Goudsche Courant, vrijdag 12 januari 1900

voor ons De Papoea s van 4U itrsek door sommige doch niet door alle onderzoekers menscheueterB genoemd waren toch steeds op vrü goeden voet met de weinige flanken die die streken bezochten Uit veranderde toen ecnige jaren geleden besloten werd Sileraka tot de verblijfplaats van een posthonder te maken De toestand werd toen weldra zoo onaangenaam voor den posthonder dat deze vluchtte en de po t opgeheven werd Sileraka ligt dicht bij de Ëngelsche grens ongeveer 8 gr oosteiyk van onze post Fak Fak en dit verklaart hoe het mogelijk wa dat eenigen tijd later onze onderdanen de Papoea s van Mllerka op een strooptocht in Engelsch gebied dr Moiitagn gevangen namen Gclnkkig werd hij niet het aUchtolfer van ban kannibaalsche lasten en mocht het ons gelnkken hem weder uit hun handen te bevrijden Toen de minister Cromer in de Tweede Kamer over het oprichten van de beide posten FakFak aan de Mc Clnerbaai aan de Z W knst en de post aan de N kust sprak stelde hij de mogelgkheld van het oprichten van een 3dc post op den voorgrond Waarschijnlijk bedoelde de minister toen echter do woderopricbting van den post Sileraka Nu is echter het eenige dat de bewoners van de Kompanie bemerken het maandelijksch bezoek van een paketboot die volgens het contract dat de Maatschappij met de regeering heeft geregeld Hileraka moet aandoen Handel is er te Sileraka zoo goed als niet waardoor de lijn daarheen als een der minst voordoelige voor de Maatschappij bekend staat De Nederlandsche Boerenbond die haar hoofdzetel heeft te Utrecht bestaat volgens het pas verschenen jaarboekje uit 20 250 gewone leden en de eereleden dr H 1 A M Hchaepman en mr M 3 ü U Kolkman leden van de Tweede Kamer De proviiu iale otdeellngen zijn ingedeeld als volgt de Noord Brabaiitsche Christelijke Boerenbond raet 82 aldeelingen de Vrovinciale Noord HoUandsche Boerenbond met 16 de Christelijke Lirabnrgsche Boerenbond met 78 de Overijselsche Boerenbond met 16 de Oelderscho met 39 do Utrechtsche met 12 en do Zuid HoUandsche met 6 terwijl de provinciën Friesland Zeeland en Drente geen afzonderlijke atdeelinseii vormen doch ntt 1 3 en 2 locale atdeelingen bestaan Een officieel orgaan van den Kederlandsrhen Boerenbond wordt als maandblad uitgegeven De almanak uitgegeven door de NoordBrabantaohe Maatschappij van Landbouw geeft de vermeerdering aan der leden in hot laatste vijfjarig tijdperk klimmende van 2976 in 1896 tot 3294 voor 1900 Zjj vormen te zamen 42 afdeelingen die behoudens sommige vereenigingspunten allen geheel afzonduriyk werken Voor de algemeene belangen zoowel als voor raad en advies aan de afdeelingen zyn uit het hoofdbestuur gevormd nfzondorlijke commissiën van bgstkud a ter bevordering van het landbouwonderwijs b voor de collperntio op landbouwgebied c ter behartiging van oeconomische vraagstukken d voor de paardenfokkerij o voorveeteelt en zuivelbereiding f voor do be Utn cte Spoorwet verblndlDKen net GOUDA Wlnt rdteist 1899 1900 a n aj J o 1 14 U t 8l iti 104 11 11 U l II IS H H l H I H I SI s l 7 10 T M 1 dooi 7 17 7 a4 7 41 f to f lO 48 Ooudi Moardreelit f ouwerVirk a p U ftntlHrdMt M RotterdimD tRollerdtm B AllHl tea DIM i L O A1I W 1 a uyim rtr jtiUM f Of i T U Bottardun Beun RolteldMn D P Sotterdua M Oiprlie Hieoweikerk Uloorrlreelit Soad AUM UiM iH W M Qoade ï T huiieii McK rk p ll go lwmeer ïor Voorburg Hm Voorburg 4 S Zort rD g 0 Z Z Zewat Mo 8 18 lirtUll w l sixll Oud Woerd U rofli Ol wlll WoeriM Oud toad algaui De beer Clausen heeft er wn zeernuttig werk mee gedaan Hand Men Bchrgit uit Batavia aan het Nieuwsblad voor den boekhandel dat de regeering van NederlandschIndié het drukkersbedryt daar een felle concurrentie aan doet In de eerste plaats maakt zich met toestemming van de regeering hieraan schuldig de z g Landsdrukkery Deze inrichting beeft onder een der vorige en onder den tegenwoordigen chef zulk een nitbreiding gekregen dat zg zich niet meer bepaalt tot haar eigeniyken werkkring het voorzien in de behoefte van drukwerken voor s lands dienst doch ook optreedt als papierleverancier hoewel dit verboden is by Ind Staatsblad 1871 no 43 en Ind Staatsblad 1874 no 29 Met deze inrichting kan de particuliere drukker niet eoncurreeren Zg toch betaalt geen invoerrecht op papier 10 pet van de waarde de particuliere drukker is wèl onderworpen aan dit invoerrecht Dè z g Landsdrukkery werpt dan ook een aardig en zoet winstje af dat dor Indische Regeering zeer welkom is Een andere inrichting ook op te groote leest geschoeid voor het werk dat zg te doen heeft is het TopograSsch Bureau Aanvankeiyk bestemd voor de reproductie van landkaarten maakt zy buiten bnreantyd ook handelsdrukwerk zooals etiqnetten naamkaartjes brievenhoofden monogrammen en dergelgke De opbrengst hiervan is een bgslag op het traktement der daar werkzaam zgnde lithografen en drukkers ambtenaren van het öouvernement van Ned Indié Dat de particuliere industrie hier onder deze concurrentie gebukt gaat zegt de schrgver te Batavia zullen de lezers van dit blad wel begrgpen langen van tninbonw en groenten en vruchtenteelt en g eene technische commissie voor de verschillende landhouwcnltnren Mr P 1 Troelstra die deze week in verschillende plaatsen van Zeeland als spreker optreedt was voornemens zulks ook te Zierikzee te doen De lezing heeft daar ter stede evenwel niet kunnen doorgaan omdat niemand een lokaal wilde beschikbaar stellen Naar de Deutsche Cour verneemt hebben nagenoeg alle papierfabrikanten hier te lande ten gevolge van de toenemende riJzing in de prijzen der steenkolen en van allo grondstoffen voor de papierfabrikatie benoodigd zich genoodzaakt gezien de prijzen der door hen vervaardigd wordende papiersoorten voorloopig met tien percent te verhoogen Wü hebben zegt de De Tijd tal van klachten over bet te laat komen van treinen en over het missen van aansluitingen ontvangen nog meer gelezen in andere bladen tot zekere hoogte doet het ons genoegen dat wij zelven na een paar malen reeds eenige ondervinding te hebben opgedaan nu een geschiedenis hebben meegemaakt die duidelijk doet zien hoe het publiek door de Staatsspoorweg Maatschappy de dupe wordt gemaakt van het gebrek aan kennis en aan beleid en oordeel b j haar personeel Het blad geeft dan een metterdaad ergelgk relaas te breed echter om het hier op te nemen Werd later opgespoord Zï bekenden het ten laste gelegde Voor eenigen tyd hadden door tusschenkomst van den consul der Ver Staten te Beriyn in Duitsche bladen oproepingen plaats betreffende een erfenis opengevallen door het overlgden van een Dnitscher in Amerika woonachtig die aldaar een aanzienlgk vermogen achterliet Desbetreffende ontving gisterenmorgen de spoorwegbeambte F S aan het station te Roermond het bericht dat hem als bloedverwant het niet onaardige sommetje van 60 i 70 duizend gulden ten deel was gevallen In Duitschland heeft men hg de jongste strenge vorst waargenomen dat by vriezend weder bet geluid veel helderder is dan anders Dit wordt hieraan toegeschreven dat gs een even goede isolator is als water een goede geleider Door het bevriezen van allerlei waterverzamelingen gaat dus bg de telephoonleidingen weinig stroom verloren Daarentegen zyn de draden bg vorst lichter aan breken onderhevig door inkrimping wat echter met bronsdraad veel minder voorkomt dan by yzerdraad Ëngelsche en Nederlandsche Markten is de titel van een boekje door den heer C H Claassen Rijkstuinbouwleeraar voor ZnidHoUand te Boskoop geschreven en uitgegeven by Brnss en Taconis te Boskoop Leiden Wy vestigen op dit werkje de aandacht van allen die by het kweeken van en den handel in vruchten en groenten belang hebben ook van gemeentebesturen marktmeesters enz luist nu zodals men weet de Engelschen uit het buitenlandk aangevoerde voedingsmiddelen met groot wantrouwen bejegenen en in hun onderzoek daarvan byzonder streng zyn geworden zyn deze inlichtingen omtrenr a1 wat met den liandol in tuinbouwvoortbrengselen op Engeland samenhangt over soorten verpakking wyze van verzending kosten daarvan en van haven en marktgelden de markten zelf enz in verschillende plaatsen in Engeland byzonderveel waard De Bchryver hamert voortdurend op Jiet aanbeeld van de oprichting eener centntle vereeniging die op den geheelen huéUv B tuinbouwproducten het toezicht zou houden hare afdeelingen zou hebben in verschillende deelen van t land agenten aan teUen in Engeland enz En dan ook op een betere regeling van het marktwezen in onze steden Over de joistheid van al de opgaven van den hoer Claassen o a over da onbetrouwbaarheid en onbekwaamheid van de tusschenpersonen in dezen handel kunnen wy niet oordeelen Het vleiende voorwoord dat onze consnl generaal te Londen de heer H S J Maas voor het werkje heeft geschreven en waarin op de belangrykste punten waarop onze kweekers moeten letten nog eens gewezen wordt staat ons er echter borg voor dat men op dit werkje wel kan Een griffier zonder armen By het gerechtshof te Perollo in Italia is tot grifüer benoemd de heer Dallari iemand die zonder armen en met slechts één been geboren is De nieuwbenoemde die thans 26 jaar oud is werd reeds zeer jong bevorderd tot meester in de rechten on heeft een zeer fraai handschrift Hg schryft met het stompje van zgn rechterarm Met een houten been loopt hg zeer gemakkelgk Gemengde Berichten Vooruitgang Een Londenscb uitgever bevestigt dat de boeken welken tegenwoordig worden gedrukt over dertig ft veertig jaar nanwelgks meer leesbaar zullen zgn Aardig en juist is bet jongste prentje in do Westminster Gazette met het opschrift Het Toegelaprobleem De Britsche leeuw zit aan den oenen kant van den stroom nydig te kgken naar een schildpad met de gelaatstrekken van Paal Krnger die onder zyn schild en ehter viervoudig prikkeldraad veilig en wel aan den anderen oever ligt dome out kom er uit bralt de leeuw Come on kom op antwoordt Oom schildpad Bg de broodfabriek Ceres te Amsterdam ib van heden at ingegaan de 10 nnrswerkdag terwyi opvolgend iedere knecht op Zondag een geheelen dag vry heeft Dinsdagavond werd te Ter Neuzen procesverbaal opgemaakt tegen twee Rotterdammers die voorgevende rond te reizen voor het opkoopen van oude rgwielbanden er op uit waren met kaartspel slachtoffers te maken In den spoortrein naar Vliasingcn waren zy reeds bezig geweest maar niemand wilde toebgten Op de boot van VUasingen naar Ter Neuzen evenwel liet een met verlof haiswaarts gaande infanterist zich verleiden en was spoedig f 2 60 kwyt By aankomst te Ter Neuzen werd de kaartspeler op aangifte dadeiyk aangehouden en zgn handlanger En toch zyn er nog verscheidene boeken uit de middeleenwen die in volkomen gave toestand verkeeren Qeen vooruitgang dus De Zutph Ct schrgft Een dame maakt ons een echt vrouwelgke opmerking over de breikous van koningin Victoria op de plaat van Brakensiek by de Groene Amsterdammer van deze week De koningin is n l aan het verkeerde eind begonnen niet aan t boordje maar aan den vo4lt We hebben haar geantwoord dat dit moderne symboliek was of toespeling op den oorlog die ook aan het verkeerde eind b gonnen is en die daardoor spoediger den vorm van een kous verkreeg die de Engelschen op den kop kregen De Zw Ct bevat een brief uit Kaapstad van 18 December waaraan het volgende is ontleend t Wordt Tommy Atkins dat is de Britsche soldaat by zgn populairen naam te machtig Vechten tegen vgand dien hy ziet waarop hy kan mikken en dien hg na een charge kan doorboren met zgn bajonet dat kan hij Maar hy baalt met een machteloos Wat kun je djkjtr nou tegen doenl zgn schouders op nu hg moet vechten tegen schietende rotsblokken en schietende vlakten zonder AaneevangeD I October TUd vai Grennwick 1 7 ll l 10 14 lO Jl t 10 40 lO ll 11 4 n i4 IA i7 s ai fl li 14 7 81 4 88 t oa T 1 1 07 1 14 l M 11 11 81 U 4I 11 11 It M I OI 8 10 4 08 4 16 4t i il a t t ei I 8 0 8 17 P i SO 4 8 18 8 40 10 7 l M I SO 11 10 10 11 ll l 1 84 4 04 4 87 4 S8 41 F 10 U n M 0 4U 8 18 8 80 8 11 0I L S 8 V 8 88 10 08 f 10 18 10 88 8 81 10 88 w mJhÊin m i4T OiiriH Mtiii St mowkilJMte n 1 Sa kl kniiWv taf obUn nMkt ygi J H 1 1 ii i i i Sy L EMi muWmU W 10 18 10 80 7 48 1 88 1 11 1 U 8 11 87 11 88 l l ♦ 17 8 87 84 41 47 8 86 8 88 S 40 7 1S lO l 10 8 lO 0 8 U 9 00 8B 10 0110 17 10 4 FmiIMK j 4 l i h Irt 8 rtkw4 iwij J 18 18 1 08 l Ol 8 14 8 48 4 18 4 88 8 88 l l f 07 1 88 8 18 l S t 8 88 I18 41 1 80 1 48 8 48 4 18 4 48 8 87 8 88 88 s ll 1 40 7 8 1 03 S 4U I g i 8 4 08 4 40 1 4 4 80 e io t 4t 4 8 ii rt t 14 to 4 41 4 S5 B 04 t U j n 1 4 87 10 4 8 18 8 80 8 08 8 04 6 46 8 88 11 84 l 0 U 4 L I tra MBH iinlWwü t i Ci l tm W 80 UI I 7 44 B lli aMk f lo ot 10 40 n iJ 10 18 10 87 10 8 10 44 II 07 11 44 84 t Og 1 81 11 4 09 4 84 8 10 7 1 8 80 8 1 1 8 11 r 888 i 8 F 8 41 8 48 8 V 40 10 1 11 18 11 18 11 80 n 4i ll 8 10 48 11 4 l 88 87 7 88 8 0 8 41 t ll 7 87 8 88 7 48 1 08 8 14 8 07 8 88 Cl 10 00 = 8 6 1S 7 17 8e 10 88 10 o o U 11 A l MITFROIV M ioiid O 8 1 88 10 10 10 117 18 08 1 08 8 88 8 88 4 O 8 08 88 8 18 l tt 8 0 88 lut W 8 01 8 83 09 10 10 10 84 18 48 18 871 88 8 88 418 4 17 8 80 8 88 8 00 10 0 0 1010 O 1 46 lUt a 8 1 03 88 10 88 11 0 1 08 1 10 8 08 8 41 4 80 8 18 08 t l8 10 8 10 88 10 81 18 00 8 16 48 J i 1 =1 = 1 i r s i i 5 10 48 1 J T4 77iT7B08 tJ 001 808l08 8 aa O il0 4 l 881T 81 88 918 48 l lt I Ot 18J8 10 i 16 8 814 418 80 7 tl 10 1 48 lAlu W 1 48 8 80 7 81 8 80 8 80 I 80 10 00 11 80 18 8 18 080 8 16 8 80 8 48 8 0 88 7 80 8 88 ln 00M7 1 84 8 18 0 84 10 18 10 t8 18 811 08 84 848 4 17 4 18 8 41 t 8t 8 14 1S 11 10 84 7 80 8 18 8 80 S 88 6 48 i3 7 4 1 ll l 7 r 7 1S S 48 io loii 11 1 8 ü ï ï Lijiiiil r T 1 B 10 14 II lO UO 10 84 i 10 84 jLiaiU 4 87 88 7 88 8 81 8 4 8 80 10 16 10 88 18 08 1 87 1 06 S IO 8 6 1 48 8 88 8 1 S fl 7 8 8 6 11 A S 8 14 10 88 I1 6S 18 87 4 88 7 8J 6 80 7 08 i 1 1 48 186 t8 S 8 80 7 17 7 8 S8 01 11 18 11 68 10 68 11 10 tt ll 18 81 1 40 8 88 4 48 MO 10 7 18 7 88 S 88 10 08 10 1 11 10 dat hfj eau hoed vao een Boer ziet om te mikken En de enkele maal dat t hem hikte boven op loo n schiettend kopje te komen vond hg nog niets dan rotsen en kon hg misschien alleen nog juist t staartje zien van een wegrgdend kommando dat weer een eindje verder een ander kopje in een klomp schietende steeneu veranderd had Vooral die loopgraven moeten iets zyn om hem duivelach te maken van machteloosheid Hy weet dat er duizenden Boeren tegenover hem zgn en ze zitten allemaal in den grond net paarden kanonnen en alles en op geen veertig pas is er zelfs iets te ontdekken van den rook van hun Mauser geweren Plat op den grond liggen was t eenige wat er overschoot te Modderrivier en te Magerfontein en ook voor een deel te Colenso met de brandende zon op den rug wachtend en dorstiydend terwgl de storm van kogels over hen heen jaagt al maar door Kyk eens even waar de kapitein is zegt een Sngelscb soldaat die met een ander languit achter een soort rots ligt Ia zoo straks als er plaats is zegt de ander met een galgenhumor Want in de lucht boven die vlakte is geen plaats voor een meuschengestalte ter naawemood voor een menschenhoofd dat boven de rotsen uitsteekt O ja er wordt teruggevuurd even hard en oorverdoovend maar zonder doel Er is niet te zien dan t veld en de klippen Zoo schgnt werkeiyk de toestand te zyn volgens vethalen van ooggetuigen bg Modderrivier t Heele Boerenleger is in den grond verzonken Merkwaardig bleek dat nog den dag na den slag by Magerfontein Toen de Britsche ambulance in den overeengekomen wapenstibitand naar de Boerenloopgraven ging om de gewonden op te halen vond zy daar overal de Boeren of beter de republikeinen vol bereidwilligheid Ze droegen de gekwetste soldaten aan gaven hun te drinken en toonden zich z66 menschlievend dat de Ëngelsche dokters en dragers geen woorden genoeg hebben voor hun lof Maar eensklaps door een of anderen blunder donderde een der marine kanonnen en verbrak den wapenstilstand Alles keek verrast op aan de Britsche ambulance werd vyi minuten tgd gegeven om zich te verwyderen van het slagveld maar van de vyf waren er nog geen twee minuten om of ze zagen zich tot hun verbazing alleen op het slagveld en alle Boeren waren verdwenen verzonken in de loopgraven Onmiddeliyk daarna ratelden weer de geweerschoten tot het misverstand werd opgehelderd Met die loopgraven hebben de Boeren de Engelscben weer eens een nieuwe verrassing bezorgd waarop zy niet gerekend hadden Als er éèn gebrek is by de Ëngelsche bevelhebbers dat met den dag duideiyker aan t licht komt dat is t het gebrek om uit te vinden wat de vy nd van plan is trots de talrgke verkenningen Bgna bg lederen slag luidt het in de berichten dat de vyand op dit of dat punt sterker was dat vermoed werd en toch loopen ze telkens weer in de val Den dag v06r den sbig hg Magerfontein werd met lyddiet op de Boerenposities geschoten maar de Boeren lieten door geen enkel tegenschot biyken waar ze eigenlgk zaten ook niet daar waar den vorigen dag hun kanonnen eenige schoten hadden gelost Wel brandden op die plek s nachts tal van wachtvuren tot groote voldoening van de EngelschenJ die nu de tevreden overtuiging hadden dat hun schoten dan toch wel kwaad moesten hebben gedaan want daar zaten de Boeren Onbekommerd trok de Hooglandersbrigade Dit om ter zgde van die plek een positie te te nemen met een onbegrypeiyke veronachtzaming van uitgestrekte verkenning rondom de kolonne om zich s morgens in plaats van op drie raglen afstand midden tnssehen de Boeren loopgraven te bevinden nat de bekende gruwelgke slachting als gevolg Aan die wachtvuren hadden niet veel Boeren zich verwarmd Al dien tgd lagen sjj er mglen ver vandaan in de loopgraven Hoe die loopgraven er precies uitzien kunnen de Ëngelsche correspondenten ons iog niet vertellen omdat de Boeren hun nog geen kans hebben gegeven er een van dichtby te zien Haar uit hetgeen de terug S komen gewonde soldaten vertellen biykt t ze van voren zoo mooi door klippen en steenen verborgen syn dat er tot op korten afstand niets van te zien is En t hoofd van den schutter is op 400 tree ook zeer moeiiyk te onderscheiden Meestal zgn ze aangelegd in ryen achter elkaar de achterste honger dan de voorsten Eb t zgn steeds de achterste die beginnen met schieten De vgand loopt dan toe t oog gericht en schietend op die achterste loopgraven zooals de Oordons deden bg hun aanval by Mageriontein totdat vlak hg hen ras alle zgden eensklaps een hagel van lood hen neerslaat Toen generaal Wanchope met opoffering van eigen leven de Gordons trachtte voor te gaan probeerden ze het een paar maal ma r ze konden niet ze bleven Hetzelfde gebeurde hg de Toegela waar de Britten alleen Boeren verwachtten boven op de kopjes omdat die alleen schoten en waar de troepen zelfs aan den eenen vleugel de rivier over waren en naar de kopjes liepen toen ze bleken in een doolhof van loopgraven te zitten waaruit de kogelhagel ook hen wegdreef weer terug over de rivier voor wie dat nog mogeiyk was Zoo dicht moeten de kogels door de lucht vliegen dat naar ooggetuigen zeggen de stofwolkjes op den grond op de plek waar de kogels inslaan doen denken aan t opspatten van water by een zware regenbui op een watervlakte Maar dan de artillerie die immers al die loopgraven vernielt en de Boeren bg honderden doet sneuvelen zoo niet met buskruit dan toch wel met lyddiet de artillerie die als de beste ter wereld de republieken zou wegschieten helpt die daar dan niet tegenf Zij beschiet immers de posities van den vgand met zooveel honderden granaten en kartetsen dat er volgens de toekgkende oorlogscorrespondenten door de Boeren ontzettende verliezen moeten worden geleden t Schynt echter naar sommigen ook eerlyk vertellen dat de vgand zoodra er troepen in de buurt komen weer zoo levendig is als ooit Ze liggen in de loopgraven of op bun kopjes plat achter de rotsen en laten den vyand bommen en t bomt moest alles over hen heen Als een bewijs van die geringe uitwerking van t artillerievuur t volgende van de gewonde Boeren die hier in Kaapstad zyn aangebracht hadden er 91 wonden door geweerkogels veroorzaakt 22 van granaten en 13 gewonden door lansen en deze verhouding zal wel niet veel verschillen van die der getallen van t totaal der gewonden Het comité der Internationale Vrywilligers van het Roode Kruis te Brussel heeft zich tot het ministerie van binnenlandsche zaken te Londen gewend met verzoek van de Belgische ambulance die zich aan boord van de Herzog bevindt onmiddelgk op vrye voeten te stellen en met al de bagage op kosten van het Ëngelsche gouvernement naar Loreni o Marquez over te brengen Naar aanleiding van den bekenden brief van Charles Boissevaiu aan den hertog van Devonshire schryft de Schied Ct De heer Charies Boissevain hoofdredacteur van het Handelsblad heeft eon zeer langen open brief geschreven aan t adres van den hertog van Devonshire die onlangs de vastelandspers beleedigde in eene redevoering door te beweren dat zg door dr Leyds was omgekocht en daarom zoo averechts het publiek voorlichtte gelgk zg door den hertog van Devonshire beweerd werd te doen Het doet ons van harte leed dat de heer Boissevain bet noodig heeft geacht dit eindeloos lange epistel te schryven dat door zgn lengte beslist geen doel zal treffen De nobele bedoelingen van den schryver biyven natnurigk onaangetast wy kunnen t niet helpen maar ook hg ons kwam deze gedachte bg het lezen van het epistel onwillekeurig op STADSNIEUWS GOUDA 11 Januari 1900 Afloop aanbesteding van I het bonwen van een lykenhuis II het timmer metselen verfwerk aan perceel III ni het maken en stellen van yzeren brandtrappen met bordessen ten behoeve van het Israëlitisch Oude Mannen en Vrouwenhuis te Oouda door den heer H i Nederhorst Jr architect alhier gehouden 10 Januari i I I S r oi Ï3 5 1 l I Jr I Il I il I is l I I ft K s a k S ► S i S M = De heer H E van der Roer herdenkt heden op tllle vrijze den dag waarop hy vóór 25 jaar zyn werkzaamheid als onderwijzer aan de 1ste Burgerechool voor Jongens aanvaardde Hoe weinig ruchtbaarheid er ook aan de zaak was gegeven in de naaste omgeving Werd het bekend en onderwgzers zoowel als leerlingen boden den geacbten jubilaris hunne beste wenschen op dezen dag aan Op een zgspoor by het station Nieuwerkerk a d IJsel derailleerde Dinsdagavond waarschyniyk ten gevolge van verkeerden wisselstand een goederenWaggon Het verkeer ondervond dientengevolge geen vertraging WAnnmusviiiiN Het aantal zieken alhier door diptheritis longaandoening influenza is zóó groot dat de plaatselgke artsen nacht noch dag rust hebben Zoowel onder jongen als ouden van dagen is het sterftecgfer groot DAMES en HEBREN PARAPLUIES A 7aa OS Az Kleiweg E 73 UOUDA lelepiMam Ao 3i i iii s van Aiiislenluin Vikrs Slotkra 81 81 9S l 98 100 8 88 Vil W 88 A 86 9 1 961 9 1 101 m 67 67 98 a 6 100 341 90 91 9 811 486 6 108 80 1441 9h 188 110 90 89 U4 V 10 284 8851 10 86 68 Hl 97 8 lOO 100 114 141 88 106 74 U U 10 JANUARI NlolauKD Uarl Nsd W S 8 Vil dito dito dUc 8 dito dito dito 8 H01I0 I ÜM Qou II 1881 984 Italii laaohrijring 1888 81 8 OoSTin OU m pipiir 1888 8 dito in iilverl88S 8 POKTOeAL Obl mot ooupoQ 8 dito tioket 8 RoiLUlo Olll llianaol 1894 4 dito Oaooiia 1880 4 duo bil Boths 1889 4 d lo bg Hop 1889 90 4 d lo ia Kood teeo 1883 6 dito dito dito I8H4 5 Opanjs Forpet Bchull 1831 4 TuNKiM Qei r Cour leen 1890 i Qe l Rninp aortH D 0 o l Miin a rieC Zoin An E p V oblg I89ii 6 Mlxioo Ob il 8oh 1890 8 BlN lDiu Obl onbH 1881 AVBTUDAH Obiiffatioo 1896 S VoTTllDAll Stil I laou 1894 8 HlD N Afr H n la a aand Araa 1 h Tab Mg CerliS ateo DaUMaataofaaopij dito Arn Hypotheakb pHudor 4Vi CiiltHg dar Voratau aaod aOr H poih akii pnudbr 4Vi lOi Kedarianda ba baiiK aaud NM Handa paataob dito K AW v Pao Hyp pandbr 8 ftott Hy oi a l b pao II r i i Ulr Hy othaa b duo 4 UosTlNA O t Hun bank aan u KOBL HypothoHlibai k paodb 6 AmalKA Equ hypolh pao b 4 aiw L O Hr Li u en Mm Holl IJ Spo r Mii a nd Ug t t Ei 8t 8p aand Nad I d S iirirogm ai d Nad Zuid Afr Spm aand 8 dito dito ilto 1891 dito 6 luui Spoor1 1887 89 A Eolil S Zuid li l p mij A H bi SPoL if Wa aohau Wemienaand aniL Qr Ra 8pw Ht obl 4 Baltiaeba lito aind Pa t w dito aand 6 Iwang Horolir dito a nd 6 torak Oh Al0ir 8p kap opl 4 dito ditu oblig 4 AMaanu 01 0 I us Sp Hij o l 6 Cb o fc North W pr 0 r aan I dit dito Win Bt I ot r obl 7 Daorar li Bio Qr Spm eert v a Iliiooia Oentrat obl iii Kood 4 N Tork Oulai o k Waat aaud 18 8 Panii dto Ohio oblig Oregon Calir lebyp ingoad 6 V at Paiü Hinn k llanit obl On Pao Hooflgn ob ig 8 48 dito dito Liiio Col la hyp O S OwAD Cao Sontb Ckart T aind 6 S i Vn 0 Ball k Na la h d e O Amitard Omnibni Uy aand I l 0 Rottard Truiwa Haali raod 810 Nio St l Amatardam aand I 108 RUid Bo terilam aand 8 10 1 Biun 8tsd ADtwen anl8S7 8 Siad Bruaaal 1888 81 100 HoHO TbaiaaBoiallrO ilaoh 4 117 i 0 nin StaaUlaanig 18 0 6 I 117 K K Ooat B Cr l8 0 8 101 SrAKl Stad Madrid 8 1888 841 tf NlD V r B i Atli 8poaUoort mm mmii Zoowel voor Dames als Kinderen Hiouspn laimnsliilfeii t ellerijeu in groote verscheidenheid biliyke prgzen D $ AM80M MAR T ÜERICHTiüN Oouda Januari 1900 Granen Ondtrstaande prijten werden heden bestsMl Tarwe Zeeuwsche 6 40 A 6 70 Minderedito 6 10 i ƒ 6 0 Afwijkende 5 50 5 75 Polder 5 75 i 6 10 Rogge Zeeuwsche 5 50 i 6 Polder 5 i 5 35 BuitcnUndscheper 70 kilo 4 Gerst Winter 5 10 k 5 0 Zoniet § k f 5 ao ChevalUer 5 5 J 6 Haver per heet 3 10 k f 3 50 per 100 kilo 6 65 ü 7 Hennepzaad Inlandsche 11 50 i ia lUiitenlandsche 6 75 t f 7 50 Kanariezaad f 7 50 k 8 Koolzaad ƒ 9 25 i 9 50 Erwtei Kookerwten 7 50 a 8 25 Nietkookende 6 50 k 7 BuitenlandM he voererwten per 80 Kilo s 8o i ó Boonen Brumeboonen 9 k ƒ 9 75 Witte boontn 10 50 k II Paardeboonen 6 i 6 J0 Üuiveboonen 6 50 k f 6 75 Maib per 100 Kilo Bonte Amenkaansche 4 90 k 5 Cinquantine 6 J5 A 6 50 Odessa k Karweizaadper 50 Kilo k Vkkmarkt Melkvee aanvoer handel en prijzen Vette varkens goede aanvoer handel vrijwel 16 iS ct per halfKG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel matig 16 k 16 ct perl a fK G Magere Biggen redel aan voer handel stug 0 60 k f 0 75 per week Vette Schapen groote aanvoer handel zeer tlauw 13 4 ao Lamineren aanvoer han del i Nuchtere Kalveren rede aanvoer handel vlug ƒ 7 i 10 Graskalveren aanvoer handel 4 Fokkalveren 8 4 17 Kaas aangevoerd 31 partijen handel vlug ie kwal 37 4 739 ade kwal 35 S 27 zwaardere NoordHoUandsche k Boter redel aanvoer handel matig Goeboter i 3o 4 1 30 Weiboter 1 4 1 10 per Kilo E R K A T U M De aanbeateding van bet bouwen vaneen pakhuis onder directie van den heer L F Redeker zal niet om 1 uur maar om 12 uur plaats hebben Het cyler twee was in de laatHft adveVtentie weggevallen fi u r g e r l U k e Sta a dl OEBOREN 9 Jan Hendrika ouders B Snel en K de Jong Cornelis ouder8 J Ükkerse en Verwoerd OVERLEDEN K Jan A ö L Boekamp 21 j 9 J van Egsden 73 j 10 J Rijweg 62 j ÜEHÜUWI 10 Jan P J Hornes en S Koorovaar ADVERTBMTIEN By vonnis der Arrondissements Rechtbank te Rotterdam dd 10 Januari 1900 is de boedel van wyien lIERUAfl HEIMIIVH TUIJSSmf in leven Manufactnrier wonende te Uouda verklaard In ntuat van faUliit emeiit met benoeming van den Edel Achtbaren Heer Mr J K van dkb LEK DK ILBJROti tot Rechter Commissaris en van den ondergeteekende tot Curator De Curator Mr M M SCHIM vak iibk LOEFF Advocaatprocureur iUUDi CnRT 11 o S AST lot nader Ie bepaieii laliini UIKiKSIELII GEV BKTEIt adres voor alle soorten SCHOENWEBK als htl WbrilHDtab SdiM en LaarzeninajaziJB Kleiweg E 1Ü tegenover de Kleiwegsteeg Ontvangen alle Boorten Heeren Unmenen KinderWlHTBBPAJITOirje BLS Aanbevelend C SMITS Alle reparatien en aangemeten werk BT 5 S Pain ExpeiUr DwtkjM wordt da middat md TarruMod ne M Uk ftlMtiUMd ilWl TiBf s MMwtad luw Bbniu S ir I E c c i 2 ö dM TWtnaww IbaltMo S pM bWkkaurk Uk r P i r a8a d lhid B Ml iMUi kaiL Te O lllutartui W 111i lk a 2 bM Tu TayU m fiMd r g II ï8 t tii i mitn 11