Goudsche Courant, zaterdag 6 januari 1900

terwijl WB daarbij zoo gaarne de helpende hand zouden willen reiken aan onze ambtenaren en beambten ter verlichting van hunne zorgen voor hun na te laten betrekkingen Spr heeft echter goeden moed dati ie moeilijkheden door eendrachtige vertrouwelijko samenwerking tuaschen de verschillende deelen van het gemeentebestuur onderling en de onbegrensde toewSding der ambtenaren zullen worden overwonnen Noodig is daarvoor bovendien dat allen die geroepen zijn te arbeiden voor en in het belang der gemeente dat belang uitstekend voor oogen houden en zich geheel doordringen van de groote verantwoordelijkheid die op het bestuur eener zich zoo k jichtig ontwikkelde gemeente rnst Eierenhandel op Londen Eenigen tgd geleden werd de aandacht van de Ned kamer van kooph te Londen gevestigd op den zich voortdurend ontwikkelenden eierenhandel aldaar De groote consumtie van eieren in Engelaud s hoofdstad on de hooge prijs dien de verbruikers bereid zijn daarvoor te betalen in vergelijking met de prijzen op het vasteland van Europa hebben producenten in den vreemde aangespoord om zich in het bijzonder op de hoenderfokkerü en den eierenhandel toe te leggen De resultaten door hen verkregen hebben doen zien dat een behoorlijke organisatie en höt vermyden van groote onkosten en groot resico een op zichzelf zoo riskant hedrjjf als kippenfokkerij en den eierhandel kan verheffen tet een winstgevenden tak van bestaan voor het land dat daaraan deelneemt De Kamer bovengenoemd heeft het nuttig geoordeeld dien handel nader te onderzoeken on de oorzaken van het welslagen der voornaamste landen die daaraan deelnemen in het licht te stellen De resultaten van dat onderzoek worden in een rondschrijven onder de aandacht gebracht Het bestuur der Kamer houdt zich overtuigd dat met medewerking van al degenen wien het ontwikkelen der bronnen van bestaan van Nederland ter harte gaat ook aan dezen tak van bedrgf door Nederland kan worden deelgenomen op een wijze die hg geen enkel ander land behoeft ten achter te staan De totale invoer in great hundreds 120 tallen bedroeg in 1898 U 424 601 tegen 11 876 968 in 1894 tot een waarde respectievelijk van 3 457 117 £ en 3 786 329 £ Do grootste leveranciers der eieren zyn Rusland Duitschland Frankrijk Denemarken en Belgié Terwijl de waarde van de uit Denemarken ingevoerde eieren in 1898 was meer dan 8 millioen gulden bedroeg dit c Ier fttor Nederland nog geen kwart millioen Verbetering daarin is te brengen door coöperatie Voor nadere bijzonderheden verwezen wij naar bovenbedoeld rondschrijven waarvan afdrukken te bekomen zijn bij de flrma J H de Bussy Rokin 60 Amsterdam Geineng de Berichten Te Maastricht ia in den afgeloopen nacht een huis in de Eaamstraat bewoond door twee gezinnen ingestort De bewoners door een aanhoudend gekraak uit hun slaap gewekt konden zich nog bijtijds redden De gevolg der snelle toeneming oer oeYoi ug i l i l xi fi aT li li i SuoorwegverblodlBgro iet GOUDA WI nterdleost 1899 1900 AaBgevaogeD 1 October TUd m Greeow Kh UifeCle SlMWrWCKVCrBIUUlUJll U VI OCB aOTTlEDAll i 11 JM 6 8 17 10 10 10 S7 f o s i i u f 10 u V r V f V i n 4 4 t n t ot 1 09 t l8 1 40 90 7 B3 4 Ö4 4 17 4 S8 11 18 I I 411 11 I y ImlH Uit at K DiMte naupdi r tonUlirtt i m 4 U rmb im U i tol mAtpriji J HolUnfc Sp t ir ll Jt 11 81 U 4 11 11 ll M 11 so t M 4S F lO H 10 11 ll l 11 98 M A lley 1 l lilM I rtt kUhUUi Op d P y P 4 tIm vntt M 11 80 19 98 1 8 9 40 7 H S 9 05 10 19 11 86 19 1 r M i S9 4 6 4 4 1 10 99 1 49 4 0 10JI8 1 8 4 87 J 10 4 9 n 04 8 08 B U 9 00 9 88 10 0110 17 114 11 84 19 0 U S4 9 0 9 8 i 11 4 0 4 94 10 41 THolUtiil f ito loop k ht gmkoiid iwrio J Boll aia ipo L Mr lappbnCTlhinit t di CoMpuM im W ti ll l 1 0 1 01 li 8 41 4 18 4 9 4 U 7 17 f 1 18 f 07 V 1 99 r v 18 y g t r 1 8 V t 81 ff 18 4 180 1 48 41 4 11 4 4 7 8 11 8 41 7 4i 7 8 88 a l 1 40 7 S 10 08 10 40 Il lC lo u 10 J7 19 10 44 1107 U 44 in nii Ull U ii o 11 41 ll 10 1 n 48 n 9 98 9 7 9 l e O IJ II A A M S T E S D A M t fau Mjul 8 9 8 O 8 11 9 n 10 10 10 K7 19 09 1 00 S8 3 9 1 09 8 8 18 i 9 93 3 0 3 IAbuLW 8 01 8 3 9 09 10 10 10 14 1 48 19 7 l U S 3 4 t I 4 17 5 0 lit OO 10 01 0 1010 O 1 4 lijuUa IJK k 03 93 10 11 0 1 08 1 10 8 41 4 10 1 9 18 10 8 lO ti 10 1 19 00 9 4 10 11 11 97 ll X 19 1 l 3 4E S OO 4 00 f 8 4 l Sll 8 19 7 49 7 S1 8 9 48 10 191 10 17 l 4 11 8 18 9 4 I in S l BO 06 B JO 10 0 10 48 9 01 5 18 8 8 10 14 99 9 85 10 18 10 4 11 S7 19 0S 1J S7 9 19 1 14 8 97 1 97 1 0 97 8 00 8 80 8 10 8 98 9 I0 5 10 48 1 49 8 05 1 08 7 10 7 4 S s t 8 9 IQ 4 ïl itl IS UO ix oi CO m oaltainU U a e 9 B ell U J I K 1 l 11 J O 9 l 9 1 4 I l a 1 40 UI l 10 57 19 00 U U U i 11 4 H 8 3 17 4 3 11 19 lO l 7 tlCH llO li l U i 0 1 i 9 11 8 31 4 4i 90 7 10 9 4 W 48 O 7 8 90 8 10 30 10 0011 30 II li OIO t 4t 8 30 8 46 0 7 30 8 1 00 I 1 17 7 4 8 18 a O 10 18 10 48 ll d I I1 14 1 II 4 17 4 98 47 7 1 8 14 19 11 10 S Sl 3 10 04 I 8 9 80 10 14 lO Sl 9 1 10 00 10 84 9 4 10 4 S 2J 10 48 1 31 4 8 7 31 4 S vi I 9 93 9 19 10 19 11 10 l ll 1 1 9 9 3 40 3 8 4 41 5 0 10 7 19 7 8 10 0 lO U U IC i 21 1 7 18 8 31 8 49 9 90 10 11 10 38 1 38 19 0 1 87 3 08 90 3 5 1 48 8 38 8 11 3 7 3 6 11 SS 11 10 38 11 5 U J7 4 89 7 1 ISO 7 04 1 0 7 17 7 7 BINNENLAND Bj de inschrijving voor levering van 1800 tons steenkolen voor de Ned marine is voor Westphaalache kolen niet ingeschreven Slechts twee biljetten kwamen in voor Engelsche en wel voor 1 13 90 per ton voor eene op de Ipt voorkomende soort en voor f 11 94 voor eene genoemde soort Bij de laatste aanbesteding voor dezelMe levering waren de prezen waarvoor werd ingeschreven I 8 11 t 9 32 1 9 61 en i 10 32 per ton zoodat het verschil zeer groot is De vraag naar kolen blijft voortdurend sterk thans kan echter door meer geregeld vervoer op de spoorwegen weer beter in de behoefte worden voorzien Vijt en twintig vrouwen vereenigingen in Nederland gaven aan de oproeping van het bestuur van den Nederlandschen Vrouwenbond tot Internationale Ontwapening gehoor en teekenden den brief aan Koningin Victoria Uit het buitenland ook uit Engeland werden vele bewijzen van adhaesie ontvangen behalve van vrouwen ook van Henri Duiiant Erédéric Passy graaf Bothmer Wiesbaden William Stead etc etc Alles is aan koningin Victoria opgezonden In een uitvoerige redevoering waarmede als gebruikelijk de burgemeester van Rotterdam gisteren de eerste raadsvergadering van 19 X opende wees hiJ op twee zonnige dagen die het H M de Koningin behaagde met haar hoogvereerde Moeder in Rotterdam door te brengen ook uit anderen hoofde kan een blik op bet afgeloopen jaar voor de gemeente tot tevredenheid stemmen De gezondheidstoestand is algemeen niet ongunstig hoewel telkens voorkomende gevallen van febris typhoidea tot ernstig onderzoek moesten leiden waarby echter van een bron van besmetting niets is gebleken Rust en orde werden niet gestoord zelfs mag met ingenomenheid worden gewezen op de ordelijke houding door de binnenschippers en machinisten en stokers in aclit genomen gedurende de periode dat zij het in hun belang achtten hunne diensten te weigeren De einduitkomst van het scheepvaartverkeer 18 bevredigend Op Rotterdam toch werden ingeklaard uit zee 6973 schepen met een totaal inhoud van 27 925 686 kub M Een vermeerdering in aantal met 8 in inhoud met bijna 10 procent Vooral wegens de regelmaat is de uitkomst zeer verblijdend In de laatste 7 jaren toch is het aantal schepen met 52 de inhoud met ruimSproc vermeerderd Dit was van groeten invloed op de algemeene welvaart en een bewijs daarvoor is het ruim vloeien der middelen 1 terwïl verwacht kan worden dat ook inrichtingen in eigen beheer bevredigende uitkomsten opleverden i n 9 01 l 4l 8 tl S tO I Ct I iiadn lAoordreobt 4ieuwerlrnk a peUe RatlaiduB M EotterdamD P Eotterdim B Mam ia Di il 1 4 J 41 7 10 0 1 49 8 Ü 0I Bottardinl Beurt Rotterdam D P BoUenUm M OapüUe Nieuwcrlurk Uoordreoht aoadt 10 6 4t 8 08 14 8 90 4 4t 4 S8 S 04 t Il 8 17 7 44 lllaa 1 9 Mm l t l l 7 18 8 09 8 41 9 U 7 37 8 5S 7 48 t 09 14 I OJ Cl 8 Qoudt ZeTenhuiMii Moork p ll SoetormMr Zegwwd Voorburg Hm e Voorlturg Zoelerm eg O Z Tenh Mo IJ Unud 94H 8 7 11 7 41 1 0 0 d W 07 1 90 S4 7 0 18 S S5 1 49 03 7 4 uoiida Ourlew Wourd Utr oh Ulrmilit Vi 08r tjn Oudo xottdi 8 K T b 93 Hoe bemoedigend dit alles ook ia afleiden mag men daaruit niet dat gemeentebestuur zich op financieel gebied zooveel gemakkelijker kan bewegen Men denke aan de noodzakelijke kapitalen voor de uitbreiding van de haven maar tevens ook aan de steeds dringender wordende behoefte aan vermeerdering en verruiming der gebouwen op schier elk gebied van gemeentezorg als gevolg der snelle toeneming der bevolking oorzaak van bet geval wordt toegeschreven san het te diep uitgraven der fundamenten van een aangrenzend huis Dezer dagen stierf in een weinig aanzienlijk hotel te Kopenhagen een armoedig geI kleed man wiens identiteit aanvankelijk niet l kon worden vastgesteld Bij nader onderzoek bleek het evenwel een der rgkste ingezetenen der üeensche hoofdstad te ziJn Ibsen geheeten die zich voornameiyk door grondspeculatiën een vermogen van 10 millioen kronen of bijna 7 millioen gulden verworven had Do man bezat eigenlgk geen vaste woonplaats maar verbleef nu eens in dit en dan weer in dat hotel maar nergens zoo lang dat hij in de termen viel om belasting te betalen Hg wist op deze wgze daar znn jaarlgkach inkomen 400 000 kronen of 8000 gulden in den zak te houden die anders den fiscus ten goede gekomen zonden zgn De Engelsche Cnnard lijn heeft van de Olydebankwerf een nieuwe stoomboot van stapel laten loopen Saxonia genaamd t Is een stalen dubbelschroetboot van 16 000 paardenkracht 200 pond dampkracht een waterverplaatsing van 26 000 ton en een laadvermogen van 13 900 ton Er is plaats voor 1350 passagiers en een feestredenaar merkte bij den doop van het schip op dat et desnoods 2000 man infanterie een regiment cavallerie en een batterij naar ZnidAfrika kon brengen De Saionia kan 70 maal meer vracht vervoeren dan het oudste schip der Cunardlijn en verbruikt maar 6 maal meer brandstof Zooals hekend is zgn de toestanden op de buiteolandsche spoorwegen in vergelijking met dien bij ons te lande hog heel wat ernstiger De directie der Belgische Staatsspoorwegen zoo lezen wij nu zit zoo overvol met goederen dat zij voor den tgd van twee jaar 500 goederenwagons van de Hongaarsche regeering heeft gehuurd Dit zal den Belgischen staat op ongeveer vier maal honderdduizend gulden huurprijs komen te staan Men rekent uit dat wanneer er tijdig in den wagennood was voorzien 500 nieuwe goederenwagens gebouwd hadden kunnen worden die niet meer dan 7 A 8 ton gekost zouden hebben Eenigen tgd geleden kocht een dame op een verkooping te Pargs een partijtje muziek Thuis gekomen kwam zij tot do aangename ontdekking dat in een der moziekstakken een aantal bankbiljetten tot een gezamenlijk bedrag van 18 500 francs waren verborgen 1 1 07 1 14 1 S iO 1 14 09 M 1 4U H t 7 10 18 e i 7 10 7 18 7 9 T s se 10 10 48 8 43 lO l 9 ll K 01 8 98 3 40 11 8 T Nog onder den indruk van dit buitengewone geluk aan deze dame ten deel gevallen verzamelden zich een groot aantal kooplieden van allerlei slag in een der verkoophuizen van Parijs waar een oude inboedel zon geveild worden Wie er hot eerSt mee voor den dag kwam weet niemand maar eensklaps verspreidde zich het gerucht onder de koopers dat de meubelen eigendom waren geweest van een zonderling die de gewoonte had zijn geld op allerlei verborgen plaatsen in ziju huisraad te versteken Men kan begrijpen welken indruk dit maakte Alle stukken werden tot drie viermaal de waarde opgevoerd men kocht kasten voor twee 5n driehonderd gulden die nog geen 25 gnld n Waard waren en vooral voor matrusen werden buitensporig hooge prgzen besteed Dat bü het doorsnuffelen der meubelen menig kooper op den neus keek zal wel niet behoeven gezegd Het geheele praatje van den zonderling en zjjn verborgen geld was een verzinsel geweest van den verkooper die er zgn doel ruimschoots mee had bereikt De fnndeeringen in zee te Scheveningen waarop de gzeien pglers zullen rusten voor de wandelpier met de daarmede in verband staande betonwerken en bazaltstortingen zgn door de hoofdaannemers van de pier ondershands aanbesteed aan de bekende aannemers voor zeewerken de heeren Volker en Bos te Slieirecht Weldra z l men daarmede aanvangen Een massa bazaltsteenes ligt aan de landzijde van het Kurhaus daartoe opgehoopt Uit Amsterdam meldt men aan de N R Ct Voor de vierde kamer der rechtbank verscheen gister W F Smithuizen meubelma ker beschuldigd van vervaardiging en uitgifte van valsche rijksdaalders In zijne werkplaats op de Rozengracht zgn matrgzeu voor het gieten van valsche r ksdaaMers gevonden eu draadnagels waarin stempels voor de letters van het randschrift God zg met ons waren gesneden In den avond van den ien Augustus is Smithuizen door recherchenr Peters afgelegd op de hielen gevolgd en op heeterdaad betrapt Eerst wisselde hij bg den sigarenhandelaar Reeser in de Wolvenstraat en bij een winkelier in de Reestraat twee valsche rijksdaalders en daarna een derden bg de weduwe Broere die in de Raamsteeg een sigarenwinkeltje heeft Smithuizen beweerde nu dat hg de gevonden en uitgegeven valsche rijksdaaalders zestien iu getal voor echt gehouden had Des morgens had hg bg de aflevering vah zes stoelen f 32 in rijksdaalders en guldens ontvangen Met nog wat andere specie had hg dit geld in een lessenaar geborgen In den loop van den dag had hij bezoek gekregen van een zilversmid De Groot geheeten die ergens in de nieuwe stad woonde en wat Engelseh van hem wilde leeren omdat hij het voornemen had naar Transvaal te gaan Deze De Groot nu moet volgens bekl de in den lessenaar geborgen rijksdaalders verwisseld hebben tegen valsche stukken Eerst bg zijn arrestatie in de Raamsteeg bemerkte hg dat zijn rijksdaalders valsch waren Hij had al dat geld van hoia me v genomen om een rekening van een zgner leveranciers te betalen De president merkte den beklaagde op dat hij dan toeh vreemd deed met drie rijksdaalders klein te maken als hg een rekening te betalen had 10 10 10 S7 10 17 10 94 lO SI 10 40 10 1 P 8 0 U 4i 11 94 S0 l bin L 8 8 10 1 lo to 7 4 i sr i 1 99 9 19 l 9a 1 17 97 e 4 1 41 9 l M is o i 7 1 9 8 U 8 11 8 99 t u e 8 41 8 48 8 B 0 oa De draadnagels met de letters en een vgltje welke zaken in de defecte zitting van een leunstoel te zgnen huize zgn gevonden waren volgens beklaagde door een vreemden man hg hem achtergelaten en hg verborg ze in den stoel om af te wachten of die man nog terug zou komen Ook is er gips in zgn huis gevonden dat gips gebruikte hij voor het repareeren van spiegel en schilderijlgsten Intnsschen is Smithuizen eU jaar geleden al eens veroordeeld wegens valsch mnnten en buitendien heeft hy bg zgn arrestatie en later hg den rechter commissaris eene volledige bekentenis afgelegd De president vroeg den beklaagde of deze elf jaar geleden terecht of ten onrechte veroordeeld was Tot tweemalen toe verzocht Smithuizen van de beantwoording dier vraag verschoond te mogen blgven maareindelgk gaf hij toch toe dat hjj destijds gevonnist was wegens het maken van valsche munt niat onschuldig maar schuldig Voorts bleek ter terechtzitting dat de alliage der op Smithuizen gevonden rijksdaalders precies dezelfde is als die van het metaal gevonden aan het vgltje en op een ook bg hem gevonden ijzeren gietlepel Smithuizen heeft destijds Peters meegedeeld dat hg voor het gieten der rgksdaalders oude koffie en theepotten versmolt De valsche stukken blonken goed maar waren lichter en van andere kleur dan echte Als deskundigen werden gehoord de heeren dr P Ankersmit en Van Ledden Hnlsebos die eene zeer uitvoerige verklaring aflegden omtrent het onderzoek van het aan den lepel en het vijltje gevonden metaal Smithnizen zeide dat hg den lepel placht te gebruiken om het gehalte van zjn brandspiritus te onderzoekeu aan de kleur der vlam de deskundigen verklaarden echter dat het gehalte niet aan de kleur der vlam te onderkenpen is Bij zijn arrestatie heeft de beklaagde verklaard dat er geen enkel medeplichtige noch b de vervaardiging noch bg het uitgeven betrokken was Tevens heeft hg toen medegedeeld dat zgn zaken geheel verloopen waren zoodat hg nog maar f 2 per week verdiende Ook te Arnhem heeft bij valsch geld uitgegeven De beklaagde heeft vroeger een werkplaats gehad boven het politiebureau aan de Lauriergracht Het bleek nu dat hg ook d r matrijzen had voor het vervaardigen van valsch geld Een lijner knechts vond eenmaal Mn stel van zulke matrijzen op de werkplaats Smithnizen haastte zich toen die voorwerpen te vernietigen De knecht begreep waartoe zg gediend hadden en waarschuwde zgn kameriden dat zg goed toe moesten zien als zij Zaterdag hun weekgeld kregen Dezelfde knecht probeerde wel eens om er achter te komen wat Smithnizen in zijn kantoortje uitvoerde maar er waren geen kieren in de deur ol het beschot Krachten bevelschrift van de rechtbank te Rotterdam is gevangen genomen de bekende margarinehandelaar C v d S te Rotterdam in wiens pakhuis in de Gerard Scholtenitraat den 26 October een vijftal vaten margarine in beslag waren genomen welke deel uitmaakten van een partg welke hij aan de groote stoomvaartlgnen voor natunrboter verkocht had Een vervolging wegens vervalsching van voedingsmiddelen is reeds tegen hem ingesteld terwijl hem thans ook valschheid in geschrifte wordt ten laste gelegd Wegens een dergelijk feit is een kantoorbediende van denzelfden fabrikant zekere Witzenburg reeds 3 maanden in preventieve hechtenis Een jeugdig kantoorbediende die v d S valachelijk een document had laten onderteekenen is buiten vervolging gesteld Tegen v d 8 is de instructie weer geopend Eergister nacht is te s Hertogenbosch de politieagent vtn Daalen een oppassend eerst onlangs gehuwd man terwgl hg op ronde was aan de Smalle Haven in het water geloopen en verdronken De doodstrijd van den man moet verschrikkelijk geweest zgn daar hg blgkbaar geruimeu tgd bg bewustzijn was wat bigkt uit de omstandigheid dat h j in t water liggende nog lang op zijn hoorntje om hulp geblazen heeft Ofschoon de omwonenden op het alarm waren aangekomen en met gver en moed alles in het werk atelden om hem te redden mocht dit niet gelukken Een treurig ongeluk heeft in den Thiergarten te Weenen plaats gehad Een oppasB H moest een leenwenkooi waarin zich drie dieren bevonden reinigen Hij trad er in zonder de noodige voorzorgsmaatregelen te nemen en te wachten tot de leeuwen in het aangrenzende hok gedreven waren De dieren wierpen zich op hem en niettegenstaande alle pogingen van andere oppassers die met de brandspuit en met brandende fakkels de woedende dieren trachtten te verjagen werd de ongelukkige verscheurd Voor de Amsterdamsche rechtbank heeft eoB student L lid van het Amsterdamsche stndentenkorps terecht gestaan wegens mishandeling van een der leden van den Amsterdamschen Studentenbond Op een nacht in October kwam een troep zingende leden van het korps voor het lokaal van den bond en wilde daar binnendringen Een der bonds leden trachtte de bende te overreden heen te gaan maar de schreeuwende en dreigende troep wilde daarvan niet hooren weldra werd men handgemeen en L gaf een der bonds leden met den vuist een slag op het hoofd die een buil veroorzaakte Eenige oogenhlikken later kwam de geslagene die door zijn vrienden bewusteloos in het gebouw was getrokken tot de ontdekking dat hjj aan het hoofd ook nog verscheiden bloedende wonden had Bekl ontkende dat hg met de vgandelijkheden begonnen was Hij was voorop in het gezelschap dat binnen wilde komen en tond nog over een verzoek om geïntroduceerd te worden met een der bonds leden te spreken toen velen van deze laa sten de trap afkwamen en met stokken hiljarti ueues en bezemstelen op de indringerige korps leden begonnen in te slaan zelfs kwam er een biervat naar beneden rollen gevolgd door een regen van glaswerk Toen heeft bekl uit noodweer de handen uitgestoken De president gaf aan L en geducht standje en noemde hem en ïijn vrienden kwajongens die zich verheelden dat zij booger staan don de bonds leden maar door hun gedrag het tegendeel bewijzen Jullie waart daar niet gewild zei de president en als je hardhandig zijt ontvangen dan hebben jullie precies gehad wat je verdiende Ook het O M keurde het gedrag der korpsleden scherp af als fataoeniyke menschen onwaardig Het wees er op dat de korpsleden door den bond nooit gehinderd zgn en begreep niet hoe menschen van opvoeding verlangen kunnen ergens binnen te komen waar ze niet welkom zgn Zich in zulke gevallen met geweld toegang verschaffen mag schoon worden gevonden op den Zeedp beschaafde lieden denken daarover anders Ook spr kan zich zeer goed de ontvangst die den onwelkomen bezoekers te beurt vi l begrijpen daar dit do eenige manier was om van hen af te komen Een flinke straf achtte het O M in overeenstemming met het misdrgf en daar bekl iemand is die een hooge boete zeer gemakkelijk betalen kan zon het O M geen geldboete eischen maar een gevangenisstraf van 14 dagen STADSNIEUWS GOUDA 5 Januari 1900 Bü Kon besl is o a pensioen verleend aon den heer H J Steenbergen leeraar aan de rykshoogere burgerschool alhier f 340 In de Nuts Spaarbank alhier werd gedurende do maand December 1899 ingelegd f 10278 95 terugbetaald f 9639 33 Gedurende het jaar 1899 werd ingelegd f 163386 87 terugbetaald 1 132029 61J Lbkkeekebk Woensdag is alhier de NienhuysLuyten stichting Pröbelschool geopend met 56 leerlingen INGEZONDEN Oeaehie Stadgenootml De Commissie belast met de voeding van arme kinderen verricht een bigde taak door ü mede te deelen dat uwe gaven haar toevertrouwd uitstekend gebruikt worden Het is een genot om te zien hoe dapper een paar honderd arme kinderen zich te goed doen aan de weivoorziene tafel door uwe liefde ben bereid Wg gevoelen ons verplicht U vrlendelgk uit te noodigen ons eens te bezoeken in het lokaal Heil des Volks Wilhelminptraat daar vindt gy lederen avond om half zes de kinderen biy en dankbaar hgéén en laat het uwe aandacht niet ontgaan dat kinderlgk en welgemeend een paar honderd arme kleinen n allen hg het begin van 1900 veel heil en zegen toeroepen In het bijzonder hartelgk dank aan N N die hen een kleine verrassing bereidde een kinderhand ia zoo spoedig gevuld gij hebt een kinderschaar verblgdt door uwe liefde Ook onzen dank aan N N de door n geschonken gebruikte kleedingstukken kwamen goed te pas hulpvaardige handen door liefde gedreven weten er nog menig jurkje of schortje van te vervaardigen waardoor menig arme kleine geholpen Laat ons allen geregeld doorgaan gedachtig aan het woord een mensch leeft voor zoover hij voor anderen leeft Als allen dit bedachten zouden wg zeer spoedig kunnen lezen de vrede tuaschen Engeland en Transvaal is geteekend Namens de Commissie H A TOEN DAMES en HEEREN PARAPLUIES A van OS Az Kleiweg E 78 GOUDA Beurs van Amsterdam Vrkrs ülotkr 81 1 98 93 93 1001 88 8 88 i u l 1 6 101 17V 67 V 1007 84 0 91 V 11 431 11 103 804 1141 96 198 z 110 90 i lU V 10 134 931 100 1 15 Hl 98 100 z 100 1 114 1 1417 1 1 101 1 4 104 sr 9 Vi I CSf 0 m SlO 108 101 9 100 1 i V 101 84 35 30 DECIMBEI I KlMMAHü Uarl Ned W S dito dito dltc 8 dito dito dito 8 HoHs LjIlf a Oou ll 1881 4 Itaui luiahr nog 188 81 1 OosTin Obl 10 ispior 1888 idito in zilver l PommaAl Obl met coupon 3 dito ticki t S EniLAim Obl Binneol 1804 4l dii aeooni 1880 4 anob iBolhj 1889 4 dito bg Hop 1889 90 4 d to iu Koad leen 18S3 0 dito dito dito 18S4 1 IJFANJS Perpot icbuld 1881 4 To i u Qepr Coot mn 18 J0 Ofl loeninf aeria D O o leniin riaC ZniDAr E p V oblg Isa UliIoo Ob lUSoh 1890 8 KlmiuiLL Obl 4 onbfp 1881 ilMaTKDAll Obhgatien 1893 3 Toniuui 8tid leen 1894 3 tflD N Afr Htndo f uod Ar od b T bMg Certia ten DaliMaatichapfijj dito Am Hjpolheakb puidur 4Vi Cult Hii darVontenl aand i a Or Hypotb akb pandbr 4Vi Nedarlaodi be bank aaod Nad Handalmaataoh dito N W V Pao Hyp l pandbr 3 Bott Ht othaekb pao ll r 4 Utr Hrpotbeekb dito 4V OoBTKKB O ipt Hong bank aan I RutL Hypolbeekbauk paudb 1 Ahbuka Equ hypotb pau Ib 4 Maiw h Q Pr Liin lert Xed HoII U Spüür Mij aaod My let Eip 1 61 8p aand Ned Ii d S inorwegm aai d Ned Zuid Ah 8pm aaud dito dito tito 1891 dito lTALll8poor l 1887 8 A Eold 8J Zuid Ital 8p my A H i b S PoLi N Warscbau Weenen aaud ausL Sr Ru Spw Hg obl 4 Baltisofae dito aan l Fatiowa dito aaud 5 Ivang lloml r oito a iid 1 Kunk Oh Aiow Sp kap opl 4J dito dito oblig 4 I MCK1KA Gent Pae Sp Mg o il Cli e fc North W pr ü r aaud dito dito Win 8t I eler obl 7 I Deofar It Rio Qr Spm eert T a IlUnoii Central obl iu goud 4 LouiH tNa h illiOart r aanH Meil ü N 3p U Ie hjp o Mian Kiopa 4pOt pref aand N Tork Ouliia o k Weit aand Pepti dto Obio obhg OwdMi Galtf iubirp iiigoad 5 8t MTELS COSTDUES Zoowel voor Dames als Kinderen Blousi ii Jaimiislofleii l eKcrIJeu in groote verscheidenheid billjjke prgzen O SAMSOM ADVERTEWTÏËN V Voorspoedig bevallen van een Sinken Jongen J W C kromHein rzEN Gouda 4 Januari Ondergeteekende betuigt haar oprechten dank voor de groote belangstelling en deelneming in het droevig verlies door haar geleden door het overlijden van haar innig geliefden Kchtgenoot Wed S p van der KLEIN De zaak zal voorloopig op denzelfden voet worden voortgezet BEKWAME S€IIKEPMi KEKS Adres H BOOT ZONEN te VriJJnban bjj Delft Cieeii Eiiirelseh Echt BOEHEUBROOD f ceut de K 0 A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 GEE BETER adres voor alle soorten SCHOENWERK als liel farilbraliantali Schiien en Liiarzen piii iiziji Kleiweg E 30 tegenover do Kleiwegsteeg Ontvangen alle soorten Hotrni Diime en Kinder WlNTKUI AflTOl FELS Aanbevelend C S M ITS Alle reparatiën en aangemeten werk Een ware Schal voor ü miji olnkkij e slHcliloffers er Z0IIbetlükktii Üiiaiiie en fhe iue iitspsttint en h et bitroemde wHrk z Dr Uotau s ËLFBEVV ll G Hollandaclie uitgave ibet 27 aib Prji 2 fuldoii leder dio aati de verschrik kelyke Revol eii van deze oitden d I dt moet A lezuü de oprechte leering die het e W redt jBarlïjkH duizeud an twii cekeret dood Te vorkry en bj hut VörUgs Maffaiiiii te Leipzig Neinimrkt 3 i frunco tegen lUzeDditiK bodiut ook 111 ostKugdfi en iii AVtM lv pkhaiidül m Holland ecomoinearde NATUUR GENEESINRIGHTIN6 door planten krulden ozon wttter Ucbt lucht enz Bizondcire behandeling van zeliuwziekten ver wakkingen aK gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitensporigheden hoofd en nigbjden blcekzucllt niUftflyden slechte tiloedsni enjoins blekten der BtofwIsseUur borstiyden rheuniatlsmus Isschiaa vlechten en huidziekten Billijk pension Externe behandeling ui speciale gevallen Prospectus op aanvrage fffftth en franco Sanatorium Arentsburgfh VOUKilUlti bij Den Haag aan de fieestbrug Het Atelier Studio is het beête adres voor Verjcrootlntreii en Beproductlewerk A Babe rel e lid Fl Singel 582 P ï WAU S Kachels 4 + + 1 Haarden WINTERARTIKELEN in zeer ruime kenze bü JAIT EOND Korto Qroanendaal I 203 204 lJZERfAR H GtREEDSCHAPPEN IIUHHOLD RTIKELRV Figimrzaaij m KerrsnijlMoinliijiihi diiii BREDKB4NDEN