Goudsche Courant, vrijdag 12 januari 1900

Vrijdag 1 $ Januari 1000 38ste Jfiargan Noa 8091 mmm coirmt lyieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon n f 9 De Jitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomm rs VT IF CENTEN Telefoan H M ADVERT E NTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer l i Centen üi oote letters worden berekend n ar plaatsruimte huending van Advertentiën tot 1 uur des inidd Kachels Haarden WINTERARTIKELËN I in zeer rnime keaze bg JAN EOITD I Korte Qroenendaal I 203 204 HVISHOl mnKELElf fijuurzaaj eo KerUjbeDoodigdbedtD BaBOKBANOEN E CASSl TO TAN DAK lö Turfmarkt Gr o u d a Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDEKDAUS van S tot 4 aur VEIJUAÖS van 4 onr ZONDAGS alwezii een Ëngelscli maar Eclit BOERBHBROOD I tM eent de K O l A SLEGT X AJEUVr0 SIEÜWK HAVEN 28 ailAMD MAaxaiMB DU FriDtenips NOüVliAUTÉS Wg verzoeken de Dames die ons geïUus treerd modealbnm voor liet Wlnteri el 00 nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan MMJÜLESJALÜZ0T4C i ris Hetzelve wordt dan omgaand f r i en fmueu toegezonden Bestellingen van af 25 Irancs vr van alle kosten aan buis met f vc rhooging I i X ie lillf kiinlo r Ie W itai al N II KEK BRTGn adres voor alle soort u SCll lKNWKKK uls belNiKinlbrabaiiUcb khm m Laiimiiiiiiii i7 ijii Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegstecg OntTiingon alle soorten lliiri ii en Klnilei WlyrBUl AJ ITOI FIiLS Aanbevelend C S MITvS Alle reparatiën en aangemeten werk ÏEANSCHE STOOMVEEVERIJ chemiscke W sscli rii TAN H OLU E IIËlllEK 19 KruUkad Rottgrdnm llebnvabKrd tlui r Z M den Koning d r Belgen lloofddep t Toor ÜOODA de He r A VAN os Az Sperfalitait voor het ttoomen en verTeitaii ll Heerenen Dameegarderohen aliooli alle KindugoeUereu Hpeoiala ionchtiug toor bnt itoom a van plnoWmanUU veeren bont nt Oordïnan tafelkleeden eni woijdto a r d nieawtta en laaUte methode geverfd Alle gÏMderen h t 8 gestoomd of gevertd vorden oniohedelak voor do geiondceid l tmi itwl Mmrkt IGroote Diiverkoop 5 aan spolprijzeii IN is UK ROODE LAA11S s liANÖE TIENDEWEG en in den i GOKnKOOPK WliMLKLa Ki kIWEG HOEK TURFMARKT ZIE i iALAGE Aanbevelend J VAN ZONNEVELD Iiulieii gvj niel will hoeste i gebraikt de sUarwege bekroonde en wereldber mde Superior Druiven Borstlioiiig Extract m mt de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem i II 1 ¥ A l IIAlK €o l c nllaa r H lb traiicirrs VAN SOHAIK ft VAN SCHAIK VAN SCHAIK VAN SCHAIK VAN SOaAlK c VAN aOHAIK c VAN SCHAIK VAN SCHAIK VAN SCHAIK VAN SCUAlK Co s MelianthO ü liet beste midilAl der wereld Co S IVlOllanthO geneest Kinkhoest CO S MelÜUtbo Keneest zoowel oud sta jonR Co S MBltantbO ma in noeü buis e in ontliruken Co b MoUantbe t voortdurend onder Sclieiknndig toeKioUt Oo a tttOlUmihe kelnt onherroepelijk ii J Co S Moliautho is b kroDnd lu t Kerodiplom s Co S HOllaiitbO is btkrooiid met Goud Co 8 Mol anthe is bekroond met Zilver Co H MOlianthe is verkry baar m flaoous van O Clf rO Of en ƒ f bjj Kirma WOLFf Co Westhaven 198 Gouda O JUIEBIBS Kleiweg E 100 Gouda K H VA MILD Veeretal B 126 te r Dudo A BOUMAN MoordrK kt J T TOBKBN Biiinop B ï WIJK Oiidewn r H KOLKMAN Waddinxveei a IIOLLMAN Bodegravtn PltiKüK Nieuwerktrk a d IJ tri W 1 VA DAM Haailrerhl A N VAsZBSdKM SehoonhoMB iii Mimifi ii c DIplonia en Ooud Bekroonde PRAEPARATEN VAN H gÊÊÊÊtHÊtÊÊÊÊ Oooi Oeiidcsh altftmcen aanbevolen f ff I vf Vf TV Met fcere DIplonta en Ooud Bekroont rillina I arnchA de meeslkmchtlge en versterkendeKINA WUNteewnv te VUlna LarOCne j 1 tind c l voUaiuenen gebrek aan eetlust slechte plIsTsrierlng nnwhooIJpUn ter veraterklog na ekte ot kraambrf koortt en l e v B OuSÏÏÏaROCHE I ÉRRUOINEint in hot bijmnder tegen Bloedgebrsk Bleekjucht kwalen van Krltlschen leeftijd ent Verkri iW r m flacons a 1 90 en 1 BILaI r o o liaam Teraterkend aangenaam van smaak voordaeelijkichgeb nik i CIKel L aCaO 3iT tmaeren zwakken en klieraohtlge gesteUen er aan te be elen Al g M akrKhtlj drank 1 stoomlasen der P 1 T S S a w k5 O 60 voor luigellSgen en kleine kinderen lV h kt b u a Kgr 1 70 a H gsr O BO Kgr O eO in huwen 1 K Kgr ƒ 0 90 Chemlack MaXircttlirar Speciaal voor Klndervoedlne lulvere IVieiKSUlKer k 0 60 Kgr ƒ O AnlUnaea f lt afaHan Hul ronken eencr halve Clgoretleis voldoende ter bestiij AStnnia V lgarenen g van de hevigste aanv llen van Asthma etc In Jodqes a 6 66 en ZM T an arto Rnnk aic FRUIT PUROATIEF tegen Verstopping Awn lamarinOe DOnOOnS Ee Migralne Congestieselc voordook lsUiKis UnJer beiv n d T nartnJ Honbo ns n KRAEPFI lET t HOLM W daar de vorTioor het kind baieerl Uk en d smaik aangenaam i Prijs per doos e 0 90 en 0 60 C l lr D sc4SlloC Ifemeen erkend al hel BESTE huismiddel OalïTHaKraStl lleS Hoest Verkoudheid en KeclpUn het is een aUlmoploasenJ en vers hteh d middel blJ uitnemendheid uilslnltend m n Heschjei verkrij gliw Prijs ƒ 0 20 pet üesch ie UimliSi wri nv wax e A n Ml W nrkHwt Hl ApQUfkvn tn VrogUUn KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Aiillseplisciie Tandpoeder en Anfisepilsch iloiidtiii lnur van K OAS8VTO Tnniart U Oouda OVERAL VEBKRUOBAAR Agent voor Nederland G IJ38EL 3TIJN Blaawstraat Goada AA BËSTERING De ondergeteekende zal op VRIJDAG 19 JANUARI a s des middags 1 nnr in het Kofiiehuis VAN ZESSEN te ScHOosHOYEs voop rekening van de Firma Gebroeders SCHENK publiek en in masaa ultbentedeii Het bouwen van een PAK HUIS g root 9 X 18 Meter op een terrein te Schoonhoven Het bestek met de teekening liggen van a 10 Januari a s in voornoemd KofSehnis ter visie op dien datum is het bestek met één teekening i i 0 60 te verkrijgen bj de Boekhandelaren S W N va NOOTEN Inlichtingen dienaangaande te verkrggen bg h F EEDEKER Architect Schoonhoven 6 Jan 1900 Tlütrty B Wo dubaliim in de geheele werald bekend ea f eroem Onovertroffen middel tegeu Hlla It O r 8 f L O II ff te tT iluaffzi kt ii eiiis Inweudig VzxKtwel a t ook uitwendig ia bijna alle ziektegevallen met goed i Tolg aan te wenden PrUs per fluCüU l t 1 p4T pU t t 1 19 Thinrfi Wo dinalf bezit een alsnog ongekende geneeskracht en lieilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke en gefiuirroHe operatie geheel oierbodig Met deze zatr werd een 14 jaar oQd roor unfeneeslilk ffehondeil lieeilffezwel en onlanss een bijna 120 aar k iikerl jden treiiezeu Brenat gen iing en verzachting der pijnen bij wonden onUtekingen enz Tftii ollerlei aard Prijs por pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker IIENKI SANDERS Eokin S Amiterdam ffur geenilepdt u beaUlle men direct ud idieSohuUenapotliekÉ de THIKKBY in Pregrftdt Uï KohiUch OeiUm A Qelieve prospeetui te ontbiw en bijiiet Cantrul UtpAt Sinden ttokio 8 mit rdMn llÖifüja POIKE ODDfc GENEVEB SM Merkt NIGHTCAP m SCHIEDAMMEU Verkrijgbaar b PEETERS Jz AU b wiji van eohtlieid ia eaehot en kurk steedi ruoiv lien van den naam der Pinaa P HOPPK Een Schat ware TOOT de oDgelukkige Blnehtofflirs der Zelfbevlekking Onanie en gehe jue liUpattingen is befc beroemde werk Z Dr Retau 8 ËLFBEWARIKG HoUandaohe aitgare met 27 afb Prbs 2 galdeu leder die aan de rersohnkkelf ke gevolgen Tan de ondea Igdi moet het laceu de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgki dniiend ven een sakereu dood Te rerkrQgen bg hetVer UgsMagftEui te Leipüg Nenmukt 34 franco tegen uueculuig ran het bedraf ook in postzegeU n in eiken boekhandel in Bolland PaiM Exptlier Dartif jat wordt ditniddal aat vasniisad sucoes lil ijnatulaiBle iiwiijvuig liaiawaBd taiaii Ehsmatllk fioh t Tsrtondl iiH pijn Il im l pa lrug SS proafde Dit l du ook M dm Tattrouwan op bat hWiakaaatk Ukat AlO IIS eB60e daa In da maaala iMlkeksa Te Amatsrtiia U Qlalk CUr baa vaa T17U aa Baaden H M tK MMtttt talelte Hst baals ooaebaMjrtu a OMdtkalykita peetemlddw Toof Hears en vooral danaa en IDadenalwanwwk l da Apptetuai van C M IHIlar h Ca larUi BaallKttr M Mes Uiti Old op naam en IMirialtamsat i S wm o sa ina m iBW as is sss e Qqdiu Pt tu A BBIHKHAN 4 K Bultenlandsch Overzicht De DaUy Mail verneemt dat binnenkort openbaar zal worden dat een tweede bevelvoerende generaal in Zuid Airika van zijn bevel wordt ontheven De Daily Grapbie verneemt dat Dnitschlud twee nota s tot Engeland heeft gericht Daarin ontzegt het Engeland bet recbt een Sfship aan te houden dat tusschen twee oszgdige havens vaart De Engelsche regeering antwoordde daarop dat zij zich bg de leer van bet Duitsche ministerie van buitenlandsche zaken niet kan neerleggen Dnitschland had een voorbeeld over zjn bewering aangehaald maar dat bleek niet van toepassing De Standard verneemt nit Dnrban dd 7 Januari De lading van de Bundesrath wordt gelost tot nog toe is niets verdachts ontdekt Wollfs Bnreau verneemt uit Londen De Engelsche overheid te Durban beeft het rykspoststoomscbip Herzog vrijgelaten Do Times gaat voort Bailout s uitingen te Manchester scherp te hekelen Het blad vindt het gepast noch voorzichtig dat Ballour in zijn rede van Maandag luchtigjes verklaarde dat het ministerie geen verdediging behoeft Znlke taal verraadt grove onkunde ten aanzien van de juiste publieke opinie nopens de verantwoordeiykheid van het ministerie voor de tastbaar gebleken politieke en militaire dwalingen Daarvoor is de regeering aan bet Britsche volk wel degeiyk een volledige apologie schuldig en de regeering zal er de handen vnl mee hebben wanneer het parlement bijeenkomt Baliour behoefde waarlgk niet de tekortkomingin van Lord Wolseley en van den minister van oorlog mede voor zjn rekening te nemen Ten slotte verklaart de Times dat zg zoodra de oorlog uit is in s lands belang onverschillig voor partijbelangen alles zal doen om de gebleken fouten van en leemten in het leger aan te toonen en te helpen goedmaken De Nieuwe Tijd die in St Petersburg uitkomt betoogt in een artikel de ouwenschelpheid eener interventie van de Europeesche Mogendheden in den oorlog tusschen Engeland en de Boeren De interventie zou slechts raison d etre hebben als de Boeren moesten vreezen dat op bun overwinningen weldr nederlagen volgen zullen terwijl bnn eind tiiomf veel meer te voorzien is Het zou dus jammer zijn als FEViLLËiOnï Vro g Verwelkt Naar het Duitsoh a Ik trachtte mijne teleurstelling met christel ke lijdzaamheid te dragen en vroeg hoe ver we nog van het landgoed af waren en ot wij steeds stapvoets zouden moeten rijden fDe paarden hebben gisteren den ganschen dag voor den ploeg geloopen was het norsche bescheid en de weg wm in veel te slechten staat om ze te s Lands wtjs s lands eer dacht ik en liet my nog een tijdlang op mijn harde zitplaats dooreen schudden maar sprong na een kwartiertje van d i wagen om voor de afgematte paarden bet moeielijk werk althans ietwat te verlichten Het liep tegen het einde van April een zachte lentewind streek over bosch en beemd de kraaien ewermden over de versch geploegde akkers en in de kale kruioen der berken qjirpte eene vlucht vogels No was de tbeologiiche korst om mijn drie en twintigjarig hart niet zóO verhard of de liefelijke vrecw in het rond maakte indruk op mijn gemoed Het dnurde niet lang of ik werd soo ziJ door een ontgdige intervehtie van de belooning beroofd werden die zg door hun heldhaftig gedrag verdiend hebben d i de erkenning van bun volkom6n onafbankolpbeid en het verwerven van een déboucbé aan den Oceaan Nil tusschenbeide te treden zou slechts zijn een dienst bewijzen aan Engeland dat hoewel hierover ontevredenheid veinzende er z er meê in zijn schik zou zgn De openbaar gemaakte Pruisische Staatsbegrooting bevat voor de uitbreiding van de bnitenhaven van Emden en uitdieping van bet vaarwater der Beneden Eems als eersten termijn 4S nrillioen marken De gezamenlijke kosten van aanleg worden op rond acht millioen geraamd waarvan de helft voor havenaanleg Alles moet in bot voorjaar van 1901 afgeleverd en voor gebruik geschikt zgn Het vaarwater der BenedonEems moet van acht op tien meter de bnitenhaven x n Emden op 11 j M diepte onder gewoon hoogwaterpeil ebiacbt worden zoodat ook bij lage eb gtoote schepen van tot acht meter diepgang toe vlot blijven Met de Hamburg Amerika lijn is een overeenkomst gemaakt dat zij bet grootste gedeelte van den aan de bnitenhaven aan te leggen aaitbouw van den staat buurt Die laoatschappü wU daar omvangrijke etabliuameuten voor een geregeld stoomvrachtverkeer oprichten en in verband biermede Duitsche steenkolen daarheen betrekken Ook andere transportmaatschappijen moeten besloten zijn met Hamburg Londen de Oostzeebavens en Petersburg een geregeld stoombootverkeer in bet leven te roepen terwyi de Norddeutsche Lloyd on de HamburgAmerikalyn hun verschepingen voor den aanleg van Chineescbe sporen in overleg met de naar het buitenland uitvoerende Westfaaltcho wbrken reeds met het voorjaar te beginnen over Emden zullen doen Een regeeriugsnota zegt over den voorgenomen aanleg voor Emden en de BenedenEems o a Tot nu toe hoeft men veelal aangenomen dat de machtige concurrentie van Nederlandsche en Belgische havens met name Rotterdam bet ontstaan van een uoemenswaardig verkeer op het DortmuudEems kanaal niet zou toelaten of dat dit zich toch feitelijk tot den invoer van ijzererts en nit voer van kolen zou beperken Thans heerschen daaromtrent echter in zaakknndigo kringen geheel andere meeningen Voorzoover men zien kan wint de opvatting veld dat een aanzieniyk gedeelte van den staat en zjjn nijverheidsgebied met zju hulp bij in en uitvoer in verhoogde mate van het buitenland tevreden in mijnen God dat ik me zelven vergeleek bij koning David en mijn grooten houten koffer bij de arke deb verbonds Ik moest me bedwmgen om niet de psalmen die mijn hart zong luide uit te galmen Toch waa ik biyde dat de twee uur en nog een beetje meer ten einde kropen en de ovidc Krischan met de zweep naar een toren wyzend die aan het einde van een hooge ipenlaan opdook tusschen de tanden mompelde Daar benne we d r Ik had onderweg vergeefsche moeite gedaan hem over den baron en diens familie uit te hooren Het was me niet gelukt iets anders te weten tekomen dan dat de baron een beetje streng en de barones zeer oenadig en vriendelijk was overden jonker liet de man zich alleen in een veelbeteekenend hm hm uit en van den dominépruttelde hij dat het niet veel zaaks met emwas I Mijn nieuwsgierigheid werd met eiken volgenden stap in het mulle zand grooter en daar de mij vooirgesiliiegelde schoonheden van het landschap nergens waren te ontdekken het dorp dat ik do kwam in niets verschilde van andere dorpen dej Mark en de weinige vrouwen en kinderen die voor de deuren stonden mijne komst al zeer onverschillig opnamen bekloiQ ik toen wij de olmenlaan inreden zuchtend den wagen We reden recht op het statige slot aan dat door de kale takken heenschcmerdc De paarden die het laatite kwartier gedraald hadden vervielen weer in den stap nu de weg begon te klimmen Toch haalden wij een zonoerlisg klein voertuig onafbankeiyk gemaakt moet wolrden De thani voorgestelde aanbouw heeft ten doel do haven van Emden tot een in all opzichten geschikte inrichting te maken zoodat aldaar een goregeld verkeer van zeeschepen van de grootste soort zooals bv de Ham burg Amerikabooten plaats vinden kan Tegelijk zuilen de voorgedragen verbeteringen het mogeiyk maken dat de Uems voor de groote linieschepen der marine toegankeiyk wordt en dat deze in de haveu van Emden veilig kunnen liggen i rsiireide Uericliten FaAHiauK De raad van bet Legioen van Eer heeft met 6 tegen i stemmen besloten Paul Dérouléde niet te schrappen uit de Igsien der orde omdat het vonnis van het Hooggerechtshof geen royeering beveelt De inschryving van de Echo de Paris voor een kunstvoorwerp dat Dèroulëde zal worden aangeboden beeft reeds het bedrag van 12 737 francs bereikt DuiTBCHLAND By gelegenheid van het eeuwfeest in de technische lioogeschool te Charlottenburg k eft dO keizer een redevoering gehouden waatlti by er op wees dat de technische boogescholen door haar vele relation met deo arbeid en de arbeiders sociale plichten hebben te vervullen De sociaal democratie achtte de keizer een voorbygaand verschynsel dat uit zich zelf zal verdwenen De erfprins die 17 jaar oud i is door de koningin regentes van Spanje benoemd tot ridder van het Gulden Vlies Hjj zal dezelfde versierselen krögen die keizer Wilhelm 1 zgn overgrootvader heeft gedragen Prof Ernst Haeckel van de hoogeschool te Jena is door de Kon Enokland De influenza heerscht te Londen zoo hevig dut er evenals in 1893 ziekenverpleegsters te kort komen De sterfte is echter niet zoo groot als bg epidemieën in vorige jaren ZWITSBRI A Voor hot verzoek om een referendum over de wet op de ziekte en ongevalliMiverzcko in dat met nog grooter moeite scheen vooruit te komen dan wij Een zeer oude vrouw had zich naast een zwartbonten hond voor een handwagentje gepannen zwaar beladen met zakken en takkebossen en eenige gereedschappen allet door touwen bijeen gebonden een warrelklomp die elk oogcnblik het evenwicht scheen te zullen verliezen Het moedertje snoof en kuchte terwijl het trekr touw haar ter aarde boog Ondanks haren viervoctigen helper zou tij bezwaariijk den fast bergop hebben gekregen mdien de wagen niet flmk ware aangeduwd geworden Dit geschiedde door eene lange slanke Kcstalte een steedsch gekleed meisje dat met beide han den aanzettend het trippelend span een goed deel van den arbeid verlichtte Zij keerde toen wg haar voorbij redea het gelaat een oogenblik naar ons toe Ik kon hare tripkken niet wel onderscheiden wijl dt schaduwen der boomen er over henen speelden Toch nam ik vluchtig een jeugdig maar ernstiggelaat waar Ken bliiÉ uit hare terstond weer neergeslagen oogen maakte op mij een zondertingen indruk Nog merkte ik op dat haar eenvoudig gescheiden haar waarover een zwart doekje geknoopt was diepblond zag en een glans had het best bij dien van barosteeu te vergelijken Zij droeg eene ouderwetache Kazabaika met een mallen rand van grijs bont omzet Spoedig waren wy het vreemde stel voorbij en ik waagde het luet nog eens om te zien ring zpi UO OOO handteekenmgen ingekomen d i byna vier maal zooveel als noodig waren OoSTIiNHyK HONOARIJK De sociaal democratische r ksraadalgevaardigden ontraden den stakenden m werkers te Outran Moravië de staking Tsjeachische agitatoreu beloven bnn echter oadersteaning als d stakers nog den üsch stellen dat in de mjjnen uitslaitend Tsjechische beambten zallen worden aangesteld De erlprinses Maria is te Cobarg bevallen van een dochter BINNEI LANP De Commissie van Voorbereiding uit de Eerste Kamer betreffende de Ongevallenwet beeft zich geconstitueerd en tot haar voorzitter benoemd den heer van Boneval Fuure Het laat zich aanzien dat deze zaak nft Paschen voor openbare behandeling dodf de Kamer gereed zal zyn Onze correspondent te Batavia seint ons onder dagteekening vui git toren Papoea s hebben op den t41en graad gevangen genomen den derde otflcier en twee machiuisten van liet stoomschip Generaal Pel en den eerste officier van dat stoomschip ernstig gewond Het oorlogsschip Serdang is uit Ambon erheen gezonden N R C De Generaal Pel kapitein J B Renberg is een etoomschip van de Kon PaketvaartMautschappy 1301 ton groot en in 1876 gebouwd De overrompeling der scheepsofftcieren door de Papoea s heeft vormoedelÖk plaats gehad juist op de grens van het Nederlandsche en het Duitsche gebied van Nieuwlininea op UI W L van Greenwich Red Het Hbld ontving het volgende particuliere telegram uit Batavia Op de Zuidkust van Nieaw iQiuea zyn vyt officieren van de stoomboot Pel uun land gegaan twee er van zyn door Papoea s gevangen gemaakt een van hen is gewond De stoomboot heeft de plaats weer verlaten Er is een oorlogsschip heengezonden Het Handbl teekent hierby aan Volgens by de directie der Paketvaart ontvangen bericht is het gebeurde geschied by Siteraka Schoon de naam aan weinigen bekend zal zyn heeft Sileraka reeds een jeschiedenia Dat H de stiftsdamc verklaarde K riachau die zyn pijp uit den mond genomen en eerbiedig de pet gelicht had it andere lu moeder Lieschen De stifttdame I herhaalde ik verwonderd Heeit de baron reeds eene volwassene dochter Neen die van den baron is nog maar veertien en heet freule Leopotdine de stiftsdame echter H En hij dreef met een zweepslag itijn bruintjes aan Wij hadden het einde der allee bereikt en redjn de poor t die naar het kasteel leidde bmneo Ik moest mijne nieuw gierig ieid bedwingen Het gebouw voor on droeg met eere den naam van tkaïtect en dagteekende uit de vorige eeuw Een hoog borden met breede trappen aan weerszijden leidde naar de beneden vertrek ken waarboven zich ulecKt i één rijk geornamenteerde verdieping bevond welker stijl vloekte met het spitse sraalvensterige dak Van het hoofdgebouw strekte zich de linkervleugel uit tot aan de olmeulaan terwijl de plaats van den rechtervleugel die zooals iü later vernam door brand was vernield ingenomen werd door een vooruitspringenden toren drie verdiepingen hoog Deze torpij droeg boven zijn vier puntgevels een reusachtig met allerlei zinkwerk veriierd dak wat hem een middeleeuwsch voorkomen gaf H arJt iiervoljid