Goudsche Courant, maandag 8 januari 1900

f s Paln Exptller l D rti J1 wordt dit mulé l m t vwnHeod moe all püiltülnilii iiiwr rin laanwMd t g RhninfttMk ïelitTwkondMd pv 38ste Jaargang Dinsdag O Januari lOOjQ o 80N8 mmm mium IMieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Opnieuw c ntvangen LANGE 5 Heeft ü xe gerookt j 13 voor een Kwartje Benig adres S VAI WIJNGaAEDEïT KORTE TIENDEWEG b de MARKT Tetofara Xo 9 ADVEKTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels k 50 Centen iedere regel meer l t Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telcriien i 89 De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CENTEN Dubbele Buurt B 4 Ooudn vervaardigt alle mogelffke oerteit van Haarwerken Soiree üliisicale is UITGESTELD tot Donderdag 11 Januari 1900 AANBESTKI I G De ondergeteekende zal op VRIJDAG 19 JANÜAKI a des middags uur in het Kolfiehnis VAN ZESSEN te ScB0OHH0 Eii voor rekening van de Firma Gebroeders SCHENK i liek en in massa uitbe teden Het bouwen van een PAKHUIS groot 9 X 18 Meter op een terrein te Schoonhoven Het bestek met de teekening liggen van al 10 Januari a s in voornoemd Kotflehnis ter visie op dien datum is bet bestek met èén teekening 1 0 60 te verkregen bjj de Boekhandelaren S W N van NOOTEN Inlichtingen dienaangaande te verkrggen b j L F REDEKER Architect ScHOOHHOvnai 6 Jan 1900 Te GOUDA GEVRAAGD op Mtten stand Markt Haven etc een Kloin bel HUIS ot eene ETAGE met i Kamers ol 3 Kamers I en Serre opgave gewenscht van gelegenheid tot PENSION ot niet Franco aanbieding j onder lett W aan DE RAAF S Papierhandel Prins Hendrikstraat 53 Den Haag Boekhouden en Handelsrekenen Grondig en degelijk end rr cftf en opMHInff voor examens en praktik door E A ZWAANEVELD Leeraar Mldd Onderw KARNEMELKSLOOT 625 mËvmi Hea lelte nau t keurig op adres en prijül StaalpiUen VlLBLAB BLAUDÜ De Firma riJCKSi li C C Apotheek Grosinokn levert 1000 FIMno Uhniilü Staalpillen ad I 1 00 Iranco per post tegen t I IS Onder oontrOlo van Dr v Haübi Roos en Habjiens Zuivere Medicinale LEVERTRAAN k 0 S0 per fl b j II MIKBIKSi Kleiweg E 100 HAM li5 rent per pond IlOLÏÏA130ct p poiid Gewicht 4 è 5 pond Aanbevelend L DE HEIJ Dubbele Buurt GCKN BKTER adres voor alle soorten SCHOENWERK als liel NuardbrdlimiLscb Schuen eg LaarzeumagaziJD Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwogsteeg Ontvangen alle soorten Het ren Ua menen KlnaerWlNnsUPASTOirFIiLS Aanbevelend C SMITS Alle reparatiSn en aangemeten werk mm nnsMm mmm Geabonneerden wc rdt herinnerd de betaaldajfen der abonnementsgelden zijn vai 1 tot en met 8 JANUARI I Dt IHreeUur 1 sAricrisrïa Au3sr3DHiriJ i Ei r 9 fid D C W VAN DER LA AU Eor oversicbt onxer FrljBooiiraDt 16 60 per 12 fless s 12 12 flesch SHERRIES Pale en Gtóld Dry van al t 15 18 1 75 5 2 26 ROODE en WITTE PORTWIJNEN MADERA S droog en zoet VERMOUTH lo Tnrin l BODEGA CHAMPAGNE s os O It COGNAC i 1 1 75 i 2 26 f 2 76 i 3 26 i 3 76 enSCOTCH WHISKY 1 1 45 Fl Ts 2 00 n Per Fl Per Ank I 27 76 31 36 42 53 34 42 87 50 47 LISTRAC j l 0 66 Nto CHATEAU VALROSE 0 76 5a St E8TEPHE 0 85 St EMILION 1894 1 a S PAUILLAC 1893 1 25 O 2 5 S GRAVES Witte Bordeani 0 80 g SAUTERNE 1 g ZELTINGER Moeïel ♦ iL nxupt 0 90 BOURGOGNE 1 10 De Jesschen ijn in de prjien begrepen en worden 4 3 ets per stuk teruggenomen gBtj elke hoeveelheid verkrijgbaar bij iS Oil I n A I a fe r A de meest kracbtlgf en versterkende KINA WIJN tegen swakte r i viil eneii jebrek aan eetluM slechte spysverterlng zenuwhoofdpijn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en lisre gevolgen OUINA LAROCHE FERRUGINEUX in hel bi ioi i k kwalen van Ktitlschen leeftijd ent Verliriigl tr m ai l r mf tknaf voedzaam versterkend aangenaam van smaak I IIVCI V g v av o i voor kinderen zwakken en klieracbtlje gestellen zeer bijzonder tegen Bloedgebrek Bleeksucht tlaconfi ü 1 90 en 1 dageliikscbgeb alk tehe De flrina T € REBA8 Gouda t 1 V V kinderen zwakken en itUer cWlge genenen i r wui velen Als f annakncliÜKe drank bij Btoomlsaen der spijsverteringsorganen en dlarrhéc ook voor zuigelingen en kleine kinderen P n perb 8A Kgr 1 70 ft Kgr O 00 4 Kgr O BO Ê Chemltoh M AlL CIlSlfAr Speciaal voor Kindervoeding in bussen A W Ker O OO wtTerB WICmaUIKCr y Kgr 0 60 H Kgr ƒ 0 86 Ae Vim a Scraf féAtl Het rooken eenerhahe Cigarette is verdoende ter bestriiASlIlliia Vlö iEÜEIl tling hevigste aanvallen van Astbma etc In r doosje iyö ft6 en bd taoosjes a u ow o y Tamarinde Bonbons rSigr voor kinderen bewijzen de Tamarinde Bonbons van KK mt H manlc aaneen X PtJRGATIEF tegen Verstopping Aam Migraine Congestiesetc vooral ook afslUEans KR SEPEI IEN 1 HOI M belangn ke dleniten de smaalt aangenaam i rri spetUooB e 0 90en 0 50 daar de vorm ioor het liind bagef rljjlt tOT het kina Dagept ujih c uc si Goltni lf Psi iSIlAC algemeen crltend ais het BESTS huismiddel OaiiniaH ratSniICa i j verkoadheld n Keelpljn het is een alUmoplossend en verzachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend ia □ flcKhjes verkrijgbaar Prijs 0 20 per fleschje t f rMparatm ram KRA£PELIEN ft HOLM te ZeUt MitH allm rtutmim rat KRAEPELIEN U HOLiM Hofleveranciers ZEIST Aiiliseptlscbe Taiidpoeder en Anilsepllich MoiKliluctuur o K VASSÜTO Tandarta te Qouda OViSRAL VERKRUOBA R Agent voor Nederland G USSELSTIJN Blauwstraat Gouda a rr = tOoedkoopste ea BOliedit adrea voor Vervoer van Inboedel loowel binnen ali buiten de t d met gMloten wageui i hÖ A CiRAVES l EIJN Bleekërssingel a87 Alle rofdt teo n Tratmport Mkade venekerd KCet IDepót DER Société Générale des Eaiix de vie de Cognac gevestigd ZEÜGSTRAAT G 85 levert het bekende jne merk IMPKKIAL i l l tO per Flesch per Demyohn ft 2 en 5 L 4 i 40 per L In origineele verpakking Aanbevelend J H ROODE PRIMA KWALITEIT Rund en Kalfsvleesch Tegen sicrk eoDCurrcerenè prijzen J P van LEETJWEÏf Kelzersiraalf Goede en goedkoope Vleeiiehhouieeril tfOlPjk PO 1KB OODB ♦ ♦ SCHIEDAMMER GEHEVEE Uerk NIGHTCAP Ver1triJKl ur ij M PEETER S i N l AU IwwijB an ciithi ni is n oyjbtil e kurk tei ils vuur IJHIEDAMT Kpn Ion uaam l tr Ktriws p non 15 Stollwer sche Borstbonbona ge ihrloeerd na Tooroohrift van den 1 kon üniTersitsits Proi Oebm Eofirad Dr Harim Bonn hebben 8edert 60 Jaren b Tanaobtend ndddel gen hoeaten bee chfaeid aa andaening der ademingaorganoi niMeefaode dianaten beween I By ipoedigo MaaeUng Tan wanne 1 en koude Incbt k t bijionder aanbsrtlCDawaidig een bonbon te gftmuken I Yerpakking 0 ele pakjes il 25 oent om verkrijgbaar OOOIIA Druk Yan A BBWKIUM 2 HuiieniaiKlscli Overzicht Generaal French berichtte Zaterdag De toestand is vrjjwel hotzellde maar het eerste SaHolkregimeut is door een ernstig ongeluk getroflen Vier compagnieën van het eerste SnHolkregiment rukten in den avond op tegen een lagen heuvel op een myl van hun kamp en vielen bj het aanbreken vau den dag de Boeren aan Overste Watson die bet bevel voerde gal last tot chargeeren maar werd onmiddellijk gewond Er werd bevel gegeven tot terugtrekken naar men zegt door den vyand Drie vierden van de Britsche strijdmacht trok naar het kamp terng de overigen hielden stand totdat ze overweldigd werden door den overmachtigen vijand en zich overgaven Zeventig man waaronder zeven officieren werden gevangen genomen De avondbladen bevatten een telegram uit Durban van gistermiddag meldende dat de Boeren Vrijdagavond laat den aanval op Ladysmith hernieuwden en weder werden teruggedreven Het bombardement was daarop Zaterdagmorgen hervat Generaal Boller seint Hedenmiddag om één nur ontving ik een bericht van generaal White gedagteekend i Jan 11 uur vm luidende De aanval duurt voort en de vijand Is verBlcrkt trit bBt zuiden White seinde verder Zaterdag te 12 uur 45 m nm dat bjj den vijand had afgeslagen echter was deze nog in grooten getale om hem heen vooral in het zuiden eennieuwe aanval wordt verwacht Generaal Boller voegde daarbij dat wegens het weggaan van de zon het beliographeeren onmogelp was geworden tot den volgenden dag Generaal BuUer seint uit het kamp bij Frere dat hy het volgende telegram van generaal White heeft ontvangen van ö Jan 3 u 15 min nm De aanval is hervat ik ben erg in het nauw gedreven Generaal Bnller voagt erbij dat hjj geen verder bericht heeft maar dat in zijn kamp het gerucht loonl dat generaal White om vijf uur des middags den vijand overwon en 400 gevangenen nam Boller zond alle troepen die hij missen kon uit om een demonstratie tegen üolenso te maken De correspondentie tusschen eenige personen die meer of min in het voor en naspel van Jameson s inval betrokken zjjn geweest geip de Indépendauce Beige haar gepubliceerd heeft is ongetwijfeld van belang maai FEVILLÉiODl Vrij naar het Engelsoh 39 Ik stemde gereedelijk toe Dit bleek tde jolige grasmaaiers te lijn een afgelegen plaats van openbare vorraakeiijkheid aan den weg naar Dover De Jolige grasmaaiers hadden geen dorp achter zich en ragen er met den regen stroqinende uit de goteo zoo droefgeestig uit als men maar ijen kan De jolige grasmaaiers schijnen alleen te leven van koud spek en bier want dat was het oenige wat wij er konden krijgen Wij Hiten er den ganschen avond in een klein vertrek met hout beschoten en met zand op den vloer alleen opgeluisterd door een uil onder een stolp ik word nu nog vervolgd door de porseleinen oogen vai dat naargeestig beest Marigold verdeelde zijn tijd tusschen tersluiksche blikken op de fotogravure en de vraag otik van bronsgouden haar hield Zooals ik reeds vroeger zeide had Clorinda broDSgouden haar en ik antwoordde dus altijd bevestigend Eindelijk dronken wij een bizonder sterke whisky totdat wij er hoofdpijn van kregen daarna maak de medeplichtigheid van Chamberlain aan den aanslag is er geenszins door bewezen Aan de echtheid van de tukken valt niet te twijfelen en wordt tot dusver ook niet betwijfeld Maar zeker van belang is de correspondentie omdat zü aantoont boe de regeering want Fairfield was het hoofd van de ZuidAfrikaansche a deeling van het iniiiibterie van kolonién konkelde met menschen met wie zy ten minste wdstandshalve zich niet bemoeien mocht en dat de Chartered Company mee eeu stem had in het kiezen van de leden der Zuid Afrikaansche commissie Evenwel het was niet meer noodig de wereld te overtuigen dat het onderzpek der commissie een komedie was en het de regeering nooit ernst is geweest om de schuldigen aan den aanslag af de Republiek te straffen ♦ ♦ Een officieuze mededeeliug geeft de volgende verklaring over do Engeïsch Duitscbe overeenkomst met betrekking tot Portugal Duitschland en iliigeland deelden Portugal mee dat zy bereid waren eventueel een groote leening te waarborgen om de financiën te reorganiseeren orbg voegende dat de grondslag voor do Engelscb Duitsche overeenstemming was de integriteit van het koloniale gebied van Portugal en de wettigheid van Portngal s sonvereiniteit Ifidien Portugal het voorstel tot een leening aannam zou deze gewaarborgd moeten worden door bet koloniale gebied Portugal heeft van zyn kant verklaard geen leening noodig te hebben en naar wü vernemen besluit het officieuze commnniqné heeft zy er thans nog evenmin behoefte aan Aan de Kolniscbe Zeitung wordt uit Parjs gemeld De ernstige benadeeling die de handel van de gebeele wereld ondervnidt doordat Engeland het telegrafische verkeer mot Transvaal en Oranje Vrystaat aan banden legt laat zich in bona alle Europeesche staten hoe langer hoe meer gevoelen Kortelings heeft de Russische regeering aan de kabinetten een rondvraag gericht behelzende of het ophouden of weigeren van alle particuliere en ambtelgke dépêches naar en van de genoemde beide republieken met de bepalingen van de internationale telegraafovereenkomst te Petersburg die de mogendheden in 1875 gesloten hebben strookt Naar de meening van do Russische regeering zou er ten aanzien van ambteiyke dépêches kwestie kunnen zjn van toepassing van artikel 7 van do ovei eenkomst en No 46 van het te Pest in 1896 herziene reglement ten wij ons meester van een kromme kaars die m een blikken kandelaar waggelde en kropen in een soort schuthok onder dak dat bizonder geschikt zou zijn voor duiven Wij vielen in slaap terwijl de regen op ons hootd drupte Marigold zei het was slaapverwekkend HOOFDSTUK XII Terwijl wij de pikdonkere trap van de vliering waren afgerold had de uil nog altijd de verheven melancholie in zijn oog toen wij hem den volgenden morgen in het kleine vertrek ontmoetten De regen gaf geen teekenen van verminderen maar viel onophoudelijk uit den Jooden hemel neer Na een kuisch maal van eieren en geroos terd brood hepen wij door de kamer onze pijpjes te rooken en ona te benieuwen wanneer het weer op zou klaren Eerst spraken wij over den ui maar dat onderwerp was gauw uitgeput Ik geloof dan ook dat Marigold alleen uit gebrek aan conversatie mij deed opmerken dat vroegere bezoekers hun namen in het houten beschot hadden gesneden Een had William Smith in een lijstje met franje gesneden en er waren nog meer gegoede namen maar allen van het mannelijk geslacht Hij nam van de gelegenheid gebruik dal ik den muur bestudeerde om een blik te werpen op de fotogravure die hij in zijn borstzak verborg toen ik tot hem sprak en naar het venster ging om naar den regen te kijken Ik zag dat hij een mes in zijn hand hield maar sloeg er geen acht op want ik dacht toch wel te zuüen zien welken naam zün Delilsmming in Dnitscbland verergert met den ag De berichten over de aa ihouding nu rwds van drie Duitsche schepen maakt een r ongunstigen indruk en doet de antipi kie tegen Engeland in alle kringen toene en Del Kiiln Ztg vraagt hoe een Engelscho kruiser het durfde wagen een Duitsche rykspostbait in beslag te nemen Met moeife zegt liet blad houdt men zich in om geen uitinic te geven aan het algemeen gevoel van terontrustiug Doch wat geschiedt is van aer ernstigen aard lesblad wyst er dan op hoe noodig het is dB Duitschland door uitbreiding zyner zeem ht in staat gesteld wordt ichkrachtdadigftegen zulke schendingen van het volkenrecht te verzetten De directie der Duitsche Oost Afrikaiyn hoeft ten breedvoerig manifest uitgevaardigd waari i dnidelgk wordt uiteengezet dat zy alles gedaan heeft om baar schepen niet te doen bevrachten met iets wat als oorlogscontrabande kan worden aangezien Toen de oorlof uitbrak kregen de schepen die toen onderweg waren last om twee zendingen wapens en ammunitie voor Delagoabaai bestemd te Dar es Salaain en te Port Said aan wal te brengen De directie deelt thans de lad iM rabrieven mede van de Bundesratb WfntrBr blykt dat er van kanonnen granaten en zadels geen sprake kan zyn aan boord En uit de passagiersiyst bljkt eveneens dat het verhaal der 180 artilleristen een fabel is Reeds is thans een vierde geval bekend geworden Het Berl Tagebl deelt mede van den correspondent te Rome telegraphisch bericht ontvangen te hebben dat de Engolsche consul generaal te Napels aan den commandant van do Rykspostboot Herzog kennis heeft gegeven dat do ambulances aan boord vau dat schip geen vergunning zullen ontvangen te Delagoa baai aan land te gaan Een later bericht meldt dat de Herzog in beslag is genomen en naar Durban opgebracht De Herzog heeft de Nederlandsche en Belgische ambulances van het Boode Kruis aan boord die te Amsterdam zyn ingescheept en de Russische ambulance die te Napels aan boord is gegaan Dat Engeland kan beletten ambulances van het Boode Kruis te ontschepen is zeker in stryd met elk begrip van recht en met de bepalingen van de conventie van Geneve Déronlède en Buffet die na hun vonnis s morgens naar de Belgische grens werden fotogravure Godheid droeg Hij had nog nie veel hout gesneden toen hij mij nep Underside dat is prachtig hout om in te snijden Ik kwam dicht bij bem argeloos en las tot mijn verbazing dat hij gesneden had CLOR Ik was sprakeloos maar zoodra ik mijn stem weer meester was vroeg ik wat hij daarmee bedoelde De toevalligheid leek mij merkwaardig over zijn schouder naar mij ziende antwoordde hij Dat is de naam van het origineel der fotogravure haar heilige naam En wat is dan haar heilige naam i Clorinda vind je dat mooi Zeker zeide ik maar was ontstemd Het is van welken kant ook bezien onaangenaam wanneer het meisje van een ander denzelfden naam draagt van je eigen meisje Ik onderdrukte echter mijn gevoelens en er zou niets zijn voorgevallen van wat er nu volgiie als ik hem niet verder had zien nijden en wel na haar dierbare naam een C Dat was meer dan vleesch en bloed konden verdragen iWal vroeg ik hevig is de voUc naam van de dame i Clorinda Colchicum zeide hij glimlachend als een gek Is dat met hef Toon mij die fotogravure schreeuwde ik woedend Hij haalde haar te voorschijn en hield mij die voor oogen Het was myn Clorinda I vervoerd hebben naar gemeld wordt zich naar Italië begeven Tot dekking van de proceskosten zal de fiscus thans op Déroulëde s landgoederen in Croissy en Langely beslag leggen en verknopen Do wet verbiedt de inzamelingen van het bedrag door oen openbare inschryving in de couranten en geheime ondersteuning van Déroulède schynt zjn vrienden tot nu toe niet geschikt voor te komen De Gaulois doet het voorstel op de veiling de goederen van Déroulède aan te koopen en ze aan diens ongehuwde zuster als oen eeregesehenk te overhandigen Hiervoor mag in t publiek gold worden ingezameld De vestingstraf aan Guérin opgelegd en die hy te Clairvaux zal ondergaan beperkt do vryheid van den veroordeelde doch dwingt hem niet tot arbeid Hy staat in vry verkeer met alle personen waarmede hjj dat wenscht Hy komt met gewone misdadigers niet in aanraking Zyn burgeriyke rechten zgn geschorst en ook een eventueel mandaat als afgevaardigde vervalt In plaats van Déronléde willen zyn partygenooten nadat diens broeder geweigerd heeft Coppeé of Lemaitre ia de Kamer brengen De lyst van de Ganlois voor een huldiging van Déroulède door een kunstvoorwerp sluit op den eersten dag met een ontvangst van 2669 francs Het vonnis wordt door de verschillende kranten al naar de kleur der organen besproken De Echo de Paris zegt Het vonnis is een afschuwoiyke rechtsverkrachting en by de aanstaande senaats verkiezing moet de publieke opinie dat uitspreken Cassagnac zegt in de Autorité De samenzwering was een leugen de verhandelingen waren een gruweiyke scherts de vonnissen zyn een smaad Dat alles zal op de hoofden dergenen neerkomen die dit weefsel hebben gesponnon ministers senatoren en afgevaardigden De publieke opinie hangt degenen aan de galg die haar voor eeriyke lieden hebben opgericht Cornély in de Figaro meent dat do bannelingen geen tien jaar buiten Frankryk zullen biyven doch spoedig door een amnestie weder de grenzen van hun vaderland zich zullen ontsluiten In do tweede helft van Februari zal do Senaat opnieuw als Hooggerechtshof optreden en over Marcel Habert en Lur Saluces indien by zich aanmeldt hebben recht te spreken Mi nheor donderde ik tegen hem Hoe durf u i lik begrijp tr niets van antwoordde Marigold die ondanks xich zelf verbleekte maar ats het zoover moet komen hoe durt u In de eerste opwinding van het oogenblik schold ik hem verrader zonder in het minst te weten wat ik er mee bedoelde en ik geloot dat ik hem verzocht om zich weg te scheren Had ik mijn eigen voorstel aangenomen en mij weg gescheerd dan zoude de toestand in zekere mate helderder zijn geworden maar hij hield grond en weigerde zich weg te scheren Mijnheer zeide ik zoo majestueus al ik kon maar niet zoo majestueus al 4 tk voelde ik heb Clorinda Colchicum sedert jaren hef gehad En ik zeide Mari old met waardigheid heb haar oinstreekb even lang hef geh id ij zagen elkaar sprakeloos aan en van den houten muur staarde ons de noodbttige naam Clorinda C aan Du3 beminnen wij beiden hetzelfde meisje Ja mijnheer dat doen wij Daarop keken wij clk iar weer sprakeloos aan Dat werd op den duur vermoeiend Een ploHolinge hartstocht welde bij mij op ik werd woedend op hem zooals hij daar m zijn mosterdgecl pak voor mij stond het zag er nog belachelijker uit dan ooit Ik wil de beapottelijkheid van dezen tocht niet voortzetten donderde ik S ot vol t