Goudsche Courant, dinsdag 9 januari 1900

i o 8089 itiari Woensdag 10 Janiiari 1000 38s e Jaargang mmm mium MeuwS en Advertentieblad rOor Gouda en Omstreken Telefoon Ko M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 AfcondBriijke Nommers VTJF CENTEN TeMoM No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer I Centen Groote letters worden berekendn ar plaatsruimte i Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd mam costümbs Zoowel voor Dames a s Kinderen Blousen Japonslolfeii IN KitIJku in groote verscheidenheid billgke prgzen il SAMSOM Veemarkt te Rotterdam Maandag 8 Januari 1900 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor i kwaliteit 33 ae kwal 31 3e kwaliteit 37 cent per half K ilo Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 30 ade kwaliteit aS 3de kwaliteit 35 cent per halt Kilo Vette Varkens goede aanvoer ie kwal iv j e kw 16 3e kw IsVa cent de halve Kilo weinig aangevoerd Schapen en Lammeren redelijk aangevoerd Oe handel was m vet Vee vette Kalveren enBcha en en Lammeren prij houdend Varkens traag ADVERTENTIEN Heden overleed tot ons aller diepe droefheid onze geliefde Vader Behuwd örooten Overgrootvader de Heer GKitmiis mwm m im in don ouderdom van ruim 9li jaar Uit aller naam G W DK JONU Gouda 7 Januari 190 Biykons akte i Januari 1900 voor Notaris J KOEMAN te Haastkbcht verleden la door do Heeren K0KNE1 IS POLDERMAN en KLAAS I ETIT kooplieden te Gouda tot voorzetting der zaken sedert jaren door hen gedreven aangegaan eeoe Veiinootscliap ten doel hebhendo het honden van een Confer lil JUiidntU met daaraan verbonden handel in oeilermi uniii wntit en hetgeen verder mot gonieensrhapi Olijk overleg zal worden goedgevonden De Vennootschap if gevobtigd te Gouda en wordt gedreven onder de firma Polderman en Petit Zü is aangegaan Jnniiarl lUOOvoor onbepaalden tU 1 Ieder vennoot heeft het recht de Vennootschap b j het einde van ieder jaar te doen eindigen mits zgu medevennoot daarvan minstens zes maanden te voren kennis gevende Elk der vennooten is bevoegd de firma der Vennootschap te teekenen en de Vennootschap te verbinden doch uitsluitend in zaken tot haar doel betrekking hebbende terwijl voor het aangaan van borgtochten en het opnemen van golden altyd de medewerking van beido vennooten wordt vereischt Namens partijen J KOEMAN Notaris GEVRAAGD met half Febrnari in een klein gezin eene DllilVSTBOnB knunonde koken en flink werken En eeno eenvoudige Kinder Tweedemeid boven de 26 jaar Beide van goede getuigen voorzien en I G Adres Mevrouw N vas db VORM U Stielljesstraat R ottebuam EIRSTE NfiDERL NDSGHE RIJWIELFABRIEK Directeur B BÜRQKRS Di VENTER Uoder zonder rem en schermen f 87 50 Model A met 0 Model J 110 Model AA 120 Model AAA J LDXE RIJWIEL 160 6EW0NE AOATENES 156 LüXE ACATiuNE 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prijzen f 6 hooger VeitegeDWOordiger J C DEHlilTEK Goiiil i Thierry s Wonderbalsem in de geheels wereld bekend en geroemd Onovertroffen middel tegen alle Horêl l oiig i eeer naagxtkteu enz Inwendig zoowel als ook uitwendig in bijna alle ziektegevallen met goed gevolg aan te wenden Prijs per flacon t 1 per post 11 15 rn rhieny s Wonderzalf bezit een alsnog ongekende geneeskracht en heilzame werking Maakt meestal elke pijnl jke en gevaarlijke opeiatio geheel overbodig Met deze zalf werd een Ja r ouA voor ongeneeêlljk j ehOMteH Aeeii evieel en onlangs een bijna 22Ja l kaitkeriydeu geuemeu Brengt genezing en verzachting der pijnen bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prijs per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Dfpót voor Nederland Apotheker IIEmil i§IAI UERlS Rukln 8 Auisterdaiii Waar geen depot ih bestelle men direct aan die Sehntxenapotheke den A XHLEBUY In Preyrada bei KolUtuch Oegterreieh Gelieve prospectus te ooibleden bij het lentrajI DepAt Sanders Uokio 8 Amsterdam JW i l l W i m i i Door OenCMh Itemeen Mnbcvolen Tl Met Eerc IHplotna en Ooud Bekroonde PRACPARATEN VAN éM C lllt1fl I glfAPhp meest krachtige en versterkende KINA WIJN tegen zwakte ygmalC l Cll Ei Ic l C 3 C30 vo f i versterkend aangenaam van smaak voor dagehjksch geb uik 1 vooral voor kinderen zwakken en klierachtige gestellen recr aan te be veleii AK geneeskraohtige drank bij stoornissen der spijsverteringsorganen en diarrhée ook voor zuigelingen en kleine kinderen Prijs per bus a y Kgr 1 70 i i Kgr 0 90 4 Kgr 0 50 CbemlBcb M AllrcillL kr Speciaal voor Kindervoeding m bussen ji Kgr ƒ 0 00 zuivere lTtC vaUlft CI j q q y j i s y AcfVitnSI f iofai pff I f1 rooUen eener hahe Cigarette i voldoende ter bestni ding van de hevigste aanvallen van Asthma etc Indoosjes a 0 80 en ƒ O BO Tamarinde Rnnhnn ruit purgatiep tegen verstopping Aam beien Mlgraine Congestiesetc vooralookalslaxans voor kinderen bewijun de Tamarinde Ëonbons van KRAEPE lEN h HOLM belangrijke diensten dasr de vorm voor het kind begeerlijk en de sniaiU aangenaam is Prijs per doosje 0 90 en O BO GglmiJllf I SIC ÏIIAC algemeen erkend als het BESTE huismiddel aaUIICa j Hoest Verkoudheid en KeelpUn het is een slUmoplossen i en verzachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend m Q fleschjes v rkrljgbaar Frjjs 0 0 per flcsch je fff FraeparalfM fan KRA PELIEN HOLH te Zeist ct n allen roormei wan ett fuelle maarop O Maant en Mntutteekrttinff e rei Arl ffbaar bij d mewtie Hpoihtter e rofitlen KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Ayy Prijsraadsel Irsvaalaii Deze letters naar beliooren geplaatst vormen de naam van een land waarover dezer dagen zeer veel en met roem wordt gesproken leder die ons de oplossing inzendt mei bffeoegtug van t3 cl per poêlwlêtel ui 5 ets postzegels ontvangt postkeerend een Hon der Kertte f f ei lfofer gel eel gebaseerd en werkend op de Nederl Staatsloterij waardoor bedrog en uitstel onmogelijk De Bons moeten in de thans loopende Staatsloterij uitkomen met prijzen van f lOO 1 0 f 30 t 9 t fO 1 ttt I 10 I 6 f t enz enz De eerste 100 inzenders ontvangen bovendien geheel gratis een prachtig Malouicbeurkaleuiter voor 1900 Zendt das benevens oplossing prijsraadsel spoedig 25 ets voor f HoH iederen Bon meer IS etM p tt r Hout f p postwissel aan het Hooldk der EERSTE AMST GELDLOTEKIJ AuBTERDAM 2e Jan Steenstr 40 iS o o k s fid sr Ï ics vv ia isri3 iTiDE ii j i Eisr Kort overalcht ooier FrUBOouraot SHEERIES Palo en öold 4 Dry van ai I 16 50 per 12 fless ROODE ea WITTE POETWIJNEN 1 12 MADERA S droog en ïoet 18 12 9 MM u o a a VERMOUTH U Turin 1 50 flesch o i a o o A BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC I 1 76 l 2 26 i 2 75 1 3 25 i S 75 en 6 SCOTCH WHISKY 2 26 Per n Per Ank 45 Fl I a S LISTRAC i 0 66 Nto t 27 76 jj 3 CHATEAU VALROSE 0 75 31 St ESTEPHE 0 86 36 p i St EMILION 1894 1 2 ► 2 PAUILLAC 1893 1 25 53 gig o e I GRAVES g SAUTERNE 1 42 og S ZELTINGER Moezel 0 90 37 60 g BOURGOGNE 1 10 47 a De Jesschen zijn in de prOzenbegrepen en worden i 3 ets per stok teruggenomen Bij elke hoeveelheid verkr gbaar bij Ue Orioa T CREBAf GoiidA AANBESTEDING De ondergeteekende zal op VRIJDAG 19 JANUARI a s des middags nur in het Koffiehuis VAN ZESSEN te Schoonhoven voor rekening van de Firma Gebroeders SCHENK publiek en in massa uitbesteden Het bouwen van een PAKHUIS groot 9 X 18 Meter üj een terrein te Schoonhoven Het bestek met de teekening liggen van af 10 Januari a s in voornoemd Kolflehals ter visie op dien datum is het bestek met éèn teekening k i 0 60 te verkregen bg de Boekhandelaren S W N van NOOTEN Inlichtingen dienaangaande te verkrijgen bij L F REDEKER Architect Schoonhoven 6 Jan 1900 Kon ware Schal vuor de ongelukkige slucbtofiera iler Zeltbetlekkijit Onanie en gehe me litspattingen i et beroomde werk Z Dr Kitaus FXFBEWAItlVC Hollai diche aitj a o niet 27 afb Prn 2 gulden teder die aan de vorachnkkel ke gevolgen vau deze ondeugd hjdt moet het lezen de oprechte leermg Jkhel eoft redt janrlyks duueud van een zekpren dood Te verkrygen bfl het VeriHgs Magaziu t l eipzig Neumarkt 34 frnnco tegen inzending van het l e iag ook lil I oBtzegols en in eiken boekhandel in Flnllaod EANSCHE STOOMVEEVEEIJ 6ht iiMsrti W KNCl i rJ il OlM EMlËlliËlt W t raitfhaüe Itotterd tm ipbrvöuurl door A M den Koning der Belgen Ilould lepöt Toor UOUDA de Heer A VAN IS Az specialiteit voor het stoomen en verren van alle Heerenen 1 amesgarderoben aleook alle Kindergoedereo Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantelB veeron bont enz Oordynen tatelklueden enz worden naar du nieuwste en laatste methode geverfd Alle goedereu hetzjl gestoomd oi geverfü worden onachadelflk voor de gezondceïd volgen H itaal bewerkt PAxuja 0RAMI3S HAQASINS DU Prjntemps NOU VEAU TÉS Wij verzoeken de Dames die ons geUlus treeid raodealbnm voor het Wlntenetnoen nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan Ml JDLESJALUZOT C Paris Hetzelve wordt dan omgaand gratia en franco toegezonden Bestellingen van aJ 25 francs vrij van alle kosten aan linis met S verhooging Iteëxpedilie kantoor te lUzenditl N B l i Hrt b iu ollKh delyluM en iS nukkalykna potttmhldel tooc Heerw fi jH ea vooral dunutn KlndwKbMnwarlL 1 1 is de Appreluur van C N MUIIV t C nP Berlin Biutll Str 14 Man lalte oeil flt v op naam en fabdakaraerk Varkrnlaar hy Haafaa WhiktUw ln aaaawart iataB arla Harvaaa aBl flBaaraal Oaaat by W Sar aMa 4raba GooDA Druk van A BRINKMAN 4 Zm Builenlandsch Overzichi De bladen bevatten een telegram uit het kamp bij Frere gedagteekend van G Jan te 2 u namiddag De geheele divisie van generaal Clery rukte uit het kamp op om Colenso aan te vallen De aanval werd langzaam voorbereid Te 4 30 nam rukten de Éugelsche veldstukken in het centmm op en begonnen de stellingen der Boeren te beschieten van bet vlakke land tnsschen Hlangwane en het ort Wylie Te 5 30 nam ritjcten de Engelschen nog steeds voornit en hadden zij een punt dicht bj de brug te Colenso bereikt De 4 7 inches marine kanonnen en de veldstukken wierpen voortdurend granaten in de loopgraven der BMren langs de rivier en in het Iront De Boeren beantwoordden het VBur niet Eeihlater telegram meldt dat de Boeren bij Laafsmith de verdedigingstroepen zoo dicht genaderd waren dat de Gordon Highlanders en het Manchesterregiment hen met de bajonet moesten terugdrijven Generaal White heelt later nog uitLadysmith geheliographeerd van 7 Januari 2 uur namiddag Er word een aanval begonnen op mijn atelling hoofdzakelfk op Caesar s kamp en Wagenheuvel vlak bg dit kamp De vijand waa eer lalrijk en zette den aanval met 4en grootsten mood en de grootste geestkracht door Eenige van onze verschansingen op Wagenheuvel werden driemaal door den vijand genomen en door ons hernomen De vijand had een psnt van onze stelling den geheelen dag bezet maar toen de duisternis was gevallen werden zij juist onder een zwareu regen door de Devonchires onder bbvol van kolonel Park met groeten heldenmoed door een bajonetaanval uit dit punt verdreven Kolonel Hamilton voerde het bevel op Wagenheuvel en bewees schitterende diensten de troepen hebben oen zeer zwaren dag g had maar hielden zich uitstekend Zü waren in de wolken over den dienst dien zij der Koningin hebben bewezen De v and werd overal teruggeslagen met eer zware verliezen die veel grooter zijn dan mgn verliezen welke zoodra de lijsten gereed zijn gemeld zullen worden ftet vierde Duitsche schip thans weder een maUboot Van de Duitsche Oost Alrika lijn is door de Engelschen buit gemaakt en naar Durban gesleept Het is het Bijksposischip Herzog dat de Nederlandsche en Belgische ambulances aan boord heeft De Nederlandsche regeering heeft onmid FEVILLE IOX JnUDWi Vrij naar het Engeleoh 30 En al had je gewild dan zou ik het nog niet doen lei hij op afgemeten toon ik weet niet of die toon afgemeten was maar bet klinkt goed voor die gelegenheid Ik ga onmiddellijk naar Londen terug zeide ik Daarop werd hij woedend en riep zonder iets afgemctana Ik kan hier niet worden achtergelaten met een gebrekkig rijwiel dat door twee menschen moet bereden worden Ik riep ora mijn rekening en sloeg er geen Md t op rik spreek tot u I brulde hij Dat weet ik wel zeide ik en deelde de rekening in twee helften waarvan ik er een aan het dienstmeisje gaf Alles goed en wel Underside maar ik wil tOO niet hier worden gelaten Ik vroeg naar den naasten weg naar het station Maar ik wil niet Underside I Het scheen dat er vier mijl verder een station wa en kans op een trein naar Londen over twee uur dellijk stappen gedaan bü de Engelsche regeering om voor de ambulance vrijen doortocht te verzekeren naar Pretoria Uaar de stemming in Duitschland die toeh al zeer woest was door de beslagleggingen op de andere booten is door dit teit nog ernstiger geworden In ziJn weekoverzicht in het Berl Tageblatt zegt Arthur Lavyssohn Het moet als vaststaande worden aangenomen dat neutrale schepen met lading bestemd voor een neutrale haven niet door de vloot eener oorlogvoerende mogendheid kunnen worden in beslag genomen en dit geval doet zich hier voor Juist juichte men in Engeland wijl het gelukt was in vriendschappelijke betrekking te komen tot het Duitsche Rijk En inderdaad waren iu de Duitsche staatkunde voor kortentyd onweerlegbare bewijzen van vriendschappelijke gezindheid voor Engeland op te merken Wanneer men nu toch overging tot een maatregel die den Daitachen handel in OostAlrika volkomen moest belemmeren is dit slechts te verklaren door een gewilden alkeur van die vriendschappelijke verhouding En de grond voor dit brutale optreden kan slechts zijn een poging om door het gewelddadig toonen der Engelsche overmacht t r zee het verlies aan militair prestige te vergoeden dat de ongelukkige strüd in m i Afrika Engeland heeit toegebracht Het bind noemt echter dit optreden en nieuw bewfls van Engeland kortzichtigheid die alle regeeringsdaden van Engeland kenmerkt Want het volhouden van deze houding kan slechts leiden tot een Europeeschc coalitie waarvan de gevolgen voor Engeland in Azië Indië China en Egypte niet op zich zullen laten wachten De Duitsche pers eischt thans nu ook de Herzog met beslag is belegd dat de Duitsche Regeering thans een krachtiger toon zal aanslaan opdat iu Engeland duidelijk worde dat Duitschland geen beleedigingen meer zal dulden Indien Engeland voornemens is met internationale onafhankeiykheden tegen Duitschland op te treden dan moet Engeland begrijpen dat Duitschland niet zal opzien tegen een politieke combinatie die door Engeland zeker niet wordt gewenscht zooals de Kreui Ztg het noemt Dit is een duidelijke zinspeling op de mogelijkheid van een DnitschFransch Rnssische coalatie tegen Engeland Balfonr hield gister te Manchester een redevoering Hg gal een overzicht van de gebeurtenissen die aan den oorlog voor Ik zeg dat ik met wd Underside Ik zette mijn hoed op en hep weg in den regen Ware ik een oogenblik langer gebleven dan zou ik hem te lijf zijn gegaan Het was de naargeestigste tocht onder de naargeestigste omstandigheden Het zoogenaamde station was ete konijnenhok met een koppigen portier die nietsWan treinen alwist en mijn Itaartje eerst moest bchrijven Er was zoo weinig vraag naar dat het niet de moeite waard was om ze te laten drukken Hij was langzaam met de pen en zuchtte erbij alaot hij aardappelen rooide Toen ik mijn kaartje had kroop ik onder het kontjnhok om tegen den regen beschut te zijn en overlegde wat mij te doen stond Ik zou naar de stad gaan mij verkleeden en aan Clorinda aan de mijne niet aan de zijne formeel mijn hand mijn hart en mijn have aanbieden voordat hij in Londen kon aankomen behtst met d n tandem met gescheurden band Op dat oogenblik trof mij een geluid dat ik nu kende Het was geen wilde eend het was de gescheurde band Marigold had hetzelfde plan opgevat als ik het moest een wedloop worden tusschen hem en mij om Clorinda a hand Ik keek op uit mijn hok Over de vkkte van die moerassen gleed het treurigste dat ik ooit zag Marigold in zijn Fransche mosterdgeel pak doorweekt als pap werkend op zijn dubbel rijwiel met gescheurden band die de naargeestige muziek deed hooren Er was n g juist tijds genoeg twintig minuten voor den portier om een kaartje voor hem uit te lelirijven en lorg te dragen voor de algiri en Hjj gelooide dat niettegenstaande er Weilijkheden met Transvaal waren niemand ra zeker niet de regeering een oorlog onvembdelijk of zells maar zeer waarschijnlijk achtte De regeering teekende geen verzat aan tegen do toenemende wapening van Transvaal omdat Jameson s strooptocht haar den inond snoerde De Trunsvaalsche rege r ng had altijd knnnen antwoorden dat zg zich niet tegen Engeland maar tegen stroopers wapende Engeland begon dus onvoUoende voorbereid den oorlog want het kon geen dreigende toebereidselen maken terwjl er onderhandelingen gevoerd werden Het kon alloen doen wat het tot verdediging noodig rekende De minister gelooide niet dat iets f hot kabinet had kunnen bewogen iets anders te doen dan het gedaan heeft Hij erkende dat Engeland de slagvaardigheid der Boeren had onderschat D i ongelukkige opsluiting in Ladysmith had de regeering nooit kunnen voorzien Maar de inval van de Boeren op Britsch grondgebied is niet van dien aard dat de grootste bloodaard er beangst over behoeft te zijn De regeering TmefT aan de generaals volmaakt de vrije hand gegeven Het is een oorlog tot verdediging van Engelands Afrikaansch rgk Hif zar zonder wikken tot het einde toe voiortgezd worden zoodat een dergelijke oorlog nooit meer in Znid Afrika voor J aa komen De minister bespotte ten iuoltë de voorspellingen van den vreemde als zon de ontbinding van het Britsche rijk ingett eden zgn Algemeen wordt te Weenen aangenomen dat de Keizer als hij van de jacht uit Stiermarken terugkomt den heer KOrhe met e vorming van een nieuw uit ambtenaren bestaand ministerie zal belasten welke taak zal zijn de verzoening tnsschen Duitschers en Tsjechen Men is van plan om de in 1890 tot stand gekomen schikking die door de dubbelzinnigheid van graaf Taaffe en de edelen onuitgevoerd is gebleven tot leiddraad van nieuwe onderhandelingen te gebruiken Deze zullen in Weenen gevoerd worden en niet zooals de Tsjechen wenschon in Praag De regeering zal aan de onderhandelingen deelnemen on om de kans van slagen te vergrooten een minister voor Bohemen benoemen om als tusschenpersoon tuaschen baar en de Tsjechen te dienen Hg zon een hoofdpersoon bij de onderhandelingen zijn en zal daarom niet uit de kringen van de afgevaardigden maar uit die van ambtenaren worden gekozen cycle en toen kwam de trein aanbnorren zonder dat wij iets anders konden doen dan elkaar een blik toewerpen Na een bossenden nt kwam de trein aan Channg Cross aan langs een platform waar aan de andere zijde een ttein klaar stond om te vertrekken Ik sprong haastig uit om geen tijd voor Clorinda te verliezen en vond het platform versperd door een menigte menschen die rondom een com partiracnt van den vertrekkenden trein stonden Het was een jong getrouwd paartje dat afreed en eenige heeren hadden witte rozen in hun knoopsgat Ik wendde mijn hoofd at of meende dat ik het deed en zoodoende zag ik de gelukkige bruid vlak in het aangezicht Hemel en aarde het was Clorinda In mijn verbouwereerdheid tolde ik op mijn beenen en greep blindelings naar iets ora mij aan vast te houden en greep de mosterdgele mouw van Mangold Ook hij had gezien en herkend en staarde met verwilderde blikken naar den vertrekkenden tiem Een oogenblik meende ik dat hij de buffers wilde grijpen om den trein tegen te houden maar hij bet dat plan wijselijk varen en liep aan den rand van den platform terwijl ik iets op de rails hoorde vallen en breken Toen als bij gemeenschappelijke ingeving vatten wij elkaar bij de hand terwijl een pakdrager naar Marigold toekwam met de scherven van een lotogravure die hij van de rails raajite Marigold ontkende echter alle eigendomirecbtcl Verspreide Berichten Fbahkruc Jules Gnërin is van Parijs overgebracht naar Olairvani tot het ondergaan van zijn stral 10 jaren opsluiting in een versterkte plaats De Echo de Paris die een inschrijving heelt geopend om Paul Déroulède een kunstwerk La Patrie absente getiteld aan te bieden heeft den eerster dag 2699 francs ontvangen Volgens de Petite Rëpnblique heeft de regeering besloten een gerechtelgke vervolging in te stellen tegen de paters Assomptionnisten wegens valscho aangifte van de waarde van hun vermogen In de Ganlois noodigt Kramjois Coppée alle Franschen uit een petitie ten gunste van Paul Dérottlède te ondcrteekenen De kosten van het proces voor den Senaat als Hooggerechtshol beloopen voor de veroordeelden eenigu honderdduizenden trancs De bekende sportsman Deacon heelt zich bereid verklaard de proceskosten voor Déroulëde te betalen terwjjl eenige royalisten hetzelfde zullen doen voor Andrè Buffet De rechter Grosjean bekend uit de Dreyfuszaak heelt een eiaeh tot schadeloosstelling van 25 000 francs ingesteld tegen Melcot ad vocaatgeneraal bg het Hol van Cassatie iu verband met de door Melcot geuite verklaringen omtrent Frosjean s aandeel in het nationalistisch royalistisch antisemitisch complot Eergisteren heeft de gewone jaariyksche pelgrimstoeht naar het gedenkteeken voor Gambetta te Ville d Avray plaats gehad Do ministers Waldeck Rousseau Monis en de Gallifet waren vertegenwoordigd Er was veel belangstelling De senator Gazot hield een redevoering De gedenkdag van den dood van den socialist Blanqui had gisteren weinigen naar het kerkhof te Saint Ouen gelokt Slechts één krans werd nedergelegd door den hoedenmaker Fabert oud kamerafgevaardigde van Parijs De staking der mijnwerkers te SaintEtienne is geëindigd en de arbeid wordt heden hervat De door Janres medegedeelde nitspfaak van het scheidsgerecht is aangenomen De stakende wevers hebben eveneens om een scheidsgerecht verzocht Voor den door de veroordeeling van Paul Déroulëde opengevallen kamerzetel voor het Underside mompelde hij tragisch raijn handnog steeds in de zijne iwij hebben beiden lietgehad Dat hebben wij zeide ik Underside ging hij voort VVij hebben beiden verloren Uat hebben wij zeide ik Underside laten wij dan onze grieven vergeten als wij kunnen en en zijn stem beefdevan aandoening en te ramen dejeuneeren Dat zullen wij Mangold antwoordde ik niet minder aangedaan Zonder een woord stak hij zijn arm door den mijno en m herstelde overeenstemming gingen wij het station uit ea de woelige wereld m De Itdiggangers de onn idenkenden de onwetenden bespotten ons maar wij telden het niet want onze harten waren vol ofschoon andere deelen van ons organisme treurig leeg waren Omstrengeld door banden van vriendschap en vrede stapten wij ijverig voort om die kwellende leegten aan te vullen