Goudsche Courant, zaterdag 13 januari 1900

Ho 8098 38ste Jaargang Zaterdag 13 JaifnH 1000 mimm ooïmnt I ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telervon ii ttt De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Afzonderiijke Nommers VT TF CENTEN TelefMii i Kt APVEBTENTIEN worden geplaatst vtütt 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer 1 1 Centen Groote letters worden berekend nuar plaatsruimte In sending van Advertentiën tot 1 uur des midd EERSTE NËDBRLANDSCHE RUWIELFABRIEK Directeur H BUUOEKH DKVKNTEB Model A zonder rem en schermen t 37 50 Model A mi 90 Model A 110 Model AA 126 Model AAA 145 LUXE RIJWIEL 160 GEWONE ACATÈNE8 165 liUXE ACATftNE 180 P 8 DAMES KETTINGRIJWIELEN op Ue prijzen f 6 hooger llerttgeDWoordiger J C DEKÜITIR Ma Wenscht gij eenflinken Knevel ebrnikt dan niets als Flesch Mwmi Biiar Het is gebleken het oenige middel te z n dat weikciyk succes heeft Als men do gobruiksaanwöi il K l oP volgt is ééne Flacon steeds voldoende Alom verkrijgbaar bij H H Collfenrs en Drogisten ol direct na ontv v postw ol postzegels il 1 0 70 bg A A OEPFEN Azn ROTTERDAM Voor wederverkoopefs Par 6 FUc I 2 70 i 12 5 00 Met Reclame plaat Franco rembours Jeoomolneerde NATUUR GENEESINRICHTING duor planten kruMiJn nziin walrr llrlit iBCllt ent Bi onclere beh ni ielinK van r enuwlirkleil verzwakkingen ah gevolg van loibandige kefwij c of jeugdige buitelinjüngheden lioofd en niglijilen lllri kziichr iimlil lyden slechte blnedsiiieiiirinic lekten der stofwlssrllng bnrsllUdeii rhruiimtlsiiius Isschla vlechten en huidiiekteu Hillijk penwon Externe behandeling in speciale gevallen ProipectuH op aanvrage frallii en franco Sanatorium Arentsburgh VOOR Bil KU bij Den Haag aan de Ceeatbrug FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ theiiiische Wasscliftrij V H OPi E IIKIMEK 19 Kruiskade Uottunlnm Qtbterateord door Z M den Koniu i der Belgen Hoofddepftt voor OOI DA do llivr A VAN OS z dpaoialiteit voor het toornen rn verven viii all Haereu en Daroeagarderobeu alucoli llf Ktndergoedereu Bpeciale inrichting vour het toom n nii pluchemantels veeren bont en öordjinen talelkleeden om worden uaar de uienwute en laatste methode gnverld Alle goederen hetili gestoomd ol geverfd worden on8ch del jk voor de gezondceid volgens staal Ivirrr t Meuw onoïeriroHen ror Dr Liebors wolbekend lBHUW KBA0B7 BUZBa Alleeu echt mtt bnlkim rk tot voortdurende radicale en sflkera genesing van alle zelln de raeefl hardnekkign iennuj ttielt iettt vooral ontstaan duor Idwalmgen op jeugdigtn leellfld Totale geneiing van elke wakte Blee ooht Benauwdheid llooldpvjn Migraine Hartklopping Maagpijn slechte pjsvertering Onvermogen Irapoteni Pollnkione eni Uit voerige proapeotaisen rrijip r l eh Il v dubbele Il Onlrail bepat Matth v d VorIo ZaUboroiual UipdU M Otóban h Uo Amtterdam 1 Hsppel i Onivenh ge I Halmmani do lung J Otn Botterdam WcUf Jo Oouila oa bü aUa dnigiaten j HU n ooaebailglyluu i f taakkoljrkala poetantlddel voor He r a an vooral damas an Klndirachoenwerk Il da Appraluar van C M MUIlar 1 Ca 5f Btrlla BaoUi Slr 14 Man lattt o l ariankaai I taana Iak llai4 la iinsaiH Hl l rl s araf rvaaMt ui a Mr al D Mtfev W tiri MBa AnifeaM op naan tt banat X O B s Sn O O t O i 9 V7 ICr3iTI3 A lsr3DELA I EJIsr Kort ovenicbt onzer FrijiooaraDt SHERRIEH Pale en Gold Dry van al f 16 50 per 12 fless ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 VFMMOUTH la Turin 1 50 esch O e n ar 3 V u o o S BODEGA OHAMPAGNE 1 75 COGNAC i f 1 75 I 2 25 l 2 75 f 3 25 t 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY 2 25 2 Per Fl Per Ank 46 Fl I g a LISTSAO 1 0 65 Nto i 27 75 off ij CHATEAU VALR08E 0 75 31 o S St ESTEPHE 0 85 36 St EMILION 1894 2 2 PAUILLAC 1893 1 25 53 bi o o 2 GRAVES Witte Bordeani 0 80 34 t SAUTERNE 1 42 Sg 6 ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 gQ BOURGOGNE HO 47 P Z De flesschen zijn in de l ijjen begrepen on worden 4 3 ets per stuk teruggenomen BiJ elke hoeveelheid verkfjgltaar bij e nrma T CRCBAl i Gouda Thierry s Wonderbalsem in do gehcelo wereld bekend en geroemd Onovertroffen middel tegen alle Horn l eng l eeev naagmikten enz Inwendig zoowel als ook nitwendig in bjjna alle ziektegevallen met goed gevolg aan te wenden Prijs per flacon 1 1 per post 11 15 A Tlilsrry is Praraiil HtlUkllut hai knK Thierry s Woiiderzalf bi zit een alsnog ongekende geneeskracht en heilzame werking Maakt meestal elke pünlijke en gevaarlijke operatie geheel overbodig Mot deze zalf werd een f 4 Jo r oud DOor onge eeiUJk gehouden heeugeawet on onlangs een byna Zijarig kunkerlUdeu gene en Brengt genezing on verzachting der pgnen bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prijs per pot f 1 50 per post f 1 60 Centranl Üepflt voor Nederland Apo heker IIEllll SAIDKKIS Rokln 8 Anistentam Waar geen depot is bestello mon direct aan ille Selmteeniiiiotheke den A TUMEniiY in Prej rarta bei llohilich Oeateirelch Gcllevü iros iectiis Ie ombieden bij bel eiilmiil Deiiöt ttamler llokin 8 Auistenlaiii ww ii F f uw ni H I Wl l l i li Doot ücneeah altfeniMn a nl volt n Met LereDIploma cti Ooud Bekroonde PRAEPARATEN VAN f ltlno I afrk h Ic meen Icrachtlge en versterkende KINA WUNtegtnlwakte VgUlllaa a aal V VIl zoowei l ij kmJeren iU volwahbenen gebrek aan eetlust slechte spHaverterina zenuwhooldpljn tet versterking na ziekte of kraambed koorts en hure gevolgen QUINALAROOHE PERRUOINEUX in hel bijzonder te jcn Bloedgebrek Bleekiucht kwalen van Krltlschen IceBIJd eiii VerkniKbaar ni H con i ƒ 1 90 en l F5I 1 C ar af voedzaam versterkend aangenaam van smaak voor dageliikschgeb aik IIV V a lU yaaraX voor kinderen zwakken en kllerachtlge gestellen teer aan te be cku Als geneeskrachtige drank 1 atoorniasen der pljsverterlngsorganen en diarrhée ook voor loigelinijen en kleine kinderen l ri per bus a K r A 70 i Kei O BO a i Kgr ƒ O BO Chcmlaeb M Allrcil 1 Of Speciaal voor Kindervoeding m bussen a ü Kgr O OO lulvare ITICIIVSUIIVCI o BO X Kgr 0 26 i Asthma Cigaretten I Het rookcn eener halve Cigorette is voldoende ter bestrij ding von de hevigste aanvallen van Asthma etc In doosjes ft 0 80 en 0 50 TsiniSirinHp RnnhnnQ fruit PURGATIEF tegen Veratopping Aam a alligrillUC IJUIIUtniO beien Migraine Conewtiesetc vooral ook alstaxana voor kinderen t ewi ten e Tamarinde Bonbons van KK Fï F lJEN iUIT PURGA loneei ► iiêx de vom ioor het kind btgeerUJh en de smaak aangenaam i I rijs per doo je O OO en O BO j Q llmtflL D ke431lAC aliremccn crkcml ak het BESTE huismiddel OalIïllgK r abXUICa j Hoest verkoudheid en Keelpljn het is een slUmoplossena to veraachtend middel bij uitnemendheid misluitend in D Heschjes verkrijgbaar Pnjs ƒ 0 30 pci fleschje iO h atten roorMtm ran vei itr fffbaar bij da muuté Dê f ratparatwM nm KRASPCUEN Ir HOLM t ZeUt fUiftitihm wnarop ét naam en Mandletkemng KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST 141 lEN HOLM liclantjnjke diensten Piijsraadsel trsvaalan DeüO letters naar behooren geplaatst vormen de naam van een land waarover dozer a jn üoor voel en met roem wordt gesproken Ieder die ons de oplossing inzendt met kOeoegtiig van 9S el per poëfmiêtet ot 5 ets postzegels ontvangt postkeorend een der Ker U lm eWtolepy geheel gebaseerd en werkend op do Nederl Staatsloterij waardoor bedrog en nitstel onmogoljk De Bons mueten in de thans loopende Staatsloterij uitkomen met prijzen van f MM i 0 f I to I IS I M f ft 1 enz enz De eerste 100 uizenders ontvangen bovendien geheel gratis een praekttg a$OHiekemrkalemiteF voor 1900 Zendt dos bepevana oplossing prijsraadsel spoedig 25 ets voor f Man iederen Bon meer 13 el p it t H Hê 1 p postwisael aan het Hooldk der KERSTE AMST GELDIjOTERU AMSTiiRDAii 2e Jan Steenstr 40 Fen ware Schat Toor de ongelnkkige slachtofliBra der Keltbevlekking Onanie en gehe me nitapattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELPBE VARI G Bollandiebe aitgAve met 27 Rib Prbg 2 f nlden Ieder die un de Terschrikkelgke gevolgen vau dern ondeasd Igdt moet bei Iftzen de oprecbte leenng die het geeft redt Jaarl kii duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVer lagsMaguin t Leipxig Neauarkt 84 fnnoo t gen inzending ran hei bedrag ook in poBtz ls en in elkea boekhuidel in Holland ORAKDS UAAASUtS DU IrMemps NOÜVKAUTÉS Wij verzoeken de Dames die ons gèiUns treeid raodealbnm voor het WtuterMelxoeit nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan HH JULES JALUZOT C M iirU Hetzelve wordt dan omgaand jratlK en franco toegezonden Bestellingen van al 26 francs vrij van all kosten aan huis met S l verhooging Ileexpedilitt kanloor te Kuzriidal N B maar Eclit BOEHENBUOOD 12 cent de K O A SLKGT NIEUWE HAVEN 28 PUIKE ODD K SCHIEDAMMEB aEUEYEB NKIHTCAP Verkrüf bttr byi M PËETER8 Jz N M M bewv rbi eohUiaid ia p oaobet eo kurk iteedji roo ÜHIEDAM i Mi M dim oMm d r Firn P HOPPK Wie zeker nijn wu d Echte Ëikei CtUiaO te ontraugen tewineDgesteld en oa vel pruefiiemuigen in dun handel gekomen unde dei niuim des litvindem Dr Miohaella verraardigd jp de bestu machines iu het wereldbercemde étabbliaaemant van Qet i StoUvoTck te Keulen dtclw J p n2icl2 LeIt5 Bikcl Cacao in viorkanton bidi win Deze tikul C k a i ml molk gokouit eene aangeiifune gef ude diank voor dagelykboh gebruik ecn i i Aeoli el vao t pcEütr vuor eoii kop f bi l te AJe geueeskrucbtigo drank bij geval Van dwrrhee aiounta mol alui t gebruiken Verkrijgbaar bij ce i ouinana B I ApotbekBrs ooi V Ku K pnaftuqea iMi ttm i o o 6 aas Oeiwraalvertegenwoordiger Toor Seder and JliliM MatlenModt Amiiterdam Kalvastraat i03 ÖODBi Druk van A BRINKMAN k Zx Bullenlaiidsili Ovcra lclu Ër is ge i nieuws van het oorlogsterrein De Daily Mail heeft weder een paar telegrammen die waarschijnlijk alleen algezonden zijn om de Regeering tot grooter activiteit aan te sporen Het eerste telegram is uit Kaapstad en meldt dat het succes der Boeren gevolgd wordt door een geweldige uitbarsting van sympathie voor de Boeren in de westelijke districten der Kaapkolonie De jonge mannen trekken door de dorpen en zingen het Transvaalsche volkslied Het andere telegram is nit Calcutta en bevat de mededceling dat de Indische Regeering onrustwekkende berichten ontving over de bewegingen der Russische troepen Rusland zoo wordt beweerd is voornemens Perzié te anueieeren Duitschland heeft toestemming gegeven zoo het er spoorwegconeessies ontvangt Daarom is een groote Engelsche overwinning in Zuid A frika dringend nuodig De oorlog is vandaag drie maanden aan den gang Als iemand schrijft de militaire medewerker van de Dally Chronicle drie maanden geleden had durven y9 u p U i dataig met Nieuwejaar defensieve stellingen zouden innemen zou men hem beschouwd hebben als een hopeloozen pessimist want de meesten verwachtten dat onze legers tegen dien tijd Pretoria zouden ingesloten hebben De Westminster Gazette van gisteren avond zoo lezen wj in een telegram uit Londen aan de Independance geeft ook een begcbonwing over hetgeen de Engelsche wapenen in de algeloopen drie maanden hebben bereikt Men moet niet zegt ziJ een coup do theatre verwachten met de aankomst van Lord Roberts en Lord Kitchener Men voorziet dat er misschien vijt of zes maanden noodig zullen wezen om de legers te volde te organiseeren en men moet er op bedacht ijn te vememuu dat een ol twee van de belegerde plaatsen en misschien alle hebben moeten capitnleeren Het zon besluit de Westminster haar artikel de grootste onvoorzichtigheid zijn om moeielijkheden en netelige kwesties te berde te brengen met vreemde regeeringen door vliegende smaldeelen uit te zenden om eenige in khadi gekleede menschen te beletten in Transvaalste komen De politiek die men volgen moet bestaat hierin dat men zorg drage bevoegde geheime agenten te FEViLLIJlOIM Vro g Verwelkt Naar het Duitsoh 3 Een bediende in lichtgroene hvrei ontving me op het bordes zeide dat de tamilie my reeds wachtende was en voerde mij met een air als la hij me half en half voor een collega aan in huis De koele met blauwe en witte steenen geplaveide vestibule de breedc steenen trappen de Bcweien van herten langs de wanden de talrijke dienstboden die nieuwsgierig uit verschillende deuren naar mij gluurden maakten op mij etn geweldigen indruk a gevoelde ik smartelijk het g mis eener ï lechtige officieele ontvangst van de tt de der familie mjjna toekomstigen meekters Ik troostte me echter door me diets te maken dat xulk een ontvangst eker echt deftig was en nam mij voor ook van mijn kant mijne waardigheid te handhaven en mij den eerbied te veroveren dien zelfs deze hooggeboren leeken aan mijn geestelijk ambt waren verschuldigd Toen ik de kamer binnentrad die de bediende mij aanwees werd ik oogenbhkkelijk met het schrikwekkend hooggelegen kwartier verzoend Het was een hoekkaraer met vier groote vierkante vensters van waaruit men over de olmen kan heen uiuicht had op bebouwde relden Delagoa baai te hebben die toezicht houden op alle ladingen en die ons in staat zullen stellen om met de Portugeesche overheidspersoneu van gedachten te wisselen over verdachte gevallen Met de redevoeringen van Balfour houden de heftige afkeuringen ervan aan eu ze gaan voornamelok uit van Tories Vruchteloos komt de Daily Telegraph tegen die aanvallen op zeggende dat ze ou Engelsch zijn en eer de Franscheu waardig zijn Do Morning Post verbaasde eergisteren zelfs de radicalen door de heftigheid van haar taal tegen den minister zij deed ee beroep op de Tory partii om het tegenwoordig kabinet weg te vagen daar het de belangen des rgks benadeelt geljk Gladstone in 1880 Do Times en de Standard zetten ook den veldtocht tegen de ministers onverdroten voort Men heeft Balfour vooral zjjn luchtig optimismo en zijn misplaatste verdediging van het legerbestunr kwalijk gouomen Onbegrijpelijke zelfverblinding I roept de Standard in een hoofdartikel uit Balfour ontkent de ernstige nederlaag van de Bntsche wapenen in Znid Afrika Maar deze rampspoedige vernederende veldtocht waarin 120 000 man F i troepen schaakm ii M waarin nergens een beai end voordeel is behaald waarin 0600 Krijgsgevangenen zijn gemaakt binneu luttele wekon dat alles heeft naar het oordeel van de Standard genoeg van een nederlaag en kan met worden weggeredeneerd zooals Balfour doet Inmiddels komt het parlement vermoedelijk al den 30en bi een Dan verwachten zelfs de Torybladen hevige stormen In de gisteren gebonden zitting aanvaardde de heer Deschanel het voorzitterschap in de Fransche Kamer met een welsprekend beroep op de eeidracht door de verzoeni ig van alle Franschefl Europa en de gcheele wereld zeide hü wijzigen zich zienderoogcn Frankrijk moet op de gebeurtenissen die voorbereid worden een vast besloten en volgehouden werkzaamheid uitoefenen Binnenlandsche twisten en voortdurende onlusten zonden daarvoor hinderpalen zijn Deze redevoering werd daverend en herhaaldelijk toegejuicjit Men weet dat de Fransche depute Marcel Habert naast Déroulède in de komplotzauk betrokken eerst op de vlucht gegaan is en zich daarna zoo laat mogelijk is komen aanmelden waarna de Senaat besloten heeft dat zijn zaak afzonderlijk behandeld moet weiden gehuchten en de huizen van het dorp die als een troepje jonge kuikens om oeri klokhen zich rondom de groote ronde dorpakerk opeendrongen De heerlijkste namiddagzon verlichtte dit panorama met gulden glans en lichte blauwe wolkjes kronkelden uit lage stroodaken naar boven en dreven af op den frisschen lentewind Na verloop van een kwartier was het tijd om aan tafel te gaan zei ma de bediende Was er misschien nog letb van mijnheers orders Ik verzocht hem mijnen koffer naar boven te laten brengen en had nog juist den tijd het reisstot van mijne kleederen te verwijderen toen be neden een zware klok begon te luiden die mijne ledige maag een welkome roepstem was Voor ik omlaag ging wierp ik nog een laatsten blik in den kleinen spiegel boven den schoorsteenmantel en nadat ik mijnen iChnstusscheidtng had gelegd en m i lange haren netjes achter de ooren gestreken dairide ik trots mijo priesterlijk gcvcel van eigenwaarde niet zonder eenige hartklopping de steile trap af De eetzaal lag vlak achter de vestitAfle het was een flauw gewelfd vertrok welks vier l gvensterd op den tuin uitkwamen De breede glazendeur in hel midden leidde naar een klein terras van waar men langs t n trap den bloemenhof Iwreikte Intusschen werd mijnè opmerkzaamheid geheel in besUg genomen door de personen die sich in de ïaal bevonden Een lang bijzonder deftig heer met een zeer choou regehoaatig gelaat en een militairen snorre wo en Er is dus quaestie van een nieuwe bije rooping van den Senaat als hooggerochjhof Nu echter de Senaat door alleen de bofdleiders te straffen Buffet van de royaeten Diïvonlède van de natioualistcn öuém van do antisemieten getoond heeft de iverigo betrokkenen verder ongembeid te 411en laten zal de instructie commissie dio iet vooronderzoek in de zaak Marcel Habrt zal mouten doen allicht besluiten tot buitin vervolging stolling zoodat dio zaak dan laarmee uit zal ziJn Iet anders is het als graaf do Lur Saluces in Fnnkrijk terugkeert en tegen zijn verstekvonnit iu verzet komt Dan vervalt dat vonnis en moot zijn zaak opnieuw behandeld wordei zoodat de Senaat dan zeker weer als hooggerechtshof zal moeten zitten En dat idit hot geval zal zijn is waarschijnlijk Immers het misdr f verjaart pas na twintig jaai en de Lur Saluces ia bij verstek veroordeeld tot tien jaar ballingschap Hg heeft er dw in ieder geval belang bg in Frankrijk terug to keoren ton oinde zich het verstekvonnis te laten beteekeiien Daarna kau hij r zich bü neerleggen en wordt dan natuurlijk over de grens gezet of in verzet komen en dan moet de Senaat hem opuieow oordpeleu Krygt hjj hetzelfde vonnis dan koinl hom dit nog heel wat voordeeliger uit V ld van den verjaringstennün af te waiim In de Portugeesche Kamer van Afgevaardigden vroeg de afgevaardigde Franco leider van d conservatieve minderheid den mnister van buitonlandsche zaken inlichtingen over de Engelsch Duitscho overeenkomst betreffende het aangaan eener leening met de douaneontvangsten dor Portugeesche knloniSn als waarborg De minister van buitonlandsche zake verklaarde dat geen mcde deeling aan de Portugeesche regeering gedaan is van den tekst der overeenkom t doch op het oogenblik van het sluiten ervan gaven de Engelsche eu DnitscUe regeeringen de verzekering van hunne loyanteit met betrekking tot de handhaving van de integriteit van het Portugeesche gebied Verspreide Berichten Friukbuk Het proces van den Oostenrijkschen vorst Esterbazy tegen den beruchten majoor en diens neef Christiaan wegens wederrechtelijk dragen van den naam en het voeren ynn de wapens van de familie Esterbazy en bakkcbaanl trad op me toe reikte mij zijne gesoigneerde hand en zeide met eene stem naar wier klank hij zelf met behagen w heeQ te luisteren De Heer zegene uwen m en uwen uitgang mijnheer de canaidaat Ik boog zwijgend en liet me naar eene kleine dame voeren die ih een zwart zijden kleedje en met een witten kanten mutsje op het hoold in eenen grooten leunstoel zat Uier heve Elisalicth sprak de heer des huizes stel ik voor u den heer Johannes Weiszbord candidaat in de theologie die met Jods hulp ons in de opvoeding van onzen zAon Arhatz zal bijstaan Daarop nep hij Achatz een bleeken lichamelijk zeer achterlijken knaap die aan het andere einde der zaal met een hoog opgeschoten meisje stoeide De jonker naderde onwillig mij steeds van ter zijde opnemend en bood me eerst na daartoe herhaalde malen doQr zijnen vader te zijn aangespoord eene magere gele hand Die knaap was de sprekende gelijkenis zijner moeder üj was bijzonder leelijk ze had een plat verwelkt gezichtje aaraan zelfs het begin van een mor met ontbrak en de indruk dien de kleine hekfftchtige vogelvers k ter o me maakte was van dien rd dai pr van mijne ingestudeerde schoone tnet prB ok j ia terecht kn m Ik was slechts m stant eene btf tng te maken en m jne lippen te Aukiren of het kleine rimpchge handje dat het spookjes nuj genadig ten kus reikte Terwijl ik m oprichtte trot me echter luUt is gisteren te Parijs gevoerd De uitspraak wordt over een week bekend gemaakt Over veertien dagen zal het proces wegoni laster door Rolland voorzitter van de Fransche kamer van koophandel te Brussel tegen de Intransigeant begonnen behandeld worden In het gezicht vau de haven van Boulogne is eergistermiddag een met 9 koppen bemand visschersvaurtuig gezouken Do geheele equipage verdronk Cnnéo d Üriiano kamerafgevaardigde voor Cognac die ernstig ziek was is aan de betere baud De Caricature tegen wie een gerechtelgke vervolging was ingesteld wegens schending der goede zoden omdat het blad een plaat bad gepubliceerd waarop men Paul Kruger aan koningin Victoria oen pak slaag zag toedienen is vrijgesproken DlllTBCHLiSU De Historische Voreenlging te Berlijn heeft vier professoren u vier sociaal democraten ouder wie Bebel uitgeuoudigd deel te nemen aan een volksvergadoring over do vluotqnaestie om do meening der bevolkingvan de hoofdstad te vernemen iXDi U n iu k irM nU ha i dat 4m lli prins de versierselen van het Gulden VllM moet brengen wordt na 18 dezer te Berlijn verwacht Paul Déroulède is gisteren te Barcelona aangekomen en onmiddellijk doorgereisd naar San Sebastian talik Te Rome wordt verhaald van een geheime vergadering van kardinalen in het Vatioaan onder voorzitterschap van den paa en waarin de Heilige Vader zon hebben doen beraadslbgen over een reeks maatregelen die zonden genomen moeten worden in geval hg komt te overlgden Het heet dat de paus voornemens ia oen plechtig gezantschap naar loruzalein te zenden om een gift te brengen aan de basiliek van het Heilige Graf ter inwijding van de 20tte eeuw van den Verlosser ÜOSTKNÏlJK HOKUiRlJE Do eigenaars van do mjjnen te Ostran Moravië hebben hun stakenden arbeiders een loonsverhooging van fi procent aangeboden een vvarme onuitsprekelijk goede blik uit haar kleine grijze oogen en klonk het van haar verwelkte lippen op zulk een roerenden kinderlijken toon ik zal u van harte dankbaar zïjn mijnheer voor alles wat gij aan mijn lieven soon zult doen dat ik beschaamd raijue oogen neersloeg en eensklaps eene levendige vereenng gevoelde voor de zoo even nog geminarbte dame Ik stamelde terwijl ik de hand op het kopje van den jongen legde dat geen moeite roij te groot zou zijn De knaap rukte vrij norsch zijn hoold onder mijne hand weg ik begreep dat het moeite zou kosten hem te winnen Ik wendde mij nu tot zijne tuster die even sprekend op haren vader geleek als de knaap op zijne moeder Ik richtte eenige vriendelijke woorden tot haar maar alle antwoord was eene trotsche beweging van hare roode volle lippen Kr bevond zich nog een vrouwelijk we en in het gezetsohap een dametje van middelbaren leeftijd een weinig kleiner dan de freule maar veel eleganter en zeer bewegehjk Onze lieve huisgenoote mademoiselle Suzon Duchanel sprak de baron die mij voorstelde iZij is ons een ware zegen des Heeren zij kort mijn sukkelende vrouw dien tijd helpt mijne dochter bij hare studie en verdrijft mij dikwijls door haar opwekkend gezelschap de zorgen Terwijl hij prak bracht hij de hand der dame op ridderlijke wijse aan de lippen