Goudsche Courant, donderdag 11 januari 1900

No 8090 Donderdag 11 Januari 1000 38ste Jaargang mmm cohamt JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TeMM K U ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 1 Centen Groote letters worden berekend nsar plaatsruimte Inzending van Acivertentiën tot 1 uur des midd Telefvon a M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De i rijg per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomm rs VT IF CEJSTEN ADVERTENTIEN Hl lliTliRllG OP 11 JANUARI 1900 ual Ntiï EV VEHMAAK l ostli Vfn Goudi 8 avonds ft uur Mej aUNA SMITS Concertzangeres 1 Utrecht I iéUS O C QBEVB Violoncel aondy UBR CLOET Piano Goud 1 PROGRAMMA 1 Liederen van BHiHMa ficHuniSK Wolf I SOHXEK WxaXER NOLTUEKll eU GOKiLlID I Sonate voor Piano en Cel van Siixï Siïss 1 Sololtokken voor Cel van Boïlliusk en 1 d Ihdï I Solostukken voor plano van Bbihhs ChoI WK en Luit i A voor Leden v d Kunstkring O M 1 niet Leden 1 t De BIIRÖEMEE8TER van OpijBi zal op Uaandag den 15 Januari 1900 des voormiddags ten 10 ure op hel StadsorI oni contant geld verkoopen t eenc parlij oud IJzer Zink Touw c nz Er WOHDT UEVRAAGl ii jen Htiihel vnn Motie triIkelen oene j Jongste Juffrouw z j die reeds in eene Winkel ziju werkzaam 1 geweest genieten de voorkeur Brieven worden ingewacht ouder letter ff aan het Bureau van dit Blad 4AMlËSTKIMNti Ue ondergeteekende zal op VKIIUAU I 19 JANUARI a s den middag t uur 1 in het Koffiehuis VAN ZESSEN te 1 ScHoosuovB voor rekening van de Firma Gebroeders SCHENK publiek en in massa 1 uUbtëteden 1 Het bouwen van een PAK 1 HÜI8 groot 9 X 18 Meter op e n terrein te Schoon I HOVBN I Het bestek met de teekening liggen van I al 10 Januari a s in voornoemd Kol ehuis 1 ter visie op dien datum is het bestek met 1 éin teekening ii i 0 60 te verkrijgen bjj de I Boekhandelareu 8 W N vak NOOTEN j Inlichtingen dienaangaande te verkrijgen bjj 1 L F REDEKER Architect I SoHOoauóvM 6 Jan 1900 ckeiulsohe WuseherlJ H OPPE IIËIMËU 10 Kruiêliada Rotterdam Qebmeleord diior Z M den Koning du Belgen BoofddapOt TOOI OOUUA de Hwi A VAN 08 dpetialitait voor het toomen en varren Tts tlb Uaennen DantMgarderoben alsook alle Kiadergoederen Hpeeiale inriohting roor het itoom n van ploéha manteU leeien bont ani Qordgnes tatelkleedaa en worden naar de nieuwst en laatste methode geverfd K H a vooral dattMtn KlndtrMhoMiwwkIé L U d Arrntuar vu C H MIttir fc Ce CPKF BwUa Bt tt lr 14 Mm IMH oo Wl on naam n l l rl k n tk Vvrtmtlv t ktm WMm h MUantrt takiMki tri MMt wit awwaKl t M lky lwl w AriihM Alle goedaren hetag gestoomd of g Terfd worden ontehsdelijk voor de genndkeid volgens staal bawnrkt Imiien gy niet wilt hoesten gabrnikt de allarwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiveu Borstliomg Extract Mri anii uit de Koninklijke Stoomiabriek De HoningbL em van H 1 VA SCIIAIK Co l enllaafir H flemDeiers ft CO B Cos ft Co 8 ft Co s ft Co s ftCos ft Co 8 Co 8 Co 8 ft co s SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN TAN VAN VAN Heliantba i het l eile middal der wereld Melianths geuemt Kiokhoeit Meliilnlbe j eneMt wowal oud li jong Oielianthe mttg m geen huisj ezin ontbreken Hellanthe MAt voortdurend onder Soheilcundig toexioht mellantbe helpt onherroepelijk MoUanthe bekrouod mi t Eerediploma k Heliauthe u bekroond met Goud Ueliantha t bekroond met Zilver Udllanthe te verkrijfïbMr in fiseoni hg van 4 CU r CU en ft J Ta TOBKKN Boit op B V WIJK Oudtaai r M KOLKMAN Waddinmtet a aOLLMAN Bodegraven PINKSB Niiuwtrktfkad l lul W J VA DAM Haiutrerhl A N VAnZESSBN Sdioonhanm firma WOLFF Jb Co I Westhaven 193 nm Ui O MIEBIBS Kleiweg E 100 Qouda ü VAX SÜLb VeereUl B 126 te ouiia A BOUMAN MoordtKÜ w l lltna l ar l ll fc dem lki ehtlgecii vereterkendeKlNA WUNtegcnlwekte 1 pUnnterlnc zenuwhooHplJn ter vMetf rtclng na ziekte of kraambed koorta en hare gevolg 1 b ler teeen Blo Hebrek BlMkniiht uom a 1 90 en 1 kwalen van KHtischen leeftyd enz Verkrigba PStf Al lfka x vo dzaam ver8terkend aaDgenaamTansmaak voordageli kEcbgeb utk a lfV I V at oy kinderen zwakken en klierachllge geateHen leer aan te bevelen Au geneeakracbtlge drank bij atoornlssen der apijaverterlngforganen en dlarrhée ook j M l i Ki r A 70 aMKer 0 0 HKer O BO Kb vnoTmigellngen en kleine kinderen IMjsjierW Chemlach ibusKni X Kgr 0 90 PRAEPARATEN VAN Chemlach MAtlf IlSlcPr Speciaal voor Kindervoeding nlvefe iTlClUaUIRCr Q tp K Kp 0 3 Attthtna Sofari ÜAfl H rotiken eener halve Cigarette is voldoende ter beatrij 4 W tSinma V lg ireHCn e be lg te aanvaUen Yui Aatbma etc K M i Tamarinde Bonbons r J ii KcISS TSKi mOLM l langnjke dienatoo voor kinderen bewijzen de TamarlQde Bonbons vnn KifAEpF l loï het kind begecri yk en de smaak aangenaam is Pnjs per doosje O flÓ en 0 6O f altnialr PfliBfSlliaC algemeen erkend ala hel BESTE bul middel jaimiaK raBU i ie j v rkoudhdd en ite ip n bet i eenaiqinopioBiëna ff VnnCnnna middel bij uitnemendheid uitxluitend in □ fleschjei verknj gbay Prijs ƒ 0 80 per flcsch je FrmpatdM mm AEPKLIEN HOIK te zakt ai KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST JlJj kM Irhuir bij uiU GebrS StoU verck s Chocolade en Cacao Dmimatige door de nieuwste uitvindingen i machinaal gebied Terb t rd lUirieatt I iun uitahiitend gebruik van fijns en fijnste grundstutCeii gnrandoerei len verlsaiker va 1 I Stollwerck a Chocolade en Cacao 1 u anbevtiensvaardig fabrikaat nmwkeurig Leantwoordonile aan Sen inhoud dar resp I Eiawtten Dt irma bohaalde I J7 Brevets Is HotlevoraHclei 1 44 Eere Oiploma B gouden enz Medailles een b w js van uitmuntend fijn fobrikKit Ueeds 1874 schreef de Acca emie national Ie Paris I Nou Toua déwmoaa ons UIe il r première elaaite en oonolderatlao oe I votr axoaUenta fii brlo tlon da Ohooolat bonbons variea etc eto tlrtW rok fabrikaat is verkrijgbaar bij R H Confiseurs Banketbakkers en ans I S n M lverte enwootdiger toor SederUud 1 Aiillsepllsche Tandpoeder en Anllsepllicli Moiidtliictiiur on K ÜASSVTO Tandarts te Gouda OVBRAL VERKRUQBAAR Agent voor Nederland i UaaELSTIJN Blauwstraat Gouda Patent H Stoilen c Der ffTomui Er oUf at ir êmngfn het Anlm ia rt I WM u V Êhar urusre vtets srharftnt H StoUmn mr iwi WH Jtnot odtr Jb toleim ttttuhtnéiunt tt Omm vjii r Htkêt firlt mèimfrtMitf mititêint I Amtsrdam Kalverstraat lOS Te GOUDA GEVRAAGD op Markt Haven o een der voornaamste straten één of twee Etages in het geheel 4 ol 5 Kamers bevattende ol geheel huis van dezelfde grootte aanbieding met opgaaf van Huurprüs ligging en omschrflving onder lett W aan db RAAF S Papierhandel Prins Hendrikstraat 6S Dkx Haao EERSTE NEDERLANDSCHE RlJWIELfABRIEK Diraetenr B BUBOËBS DRVBNTER Uodel A xonder rem en schermen f 37 50 Model A met Model A 110 Model AA 125 Model AAA Itó LUXE RIJWIEL 190 GEWONE ACATÈNES 165 LÜXE ACATibNE 180 P S DAMES KETTINGRUWIELEN of alle prijzen 1 5 hooger 1l rl i emor liger J C IU KytTËK fioiuiia T üi 7 i WoBdnbtlitm ii do ube le wereld liekeud o yeroennl IJnovertroffen middel ta ii ulle II0 r 8 1 L O ff L o V e 9 flaairzlfkt ii enz inwendig tz M w l a s ooIe uitwendig in bijoa alle ziektegevallen met goed getolg aan te wenden l rÜS Wr flilCUU t 1 per pust f 1 15 Thiiiry s Wondsrs lf bezit een alsnog onKeltendo geneeskraeht en heiUame werkinK Maakt meestal elke pijalüke en geraarToHe operatie gebeel o erbodig Het deze zalf werd eeii 14 warouil vuvr unffeneeallfk rebouden beeiirezwel n onlaaus een bijna HZ Jaar kHokeriydeii itniez ii Hren t gea üiig ea verzacbting der pijnen bij wouden ontstekingen enx van allerlei aard Prijs per pot f 150 por post f 1 60 Centraal Düpftt voor Nederland Apotbeker WENHl SiMlEIIS Bukt 4 AmBtenlam Wur Ifeeu depAt U bntoHe men i reet un i die dlutniiBpMlAslM ilea t THlI HSYlnPnifnidibet itohitKb OeiUm A Gelieve proRpectm te outbieAen bg het Centruil Uep6t iutlua Rokm 8 tnitndam Wenscht gij eenflinkenKnevel gebruikt dan niets als èène Flesch nnni I IjUIj11L11 lUO Ufiijoiuii i I Het is gebleken het eenige middel I te zvjn dat werkelgk succes heelt Als I men de gebruiksaanw zing goed opI volgt is ééne Flacon steeds voldoende I Alom verkrijgbaar bü H H Coiöenrs I en Drogisten of direct na ontv v postw i I ol postzegels k i O VO hg I A v riEFFBN Azn I ROTTERDAM I Voor wederverkoopers I Per 6 Flac I 2 70 I 12 5 00 I Met Reclame plaat I Franco rembours I leaw aareriraten rof Dr Liebera welbekoud IMQW XBACET UIZBK lUeni lebt net Fabilekmaek tot Toortdorende radicale en I zekere genezing van alle elfs de meest hardnekkige xenuw i êiekten vooral ontstaan door I afdwalingen op jeugdigen leeftfld I Totale genezing tan elke zwakte Bleeb I tucht Benauwdheid Hoofdp n I Migraine Hartklopping Maagpgn I slechte apflatertering Onrerraogan I Impoteni Pollotione enz Uit I voerige proepeclBssen I Oentiaal DeiiAt Matth i i Taste ZaltbomnuL I UepUs M ClA n k Co AmiUrdnni j I T ralmmana de JongJCio Sottardaaü I on bii alle drogisten 9 OoOTi Druk v A BEINKMAN KOEPOKIiMüNTlNG De BURGEMEESTER van Gouda Brengt ter algemeene kennia dat aanstaanden i odag den 14 Januari 1900 des middags te 12 uur op het Raadhuis voor ieder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid zal bestaan om zich geheel kosteloos rechtstreeks van het kalf te doeo inenten of herincnten terwijl zij die verhinderd aljn of bezwaar hebben van die gelegenheid gebruik te maken de kunstbewerking kunnen ondergaan op het Gasthuis Maandag 15 Januari d a v des voormiddags te 9 uur Gouda den 10 Januari 1900 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS umii iilaiiilsch Hi r l l i BaUour s rede waarvan in ons vorig overi icht sprake is wordt door de Times in een hoofdartikel niet zeer gelukkig genoemd De Times keurt Balfour s verklaring af dat het ministerie geen fouten gemaakt heeft en dat Jameson s strooptocht de regeering verhinderde op te komen tegen Transvaal s krijgstoernatingen Het blad vindt dat even onbegrjpeltjk en ernstig als Balfour s verklaring dat een gebrek in de grondwet het handelend optreden van het kabinet te rechtertp verlamt Balfour behoorde ons aan te wijzen roept de Times uit hoe die fout te herstellen is Overigens was Balfour s gewichtigste verklaring allicht eze dat de regeering niet aansprakelgk is voor den misslag te Ladysmith begaan V De stoomboot General is te Aden vrggelaten en vertrekt Enkele chemicaliën en wagenassen werden ontdekt maar overigens niets Aan boord van eene stoomboot van de OostenrijkBche Lloyd wier naam niet in het telegram vermeld wordt is eene hoeveelheid meel naar men veronderstelt voor Transvaal bestemd aangehouden in afwachting van de uitspraak van het prljsgerecht Renter s Agentschap verneemt dat nadat bet stoomschip General vrijgelaten is aan de Herzog waarschijnlijk toegestaan zal worden de reis voort te zetten Men verklaart te weten dat het thans uitgemaakt is dat de passagiers aan boord van de Bnndesrath die khaki kleeding droegen Italiaansche leden van het Roode Kruis waren die het plan hebben de gewonden van de Engelschen zoowel ala van de Boeren te gaan belpen Het is nog niet definitief uitgemaakt of er zich onder de lading van de Bundesrath contra Ifwide bevindt maar men gelooft dat de FEVILLEIOX Vi o g Verwelkt Naar het Daltsoh Reeds vroeg was ik bij mijne timilie beroemd en bij mijne schoolkameraden berucht ali een soort wonderkind en ne klappen die ik ten gevolge mijner bespottelijke pedanterie ontving droegen er niet weinig toe bij mijnen hoogmoed te sterken Alle groote geesten hadden immers veel moeten lijden en werden om hunne meerdere voortreffelijkheid door anderen verrolgd hield ik mij zelven voor Mijn vader werd toen ik tot de jaren des verstands was gekomen van het kleine sta je waar wij woonden als superintendant naar Berlijn verpUaUt Mijne nweder was reeds eenige jaren dood mijn vader steeds overdruk liet roïj aan me zelven en eene vrtj onnoosele tante over die tot mij als tot een wonderkind opiag en nóch het inzicht nóch de macht bezat om het onkruid hoogmoed uit mijn hart te rukken Dit welig opgeschoten plantje tierde ook in de ruimere omgeving der hoofdstuk lustig voort Toen ik op achttieiyarigen leeftijd aan de academie kmüf was het mijn eerste werk een godsdienstige ramaigÏBg op te richten Engelsche regeering gaarne volledige schadeloosstelling wil geven voor iedere vertraging ingeval de lading geheel in orde blijkt te zijn De vertoogen door de Duitsche regoering onverwijld ingeleverd in zake neutrale schepen heeft de Engelsche regeoring ontvangen met alle aandacht die zij verdienen Men gelooft dat de kwestie van de onlangs plaats gehad hebbende lanhonding van eene Duitsche poatboot tusschen de beide regeeringen in don meest vriendschappelijken geest is opgelost Men verklaart d t er geen contrabande is aan boord van do General en oogenschijulijk geenerlei contrabande aan boord van de Herzog De jongste berichten uit Zuid Alrika hebben in Londen een zeer ontmoedigenden indruk gemaakt De woorden uit BuUer s bericht dat hy do communicatie met Ladysmith moest afbreken omdat er geen zon was geven der Westminster Gazette stof tot een zeer pessimistisch hoofdartikel waarin het blad zich beklaagt dat er voor Engeland in Znid Afrika geen enkel zonnestraaltje van hoop en verwachting is Er is geen zon kan tot nog toe als motto voor dezen oorlog gelden een oorlog ondernomen uitgelokt voorbereid in overmoedige lichtzinnigheid voorgesteld als oen militaire wandeling naar Pretoria een pic nio een buitenpartytje en die gebleken ii te zijn de moeilijkste militaire en staatkundige strp waarvan de geschiedenis melding maakt Bijna alles wat Engeland aan weerbare mannen kan opleveren is naar Znid Afrika vertrokken en overal houden de Boeren do Engelsche troepen in bedwang Generaal White s stelling in Ladysmith wordt aangevallen een poging gedaan om de stad door een stormloop te nemen En als Buller dan al zijn beschikbare troepen uitzendt om de stellingen aan de Tugela aan te tasten biykt het dat deze nog even sterk bezet zijn als vroeger Voor Engeland s militair overwicht is deze oorlog een geweldige slag En dat wordt in Europa zeer goed gevoeld Wü moeten zegt de Westm Gazette niet te licht donken over de berichten betreffende de houding der Enropeesche mogendheden De proefneming in Rusland om te zien in hoeveel dagen troepen kunnen gebracht worden van den Kaukasus naar de grens van Afghanistan doet zien welke plannen in Russische regeeringskringen rondspoken nu Engeland de handen vol heeft Dat moge voor ons zeer onpleizierig zijn zoolang de Engelsche belangen niet recht Wij predikten met vuur disputeerden over de moeüijkste theologische vraagbtukken dichtten geestelijke liederen die ik later op muziek zette in t kort wij waren een troepje onuitstaanbare jonge heiligen aan wiea Petrus ongetwijfeld den toegang rou hebben geweigerd indien zij met de nederig omgeslagen hemdsboorden aan die hemelpoort hadden aangeklopt Dat ik het tooneel beschouwde als de voorpoort der hel de schoone kunsten voor heidensch tooverwcrk aanzag behoef ik niet te verzekeren Maar het bespottehjkst komt mij mijne verhouding destijds tot het schoone geslacht voor Ik kon mij waarlijk goede en beminnelijke vrou wen en meisjes niet anders voorstellen dan in kalme verrukking opziende tot haren herder en leeraar aU zy s Zondags de hemelsche troostwoorden met innige dankbaarheid van zijne welbespraakte lippen opvingen Ik sag dan in mijne verbeelding hoe zulk een ootmoedig schepseltje zich aan mijne borst vlijde huiverend van wMlde en erkentelijkheid omdat het haar de bevoorrechte vergund was den reeds lang in het geheim beminden prediker als eene onwaardige dienstmaagd ter zijde te staan zijn bef sneeuwwit te wasschen hem pantoffels te borduren en eiken Zondag sijn preek over te schrijven In deze dwaze zelfgenoegzaamheid vond ik het niet meer dan natuurlijk Ut mij soodra ik mijn examen had afgelegd de voordeeligste aanbiedingen werden gedaan Mijn goede vader had steeds het bod der christelijke naaatenücfde m de praktijk zoozeer ter harte genomen dat hij noch in het kleine stadje streeks worden aangetast of bedreigd zullen wil wel doen zulke proefnemingen alt behoorende tot het onvermijdelijke maar te verduwen zegt de Westm tiazette Het is iu Natal nogmaals geblekun dat de Boeren door getalsterkte volharding en bewapening ver boven de Engelschen uitmunten Generaal White moge er in geslaagd züu ditmaal nog den stormaanval der Boeren af te slaan eenig succes van zjjn overwinning heeft hij niet te hopen Hg biyft in Ladysmith zitten met eenige honderden mansohappen minder dan v6ór deu aanval en met de zekerheid dat voor hem het uur der verlossing nog niet geslagen heeft Hoe het generaal Uery gegaan is na zgn uitrukken van Zaterdag tegen de Boerenstelling aan de Toegela wordt door de censoren niet gemeld De telegraaflynen die zoo ontzettend breedsprakig waren toen verleden week kolonel Pilcher een verkenning maakte naar Douglas of toen French meende al in Oolesberg te zgn hy is er nu nog niet zwygon nu als het graf over het lot van Clery en zgn divisie Wat wg weten is dat Zaterdagavond by het vallen van den nacht de divisie nog niet in BuUer s kamp was teruggekeerd Een aanval is dus waarschiiniyk mislukt en dat acht de Westm Gazette niet te verwonderen De Fransche Kamer heeft Deschanol herkozen als voorzitter met 308 stemmen tegen 221 op Brisson De Pruisische landdag werd gisteren geopend De rainisterpresident las de troonrede voor Volgens deze is de toestand van de geldmiddelen by voortduring gunstig Het jaar 1898 99 heelt een aanzieniyk batig slot opgeleverd het loopende jaar zul vermoedelgk een bevredigende uitkomst opleveren de begrooting van 1900 is in evenwicht De opbrengst van de staatsspoorwegen biyit bevredigend De troonrede kondigde eou ontwerp aan voor den aanleg van buurtspoorwegen voorts beriudiening van het Ugn EJbe kanaal ontwerp na de voltooiing van het ontwerp voor een groeten scheepvaartweg van Beriyn naar Settin en andere rivierverbeteringen Om de Eguscb Westfaalsche nyverheid onafhankeiyk te maken van buitenlandsche havens zal Emden bruikbaar gemaakt worden voor transatlantische stoombootcn De troonrede beloofde dat de regeering den landbonw alle mogelgke aandacht zou wgden noch in Berlijn met zijn traktement kon rondkomen Bij zijn dood Het hij mij dan ook niets na dan eene uitgezochte bibliotheek de eenige weelde die hij zich had veroorloofd Ik was nu genoodzaakt op eigen beenen te staan en daar ik bij alle duivenooschuld toch ook slangenlist te over bezat liet ik mij nauwkeurig inlichten welke der drie mij aangeboden betrekkingen raij de meeste kans gaf om mijn bedje zacht Ie kunnen spreiden Het waren alle drie gouvernours betrekkingen op het platte land met het vooruitzicht na niet al te lang tijdsverloop ala predikant te worden vangesteld Ik aarzelde niet lang maar koos de betrekking mij voorgeslagen door den aanzienlijkste der drie heeren met wie ik onderhandelde Tot diens riddergocd behoorden twee dorpen die in een zeer vruchtbare en aan natuurschoon rijke streek heetten te liggen De predikant was 80 jaar oud de adelijke kinderen die ik moest onderwijzen waren een jongen en een moiqe van 13 en 14 jaar De edelman in casu had den naam streng geloovïg te zijn Wat niet het minst tot mijn keus bijdroeg was een brief dien mijn goede vader op zijn sterlbed ontvangen en mij onder het storten van vreugdetranen had voorgelezen De schrijver weidde daarin over mijne gaven en deugden uit waarvan de faam zich door liet land had verbreid Ik prees dus in mijn hart den Heere God die zoo vaderlgk er voor lorgde dat ijne trouwe kio De passage over Emdeu luidt wuordeiyk Op de buitengewone begrooting van de staatsspoorwegen zgn posten uitgetrokken om de Pruisische zeehaven Emden voor de groote zeeschepen in t bgzonder die van de transatlantische stooravaartlgnon van de Hanzesteden bruikbaar te maken Meu mag hopen dat bet met dezen maatregel beoogde doel om het grootste deel van de RgnschWestfaalsche indnstriestreek van buitenlandsche havens onafhankeiyk te maken allengs bereikt zal worden In hetofficieuBO Journ de St Peterabourg van 1 Jan wordt geweien op de resultaten door de Haagscho Vredesconferentie verkregen Die conferentie wordt als een der belangrykste feiten in de wereldgeschiedenis van 1899 gestempeld en het Russisch orgaan constateert dat zg die een mislukking er van voorspelden zoowel als zg die zich aan overdreven illusion overgaven bedrogen zgu wgi de Regeeringen en haar gedelegeerden zich strikt hebben gehouden aan het doet der samenkomst eeu grondige bespreking van hetgeen practiscb en bereikbaar scheen in het belang van het verkeer tusschen de beschaafde volkeren waardoor indien gelgk men hopen mag de ratification de onderteekening der tractaten weldra volgen een nieuw tijdperk zich opent Zoolang de akten der Conferentie noch geteekend nuch geratificeerd zyn door alle Mogendheden die er aan deelnamen kunnen ig geen afdoend gevolg hebben Men mag in de toekomst vertrouwen dat de humanitaire gedachte waarvan zy uitgaan ook werkelgke resultaten zal opleveren Het beginsel der onafhankeiykheid der Staten aldus eindigt het Journ de St Pet ter handhaving van hun rechten en hun waardigheid is loor de Conferentie hoog gehouden maar tegeiykertgd is daarbg bevestigd wat de solidariteit dor volkeren eischt zoowel voor het algemeen welzijn als voor dat van elk der Staten in het by zonder crsiireitU ÜerifJjK FnivitBUK Tegenover generaal Mercier zal als candidaat voor den Senaat voor het departement der Beneden Loire door de republikeinen gesteld warden de fabrikant Nlon te Nantes De deurwaarder van dienst in bet Luxembourg Merlier is gisteren terwgl hg om deren rcedi hier op aarde carrière konden maken omhelsde de arme oude tante die op een ellendige bovenwoning de rest van haar leven mocht bhjten en aanvaardde met een hart vol hoop en vertrouwen de reis naar mijn candidaten paradijs l e stemming werd wel een weinig verstoord toen ik aan het spoorwegstation te vergeefs naar het rijtuig omzag waarin ik mij had voorgeiteld mijnen triomphantelijken intocht in de plaats m ner bestemming te doen Mijnheer de baron had me geschreven dat hij mij zou luten afhalen Ik verwachtte dus een deltlge koeta en vond tn plaats daarvan een soort van wagen waarvan ik vreesde dat tot het vervoeren van kalveren biggen ot dergelijke diende bespannen met twee werkpaarilen die volkomen bij het voertuig pasten Een oude knecht die zelt i zijn neuswarmer e niet uit den mond nam toen hij mij naderde vroeg op norschen toon in Brandenburgsch dialect of ik de candidaat was dien hij naar het goed moest brengen Op mijn bevestigend antwoord laadde hij mijn koffer en drie zware kisten vol boeken op den wagen en wees mij met de zweep een plaats op dep bok aan op een platgtfseten lederen kusten Zelf liep hij nadat hij opnieuw gestopt en de paarden met een langgerekt hu aangeiet had langzaam naast den wagen voort