Goudsche Courant, vrijdag 5 januari 1900

RUBLASD Door een aardbeving zijn Maandag in het district Achalkalak Tiflis 10 kleine dorpen geheel verwoest BINNENLAND Het plan bestaat om dit voorjaar in de provinciën Noorden Znid HoUand twee examen commiaaiën te benoemen voor de hnlpacte met het oog op het te verwachten groot aantal candidateu üit Den Haag seint men aan de TeI 1 dat t ten Hove op het gala bal niet onop 1 gemerkt is gebleven hoe vriendelijk en har 1 teiyk de ontvangst was van den gezant der Znid Afrikaanscho Eepabliek dr Leyds H M de Koningin heelt Z Ecx herhaalde ma en 1 aangesproken Voor zgn vertrek heeft de gezant nog een onderhoud gehad met den I Minister van Buitenlandsche Zaken De Kon Ned Fabriek van Mnziekinstmmenten M J H Kessels te Tilburg heeltdit jaar wederom een Muziek kalender uit 1 gegaveip WftïïPS i exemplaar werd 1 toegezonden t Is een handig en Iraai gedrbkt 1 boekje van 128 pagina s vol van pracht ge 1 lUustratie s en Portretten van Toonkuns e I naars Scènes van Opera s schoone verba en 1 over muzikale onderwerpen Anecdotes enz 1 enz alles even inteiessant terwijl een mooie I lithograflsche omslag den Kalender mede een zeer schoon uiterlijk geelt 1 Deze Kalender wordt de clientèle der Srma gratis toegezonden terwijl andere belangstellenden dezelve tegen inzehding van 26 IfCents ontvangen f Ofschoon het boekje met t oog op den belangrpen inhoud gewis het dubbele waard J is krijgt elkeen die zulk een Kalender ontvangt eene kans in eene gratis verlot ng van Muziekinstrumenten waarbij 1 l ianino 1 Vleugel Piano 3 Harmoniums 3 Kamer orgels enz enz ter waarde van 1000 gld Wij kunnen elk muziekliethebber gewis aanraden het boekje te laten ontbieden Met Nieuwjaar it er goede tyding te brengen over een stadgenoot geacht en bemind is heel den lande den heer Rosier Faassen Vooral in de allerlaatste weken is zijntoestand dermate verbeterd dat hem doorden geneesheer reeds de dag is genoemd waarop hg binnenkort de Scbeveningsche villa zal mogen verlaten Zells is erkans dat zyn tooneelteest dezen winter nogzal kennen doorgaan N R Ct In navolging van Londen is ook te NewYork een maatschappij opgericht die tegen 20 cents per uur een meisje tot behulp in het huishouden verhuurt Er moet reeds druk gebruik van deze dienstverrichting maatschappij gemaakt worden wat eensdeels moet worden teegeschreven aan het gebrek aan dienstmeisjes in New York anderdeels aan de dnre woningen waardoor alleen de rpsten zich de weelde kunnen veroorloven van eenige vertrekken voor de dienstboden In de Gerei Kerkb deelt ds L andwehr het volgende mede en de beide kinderen kwam de hulp te laat Vier lijken werden eenigen tjjd later op bet droge gebracht Ook het paard is verdronken Sn nu nog een mededeeling uit Transvaal I Voor enkele weken vertrok een mijner catecbisanten naar Pretoria Zij was vol moed 1 en zag zells niet tegen de reis op boewe 1 de oorlog op het punt stond van nit te breken jIn een laatsten briel van 4 Nov dat i 1 dus na de overwinning bij Nicholsonsnek 1 schrglt zü iets wat wjj bier laten volgen 1 omdat het ons een blik doet slaan in he leven te Pretoria 1 t Was Zondag De kerk ging om 11 an I nit en toen vroeg de dominee ot wij allei I even Voor het hnis van Oom Paul wilden I wachten Dat is vlak over de kerk D 1 dominee zeide natnnrlgk president Er moes 1 weer een aldeeling soldaten weg Toen wy I daar even gestaan badden kwamen ze aan 1 Zij hebben geen uniform aan maar ze z n 1 gekleed in hun gewone plnnje Over den 1 eenen schouder hangt een riem met kegel en over den anderen een geweer Toen zj 1 allen stonden kwam de president en sprak I ze aan Het is zulk een aandoenlijk gezicht om a i die mannen die zoo dapper zjjn en er we 1 een beetje woest uitzien met ontbloote hoof I I den te zien Inisteren naar een eenvoudige i I toespraak Als je Alrikaansch hoort is he 1 I net of g een kind hoort dat nog niet goed I praten kan De president zei onder meer to 1 I hen Ik weet dat jfl wel dapper ben maar JiJ moet goed doen wat die generaal tegen I jou zegt En jü heb allen die bijbel wel ge I leest van dien David die den Goliath ver I sloeg en nou moet jij net doen als die David I en op God vertrouw want dan komt het I altijd g oed Kn dan moet jjj ieder ochtend aan dien God bidden dat die jon generaal I wijsheid wil geven om jou goed te bestuur I en God zal die overwinning geven I De president zei nog meer dat ik niet I meer uit het hoofd kan opschrijven Toen I sprak onze dominee ze aan en hj bad met ons allen en toen hebben wiJ gezongen dat I s Heereu zegen op u daal Ik kon bjjna I niet medezingen zoo aangedaan was ik I Nadat de dominee gesproken had sprak I ook de bevelhebber nog en wees de soldaten j op 6o4 Daarna zongen de Boeren het TransI vaalsch volkslied O ik gevoelde zoo dat ik met dat volk meeleelde Gisteren zijn hier bgna twee duizend gevangenen aangekomen Uit Amsterdam meldt men Krisje van der Wonde eene bekende Sguur uit de dagen van het palingoproer is gisteren overleden Krisje was broeder In de orde van den Nederlandschen Leeuw zjj verwierf de onderscheiding door een inspec tenr van politie het leven te redden Men meldt Er zün sterke vermoedens van kwaadwilligheid gerezen ten opzia ite van den brand die ia den avond van 29 op 30 December de hofstede laatst bewoond door den heer L van Bergen en staande in de Streuyten onder de gemeente Nienw Helvoet in de asch heeft gelegd De politie doet ijverig onderzoek erken graag dat ik nooit zoo doodeiyk geschrikt ben als toen maar daar ik gelukkig t deksel der kist hoogst voorzichtig openmaakte en de inrichting van dezen dnivelschen toeleg gelukkig eenvoudig genoeg was om dadelijk in t oog te vallen kon ik het stnk ijzer dadelijk voorzichtig grepen en zoodoende een afschuwelijk ongeluk voorkomen Het dynamiet liet ik daarop in het veld ontploffen De scholten die dit schelmenstuk hadden uitgehaald waren twee jiugoprospec tors die met deze batterij hadden gewerkt Maar ze waren natuurlijk al lang over de grenzen Ik heb dit uitvoerig verteld om u te doen zien waartoe dit jingovee nit spijt en wraakzucht en onmachtige lafhartigheid in staat is Ik zou andere staaltjes kunnen opnoemen Hot Handelsblad bevat een gedeelte van 1 een brief uit Johannesburg dd 24 Novem 1 ber van een Transvaalsch burger aan z 1 zuster W ontleenen er het volgende n I Ik ben nog steeds in Johannesburg I ex $ r week hield ik inspectie van een van de diepst I mijnen verscheidene duizenden voeten diep Dit is een allervermoeiendst werk want I daar de machineriSn op de niet werkend 1 miinen stilstaan kan men niet meer naa I beneden gelaten worden met de kooien Uiten I maar moet je met een lantaarn in de een 1 hand naar beneden klauteren tot op de ver 1 schillende levels der mün De ladder I staan nagenoeg loodrecht en hoe dieper men 1 komt des te natter en glibberiger worden de sporten en stijlen Het is e6n werkj 1 waarbij men niet duizelig raag worden e 1 goede longen moet bezitten vooral als men weer naar boven moet klimmen Dan krij I je als je er niet aan gewoon bent na een duizend sporten of zoo opgeklauterd te heb ben een afschuwelijk looden gevoel iu beenen en onderlijf en kost het veel wils kracht om het niet op te geven vooral al je kletsnat bent wat in een niet werkend m n binnen tien minuten het geval is Maar ik kan er goed tegen Ik heb nn zoolang de oorlog dunrt vrij reizen op alle spoorlynen der republiek heb ik een paard of een kar noodig dan commandeer ik die en I ik zie veel belangrijke dingen waarvan ik leeren kan I Het werk is niet altp zonder gevaar Bij I een van ra n bovengrondsche inspecties beI zocht ik een kleine 5 atamper batterij Men I had me gezegd dat daar dynamiet verborgen I w Ik vond in die batterjj een kist geI merkt explosives en in die kist navöorI zichtig het deksel te hebben opgelicht het I volgende 5 groote gzeren bussen met maI cbineolie naast elkaar geplaatst Op de I laatste bus lag een zwaar stuk ijzer te baI lanceeren en op den bodem der kist lagen I 18 dynamietpatronen Op deze patronen stond I een open blik met slaghoedjes vlak onder I bet balanceerende sluk ijzer I De bedoeling ts duidelijk bij een eenigszins onvoorzichtige opening van de kist I moest het stuk ijzer op de slaghoedjes vallen deze zouden zonder eenigen twii fel ontploft zijn en uw lieve zoon en broeder znn weldra de in snippers gesprongen onvergetelijke echtgenoat van z n vreuw geworden zjn Ik Van Buitenzorg schrgft men aan het Bat Nbl dat de nieuwe onlusten op het eiland Banka hoogst vermoedelijk wel tot eene kleine blijvende versterking van de gamizoenscompagnie znllen leiden Toch zal zegt het blad in do eerste plaats naar versnelde middelen van vervoer tnsschen de verschillende districten n de hoofdplaats Mnntok moeten worden gestreefd Telegrafische coMtasnieatie tnsschen de afdeelingshoofdplaatsen en Mnntok en tusachen deze plaats en de buitenwereld en verder stationneering van een gouvernementastoomertje te Mnntok zullen veel beter en eerder tot het doel voeren en zeker niet duurder zgn dan eene definitieve uitbreiding van de garnizoens infanterie met bijv 1 officier en 50 minderen Uit Fangkal Pinang is nog aan het Bitt Nbl geschreven dat de schade der ondernemers van verscheidene mijnen onberekenbaar is Zij hebben niets anders dan hnn leven kunnen redden De vrouwen en mijnhoofden zijn allen gevlucht naar de pangkal I waar velen zich niet eens veilig achten tJemehg de Berichten Men meldt nit Axel Dinsdag was 4e koopman A n 4teu alhier met zijn vrouw en twee kinderenTeéfl meisje van 4 en een jongetje van 7 jaar in gezelschap van zgn zwager W Schieman en diens echtgenoote naar zijne ouders te Sluiskil gereden om nieuwjaar te gaan wenschen Bij het huiswaarts keeren werd het paard schichtig en geraakten paard en wagen met allen die er in gezeten waren in hot kanaal Dit gebeurde des avonds ongeveer half zeven tusachen Slniskil en de Axelsche Sassing De beide mannen die nog tegenwoordigheid van geest genoeg hadden om op de kap van het rijtuig te klimmen werden door inmiddels toegeschoten hulp met een roeiboot gered doch voor hnnne vrouwen Naar men aan het Bat Nbl meldt I koopen particulieren van de huitenbezittinI gen tegen denzelfden prjjs als het gouverI neraent daarvoor geeft dniteB n e inI landsche bevolking op d w z e geven W I ets voor 12 duiten Het duiteomateriaal ia I op de meeste buitenbezttcingen nog zeer I lakoe vandaar de wensch van industrieele I en mijnbouwonderj ingen om er een goeI den voorraad vanjir hebben I Aangezien bet niten dienst stellen van I duiten alleen voor Java is voorgeschreven I lijkt deze opkoop zoor onschuldig toeh I weten wy niet of het in de bedoeling v n I den maatregel kan hebben gelegen om den I vooriaad in den Br hipel te verplaatsen in I plaats van te verminderen I In t Hotel des Indes te Batavia ia I afgestapt baron Sundthal nit Bangkok om logies te zoeken voor den koning van Siam die plan heeft binnenkort Java weer eens te bezoeken Van Lombok schrijft men aan het Bat Nbl dat elk plekje dat vóór den burgeroorlog door den rijstbonw werd in beslag genomen thans daarvoor weder wordt benut zoodat ook de uitnemende en zaakkundig geleide irrigatie in aanmerking genomen de productie tot een zeer hoog peil ia opgevoerd en veel grooter is dan tot onderhoud van de bevolking vereisobt wordt Groote uitvoer van rjjst is daarvan het 4 8 17 8 8 a il 4 8 Oll A 0TIB Dlllii gS4 10 4 ll l l l ll J 1 U l 1 07 U 0 U H 18 9 1 88 8 U IB 1 SS ji erM l riTGoM m m Xm U l Oc b r TUd V r lcl U IO IMT 10 7 ltf 4 iMt 10 40 10 88 7 St 8 08 8 10 8 1T 8 88 S tlS 7 14 4 48 4 88 8 l i 8 0 8 18 L 8 ft W 8 98 9 08 tM 8 8 88 C8 aiiud Mnordrcoht ieuwertiirk 0 i Ua Uttardui M F 8 80 4 08 4 18 kL 7 o t l door 1 11 f 8 40 80 7 88 T S4 7 41 6 S0 7 10 l8 iM F lO l RotterdamD F 48 98 H K l 4 V4 4 gf 4 t8 i ii Rotttrdim B 8 18 9 0 10 11 11 88 09 411 8 18 1 80 ll tt i 8 c8 sr 10 08 10 16 1 ii i t 10 1 10 8 400 DA Ti 11 90 U 7 ROTTKBBIH 9 3 f 9 40 10 19 10 89 0 8 10 48 10 01 10 17 l 4 18 18 1 88 1 88 18 8 8 0i i t 7 48 1 1 89 i B8 4 08 4 40 S 8B 8 86 8 17 1 49 4 8 i7 f 1 8 4 87 8 34 8 08 B H S tl 11 64 17 08 18 34 1 6 09 8 3 11 4 09 14 8 10 6 48 S 8i 8 4T 8 13 I JO BoUulMk lpo X Ikln iBpiiUnimlWwüi m it Campipi d Wn UU j r 7 88 7 1 1 40 9 18 t 88 7 8 4 48 88 8 04 b ll i l 8 48 i i i 8 18 80 7 44 K O 8 U 9 00 9 88 Botterdun leun Rottsrdun D 1 Jlottardam It Oipella Kiauwnrkerk Hoorilreott So d 8 1 ti iv i OOUDA DEM HAASfl tam 1 0 1 01 1 14 8 48 4 18 4 66 6 86 1 18 8 07 1 89 8 18 1 8 1 30 1 48 1 48 4 16 4 46 6 87 6 88 7 6 8 80 8 9 9 13 S ll ► 818 e 8 41 8 48 8 O 4 3 r 7 17 1 16 in H 11 16 U H 11 30 11 41 n s 10 48 11 46 1 9 88 9 67 10 0 10 40 11 ld 10 1 7 16 8 0 8 41 9 11 7 37 7 48 8 0 14 07 8 86 9 1 9 89 OoadA lewnkuiMiiMoork peUti SoetórmMr ZagWifd Voorburg i H a 10 87 10 8 1 00 10 441107 11 9 t 10 88 tn 8 1 S 48 7 4 n lUan 6 4 S 05 7 08 7 80 7 16 8 SS 8 6 9 08 9 48 lU il 11 97 11 38 IS c 1 311 8 41 3 00 4 00 4 t6 4 i 6 90 8 18 7 48 7 U 8 66 9 4810 191 Voorburg 4 j 10 17 1 3 4 61 18 9 49 Zoalarmïsir f Oi UM 1 60 6 0 80 10i03 aTenh Mo 13 n s ol 3 18 8 39 MUi 1 1 0 l 889 86 10 1810 4 11 7 19 0S 11 37 l 1 14 8 17 1 17 6 08 87 001 80 8 10 8 lö 8Un 48 W O O U II k M iTVRO tM til to l url 8 O 8 1 8 10 1010 67 11 01 1 0 1 88 l 6 03 36 18 3 8 10 83 XraaLW 8 01 8 83 09 10 10 10 64 1 48 11 67 1 88 8 83 4 16 i Vi b toh A 4a f t 4 7 l 7 41 llouilf 4 57 8 60 8 689 0010 0 0 1010 O 1 48 lArut C SI V 03 9 83 10 16 11 09 1 09 1 10 i O 3 41 4 10 8 1 9 1810 8 10 8 10 118 00 J ai r i ikaiiai U a 1 i U Mlaw a tMJo r ial w i é a Oa I I K hu H I tMttm B I 0 18 10 8 10 18 lU a 1 1I IIU iouda 8 0 8 84 7 0 8 18 V 07 40 11 19 10 67 18 00 18 O 8 18 S i7 4 38 8 47 8 06 t 66 8 18 10 1 10 8 I üadaw 6 6 11 14 S 7 1 10 48 Woard 6 48 11 81 t0 3 S1 8 18 7 18 8 43 10 UmLOafc 7 a 8 16 8 9 H 46 U H Ol 1 U 80 UUaalli 08 7 4 8 88 8 8 9 9 10 14 10 81 11 48 U 1I l li 3 3 1 50 04 8 88 40 7 39 I 61 U U 11 811 aMHMIM d 4 4 8 80 7 8 10 48 ï T ï 1 B 1 2 Uma HSW SO 7 88 8 80 8 80 9 O 10 00 11 0 18 8 11 40 UlreaU S i7 e U 7 6 8 1 8 4 9 90 10 18 10 38 11 88 18 08 1 37 S 08 3 80 3 69 i 4S 6 38 41 8 8 7 88 9 19 10 00 10 84 8 41 3 0 46 0 7 0 in OO Wnertan 8 18 SS Ji 8 14 10 38 11 66 11 87 4 11 7 8 1 10 64 I i l 7 17 7 61 18 9 0 4 10 1810 48 U W l 4 üuda it 8 80 7 01 ï 8 81 10 4 1 86 4 8 7 87 4 i 4 17 4 88 8 47 7 8 14 ll lUO Ooada i ta 7 17 7 7 8 3 9 01 9 1 9 8 10 69 11 10 11 11 11 61 8 9 1 40 9 8 4 43 80 8 10 7 1 1 t 8 18 10 01 10 18 U IO gevolg en daar de qsaliteit van het gewas uitmuntend is wordt het overcomplete met graagte van het eiland weggehaald Van Oorabong schrp men aan het Bat Nbl Door de kleine gemeente alhier is met diep leedwezen kennis genomen van het overladen aan boord van de Prins Alexander van den pas afgetreden kommandant van het korps pupillen den kapitein de Klerck Hij had hier ruim een jaar doorgebracht en zich door ziJn eenvoud bescheidenheid en degelijkheid aller achting verworven Dat de diamant markt op een buitengewoon gevoelige wijze zou worden aangedaan door den oorlog lag voor de hand zegt Ons Land van 9 December en de groote Birmingham juweliers slaan den oorlog met meer dan gewone belangstelling gade In het begin der vorige maand waren de diamanten aanzienlijk in prjjs vooruitgegaan iets wat ten deele ook veroorzaakt was door de schaarschte van voorraad n de niet alledaagsehe vraag van de Amerikaansche en Enropeeecbe koopers Het schijnt dat er in den diamanthandel een soort monopolie beftaat in een monopolie De geheele opbr ngst van de deBeers mijnen wordt naar wij in de Commercial Intelligence vermeld vinden ieder jaar in Maart verkocht aan een syndicaat en dit jaar sch nt dat syndicaat er in geslaagd te zijn de prgzen zeer hoog te houden met het gevolg dat een groot aantal koopers niet legen die prijzen hebben willen koopen en zoodoende staan er een groot aantal diamantsluper en stil Bi die hooge prijzen komt dan nn nog de oorlog Het lal nog meer schatten in de eerstvolgende jaren kosten om te kunnen chitteren van edelgesteenten Sommige handelaars verwachten zelfs dat de juweliers in de naaste toekomst 130 percent meer inllen hebben te betalen dun vóór September Intuaschen weten we ook dat de oorlog niet alleen een staking van de diamantdelving ten gevolge heeft gehad maar dat de mijnen ook onklaar zgn geraakt door het voUogpen wat natnurlïk met zich zal brengen dat wat er ook op het oogenblik met Eimherley gebeure de ger elde voortbrenging voor geraimen tijd gestremd zal zgn Een treurige geschiedenis van een arme weduWe wordt uit Zenta in Hongarije verhaald Tot voor korten tgd leefde zg rustig W tevreden daar haar dochter voor zich en voor haar moeder met nkaiwerk het brood verdiende Tot haar ongeluk deed echter onlangs het geluk zgn intrede in de bescheiden woning der weduwe De rijkste man uit de stad een bekend millionair nam het mooie meisje tot vrouw en des niettegenstaande moest de arme moeder om niet Va honger om te komen een beroep doen Op de liefdadige èistellingen der stad In een schrijven aan het bestuur van een dier vereenigingen beklaagde de oude vronw zich bitter over haar lot Zjj schrijft Ik heb getracht te bedelen doch men weeg mij overal de deur omdat mgn schoonzoon een milionnair is Ik heb mg tot mgn dochter gewend doch zg durfde miJ nit vrees voor haar man niets geven en schaamde zich misschiao ook wegens haar arme moeder Onbaauhattig joeg men mjj evenals andere bedelaars nit het huis van den millionnair Ik ben toen weer naar mgn huis gegaan en ijedert dien tgd ben ik bgna verhongerd De liefdadige vereeniging trok zich het lot der arme vrouw aan en gaf haar een weekgeld Iu een paardenspel te Brussel is oen vrouwelijke jockey plotseling overleden Zü zakte gedurende een rnstpoos terwijl de clowns grappen maakten ineen en toen zg in haar kleedkamer was gebracht was ze dood De kleercn maken den man niet Dat ondervond dezer dagen een student in de rechten te Parjjs die nit Marocco een prachtig overkleed van een Mahomedaansch r eater gekregen had en die zich na zich dat kostuum te hebben laten fotografeeren aan een tafeltje voor een cafë op den boulevard des Italiens neerzette om op zjn gemak een glaasje absinthe te drinken Een Arabier die juist passeerde weid woedend op het zien van de groene likenr en diende den gewaanden priester en pak slaag toe Eerst op het politiebureau waarheen beiden werden gebracht bemerkte hg zgn vergissing en maakte hg beleefd zijn verontschuldiging STADSNIEUWS GOÜDA 4 Januari 1900 Bg den Raad van State afd voor de geschiUeu van bestnnr was gisteren o a ingekomen het volgende Kon beünit waarbij ongegrond worden verklaard de beroepen van A de Vries te Moordrecht en B P Bijvoets te Gouda tegen het besluit van B en W van Moordrecht waarbg di college zich onbevoegd heeft verklaard eene beschikking te nemen op een verzoek van appellanten om vergunning tot oprichting van eene hnidenzouterg bloterij en drogerg De sneltrein 72 der H IJ 8 M die gistermorgen om 7 7 van het Maasstation te Rotterdam in de richting Osnabrück vertrok kreeg nabtj Nieuwerkerk een defect aan de machine hetgeen een oponthoud van twee uur veroorzaakte Eerst om 9 uur kwam deze trein alhier aan De trein der S S die 12 32 n m aan het Maasstation te Rotterdam moest aankomen kwam eerst om 1 uur DAMES en HEEREN PARAPLUIES A van OS Az Kleiweg E 73 GOUDA i eU iihooii o ii Beurs van tmslenlam Slatkr 81 98 Ml Vikrs 1 98 93 1001 88V 981 96 101 67 1 1007 84V HO 91 99 11 488 4V 30 DEOIUBEl SluaaLASD Cart Ned W 8 8Vi dilo lito dlic 3 dito dito dito 3 lloneia 01 1 Gou 11 1881 93 4 ITALI Ïn88hrytingl868 81 6 OoaTlK Obl inpapierl8 8 6 dito in il erl8 S 8 l o TO AL OM met coupon 8 dito tiokil 3 llniUllD Obl Biunenl 1894 4 Jdito OaaMa 1880 4 dtlo b i Botba 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 d to in Ottd leea 1883 8 dito dilo dilo 1814 6 SriHlJ Parpul obuW 1881 4 rniaiu Qapr Oout leea 1890 4 Ga L eoing aerie D 0 o le iin iariaO OIDAri B p r obl 189 üVllICO Ob lUSoh 1890 8 lilXEKOlLA Obl 4 onlipp 18 1 VmbtMdaii Obligatien 1 8 VoniaSAH Stad leau 1894 8 IO N Afr H Ddelat aiud Arend b T b Mg CartiSoalan DeliMaatMb i pü dito 1 Aru Hypotheekb pnndor 4 i Cult Hy dar Voratanl aand a Or Hvpoth akb paudbr 4V 10 Nadarlaudhba baak uud 104 Nld HandalmaalHb dito 1 41 N W I Pae Hjp b piudbr 8 98 Botl Hy lolbeekb pandbr 4 ülr Hypolhaetb dilo 4 OoBTiNa Oiil Houg bsakaaul I 118 iDiL Hypotheakbank paudb 6 110 kUBllA Eqn hypoth pnnlb 4 90 Mmw L o Pr Litn ran 19V fsD Holl IJ 8pour Mg a nd H4 i Itij tot Bipl T 8t Spw aand 10 Ned If d Spaorwegm aand 824 Ned Zuid Afr 8pm land 1381 dilo dito dito 1891 dito 6 100 TAUlSpoor l 1887 8 A Eobl 8 66 Zuid ItiU Bp mij A H obl 3 68 POLIN Wirnhau Weencuaaud I 181Vi aoSL Gr Rum Spw Mii obl 4 97V4 1 Balliaab dilo Jl FA towa dito aaud 6 1 Iwan Dqmhj 4ih utd S 8 Kunk Oh Aioir Sp kap opl 4 lOOU dito dito oUig 4 100 Ahuu ftm Pao 8p My old 6 IU Chic k Nortb W pr O v aand dito dito Win St Palar obl 7 i 141Vi Dantar k Eio Qr Bpm aart T a 88 lmuoiaCautralobl in road4 106 I LouUT fcNa ibtilliOert t aaud 74 78V Mali O K Spw U Ie byp o 104 Uiaa Kiuiao r 4pCt pren aand 87 N Tork Ontaa o fc Weal aand S8 i Penu dto Ohio oblig 8 Oregon Calif lebyp ingond 6 0 l i 8t Paul Hinn k Mauit obl Ou Pao Hoof mn obig 48 u dito dilo Lino Col Ie byp O 8 Oaxasa Oan South aiien a nd 6 81 Vm O Ballw k Na Ie h d e O AniUrd Omnibu Mjj aand 1180 Batterd Tnm re MaalB and 110 ITlD aud Amilardam aand I 108 8tad Bo tardam aand 3 104 BilAiE 8UdAntwerpeDl887l Ov Stad Bniaaal 1888 100 Uoxs TheiaaBeiullrG Klaoh 4 117Vi Oomn Siaatalaanig 1880 6 117V K K Ooat B Cr l880S 101 BrAlin 8Ud Madrid 3 18 8 I S4I 8S Nn Ter B i ATh Spoel eert Zoowel voor Dames als Kinderen BlouseD Japonsloffen PellerUeo iu groote verscheidenheid billijke prijzen O SAM80M 36a fStaat8 loteriJ 4 Uaaia Trekking tan Dondenlag 4 Januari No 1 900 eu IBIKO ieder ƒ 100 Prijien Tan 86 167 14 7 16 9117 11173 11648 17 4 9018 848 3113 8863 9370 81 O 17381 36897 9461 8418 9441 U787 16778 7663 I966i 619 4113 g 9 g g7 ijgeg itoil I7 70 19614 40 4819 6 9973 9 16136 1 96 816 4831 899 100 3 18760 79 18S4i 198061064 47 6961 lO iS 13268 ISStO 88 80064 1149 066 7498 140 9 18818 76 U8OI 102111666 O 8188 97 18907 iei6 83 80410 l l 86 837 10683 14048 l i68 18601 10672 1741 lil 8617 10740 ItliS 1S886 18988 20738 8069 6119 90 7 79 14668 17108 19013 100322168 IBSI MA K T BEHICHTËN Gouda 4 JanuarL 1900 Hoewel da scheepvaart weder gedeeltelijk geopend tó wab toch aanvoer en handel in granen zoo gering dat hteivan geen noteermg te maken was Vkeïiarkt Melkvee aanvoer handel en prijzen Vette varkens veel aanvoer handel vrijwel 16 i 171 ct per half KG Biggen voor Engeland veel aanvoer handel matig 16 i l6 ct per half K G Magere Biggen goede aan voer handel matig ƒ 0 60 i 0 70 per week Vette Schapen redel aanvoer handel veel beter ƒ ia 4 18 Lammeren aanvoer handel i Nuchtere Kalveren redel aanvoer handel vlug J k j 10 Ciraskalveren aanvoer handel ƒ Fokkalveren 8 i ƒ 16 Kaaa aangevoerd 27 partijen handel vlug ia kwïl j6 a y 28 ide kwal ij A 2gj zwaardere ƒ NoordHüllandsche ƒ 38 4 30 Boter veel aanvoer handel redel Goeboter 1 30 4 ƒ 1 40 Weiboter ƒ 1 05 4 i ao per Kilo VERSCHEIDENHEID Juliana Hummel de vrouw die onlangs in Oostenrijk veroordeeld was omdat zg haar kind had doodgemarteld is Dinsdag ter dood gebracht Haar man en medeplichtige heeft gratie gekregen van de doodstraf maar zal zgn leven voortaan in de gevangenis moeten doorbrengen Het was iu Weenen sedert 1809 niet gebeurd dat een vrouw terechtgesteld werd Een heklimster van het Himalayagegebergte Mevrouw Bullock Workman een Engelsche bergbekhmster vertoefd sinds eenige maanden in gezelschap van den Zwitserschen gids Zurbriggen in het hooggeWwlt van Centraal Azi6 ooals it Ettgelsch Iiidië gemeld wordt is het der koene klifllster gelukt op den 26en Augustus den tot nu toe onbestegen Mount KoserYünge te bestijgen na tweemaal gebivakkeerd te hebben op een kolossale hoogte en na overwinning van zeor groote moeielijkheden De genoemde top heeft een hoogte van 21 000 Engelsclien voet Verder heeft de dame twee tot nu toe niot betreden bergen in het gebied van Skore La Range beklommen die ongeveer 18 600 Engelsc ien voet hoog moeten zgn Deze beide toppen zijn door haar gedoopt Mount BullockWorkman en Siegfriedhorn Burgeriyko Stand öEBOREN 1 Jan Hendrikus Bartholomens ouders J F Steenkamer en F Compier 2 Willebrordus onders D A van Waas en J Bron 3 Cornelia Josina ouders J de Werk en C van Baaien Cornells Marinns ouders D Uoudriaan eu O M Uouka 4 Neeltje Pietornella Margaretha onders J Verpoorte en N Visser OVBIRLEDEN SI Dec O H Neei schollen 17 m A M Slootje 16 m J t Kavestyn wed B do Bruijn iii j 1 Jan C van Kluijve linisvr van 0 Hoogenboom 80 j J Sanders wed U C Maskamp 76 j 2 A Rustwat wed K van den Heuvel 71 j GEHUWD 3 Jan H J Eger en U W Groenendaal tteeawdk ÖEBOREN Tsuntje ouders M Burger en E de Brngn OVERLEDEN J M de Wit 6 m ADVERTENTIBN Tot diepe droefheid van mg mijne Kinderen Behuwd en Kleinkinderen overleed heden onverwachts onze hartelijk geliefde Echtgonoote Moeder Behnwd en Grootmoeder le rouw COHmiA W KLUÏVB in den ouderdom van 80 jaar Uit aller naam C HOOGENBOOM Gouda 1 Januari 1900 Verzoeke van rouwbeklag verschoond te blijven Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen b het overlgdeu van onze geliefde Zuster en Behnwdzuster Mejuffrouw RÜSSIE AGATHA DIJXHOOEN betuigen wij onzeii wetgemeenden dank Uit aller naam C DIJXHOOBN Gouda 6 Januari 1900 Ondergeteekende betuigt haar oprechten dank voor de grooto belangstelling en deelneming in het droevig verlies door haar geleden door het overlgden van haar innig geliefden Echtgenoot Wed S P VAN DBK KLEIN De zaak zal voorloopig op denzelfden voet worden voortgezet Met wederkeerigen Heilwensch dankt ondergeteekende allen die hem bg den aanvang des jaars een blgk van belangstelling gaven L BURGERSDIJK GouüA 3 Januari 1900 Met dunk en wederkeerigen HeilWenscU D A VAS IJSENDIJK BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA maken bekend dat het Reeuwijksche en Sluipwijksche Verlaat wegens noodzakelijke herstellingen tot den 15 FEBRUARI e k voor do Schreitoiiart GESLOTEN zal zijn Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Concert 10 Z ART UITCKSTELI tot MAA DU tSJAMlAHItaoO BEKWAME SGIIEtPHAKEnS Adres H BOOT ZONEN te Vrgjuban by Delft E CASsi ro TANDARTS TurlmarkL Gr o u da Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDERDAG S van 8 tot i uur VRIJDAGS van t ê uur ZONDAGS afwezig Frintenips MOU VKAU TÉS Wg verzoeken de Dames die ons geiUiis treeid modealbum voor het Wtntertt l noen nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan HH JULES JAL1 Z0Td G M ris Hetzelve wordt dan omgaand ijratl en franeo toegezonden Bestellingen van af 25 francs vrjj von alle kosten aan hnis met a g verhooging lieexpediüe kanloor Ie Itozcndial N I l i He bMU oaacbadalykatt m makkaljHcaU poeUmlddel voof Unrel an vooral damai en Klndertchoenwerk ladaArpr tuucvanC M Milller l Ca arlla RMtliSlr 14 Man latta oad op naam an fkbtlektmarlc V NaanaVUfHan hl lamwart Mltatwltn