Goudsche Courant, dinsdag 9 januari 1900

4 r Griekenland en van Genna uit aan keizerin Frederik in haar villa in Noord Italié BINNENLAND Herhaaldelijk is al getracht door staatjes enz het publiek een denkbeeld te geven van de afstanden in Znid frika Het Hbl doet thans beter en geeft twee over elkander gedrukte kaartjes een van Europa en een van Zuid Alrika Waar beide op dezelfde schaal geteekend waren krggt raen op deze wijze een heldere voorstelling van de rensacbiige afstanden Beriyn is Pretoria en daartegen rukt men op van Barcelona Kaapstad Bologna Port Elizabeth Triest East Londen Weeiien Durban en men zou het ook graag doen van Warschau Lorenzo Marquez Van daar naar Mafeking is een afstand als van Warschau naar Munster by de Nederlandsche grens Ladysmith valt samen met Salzburg en Kimberley met Bern De Nederlandsche Emigratie Maatschappy De Voorzitter der Werkcommissie verzoekt ons mee te willen deelen dat wegens ongesteldheid van den Secretaris de vergadering van 6 dezer waarin bericht zou worden gedaan van de inschryvingen voorloopig is uitgesteld Inschryvingen gelieve men nog op de gewone wgze aan den Secretaris toe te zenden De veelvuldige correspondentie van personen dio zich aanbieden voor Znid Alrika kan eerst later worden behandeld Voor het oogenblik kan men volstaan met opgave van leeftyd vakkennis laatste werkkring middelen en referentiën In zake onze beide groote spoorwegmnatsehappyen kraken in de laatste maanden kwade noten Zoo wydt thans weer het Sociaal Weekblad ecnige artikelen aan het onderwerp Onze spoorwegen en onze onafhankeiykheid waarin het aantoont dat zoowel do H S M als de 8 S in hooge mate afhankeiyk zün van het buitenland ilet blad komt o a tot deze verontrustende conclnsies Onze beide maatschappyen lyden aan een onvoldoende toerusting Zy steunen voor een niet belangryk deel barer exploitatie op materieel van buitenlandsohe spoorwegen Dij is eene ongezonde toestand onder normale omstandigheden onder abnormale omstandigheden wordt die toestand zelfs gevaarlijk Die abnormale omstandigheden kennen wy gelukkig maar dan ook periodiek weerkeerend alleen in den vorm van feestdagen en dicht water Als onze spoorwegmaatschappyen eens geen leentje bnnr konden spelen by Pruisen zouden wy by open water en normaal reizigersvervoer op eens en dan voor langen tyd in een even onregelmatigen toestand verkeeren als in de donkere spoorwegdagen vóór Kerstmis 1899 Zoo onafhankeiyk is ons spoorweg vervoer dat als Pruisen ervoor bedankt ons meer wagens in huur te geven dan het van ons in huur ontvangt het ons heele spoorwegverkeer in de war stuuH Wellicht komt by de door Dr Schaepman aangekondigde interpellatie ook deze quaes SpoorweKverblndlngen Biet JOIIDA Wloterdienst 18 9 1900 ansmn en 1 October Tijd vaa Greenwich 0OCBA o TTIKDAM iM nn 9t 1049 ll li ll t li 1 1 ll iS I IG til 3 S6 t ii A ll 7 14 u ll Bi U 4i 11 81 18 8Ï 6 10 6 30 7 88 6 18 U buiba bl abl naktpr J H ll aa6 Spa L E I ih p 9 raam u la la Diua i 4 Alia Il n StJilMM Eito b MlUii Op tal Inlim nji laiMf Hasltic u Diud g uluealu ntaiWjMtM i E0TTEIIDAM 90BBA Tia Tau 11 80 11 18 11 7 11 86 11 86 11 18 88 40 68 lO lt 10 1 10 86 10 48 10 0 10 17 1 4Vt 4 40 4 50 4 67 6 i 4 6 10 11 4 0 4 14 I d Compagw ia W gmu Lil 11 64 lï ni Holluiilali loUuilali poa l Bilr appti ü U 1 A 1 I f H A A O 1 AUa 1 8 Uaa aln brt ja FatHrti p 4 1 t b 1 1 tmUii w rt fl 7 6 8 10 8 S9 9 18 8 11 811 K S C 8 41 8 48 8 1 4 1 01 1 0 1 18 1 8 1 8 1 30 1 48 8 41 4 16 4 41 18 46 fi o r t WHTiHBJvl ria aaa Hl 809S U l 1010 T11 0 10 8 8t O Am UV 1 3Ï8V oVl o V S ïru n W O t n r ViV rii o 9 i oïjo f i 8 0 9 18 10 9 46lu u 11 17 11 86 ll r9 1 30 4t S OO4 00 4 6 4 6 6 80 8 11 7 48 7 6 8 66 l 88 4 61 18 6 06 1 30 10 08 10 11 l tO 1 01 5 1 0 18 10 4 n 17 U 08 U S71 11 S 14 8 81 4 7 6 0 7 6 00 1 50 S 10P 8 9 8a 0 8 P BMlm Tar 1 I a Brwtoloi Ainrtaa nop ii Pfca nia I K r M 18 0 9 15 S ll 1 40 l ll 8 S TM ï 1 1 17 4 81 H T 4 8 16 888 18 45 l ie 1 01 H l 8 16 8 81 4 1 8 10 7 8 8 10 8 45 W 8 48 8 60 7 35 810 8 EO 811 10 00 11 80 It 611 080 8 41 8 80 8 46 6 0 86 7 80 8 15 1 00 7 17 7 84 8 18 9 09 9 34 11 18 10 18 11 61 l i l 14 8 81 4 17 4 18 6 47 7 5t 8 14 9 11 11 10 1 31 3 0 6 04 1 B 11 01 1 37 il OS 3 80 3 6 4 48 5 38 10 18 ll 6i 11 17 4 11 1 86 4 8 8 53 4 43 10 8 10 7 1 7 61 10 01 l l 16 11 10 Verspreide Berichten Frinkrue In alle stilte zijn Paul Déronlède en Andre Bollet eergistermorgen te 5 nnr per extra trein van Far s naar de Belgische grens gebracht Geen enkel incident had plaats Jnles Gnérin bljjlt voorlotpig opgesloten in de gevangenis de la Santé Indien Déronlède of Bnljet zich op Fransch grondgebied vertoonen voor hnn verbsnningst d om is knimen zjj veroordeeld worden tot gevangenisstraf voor minstens den tgd die nog moest verloopeu voor hun straf om vas en hoogstens het dubbele van dien tp Te St Etienne zgn de optochten van werkstakers verboden laurès is er aangekomen De stakende wevers hebben besloten aan minister president WaldeckHons sean te verzoeken als scheidsrechter in het geschil op te treden Bblqib Paul Déronlède is gistermorgen te Tonrnay aangekomen en te 3 uur in den namid dag doorgereisd naar Brussel De Kransche nationalistenleider scheen zeer terneergeslagen en vermoeid HJI verklaarde aan een reporter dat hy onmogeiyk het Belgische klimaat kan verdragen en dat h naar San Sebastian in Spanje zal vertrekken Het vonnis tot verbanning had hem zwaarder getroffen dan indien hy vestingstraf zon hebben gekregen omdat hy in het laatste geval tenminste in Frankrijk had kunnen blijven Hg beschouwt zjjn verbanning als iets vreeselyks Hjj meent dat er zeer veel tegenstand zal ziJn tegen zijn royeering nit het Legioen van Eer ïe halfzeven gisteravond vertrok Déronlède met zijtt znstt r en ziJn broeder naar Milaan vanwaar hiJ naar Spanje zal reizen Volgens Déroulède s broeder heeft menPanl in de kosten van het proces veroordeeld ora zyu vermogen te vernietigen doch zjn vrienden zullen een inschrijving voor hem openen tot dekking van de proceskosten Audré Buffet is gisteren eveneens te Brussel aangekomen waar hij logeert in het Hotel de Flandre doch niemand wil ontvanjjen In het vreemdolingenregister schreef hiJ in antwoord op de vraag waarheen hü zich begaf op de landloopery Binnenkort zal Biüfet den hertog van Orleans op het kasteel Woodhorton in Engeland gaan bezoeken Te Brussel is oen commissie gevormd tot vestiging van een socialistische universiteit in het Maison du Pouple waar in populaire cursussen de socialistische theorieën zullen worden verklaard alsmede de stellingen van Proudhon Lassalle Marxe a EMBliI ASD Op de stoomschepen van de South Easternand Chatham Company die tusschen Dover en Calais en tusschen Folkestone en Boulogne loepen zal het Marconi stelsel voor telegraphic zonder draad zoodanig worden toegepast dat die schepen voortdurend met het land in verbinding zullen biyven DniTSCHLASD Prins Heinrich van Pruisen zal op ziJn terugreis uit Oost Azië te Athene een bezoek brengen aan kroonprinses Sophia van a 7 10 Ï M 1 door 7 17 7 S4 7 41 a so 7 tO 8 1 0I X IHrccle M U Al CS B 8I ijg 45 10 11 11 18 n sB vi ooritrtioht ieuwerk rk Cpalle gUittiirduii M BotterdtmD F Rotterdam B AUi 7 81 1M 6 40 1 6 10 4 46 4 66 04 6 11 6 1 6 46 6 61 6 06 14 S IO 7 44 S 06 8 14 1 00 8 88 Sottaraam Beun Rotterdam D P otterdam M Oapolle NieuwerlMk Uoordrcobt S da w 10 1911 16 11 11 11 80 11 41 11 58 10 4 11 46 H 7 16 8 09 8 41 9 11 7 37 8 6 7 48 8 01 9 14 8 U7 8 86 y l 9 8 t 88 9 67 Gouda ïeTenhuiKD MoarkapellB SMtormmrZegwafil Voorburg llace 10 6 10 16 7 10 7 16 8 85 Hage 6 48 6 i 10 17 r10 8 l i lH Voorburg S 48 ZoeUrm l g t Oi tonh Mo 6 18 Inuila M 40 Il 11 11 00 4 1 01 14fl H fl 7 41 1 V0 p9 l 86 HttmoBltotKl Uaa 1 Uaa Ma 10 57 11 H 11 8 11 46 6 80 S 86 6 48 03 uouda Üudev Woerd Utraehi Ulrioai Woer lon Oud i Oouda M T 60 S 18 U 3I 7 4 1 88 8 6 9 3 10 14 10 61 8 81 8 4 9 10 10 16 10 88 38 T 111 411 8 17 8 66 7 63 5 15 53 1 r4 6 J0 7 0 81 5 60 9 17 7 17 Vi K OI ti 9 68 10 69 11 10 11 11 11 51 1 9 i tn tie in de Tweede Kamer aan de orde Overbodig zon het zeker allerminst zgn üemeiigfde Berichten Op 23 December werd van Alkmaar naar Dejft per post verzonden een aangeteekenden brief die na uitreiking aan den geadresseerde in plaats van bankbiljetten eenige stukken courantenpapier bleek te bevatten De justitie stelt een onderzoek in Halt Zaterdagmorgen by het uitrukken van een batterg veld artillerie te Utrecht werd aan den overweg der Staatsspoor op den Leidschen weg het paard van een korporaal door het geraas van een naderenden trein schichtig en sloeg op hol na te voren don korporaal zandruiter te hebben gemaakt Gelukkig kwam de commandant der battery op het denkbeeld om op t instinct van het paard te werken hy liet halt blazen En werkelgk t paard dat reeds tot aan de Stationsstraat gegaloppeerd was spitste op dit geluid de ooren en bleef staan Hierop werd het dier gegrepen De korporaal scheen zich blgkbaar ernstigbezeerd te hebben want hg werd terstondnaar het hospifeal vervoerd ü D Uit Mnnohen wordt het volgende gemeld By de hofbals is in den laatsteu tgd een misbruik ingeslopen dat door den prins regent zeer onaangenaam werd gevonden Het personeel van de hooge en hoogste heeren wist op een of andere wyzc toegangskaarten voor het holbiü te krijgen Deze biljetten gingen dan door schenking door verschillende handen en er werd ten slotte vooral in cafés met damesbediening een zeer winstgevende handel met de kaarten gedreven Soms werden voor een kaart zeer hooge prgzen gevraagd en gegeven Het gevolg er van was dat vaak bezoekers van een zeer twgfelachtig gehalte op hot b il verschenen Om dit eens voor al to voorkomen hebben de opperbofmaaarschalk en de opperkamerheer besloten dat voortaan de toegangskaarten op naam gesteld zullen worden Men deelt aan de Hdarl Ort uit Konstantinopel het volgende feit mede dat als e n uitvloeisel van den oorlog in Zuid Afrika zeker de aandacht verdient In de advertentie in het Bngelsche blad van Konstantinopel the Levant Herald waarin ter kennis van de Protestanten van de Schotsche Kerk wordt gebracht dat lederen Zondag een godsdienstoefening met prediking in de Fransch taal plaats heeft in de kapel der Nederlandsche legatie te Pera is thans het woord Dutch Nederiandsch weggelaten Men schgnt bevreest geweest te zyn dat de benaming Nederlandsche kapel of kapel der ïfederlandsche legatie Engelsche en Schotsche Protestanten zou weerhouden de godsdienltoefeningen bg te wonen ir 87 4 18 4 48 4 ib t i S 6 0 S 18 1 1 07 I U 1 88 4 08 4 16 4 04 4 11 4 87 4 l 8 1 B4 0t 1 66 1 06 89 1 6 1 4 l 8 08 1 09 1 8 imsalkawij S 4II 18 84 1 1 6 4 S li 7 17 t 66 r 16 6 07 18 5 81 81 6 65 8 14 3 46 4 18 81S 48 74i 10 9 43 10 I9 9 4 3 ll 4 H 8 47 10 81 10 48 10 6 l l 66 i in 7 1S 7 39 8 43 69 6 13 40 j 11 J1 7 H 1 V 7 58 9 1 10 00 10 34 I 10 64 9 4 Het 6 jarig zoontje van J Blom watermolenaar te Bergschenhoek aan het spelen zgnde in den watermolen van zgn collega J Scbotte klom in het spoorwiel terwgl de molen maalde met het ongelukkig gevolg dat het kind tusschen het spoorwiel en den muur be kneld raakte Vreeseiyk verminkt werd bet eruitgehaald en thuisgebracht waar het na een uur Igdena overleed Bg Bischweiler is Donderdag een D trein op een goederentrein geloopen De laatste wagen van den goederentreinwas een ketelwagen met spiritus die na debotsing dadelgk in brand stond en ook denpostwagen van den D trein aanstak Driepostbeambten werden gedood van het treinpersoneel werden er drie zwaar gekwetst De reizigers schgnen zich niet ernstig bezeerdte hebben Van Nieuw Guinea meldt de Mak Ct Met den stoomer Irahoff is naar Java voor herstel van gezondheid teruggekeerd de Europeesche werkbaas de heer Bonman gernimen tgd werkzaam geweest op Manokwarie Te Makassar loopt sinds een tweetal maanden rond de Arabische gezagvoerder van den gouverneqientsstoomer Resident Bonsbach evenals de heer Bonman aangetast door beri beri De vorige machinist van dat vaartuig is reeds gevallen als een slachtoffer van het Papooasche klimaat In October keerde met vele andere koelies van Manokwario terug de Temataansche timmerman Djoeraadie die slechts twee maanden werkzaam was geweest by den opbouw van het établissement van den controleur van Oosterzee Slechts korten tyd na zyn atakomst is gemelde timmerman naar betere gewesten verhuisd Zoo is het steeds geweest en zoo zal het voortdurend biyveu wanneer de zetel van den controleur ter noordkust van Nienw Gninea niet verlegd wordt Tevens bereikte ons hier het gerucht dat de heer van Oosterzee de overmoedige en brutale bejegening moede zich ten langen laatste genoodzaakt heeft gezien een Papoeasche kaïupong flink te tuchtigen Welke Papoeas het zgn geweest kan ik niet met zekerheid zeggen maar volgens algemeen gerucht zyn het de Soeroegers bg Ansoes die het gouvernement vroeger den oorlog hebben verklaard en nu op een zeer afdoende wyze hun zin hebben gehad 1 Verdronken De expediteur Richard KoniJte Meblis zond dezer dagen zgn 19jarigenkoetsier naar Armstadt naar een wagenmaker met twee jongen paarden om een gerepareerd rgtnig af te halen Op den terugweg is de jonge man met koets en paarden op een tot nog onverklaarbare wgze in een vgver bg Sieglitz geraakt en met paarden en al verdronken Na lang zoeken vond men eerst eenige dagen later het lyk van den koetsier de kadavers der paarden en de koets in den vyver In de Sumatra Ct leest men dat het willekeurig optreden van eenige hoofden van Znid Nias weer ergeriyke gevolgen heeft gehad Door het krachtdadig handelen van het bestuur is het gevaar echter bezworen 4 8 17 8 88 lO W 10 87 10 17 10 14 10 31 10 4U 10 66 7 86 8 08 S IO 8 17 8 86 S bO 11 46 11 64 X 8 18 8 10 08 10 16 10 18 SI 10 18 10 18 10 10 6 86 6 85 6 17 17 84 8 41 4T 8 13 fl lO 10 40 ll li 10 01 10 18 10 17 10 8 ViM 11 07 B MO Eenige lieden uit genoemde streek ontvluchtten hun land in een prauw om aan de afpersingen hunner hoofden te ontko men en zochten een goed heenkomen in de Boetoelanden Zy werden achtervolgd door de gewapende lieden nit Zuid Nias De civiele gezaghebber van Poeloe Telle en de controleurs van Aer Bangis en van 6oenoeng Sitolt kwamen de moordlustigen echter met 60 bajonetten tegemoet en rekenden hen in De bevolking van Poeloe Tello was echter ZÖ6 ongerust dat er mogelgk na vertrek van onze gewapenden andere bewgzen van bostilariteit van den kant der Zuid Niassers zonden komen dat ze den controleur van AarBangsis verzochten Mg eenigen tgd in hnn midden te blgven ▼ De hoofden van genoemd eiland moeten over het algemeen zeer wreedaardig optreden tegenover hun volk Straffen als verdrinking bet afkappen van ooren het verbranden der woningen en het zich toeëigenen der bezittingen van den schuldige zgn aan de orde van den dag Rechtszaken Voor de rechtbank te Rotterdam zal op Donderdag 11 Januari behandeld worden de zaak van Catharina van Vliegen oud 42 jaren zonder beroep weduwe van Jens Peter Stirensen geboren on wonende te Rotterdam thans gedetineerd in de strafgevangenis aldaar De aanklacht luidt als zoude zy te Rotterdam in de maand September 1897 na voorafhet plan beraamd te hebben Jens PeterSörensen van het leven te berooven opzettelgk met dat doel hem één of meermalen eene hoeveelheid vergif acidum arsenicosum hebbeu toegediend en doen of laten innemen ten gevolge waarvan geribcmde Jens PeterSórensen op 12 September 1897 is overleden in de maand Juni 1898 na vooraf het plan beraamd te hebben Mozes Samnel Cohen van het leven te berooven opzettelgk met dat doel hem één of meermalen eene hoeveelheid vergif acidum arsenicosum hebbentoegediend en doen of laten innemen tengevolge waarvan genoemde Mozes Samnel Cohen op 19 Juni 1898 is overleden in de maand Augustus 1898 na voorafhet plan beraamd te hebben Catharina Sórensen van het leven te berooven opzettelgk met dat doel haar eén of meermalen eene hoeveelheid vergif acidum arsenicosum hebben toegediend en doen of laten innemen ten gevolge waarvan genoemde CatharinaSórenson op 21 Augustus 1898 is overleden Er zyn 3 getuigen gedagvaard Verdediger mr E S Hollander STADSNIEUWS GOUDA 8 Januari 1900 Wg lezen in de Telegraaf het volgende zeker nit een W Indisch blad overgenomen bericht De heer Begeer directeur van het placer der Guyana Goud Placer Maatschappy is naar Europa vertrokken Het heengaan van den heer Begeer moet boofdzakelgk gezocht worden in kwesties met het werkvolk waarby naar hy beweert van wege het bestuur geen hulp noch steun zon zyn gegeven Naar wy vernemen is dit niet geheel juist Wel is de heer Begeer naar het vaderland teruggekeerd maar hg lag de reden neer in de onvoldoende werkkrachten waardoor niet de resultaten verkregen werden welke verwacht konden worden indien hg in dat opzicht meer steun van het bestuur gekregen had De heer Begeer die thans hier ter stede vertoeft moet voornemens zgn eerlang voor andere rekening een expeditie mede te maken in Suriname ter exploratie van nog niet ontgonnen terreinen De le Iuitenant J A Leers van het 7e reg inf te Hoorn wordt 15 dezer ontheven van zgne detacheering hy de uormaalscbietBchool te s Qravenhage en keert naar zjjn korps terng De afd Gouda van den Nederlandschen Bond van oud onder offleren vierde gisterenavond het 7 jarig bestaan der afdeeling op de bovenzaal van het Café Het Schaakbord Deze gezellige byeenkomst werd behalve door de leden met hunne dames nog bggewoond door een zeer groot aantal invites De zaal was bgna te klein om de aanwezigen te bevatten velen moesten zich met een staanplaats tevreden stellen De voorzitter de heer Th J Droste opende de byeenkomst en deed eenige mededeelingen waaruit men kon hoeren dat de Ned Bond van oud onder officieren gunstig werkte De blgspelen Mguheer Doorn de ongeluksvogel en Eens gekocht biyft gekocht werden op uitmuntende wyze weergegeven De dame en de heeren die daaraan me dewerkten hebben het publiek op ondubbelzinnige wgze aan zich verplicht Do voordracht de Vredes Conferentie werd zeer goed voorgedragen Persooniyke Dienstplicht eveneens een voordracht werd door de rgl vertolkers meesterlgk weerge geven Het glanspnnt van den avond was de voordracht Boer en Brit Toen de Brit ten tooneele verscheen en het Engelsch volkslied aanhief werd hy uitgefloten niet omdat hg zgn rol niet goed vertolkte maar omdat hy een brit voorstelde en die zyn tegenwoordig niet gewild De Boer daarentegen werd by zyn optreden met applaus begroet toen hg het volkslied der Transvalers aanhief werd dit door de meesten medegezongen Het geheel werd opgeluisterd door oen gezelschap jonge muzikanten die zich daarvoor disponibel hadden gesteld de solonnmmers werden goed uitgevoerd Wg wenschen de afd Gouda geluk met het slagen dezer byeenkomst en hopen dat de afd op den ingeslagen weg moge voortgaan De actrice en de acteurs brengen wy gaarne hulde voor hun onverHeterlgk spel ScHooNiiovKs Alhier is eene coöperatieve broodbakkeryvereeniging Helpmekaar opgericht die reeds zeer veel leden telt Het bestuur bestaat uit 9 leden Een gebouw dat zeer geschikt is om tot bakkerg te worden ingericht is reeds aangekocht ISECIL A lv£Z DB MMlim m T 4NT LI S De drinkbeker voor de lippen te hebben en zgn dorst niet te kunnen lesschen de spgzen voor zich op de tafel te hebben staan en er zich niet van te kunnen bedienen is dit geen trcnrige zaakP Zulks heeft ook voor eenigen tgd plaats gehad in Nederland in het door het reizend pnbliek om zgue uiterste zindelgkheid zoo bekende dorpje Broek in Waterland wy hadden vernomen dat een aldaar woonachtig persoon de heer L Piekhaar kleermaker van zyn beroep dc e marteling ook doorstaan had Wy zonden er onze verslaggever lieon welke het gelukte het adres van genoemde persoon te üekomen door de bereidwilligheid van den heer Postdirecteur aldaar Nadat hg het doel van zyn bezoek aan den heer Piekhaar had medegedeeld verklaarde ZEd dat hg meer dan 4 A 5 jaar lydende was geweest imn maagzuur de eetlust ontbrak hem niet maar hg kon niets verdragen de lekkerste spgzen walgden hem tegen en eene alsemeene verzwakking was er het gevolg van en bggevolg vreesde hy Volgens ingezonden portret zyn werk te moeten staken Het bloed was arm geworden en niet meer voldoende deze algemeene zwakte die zich van hem had meester gemaakt te bestryden Hevige hoofdpyn en slapeloosheid voltooiden zgn Igden Alles had hg reeds aangewend doch niets mocht baten tot dat hg in het Rotterdamsch Dagblad de wondervolle genezingen gelezen had door de Pink Pillen van Dr Williams Na t gebrnik van 2 doozen zoo verklaart hg aan onzen verslaggever ben ik een ander mensch geworden ik eet met graagte t maagzuur is verdwenen en mgn slaap is verkwikkend Uit dankbaarheid heb ik myn portret naar Pargs gezonden en ik machtig tot publiceeren als men het verlangt eivmet genoegen geven wg eene afbeelding hiervan Men zag de vreugde zjner genezing op zg n gelaat verhaalt ons onze verslaggever en aan wien hg tevens aanbevool zgne dankbaarheid nogmaals over te brengen In al de verschynselen van verzwakking ten gevobe de verarming van het bloed welke dikwgls bloedarmoede bleekzucbt slechte spysvertering oorsuizingen en duizelingen veroorzaakt handelen de Pink Pillen van Dr Williams op werkdadige wöze zoowel bg de vrouwen als bg de mannen Hergeven kracht aan den grgsaard en zgn zeer werkdadig voor de kinderen in gevallen van beenziekte en St Vitusdans Prgs f 1 70 de doos f 9 per 6 doozen Verkrggbaar bjj J H I Snabilié Steiger 27 Rotterdam eenig depothouder voor Nederland en alle apotheken Franco toezending tegen Ook echt verkrygbaar voor Gouda en omstreken bj Wolff Co Westhaven 198 VERSCHEIDENHEID Een marktpraatje over volkstelling Beminde burgers Jaapie voel zich vandaag een heele meneer Van Ouwejaars avond al af Ik ben staatsburger en ik ben in tel dat wéét ik non pas I De Bocialiste zegge dat de mindere man door de grootheid niet geteld wordt maar da s nie waar hoor je De schoenpoetser is net zoo goed in tel als de hoogste meneer as een ekspiteur van de pelitie zelfs Ja ja Op Onwejaarsdag kreeg ik netjes van t stadhuis een hoopie kaarte thuis Zestien blauwe en groene en witte en oranje weet ik veel wat kleuren og meer Nog zestien d rbg en t was een heel kaartspul geweest Wat motten ze nou weer van me f zeg ik tegen me vrouw Weet ik veel zoit ze een heeleboel Hoeveel kinderen dat je heb en hoeveel ramen en of je hg staat of stad in positie bent en waar je ben geboren en of je vannacht thuis ben Of ik vannacht thuis ben zeg ik o dan is het van de middernachtszending Die wille stiekum achter de waarheid komme Wat motte die van myn ben ik niet altyd fatsoenlgk thuis bg me vrouw as kniet op reis bon met me gestole koopwaar Want gestole heb ik de boel beminde burgers anders kou ik niet zoo goedkoop wezo Ze vrage ook waar je was as je nietthuis ben zeit me vrouw Dan IS t van de politie zeg ik Diewillen weten waar ik mgn boel s nachtsgèp Nou dat zeg ik tóch niet want asze dot wiste zou k te veel concurrentiehebbe Ja maar ze vragen óók of Maupie i vannach thuis was Maupie zeg ik dat schaap van drie maande me jongste waar zou die anderskenne uithange dan thuis V Maar ze vrage ook of Maupie at getrouwd IS eii kinderen heit zeit me vronw Wat nou zeg ik een schaap vanelf weke getrouwd Met kinderen Dun is t een studeutemop Gooi mo dan die kftarte maar in t vunr Lees dan eerst eftetjes zeit mevrouw In t vuur daar kè je altgd nogtoe komme Nou ik nam de kaarte ik heb zu geschud en ik heb ze op tafel uitgelegd Ze ware allenianl eender maar de jongentjes hadden een andere kleur dan do uieisies Een jongentje was blauw en een ineisie was wit en ine ouwe grootmoeder van Amsterdam was oranje Ik was blauw As k de vragen niet opgaf stond er in zou ik veertien dage de kast ingaan Nou wat zou ik doen f Ik heb een pen genime en een fleschie keizerinkt en ik ben gaan schrgve As ie staatsburgci ben mot je wat voor je vaderland overhebbo De I oningin en de hoofdcommissaris motte ook d r lui kaarte invulle ze geve niemand pardon we motte allemaal geteld worde Maar t is een kouwe drukte hoor Van al me kindertjes heb k motte verklare dat ze niet getrouwd waren en dat ze geboortig waren uit de stad van Amsterdam Ik hoop da ze nou maar een subsidie geven voor elk kind want ik heb dan toch met mgn geringe krachte meegewerkt dat bet land veel burgers kreeg Dertien stuks en zeven dood dat zgn er twintig in t geheel voor mgn portie Zestien van die kaarte ze noeme het tenminste kaarte want het ware eigenlgk anplakborde heb ik zltte volschrgve Vier uur ben ik bezig geweest ja je gaat dan toch liever niet voor veertien dage de doos in Ik most zegge dat ik het hoofd ben en daar had me vronw op tege want die is van de vrouwe tentoonstelling en die zeit dat zy net zoo goed het hoofd is Heb ik dus om haar plezier te doen op haar kaart hoofd no 2 gezet maar dat wou de meneer ven de tolling niet Die heeft gezegd dat de heele boel niet deugde en dat ik niet goed had ingevuld en dat ik de meissies en de jongens op verkeerde kaarten had geschreven zoo n telmossel I Nou ja hou jy er de tel maar is in Ik heb de kaarte genome zooals ze voor de hand lagge maar dat vond die meneer niet goed en die heeft toen bg me in t portaal de boel overgeschreve Non hg liever dan ik Is me dat een last met die telling Hoe de lui die niet leze en schrgve kunne t m gelapt hebbe mag Joost wete Jaapie weet et niet Met die kaarte ook Had een besteller gestuurd en gevraagd met z n boevele ben jullie en dat in een boekie opgenoteerd dan was t in orde geweest Zoo tel ik me geld en me siypsteene ook en ik ben nog nooit een cent te kort gekomme Telle is telle een twee drie vier vgf zoo doet Bartje et en wist die veel van kaarde Non da s tot daarantoe maar as de bhrgemeester met al die kaarte de tel nietkwytraakt geef ik hier al me slgpsteene present En wat kan ze die rame schele P Ik heb er twee Wat een geluk dat ik niet in t postkantoor woon waar ze niks anders as rame hebben dan had k nog op m n tel gemotte om is de Engelsche tellegraaf niet iniver Da s een tel die liegt of t gedrukt is WUlem Tel was een brave man die schootz n kindere appels van d r hoofd en liet derest zitten Maar ik zal met al dat getelme vertellen En vertellen mot ik julliebeminde burgers dat laapie de tel niet iskwgtgeraakt met al dat getel en dat ie eennieuwe voorraad steene het buitgemaakt Eyk maar is hier In den bitter konden nacht van 14 December is volgens het blad Arm Friesland in een der krotten waaruit het armoedige gehucht Metz in Lemsterland bestaat de vronw van een arbeider van honger en gebrek gestorven Niettegenstaande bun armoede groot was hielden de menschen zich voor de buren nog goed maar den 9n liet de moeder toch aan een der armvoogden onderstand vragen Deze antwoordde echter dat hg dien niet op eigen gezag kon geven en vyf dagen later was de vrouw dopd doodgehongerd De buren vonden niets in de woning geen eten geen turf geen kleeren zelfs de zes kinderen hadden geen hemd aan En toen zg omdat de armvoogden nóg niet aan de ellende geloofden en slechts f S zonden voor de begrafenis wat eten en brandstof brachten weigerde de man nóg eerst iets aan te nemen Eindeiyk kwamen arnivoogden toen zelven kyken en toen werd onderstand verstrekt DAMES en HEEREN PARAPLUIES A van OS A2 Kleiweg E 73 GOUDA ütMirs vait liiislenliiiu Vtkn Slotkrs 81 H L 9S loof 88 8 JANUARI tJiDiELANU Ci rt JHii W 8 81 8 981 SHll 88U i 66 v 101 67 91 l 8 l 100 84 90 91 ir 486 dltii lh ill r 8 flÏM duo ditu 8 H N ija U I Oou 1 1881 984 Itaui 11 nkr int 881 81 6 OoiTEKa Obl U I apier ISfl F U iu td orl8 8 6 PoaTU Al O I mut ooupoD 8 liln lio Kt 8 67 aufLAKn Obl Binnenl 1894 41 dio OKOoai Isso 4 duo bil Rulha 1889 4 d to bg Hop 18B9 90 4 d to iu Koiid lean 18S8 6 flito dito dltu 18 4 6 ÜPAHja FariH l Mbul I 18S1 4 Tti Iiu Qeiir Oiiuv laan 1890 4 Ga iKflnmg u rif D li o leeoin aano C üoiDlPR a p oblg 189 Uliioo üb LSoh 1890 Beni zuaLA Obl 4 onlit p 1881 AwTiaOAH Obhgatiaii 1895 3 VoTTlEOAM Sbd laeu 1894 8 NlD N Afr Hind aand Arendsb Tab Uy CerliSi tao DaliMaatMbanpij dito 1 Am Uvpotheekb paodbr 41 1 Nad Handalmaatash dito I64 118 llOV 90 19 186V ir 65 Hl N W Pao Hjp b paadbr 8 91 RotL Hy otheekb pindi r 4i Utr Hrpothaakb dito 4 OoiTiNR o t HoDg bank aan I RcaL Hypotheiikbauk paudb 5 AMlmlXA Equ bjrpoth pan ib 4 Haiw L O Pr Li u itn f ID Holl U 8po rw Mg aiind Ug tntEipl T St Spw aaad Ned Ihd Spoorwegra aand Nad Znid Afl 8pin aand dito dito dito 1891 dilo 6 ITAUI Spoor 1887 8 A Eobl 8j 18 n l Zuid Hal Spi my A U i b 8 PaLfs Wariohau Woenen aand BoiL Or Rnu 8p U ij obl 4 Baltiaoba dito aand Faitowa dito aand 6 Iwane Dombr dito i 6 Kunk Ch ktow Sp kap luil 4 dito dito obliL 4 Amiuia On fan Bp H j M 6 1 UV Chick Nortb W pr C T a nl Hit dito Win at I otar obl 7 UI Danrer II Rio Gr Spm eert T a 68 Illinoia Oentral H iu rtoud 4 10 LouiiT fc Na h llli Oort r aan 1 74 Heii o N Spw M la hvp 8 104 Mi Kinia 1 4pCt prat aand 87 N Tork Oni i o II Wen aaud 16 Fvnn dto Ohio ohhg 8 Oregon Calif Ui byp in Koud 6 8t Paul Min i k Maoit ob i 0 t4r 108 lOt 9D 100 117 117 I 101 84 IV Bn Pae Hoof Hu ob ig 8 48 i dito dito Lino Col Ie hjrp 0 6 Canada Can 8oulh Cliort r aau Tu 0 Rallw k Na la h d e O Ani tard Omntbu U j aand Bolteid Tramve Haai and Nlo 8Ud AuMterdam aand 1 Rtad Bo tardnm aand 8 Buau Stad Ant erpen 1887 1 B ad Bruiiel 1888 Hom Tbeiia Be ullr G KlHh 4 Ojann SbiaUlaooig I8 0 6 K K Oost B Cr 18808 SiiM Slail Madrid 8 1888 Nu V r B i ATb BpMLoart