Goudsche Courant, maandag 8 januari 1900

No 8087 Maandag 8 Januari 1000 38ste Jaargang KlüSTÜRIIiG S0IES1 ÏïïSIC4I S op 8 JAN CAKI 1900 M8l NUT EN VËKMAAK oslIwïCD liouda 8 avonds 8 our Mej MtllA SMlTa Concertzangere utrecht deH H O C ÖHJÏjPü Violoncel Gouda Dr J C aCBOSErtlLD VAN OeU CLOET Piano Gouda PROGRAMMA Liederen van Bkihhs Hcuuhinn Wou SOMHEE WiOÜBH NOLTUBSIUB en GODAKU Sonate voor Piano en Cel van SiiBi SAtsn Solostukken voor Cel van Boéllmaïii en b Ikdï Solostukken voor piano van Bbauhs ChopiK en LisiT ISntr B voor Leden v d Kunstkring 1 O © niet Leden I 1 mmm mmmi JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en ümstreken Ttlefom Xo KS ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regds k 50 Centen iedere regel meer I Centen Groote letters worden berekendn ar plaatsruimtÈ Iiuending van Advertentien tot 1 uur des midd Telcraon U M De uitgave dezer Courantg eftchiedt dagel jlc8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco perpost 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJJF CENTEN jWensclil gij eenflinkenKnevel i gebruikt dan niets als ëène Flescb IJÜIJ Het is gebleken het eenige middel te zün dat werkelijk succèa heelt Als men de gebruiksaanwijzing goed opvolgt is éene Flacon steeds voldoende Alom verkrijgbaar bij H H oilfeurs en Drogisten ol direct na ontv v postw ol postzegels ii 1 0 70 bS A v fiEFFEN Azn ROTTERDAM 0 Voor wederverkoopere Per 6 Flac I 2 70 12 5 00 Met Reclame plaat Franco rembours Meuw ouoverlruflin p ruf t r liiuljora weltujltüiul imDW S ACBÏ SLIZ a Alleen eohl met tbriekmieik tut vourtdurt nde rndicRle enzekere geueztng van allo witsde meetharduekkigi xttnuw iekieiit vooral ontataan doormKH aldwalingen op jeugdigLn leeH d I Totale geiieztDg an elke zwakte Blee I üoht töenauwdheid Hoofdpijn I Migraine Hartklopping Maagpvju 1 alechta spyivertoring Onvermogen Impoleni Pollutione eax UvlJvoerige proapeotsuen lllijipir w l li dubbele oai h I OenW bepdt Mattb d Ve t Zaltbonnul V Happol a Gravwobage I ralinmani do Jung J Can UotUrdam V rll k Co Oouda on bii alle drogiataa o f s o EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFARRIEK Directeur H BURGKKS DEVENTER Uolel A xonder rem en schermen 1 S7 50 Model 1 met 90 Model A 110 Model AA 125 Model AAA 145 LUXK RIJWIEL 160 OEWONE ACATENK8 165 liUXK ACATiiiNE 180 P 8 DAMES KETTINÖKUWIELEN op alle prflien 5 hooger Vtrle muonli r J DEHUim Gouda SCHIEDAMMER GEÏÏEVEE U rkt NlGIlJrCAl VarkrijXaTbu M PEETER8 Iz N 11 KU bewij iu mhlli ii l p oaobet en kurk aleoila i if l HIEDAMJ llaa van deo naam der Pinna o s liKÜeii gy niel wilt hoeste i gettJ Qtkt de allerwege bebrooode en wereldbercemde Superior Druiveii Borstlioiiig Extract Wdi Uit de Koninklijke Stoomtabriek De Honingbloem van II 1 VAl I€HAIH €o llenilaa HollevTMm SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co 8 Melianthe bet beate middel der wereld I h 2 = S ri7=r S ndig toeziobt Co 8 IttOlianthe bolpt onberroopolijk I cS l Melianlbe bekroond m t Eerod ploma ft Co 8 Meliautbe ia bekroond met Good Co 8 Mei anthe i betooond mot al er ft CO 8 Melianthe verkrijnbaar m flnoona an 40 CU 10 Ctê e f J Ta ÏORKBN Bo toop B V WIJK Oitdtani r M KOLKMAN WoMxuxm II IIOLLMAN Bodegravm PINKSK Vteuiaerteriod W 1 DAM Huatirtrht A N vanZBSSE Sc won tooM fc irma WOLF f Co Weethaveu 193 flouda O MlMBIEa Kleiweg E 100 Gouda E II VA MlLb Veeratal Duor Oei ee 1 algemeen ItffMMMM Met tiire Diplomn en Oöud Bekroont e l T 1 f PRAEPARATEN VAN TfffT Dottr Oeiieeeh algemeen J B 126 te Irnda A BOUMAN Afoordra tf llSna aff t Vl de meest krachtige eu versterkende KINA WIJN tegen zwakte VgMIIia E ftl yvil oowLl bij kmaereii K volwassenen gebrek aan eetluit slechte pijsverierlngf zenuwhoofdpijn ter vertterkiftg na ziekte of kraambed koortsen hare gevolgen OUINA LAROCHE FERRUGINEUX lu het bijzondtr tegen Bloedgebrek Bleekwcht kwalen van Kritlschcn leefiyd enz Verkrijgbaar in flacons n ƒ 1 90 en 1 p il a nrt voedzaam ver8terkend aangenaamvnn smaalt voordagelijltBchgeb uik a ilV I V vav 1 kinderen zwakken en kherachtige gestellen leer aan te bevelen AIh geneeakrachtige drank l ij stoornissen ki spijsverteringsorganen en dlarrhée ook voor zuigelingen en kleme kinderen IVi pg bus a Kgi 71 70 a Kgr J 0 00 4 Kgr O BO Chemisch M All Cllïlrfat Speciaal voor Kindervoeding m bussen i K Kgr O OO xulvere JTICIK UIKCF er 0 60 K r 0 25 Asthm a Cigaretten Het rooken eener hnhe Tigarette is voldoende ter bestnj ding van de hevigste aanvalleo van Asthma etc In § joi sie 6 6ó n B Bö Tamarinde Bonbons S S èr fra S SÖia voSTtimtlëren tewijien de f amarïnde Bóhbons van KK AhPi 1 IhN HOI M belangrijke diensten daar de vorm voor bel kmd begeerl jjit en de smank aangenaam is Vnjs per doosje ƒ 0 90 en ƒ 0 B0 Qaltnialr PsittHIlAC aluemeen erkend ah het BESTE huUmiddel J Verkoudheid en Keelpljn het s een aiymoplossend en verzachtend middel by uitnemendheid uitsluitend m □ fleschjcs verkrijgbaar Pnjs ƒ 0 20 per flcsclijc D froeparaie ram KftAEPELIEN ft HOLH te Zeist u h alltn roomlfin ran tiquetlen waarop fa nanm m kamtteeKtning m rei iri gbaar btj Ot msmU maiMm ApotMtJtsi t eN 3 roguhH KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST I C ei O t O Si WIJ JnTEE InT IDE3L j Pi EI r Kort overiicht oozer FrljBoouraDt SHERRIES Pale en Gold Dry van at 1 16 50 per 18 Hess ROODE en WITTE PORTWIJNEN 16 12 MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH lo Turin 1 50 flesch BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC il 1 75 1 2 26 f 2 75 f 3 25 I 3 75 en 5 te 1 SCOTCH WHISKY 2 25 u § LISTRAC a Per Fl Per Ank 45 Fl I g J 0 85 Nto 127 75 81 36 42 58 34 42 37 50 47 O TO 0 86 1 26 0 80 1 0 90 1 10 CHATEAU VALROSE St ESTFJHE St EMILION 1894 PAUn LAC 1893 S GRAVES Witte Bordeaui i SAUTERNE S ZELTINGEK Moeiel BOURGOGNE 5 O 2 ia SSl depri enb re enworden urpe stuktêruggenomen Bï elke hoeveelheid verkr ghaar bu e flrina T CREBA Gouda v Patent H Stöïlen SIHiBlUli KraantrUl tllilUCl tis mm mi Uicti lir glitti Ilkrliuu fif Der grOHHe Brfotg Jt 1 tmngen M Mm ia l Na ai an 4 werf A Meri ilathahmitngm seiibt Hut Uuft itlm aittin tl9t9 tcharftn H StoUmx m Hm mi ilncl vht In nlclm llmlitMImiM k ue ualar Iatal f Mtmllmdl aw iMfl l M = S IVeialMen um Xeugnttêe énH t tmmt FHANSCHll ST00M7EEYEBIJ m chnnisriii W asNTliirii H OPL ÈXHEIHIËR ut KriiUkaae IMIpTdiim i brrtTet r 1 door M dmi Knmi t r Belgen Uoofddepót voor üüUUA de He r VAN its J l jpeckaliteit voor bet atuotutiu to verten vaii Kiudergoedereii r tat mnchtmg voor bet Btuotu ii vhu mnatelB veereu bont eu Gordguen tatelkleeden enx worden naar du nieuwste en laatste métbode gavertd Alle goederen hetz gestoomd ot aevertd worden onscbadelgb voor de gezondceid rolgena staal bewerkt Tlüirry i Wondnbaliim n do eheele wereld bekend au eroeiml Onovertroit eii uiiddel tegeu alle II tt r 5 1 Lour L e 1 e r fl a It i K t k t e II enx Inw adig wowel as ook uitwtfudig m byiia illö ziektügövitUwi met goed evolg aan te wenden PrUts per flftCOB t 1 iwr pübt 1 llö böiit een iiUnog onbekende geneeslcracbt en hedz Uuo werlciiiif Maakt meestal elke pijnlijke en gevaarvolle operatie eheei ovorbodii Met de e zalf werd een 14 fuiir lid Vour on Ct lieei ll k relMiudeii iiceiicezuel uu unltuius een bijna i var uobtm der pijnen bij wonden ontatekm eQ eoz vim al erlei iiird Prijs per pot f l 50 per post f 1 60 Oentrn il Üe iöt vuor Nedeilaud Apothekr HENRI NAMIERS Rokin 8 Amsterdam Wur geeu depot ii tiesUHe lueu d reet aan die bchutunipoÜiBln ilei THtl llUYm Pregradi bel l Ait b UesUrre ch Gelieve prospectui te outbiR eu by het Ceutrul UepAt Saudttta Kukiu 8 materdaui NOüVhAJJTÉS Wil verzoeken de Dames die ons gelllns treerd modealbum voor het Wiiiternelxoeii nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan MM JULES JALÜMT C P ris Hetzelve wordt dan omgaand gratU en franco toegezonden Bestellingen van al 25 franc vry van alle kosten aan huis met B verhooging IteeitpetlUie kantoor te Kozendlal N B Wie zeker zijn u da Belrte Elkel Cacao te ontvangen laniengosteld en oa vale praefnetningen In don handel gekomen ondei dei num des litvinders Dr MlObaelU vervaardigd p de beste machines in het wereldberamde étabblinienient vm Oebra SloUvrerck te Keulen ItChe J r TQielzaelis Bikel Cacao m vierkanten bi tia r Deze EikBl Oicn is met melk gekookt eene mngonaiao gedunde drank voor da1 gelijksoh gebruik een i iheelopels van t paidtT voor een kop ClKK lat Al geneoskricbtig drank bij geval v n I luirrhoe iwflts utel water t gebruiken 1 Verkrijgbaar bij e vouicaamatt H 1 Apolheksrs on f 1 80 c 0 a a35 GencraalvertiigenwooTdlger voor Kedw land luHuï Mattenklodt Aniiiterdam Kalvoistraat 103 GOUDA Drtk va A BRINKMAN 4 Z BulteBlapdscb Overzlchi Er is volstrekt geen nieuws van het oorlogsterrein De beschouwingen van de Dnitsche bladen over de wgze waarop door de Engelsche regeerin het zeerecht wordt toegepast in Znid Alrika nemen toe in bitterheid en hettigbeid nu behalve de Bundesrath ook de Rijkspoststoomboot General van de OostAlrikaljjn te Aden door Engelsche troepen is bezet om de lading te doorzoeken De Duitsche Colonialgesellschalt heelt een manliest in de wereld gezonden met het opschrift Engelsche willekeur waarin o m wordt gezegd Dit is dus Ëngelands dank voor de welwillende houding van Duitschland Het protest van de Duitsche regèering zal naar Wfl vast vertrouwen spoedige opheldering en genoegdoening schenken Maar het gebeurde is kenmerkend voor Ëngelands houding Het lelt blglt bestaan dat de minachting voor Duitschland ten gevolge van een onvoldoende zeemacht zoo sterk is in Engeland dat de commandant van een Engelsch oorlogschip zonder aarzelen het volkenrecht schendt om Duitsche schepen te doorzoeken Dat gebrek aan bescherming voor de beleediging der Dnitsche vlag moet worden verholpen want daarin ligt een gevaarl ke k m die licht tot ernstige verwikkelingen kan leiden De ColonialgesellschaU roept dan het Dnitsche volk op in protestvergaderingen ernstig te protesteeren tegen Ëngelands houding verontwaardiging uit te spreken over de plaats gehad hebbende schending der Dnitsche eer en uitdrukking te geven aan bet verlangen om daarvoor volledige genoegdoening te ontvangen Reeds worden door de af deelingen Berlijn en Charlottenbnrg der Colonialgesellschaft znll e protestmeetingen voorbereid De Germania hoewel het in beginsel volkomen eens zgnde met deze opvattingen der Dnitsche Colonialgesellschaft acht het toch verkeerd thans reeds protestmeetingen voor te bereiden Op dit oogenblik is de zaak aan de verstandige en bevoegde zorg Taa bet departement van buitenlandsche zaken opgedragen dat beter dan iemand anders over de middelen tot redres kan oordeelen zegt het blad En het blad waarschuwt de Colonialgesellschaft niet in dezelfde font te vervallen als in het protesj verweten wordt aan Engeland zander bewijs een aanklacht FEVtLLEJOX l Vrij naar het Kngelach 38 Behftlve een bepaalde declaratie was het de meestzeggende bnef dien ik had kunnen pennen Ik was juist met dat epistel bezig toen Mangold doodsbleek binnenkwam met zijn hand op xijn borst HoU 1 riep ik Het hoeft niet antwoordde hij met verholen aandoening Achter het net geviscbt Och kom 1 zet ik dood onschuldig £ en ander Al geeaga erd ttZooi xoo I zei ik Het spijt haar erg weet je en zij was allerUe t xi leidc dat zij altijd mijn vriendin ou blijven en km meer Maar met dat al is het een kaaktlag Hij hield plotseling stil en zakte in den stoel aan de andere schrijfUfel Ik skwt mijn briet dicht plakte er een postzegel op en stopte dien in mijn uk voordat ik hem weer aankeek Hij ontmoette mijn blik AUes wel bezien spijt het mij toch niet zoo heel Kg want het meisje dat ik hier heb een gebaar naar zijn bonttak is nu ik er over nadenk te uiten en daarover moord en brand te roepen De Ind Beige kondigt met vette letter in zijn eerste kolom aan dat in het eerstverschijnend nummer zullen worden opgenomen een aantal hoogst belangrijke documenten nopens den Zuid Afrikaanschen oorlog Wö hebben zegt het blad ons een groot aantal brieven en telegrammen kunnen verschaffen die aantoonen dat er tusschen Chamberlain en de bedrgvers van Jameson s Raid een overeenkomst entente heeft bestaan Dat dit het geval was werd wel sinds lang vermoed doch nooit aangetoond De documenten die wg zullen publiceeren zullen het bewgs ervan leveren 1 In het volgend nummer publiceert de Indépendance Beige onder den titel Lesdessous d une gnerre een lange reeks telegrammen waarvan het blad de echtheid waarborgt gewisseld tusschen Fairtleld chef der Zuidafrikaansche sectie aan het departement van koloniön te Londen en Hawkesley advocaat der Chartered Company en particulier advocaat van Rhodes In de conclusie naar aanleiding dezer documenten opgemaakt bevat de Indépendance zeer heftige opmerkingen tegenover Chamberlain die naar het blad zegt Engeland in een noodlottigen oorlog wikkelde De Ind Beige zegt dat de openbaarmaking dezer stukken de medeplichtigheid van Chamberlain met Rhodes en Jameson bewijst We hebben de telegrammen en brieven vluchtig doorgelezen en daarbg den indruk gekregen dat ze niet de bewijzen van de rechtstreeksche medewerking van Chamberlain en z n alter ergo Fairfield chef van de Zuidafrikaansche sectie aan het departement van koloniën aan de beraming en de voorbereiding van den inval van dr Jameson behelzen Maar wel blgkt daarnit oHdubbelzinnig een misdadige samenspanning van beide ambtenaren van de Britsche regeering althans van den heer Fairfield die in dezen ook wel niet op eigen gezag gehandeld zal hebben om de schuldigen aan de rechters in zake de enqnête commissie uit het Lagerhuis te onttrekken De N R Ct ontving uit gezaghebbende bron niet van Transvaalscbe of Vrgstaatsche zyde het volgende telegram Betrouwbare particuliere berichten uit ZuidAfrika melden dat de opruiing van kaffers en wel van de Basoeto s de Zoeloe s en de Swazies tegen de Boeren ondanks alle loochening wordt voortgezet Aan de Noordweste wel tien Flora s waard Is zij waarlijk vroeg ik Ik kende dien gemoedstoestand Zooals ik weer terugviel in de vereenng van Clorinda zoo kwam hij weer in dienst van bet origineel dier fotogravure Op hetzelfde oogenblik dat ik bet dacht bewees mijn diagnose juist te zijn ak ben geatraft killijk en welverdiend gestraft zeidc hij en nara een pen en een velletje papier voor mijn verraad aan een der bekoorlijkste vrou wen der wereld Ik zal trachten mijn gedrag weer goed te maken en schrïjl haar onmiddellijk Maar Underside ging hij heel ernstig voort laat ons zoo gauw wij kunnen hier vandaan komen Vandaag nog Laat ons de verleiding ahbans de bekoring ontvluchten Vandaag nog Zij gaan naar Maidstone Wy zullen den ouden weg naar Dover volgen Ik was er geheel toe bereid en zeide het hem Ik vroeg den oberkellner om de rekening en ging mijn brief in de bus doen Terug gekomen bemerkte ik dat Marigold zyn brief in de bus van het hotel had gestoken Toen was het tijd voor onie lunch en voor de laatste maal zaten wij met ons vijven te zamen voor dien maalt d aan Ik geloof dat de heer en mevrouw Sprinkler iets begtepen van wat er was voorgevallen wat een zekere mate van scherpzinnigheid verraadt Er werd weinig gesproken fen toen de maaltijd waf afgeloopen gaven wij elkaar de hand en namen afscheid van elkaar Het was een zvNre proef die zelts de opwekkende gUns van igold covtuum niet kon verlichten Wij wciAchten elkaar alles goeds sooals wij lijke grens van Transvaal hebben aldus opgehitste benden reeds de blanke bevolking overvallen vrouwen en kinderen voor een deel gedood voor een deel geroofd Van Engelscben kant worden stelselmatig alle directe telegrafische berichten over deze voorvallen onderschept en pogingen aangewend om elke mededeeling dienaangaande te smo Verspreide Berichten Frihkbuk In da staking te Saint Etienne is tusschen de stakende mijnwerkers en hun patroons een schikking getroffen tot het onmiddellijk bijeenro n van een scbeidsgerecht voor het vaststellen van een loonregeling Da minister van oorlog generaal De Gallifet heeft verboden dat in militaire sociëteiten of militaire gebouwen bladen tijdschriften brochures of andere geschriften worden gebracht die do nationale instellingen den presidant der Republiek of de regeering systematisch aanvallen Duitschland De Volkszeitung beweert dat keizer Wilhelm in Mei of Juni met een eBkader bcstaande uit twee eerste klasse pantaerschepen en ttfSrtleine kruisers een bezoek zal brengen aan Frankrijk Tegen een journalist te Berljjn is een aanklacht ingediend wegens beleediging om dat hü bet Kttnigshütter Ta reblatt stomvervelend heeft genoemd De zaak komt 18 dezer te K nigshntte Silezie voor en daar er deskundigen gehoord zullen worden zullen de Künigshntter door hen misschien gelegenheid hebben te vernemen of hun dagblad vervelend is of niet In een bruinkolenm jn nabjj Grosz Kacscber in brand uitgebroken waardoor 12 mijnwerkers zgn gestikt Nabij Bischweiler liep eergisteren een sneltrein op een goederentrein een machinist en een stoker werden gewond drie postambtenaren verbrandden en een groot aantal reizigers zjjn zwaar gewond ZWITSEKLAIID Gisternacht zjn in den St Gothardtunnel 8 wagens van een goederentrein gederailleerd waardoor het verkeer den geheeleu dag gestremd was Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor arme stervelingen doen om een scheiding dragelijk te maken Toen ik aan de beurt kwam om juffrouw Seldon een hand te geven sprak ik het pathetische maar eenigszins gedwongen woord Vaarwel uit en ik legde in mijn toon of meende er m te leggen Moge bij u gelukkiger maken dan ik had kunnen doen maar aangezien dat nog al veel ia om door een enkel woord te worden uitgedrukt twijfel ik er aan of zij mij ten volle verstond Toen begonnen onze wielen te draaien en het laatst wat wij zagen was de eerwaarde Samuel Sprinkler die met iijn vrouw aan zijn arm ons m t zijn ritueelen hoed een atscheidsgroet tocwmide Juffrouw Seldon ging met gebo n hoofd naar binnen om haar tranen te verbergen beweerde Marigold maar ik houd er voor om haar lachen te verbergen Zoodra wij buiten de stad waren en de stede helling van Chatham Hill beklommen zeide hij izoodra wij nu op den top zijn zullen we aanzetten Ik vond dat plan goed maair het i een lange weg den top van deo heuvel op en wij hadden heel wat van ons zelf gevergd door die machine naar boven te duwen Wij feden echter ons best 1 begonnen krachtig te trappen Wij reden weldra over een vlakken kalen weg en juist toen wij genocgelijk aan dat doel van onzen tocht waren begon het te regenen Het had den heelen dag al gedreigd maar nu begon het eerst ernstig En het was ernstig Geen zomersche bui een rechte dichte gietbui Marigold zei dat is Kentsche regen Ik weet niet Italik Crispi wacht sedert een maand te Napels den tjjd voor zgn oogoperatie a Als hg uitgaat draagt hg een groeten zwarten bril De operatie zal binnen eenige dagen uitgevoerd worden Prol Schenk de schrijver van het boek over de beïnvloeding op het geslacht van ds nakomelingschap wordt niet op zjjn verzoek gepensionneerd RUSLAKP In de 13 door de aardbeving geteisterde dorpen rondom Tifiis is meer dan de helft der huizen vernield Tot dusver zijn 800 Igken gevonden Woensdagmiddag werd opnieuw een zwakke aardschok waargenomen BINNENLAND IJsteesten te Leeuwarden Tengevolge den sterken aanhoudenden dooi zlJn de gsfeesten bepaald op 7 8 en 9 dezer uitgesteld Daar wjj ons echter nog in t hartje van den winter bevinden hoop de Directie dat uitstel geen afstel zal zgn doch dat een terngkeerende winter haar binnenkort gele genheid zal geven nieuwe data voor haat gouden feest vast te stellen Men meldt van Urk Volgens een zeer oud gebruik luidt men op dit eiland de kerkklok der Hervormde gemeente als de misthorens der huiswaarts keere de Noordzeevisschers zich laten hoeren om de haven te zoeken Tijdens een dikken mist naderden eergisteren een groot aantal vaartuigen het eiland maar het aanhoudend getoet werd geruimen tgd niet beantwoord door de kerkklok De kerkeraad had onlangs aan het bestuur der IJsloopersvereeniging waartoe alle visschers behooren om een kleine bjjdragij verzocht voor een vaste klokluidor teneinde den kerktoren niet meer voor iedereen toegankelgk te stellen en wanoidelgkliedon te voorkomen Aan dit verzoek werd niet voldaan waarop de kerkoraad had besloten biJ de eerstjcomende gelegenheid het klokluiden te weigeren Deze maatregel bracht de gemoederen in beweging niet het minst onder de vrouwen die hun mannen thniswachtten Door het drSvende Jjs konden de vaartuigeu in gevaar komen Ten laatste gaf het kerkbestuur toe en hoe het hem gmg maar ik vond daar weinig troost in Ik ken het onderscheid niet tusschen Kentüchen en gewonen regen alleen U misschien de Kentsche iets natter Wij reden dapper voort en werden spoedig doornat Ik had er nog geen recht begrip van wat naargeestig voorwerp een man in moslerdgeel flanel kan worden wanneer hij werkelijk bat is Mangold begon er hoe langer hoe meer doorweekt uit te xien en ging van den Engelschen moster l op den Franschen over Hij zag er deplorabel uit Alaof die regen alleen niet onaangenaam genoeg was hoorden wij met regelmatige tuibchenpoozen een naargeestig gekerm dat ons er ongerust maakte Wat kan dai toch zijn vnaeg ik aan Mangold Mangold meende dat er veel wilde eenden in die moöras3ige streek zouden zyn en dat die het geluid maakten Wij reden dus getroosit door en dachten aan wilde eenden maar het geluid werd telkens sterker en ik maakte er Marigold attent op Hij zeida dat het iKker hun tijd was van nestmaken en wij trapten weer een mijt verder Een eind verder hoorden wy een slag bij ieder geluid en Marigold riep Band gesprongen Het was de achterband Ieder keer dat ons gewicht er pp kwam herhaalde die jk of stomp zich Wij zullen blijven in het eerste het beste dorp dat een herberg heeft waar we kunnen overnachten