Goudsche Courant, zaterdag 6 januari 1900

i o 8086 Zaterdag 6 Januari 1000 38ste Jaargang j n a n n mmm mmmi fSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TcIcruuD X 89 De l itgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prys per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VT IF CEINTEN Telefoii n Ht AOVEHTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer Centen i root e letters worden berekend naar plaatsraimte In ending vun Advertentiën tot 1 uur des midd HkUUfilTliRING SOIEÉE lïïSlOUE im 8 JANUAHI 1 00 NUT EN VEKMAAK oslhavfn üottda s avond 8 uur Mej Ml fA S lira Conccrtzangores Utrecht do H H O C Ort 51 i Violoncel ouda Dr J C SCaOXBVELl VA A liBlt CLOKT Piano Gouda PKOHRAlrfM A Jjiederen van Bkahms Schumakn Wolf SOMIIBK WaQSKK HOLTllKNU a CU WODARII Sonate voor Piano en CJel van Saist Saën SolOBtakken voor t el van Boéllmash en b Indï SolOBtnkken voor piano van BhahmS ChopiH en Libit voor Loden v d Kunstkring f O SO Entrf e niet Leden i t Tlütiry B WondNb litm n ilo goUeele woreUl beltoud Ba geroemtl Onoïertroffeii middül tegen alle Korst Ion Lei er Haatzlekten enz lowandig f zoowel b h ook liitweudig in bijna alle tiektegoMllen met goed nevolg n te wanrloii l rUs per flacou 1 1 per port t 118 TMwty s Woa4 n lf bont eenaUnoj oueekende geneeskTBoUl eii heilaune werkinu Mtiakt meestal Ikc pijnlijke on gevaarfollo operatie geheel oTerbodijt Met lezo m l ord een U aar oud or onKeneesHIk leliouden beeniezwel en onlamii een bijn i J Jaar kankerlUdeii reaezen liren t geneiing en eriachling der pijnen bij wonden ontstekingen enz Tan allerlei aard Prijs per pot f 1 60 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland ApotUek r IIEKHI SAKUEBS Rokin B Auntenlam Wmt Mfiu depot i bestolle wen direct un dieSclmtien potheke dei 1 THIBllRÏ m Piegred bel lloiiBeb Oe t rreiob Q Ueve prwtpeetu te untbWea by bat Centrial tlepit S uderi Koklu S Anuterdalu FRANSCHE STOOMVEEVERIJ chfiiilsflii Wnsschcril II oppeÜiifjmek II K ulnl iitle Hotterdam Oebreveteord door Z M den Koniaj der Beitsen lliiolddepM voor OOUDA de Heer A VAN 08 Az SpeciaKluil voor bet Htoomeu on verven van alle Ueeren en Damoagarderoben alsook alle Kindirgoederen Speciale inrichting voor bet atoom n van plncbemantala veeren bont enz Gordflnen tafelkleeden enz v orden naar d nienWBte en laatste methode geverfd Alle goederen betzp gestoomd of irevertd worden onschadolflk voor de iwindneid voli enfl taal liewerkt Een ware Schal Toor de ongelukkige slachtoffers der Zcllbevlekking Onama en gehe me litspsttiagen ialtet beroemde werk Z Dr Retail s ELFBEWAUIXO HoUandsche uitgave nuet 27 alb Prus a golden Ieder die aan de vorsohrikkelpke gevolgen van deze ondeugd Ipdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaarlflks duitend van eeu zekeren dood Te verkrijgen bp hotVer lagsMagar in te Leipzig Nuiimarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegols en in eiken boekhandel in Holland Gee Eiiji elsch maar EcM BOEUEIBEOOD f8 cent de K O A SLEGT NIKXJWE HAVEN 28 e s s a o u s i o ntmsnial Kort overcicbt ooxer Prijscoarint SHERRIES Pale en Gold Dry van al f IB per 12 iless ROODE en WITTE PORTWIJNEN 16 12 MADERA S droog en zoet 18 12 1 9 a U O VERMOUTH lo Turin 1 60 fleacb BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC 4 f 1 76 l 2 25 i 2 75 l 3 26 I 3 75 en 5 s o et o SCOTCH WHISKY 2 25 g Per Fl Por Ank 45 El u LISTRAC t 0 65 Nto f 27 75 gB 13 CHATEAU VALR08E 0 75 31 o S St ESTEPHE 0 85 36 ► St EMILION 1894 1 42 g PADILLAO 1893 1 25 53 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 84 tr t SAUTERNE 1 42 Sg S ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 § 5 BOURGOÖNE 1 10 47 Z De lesschen zjjn in de prijzen begrepen en worden 4 3 ets per stuk teruggenomen B elke hoereelheid verkr gbaar bij De Ormti T CREBAIS Gouda m Gebr Stollwtarck s Chocolade en Cacao DflBbnatige door de nieuwste uitvindin en op iiattchinaal gQHjüd verbeterde fabricatie un uitaluitend gebruik van n € en nste groniist utroii KTanduerei en verbruiker van Stollwerck s Chocolade es Cacao een aanbereienswaardig fabrikaat nauwkeurig beontwoordoi de ai r ien inhoud der resp Etiketten Dt Irma behaalde 87 Brevets als HofleTeraacler 44 Ëere Olploma g gouden enz Medailles een bewijs aa uitmuntend fljn NouB Toua déaomoua una V 4ii ile d or première elaNae en oonsiddratlon ae votr9 excellenta tebrioatlon de Ohooolat bonbons varies eto etü tttUwsrok t fabrikaat ia verkriJgWr bij H H Confiseurs Banketbakkers enz esc floiwnialTSrtogenwoordiger voor i ederlaud lu HattaiHtUMlt B Anilsepliscbe Tandpoeder en Anllsepllscii Mondtiiicliiiir van E VASSVTO TandarU te Goitdii OVBBAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Bkuwstraat Gouda nbevolen Met EereDIptoma en Ooud Bekroonde PRAEPARATEN VAN MIIIBBMMI Door Oeneeili algemeen aa PTn TvT 1 llTl Met EereDIptoma en tjoud é Anuterdam Kalverslraat 103 OiiiriO I af ptiA icrneutkrachtieGcnverBtertcendeKlKA WIJNtegenxwalcte f Vc W Wllv zoowel bi kiiulerei nl olwawenen gebrek aan eetluat slechte iplJBverterlng xenuwhoofdpljn ter versterkinc na ziekte of kraambed koortB en hare gevolgen QUINaXaROCHE t RRUGINEUX m het lnJ ontie tcfcn Bloedgebrelc Bleckxucht kwalen van Kfltlschen leeftpd enz Verkrijgbaar in fla t i s A f 1 90 en 1 PlIföKf jlpart Totdtaam verBterkend aangenaam van smaak voordagclijkschgeb mlt lilfV d V WVa vooral voor kinderen zwakken en fcUerachtige gestellen leer aan te beTcTwTTirgSnënEïcKnke drank l i Btoornisaen iler spijsverteringaorganen en dlarrhée ook voor zuigelingen en kleine kinderen l njs ler bus n S Kgi ƒ 1 70 li 4 Kgr 0 90 4 H Kgr ƒ 0 60 Chemltch MallrcilStffkf Speciaal voor Kindervoeding in bussen Kgr O 0O zuivere iTlCliV miV CI Q SO H Kgr 0 35 A ctlimSI ItfSlf A Atl ll t rouken eener liaUe Cigarette is voldoende ter bestri V dmg van de hevigste aanvaUen van Aathma etc in dooBJes dl 0 80 en ƒ 0 50 4 Tfltnarinde Bnnhnn fruit PURGATIEF tegen Verrtopplng Aam X ft l t beien Migraine Congeatieaetc vooralQokal lftMns voor kinderen iiewiJEcn e Tamulncle Bonbons van KRAErEIJKN IIOLM belangrijke diensten daar de vorm voor het kind bi eerUjk en de smank aangenaam is Pnjs per doosje O OO en 0 60 j Qolmlfllr T aGeStlAQ nlK tnecn erkend als het BESTE huÏEnuddel OaiIlliaiV 1 aOUIH 3 i Hoest Verkoudheid en Keelpyn hel is een liumoploaaend en venacktënd middel blJ uitnemendheid uitslaitend in Q fleschjes verkrijgbaar Prijs 0 20 per flesclije Hé f raeparatm wan KRAEPELIEN HOLM te Zeist xbifaUen PoorxieM ram 0liru0Um tfaarop nafrm en kandteeJttMinff n rtrkftjgbaar bij Oe meetU KRAKPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST fnJ VitlRBCTJIiZiElsr tGoedkoopateeasoJiedst adres voor Vervoer van liilioedel oowel binnen als huiteu do stad met gealoten wagpoa ORAVE r rE iJN Bleekerssingel 287 agon Transport mhadt venekenl WenscM gij esnflinken Knevel gebruikt dan niets ala ééno Elesch ijiif ivi TiK i ii ijr Ll lif LirJln U M Het is gebleken het eenige middel te ziJn dat werkelijk succes beeft Als men de gebruiksaanwijzing goed opvolgt is ffiw Flacon steeds voldoende Alom verkrijgbaar bij H H Coiffeurs en Drogisten of direct na ontv v postw of postzegels 4 f 0 70 bij A v fïEFFEN Azn ROTTERDAM Voor wederverkoopers Per 6 Plac f 2 70 12 6 00 Met B e cl a m e p 1 a a t Franco rembours EERSTE NËDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur B BURGERS DKVKNTKR Model zonder r m en schermen I 87 50 Model j met 90 Model i HO Model AA 125 Model AAA 145 LUXE RIJAVIEL 160 GEWONE ACATENES 156 LUXE ACATtNE 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prijzen f 5 hooger VerUi eliwoordii r J 11 RE KUITER iuuila Meuw oiiorerfruflen rof Dfi liebers nelbakoud lEKVW KaAOBT SIilXia Alleen eekt m t Ktbrltkimark tot vourtdnrende ratticale eu zekere genozing van alle selti de mees hardnekkige emnv xieltten VQoral ontataun düor afdwaliugeo op jeugdigtn leeftijd Totale geiieziDK au elke zwakte Ulee xacht Beuaovïdheid tloofdpyn Migraine Hartklopping Maagp jn slechte Bp averteriuR Ouverpiogen ïmpoteDi Pollutione ena Utt voerige proapectUBsen i riJTpcr fleaoh fl 1 fi fl 3 dubbelu flesdi II 61 CpntrailDepöt Mattk v d Vet to Zaltboimudl Dcpölg M Uébaii 8t Co Amsterdam F Happol ü Cirav nhiigo Wc Co a HKiii 11 bü allo droKistüQ F Ü XKS ot O SCHIEDAMMEK Uerk s NIGBLTOAfc Verkrijgbaar bij i M NU PEETER8 Jz Ma bewiJB van eohtheid ia cachet en kurk steeda voorlien van den aaam der Firma P HOPPB ecomoiiieerde NATUUR GëNëëSINRIGHTING door pldiiteu ki uldtrn ozuu wuler lcht lUClit enz Bi7ondere behandeling van zeIMiWzifkleu verzwakkingen als gevolg van lobbandige leefwij e of jeugdige buiten porigheden hoofd en ruglijden bleekzuclit luaaRlyden slechte bloetlsmeiticimr elekt ii der stofwlsseliim borsUydeii iheuiiiatismnB Isschias vlechten en huidziekten Billijk pension Externe behandeling in speciale gevallen Prospet tns op aanvrage g ratl en franco Sanatorium Arentsburgh VOUIIUUaG bij Hen Haag ain de C eestbriig CKKX BETER adres voor allo soorten SCHOENWERK al lid NoordbralianLsch Schiien en Laarzenmagazijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Ontvangen alle soorten Hfi ren Ihtme en KiluUr WINTBBPAS IOX jrBLS Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Gouda Drak van A BBJHKMAN k Zh PlaatselUkK Directe Ueiasiing Ue BURüRMEESTER van Gouda Brengt ingevolge Artikel lo der bij Raadsbesluit dd 28 December 1897 No ijt vastgestelde en bij IKoninklijk Kesluit dd 25 Met 1S9S No 66 goedgekeurde Verordening op de beding eener aP aatsslijke Directe Belasting naar het Inkomen in deze Gemeente ter algeraeeije kennis dat met de beschrijving voor deze belasting zal worden aangevangen op Maandag den 8n Januari 190U Gouda 5 Januari 1900 üe Burgemeester voornoemd R L MARTENS ItulU uiiiiKisrli Uvcixlciii De Engelsehen zjjn na Nieuwjaar weder gaan sc iermutselen in Afrika Meer mag het niet heeten De bedoeling is voor ons dnister tenzij men bezig is een omtrekkende beweging vttn de Boerenstelling aan de Modderrivier voor te bereiden BJ Colesberg wordt op dit oogenblik de strijd waarschijnl k nog voortgezet Weer zijn de EngelgcUo correspondenten begonnen met den stand van zaken te fraai voor te stellen Het Hotchkiss kanon is niet ontredderd maar schoot den tweeden dag weer dapper op de Engeibchen los Wel verre van te vluchten 8n de Boeren weer in bnn oude stellingen teruggekeerd Een trein met provia id die French van zjn basis verwijderd hard zal noodig hebben is door een kostelijk uitgevoerden streek van de Boeren verloren gegaan Reuter seint nu wel weer dtt de Boeren omringd zijn maar w j kunnen op dergelijke berichten niet meer staat maken Generaal Gatacre is in zijn kamp te Sterkstroom evenmin veilig al was hg het die nog een paar dagen gelfeden tegen Dordrecht en hooger op aanvallend te werk ging De Bberen z n van Stormberg afgezakt en hebben Molteiio en yphergat bezet Dit laatste schijnen zg wel weer ontruimd te hebben maar men mag veilig aannemen dat zij zich stetk voelen om de Engelschen daar een slag toe te brengen Anders hadden zij bun sterke positie te Stormberg niet verlaten om aanvallend tegen generaal Gatacre op te treden V Officieel wordt medegedeeld dat kolonel Montmorency Dordrecht ontruimd en Birds en de spoorweglijn Sterkstroom Indwe bezet heett Daaf Kolonel Pilcher alleen op een strooptocht uit geweest was en om militaire redenen niet in staat is Douglas bezet te houden FEViLLElOIM Vrij naar het Engelsoh De gratifeeoen blinkten in den maneschijn als of de dood alle smetten had weg gewasschen en alleen al wat rein was had achtergelaten over het plaveisel spreidde de maan een zilveren kleed hier en daar afgewisseld door de schaduw van een gevel of schoorsteen Flora en ik stonden zij aan zij en ademden de stille koelte in die nu en dan haar lichte sjaal bevoog Het kwam ons voor als heiligschennis om to spieken en we stonden daar ik weet niet hoe ï te droomen t w t M nu komen moest Ik voelde dat Ik Hora nu moest vragen mijn vrouw te worden ot te sterven maar de moeielijkheid van die vraag IS het l egin In fictie drukt Hector de Vere haar aan zijn mannelijke botst en roept Aanbiddelijk ftepsel wees de mijne eu sUat er zich op dié manier door heen en als zij dan niet antwoordt foch mijnheer laat me los dan ia het zaakje in ee oogwenk in orde Maar in het werkelijk leven is alles zoo anders Zelfs na tatel is Afltibiddelijk schepsel weet de mijne niet zoo gauw heeft hij die plaats ontruimd en alle getionwe inwoners met zich meegenomen Uit het hoofdkwartier der eren is bericht ontvangen dat zes ruiters erin geslaagd zijn Ladysmith in vollen ren te verlaten en te ontsnappen De Boeren gelooven dat kolonel Rhodes of Jameson of beiden onder hen waren De laatste regeeringstelegrammen uit het hoofdkwartier te Ladysmith meiden De twee Engelsche marine kanonnen in het kamp te Chieveley blijven nacht en dag het vuur onderhouden op verren afstand eu zonder uitwerking Lukaa Meyer lieclt het bevel over een divisie bij Ladysmith hernomen Joubert spreekt het gerucht over een protest van hem bj generaal White tegen het gebruik van lyddiet bommen tegen Hü zegt dat de Boeren totnogtoe geen man door lyddiet verloren hebben Het garnizoen van Ladysmith zond in den Oudejaarsnacht naar alle kanten verkenners uit die schoten wisselden met de piketten der Boeren Twee granaten werden te middernacht uit Ladysmith afgezonden welke een burger doodden Joubert predikte voor de burgers op Zondagmorgen Eenige bommen met suikergoed gevuld werden Zondagochtend in Ladysmith gezonden met Nieuwjaarsgroeten Men vernam dat er ll rtig shillings tot vijf pond sterling voor betaald werd Het Is wel wat vroeg nog maar toch houdt men zich aan alle kanten bezig met de gevolgen van den oorlog In Zuld Afrika en met don toestaud die er uit zal voortkomen Zoo vertellen de Dultsche bladen dat door de regSferlng een onderzoek wordt Ingesteld naar de handelsbetrekkingen die de Dultsche Industrie met Transvaal bad en naar den omvang van den uitvoer ook wordt gevraagd of men geneigd zou zijn die betrekkingen voort te zetten of later weer aan te knoopen Deze vragen worden verklaard door de opmerking dat Transvaal waarschijnlijk na den oorlog niet geneigd zal zjn haar noodzakelyken Invoer voornamelijk uit Engeland te betrekken en de bladen wijzen er op dat het noodig is In de toekomst voor den Dultschen handel gonstlge voorwaarden te bedingen De Vosslsche Zeltung vraagt bijv of In het geheime Engelsch Doitsche verdrag over Znld Afrika bepalingen zijn opgenomen die verhinderen dat ooit Dultsche handelsartikelen aan de Delagoabaai by andere met name bij Engelsche zullen achterstaan Het blad doelt daarbij op een mogelijken overgang van Delagoabaai aan Engeland In verband hiermede is het nogal elgen gezegd en klinkt wel wat stijf Ik stotfd daar dan ook een tijd lang heel stil te overleggen hoe ik het zou doen en mijn keel was als toegeknepen zoodat ik niet kon nalaten e hoesten Hebt u kou gevat manheer Underside P vroeg Flora In het geheel niet zei ik maar hoestte nu uit zenuwachtigheid nog erger Wat is u erg verkouden fluisterde Flora Dat gat den doorslag Neen dat ia het met barstte ik uit met een stem die ik te voren nooit had gehoord en die volstrekt niet op mijn stem geleek dat is het niet juffrouw Seldon het is dat ik u zoo hef heb I Ik vatte haar hand zacht en warm Och hoe ongelukkig Uspte zij idat moet u heusch niet doen vMoet ik niet waarom niet i riep ik ontsteld Neen weet u het dan niet Wat niet snikte ik maar het was meer gorgelen dan snikken Zelfs in den toestand waarin ik toen verkeerde begreep ik niet hoe zij het verstond Toch verstond zij het en fluisterde Ik ben al geëngageerd Toch met met Marigold V gilde ik op zoo stiiriUen toon uit dat een agent van politie van beneden naar ons opkeek O neen teide zij lachend Met iemand die nog interessanter is dan hij O wat spijt het mij Maar stamelde ik u draagt geen verlovingsring iDat komt omdat die iets te wijd voor mij is en ik was bang bij het rijden dien ring te ver aariHg op te merken dat iti de trooniede waataede do Por ugeescbe Jortes zjn geopeni geen woord is gezegd over het Dultsch EngêlschPortugeesch verdrag noch over do Del a baal Wel staat er lots In naar aanleiding vnu een gelukkig geslaagde expeditie in het noordelijk deel van Mozambique over het gelukkige feit dat het volk dat dit bled voor de beschaving heeft veroverd ook 4e eigenschappon niet mist noodig om dit gebied te behouden en te verdedigen HlerBt leest de Voss Ztg dat Portugal geen plan heeft zich van zgn koloniaal bezit te o tdoeti üpi de vragen in het Portugeesche Hoogerbuls kon natuuilp do minister van buitenlandSche zaken wei niets anders antwoorden dan Portugal zal volkomen neutraal blijven en z a souvereine rechten zullen door Dnitschlandi lh Engeland worden geëerbiedigd futi schen vraagt de Vossische tocU hoe de Portugeesche regeering zich voorstelt de aaug kondigde verbetering in den flnanciëelen toesUnd te brengen wanneer liet daarvoor reeds zoo dikwijls aangekondigde middel verkoop der koloniën niet wordt aangewend V De Fransche Senaat als hooggerechtshof heeft Buffet DéroUlMe en de Lur Salnces tot tien laar verbanning veroordeeld laatstgengejüllftj veratek en Jules Guèrin tol tien jaar opsinnirig in eu versterkte plaats De striif van twee jaar gevangenis waartoe Déroulèdc gedurende de terechtzitting veroordeeld is wordt met de verbanning saamgcsmolten Gnérin zal zijn straf ondergaan in een vesting binnen Frankrijk Het gerucht loopt dat Buffet naar België zal gaan en Dèroniède naar San Sebastian by Madrid Verspreide Berichten Fbaskruk In sommige putten In het Loire bekken wordt de arbeid door de stakers bj gedeelten hervat Ook te Blanzy en Montceau les Mlnes dreigt een staking onder de mynwerkers De Siècle deelt mede dat de gouden medaille welke by Inschryving aan Emllo Zola Is aangeboden hem z tl worden overhandigd op 13 Februari den dag waarop het twee jaar geleden Is dat het beroemde J accnse verscheen Bestuursleden van de Jennes8e Boyaliste te MontpeUier zgu wegens het lid zyu van een niet wettelyk goedgekeurde vereeniging liezen Ik verwenschte het wielrijden naar een plaats waar de zwaveldampen zich met de pneumatische banden konden vercenigen Breng me nu als je bliett terug naar den Buil zei Flora Ik deed het en aprak geen woord Ik bracht haar bij haar zuster en ging naar Marigold in de rookkamer Wat ben je lang boven gebleven zei hij Ik heb nog een loopje gedaan Zeg wanneer beginnen we weer aan onzen tocht Wij hebben geen haast Ik moet je nog een bekentenis doen ouwe jongen Ik ben dol op Flora Ik hoorde het dood bedaard aan zelf z6o bedaard dat Marigold zich verbaasde en zeide Ik dacht altijd dat jij ook een beetje getikt was Beste vriend ik heb al sedert jaren een andere trekpleister Dus heb je er niets tegen wanneer ik de kans waag f Waag je kans vergeet de fotogravure en waag Hij bloosde schuldbewust toen ik van de fotogravure sprak en sloeg zelfs met de oude angstvalligheid op zijn borst maar toch verklaarde hij morgen zijn kans te zullen wagen HOOFDSTUK XI Ik heb reden om te veronderstellen dat Marigold den volgenden morgen in het mosterdgeel veroordeeld tot boeten van 100 en 50 francs Namens 10 000 Antwerpenaars Is aan Alfred Dreyfus een adres van sympathie In den vorm van een album gezonden Op Nieuwjaarsdag heeft Dreyfus op deze hulde per brief van Oarpentras uit geantwoord Dditbohlaku Het heet dat de herziening van het wetboek van strafrecht nog 3 4 4 jaren op zich zal laten wachten Slgmnr Mebrlng redacteur van het satirieke blad ülk is veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf wegens beleediglng van do Instellingen der Katholieke kerk in een tijdens bet laatste Dreyins proces gepubliceerd gedicht ZwiTSERLiSD Voor hot verzoek om een volksreferendnm over de ziekte en ongevallenverzekeringswet ziju tot dusver totaal 25736 hanJteekenlngen verzameld Het verelschto aantal 30000 zal dua wel spoedig bgeen ziju Spasje Te Don Benlto Estramaduru Is een kinematograaf in den schouwburg in brand gevlogen Er ontstond eeu paniek onder do toeschonwérs doch niemand bekwam letsel Het vuur was spoedig gebluacht Éet te Triest liggende stoomschip Berenice dat 34 dagen in quarantaiue heeft gelegen omdat een geval van pest aan boord was voorgekomen heeft verlof gekregen tot vriJ verkeer met den wal Men beweert dat aartshertogin Elizabeth de dochter van aartshertogin Stephanie in Februari naar Madrid zal gaan In bet steenkolenbekken rondom Köflach breidt de staking zich uit Ruim 2500 arbeiders weigeren te werken RlISLANU Wegens omkoopbaarheid in zijn ambt is een kolonel te Odessa door den krygsraad veroordeeld tot vervallenverklarlng van zgn militairen rang van al zyn militaire orden van zgn titels van adeldom en van zgn burgerschapsrechten Zyn goederen zijn verbeurd verklaard en by is voor een jaar naar Siberië verbannen en met de foiogravure in zijn borstzak de hand van juffrouw Seldon vroeg Ik heb lanleiding om te gelooven dat hij het deed bij een wandeling langb de rivier in den vroegen morgen waartoe hl haar had overgehaald maar wat een ver schrikkelijke tijd van den dag is voor zulk een doel Ik weet dat hij het toen deed en daar van haar verloving hoorde omdat hij onmiddellijk na zijn thuiskomst van die wandeling weer m de oude houding verviel en zijn hand op zijn borst drukte Eigenlijk had ik hem van den aanvang aan in het geheim van haar verloving moeten inwijden maar hij waf m deze zaak zoo zelfzuchtig geweest en had het zoo onmiddellijk op haar gemunt zonder acht te slaan op mijn gevoelens dat ik ook geen red n vond om de zijne te sparen zoodat ik hem rechtstreeks naar de weigeriug liet gaan zonder mij iets daarvan aan te trekken Ik zat alleen in de rookkamer toen hy daar binnenkwam Ik was daar gaan zitten om aan Clorinda te schrijven hoe het mij ging en dat de herberg zeer geschikt was om er te vörbranden en dat ik al overheerlijk bruin was In dien zelfden brief verzocht ik haar mij een regeltje te sturen naar de Club en gat haar de verzekering dat zij sedert ik de stad had verlaten geen oogenblik uit mijn gedachte was geweest Ik voegde er nog allerlei liefs bij zooaU mannen gaarne Aan vrouwen schrijven die zij Hel hebben en die zulke vrouwen gaarne ontvangen en misschien meer op hun eigenlijke waarde schatten dan wij wel denken Wordt vervolgd