Goudsche Courant, donderdag 11 januari 1900

Gemengde Berichten Blanche M V door de rechtbank te sHertogenbosch veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf wegens het afleggen eener valsche getuigenis in eene strafzaak en zich thans in hechtenis bevindende is in ondertrouw opgenomen met jhr V Zondag j l had de eerste hnweiyksafkondiging voor de pni van het stadhuis te sHertogenbosch plaats Iemand uit Johannesburg die eenige dagen m Natal had gereisd schreef vandaar aan de Band Post Aan deze zgde van Colenso ontmoetten wg de U Engelsche gewonden die in een huis onder dak gebracht waren en onderde hoede van een onzer Duitsche dokters waren geplaatst die aan de gewonden de meest mogplyke zorg besteedden Verderop bemerkten wy dat de woningen der vluchtelingen totaal vernield waren De prachtigste meubels waren onbruikbaar gemaakt kortom eeu woesteny Pjindelgk kwamen wy in het veroverde Colenso en we vonden daar een wacht van 100 Boksbnrgers bg de bruggen over de Toegela De Engelschen hadden dour vele sterkten opgeworpen doch lieten alles in den steek hg de komst der Boeren en vluchtten zonder zich te verdedigen naar Estcourt Zg vervoerden alles per trein nit Colenso doch hadden geen tgd om alles in veiligheid te brengen daar onze burgers een kanon vonden dat inderhaast in de Toegela geworpen was Met behulp van eenige ossen werd het weder nit de rivier gesleept Colenso is totaal vernield Huizen statie kortom alles is in puinhoopen herschapen Den volgenden morgen gingen wy met nog twee anderen in de richting van Estcourt waar wy onder andere een gezicht kregen op den gepantserden trein die onze burgers een paar dagen geleden een poets bakten door hem te laten derailleeren Het was werkelgk merkwaardig de uitwerking van onze kanonnen op den trein te aanschouwen Drie schoten gingen door en door Velen sneuvelden van s vgands zgde Zg werden door onze burgers op de plaats zelf begraven De vgand liet een menigte zaken door de overhaaste vlucht achter Het geheele slagveld was wel een kgkje waard Khakis helmen kleederen alles was in wanorde door elkaar Omstreeks 2 uur gisterennacht werd de bewoner van het huis Javastraat hoek Koninginnegracht de heer d C te s Gravenhage uit zyn slaap gewekt door geritsel boneden in huis Hg ging kgken en zag halverwege de trap een man terwyi een ander persoon in den gang stond Na een korte woordenwisseling waarbg een dezer personen gedreigd moest hebben loste de heer d C drie revolverschoten waarop beide indringers het hazenpad kozen en zooals later is gebleken het huis aan de tuinzgde door het inslaan van een raam in de keuken ontvluchtten De heer d C schoot daarna buitenshuis nogmaals zgn revolver af waarop politie te hnlp kwam die de omgeving van het huis afzette werden in de kamer van verzonden waaruit oe conclusie lu t = v i onuerzoea w erueu u u m Is dat het mot do passagiers va n den Her mij aa CrAPnvIPll s r v i e n m jm im a v mk r J u rV rt 1 J ï 11 41 ♦ V Z S io l M 1 1 By onderzoek 4 4t 4 41 s o 4 09 B 18 S 40 SO 7 S 10 11 n 8 09 411 U U f8 1 66 I1 S1 S 03 f 99 i il 1 49 1 I OS l l 6 I Ol 11 8 4 4 8 M 0I 4 04 4 11 1 64 08 9 0IIP4 11 80 11 1 7 11 86 H l 1 8 1 4 1 7 SI 4 411 4 60 4 57 8 4 6 10 4 06 4 09 4 84 11 64 H 0 11 84 0 8 11 im 9 88 IM i ltetl t IT J l 8 r to a nin BolloliAi ipo X bin piil IW i m J Co 8 W ri i lil I OODA UBN H4 4G 1 88 1 01 8 14 8 46 4 18 1 18 1 88 f 1 80 1 48 flW VMM 4 66 6 86 6 07 f 118 5 88 6 87 6 66 49 C r 7 17 11 88 9 67 10 19 11 11 44 8 16 48 7 4 1 48 4 16 4 48 9 46 10 81 CO c ft i n A A M s T 8 O V ï U 098 1 0 O 0 71 0S 0 8 8 A t c ru Ji ïJol J5 8 414 8051 05 9 18 10 8 10 88 10 8 11 00 1 80 8 46 8 00 4 00 4 6 4 6 6 80 8 1 7 4 7 6 M6 9 48 10 8 55 9 08 48 10 11 11 17 11 86 j 1M7 II i I tS 6 48 1 r ï K i r v 4 m 10 1 1 5 1 8 M lloniU 1 80 84 7 i 8 18 11 07 O 1 i l 10 51 11 00 18 0 8 15 17 4 81 5 47 0 z s o i Ood w S S5 ll U J l 7 1 10 48 WoMd 6 48 ll lï 8 40 1 3 4 18 7 11 4S l J T 8 15 188 9 18 9 45 1 15 8 0011 85 80 UllMki O 7 4 1 8 68 59 10 14 10 61 11 46 I i s l l S 8 l sn 5 04 8 88 40 7 89 69 1 I8 11 81 11 8 81 4 41 8 80 7 5 10 9 46 j I g f B f 3 Um Vf 8 48 O 7 85 8 80 8 O 9 80 10 00 11 80 18 5 18 010 UlrMkt 8ï 8 53 7 53 8 81 8 49 9 10 10 16 10 88 1 1I 18 01 1 87 loS 8 80 8 69 i 48 6 88 8 41 6 S 7 88 9 1 10 00 10 84 8 H 8 80 8 45 5 0 85 7 80 8 85 1 00 WiwrMn B 16 4 lO JS 11 85 18 17 4 88 7 8 1 r 10 54 il f 17 7 818 18 9 0 84 11 1810 1818 81 1 1 1 84 8 88 Oude S 40 7 0i 11 l l 4 186 48 7 81 9 4 4 17 4 1 8 47 7 58 8 14 18 11 10 Goud O 7 17 7 87 6 Ol Ktt 68 10 6 11 10 18 11 18 51 9 40 8 58 4 48 W 10 7 1 7 58 8 88 10 08 10 85 U l en boek te krggen in een vensterbank ging taan uitgegleden en zoo gevallen dat ho den rechterarm brak en zgn dienst in 2 ol 3 maanden niet zal kannen waarnemen TnsBchen den zoon van den president der Kepnbliek Panl Laubet en een zgncr vroegere vrienden Laonay is in een brielwisseling verschil van meening ontjrtaan over do Teroordeeling van Paul DéronK do Het gevolg was dat belde liecren elkaar linn getuigen hebben gezonden doch daar dezen het niet eens konden worden is de zaak aan do uitspraak van eenscbeidsgereeht onderworpen In het laatst dezer week wordt de instructie in de zaak tegen de paters Assomptionnisten gesloten Twintig paters zullen terechtstaan wegens schending van de wet op de vereenigingen Dll T8Cll D De keizer zal heden het eeuwfeest van do Polytechnische school te Berlijn bywonen en by die gelegenheid een politieke redevoering honden waarin gesproken zal worden over het vlootontwerp en misschien ook over de aanhouding der Duitsche schepen in Delagoahaai Beluik Tc Sleydinge by Bent is een werkstaking uitgebroken onder de arbeiders op een jutespinnery Toen eenige ploegen werklieden hen wildon vervangen kwam het tot ongeregeldheden waarby eenige gendarmes werden gewond EU personen zgn gearresteerd Labori de bekende advocaat van Zola en Dreyins zal U Februari a s lo Vervicrs een lezing houden over het Zola proces By die gelegenheid zullen de leden der balie hem een adres aanbieden ZWITSERLANII Oisteren zyn de telegraaliynen ZürichWeenen en Zllrlch Ijonden vuor het verkeer geopend Itai ie Ib April zal een Italiaansche vloot een bezoek brengen aan Tonlon ter beantwoording van het bezoek dat een Franscb eskader in den vorigen zomer aan Cagliari heelt gebracht OOSTBHRIJK HOHOARIJB De werkstaking in de raynen te Ostrau Horavie duurt voort De eisehen zyn oen achturige arbeidsdag en een minimnm loon van 2 gulden per dag In het kolen district Klillach is de staking geëndigd met gedeeltciyke inwilliging van de eisehen der arbeiders BINNÊ JAND s t a oi 4t S ll l il f ca liwurrtreohl SiKuwurVork C pell Rnttntdua M RottardnaD P Bott rdam B v to RottarduD B an Rotterdim D P Hotterdun M Japl e HieuwirVert Voorilroekt 8o iil M ill l Ml t 4 4 14 S IO S IO 4 41 4 t 1 04 s n 8 11 S M 7 4t ia khM fnm I I 1 IM 8 0 8 41 9 11 7 H1 8 SS 4 I nj 14 8 IPJ 8 16 1 19 8 Oond TeDhuiMii Mo rk i ne 8o l nn er ï I l Voorborg lUn OS 7 80 7 6 8 o iHtga Voorburj l By bet hoüldcomité van het Ned Roode Kruis is bericht ontvangen van do vertegenwoordigers der reedery van den Horzog te Hamburg dat de passagiers van de ook te Durban opgebrachte Bundesrath per eerste gelegenheid naar Delagoahaai worden oerzonden waaruit de conclusie te trekken is dat het mot do passagiers van den Hor ïog erenzoo zal gaan Dit ter geruststelling van de familieleden van het personeel der Ned ambnlance Ingevolge de hem verleende machtiging heeft de voorzitter van de Tweede Kamer benoorad tot leden der commissie van voorbereiding der wetsontwerpen betreffende de volkshuisvesting en de volksgezondheid de hoeren Drncker Van Alphen Goekoop Kolkman en Heldt De commissie heeft zich gisteren voormiddag in tegenwoordigheid van den voorzitter der Karacr geconstitueerd en tot voorzitter gekozen den heer Drncker Ook de Kamer van Koophandel te Dordrecht heelt besloten aan den minister van waterstaat een adres te richten inhoudende klachten over de wjze waarop in den laatRten tyd met het reizend publiek door de Nederlandsche spoorwegmaatschappyen wordt gehandeld De Kamer wyst erop dat de toestand langzamerhand van dien aard is geworden dat treinen die op tyd vertrekken uitzonderingen zyn Ook beklaagt de Karacr zich over de wyze waarop door de spoorwogmaatschappyen de goederendienst wordt waargenomen De Kamer verzoekt den Minister de maatschappyen zoo spoedig mogeiyk te willen nopen tot die maatregelen welke verbetering kunnen brengen in den onhondbaren toestand Men schryft uit don Haag Met het oog op de verhalen die zoowel io als bniten deze stad de ronde doen betreffende een botsing tnsschen het Nederlandsche pantkerschip Friesland en een Engelsch oorlogsschip op de oostkust van ZnidAfriku waarbg zelfa een Nederlandsch zeeofflcier gedood zon z n wordt in herinnering gebracht dat de commandant van elk oorlogsschip in last heeft van ieder sterfgeval aan boord hetzg door sneuvelen of gewoon ovcriyden telegrafisch bericht te zenden aan het departement van marine Dat een dergeiyk telegram niet ontvangen is is afdoende aanwyzing dat een voorval al bovenbedoeld niet kan hebben plaats gehad tenzy verwikkelingen mochten zyn voorgekomen Ware echter dergelgke verwikkeling ontstaan dan zou de Kngelsche regeering niet nagelaten hebben daarmede de betrokken Nederlandsche antoriteiten in kennis te stellen of daarop te wazen Maar ook van dien aard is hoegenaamd niets gebleken Intusschen is er oene om8tttndlgUeid Jie aanleiding kan hebben gegeven tot het leggen van eenig verband tnsschen het opbrengen van dl Horzog on de Friesland Wg vernemen toch dat do Herzog een lading victualie inhield bestemd voor do Friesland welke levensmiddelen thans met de Nederlandsche ambulance te Durban nog aan boord zgn 10 11 KOTTIEDtM 0 40 68 111 19 10 19 lO at 0 4 10 17 1 4 V U J 40 18 111 6 11 1 11 80 11 41 11 61 in ll 11 46 1 18 46 Er wordt echter niet aan getwyfeld of de onderhandelingen om ook deze neutrale lading evenals de ambulance niet haar materieel vryen doortocht naar hare bestemming te geven De Friesland is overigens nog tot 1 Mei van voldoende leeftocht voorzien den hnisknecht een paar flesschen wgn aangebroken gevonden Het slot van een wgnhok in den kelder was geforceerd De hnisknecht eerst sedert een week in dienst was verdwenen Vermoed wordt dat hg een der twee mannen is die op het schieten het huis zgn ontvlucht Een sterk vermoeden bestaat dat deze huisknecht een vriend in het huis heeft laten inslniten om met hun beiden des nachts in de woning rond te snuffelen De knecht had namelgk den schSn aangenomen als of hg met lyn vriend die bg hem op bezoek was het huis had verlaten Gisteren ochtend werden de twee verdachten aangehouden de hnisknecht in een bierhuis zgn vriend een Belgische deserteur op straat Het tweetal is in verzekerde bewaring gesteld Een hunner was aan de hand verwond waarschgnlgk door het inslaan van het kenkenraam Beide aangehoudenen zeggen van niets te weten en de huisknecht verklaart zgn afwezig zyn door op te geven dat hg sinds gister avond uit was Een der dienstboden uit slaap geschrikt door het schieten was in haar angst in nachtgewaad uit het dakvenster het dak opgeloopen Men meldt nit Middelburg De justitie is gisteren van hier naar Koewacht vertrokken Ook Misseghera de van den aldaar gepleegden moord verdachte is tot nader onderzoek der zaak naar Koewacht gevoerd Gedurende de lafitste dagen zgn tal van personen uit Koewacht en omstreken als getuigen voor den rechter commissaris alhier gehoord Maandagavond is door aanvaring de Hembrug bg Zaandam zoo defect geraakt dat de brug niet gesloten kon worden Verschillende treinen ondervonden groote vertraging De reizigers moesten uitstappen en in een aan de andere zyde van de brug staanden trein verder reizen Bg dit overstappen is een der reizigers z66 gevallen dat hg in bewusteloozen toestand is opgenomen De brug is nu weder hersteld de treinenloop geschiedt weer geregeld Men meldt uit Amsterdam aan het Dagblad De stand der werkitaking aan de stoom vaartmaatschappg Ocean biyit onveranderd ISO man weigeren den arbeid zoodat één schip niet op tgd kon vertrekken Gisternacht omstreeks kwart voor drieön zag ee i agent van politie surveilleerende op den Boezemsingel te Rotterdam dat er rook te vooischgn kwam nit de meubelfabriek van de firma Allan Co op don I Gondschen rgweg hoek Boezemsingel 8 50 M 6 16 S 86 10 11 10 80 8 t8 r 9 48 10 08 f10 16 9 81 10 88 7 46 S 17 8 84 8 41 8 4 10 49 8 18 e io 6 46 6 66 10 40 ll U 10 0 10 18 10 87 10 8 10 44 11 07 7 8 8 10 8 9 9 1S 8 11 r P 8 41 8 48 8 40 B 10 01 Hy wekte terstond den naait de fabriek wonenden meesterknecht en zy bemerkten dat het in het fabrieksgebouw boven da machinekamer hevig aan t branden was De brandweer werd terstond gealarmeerd weldra waren ter plaatse de spuiten 14 15 12 U 13 26 10 2 5 van oud Kralingen en 1 verder do stoomspniten van het oostelgk en westelgk stoomgemaal en die van Feyenoord Alle spuiten behalve spuit 1 die men In de Boeiemstraat in reserve hield werden in werking gesteld onder de hoofdleiding van den heer J Milders Ook was de reddingsbrigade op bet terrein van den brand aangekomen Inmiddels had de brand reeds een geweldigen omvang gekregen Het was eerst even over drieën toen het dak instortte De vlammen en de vonkenregen een ware vuurzee waren verschrikkelgk Op een afstand gezien was de lucht boven het brandende perceel fel rood gekleurd Naby de fabriek daalde een regen van grootere en kleinere stukken vuur neder too geducht dat het niet raadzaam was haar binnen de 25 i 30 meter te naderen De hitte was ondragelgk De wind joeg de vonken zelfs tot tegen de huizen in de Boezemstraat waar spuit 1 de wacht hield De brandweer tond het eerste uur vrgwel machteloos tegenover dezen brand Het vuur had zich in het fabrieksgebouw reeds te zeer verspreid zoodat het dan ook onmogeiyk bleek dit gebouw zg het ook gedeelteiyk te redden Het gelukte de brandweer met inspanning van alle krachten om de woning van den meesterknecht en het privékantoor te behouden en te voorkomen dat het kantoor en de teekenkamer zoomede een naast de fabriek staande groote loods met houtvoorraad geheel uitbrandde Tegen 5 uur in den morgen was men den brand in zooverre meester dat men voor verdere uitbreiding niet meer behoefde te vreezen en om 7 uur was het vuur zoo goed als gebinscht De spuiten rukten in alleen de stoomspuit ran het Oostelgk stoomgemaal bleef Onder het woeden van het vuur stortten geheele stukken van muren mOt groot geweld in wat telkens de vlammen hoog deed uitslaan en de vonken spatten naar alle zyden Van de geheele fabriek is niets blgven staan alleen stukken van de zymuren die men nu van gemeentewege omhaalt Alleen de hooge schoorsteen bleef gespaard en steekt hoog op nit de ruïne In het benedengedeelte van de twee verdiepingen hooge fabriek waren de zagery en de machinekamer daarboven was de meubelmakerg de stoelenmakerg de stoffeerderg en de behangerg Dit alles is totaal weg ook de geheele voor aflevering gereedstaande betimmering voor het stoomschip Koning Willem II dat op de werf staat van de maatschappg voor schoeps en werktuigbouw Fyenoord is verbrand evenals een viertal complete ameublementen enz De beeldhouwerg en een goederenmagazyn boven het kantoor en de teekenkamer brandden geheel uit Aanzieniyke schade is toegebracht aan een groeten voorraad hout in een loods naast de fabriek Van die loods is het achterste gedeelte vrgwel verloren gegaan het voorste gedeelte waarin de groote transport en meubelwagens stonden bleef gespaard Wat verder op het terrein was heelt door waterschade veel geleden Het geheel was by verschillend maatschappyen op beurspelis verzekerd voor f 1 51 955 n l da opstallen van de gebouwen voor f 55000 op machinerieën en gereedschappen f 28755 op tapgtgoederen meuêelstoffen grondstoffen enz 67000 enz In de fabriek werkten een 160 tot 170 menschen Zg worden evenwel iltet werkloos daar de firma maatregelen neemt om een honten loods op haar eigen terrein op te elaan en het werk te hervatten Den ganschen dag trok het omverhalen der gevaarlyk staande stukken munr veel toeschouwers velen kwamen ook naar de puinhoopen der fabriek kgken De stoomspuit van het Oosteiyk stoomgemaal hield gedurende den voormiddag de Tookende puinhoopen nat In een brief uit Transvaal ons welwillend tor lezing afgestaan door een stadgenoot Tinden we vermeld het volgend merkwaardige voorval dat plaats had bg de bezetting tan Dundee door de Boeren Toen de Boeren op het kerkhof by Dnndeo kwamen viel het hun op dat er zooveel nieuwe graven waren en allen voorzien van oen bord waarop ge chreven stond ter herinnering aan het schrift was op alle borden van dezelfde hand Nieuwsgierig geworden gingen de Boerenaan het graven en nu bleek dat er geenlyken in waren maar ammunitie die deEngelschen voordat zy de plaat verlieten daarin begraven hadden Z Ct De voorbereidingen voor de beroemde passiespelen zyn reeds begonnen en de bezetting der rollen voor hoofdvertolkers zgn juist bekend gemaakt De heer J Mayer kan om zgn hoogen leeftyd helaas niet voor de vierde maal de partgvan Chriatns meer op zich nemen maar zalBOg wel den proloog uitspreken In zgn plaats al nu optreden de havenmeester Anton Lang jr terwyi Bochus Lang sr de rol vanHerodos lal vervullen Vpor de rollenvan Maria en Magdalena heeft men eendochter van een postbode en een van eenwaard weten U vinden het uiterlgk vanbeiden moet elk in ztjn soort zeer gelukkignat de te vertolken figuur in overeénstem liif i a OP T M STADSNIEUWS GOUDA 10 Januari 1900 Haastrecht Zaterdagavond gat de gymnastiek vereeniging Olympia alhier hare eerste openbare uitvoering Zg werd opgeluisterd door de muziekuitvoering van Prima Volta Alles slaagde uitstekend zoodat ieder bewonderde dat de leerlingen in zulk een korten tgd zulke vorderingen hadden gemaakt De heer van Leeuwen werd dan ook telkens geapplaudisseerd Vooral de laatste standengroep was indrukwekkend Geen wonder dan ook dat een der eereleden den directeur een goed cadeau offreerde RïKUWUK De heer A Baan ondorwgzer aan de openbare lagere school A alhier is benoemd tot onderwjzer aan een der openbare lagere scholen te Ridderkerk Met Maart a s hoopt hg in laatstgenoemde gemeente in dienst te treden ZavENiiijizBS Twee meisjes waren aan t spelen aan den overweg van den spoorweg in den Zuidplaspolder Daar loopt het eene meisje onder de boomen yan den afgesloten weg het andere volgt maar o wee Twee treinen in tegenovergestelde richting naderen en zgn reeds dicht bg Bat ziet de spoorwegarbeider B Hg grypt de meisjes duwt ze langs den grond tnsschen de sporen en blgft er zelf ook liggen tot de tremen zgn gepasseerd Hy mocht de voldoening smaken beiden te redden Capelu a d IJsEL Op het adres van den heer K Missel hoofd der openbare lagere school alhier om verhooging zgner jaarwedde is gunstig beschikt en hem van 1 Januari 1900 af een tractements vermeerdering van f 100 toegestaan Woerden De uitslag van het nationaal kegelconcours alhier gehouden is als volgt Iste pr C van Breukelen Woerden met 16 honten 2de pr P van der Waals Gouda met 46 3de pr C Simon Gonda met 45 4de pr L van Dyk Woerden met 45 6de pr J V Gouda met 45 en 6de pr F van Wyk Gouda met 43 houten Consolatieprys A C den Hertog Gouda met 18 punten negenprgs P van der Waals met 2 negens achtenpry C van Breukelen met 4 achten zevenprys F van Wgk met 6 zevens Rechtszaken Door de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam werden gisteren o a de volgende vonnissen gewezen W A P F L de B 21 jaar koopman te Ouderkerk a d IJsel wegens mishandeling van zgn schoonzuster tot f 3 boete subs 3 dagen hechtenis G v d L 33 jaar magazgnknecht te Gouda wegens diefstal van een zilveren horloge van J Nyhuis tot 6 maanden gevangenisstraf H 8 18 jaar arbeider te Nienwerkerk a d IJsel wegens mishandeling tot 1 maand gevangenisstraf P V 88 jaar arbeider te Bergambacht wegens beschadiging van een denr tot f 10 boete subs 5 dagen hechtenis WERKVERSCHAFFING Tot op beden zgn de navolgende personen geplaatst geworden Schilders 3 stoelenmatter 1 ejouwerlieden 12 boerenarbeiders 3 opperlieden 5 houtzagers 2 kaasknecht 1 machinist 1 grondwerker 1 kooplieden 2 hekelaar 1 smidsknecht 1 Heeren werkgevers kunnen ten allo tgde inzage verkrggen in het werklieden register aan de werkplaats op de Katteusingel naast den heer Spierings Tevens worden de stadgenooten in herinnering gebracht dat de CommisBie zich aanbeveelt voor sneeuwoprniming De Secretaris ROEPERS VERSCHEIDENHEID Dat de boeren die in hnn held haf tigen stryd tegen het grrote machtige Engeland de sympathie van alle weidenkenden bezitten ook ten opzichte van hunne houding tegenover den drank respect inboezemen kan nit het volgende biyken Generaal lonbert verbood reeds y n het begin van den veldtocht a aan zgn eigen manschappen ten strengste het gebmik van sterken drank Toen Generaal Burger met zgn leger aan de grenzen van Zwazieland zgnde ontdekte dat zich in dat land veel drank bevond liet hj terstond 3000 kisten drank in brand steken Commandant Schutte bestrgdt den drankhandel en hoopt een eind te maken aan den drankverkoop aan kaffer Het eerste werk van commandant Olivier bg bet bezetten van AUwal Noord was het luiten van kantinen en bottls Op een boete van 600 pond bevelen de Boeren de sluiting van alle drankwinkel te Windsorton Niet alleen op het oorlogstooneel ook in Transvaal zelf werken de boeren met kracht in dezelfde richting Wie zonden de beste soldaten zyn de nuchtere Boeren of de drinkende Engelschen t lUMES en HEEREN PARAPLUIES A van OS A Kleiweg E 73 GOUDA iiciirs van iiislerüam 9 JANUARI I Vikrs Slatkr 81 98 i4 loof 8 V 88 V 88 ♦ 66 981 101 67 91 8 100 84 O 1 9 11 486 6 101 104 1641 1 98 981 88 4 NlDiaiASD 0 rl N l W 8 8 dito dito dllc Sdito dito dilo 8 Hollsi UU aaa II 1881 984 lTAl Innibrg ing lS a 81 6 Ooanin Obl m papier 1888 5 dito ia Eilverl8 8 5 PoATVaAL Ob mot ooupoD 8 dito tioket 8 7 118 IIOV 90 ♦ Vi 10 114 186 100 65 66 1 1 W7V ftoiLUIS Obl Binnool 1894 4 J dito Oeconi 1880 4 duo bi Eotbl 1889 4 d lo bg Hop 1889 90 4 d lo in toail lean 1883 8 dilo duo dilo 1384 8 ÜFASil Farpet lohula 18 11 4 Tdiiiu Qopr Couv loon 1890 i 0 r leeoing terie D 0 o le iia MriiG ZuiDAra p T obli 18 6 Hliioo üb tt 8oh 1890 8 RlMiKDlLA Ohl 4 oal op 1881 I AUTIWAII ObligitiOD 1895 8 VoTTIlDAIl SWil lesu 1894 8 I NlD N Arr U mie i uuil i Aiuilub T b Uu Cerlitrilaa DellHutiebeppg dito Arn Hirpolbeekb puudor 4Vi CultMg derVor tenl u iid 1 Or Hvpoib ekb pendbr 47 Ntderludi he iimk und Nfld Hendo mutsob dito N W 6 P C H p b peadbr 8 98 Kott U otlieokb paoillir ii J Uit H rathee b dito 4 09STRNB O tt Honif baak AUd HoiL Hypoth kbAiik paiidb 6 AHBklKA £ qii bjpoth pan Ib 4 Mal L O Pr Li n on V D Uoll IJ 8poiir Mü a nd Hij t t Ei i T 81 8p aend j Ned 1 d S irvegm aand Ned Zuid Alt 8pm aand iilm dtto lila 18 duo 6 lTAUl3poor l 1887 89 A Eolil Sj 98 lOOll 100 114V iTl l BI 106 74 104 87 86 7 887 Zuid III 8p my A H b 8 l ui N Wa Br biu Wuiiiien aand atilL Or Hn a Spw Mg obl 4 Baltleoha ito aaii l Faxlowa dito aand 5 Iwanf Dom r ito a lid 6 Knnk Cb Aiov 8p kap opl 4 dilo ditu obliK AHtaiKA O n l ao Sp Mg o 1 6 Ck o t North W pr C T aan I dit dito Win 8t eter obl 7 Den r It Rio Gr Spm oen T a Ullnoia Central obi in iroad 4 LoaUr ltNn hiilliOert T aaDl Ueii o N Spn H Ulivp Itisa E UIM r 4pOt pre aand N Tork Quia o fc Weal aand Pmnn dto Ohio obhg Vi 68 180 810 108 104 loc 117V inv 101 84 OregoD Calif byp in Koud 94 8t Panl Mini kitanit obl On Pae Hooflga obig 8 dito diloLii o Ool lahyp 0 6 Oaxada Can 8oiilh Chert r a n 1 Tnr 0 Ball k Na Ic h d e O Anuterd Omnibtta Mij aand Rottard Tramwe Maata Hand MiD Sud Amsterdam aand 8 Hlad Ro terlam aand 8 BlUII SUd Antwerpen 18S7 87 1 8iad Bruaael 1888IV Uom TheiuBiiiullrO i laob 4 OjRIKB Staatsleenig 1880 5 K K Oost B Cr 1880 8 8pAiijr 8lul Madrid 8 1888 Viii V r Bl ATli Spoel eert 86 mm cosTüUES Zoowel voor Dames a s Kbideren Ulousen Japonsloffen PelterUeo in groote verscheidenheid billijke prijzen O SAMSOM ADVERTEMTIEN Wc ens ong egteldheid van Mejuffroun M SMITS is de Soiree Hlusicale van de KUNSTKRING voorloopig uitgesteld Te COtJDA GEVRAAGD op Markt Haven of een der voornaamste straten één of twee Etages in bet geheel 4 of 5 Kamers bevattende of geheel huis van dezelfde grootte aanbieding met opgaaf van Hnnrprga ligging en omschrgving onder lett W aan di RA APS Papierhandel Prin Hendrikstraat 53 Dra Haaq EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIH Directenr B KU ROERS DKVKNTKR Model d londer rem en schermen f 87 50 Model met 90i Model 4 UO Model AA 125 Model AAA 145 f üXE RIJWIEL 160 OEWONE ACATÈNES 155 LÜXE ACATüNE 180 J P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prgzen f 5 hooger ferte9rDwooniigi r J C IIKBl ITER iouda Wenscht gij eenflinken Knevel gebruikt dan niets als ééne Flesch niini I unmiio nnonu liuuiiiji 1 luu unuuii Het is gebleken het eenige middel te zön dat werkeiyk suocès heeft Als men de gebruiksaanwgzuig goed opvolgt is éèiie flacon steeds voldoende Alom verkrygbaar bg H H Coiffeurs en Drogisten ol direct na ontv v postw of postzegels k f 0 70 by A A OEFFEN Azn ROTTERDAM Voor wederverkoopers Per B Flac f 2 70 12 5 00 Met Reclame plaat Franco rembours Wie zeker syn wii o Ecbte Eikel ClUiaO U itruigen lesamungestakl en na vele pruifuemingvn la diii handel gekomen undei del naam des aitvindera Dr Mlohaelhs vervaardigd jp da beste machines in hot wereldbercemde étabbllaaement van Qebr Stollwn ok ta Keulen tiache J r n21cl2 LeIls Bikel Cacao In ïlerkanton biiiuen Deim 1 ikf I C u i iii t mellc gukuukt uono tAngeii u io i ii aje ilrnok vour dwgelgksrh gobnnk m i J i iiep lii mui t pa lt r riMr eiir Iroj h vUt j Ah genoOHkricUigo Jriink bi gcva vmi diiiirhoo sioiuUi aei mihui t gobruittn Veikrijgbaar bg ee roomaaaiita H I Apothekars cm IV l l i E 5HS I f M c 0 90 e a35 OenoriAl vertegenwoordlgor voor Nederland lufittè MattenklodI Aiiuiteniim Kalvoistraat iOI Qeoom bloeerde NATUDR GENEESINRICDTINi door pUnteii kruideu oxou water licht lucht enz Bizond re behandeling van Ullliwzlekte verzwakkingen als gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitensporigheden hoofd en ruglijden bleekzuehl mitfflUdeu slechte bloedsmeuclnr rJekten der BtofwlBselloff bonttlUdcD rheuiiiaflRmDi Isschiaa vlechten en huidziekten Billijk pension Externe behandeling in speciale gevallen ProspcHux op aanvrage r XH en ffUBCO Sanatorium Arentsburgli VUOUBlJUfi bij Den Haag jui de Geestbnig VAN Bl 0tóESTEIN 8 J N KT is ra iorir erVm delijk tiQ BESTE en yo tKorMifi Oi s fcftApEi lJK APÈLDOÖRN HÖUANli