Goudsche Courant, maandag 15 januari 1900

ECet IDepó fc IIKH Soclété Générale des Vxi de vie de Cognac gevestigd ZEUGSTRAAT G 85 Ipvert het bokfndt fljno merk Vr g 19 Januari Stadsschoawlinrg Am I terdam eerrte opvoering van Hct Lnci lenimeisje muziek van A Enna en Krans ol Kroon Ballet pantomime mnziek van 1 David Koning Jr aanvang H nar Bü het departement van kolonifn i ontvangen het volgende van gisteren gedagteekend telegram van den gonvemenr generaal van Nederlandscli Indifi betreffende eene aardbSVing op het eiland Hnmatra In den nacht van vyf dezer vond ecne hevige aarboving in de bovenlanden der aldeeüngTebing Tinggi residentlePalerobang plaats Veertien kampongs zjjn verwoest versterking te Kepaliiang zwaar beschadigd Oragckorneii negentien inlanders waaronder een fuselier Te Benkoelen ZQ vele hmzen ingestort twee dooden en vüt gewonden Do afdecling Tebing Tenggi grenst aan de afdeoling Ommelanden van Benkoelen Kepahiang ligt ten zaidoosten van den IflüO meter hoog en Hnikerbroodberg vlak hg de waterscheiding en op do grens van de residentiön Benkoelen en I alembnng ongeveer 45 kilometer van de hoofdplaats Benkoelen vcrwyderd aan der groeten weg die bergopwaarts gaat Kepahiang of Kepajung is de hoofdplaats van de ondenifdeeling Uedjnng en Lebong het is de zetel van den controleur en heeft een kleine bezettting IflPKRKL A f 90 per Flesch per gOCNWj iiomjohn ü 2 en 5 L 4 f 1 40 IIPBll per L In origineel verpakking Aanbevelend n iiMMCitniNs Diihhrlif Hiillil H 4 Ooiiilil vervaardigt alle mogeiyke toorie w Haarwerken Genionffde Bericht en 0e Noord expres Ostende Petersbnrg lit cergistorochtend by het binnenreden van bet Noorderstfttion te Brussel ontspoord De locomotief de kolenwagen en een goederenwagen vielen om Do stoker en twee of drie reizigers kregen kwetsuren Men schriill aan de N K t Te Uhedon z n vele arbeiders door het hoüge water zonder werk Velen onder hen trekken thans naar Keulen Oberhanson lelsenkirchen on omliggende plaatsen omdaar te gaan Werken j Men meldt uit llansweerd dat het in November gezonken schip do Zeemüormin na langdurig zoeken thans door do bemanning van het inspectie vaartuig van hot loodswezen te Vlissingen en door dio van de tnnnenlegger in de liiezelingsche ham is gevonden In bet Maandblad uitgegeven door de vereeniging togon do kwakzalverj lezen wy onder het opschrift De wonderdokter de Haas te Voorschoten het volgende Wat t boertje van Htaphorst voor t Noordon is wordt t is te voorzieÉL de schoenmaker van Voorschoten voor yuid Hollund of misschien gaat z jn roem al verder Hot raogo onbogrépelük zijn maar een feitia het dal in onzen tp er nng velen zijn en lang niet altyd onder de minder ontwikkelden die meer vertrouwen stollen In do geneeskundige kennis van een boer of schoenmaker wanneer deze zich maar met een geheimzinnig waas omkleedt dan in dio van een ervaren medicus Treurig maar wuar Kn t ergste is dat togon die lui niet te fe i UIrccte S MmrwBnverWnd niiPn met ÖOÜUA yMolerdleDst IStO ÏBOO AaocevaogeD 1 October TUd va Gre DWltli JOllDA KOTTÏRDA Mi ira 84 10 49 11 18 ll n 11 11 I8 sg 1 8S8 1I Mt w I f 8 14 n 6 18 A I8 7 14 fl S 38 8 08 48 l tl 8 88 8 01 S 7 10 T 88 8 1 door 7 11 f 7 14 7 41 10 7 10 lluuda Mnorrlnobt Jirt wfirV rIt 0 mI ao i ir l iii M RottoriUmD P Rotteniam B Allan da Dliuda 8 40 S IO 7 SS mfaiiiUa K aakalaa araaklpda J HiJlMja a 8 L hln mi la rt Ww a 7 48 t 4S 8 18 08 AIIm U n l kfitMlaii f O tat Mau lü i waH Maulld au DiM4a alaacialia ntouilHliaUta aa da fa U 9 OU DA aiaa ram U i0 18 18 11 8J 18 34 i B lOTTIKDtM a ai a 11 40 U 10 1 11 18 f a a 10 8 a a I a 10 84 a a I 10 48 O0 9 8 jn ni 10 17 1141 1 8 BoUardui Baan RoWtTdain D P JlolKjrd m M Olfirllt Kieuw rkerk tto irdywlit Honds ww 4 48 1 65 F 04 5 11 5 1 8 48 5 B 14 4 10 4 09 1 14 5 10 5 48 5 85 Haltaallaka af I W wpfla jailka m da OmfitÊa im Way Liu 11 D A U E N B A 8 laa aam 1 08 101 14 1 45 4 18 4 88 6 86 r 41 8 15 J 17 11 84 lf n l 11 84 1 18 7 44 S 04 8 14 A t AUaai la la klaaaa ailai brtjaii a ftaulUUat ii 10 08 10 40 1 U 10 17 10 44 11 07 1 44 a 88 B7 1 85 8 0 8 41 0 11 7 s7 8 68 7 4f a 8 1 14 l m 8 SS 19 8 J Got t Ï8i ohuiM0 Mo rk p ll 8o rmeBrZog r l Voorhurg Hu l ll M a a 1 8 a 1 80 1 48 41 ta L m 5 41 0 04 1 7 5 t 6 08 4 i iuM H t t 46 4 4 4 85 1 7 7 9 4 lOa r = = l = = = riJJ = = r= =MS = = = = Mo SU T = 5 07s1o r T U S J 8 01 74 00 10 11 1 0 4 fl HaalJkaUj 1 fa kla aa kaUtaiu 7 BaMr a f nékA LE r z 77 4 7 1 7 A r r j i tf m ii M rt V Z 0 MS M 49 10 A r l in 1 4 4 11 4 0 14 1 1 0 0 t I A A u T r K D A M viaa aMa alk e 9 8 09 8 114 18 10 10 10 5111 05 1 0 1 18 8 11 4 0 6 09 18 1 K 2S9 18 9 M O tS imiLW 8 01 8 88 9 09 10 10 10 54 18 48 11 17 1 88 8 18 415 4 47 1 108 619 00 10 0 0 1010 0 1 41 lAmtO 1 1 03 9 II 10 14 11 09 1 1 1 1 01 1 41 4 10 1 11 8 01 9 1110 8 10 1110 1111 00 t 8t T IO 8 18 a 8 9 18 9 45 l li 11 0 I1 1S iO 1 15 8 II 4 41 110 7 11 10 9 41 W 1 48 8 10 7 11 110 150 910 lOOOU tOll 1IMM 1 1 to 8 45 8 0 18 7 S0 8 18 l lO ml T 17 7 91 18 9 09 9 14 IMS 10 18 11 11 1 01 MI M 4 11 4 18 8 41 7 81 8114 9 11 11 10 Miden A r l Uirwli IjUMk A urf D Ou i oi da J i 85 i 6 15 1 S lO I 0 11 8 6 1 7 11 1 l f 48 8 88 1 il 8 1 t lO 1 I5 I l a n I 1 n I 9 i 4 88 7 1 86 ij 7 V4 rt 1 4 I 7 1 1 l I I redeneeren valt ze zeggen maar die en die zgn toch genezen waar de dokter er niets meer aan kon doen maar zy vergeten de talryke omstandigheden te vermeiden waardoor het den geneesheer niet mogelijk was met succes werkzaam te zijn o a het niet getrouw opvolgen van zijne voorschriften het buiten hem om knoeien met huis of geheimmiddeltjes en dergelyke De voorstanders van die kwakzalvers zyn niet te overtuigen erger nog zü trachten zooveel raogeljik door tal van verhalen anderen aan te sporen bun zieke lichamen ook aan de zorgen van den schoenmaker en zijn collega s toe te vertrouwen Zoo doet nu al cenigen tyd in den Haag het bericht de ronde dat een bekend hoogleeraar in de chirurgie aan een onzer academies wg zullen geen naam noemen voor zijn vrouw of dochter het verhaal is niet altijd gelijkluidend hulp bij den schoenmaker had gezocht Wie t gelüovcn wil I Maar hoe t zg waar redeneering niet hielp daar kan misAhien de opsomming van feiten in staat zyn w menschen te doen begriipen dat zjj op een gevaarlijke weg zijn wanneer zy zich overgeven aan de geneeskundige behandeling van den eersten den besten Ken dusdanig feit werd ons van volkomen vertrouwbaie ijjde medegedeeld Onze berichtgever was in de gelegenheid op de chirurgische polikliniek van prof van Iterson te Leiden kennis te nemen van een geval van eene patiënte aan zwerenden kanker aan de borst Deze ongelukkige vrouw was door den schoenmaker de Haas behandeld met pappen het gezwel was rot gepapt zoodat zelfs een der bloedvaten aangevreten was en bloedde Men wachte zich voor schade De politie te Utrecht verzoekt namens de moeder opsporing en aanhouding van II M van Andel leerling op de kostschool van den heer Hagenbeok to Deventer die na met Kerstvacantie te Utrecht te zijn geweest in den avond van 1 Janaari de onderlyke woning heelt verlaten onder voorgevsn dat men hein nooit terug zou zion en van wien sedert nergens een spoor is ontdekt Het vermoeden bestaat dat hjj met zijne medewerking oan hot over hem gestelde gezag is onttrokken en wordt verborgen gehouden Alle onkosten der opsporing zullen worden vergoed Een portret van den vermisten knaap is op aanvraag bij don politio commiggaris te bekomen Dezer dagen arriveerde te iennop een flinke jonge man die de reis van Erfurt via Keulen Aken Maastricht te voet had afgelegd om deze verder te vervolgen naar Amsterdam als zijndo aangeworven voor het leger in Zuid Afrika om per eerstvolgende gelegenheid via Delagoabjiai naar Transvaal te vertrekken De man was volitlusienen hoopte na afloop van don Kriog licS aldaar te vestigen en een der Boeren Wittwen te helrathen Nog zoo kwaad niet bedacht S8 11 81 11 88 11 48 11 81 18 88 11 80 8 48 JE 10 1 a 10 11 11 11 11 18 40 si l l du l p ku lal gantoid imlm J 11 14 11 18 11 80 11 41 II 10 18 11 48 1 I8 V Onder de gewelven van hot afgehrokiiu I alazzo Vecchio te Turijn zijn de overblijfselen van een Romeinseh theater ontdekt dat 130 meter middellifn en een tooneelbreedte van M meter had Het theater dat in den keizerstijd moet zyn gebouwd is blijken de massa gesmolten brons afgebrand vermoedelijk in de 3e eeuw de marmeren friezen zyn gedeeltelijk goed bewaard Naast het theater vond men een christelijke begraafplaats waarvan de graven blijkbaar waren gebouwd uit materialen van den schouwburg Koning Umberto heeft een som beschikbaar gesteld voer de opgraving Te M idrid doen de toestanden der vondelingengestichten in Spanje veel van zich spreken Van de 1339 in het verige jaar opgenomen kinderen zjjn byna de helft nl 66Ï gestorven ten gevolge van onvoldoende voeding Niet alleen laten de provinciale overheden waaronder die gestichten staan de minnen door hare agenten exploiteeren maar zjj betalen haar zelfs niet Ook in vroeger jaren is de sterfte groot geweest Er zjjn op het oogenblik 8 X 0 kleinen in de asylen Te Parys heeft zich Dinsdagmiddag een jonge vrouw in een aanval van waanzin met haar twee meisjes uit een raam van een derde verdieping in de Rne Vaugirard geworpen Alle drie waren dadelijk dood S TADSNIEUWS GOUDA 13 Januari 1900 Belanghebbenden worden er op attei gemaakt dat de lotelingen die by een bepaald korps wenschen te worden ingelijfd daarvan gedurende de maand Janaari aangifte kannen doen ter Secretarie der CJemeente Hadenroorgen is in de Hoefsteeg een begin van brand ontstaan vermoedelijk door het vallen van een brandende lucifer in het bed Ken kindje dat daarin lag is aanbelde beentjes gebrand ttesultaat van het bacteriologisch onderzoek van drinkwater der londscho Water leidingMaatschappy Datum 9 Januari 190O Oorsprong Kraan Kantoor Aantal teldagen 3 kiemen per gram 55 vervloeiende kiemen + 5 soorten 2 ziektekiemen geene Opmerkingen zeer goed w g Dr H J VA t HOFÏ Bil de op den 6den Janaari alhier gehouden aanbesteding van het onderhoud van den straatweg Gouda Bodegraven was ingeschreven als volgt J Van Lokhorst Alfen f3585 W Boot Zwammerdam 3500 C Zaal Bodegraven 3461 03 M Vermijden Waddingsveen 3460 J r Boot Waarder 3424 Bierhorst c s Bodegraven 3396 J J Duijm Oouda 3167 87 4 1 4 48 a 4 18 4 08 8 01 4 18 a 4 1 a l 4 87 4 48 a 8 18 1 1 07 1 14 1 H 4 04 4 11 1 84 00 1 8 1 4 a 1 S 0S a 1 8 a 4 a 1 8 al nS 1 0 1 8i 11 4 40 4 8 4 17 8 4 5 10 4 88 5 86 6 07 a 8 18 a 6 1 a 8 17 1 86 814 48 7 4 1 I 4 J ID on 10 84 I0 8 41 l 9 I 9 49 W A Verbrnggen Waddingsveen 3146 J Vermeer Hekendorp 3129 P Ooms Gouda 3184 J Alblas Waddingsveen 3017 J H De Wilde Gouda 3000 W Bokhoven Gouda 2971 Het werk is aan den laagsten inschrgver gegund WAPDiirosvïK Beroepen bij de Gerefo meerde Kerk te Hijs ük ds E Kropve alhier NiRcwERKEHK a d IJssEL Het fanfaregezelschap Kunstliefde en Vriendschap alhier dat verleden jaar opgericht werd en waarvan de burgemeester de heer M D Molenaar welwillend het beschermheerschap aanvaardde zal zich degelijk voorbereid te hebben Woensdag 17 Januari met medewerking van de reciteerclub Excelsior zijn eerste concert geven in het schoollokaal aldaar BïRO AiiBACHT Gedurende het jaar 1899 werden in deze gemeente geboren 52 m en 53 vr totaal 105 kinderen waaronder 3 tweelingen 24 huwelijken zjir gesloten terwjjl zjjn overleden 24 m en 24 vr samen Hl personen en levenloos aangegeven 1 m an 3 vr samen 4 Kbimpkn a d IJskl Gedurende het jaar 1899 is it bevolking dezer gemeente vermeerderd Door geboorte met 47 m en 47 vr totaal 94 vestiging 95 109 204 En verminderd Door overlijden met 16 m en 14 vr totaal 30 vertrek 90 99 189 Het zielental is dus vermeerderd met 36 m en 43 vr totaal 79 en bedroeg op 31 December 1899 1313 m on 1320 vr totaal 2363 Aantal huwelijken 3 f Por sBKOEK Op 1 Jan 1899 bestond de bevolking in deze gemeente uit 487 m en 462 vr personen totaal 949 Geboren werden in 1899 18 m 16 vr totaal 34 Overieden 9 m en 10 vr totaal 19 Gehuwd 14 paren ZoETERHEBR Tot oudcrwijzer aan de school met den Bijbel alhier is benoemd de heer P Laarman te Schiedam 1 Steis Donderdagmorgen overleed alhier Hapeer O Dogterom die reeds sedert jaren I d van den gemeenteraad was Daarenboven I vas hij bestuurslid van den polder Stein I n kerkvoogd der Ned Herv Kerk te Haas trecht Door al die betrekkin gen kwam hij f veel met de andere gemeentenaren in aanraking ill ï f S tO II 8 10 10 10 87 10 17 a 10 84 r 10 81 10 40 10 88 7 H 8 08 8 10 8 1 11 41 11 84 10 i 8 8 10 11 10 10 sr 9 41 10 08 10 16 10 81 9 14 10 18 8 88 4 18 17 17 8 84 8 41 8 47 8 1 10 7 69 8 10 8 19 9 18 1 41 1 48 8 40 10 00 Stolwuk Nauweiyks zijn door de benoeming van de heeren Van Wynen en Dogterom de vacante plaatsen in het college van kerkvoogden aangevuld of de dood is oorzaak dat men weer voor eene nieuwe keuze gesteld wordt De heer J Baas Tz toch sedert geruimen tijd kerkvoogd en vroeger oen twaalftal jaren lid van den gemeenteraad werd Woensdag na een korte ongesteldheid aan de zjjnen ontnomen IHOSK ONDEir I TRANSVAAL Tengevolge van den Tr oorlog zyn in Amsterdam nog steeds honderden en duizenden in groote ellende Voor deze hulpbehoevende werkelooscn mochten we deze week tot heden Zaterdag 12 uur weder t volgende ontvangen Van N N f 0 50 C S f 1 M J H l 0 25 X IJ Z f 10 F L te Utrecht 0 70 van twee dienstboden T en J fO 50 f4 H f l A F L Gouda f 2 50 Onbekend f 0 50 H f 0 15 L te Voorschoten f 1 N N f 1 collecte Patrimonium f 6 051 totaal 125 151 vorige week f 18 57 totaal f 43 73 Geachte medeburgers we zyn n dankbaar voor deze giften De nood is zeer groot in sommige gezinnen heerscht naamlooze ellende Daarom verwachten we deze week weder verrassende bijdragen Toonen we dat het ons ernst is met onze Transvaal sympathieën door dan in de allereerste plaats hen te helpen die in onze naaste omgeving slachtoffers zjjn geworden In afwachting Uw dw dienaar G Wisse Jr Predikant Kattensingel Gouda 13 Januari 1900 DAMES en HEEREN PARAPLUES A van OS Az Kleiweg E 73 GOUDA r le 0it Aa ai Beurs van Aiiislenlain Vikra ülutkrs 81 H a S 93 s 101 98 88 8 81 V 1 l 6 l lOl a iVI 67 91 l 100 84V 91 Oi a n 485 S 101 1641 l mm j 9 III uov 90 19V lU V 10 814 I86V ioo 66 66 UU 9IV il 100 I 100 luv Ui 11 106 74 1 4 87 V Tv 1 0 110 101 101 u 100 117 iiiV 18 JANUAM NiDiau ü n d W 8 Ji i dilo ililo illic Sdito dito tito 8 Uomia Ulil Oou II 1881 98 4 iTALU InachrgaiDg 1888 81 5 Oomxa Obl in p pi r 189B 1 dito ia iilT 18 8 6 FoHueAL Obl met coupon 8 dilo tioket S UoaLAlW Obl BinnsDl iat4 4 J dito ütmmt 1880 4 dilo biiBolbl 1889 4 dilo hij Hop 1889 90 4 d lo ia goid Imo 1888 dilo dilo dilo I8S4 6 ïrAxn Fwp t achuiil 1881 4 Tdiiiu Otpr Cona Imn 1890 4 O teauing aorio D O e lMoin atrtO Ï0lD Arm ïV obls Milloo üb it 8oh 1190 inillnu Old 4 onWp laSl AvnUDAK Obli atisD 18V6 3 VonlasAH 8l il Imu 1894 8 MiD H Kit H inda av und Ar l b Tab Mg Carlitc ilBa D Ullulaah iipij dilo An UjrpoUieakb pnndbr 4 18 2uid lul Sp mü A U ibl Poiss Watachau Waenw aand Bun Or Raaa S lw MiJ obl 4 Balllaolia dilo and Faatova dilo aaad 6 Iwang Dornhr dito aand 6 Csnk Oh Aiaw ap kap op 41 dilo dilo oblig 4 Auiiu Cent I ac 8p Hi oU 8 Chic k North W pr C aand l dito dito Win Bt fetar obl 7 Danrar k Rio Or gpn cart lUUoiaOaBlnlohl ingogd 4 I LoaUv fc NuklilllOart r aand M lico N Bpir M la kap 6 Hisa Ktnaaa a 4pCt praf mi N Tork Ontaa ofc Waal aand Pau dIo Obio oblig 8 Otagoa Oalil la bjp in goud 5 81 PaiL Mian k Muit obl On Pao Hoof IBa obir 8 dito dito Una Col la k7p 01 Oahasa Cu Bonth CharLr aud V O Ballw fc Na la h d e O Aiaataid Omuboa Mij aaod Soltaid TmiraK aala aand Nu Stad Aaaalaidui aauL 1 Blad Istlanlam aud 8 Bauii 8 ad Antwarpan 1887 l J Blad Bru l 1888 H Ham Tbaiaa Baaullr OwaUob 4 Oomn glaalJaanig 18 0 8 K C Goal B Cr 18801 SrAML 8lad Madrid 8 11 8 Kn KANTELS mumi Zoowel voor Dames als Kinderen Blousen Japonsl ifl ii PellerUeD in groote verschejdenbeid billyke prijzen ü SAMSO Ü VERSCHEIDENHEID Ken Engelsche dominee ten plattenlande zond eenigen tyd geleden een zakbybel aan een soldaat die naar Zuid Afrika moest gaan hem aanbevelende het boek altoos by zich te drag n er waren gevallen bekend van soldaten wier leven gered was door zoo n bijbel de kogel was er niet doorgedrongen De soldaat aanvaardde den bijbel en nam er proeven mee Hy bevestigde het boek op een schyf en ging er van betrekkelijk grootên afstand op schieten Den volgenden dag kreeg de dominee zyn bjjbel terug met drie kogelgaten er dwars door heen Er was een briefje bjj de soldaat schreef dat het papier blykbaar van slechte soort was en dat de ijbel hem dus te velde van geen nut zou wezen Donderdag is voor de Rotterdamsche Rechtbank de behandeling aangevangen der zaak van atharina Van Veegen weduwe Sorensen beschuldigd van verschillende vergiftigingen met het doel zich van nitkeeringen van verzekeringsmaatschappijen en begrafenisfondsen meester te maken Wjj hebben dezer dagen een uittreksel der acten van beschuldiging raegedeeld Tot dnsvor was het den rechter van instrnctie niet gelukt haar tot bekentenis te brengen Er waren heden niet minder dan 73 getuigen charge gedagvaard om in deze zaak verklaring af te leggen Beklaagde niet groot van gestalte en met gele gelaatstint antwoordt op haar gedane vragen aanvankelijk op fluisterenden toon doch de stem wordt allengs krachtiger Gevraagd door den president of zy blijft bij hare ontkenning is het antwoord dat er niets te ontkennen valt Zjj heeft nog nooit een dier laat staan een raenscb kwaad gedaan Verschillende getuigen worden gehoord Do zitting duurt dagelijks voort steeds worden nieuwe getuigen opgeroepen BurtterlUke Stand GEBOREN 10 Jan Wilhelmus Johannes ouders H Zoltenrijch en A Krailendonk 13 Machiel ouders M Kastelein en J van Asten OVERLEDEN 11 lan O J Hordijk 65 j ONDERTROUWD 12 Jan J P Hooftman en M de Ruiter J Lekkerkerk en H van Drielen J Streefkerk on E F Fontein J van JIdenborgh en J H IJssel de Schepper Mnaatreoht GEBOREN Agnes Cornelia ouders J Raateland en f Nobel atbarina lerarda ouders Tb Jansen en i Mulder ONDERTROUWD J Schontendorp en M HoogendQk OVERLEDEN J Rost 13 m Ondertrouwd J VAN OLDENBORGH l Luitt Ingenienr ADVERTENTIEN J C H IJSSEL DE SCHEPPER j Haarlem 3 j90 Voor de talrjjke bewijzen van deelneming ondervonden hjj het overlijden van onze lieve Moeder Mevrouw de Wed H C N VAN AMEROM Koppesciiaar betuigen wy onzen hartelyken dank Uit aller naam 0 C W VAN AMEHOM Gouda 13 Jan 1900 ieëii Engelsch maar Echt BOEEEÏTBROOD f eeat de K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 aRAr DS HASAaiHS DO FriDtenips J H ROODE NüUVKAUTÉS Wy verzoeken de Dames die ons grtllns treerd mode album voor het H hiteriiei nog met ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan MlJDLESJALDZOT C M tris Hetzi hc MOidt dan omgaand tro1t en frtfHco toogezonden Bestellingen vnn af 25 francs vrjj van alle kosten aan Imis met S U verhooging uefxpeditle knnioor ts liniendial N II Indien gij niet wilt lioevste i gebruikt de nllerwege bakroomle mi wt rfldbfroenitlfl Superior Drniven Borsthonig Extract mm k uit de Kcninkiijkc Stoomtnbriek I c Honin bliicm van Ha 1 tCo ft Co Co Sr Co Co Co Co Co Co Ca SCIIAIK SCHA IK SCHA IK 8CF1AIK SCilAIK SCHAIK 80HAIK SCHAIK SCHAIK SC l IK VAN VAM VAN VAN VAN V kN VAN VAN VAN VAN 8 Mellanthe i livt baate middel dw arald B MeliaDthe lieiwiMt KlnkluMat s Mellflntb © kookö zoowel oml als jonji 8 MetlaDthB iiin lu nmn buiiKezin outbniki n s Mellantbe stnat voortdurniul nnder Briicikiiiidtir t M iobt S teliailtbS helpt unherroepulijk s Hlellailtbe ia l kro ind m t Kereiliploinn a R Mellailtbo is b kr ioii l met liytld 8 Mei aOtbO ia bekroond met llier 8 ISeliuntlie ib verkrijubanr in flnoona bil van 40 Ct to Ctê M ri Kirmo WOLft éis Vo Westharen 198 llnuiU li MlKBlKS Klaiweg E 100 Gouda K H VA MILD Vearatall B 126 ta i imJa A UdUMAN Moordtlekl PRAEPARATEN VAN éM I I Th TOllKBN Hmk p H ï WIJK biffaii r M KOLKMAN H orf iiiii il KOLLMAN Botitgravm PI N K Ki MaoK ariari o rf l W J rjH DAM fhatlrtrkt A N vanZKSSES St oon ior i K OlltnSI I ornrllA krachUcernveraterlteiulaKINA WlTNiagen wBkle V J I I t ri v I i 4 pljtverterlng zen uw hoofdpijn ter versterking na ziekte of krwimbed lcoort n liaregpvolgen QUINA LAROCHE FERRUGINEUX ii liet bijjonder texen BlMdftbrek Blieksucbt kwalen Tan Kritlschen leenijtl 1 Verkrijnhaur m Hactms ft 1 00 cii 1 iL Al o im voed ara ver terkend aan enaam vnTmtnftak vtKiMagclijkichgcb uik L IIVCI V a au 1 kinderen zwakken en klterachtlge geatcUen eraan te I dUrrbét ook MclkSUikCf P voor KMervoedinj in Wsaen 4 W Kjt 0 90 relLii AIk geiueakracbllge drank lnj atooriüaien iir ipiJBverterlnjiiorganen en dUrrbét ook oor ïuigdmKcn en kleine kimlercn l rni er huBü Kijr l 70 4 K i 0 90 Mi Kgr 0 50 Chemiwh 1 luWere iTlCII OUIIVtl C Kyt O ÖO ii Kgr 0 25 ASthrtlA CiCfJirCttCn licnMner halve iKtrcttc li voldoende ter b tri ihii vtn de hevlgate aanvallen vtn Aathma etc 1 lo e y Ö dó u 5 8Ö Tamarinde Bonbons rSIi iSna cSiS T r u1ïï voor kindcrcD Wwijwn de Tamarinde Bonbons van KKAEI I I II Nft IIOI M belai jjrijkc diensten daar de vorrovoor het kind begeerl ijk en d mant aangenaam i I Hji por iooiie OaftO en O ÖO Qolmial OfkGi lllAG alk cn een erkrml aU bet BESTE huumiddet l l Verkoudheid en KeelpUn het h ü een al Jmopiosacnd en veriucbtend middel bij ultnemendhrid uUdnitend in □ fleschjes verkrijgbaar I rijg Q flO cr fIciK lijc 0 f ratparal m ran KRACPELIEN ft HOLM U Zelat lüi a Uit rOórMir ttiquttfeH waarnp fe rnmmt en kaniitte gning M itrkrl 0h ar UJ ik Mpolhtlier tn Vroffütw KRAEFELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST i nlisepll§che Taiidpoeiler on Anll§e ll§eh lloiHlIliicliiiir vmi JfC VASSÜTO Taniht rt i te Gouda OVERAL VERKRIJGBAAR Agent voor Ned erland O IJSSELSTl lN Blanwstraof Oondt tOoedkoolpateen sollodar ndnoa voor Vervoer watt liilioeilel r oowelbinnen a a bniien de fitail met geiluiea wa i im i ba A 0RAVH 3 1 KIJ Bleekeiï 8ii l 287 AlUs Mwrdt tegen Iranaport aehade venmkeril