Goudsche Courant, maandag 15 januari 1900

s o 8004 Dinsdag 16 Januari 1900 38s e Jaargang te TT mimat cocraivt IMeuwS en Advertentieblad voor Gonda en Omstreken OPRlIMII G E PANBER ZONEN Dei Haag 3 O 5 8 I 1 Telefoon i Hi De itgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uihsor dering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 Iranco perpost 1 70 j Afeonderlijke Nommers VïJF CENTEIS 1 TelelkM Hn 9 ADVEttTENTïEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Ontrn jederc regel nu er t enten Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte s Inzending vktn Advertentië n tot 1 uur des midd Gedurende de opruiming zijn de Mag azijnen s avonilH na 5 uur fesloten Van Zaterdag 13 Januari af GROOTE OPRlini G m IN HET Goedkoop Vcrkoopliuis DE LIN ENBAAL Coneiirroiilie oiiiiiogelijk VQ G EI KORTE e Co ls £sLx3st 133 OTJ3Du wSsj j fülnental O Si e 1 sr 9 S o u S O 1 e o Sf i er 9 u $ INTEUNATIONAAL FLAATSIHO EANTOOR Toor froHiceltfk on MauneHlk IMenp rtoneel van alle branches in alle soorten betrekkingen Hoofdkantoor AMSTERDAM 2e Jan Steenstraat 40 25 Bpantoren door geheel Nederland Vraagt prospocto en inlichtingeii By correspondentie steeds postz voor antw Klinko DIKNSTBÜDEN met goede getuigen kunnen steeds geplaatst worden Afdeeling Informatie Bure u verstrekt information voor ftoMiief en privé in Binnen en Buitenland Münchener Bier verscli van t va Per Llter§lMS 10 cl J H RÓODE Bierhalle Zeugegtraat Set goedkoopste adres voor den AANLKO vaii Gas en Waterleiding isbo P P fSOOS TIENDEWEG 59 tCs Kort OT rzlcbt onier PrUwouraiit SHÈHRIES Pale en öold 4 Dry van af f 16 60 per 12 fles 12 12 flesch ROODE en WITTE PORTWIJNEN 16 MADEKA S droog en loet 18 VERMOUTH U Tnrin 1 60 BODEGA CHAMPAGNE n 1 6 COGNAC i f 1 76 f 8 86 f 75 1 3 25 f 8 75 5 SCOTCH WHISKY 2 25 m3 s 45 Fl I Z 27 75 31 o i l Per Fl Per Ank LI8TRAC 0 65 Nto f CHATEAU VALB08K 0 75 0 B5 1 1 25 0 80 1 0 90 1 10 St ESTFJ HE 42 53 34 42 47 St EMIUON 1894 PAülbLAC 1893 s GRAVES Witte Bordeani SAUTERNE ZELTINGEB Moeiel BOURGOGNE Gouda De flrma I De esschen zgn in de preien begrepen en warden i 3 ets per stnk ternggenomen By elke hoeveelheid verkrijgbaar by Rookt l al L GE Eenlg adres i fii VAN HIJiüCAARIIEI KORTE IIENDEWEG v 1 Paii Expelle 1 I i JiKW mlt4itmid l G 1 IW mtt rmnmmA mieMll c lata fliulllimté kwifit tafiwaal tin Bk uu l s niC II Dit l r pro ill r 1 u A 1 Ra amuf l dal n l IllMdU Biu ook II m e zll Q 1 ÈtnM nii mlOt itt II 1 f 1 IAbMtIu U DIdO CU II ba TI Tsfi m ttii I II f U l4ti ltb ittn a Phonografen mei 3 rollen van af 20 Qnldea in het Magazijn van alle soorten MUZIEKINSTRUMENTEN Oosihaven H 16 A IITTK BOJAARD Caft IJSELZICHT Stein bij Haastrecht Biljart Concours met 6 Hallen HOOFDPRIJZEN l ratblf FIETS ll ilil Hli l TIIIII HORIORE etr Aanbevelend A LAMBERT 13 Januari 1900 Zuivere Medicinale LEVERTRAAN 0 30 per Vi II MIKRIEÜ Kleiweg E 100 Mozr k fijiisie 3 els Jüigaar S VAN WUNGAARDEil Korte Tiendeweg b d Markt TelephooiiLet Gouda Abonnement l 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K 1 gelegen Aanteg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rijks InterCommnnaalbnrean Op 1 December 96 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bnrean ACHTER DE YISCHMARKT i 1 ii 4 Akoanenieals VoonlelUag Donderdag 18 Januari 1900 ïlEElilflDE ROTTERDAMraE T00NEEU8TEH LE GRAS HASPELS irïiiïilMML Drai8a in Zeven falereelen uit de Werstel strfld onzer Broeders door A VAN SPRINCKHUIJSEN Optreden van Willem van Zuijlen als Paul Kruger Aannnig ocM uur wr Gewone bepalingen en prijten ttf Met deze ën volgente voorstellingen zal de lotin WOÉNSDAGAVONDS niet om 7 nnr doeh om aeht mi beginnen GooDA Dnk A BBINKION A Z RuitciilaiHisch Overzicbl Volgens een telegram uit het kamp van de Boerew te Colenso van Vrydug wijzen allo verschyobelen aan dat er eerstdaags by Toegela een groote veldslag te verwachten is Zaterdagochtend deed een groote krygemacht Highlanders met ruiterg een schignaanval In de beide laatste nachten zün in Ladysmith vuurpglen afgestoken Meit meent het oogmerk van de Èngelsrhen te begrypen maar is er niet zeker van De Britsche censoren schrappen weder naar Hartelust Het gevolg is dal het oorlogsterrein louter bestaat in de gewone praatjes Van generaal BuUer heeft men niets naders vernomen na het telegram uit Springfield Heb zniderocver van Toegela by Potgietersdrift bezet en front genomen Rivier sterk gezwollen Vjand sterk verschanst omstreeks vier en een halve mgl ten Noorden Dit telegram heeft te Londen de stemming sterk doen ryzen Potgietersdrift vgftien myien ten westen van Colenso ligt achttien mglen van Ladysmith en hoewel de overzichtschp vers in de Engelsche bladen het niet ronduit zeggen zien zf de troepen lan White Veeds ontzet en Jonberti legel op de vlucht gedreven Slechts de Daily Graphic heelt ten minste zooveel geleerd uit het verloop van den oorlog dai zy haar lezers waarschuwt om niet te gauw te gclooven dat één of twee of zelfs drie Britsche overwinningen de generaals Bullet en White tot elkander zullen brengen Generaal Buller bevindt zich voor zoover uit lijn bericht is op te maken nog aan ded znideiyken oever van de Toegela en moei dezen stroom dus nog oversteken Er zgn naar de Times corresp ndent Natnl aan zgn blad schreef drie driften pver de rivier ton westen van Colenao de Maritzers drift 16 K M westeiyk de Potgietersdrift 24 K M ten westen en de Tri èhardtsdrift 32 K M van Colenso 01 dez driften doorwaadbaar zullen zgn nu de rivier sterk gezwollen is is twyfelachtig maar zelfs al is dit het geval dan moet de Britsche generaal niet denken dat de Boeren hem ongehiaderd de driften zullen laten overtrekken In den brief van den Times corre8pondont waarnaar wg boven verwezen gedagteekend 7 December wordt verder gezegd Wö inlien geen dezer driften kunnen overtrekken zonder op tegenstand te stuiten want de Boeren die van Coloiiso westwaarts flHJILLElO f Vroeg Veruelkl r Ifaar het Duitsoh s Ik brtreurde het alleen in stiltt dat mijne pontic mij verbood mijnen tegenstander uit deq aadel te lichten en rarj door schoone handen den prijiMe laten uitreiken Nie iand behaWe de baron en ik had aea woord gesproken Do barones zag als eeo gelaten martelares aldoor voor nch mt at ïeer weinig en sLoöKle tich uit om h glas van haren echtgenoot te vtiUen zoodra hij het had geledigd wat m t vuur der rede vrij vaak geschiedde Wij anderen dronken water uitge nderd madenuiiselle Suzon wie de vrijhecr trots haar tegenstribbelen tweemvil van zijn Bordeaux inschonk N i taffii nam de vrijheer mij me naar zyn studeervertrek om het leerplan voor den jonker bestemd te beaprcken BijbeUche geschiedenis de Catechismus vaderlaulsche geK Ucden en een weinig geographie was het gehcele menu Aan het onderwijs in de beidd Uatste vakk n lou ook Leop rfdine dedneinen I Zy heette tetl begaafder te iijn dan haar broeder maar deze droeg de kiem van eert echt edelMan en een waar chnstefl in zich tot dusver helaak door allerlei onkruid bijna verstikt Zijn teedeki vader hoopte dat mqn leerling dank ij zgn getrokken hebben niet minder dan acht itellingeii langs de rivier versterkt Behalve deze stellingen hebben de Boeren den borg Tabanyama vryi alerk bezet Deze hoogte ligt ongeveer 24 K M west znidwestelgk van Ladysmith en beheerscht de toegangen tot Ladysmith zoowel van Potgieters als van Trichardtsdrift en dekt in geval van een nederlaag den terugtocht naar de wostelvjke passen Men ziet dat de Boeren dus ook op de nienwe omstandigheid die zich thans hoeft voorgedaan waren voorbereid en zich voor alle mogelijke gevallen hebben gedekt Zg zgn gereed om generaal Buller ook op hun rechterflank een gepaste ontvangst to bereiden Onder de 14 Britsche officieren diebyded aanval der Boeren op Ladysmith gn gesneuveld zi n liiet minder dan 4 hoofd otfieieren waaroud er de overste der Hooglanders Dick Cuningham bekend uit het gevecht hg Elandslnagte Tot de 27 gewonde officieren behooren 5 hoofdofficieren Lord Ava de oudste zoon van den markies van Dufferin en Ava is by den aanval gekwetst en aan zyn wonden overleden Lord Ava was 30 jaiir oud en ingedeeld by den stat van generaal White De jongate berichten uit Londen doen alm dat er een stemming in Engeland ontstaat die voor het conservatieve kabinet wel eens gevaariyk zou kunnen worden Niet alleen de bladen der oppositie maar zelfs die der conservatieve pers nemeu een zeer onvriendschappelgke houding aan tegen het kabinotSahsbury Do Daily Telegraph slechts verdedigt tht kabinet nog De Daily Mail eischt volkomen wgziging van de ministeries van oorlog en van ünanciéii Maar nit de Morning Leader bigkt dat men hoofdzakelijk gebeten is op den minister van koloniën De Moining Leader ziet het zwakke puilt van het Kabinet in het ministerie van kolomen De minister van koloniSn moet worden opgeofferd Doet het hoofd van het Kabinet dit niet en bigft hy Chamberlain vasthouMn dun zal het einde de ondergang van het gehcele Kabinet zgn Thans wordt het zelfs voor de conservatieven duidelgk dat Chamberlain de oorzaak van alle ongelukken in Zuid Afrika is en nu zien plotseling do ciinservalieven ook in dat Chamberlain geeu conservatief doch n liberaal Unionist is Om hunne partg vrg te pleiten schyneu zg niet ongeneigd de gehcele schuld voOr wat er gebeurd is te werpen op don Unionist in het kabinet en hem thans eeu beentje to lichten myne paedagogii che bekwaamheid en theologische kundigheden met den dag in geimde by God en de menichen zou toenemen OndeHusachen het de baron my voelen dat van het succes bij de opvoeding zyns zoons mijne latsre aanstelling als predikant afhmgï De tegenwoordige geeatelijkle was door zijn hoogen leeftijd niet meer by machte de vcreiscl te tucht te handhaven hij maakte zich aan ecne in geloofszalten onvergeeflykc verdraagzaaaaheid schuldig en zoo hij niet spoedig zijn emeritaat aanvroeg zou men hem van hoogerhand daartoe eerlang oen wenk moeten geven Nadat ik den baron had verlaten had ik liefstmijnen leerhng aan een soort examen onderworpen 4 ch de janker was nergens te hoorèn of te zien Ik begaf mij dos naar mijne kamer eïi begon uit te pakken Een ouda huisknecht de factotum van het riddergoed timmerde my daar er geen enkele wekenkast was uu planken én plankjes een paar ruwe rekken die toen ze met mijne boeken waren gevuld een vrtj aangenamen intek mfcakten De kamer van mijn kweekeling grensde aan demijne Wie toe beneden ons woonde i vroeg ik I De freule en juffrouw Louise was het antwoord Ik weet met waarom ik dit oiia tigenajm vond Met juffrouw Louise wilde ik gaarne elke nadere kennismaking vermyc en Inmiddels was het gaan scheeren en besloot ik eene wandehng door het dorp te doen en den oudön predikant meteen een bezoek te brengen Men ziet thans uit naar een andere jiartggroi peering Lord Rosobery wiens imperialistische neigingen maar al te goed bekend zöd wordt in vele kringen aangezien ils do geschikte man om aan hot hoofd eenerinipcriAlistisch nniouistiscbo liberale partg op Ie treden De littlc Eiiglandors onder de liberalen met sir William Harcoort als Ibidcr moeten dan maar steun en aansluiting zoeken by de radicalen En de conservatieve partg weder gezuiverd van do liberaal unionistlscho elementen zou dan haar oigen weg kunnen volgen Hot Parlement komt 30 Januari byi en Do uitingen der Engi lscho pers doen vermoeden dat do Parlementszitting ditmaal zoer woelig zal zgn on niet gunstig voor het ministerie tonzg oen groote overwinniug op de Boeren in dion tgd de meeiiing wyzigl Maar zooals do zaken thans staan is daarop zoer weinig kans en de mogclgkheid to groot datChainborlain than zyn trokken thuis frjgt Da beslissing die do Engelscho regeering volgi nB Kouter hetretfendo levensmiddelen enz als oorlogscontrabande genomen heelt komt hierop neer Engelscha schepen mogen in het geheel niet met don vgand handeldryven Onzgiligo schepen mogen levensmiddelen r e een onzydige haven brengen tenzij slt scheepspapieron biykt dat y voor den vyand bestemd zgn Maar dan wordt er nog onderscheid gemaakt In het algemeen zullen levensmiddelen die niet dadelgk voor militaire doeleinden bestemd zgn graan bgv doorgelaten worden echter niet vleosch in blik on dorgeiyke waarvan in den regel de troepen to velde voorzien worden Het Amerikaansche graan dat on een EngolBCh schip de Mashona te Port Elisabeth in beslag genomen is kan nu dus naar Delagoa vervoerd worden maar on een onzydig schip De Maria die onder Nederlandsche vlag vaart kan dus nit Port Elizabeth mot haar lading graan de reis naar Delagoabaai voortzetten Welke nitwurking do vcrtoogen der Duitscho rogeering te Londen gehad hebben kan 0 a bilikon uit een telegram ran Reuter dd Durban H Jannari Daarin lezon wg dat do Herzog de haven mot in kon omdat deze te vol was Het prgsgerccht weHferde echter het schip op zyn ankerplaats buiten in optvangst te nemen Ken nader onderzoek buiten de haven dus gaf echter voldoenden grond om aan te nem n dat er geen contrabande aan boord was en het schip werd vrggolatcn Het prysgerecht heelt de In de dorps ttraat gekomen deed ik mij best oin er zoo beminnelijk mogelijk uit te zien De goede luidjes moesten dadelyk zien wa soort van man hun toekomstige zteieherder was Maar ach ik naakte met myn lachje knujes en vriendelijke praatjcb met den minsten indruk De kinderen hepen schuw heen en de volwasseden gaven slechts op wantrouwenden toon antwoord ofschoon zy zeer goed wisten dat ik d verwachte candidaat was en my beroemen kon op de protectie van hun hooggeboren kerkcilyken patroon Kn zoo bereikte ik in geen al te beste stemming de oude pahtone welker vervallen voorkomen door de kale wijnstokken en bladortoo boomen kwalyk werd gemaskerd Ook de belendende kerk sc Men dringende re paratie noodig tehebben en ik rerwonderde my dat een zoö Vroom monsch als de baron geen betere zoi g droejf voor het Godshuis ziiner gemeente In de pastorie zag het er des e ordelyker en gezellïger uit de murep waren versch gewit deneteldoeksche gordijnen schenen eerst g sterfcn uit de wasch te zyn gekomen de houten vloer was met zuiver wit zand bestrooid en alle meubels blonken a i spiegels Eene opgewekte gezette oude vrouw i de domineesche ontving mij met zulk een hartelyken handdruk dat ik me biJOfi schaamde Had ik niet haar drempel overschreden met de egoibtibche gevoelens eens lachenden ertgenaams Op de achterkamer in een atmosfeer di e my den adem beklemde zat in een met katoen overtrokken leunstoel de oude heer voor het venster met eeo zwart fluweelen kapje op bet gvjze hoofd Horzog dus niet in do haven gehad en de lading niet laten lossen en een onderzoek buitengaats dat eerst onvoldoende werd geacht werd het ineens weer wel dank zy zoo mogen wg hosluiten de usschenkomst dor Dnitscho rogeering Verspreide Bericliten Fraiciuujk Kapitein Lebrun Kenanit van de gendarmerie ia aan de belere hand De instructie in do zaak tegen de paters Aisomptionnisten te Parys werd gisteren gesloten Do gewezen rechter van instrnotle Bertnles die benoemd is tut raadsheer by h t Hof van ppt l zal a i Maandag voor het eerst in functie optreden a H rapporteur in oen zarfVoor do Kamer van Appèl Eergisteren ia aan Zola door oen aantal vrienden eBn gonden medaille ter zwaarte van twee kilogrammen aangeboden als hulde voor zgn bemoeiingen in do Drejfus zank Het benoodigde bedrag was byoongebrucbt door oen openbare inschryving Zola dankte en hield een rede waarin hy den onschuldig voroojdeelde zeide geluk te wenschen met tijn Uevryding doch het betreurde dat hy niet liings wettigen weg ta idjn eer was hersteld DriTH inr ANii Te Beiiiyn is uitspraak gedaan in een eigofiaardige rochtszaak Kon dokter had in een olfloioel request hot vors aangehaald dat Ooetlie in Kaust Mefisto hoi lt in den mond gelegd ongeveer luidende De wet en het recht Inton zich erven als oen eeuwige ziekte en slepen zich van geslacht in geslacht en van plaats tot plaats De procureur Wondtlandt voelde zich beleedigd door deze regel maar do rechtbank sprat den dokter vry Ekokuüo De inHuenza biyft tu Londen met groote hevigheid hoorsclion In de afguloopon wook stierven 31 1 poi soncn aan die ziekte tcrwgl 1221 sterfgevallen aan longontsteking voorkwamen De sterfte U er evenals te Liverpool Manchester en Birraanghain met 60 procent gestegen Het heet dat in hol koninkiyk paleis te Osborne eeuige leden van de hofhouding der koningin door influenza zgn aangetast Sl AKJK Paul Déronlédo die te San Sebastian is de door de jicht gexwollen knieën m een wdleu deken gewikkeld yne trouwhartige heldfcrbUuwe oogen zagen my zoo lieidevol aan dat ik niy onwillekeurig over de my toegestoken hand boog die ik zeker zou hebben gekusi zoo me daartoe de tyd gelaten ware Ik moest naast hem gaan zitten en terwyl wy eerst over wat koetje on kalfjes keuvelden had ik tijd om weer eens oed te l edeDken welk een schitterend jong kerklicht ik toch was vergeleken bil oo n armofdig flikkerend nachtlampje Op een klem boekenrekje sttmd een armialig hoopje theologische werken j oodat ik tegeriover dezen ouden dienaarJ Qd3 my zelven zag alH een tot aan de tandfen gewapenden held tegenover een ouden boer die slechts een grove bijl h d tot verweer Het speet me raaa de oude heftr ontweek behendig een theologisch examen vroeg naar myo verleden en streek my toen hij hoorde dat ik pas een kind mync moeder had verloren nici zyne genmpelde hand teeder over den arm terwijl zyne oude wederhelft me zoo moederlyk medelijdend aanzag dat ik me zonderling te moede werd I Om weer wat op gang te komen begon ik ovet de familie van den vryheer te spreken en roemde den geeit van ware godsvrucht die te ijnent heerichte Vol verbazing merkte ik op dat noch de predikant noch zijn spraakzame echtgenoole met myn lof initeraden I fil féH vtrv igii