f ffiö vT M Tjf K O 6o voor mlgeli gen en kleine kinderen Pnn per bui i H Kf ƒ 1 70 Kgr O W a M f J V IKI ChemUch MAlIrCliSIffor Speciaal voor KMervoedliig in buBMn 1 Kgr O eO rolvere iVtelKaUlKCr J i f q sq y Kgr ƒ 0 36 4 Umn r SnafAéion Het rooken eener halve Cigarette ii voldoende ter bestrjj AStlI nla V lggrCttCII ji de Wevlgate aanvallen vui Asthma etc In doosjes a f Ü aO en Ï DU T a a rla RnnWrtnC FRUIT P RGATIEF tegen Verstopping AamTamarinde DOnDOnS belen MlgrSlne Conge tle elc voor lookaUlaiane Salmia VPastilles yfe re oSh 1dr putt u een elUmoplossend en verachten d middel bij uitnemendheid uit l ito d m p fleschjes verkrijgbaar Prijs 0 20 pet Heschie Ap9tl 4iérl m VrogiittH Antiseptiselie Tandpbeder en van E VASSVTO Tand Hn te Gouda OVERAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJNj Blanwstraat Gonda KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST oir t Goedkoopste en soliedat adres V Verveer van Inboedel oowol binnen al buiten de stad met geiloten wagem is bij A aRAVESTElJN Bleekerssingel 287 Alles tvordt tegen Tranepoit schade vernekerd Een ware Schat roor de ODKelnkkige ilacbtoffers der Zellbevleklutin Onanie en gebe me uitapattinf eti U et beri omde wurV Z l r IJcIüu s ELFBEWARIXG lloMamiBohe ii htc luet 27 afb Prijs 2 nliltMi leiler die ian de ericbnkkelpke Revolnen vau deze oudengd lydtmoet het lezen de oprechte leerinfï dithet neeft redt jaariyka daixend vsn eenzekeren dood Te rerkrggen hg het VerlagA MBgBzin te Leipzig Neamarkt 34 franco t en inzendinf vao het bedraf ook ill rü tzeg ls en in eiken boekhaodel m H Uand Paln Expeller X tig ji wordt ditmtdiA m t TMTUsend tucveii to p Bttülwde invniTioi MBgtWMid t KMi Bbtam tJA Jich t T rkoiidh d pqn in daa f ral K WtbJ j IwwMe aSmidl RJ J nelvM dMt TtrtrouKon tivk letti ophat bbriskunerk Anker 14 1 a5 76o i50edBfl m da mMst uothoken Tc AmatcrduD bu Uloth ao b B TKB T117U en StuideiK 1 1 1 jb fiiftnic Ce jüttrrbQiit J O i leuw onorertrofflen Frof Dr Liebars welbekend luXüW XEACBT BLIZU Alleen echt mtt FftbrieklBurk tot voortdurende radicale en zekere genezing van alle ells de raeeil bardnekkigi xenuw Kiekten vooral ontttaan door mamum afdwalingen op jeugdigen leeftijd Totale genezing van elke iwakle Blae looht Benanwdbeid Hoofdpqn Migraine Hartklopping Maagpjn ileebte pysTertoriug Onvermogen Impotent Polintione ent U t roerige proapectasaen liijiprr flesch fl 1 dubbalelMik Ocntin l btpót Malth v d Vaete Zaltbomraal ütpöti M Ctóban h Oo Amiterdam r Happel a Grevfntiago I alinmai do Jon i J Cm Sotlerdim Wollf k Oo Ouuil rn bii ftUe drogisten adres voor alle soorten SCHOENWERK ala iMlSwinlbraliaiiLscli Sfhuen e LaarzeniBaga an Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Ontvangen alle soorten Hnreu IMme en Kiwlei WIKTEUPASTOtrELa Aanbevelend C 8MIT8 Alle reparatien e n aangemeten werlc GeoomDineerde NATUUR GENEESINRICHTING door planten kruiden ozon water Uchl lacht ent Biiondere behandeling van senuwzleklen verzwakkingen als gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitensporigheden hoofd en ruglijden Meekzucllt inajglUden rfecUte bloedsinenitlur ziekten tier sïiifwlssellnt biirstlUden rheuinatisiniH Isschias vlechten en huidziekten Billijk peiision Externe behandeling in speciale gevallen Prospectus op aanvrage gratU en franco Sanatorium Arentsburgi j VOOBBtllte bij Den Haag aan de Geestbrug Stoïlwerck sGhe BorstbonboDS gohbriceerd na voonwhrift van den ion Universitmls Prol Oobm Hofrad Dr Harl ia Bonin hebbeo 8edert 50 jaren als T r achtend middel tegen hoesten I beeaokh d en aandoening der ademingsorganen nitateakende diensten bewegen Bij spoedige afwisseling van warme I en koude Incbt is t bijzonder aanbevelens 1 wardig oen bonbon te gebruiken TerpakMng G ele pakjes i 25 i Alom verkrijgbaar GoüBi Druk van A BBINK AN Z Bulteirtttteh Overzicht Volgens de Daily Mail heeft de regeering besloten vyi millioon pond sterling te besteden voor nienw geschat ten dienste van het geheele rijk De militaire medewerker van de Westminster Gazette legt dat het triomfantelflk gejuich over Fninch s operatie tegen Colesberg voorbarig is gebleken Immers zijn de Boeren die op de vlucht gedreven heetten versterkt teruggekeerd in hun stellingen bü ColesbMg welke ijj ook oorspronkoljk bezet liieldeqjf erwijl French een gansch anderen strjd al moeten leveren om de Boeren nu te verdrijven nl hen rechtstreeks aanvallen aangezien de Boeren zich na ten volle tegen French s trekkende beweging hebben gewapend De aanval van de Boeren op Molteno bewjat ook dat het geval van Dordrecht ben alles behalve ontmoedigd heett E n later telegram van French meldt h t volgende Een ongelukkig voorval Kad heden lUate met Hen spoortrein 26 goedereuwafana beladeft met levensmiddelen die b j Rensburg8tati 8 waren geplaatst kwamen in beweging en liepen d helling at naar Colesbergranction ZÜ derailleerden by den vernielden mKtT tnsschett Rensbrns en Goleebergjnne tion De Boeren begonnen daarop de wagens leeg te halen waarna een tweede trein van Rensburg werd afgezonden met een compagnie van het Sutfolkregiment en een aantal Kaapsche inboorlingen om te pogen de levensmiddelen terug te krijgen De Boeren openden het vuur op de Snftolks van Vanderwalk foutein met geschut en noodzaakten daardoor deze troepen een schuilplaats te zoekea in een nabijgelegen waterbeddiug Het vuur van de Boeren werd toen gericht op de beide treinen waardoor vele inboorlingen werden gedood Er werden twintig granaten verschoten De trein met troepen koeidc toen naar Eensbnrg terug De verliezen aan Engelscbe zjde zijn nog onbekend De correspondent van de limes te Modderrivier koestert de grootste verwachtingen van de overwinning der Boeren in Qrikwaland West Hü ziet bet al heroverd en oeroeman ontzet Middelerwijl spoort h i de legerautoriteiten aau de gevangen ve ertig Boeren niet als krijgsgevangenen maar als opstandelingen te bejegenen en ze dood te schieten Dat zou volgens den correspondent een prachtige uitwerking hebben De Times verneemt uit Sterkstroom De Boeren commandant Swancpoel is bezweken FEVILLEIOX m m iï mimi Vrij naar bet ngetsch aó Marigold vatte het heel licht op en zei dat men zulke afwezigheden gaarne aan letterkundigen toestond en dat het gezelschap daar niet op lette Ik lag of meende te zien wat even goed is dat Flora ontstemd was Een gewone vrouw houdt van den letlerkundige maar verafschuwt letterkunde Dat er een man leeft die eenige bezigheid belangrijker vindt dan Angelica het hof maken is een van die dingen die een sterfelijke Angelica nooit zal leeren inzien Daarom draait het leven van de meexte letterkundigen om een zandige as Het was enkel en alleen omdat de strengste noodzakelijkheid mij gebood mij aan die proeven te wijden dat Flora zoodrm het ontbijt voorbij was zeide niets liever te willen dan de kathedraal en haar omgeving in het volle zonlicht te ii n terwijl xij er bijvoegde u wilt zeker wel met mij mee gaan mijnheer Marigold waaJrbij zg hem lief aankeek Natuurlijk antwoordde de mosterdgele idioot ja met heel veel plezier en aangezien de eerwaarde Samuel na 4en schrik van den vohgen aan de wonden die hg in het gevecht Stormberg heeft opgedaan De Petit Temps bevat ean telegram uit Londen meldende dat de Westm Gazette gisteren het volgende bericht ontving uit Pietermaritzburg Het bombardement van Ladysmith neemt to in hevigheid gedurende de jongste acht dagen Het vuur der Boeren Teroorzaakt geen groote verliezen Wj heliben boop het te knunen uithouden tot aan de aankomst van bet ontzettingsleger De sterfte ten gevolge van typhense koorts en dysenterie neemt niet toe De St James s Gazette meldt dat de artillerie der Boeren de westzpe van de Ëngelsche stellingen domineert Een telegram uit Kaapstad deelt mede dat d belogeringstrein van genaraal Bulier tkans ter bestemder plaatst is aangekomen en dat de stukkt la positie zgn gebracht Ds Daitscbe regeering heeft last gegeven dat de kruisers Condor en Schwalb zich naar Delagoabaai zullen begeven De directenr van de Oost Afrika linie Woertmann is door de Regeering naar Berlijn ontboden Het schgnt ook volgens de Engelscbe bladen dat aan boord van de Bnndesrath geen contrSBande was De Times zegt De prijsmaking van de Bnndesratb heeft in bet buitenland groote senatie gemaakt en opnieuw de anti Engelscbe gevoelens doen biyken Men erkent dat door zulke draconische maatregelen het smokkelen gevaarlijk wordt en het risico niet meer loont Uit vertrouwbare bron wordt verklaard dat onder valrche charterbrieven voor Transvaal bestemde goederen worden geladen De Bnndesrath had aan boord een ambnlancekorpa voor Transvaal de regeering te Pretoria had drie Hoode Kruis salonwagens voor de ontvangst daarvan naar Lorenijo Marquez gezonden De verdenking werd versterkt door het ostenstatief gebruik van het Roode Kruis door Enropeesche avontuürBOldaten die poogden toegang te krijgen tot Transvaal onder het voorwendsel tot een arabnlance korps te behooren Hieruit blykt dat alleen bet aan boortï zich bevinden van een ambulancekorps grond voor de in beslagneming van de Bundesrath heeft gegeven Het bericht dat de Bundesrath zevenduizend zadels voor de Boeren aan boord had wordt tegengesproken dag nog te zenuwachtig was om ergens heen te gaan en tijn trouwe gade te gek om hem een oogenbhk aUeen te laten kon Marigold eindelijk alleen met Flora gaan De heer en mevrouw Sprinkler gringen naar hun slaapkamer Ik ging in de rookkamer aan een apart tafelde zitten met mijn fossiele beende ren en vervloekte hen ik bedoel natuurlijk de beendfïren Is eenmaat de koorts der samenstelling voorbij hoe min komt iemand dan het geschrevene voor bij het nalezen Ik had veel nagedacht over dat inleidende hoofdstuk vóór ik het schreef maar hoe verachtehjk kwam het my nu voor in den kouden letterdruk Ik begon heel verstandig naar mijn meening met de afstamming van het woord fossiel Ik verklaarde op de ernstige schodlsche wijze die als van zeil komt wanneer het onderwerp je niet zoo heel duidelijk voor den geest staat iioe het woord stamt van toss ot fosse een sloot dat weer afgeleid is van het Latijasche fossum graven van daar fossiel iets versteends dat uit den grond wordt gegraven Bij het overlezen der proet vond ik geen geest in die verklaring Ik zwoegde echter volhardend door het werk heen en had het omstreeks dejeuner tijd af ingepakt en voorzien van postzegels Aan het luncheon de eerwaarde Samuel was nog maar zóo zAo praponeerde iemand om dien namiddag een rijtoer te doen en iedereen stemde er mee in en wij huurden een rijtuig Met bovenmenschelijke diplomatie bemericte ik dat Marigold op den bok naast den koetsier zou gaan zitten 11 ik nam mijn gelukkig plaatqe naai H Hooggerechtshof te Parijs is eringeslaad de groote moeilijkheid die zich zou TOorOMn K morgens de uitspraak in de laak der besohuldirtan van hoogverraad niet Ipd plaats rehad te vermijden Het naakte een pnnt van overweging uit f de fl nat als zoodanig het Hooggerechtskoi irnt dan wel of de Senaat als Hoog aieelUhof Installeerd is afgescheiden van t n funaSia als Senaat Dit staat in verbaad met de verkiezing voor een derde deel dar Senatoren die dit jaar moeten aftred n deze verkiezing heeft heden plaats En dB was de vraag of de loden van den Sanatil die niet herkozen worden recht hebk n nog verder als rechters ia de zaak der van hoogverraad beschuldigden op te treden Dinsdag zijn de debatten gesloten en gisteren zou waarschijnlijk de uitspraak plaats hebbea zoodat daardoor de geheele quaestie met de gevolgen er van vermeden wordt Voor elk der beschuldigden moeten atlondwiyk drie vragen worden gesteld Is de bakïaagde schuldig aan de misdaad van samenzwering Is er begin van uitvoering gegeven aan de samenzwering V Zjjn er verzachtende omstandigheden F Daar ieSer senator het recht heeft zijn stem te motiveeren kunnen de stemmingen vrji lang duren De stemming over de zaak van Andrë B i li r dit resultaat De éérste vraag werd toestemmend beantwoord met HS tegen 18 stemmen de tweede met 147 tegen 51 stemmen de derde met algemeene stemmen De heeren De Vanx De Ponteves en De Eamel zjjn vrijgesproken evenals Barillier en Dubuc Déroulède is schuldig verklaard Het Hooggerechtshof besliste dat voor de beide beschuldigden Lnr en Saluces verzachtende omstandigheden aanwezig waren Wat betreft Guérin besliste het Hooggerechtshof met 140 tegen 70 stemmen dat hg schuldig is wegens het in bezit hebben van oorlogswapenen op de vraag of Gnèrin schuldig is aan beleodiging van politie agenten werd bevestigend geantwoord door 147 ontkennend door 53 stemmen Met dezelfde meerderheid werd Guérin schuldig verklaard aan mishandeling van pQlitie egeuten De vraag of voor Gnérin verzachtende omstandigheden aanwezig zijn werd bevestigend beantwoord met 129 tegen 59 stemmen Daar hierbij het quorum niet bereikt werd zullen voor Guérin geen verzachtende omstandigheden worden aangenomen De geheime zitting werd te 7 n 50 opgeheven Heden zal een openbare zitting worden gehouden Flora met mijn ru naar de paarden Het is een smal bankje zei ik toen ik ging zitten iO maar toch breed genoeg vindt u niet antwoordde Flora met een glimlach om van te droomen Welke kleinigheden verheugden den verliefde nieti De teederheid van die woorden maakten mij zoo gelukkig dat ik eenige mijlen tang vergat dat ik niet kan tegen achteruit rijden Ik kampte als een man tegen de zwakheid ik had alles liever doorstaan dan wijken maar op het laatst zag iedereen dat ik zoo alschuwelijk bleek werd en ondanks mijn tegenstrtbbilen liet men mij op den bot zitten en Marigold binnen in het rijtuigit De denige waarlijk deelnemenile onder die omstandiAeden was de koetisier die er uitzag aU een jinsolvente aartsdeken eti die mij vertelde dat Itü aau dezelfde kwaal leed e dat de natuur hem pad voorbeschikt om vooruit en niet achteruit te gaan een wijze van opvatting die mtj trots maakte op mijn kwaal Zonder eenig incident reden wij naar Bluebellheuvel wij beklommen den top en lieten onze vochtige oogen over de schoonheden van Kent gaan Daarna daalden wij een steil pad af Flora greep mijn hand en onderzochten een overblijfsel der Druïden genaamd wKila Cotey house bestaande uit een eoormen platten steen grootar dan twee eettafels aan elkaar geiet die horizontaal op ruwe steenen acht voet hoog lag Kie mand wist precies wat bet beteekende maar de eerwaarde Samuel verwarde het met een kruis Verspreide Berichten Fkaskruk Volgons de Temps trok een detachement Fransche marineinfanterie den ISden Nov j l tegen de Chineesche si ad Waongliok op die het middelpunt is van de agitatie tegen Frankrgk en de verblyfplaats van de aanleggers van den moord op de beide Fransche vaandrigs 16 Nov had een belangrijk gevecht plaats tegen 1500 Chineesche milicions a De Franschen ovei wonnen 200 Inboorlingen t werden gedood üe Franschen haddon slechts 15 dooden en gewonden Baron d Anetban de Belgische gezant te Patijs is ongesteld en moet zgn kamer houden Een klein gedeelte van de stukende mijnwerkers in het Loire bekken heeft gisteren den arbeid hervat Alle onderhandelingen met de patroons zjjn afgebroken en de mogeljjkheiii aan een scheidsrecbterljjke beslissing bestaat niet meer Het Pariische Observatorium beeft beslist dat de dag niet meer als tot dtitver zal worden verdeeld in twee doelen ieder van 12 uren De nren sullen voortaan getold worden van ü tot 24 Het Bureau des Lon itot verklaart in zijn jaarboekje dat de l9de eeuw 31 Dec 1900 zal eindigen en dat de 20ste 1 Tan 1901 begint De oud minister van oorlog De Freycinet is ongesteld DuiTSOlllAND De veroordeeling tot 8 jaren gevangenisstraf door de rechtbank van Windhoek Duitsch Ü Afrjka van prins Arenberg wegens moord op een neger is door den keizer vernietigd Wilhelm I £ hoeft dieveroordoeling onvoldoende geacht en eennieuw onderzoek gelast Enoeland Te Portsmouth heerscht da influenza zeer hevig Een groot aantal officieren eii soldaten zjjn er door aangetast De sterfte is vrij groot OosTENRIJK HOBOiKUE In hot kolendistrict KUflach bjj öratz hebben 2000 m jnwerkers den arbeid gestaakt Do Tsjechische districtsvertegenwoordigjiigen van 57 steden en rniin 100 gemeenten in Oostenrijk hebben Maandag geweigerd verder de bun opgedragen werkzaamheden te verrichten vaarder graf ea was overtuigd dat er buven een inschriO zou biaan hij klom dus op Marigold s gelen rug om belangrijke bizonderheden te lezen maar gleed uu en viel tn de brandnetels Toen hij opstond had hij overal witte plekken en kermde en vroeg om zuringbladeren Wij reden nu rechtstreeks naar huis en mevroui Sprinkler belegde haar man rijkelijk met die juroente waarna hij er uitzag naar iets tusschen Mozei in het watemet en een woordelijk gelauwerde Dien avond deed zich de gelegenheid voor mij vtior Na tafel de beste tijd om een gelegenheid te vinden voor een zenuwachtig man die er van gebruik wil maken Ik zag dat de maan zoo bizonder helder scheen en ik deed Flora opmerken wat een romantisch eITekt dat zou hebben op de kathedraal en haar omgeving Van raorj en heb je het gezien in tiet zonlicht mei Marigold zei ik k i het mi van avond met luij zien in den maneschijn Zt willigde in Met niets meer dan een wollen sjaal over haar schou lers met Kden s gei ren beladen kwam zij te voorschijn en voordat Marigold die zat te rocken er ieti van liemerkte waren wij weg O de heerlijkheid van ilien stillen zomernacht Zelfs voor iemand die niet wanhojjig verliefd was zou het een genot zijn geweest voor mij was het een stukje paradijs op aarde gevoerd door zilver vleugelige engelen De vierkante toren met zijn slanke kanteelen teckende zijn silhouetic tegen een donkerblauw Wordt verwijd