Goudsche Courant, maandag 8 januari 1900

galmden de zware kerkklokstonen vïd en zyd in t rond zeer ten gerieve der visschers die voor en na de llrkcrhaven binnenzeilden De postboot Minister Havelaar onderhoadt weder het geregeld verkeer Het lichte dröf s veroorzaakt weinig ol geen vertraging Visschersvaartnigen van Amsterdam komende ondervonden nog veel hinder van het ijs bezuiden het eiland Een der botter geraakte er nog korten tgd in bekneld Behalve verspreide gstaenvels die aan den grond zitten bespeurt men bjjna uveral blank water reedi in een vroeger bericht is medegedeeld lal strekken voor weduwen en weezen van gesneuvelde Transvalers en Vrgstaters De zangnnmmers afgewisseld door voordrachten verschaften aan het talryk opgekomen publiek een genotvoUen avond Het il te hopen dat de uitvoering op 12 Januari a a terzelfder plaatse door eenige leden van het Leesgezelschap te Beeuwgk ton voordeele van eene gevormde Vereeniging tot ondersteuning van noodlgdenden in deze gemeente evenveel succes mag hebben en de ingezetenen door ruime afname van toegangsbewyzen toonen dat het bewyzen van liefdadigheid aan ingezetenen niet achterstaat bg hetzelfde voor Transvalers en Vryataters Gemeng dc Berichten In eeu technisch blad vinden wg opgemerkt dat de 19e eeuw v6ör alles is geweest de eeuw van hervorming in de techniek Handarbeid was nog honderd jaar geleden de hoofdzaak als in oude tyden Eerst in de 19de eeuw is door toepassing van de stoomkracht de arbeid geheel gewuzigd en zjjn de griote nijverheid en de ontzagljjke ontwikkeling van den wereldhandel mogelijk geworden Uitvindingen en productie z n geometrisch toegenomen dank zjj der ontwikkeling der technische energie waarop veel meer dan in vorige eeuwen de menschelöke geest zich heeft toegelegd ook als gevolg van da vrijmaking van den arbeid door de i ransche revolutie Toch heeft de 19de eeuw ecnige gewiehtige technische vraagstukken onopgelost gelaten Daartoe behooren de luchtvaart vliegmachines en stuurbare ballons de klenrenphotographie het zien in verre verte het vindon van lichte accumulators voor electriciteit en van lichtaccnmnlators en v66r alles het rechtstreeksch verkrijgen van electriciteit uit chemische of warmte cnergie uit verbranding van kolen of uit zonnewarmte Als deze uitvinding gedaan wondt zal zij de grootste zijn na die der stoommachine on na die welke al 5 eenwen oud is de boekdrukkunst Naar men verneemt zal de aid Rotterdam Schiedam en omstreken van de Hollandsche Maatschappij van landbouw hare jaarljjksche veetentoonstelling honden op 4 April Het plan bestaat ditmaal de tentoonstelling te honden zonder pluimgedierte Terzake van de werkstaking der sigarenmakers te Groningen heeft thans de bemiddelingscommissic aanleiding gevonden om beide partijen voor te stellen ol z j de zaak willen onderwerpen aan een arbitrage commissie die zal bestaan uit de drie loden der bestaande bemiddelingscommissie twee fabrikanten en twee werkstakers Een mooie vangat Door de bemanning van het to Hdvre thuisbehoorende visschersvaartuig Do drie gezusters is op iO graden N B een reusachtige walvisch gevangen Het dier spartelde met groote sprongen aan de oppervlakte van het water blijkbaar worstelende met den dood want zooals later bleek had het aan de 2ijde van het lichaam een diepe wond waarschijnijk door de schroef van een stoomboot veroorzaakt Met scheepshaken en touwen wist men den reus te vangen Beso Ambacht Gedurende het afgeloopen jaar werd aan het hulpkantoor alhier in de ryks postspaarbank ingelegd f 10097 92 het aantal nieuwe boekjes bedraagt 32 en dat der in omloop zynde boekjes thans 227 In 1898 was de totale inleg alhier 1 8827 27 Waddixosviiiii Donderdag herdacht de heer O C Regt hoofd van school D alhier den dag waarop hg vóór 25 jaren als zoodanig in functie trad De belangstelling van de gemeentenaren was algemeen Door eene feestcommissie werd den jubilaris namens leerlingen oudleerlingen en vrienden een prachtige schrgfbureau met stoel lamp beelden en voetenkleed aangeboden Den kinderen werd gisteran door den jubilaris aan feest bereid OuDEWATSR Door hh kerkvoogden en notabelen der Ned Herv Öëm alhier is in dejiongstgehouden vergadering de hoofdelgke omilag dier kerkelgke gemeente voor 1900 voofloopig vastgesteld De omslag loopt over 21 klassen waarvan de hoogste f 30 en de laagste f 1 is Aan een particulier schrgven uit Transvaal ons welwillend afgestaan door eene dame wier man den veldtocht tegen de Ëngelschen medemaakt ontleenen we het volgende Tot Maandag 29 OctoDer moest ik in Volksrust wachten voor ik een begin kon maken met mgn vertrek naar Molskop een hooge berg tegenover den Majnbaberg met een zoeklicht en de locomobile Je weet immers dat de heer L naar Pretoria was wyi zyn broer ernstig ziek ligt in t hospitaal Nn stond ik geheel alleen want luitenant P was ook verder gegaan met al zgn manschappen Dien Maandag hield de waarnemende commandant generaal een krygaraad dien ik heb bygewoond om aan te geven hoeveel burgers trekgoed muilezels en ossen ik noodig had De verschillende commandanten besloten dat ik 50 rgdende burgers 32 muilezels en 26 ossen kon kiggen om myne locomobile en drie wagens tot den voet van den berg Molskop te brengen Hier waren nog twee lagers van Stenderton en Ermela en kon ik daar dan nog 150 burgers en 100 kaffers bekomen benevens 50 burgers die op den berg het kanon bewaken zoodat is samen 250 burgers 100 kaffers 32 muilezels en 26 ossen had om de locomobiel en 3 wagens zwaar beladen een voor een den berg op te PriJHraa lsel trsvaalaii Deze letters naar behooren geplaatst vorraenJ de naam van een land waarover dezer dagen zeer veel en met roem wordt gesproken Ieder die ons de oplossing inzendt met byeoegiHf van XS eU per pottmtttel of 5 ets postzegels ontvangt postkeerend eeu Hou der ISertte f atif UeMloler geheel gebaseerd en werkend op de Nederl Staatsloterg waardooi bedrog en uitstel onmogeiyk De Bons moeten in de thans loopende Staatsloterg uitkomen met prezen van f lOO f SO f SO f SS f f IS f iO f S f 1 enz enz De eerste 100 inzenders ontvangen bovendien geheel gratis een prachtig afonacAeni lraleniter voor 1900 Zendt dus benevens oplossing prgsraadsel spoedig 2f ctv voor f Hon lederen Bon meer 13 eti p It t Hon f f p postwissel aan liet Hoofdk der EERSTE AMST GELDIjOTERU Ahstebdav 2e Jan Steenstr 40 Dinsdagmorgen halfacht zyn we van Volksrust vertrokken en s avonds om half zes waren wg met alles hier aan den voet van den berg bg de twee lagers doch niet voor dat de disselboom van de locomobiel enaen wiel van een wagen was gebroken We hebben alles zoo goed mogeiyk hersteld en begonnen Woensdagmorgen 1 November den berg te keklimmen de 32 muilezels voor de locomobiS dan een touw rechts met de 100 kaffers en eenige burgers een touw links met 150 burgers ongeveer 50 burgers achteraan en zoo ging het om half zes s morgens verder Alles ging goed om half twaalf waren we boven zonder een touw of iets te breken Gen pad was er natnuriyk niet en soms ging het zoo steil naar boven dat de menschen an de muilezels op aan ladder geleken Ik hield het zelf voor onmogeiyk en ben er varwonderd over Donderdagmorgen begon ik alles in elkaar te zetten Ik bad nog een nlauwe elactrisohe machine medegebracht dla wï in Johannesburg besteld hadden veei KOotar dan boven in hat fort Schanakop te toria De machine moest Ik ook nog plaatsen en Nt gebonw opzetten als afdak voor de ma kllW iV heb hét zeer druk gehad doch kOtt ook 1 Dinsdagavond 7 November myn fOMCliclit gebruiken Alles liep goed af en nttuurtyk was ik zeer tevreden Toen de kaar h van Pratoria terug kwam was hy Mar yarwonderd de locomoMel op den berg ta aiiV hy had het voor onmogaiyk gehouden Ik pen nu al over eene week bier op Molskop Het leven bevalt nu hier nog al doah s nachts is het erg koud eu bgna altyd is hat mistig weder Het aten Is altyd biltong g llofd vli ch ol blikjes vleascè met aardappelen en uien en nu en dan wAt gednogda groanten er hg benevens hard beBchnit an wat hord brood Als er gaan Directe Si MrwcgverWn inKpn et GOUDA Wlntertlcnst 1899 t900 AaneevangeD I October TUd van Greeowlc l GOOBi KOTTIKDAMtI nm 9 64 10 49 11 18 11 81 IS IS IS IS 1 85 811 8 86 8 48 8 14 w W 8 88 9 08 r 46 8 88 8 59 9 C8 9 88 5 M S 18 7 14 7 80 7 88 19 door 7 87 I 7 84 r I 7 41 8 80 7 E0 8 18 9 08 r o idt ioordruoht i uw rker1t ORpeile aoHanluii H aotterdamD F Rottardtm B 1 1 07 1 14 1 88 t 8l 9 48 F le ii 10 11 8 40 80 7 88 fi AllM 1 w y l rEl a kgWtalm Op a Miuc lij I l Haaif Oiul nditgid t iiaMllrtXi Twr 4 8 U ntktj mt Hpm iblM mrtlpnii fl H l l i ii4 i Sp L tila an mmi tnti KOTTlSDtH 9 88 40 8 88 10 19 10 89 f f 10 S8 f 10 48 10 0 10 17 10 4 11 54 1 0 11 84 1 06 S O D B 1 i T 11 80 11 87 11 85 l l 7 88 Bott rduu Beun Rotlardun D F Aotterdsm M OapuUfi Kiauwerlierk Hoordreoht da Thierry s Wonderbalsem in de geheele wereld bekend en geroemd Onovertroffen middel tegen alle HotMt iMngm l eeer Hiaq mii lttem ent Inwendig zoowol als ook uitwendig in byna alle ziektegevallen met goed gevolg aan te wenden Prijs per flacon t 1 per post 11 15 Thierry s Wonderzalf bezit een alsnog ongekende geneeskracht en heilzame werking Maakt meestal elke pgniyke en gevaariyke operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een f 4jfii r iHl comr omge eeityic gehouOen beeugemwel en onlangs een buna 99 Jarig laUÊlterHléeH genemen Brengt genezing en verzachting der pynen by wonden ontatekingen enz van allerlei aard Pr J8 per pol f 1 50 per post f 1 60 Centraal Depftt voor Nederland Apotheker HEllll ISAIVDERI9 Rokln 8 Amsterdam Waar geen depOt is bestelle men direct aan dte SohutMtniipnthxke den A THIEURY in Pregrada bel KohHneh Oe tei rclch Qeltevt draspeetas te oBibieden by het CeDtrui Drrit Sunders Rokln 8 Amsterdam 8 86 5 86 8 40 OT I 81 7 4 8lo 8 Ü 9 00 9 88 4 45 4 55 6 04 5 11 6 1 6 46 5 61 08 14 80 w 4UH 1 fa IdM Mk IrtÜM Iwltolirt p k Ing 8 i t jiwkni wi IQ H ll aMt nj m L Mi iappU IW a n d Coi p tró to W Uli nguDA i F N Ha o m vum 1 08 1 01 8 14 8 46 4 18 4 66 5 86 49 15 7 11 1 18 t 8 07 f 1 19 8 18 1 8 8 81 I 1 80 1 41 8 41 4 15 iAl 6 87 5 66 15 48 1AS 7 69 8 8 l 9 9 18 8 11 8 18 J 8 E 8 41 8 48 8 40 7 85 8 0 8 41 9 U T 37 8 5 7 48 8 08 9 14 8 U7 8 86 1 19 9 SU Gouda ZerailiuiBiD Moerk p ll i 8o tet M Z g l Voorburg Hi 9 6e 10 88 H n 6 48 n i l 6 7 80 7 16 8 3S8 88 9 08 9 46 lU U 11 87 11 86 11 9 1 80 8 46 8 00 4 00 4 55 4 8 6 10 6 18 7 41 7 16 8 55 4810 19 P 10 17 1 58 4 M 6 18 9 49 zrilrm 08 Z 1 I Z Z S 1 60 M8 6 30 10 08 y nkMo 18 10 48 1 01 8 9 10 1 aZl U 87S1741 1 0 KM19 610 1810 411 n8 O8ll S78 18a l4S a7 a 8I 0O 808l08 189 11l0 1ilO J H i o lbii i 11 1 e 8 MiM M WUlM 17 B i i 4 1 Br AJ i liMW4Mi m t i P t O O I II A 4 M Tlt DAM ia 8 9 8 09 8 18 9 18 10 1010 17 11 08 1 081 88 IJl 4 6 08 86 8 16 9 98 9 88 0 88 Anut W 8 01 8 8S 9 09 10 10 10 64 18 48 19 17 1 58 1 18 4 18 4 67 60 699 00 10 0 0 1010 0 1 48 iliut 0 8 1 9 0 9 98 10 96 11 09 1 08 IJO 1 09 8 41 4 U 118 8 08 9 11 1 8 10 8110 8111 00 16 8 3S 0 1 11 A I I K K b 11 liw T ru H 11 19 10 67 19 00 ll iO 9 16 S 17 4 88 8 47 Oi 65 U U 11 7 10 11 11 1 40 S Sl S 7 18 8 48 10 61 11 46 U 88 1 18 8 i J bO 8 04 8 18 40 7 89 l 69 4 8 07 9 40 5 10 8 84 7 80 8 18 5 88 6 48 8 03 7 4 8 98 8 6 11 89 10 14 j T U f 9 8 65 33 8 81 8 49 9 80 10 15 10 88 1 38 18 09 1 87 S OS 3 80 8 69 1 48 6 88 il 5 6 16 1 3 S 14 111 18 11 65 18 17 4 88 7 9 S aO 7 01 11 98 10 48 1 86 4 8 7 87 louda Oudew Woord UtMOhl Ulrechl Woar laD Uudii Goud lO 8 15 7 t 8 18 8 88 9 18 9 45 1 11 1 0 19 8 1 8 15 8 81 4 4i 8 90 7 8 8 10 0 48 W 8 48 80 7 88 8 80 8 60 9 80 10 00 11 80 11 8 11 010 1 1 iM 8 45 8 O 8 18 7 80 8 18 in OO 7 17 7 84 8 8 9 09 9 84 10 18 10 48 11 81 l il 141 4 17 4 18 8 47 7 11 8 14 9 11 11 10 7 68 9 19 10 00 10 84 9 1 10 84 1 9 49 i iÓ 7 17 717 8 t6 9 01 Il 9 81 10 59 11 10 19 11 11 61 8 8li 3 40 8 68 4 48 MO 8 10 J ll 7 81 1 18 10 01 10 18 11 10 en langszij v o lot schip naar den oever te sleepen waar hj door een stoomkraan uit zee werd opgelieschen Welk een goede vangst de visschers badden kan daaruit blgken dat de walvisch 8 meter lang en 1 meter breed was on S500 kilo woog Een eigenaardig concert Te Weenen had dezer dagen een concert plaats dat door allerlei intermezzi werd opgeluisterd die voor het publiek amH anter waren dan voor den concertgever Eeu musicus Engen Felling gaf eeu concert met orkest waarop uitsluitend zijn composities zonden worden uitgevoerd De za l was bezet met een 80 tal kennissen vanden componist Dit klein publiek dat vol spanning wachtte op de komende dingen kreeg mplaats van het eerste nummer ouverture van Kjttcben von Heilbronn voor orkest een toespraak van den secretaris van het gebouw die het publiek verzocht de zaal te verlaten daar wel alle muziekpartijen aanwezig waren maar de gowichtigste noten de banknoten om de zaal te betalen ontbraken Na eenige onderhandelingen betaalde een familielid dat aanwezig was twee papiertjes van 10 gulden en daarmede was deze zaak geschikt doch nu weigerde het Nieuw Philharmonisch Orkest alleen voor de eer te spelen De componist keek met verlangen naar een tapte of nicht nit doch te vergeefs Toen werd bekend gemaakt dat by gebrek aan een orkest de ouverture niet gespeeld zon worden Maar ook de uitvoering van de aangekondigde koornummers liep gevaar daar het koor bestaande nit zes dames en twee heeren ook dreigde te striken wanneer zij niet voor de zes repetities die gehouden waren de overeengekomen som van f 3 per repetitie betaald kregen Toen kreeg de componist echter een genialen inval en beloofde aan het koor de opbrengst van de garderobe te zullen uitbetalen Dat hielp Daarna probeerde de solist baszanger het publiek tot medelijden met den componistmartelaar te stemmen door de voordracht van het lied Wer nie sein Brod mit Thrilnen asz Een Halleluja zon de toehoorders zeker vroolijker gestemd hebben wanneer niet was medegedeeld dat de bekende hof operazangeres mevrouw Elizsh atts gewissen Rlicksichten niet op zou treden Een aantal ledeiy van het orkest en het koor die nu vernomjen hadden dat zü alleen voor pleizier haddfin gezongen bleven nog in de zaal waarschijnlijk om den corapooist liulde te brengen doch deze onttrok 2ich bescheiden aan dit ovatie en sloot zich in de rtistenkamer op Het voorstel tan een tangerea om en collecte te honden om den componist gelegenheid te geven dien avond te soupeeren had wel een hilVriteits sncces doch k am niet tot uitvoeringV De Dord Ct iptleent aan particuliere berichten het volgende Pretoria 25 November L 9 88 9 86 11 91 11 85 U 4 11 81 18 88 11 18 11 88 111 19 11 15 11 18 11 80 11 41 11 66 10 t6 11 48 1 18 48 Reeds van de Malopo bij Mafeking had ik u willen schrijven maar daar wj eensklaps order kregen ons naar Kimberley te verplaatsen heb ik hei niet kunnen doen Zooals n ziet ben ik op het oogenWik te Pretoria om wat uit te rusten voor een paar daagjes voor wS weer vertrekken ü zal wel weten dat ik bg het Koode Emis ben en mee het veld in geweest ben wg hebbeu 7 weken gelegen bij Mafeking dat beviel mg best wg hadden gelukkig niet veel te doen daar er in t gehed maar 23 gewond werden en niet 500 zooals de courant vermeldt Op t oogenblik zgn er nog 2 kommando s ieder van 750 achtergebleven en de andere 4000 zgn al naar Kimberley toe Die 1500 z n achtergebleven om Mafeking te l ewaken en om te zorgen dat bet niet versterkt wordt In dien tgd dat wg er geweest zjjn hebben onze menschen acht dynamietmgnen laten springen en nog ligt er op verscheidene plaatsen dynamiet begraven Vanwaar wij met onze tenten stonden konden wg Mafeking goed zien liggen en al het geschat hoeren alsof wg er bij stonden wy raakten er naderhand heelemaal aan gewoon en hoorden het niet eens meer alleen als znllie antwoordden daar zg andere kanonnen hadden dan wg Overal op het dorp ziet men witte vlaggen staan en toch geven zg zich niet over vee hebben ze niet meer dat hebben wg al dien tgd buitgemaakt Onze generaal zelf ging een morgen nit rgden met twee mannen tot dicht bg Mafeking en daar jaagden de menschen hun koeien buiten om te grazen Toen klom de generaal af en gaf de tengels aan een van die mannen en de ander kreeg order die beesten aan te jagen naar onzen kant toe en onder het barsten van bommen stak hg doodkalm zgn pgp op Daar moet men Boer voor wezen vindt u niet P Die dagen bracht hg 38 kooien zelf mee dus dat was mooi Pretoria 19 Nov 99 Zg denken in Engeland zeker dat wg allemaal bavianen zgn doch dat valt hun tegen De militairen die zg uitgestuurd hebben hebben allemaal een geelachtig pak aan zoodat je enkel aan de sterretjes op den kraag kan zien wie ofScieris Dat kan je nattturiyk op 1500 yards niet zien Eu omdat vroeger de officieren altyd eerst werden doodgeschoten door de Boeren dachten zg ons op die manier beet te nemen doch een Boer is nog zoo dom niet als ze denken Immers hy weet zeer goed dat een officier al heeft hy een gewoon soldetenpakje aan niet midden tusschen de soldaten zal gaan staan als er gevochten moet worden doch wel eenigszins op zg En zoo komt bet dat er toch zooveel officieren gevangen genomen worden en ook doodgeschoten Wg hebben hier nu toch al 70 hoofdofficieren aister hebben zy ook een officier ingebracht met een man ol acht van de Engelsche marine Die zyn von Durban gekomen en zouden Ladysmith eens gauw ontzetten doch dat viel hun tegen Van den gepantserden trein werden er gevangen genomen en naar hier gezonden 67 4 89 4 48 4 55 8 08 5 09 6 18 4 08 4 16 1 64 09 4 04 411 4 87 4 58 6 18 i 8i 3 4 1 19 88 I9 S 1 86 f 8 05 I S9 8 59 1 49 l t 8 08 8 03 8 8 11 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 10 81 10 48 10 F8 11 18 10 68 ii aÉ Voordat de oorlog begon en toen de berichten kwamen dat er gepantserde treinen werden klaar gemaakt te Durban en Pieter Maritzburg was iedereen hier bang voor die dingen Doch nu geven ze er niets meer om want de Boeren hadden in hnn domheid toch gauw gezien dat by die knappe Ëngelschen die gaten in den trein niet goed waren Die gaten namelgk zyn door de staalplaten allemaal horizontaal geboord zoodat je enkel iemand er door raken kant op een afstand tnaschen de 1200 en 2000 yards Zoo is nn weder gebleken dat de Boereu goed gezien hadden uit het osmen van den laatsten die van Fieter Maritzburg afkwam tot ontzet van Ladysmith De trein werd s morgens in de vroegte opgemerkt door een vgftigtal Transvulsche burgers die er op uit waren om een station vlak bg Fieter Maritzburg te bezetten Z wisten dat hg niet ver kon stoomen in de richting van Ladysmith omdat de rails daar waren opengebroken Om de rails op te breken voor hem aan den kant van Fieter Jltaritzburg wai geen tyd meer doch nu legden zy een groote klip onder de rail eu kleine klippen er boven op en toen gingen zg met 25 aan eiken kant Zg wisten toch dat de Ëngelschen hnn niet konden schieten want over de wagens kgken dnrven zg niet Het was eeu waa tok doch het gelakte De locomotief stond in het midden van de trein aan den kant van Ladysmith 7 wagens en aan den kont van Pieter Maritzburg 4 doch die waren ledig eu liepen over de klippen heen die op de rails lagen en ook de locomotief doch de andere wagens liepen uit het spoor Een minuut of tien probeerden de Ëngelschen te schieten op onze burgers die zy op een afstand van 2000 meter zagen doch toen zy begrepen dat zg die niet konden raken hielden zij op En zy dachten zeker dat die Boenen niet nabg durfden komen Doch die Boeren wisten wel dat dit niet noodig was En toen begonnen de Ëngelschen nit de wagens te klimmen Doch verbeeld je hun verbazing toen zg van alle kanten werden doodgeschoten door de 50 Boeren die vlak by hen lagen en die zg niet hadden gezien Witte vlaggen hadden zy niet bg zich iets dat buiten hnn gewoonte is en daaroibstaken de officieren hun handen op Hiet phield het schieten op en werden ig gevangen genomen Oister zgn die hier aangekomen en opgeborgen tot nader order STADSNIEUWS GOUDA 6 Januari 1900 Naar wg vernemen bestaat bg Mej Catharina van Rennes de groote vriendin van alle kinderen die zingen het plan om ook hier ons jonge volkje een heeriyke middag te bezorgen We hoorden dat zy hier Zondagmiddag 21 Januari een Matinee voor kinderen wil geven waarop ig een paar vertellingen aan de piano zal doen en van die innig gezellige en mooie liedjes xal zingen die zoo regelrecht naar t hart van al wat jong ie gaan Daarbg zulleif ook zyn de Instantaneetjes nit de KindérwereldJ haar laatste compositie voor kinderen die onlangs o a in de Rotterdamscke Courant zoo byzonder gunstig gerecenseerd zgn Waar zoo dikwyis door onders geklaagd wordt dat hier zoo weinig werkelgk goedsamusementen voor hun jeugd zyn twyfelM wg er niet aan of dit plannetje van MeJ van Rennes zal wel in goede aarde vallen Voor haar èn voor de kinderen hopen wadien middag een volle zaal opgewekte g zichtjes te zien i 4 8 17 8 88 11 18 7 48 8 08 8 10 8 H 8 14 10 10 8T 10 17 10 94 10 81 10 40 10 66 P 8 5 ll ti 11 14 8 60 8 II8 8 sr 9 88 10 16 1 8S 8 M 9 88 ie 18 la ti 10 M 8 17 8 17 iM 41 8 47 ie 4 10 08 10 40 11 18 10 e 10 17 10 8 10 44 11 07 11 44 lO OO RsEcwijK afd Slnipwgk De ZangTsreeniglng V Z O D gaf Vrydagavond 29 December eeno uitvoering in het Schoolgebouw waarvan de nette opbrengst zooals bommen meer zyn voor het groote kanon hier dan zullen wy het maar met biltong beschuit of gedroogd brood laden Nu nog iets over de Ëngelschen Zy zyn de grootste lafaards Het kanonvuur maakt hen bang maar als zy eerst de Mauserkogels van ons hoeren dan worden ze gek en steken ze dadeiyk de witte vlag op Het schynt me dat ieder soldaat een witte vlag mat zyn uitrusting ontvangt want anders kan ik niet begrypen hoe ze aan zooveel witte vlaggen komen Sch Ct DAMES en HEKSEN PARAPLUIES A van OS Az Kleiweg E 73 GOUDA I elephoim o tl Beurs van 4iiisteniaiii Vikrs otkrs 81 98 98 80 DKCIMBEl NIBMI A1III Oori Nod W 8 81 81 i duo dito dltc 8 S Vii rtito dito dito 8 98 UoKpia Ol l Gou II 1881 98 4 lOOV Italib InsohrgTLUg 1889 81 5 88 OoiTMm Obl ii i piorl88 5 88 j 8l Vu dito in til ail888 5 Sll PomTtiaAlj Obl met coopan 8 dito tiotot 8 94 4 ftniAlls Obl Bionanl 1 94 41 5 dito OeeoDs 1880 4 981 duo Wi Bothl 1889 4 9611 i dito bg Hop 1889 90 4 981 dito in goud leea 1883 dito dito dito 1884 6 101 HrAKn Ferpet icbulil 1881 4 571 67 Tdiiiu Qopr Oour loon 1890 4 98 G Imning Htie D 9 V O clooniu MrioO ZmnAn ft p r oblg 18985 HllIOO Ob ut 8oh 1890 6 100 KnriuiLA Obl 4onbep 1881 841 AWTBIDAU Obligation 1896 8 90 VoTTltDAli aioJ leou 1894 3 91 TStn N Afl Hiuiloli und I 99 4 Arrad b T b Mg Cortiar tan 811 DaliMutiohappi dito 486 Ara ÜTpotliMkb paodbr 41 Oult Uy dor Vont ol und 1 861 Or H potb akb pindbr 4 i 109 NedarUndirhe biA uad 104 Kod Kandalmutioh dito 1S4V N W k Pao U p b pandbr 8 9 Bott Hypotlioekb pindbr 4 l Dtr Hypothoakb dito 41 OoariHi O iit Hong bink und 118 Ruil Hjrpothaokbauk ptodb 6 IIOV AlMUiA Eqnt brpotb paulb 4 90 Muw L Q Pr Litn rart 8 191 S D HoU U Spour My nd U4 Mij lot Sip T BI Sp lud 10 Kad It d Spoorwegn aand I 884 Ned Zuid Afr Bpni aaud 8 188V dito dito dito 1891 dito 8 100 ITAUI Spoor lS87 89A Sobl 8 18 1 r Zaid Iul Spomg A U obl S 66 PoLr Wanciau Waenen aand Kl l KuiL Or Run Bpir Hij obl 4 971 Baltiieho dito aand Faalowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 18 j Eunt Oil Aiov 8p kap opl 4 lOOii dito dito oblig 4 100 Akiuu Oent fao 8p Uij obl 6 114V CbickNortli W pr 0 T aand l dit i dito Win 8t Hotar obl 7 141 Danfar fc Rio Gr Bpm Mrt r a 61 Illiaofa Cantral obl in fioud 4 108 LottU liNa li illlOort Tjand 74 7 Maiifo N Bpw M la lijp o 8 104 HiiB Kanra T 4pCt pren aand 87 N Tork Ouh o k Waal aand ISU 181 Paan dto Okio obltg Oregon Calif I e livp in goud 5 9l l 81 Paal Uinn klianit obl Un Pao Hoof lijn obig 48i dito dito Lino Col la hjrp 0 6 OAliA a Oan Bauth Ckan T aand 581 Tm 0 Kali k Na lo h d o O AoBBlard Ooimbua Mij aand 160 110 Nbd Blad Amitardani aand 8 108 Blad Eoitardam aand 8 108 BlLsti gtodAnt arp4n 18871 99 Stad Bniaaal 1888 i 100 Ilolla TliaiwBagallrGc alaok 4 I171 Ootnit BlanUlaanig 1880 6 117 E K Ooat B Cr 18801 101 SrAnn SUd Madrid 8 1888 841 ii Hn T T Bex Arb 8poaLoait MTEIS GQSTUm Zoowel voor Dames als Kinderen Blousen Japonslnffeii PelterUeo in groote verscheidenheid biliyke pryzen D SA I180M I W Q E ZONDEN Otaehte StadgenooUn t Tot heden Zaterdagmiddag 12 uur onder de volgende letters ontvangen voor de werkelooze diamantbewerkers van E f 0 50 E E f 0 10 Wed N N f 1 H J E f 025 C G E f 0 26 M B f 0 10 M J H f 0 26 D V D f 1 N N f 1 50 G V W f 0 25 A S f 0 17 N N f 2 D L C f 0 26 N N f 0 45 Emancipatoria f 2 N N f 0 50 V te Gouda 2 upons A f 4 = f 8 Totaal f 18 57 Aan de verschillende gevers en geefsters onze hartelgke dank Deze week hopen wy weder vele giften en giftjes te ontvangen Er zyn thans een 10 duizend mannen vrouwen en kinderen in groote ellende Donderdag j l heeft de eerste uitdeeling plaats gehad van wat brandstoffen en levensmiddelen Er is echter te weinig veel te weinig nog ingekomen om daar behoorlgk mede voort te kunnen gaan En in elk geval zal er zes maanden lang geen werk zyn Ontfermt u dus geachte medeburgers stelt n maar eens voor dat uw kindertjes om een boterhammetje schreiden en ge die niet hadt We wachten deze week dan ook gaarne vele biyken van barmhartigheid Men werpe hot bediag in een enveloppe bg mg in de bus 6 WISSE Jr Predikant Kattensingel Gouda 6 Jan 1900 Burgerlijke Stand GEBOREN 4 Jan Maria ouders P A Jaspers en C C Dykman Willem ouders W P Bakker en J van der Vlist Joannes Hermannns ouders C C Krom en W J K Heintzen 4 Johanna Elisabeth ouders P K van den Burg en M Pento 6 Louisa ouders G Berkhout en M van Sandgk OVERLEDEN 2 Jan 6 V van Vnuren huisvr van N Verby 74 j 2 H Lakerveld 18 j 3 T Laurier 13 d 5 C M Borst 17 j ONDERTROUWD i 5 Jan J Blok en J van den Heuvel ADVERïENTIEN Oudergeteekende betuigt haar oprechten dank voor de groote belangstelling en deelneming in het droevig verlies door haar geleden door het overiyden van haar innig geliefdon Echtgenoot Wed S P VAN DEB KLEIN De zaak zal voorloopig op denzelfden voet worden voortgezet De ondergeteekenden betuigen by dezen hannen hartelgken dank voor de vele biyken van belangstelling ondervonden by het overiyden hunner geliefde Moeder en Behnwdmoeder JOHANNA SANDERS Wed G C Maskaup In bet bizonder brengen zy nog dank aan H H Bestuurders en Voder en Moeder van de Werkinrichting voor de liefderykc verpleging die de overledene daar heeft genoten Uit aller naam UIMlKbtirBilua M w ilivniiiiM MMIlM In l nninjiiPncndi T RUIS Dr H IJSSEL de SCHEPPER batiitt hiermede zyn dank voor de bewyzen T n belangstelling dezer dagen ontvangen Met wederkeerige beilwenschon dankt de oudergeteekende voor de bewyzen von belangstelling by de Intrede van het jaar 1900 ondervonden OAmVK Slemppoeder by WOLPF Co WESTHAVEN 198 UecomDlDeet de NATUUR GËNBESINRICBTING door pUiiten krulden ozuu water Uclit lucht enz Bizondere behandeling van xenuwzlrkt n verzwakkingen ah gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitensporigheden hoofd en ruglijden bleekzuclit luaAylydeii slechte bloedsnieiirliir lekteu d ir Btofwissellur bttmllUdeu rheuiuiitlsiuus Isschias vlechten en huidziekten Billijk pension Externe behandeling in speciale gevallen Prospectus op aanvrage itrutts en franco Sanatorium Arentsburgh VOUKBliKG bij Den Haag aan deOeestbrug FEAN5CEE STOOMVEEVERIJ n olininisrbii WuiMliiirl H OPL E IIEINËR W Kruivkaile Rotterdam lebreveteord dotr Z M dan Koning der Balgen lloufddepAt voor UOUDA de Haar V VAN OS Az Specialiteit voor tiet stoomeu eii verren vau lie üeeren en Oameigarderoben aliioak alle KiodergoedereD Hpeoiale ianchtm voor het Umru o van pliichemanteiH veereu baat euz Oordgaun taielkleedeu ent worüeit naar u envrxte pu laainie inéthotle icevertd Atlfl goedereu hetzij ttefttoonid ol vevertd wonien onschadelük vnor d t e7 ondcaid volgend aal bewerkt MEDICINALE Aanbevelend Sl TK IAKEIl Co