Goudsche Courant, dinsdag 16 januari 1900

welke gescUfdt aan de grenzen opketHollandscfae vee aan quarantaine onderweri geen inVloed zon hebben Wie doet de koorUen door icheiknndige middelen verdwijnen i Wie gebruikt dns alle bedriegel jke middelen om het vee door ziekte aangetast in onze stallen te brengen en wie bederft aldns onzen veestapel En het blad antwoordt Het lün de Hollanders de Hollanden En nu de kaas Zonden ze ons niet gedurig kaas zoogezegd van Kdam doormengd met margalinevetr Eindelijk de boter Zijn het de Hollanders niet die met alle geweld pogen de maatregels te verijdelen die voor doel hebben de vermenging der boter met margarine te betengelenf En dan vervolgt het blad Terecht moeten wg op onze hoede zijn tegen alles wat landbouw aangaat alt Holland ingevoerd De regeering heeft dus voor plicht bijzonder strenge maatregelen te nemen tegen Holland dat onze markten met slechte waren bevoorraadt Tegen die ingerichte vervalsching is enkel de volledige sluiting der grenzen doelmatig N E Ct Uemengde Berichten Te Harmeien is Vrpagavond een jonge man J B op eenigen afstand van het station door een trein uit Utrecht overreden Hg was terstond dood De begrootingen van den Oongo staat ziJn in de laatste jaren ontzaglijk gestegen In 1B92 bedroegen de uitgaven en ontvangsten nog geen 4 miUioenfrancs in 1897 waren de ontvangsten tot 9 3 millioen gestegen de uitgaven nog ruim millioen hooger Daarna ging do vermeerdering met groote sprongen Voor 1898 waren de cijfers van inkomsten en uitgaven U en 17 millioen voor 1899 bijna 20 en 19 en voor 1900 i de raming zelfs 26 aan ontvanpten en 27 4 aan uitgaven De inkomsten bestaan echter voor een belangrijk deel uit bgdragen van België nl 2 millioou uit de Bijksschatkist en 6 millioen van koning l eopold Verder komen 1 800 000 trs uit de invoerrechten 2 9 millioen invoerrechten 3 8 millioen uit de vervoermiddelen en 10 millioen uit opbrengst van domeinen betalingen in natura doofde inboorlingen en allerlei heffingen Het bestuur kost 3 1 millioen het leger 7 8 de vloot 2 6 de exploitatie der domeinen tlS landbouw 1 4 openbare werken 1 5 openbare gezondheid 1 8 millioen De helft van het geraamde tekort van bgna 1 millioen zal koning Leopold nog oit het kroondom in betalen Over de gevangenneming van Ze g rs deelt de N Amh Ct nog het volgende mede Jacob Zeegers de bakker uit Harscamp die door den rechtbank en gerechtshof te Arnhem tot levenslange gevangennisstral werd veroordeeld doch den 19 December uit hat huis van bewaring ontvluchtte is weder gearresteerd en wel ia den omtrek van Putten waar zijn moeder woonde WlDtertleDSl 18 1900 TkaowvaDgeD I October Tijd vm GreeDWlch SOIBl aaTTlBDAHito nia M t 1 14 10 4 11 11 11 11 li lS 11 11 l ll 1 11 I II t H 9 17 4 4 41 1 11 S ll 7 14 7 1 1 17 S l UU 1 11 11 1 07 11 41 1 14 l ll I0 4 1 14 4 04 4 17 4 S I 1 0 411 l ll I0 DJMlit Ihlimilii i i4U m MT 4t h M w i h IH ht w lnii J H llii i t Sf L Irtni HrtiMil lt i 1 40 to 7 1 11 10 11 11 1 aOTr DAM DA u 7 n ll U i i 11 14 l o 11 14 1 01 Omi m U CMiiHaU Wa m Uli i UUDA UK AAS Ml 1 011 01 1 14 Ml 4 11 6 ♦ 1 07 lil f 14 4 11 4 4 l 7 i M H 7 t M I l 9 11 l ll III j M C Ml Ml I 0 l ll 1 1 1 1 10 1 4 CO foorburg y f l d l i Z H i o o O O IMl A A M rrRDA vt jrigt H o U 1 I O UI 10 10 10 7 li Ot 1 OOS kl 1 11 t I 91 l lt l IJl l ll O ll KmAYI IJll I li Ol 10 10 10 4 11 41 11 17 l ll I SI 4 tl 4 17 l iO il 00 10 0 O IOIO O 1 41 lAwka I I t OI il 10 S 11 0 1 01 1 1 t l or 1 41 4 M 11 a oi l ll 10 1 io ti i it 11 00 10 81 tl 11 14 11 1 40 I H U 4 I l l tt7 l1i UIll 4i 1 1 Otl J 1 11 Ml 4 41 110 7 11 1 0 1 41 tkwÊ W i 4l 1 10 7 11 110 110 110 IO U I01l ilMW l tl I IO l 4i 1 0 S ii 7 10 l ll 1 00 1 1 1 7 17 7 14 1 0 14 11 18 10 1111 11 1 4 M 4 17 4 1 l 1 47 7 1 1 14 l ll ll M J J 17 l ll 7 5S l ll 1 4 iO in li 1 J l ll 1 14 10 11 II IS 11 11 1 30 7 0 l il I0 4 I II 4 1 1 r I IO V IJ 7 H V l 01 M lO M 11 10 11 11 ll U I 40 Lil 4 41 iM 10 7 11 711 Lit 10 0 lO Hai f Tf It SI 11 01 I IT 0 1 10 l ll 4 41 l ll 1 41 il ll l 10 00 10 14 4 11 i ti i 10 14 heeh verklaard dat hti de nut in Frankryk tydena de TeDtoonBtalling niet wil atorea Morgen wordt in het Theatre Oalderon te Valladolid de vergadering van de Kamers van koophandel geopend BINNENLAND Van het itoomachip Prina van Oranje kapitein Potjer van de maatschappij Nederland dat op 1 November als vrachtboot Amsterdam heelt verlaten met beatemming naar Oost Indië om daar gedurende eenigo maanden als knstvaarder dienst te doen werd op 18 December van Perim bericht dat het daar was gepasseerd maar ledert ia niets nadera omtrent deze bodem vernomen terwijl hü den 4ji dezer reeds te Padang had kunnen aankomen Men hoopt en veronderstelt dat het schip averil aan de machine heeft gekregen De Prinses Hophio heeft in verband hiermede order gekregen van Perim wt dezelfde zg seizoenrei te maken all de Prins van Oranje had te volgen Nederlandsche Opera Directie O van der Linden De studiën van Herodiade van Btassenet aan geregeld door De Directie wil echtör dit zeer gecompliceerde werk niet dan uitstekend voorbereid ten tooneele brengen loodat de eerste opvoering niet voor de eerste dagen van Febrnari kan worden verwacht Het Nederlandsch costuummagazjjn wil dit werk schitterend aankleeden terwjl een macht van requisiten of tooneelbenoodigdheden moeten worden vervaardigd De fanfares op bet tooneel zullen geblazen worden op oorspronkelijk Roraeinsche Buccines vervaardigd door Mahillon en o te Brussel In het beroemde koor der Romeinen zal het mannenkoor Orphéon welwillend zijne modewerking verleenon De regie is in handen van den beer Jaeq Oorni Buitengewone ijsfeesten te L eenwarden Bil doorgaande vorst zullen de buitengewone Ijsfeesten te Leeuwarden worden gebonden op Zondag 21 Maandag 22 eo Dinsdag 23 Januari De Landbouw orgaan van den Boerenbond van Oost Tlaanderen schrytt onder het liefelijk opschrift De grootste bedriegers der wereld de volgende Uetel jkheden Ja vrlenden laodboDwers de grootste bedriegers In Ules at den landbouw aangaat i Jn de Hollanders ome goede geburen van het Noorden De bewijzen daarvoor geeft het blad in den vorm van vragen eerst over het vee verv lj ns ovsr de kaas en eindoiyk over da boter Het vee Wie is het die dagelijks op bedriee elüke wijze vee in ons land voert hetwelk dikwijls van fnberculose en monden klauwzee is aaikgetast V Wie waren t die anlangs wat kond water spnltteit in de plaat van de koeien waar de thorntonfaler moet gehouden worden opdat do inspnitiV van tubercnline Ulreete SpoorwegvcrMiidliwen et GOUDA u X H S i i 0 41 I li 1 1 I CI M Oouda ÜMldrMht Kisawwkwk Capella ftoHanlM Hl BolterdtmD F Rotterdam B ü J IO 7 M l dm 7 17 7 14 tM M P 10 U 10 11 7 41 10 7 10 11 1 1 41 i ii a ot W Um Ufimm Iital Mit m l M Otl NiM ii 4Nt UmiMi Bdttatdan Bmn Rottatdua D F Sottardun H Japi lla i uwfrk k HoorOrMbt Oouda iM 40 40 7 l 10 4 41 t lt 1 04 l ll 1 17 1 41 I H I KI 1 14 1 10 l ll t tl 10 1 19 10 11 10 4 7 4 M iUm 1 I Mm rt I HM M f W l lt 00 l ll 11 01 10 17 1 4 IMMK if 4u iMT ba ri i taa wri Ua J IJl I7 11 11 7 I OI 1 41 l ll J sl i H t 7 4 f I OI 14 I U7 I x l Rond Z nl uiiMMo lkl f l a 8o tormor Z l il Voorburg HiRa 11 10 lt 4l IIH in ti 11 1 d 7 1 14 7 10 i l I IO t ll Ml 1 03 Oude Woard Uirwh Ulnoh W H r on Uuilu ioutU 7 4 k l l lt l 10vI4 lO ll i Vrijdag kwamon eonige neMchen bü deq bnrgemeester mr Rooimalen Nepvei met de mededeeling dat zij sedert eenigen dagen en rookkolom zagen opstijgen nit het midden van een bosch op ongeveer anderhalf unr afstand van Putten gelegen De burgemeester vermoedde aanstonds dat de schuilplaats van den voortvlachtigen moordenaar waa ontdekt en Zaterdag in den vroegen morgen ging hij met 11 man rijkaveldwacbters en anderen er op uit om Zeegers zoo mogelük te arresteeren Het bosch waar hij vermoedeiyk verborgen was werd omsingeld en langzamerhand verder loopendo werd de kring nauwer en nauwer zoodat ontkomen bgna onmogelgk scheen Eindeiyk toen Zeegers bemerkte dat hjj niet langer verborgen kon biyven zette hy het op een loopen Een der ryksveldwachters vuurde zgn karabgn af zouder Z te raken maar toch viel deze vermoedeiyk door den schrik op den grond Toen werd hg natuurljk gearresteerd en gavankelgk eerst naar Putten overgebracht De justitie te Arnhem werd onmiddellgk met het gebeurde in kennis gesteld en aan den trein van 1 20 uit do richting Ede stond de gevahgeniswagen geëscorteerd door vier of vgf ryksvoldwachters en tal van belangstellenden die op welke wgze dan ook het nieuws gehoord hadden Door twee ryksveldwachters vergezeld steeg Zeegers uit den waggon Hg was in die drie weken byna onkenbaar geworden Een flinke baard omiyst zgn gezicht en zyn oogen staarden verwilderd in het rond Hg werd onmiddeliyk naar den gevangenwagen gebracht en daarna naar het gerechtsgebouw om door den otflcier van justitie te worden gehoord Dat verhoor duurde slechts heel kort en vervolgens werd Zeegers weder naar het Huis van bewaring teruggebracht waaruit hy op zoo bgzonder slimme wyze heeft weten te ontsaappen Dat zal hem nn wel niet weder gelukken Vermoedclgk zal Zeegers wel in verzet komen van het arrest door het gerechtshof bg verstek tegen hem gewezen en waarbg hy tot levenslange gevangenisstraf is veroordeeld De zaak wordt dan opnlenw voor het hol behandeld Wyieu de heer O 3 Hulscher Jr firmant der firma Oebr Hulscher Port van Cleve te Amsterdam heeft aan de departementen Amsterdam en Deventer van de Maatschappy tot Nut van t Algemeen elk een legaat vermaakt van f 100 000 belaat met vruchtgebruik Uit Sevastopel wordt gemeld dat daar een hevige brand heeft gewoed in de dokken van de marine die ondanks alle pogingen van de militaire autoriteiten om hem bytyds te blnsschen een schade van een millioen roebels hjeft aangericht 4 41 4 11 1 0 1 0 1 1 4 0 4 11 1 411 1 I OS IJ 1 4 1 I ni 1 0 IS 11 4 40 4 10 4 J 1 04 1 10 a 1 47 i OI Z I II iM 40 10 11 10 41 l t t ll il 7 10 7 11 7 11 r 1 41 ii Blt 11 1 ij 7 11 1 4 Ook te Hanau in Prniaen laat zich de nadeelige invloed van den oorlog op de diamantngverhoid gevoelen In drie siyperyen zgn de stgpers reeds heengezonden en een vierde firma zal ook haar werkvolk gedaan moeten geven Een beambte dor tetegraphie wer4 tmi de provincie naar Amsterdam verplaatst au diende overeenkomstig de bepalingen een declaratie in voor reisgeld Aan deze declaratie nn waren natuurlijk reeds eenige formaliteiten verbonden maar do Toomaam8t waa dan toch dat het stuk door de autoriteiten geviseerd naar Den Haag ging Maar etlacie de declaratie kwam terog met een groeten papieren brief waaraan minstens 50 cent schryfloon venpild was De beambte moest schrik niet tot zgn groote verbazing vernemen dat de declaratie 6 cent zegge vgf cent te hoog waa omdat nu raad eens omdat een station te ver gestoomd was De beambte die gebrnik maakte van de Hollandsche Spoor had te Amsterdam aan de halte Muiderpoort kunnen litstappen en was aan het Centraal Station afgestapt En dan durft men nog beweren dat zy die aan de Staatsruif zitten niet zuinig zgn op do dubbeltjes zegt de Amsterd Crt De sUking der byna 200 bootwerkers van de maatschappy Oceaan te Amsterdam is geëindigd Vrydagmiddag kwam naar h t Volkidbl mededeelt de heer Meursing da agent en stuwadoor mededeelen dat hü bereid was de loonsverhooging van 23 tot 25 cents toe te staan alsmede de f 2 50 extra voor Zondagswerk Het telegram door hem van zgn principalen in Engeland ontvangen was evenwel niet recht duideiyk ten opzichte van de gevraagde 50 pCt verhooging voor nachtwerk deze verhooging kon hg daarom voorloopig nog niet toestaan hy beloofde echter zoo weinig mogelgk nachtwerk te doen verrichten Voorts stelde hy overeenkomstig den eisch der werklieden den dag vast op 6 tot 6 nur De bootwerkers besloten op deze alleszini aannemeiyke voorwaarden weder aan den arbeid te gaan te meer daar de heer Meursing beloofde geen slachtoffers te zullen maken Nadere byzonderheden omtrent den uitval dien het Engelsche garnizoen op den 2n Kerstdag uit Mafeking ondernam leeren o a het volgende 11 11 10 10 10 17 10 17 I 10 14 10 11 f 10 40 10 11 7 1 I OI 1 10 IT l ll f 11 41 11 14 l t r ii 10 08 10 11 lO ii i li 1 10 11 10 10 7 41 i li f 17 I i7 i l4 41 10 4 l U t iO 11 1 lO Ot 10 4010 11 10 17 10 1 10 44 11 07 i V B 10 00 Uit verkenningen was gebleken dat da stelling van de Boeren toegankeiyk waa voor een aanval uit het oosten Maat kapitein Vernon gaf het sein te vroeg d w z v6te de kanonnen hun werk gedaan hadden Op een punt hoorde men de Engelscben juichen en roepen Wy hebben de stelling Onaa mannen zyn in de schansen Dat waren ag ook vervolgde do correspondent maar zg werden gewaar dat de Boeren de stelling onneembaar hadden gemaakt voor alle andere stukken dan zware belegeringskanonnen Hun borstwering was met driedubbele rgen van schietgaten voorzien Er was slechts een enkele toegang aan de vooriyde voor het grootste gedeelte onder den grond n slechts groot genoeg om één man tegelg k door te laten De bestormers verspreiden zich om de stelling om zich toegang te banen en de verliezen van de Engelscheo waren toen verschrikkeiyk Hier viel kapitein Vernon en werd luitenant Paton daodtlfflc gewond terwjl hy zgn revolver aftrok a n van de schietgaten Kapitein Sandiort werd ook gedood en daarna werd kapitein Filzclarence gewond En toen de meeste van hnn officieren dood waren deinden de manschappen af by tnsschenpoozen stilhoudende om op de versterkingswerken te schieten Ook deze correspondent icegt dat de Boeren door een verrader bytyds tegen de verrassing gewaarschuwd moeten zyn Een zolderkamertje aan het perceel in de Pieter Jacobstraat te Amsterdam waarin de wedowe Wgnschenk een tapperg en logement heeft werd bewoond door een 63 jarige werkiter van de logementhondster Sientje de Ridder geheeten Deze vrouw was reeds te bed toen gisternacht in baar kamertje brand uitbrak Do vrouw had de petrolenralamp die te hoog hing naar haar zin verhangen aan een nienweu haak Men vermoedt dat deze haak gebroken is en de lamp die brandende was gelaten is gevallen en gesprongon Het vuur greep snel om zich heen en werd dientengevolge spoedig ontdekt Op de verzekering dat in het brandende kamertje zich nog de bewoonster bevond begaven zich twee agenten van politie Hnyssen en De Boer naar boven en mochten er ia slagen de ongelukkige nog levend naar beueden te dragen Zg werd onmiddeliyk naar bet Binnengasthuis vervoerd waar de brandwonden die zg had ontvangen van zeer ernstige aard bleken te zgn Een meldt uit Ënklinizen In de Zuiderzee was gisteren reeds zooveel dryfgs dat de vaart voor zeilschepen weder is gestremd Ook een vrachtboot die van hier in de richting Amsterdam was vertrekken moest wagens het vele ys terugkeeren De Zeister Weekbode deelt mede dat tegen een dame te Zeist door de politie proces verbaal is opgemaakt op grond van vermoedeiyke mishandeling van twee aan haar zorg toevertrouwde nog zeer jeugdige kinderen In deze zaak zgn een zeer groot acntal getuigen gehoord De zaak is in handen gesteld van de pstitie te Utrecht De commiesarls van polftie in de 5de lectie te Amsterdam bureau Ferdinand Bolstraat deelt mede dat dezer dagen aan de Amsterdamsche bank te Amsterdam tor verzilvering is aangeboden oen cheque op die bank A no ti030 die waardeloos bleek te zgn daar zg de onderteekening draagt van een persoon die geen geld by die bank in deposito heeft Verder bleek dat de cheque afkomstig is uit een chi queboekje met £ iïlartco formulieren genummerd A 602b tot 6060 dat in het laatst des vorigen jaars aan de bank is afgegeven aan zekeren A P die do cheque heeft onderteekend en die namens zyn vader die toen aan de bank geld in deposito had een zoodanig boekje kwam halen A V leidt een zwervend leven en zal nu vermoedeiyk trachten aan geld te komen door de cheques boven vermeld in te vullen en in betaling te geven of te gelda te maken Een koopman te Leiden is reeds zyn dupe geweest A V is 22 jaar oud tameiyk groot en gezet zonder baard wellicht een donker kneveltje en heeft gernimen tyd in NoordAmerika en Engeland verblgf gehouden De commissaris van politie verzoekt zoo het verblyf van A V ontdekt wordt daarvan mededeeling te doen aan het politiebureau Amsteldyk No 67 te Amsterdam STADSNIEUWS i jii i GOUDA U Januari 1900 Gisteren werden ten etadhnize alhier recht treeks van het kalt gevaccineerd of gerevaceineerd 104 personen Uit de borichten van de laatste Indische mail blgkt dat onzen vroegeren stadgenoot kapitein C R W K van Alderwerelt van Rozenburgh een tweejarig verlof verleend il naar Ëuopa wegens ziekte Aan de universiteit te Leiden heeft het eandidaata oxamen godgeleerdheid 2e gedeelte algeltgd de heer M Rosbergen van Boskoop Van de Kamer te Oouda was by de Kamer van Koophandel te Amsterdam een afdruk van een door haar aan den minister van Waterstaat gericht adres betreffende den gevaariyken toestand waarin de spoorwegIgn Gonda Rotterdam door de tegenwoordige dienstregeling verkeert Van de Kamer te RotSrdam afdrnk van een door haar aan den minister van waterstaat gezonden adres betreUende de gevaariyke en ondoelmatige dien8ti egeling by de spoorwegen hier te lande en steun dezer Kamer vragende De heor v d Wall Bake meent dat geen aajileif ing kan bestaan bovenstaande adressen te stednen Immers wanneer men iets dorgelijki atonst dan mooi menmoenendat er niet genoog gver beetaat om de misstanden uit den weg te ruim Dat is hier echter de qnacstie niet Ontegenzeglijk waren er de laatste tyden vele klachten over het verkeer en waren die klachten begrgpeiyk doch de font ligt in de inrichting van het station Delftsche Poort te Rotterdam dat onvoldoende is voor de behoefte Die fout mag zeker niet over het hoofd gezien maar de toestand bestaat en is erkend verkeerd te zyn In hoofdtrekken is men het eens ge Wordeh om bet station naar eisch in te richten dit wetende kan een adres niet meer ijver bevorderen en den Minister ook niet wgzen op een euvel dat hg evengoed wellicht beter kent dan deze Kamer Spr adviseert dos het adres niet te steunen ook al erkent de Kamer do gegronde klachten die bestaan Het voorstel des hoeren van de Wall Bake het adres niet te steunen wordt daarna aangenomen INOEZO NDEN Op Voor Transvaal Onder bovenstaandon oproep verscheen in de vorige maand in een 15Utal Nederlandbche nieuwsbladen een uitnoodiging door den hoer W P Noëls van Wagoningen gericht tot het Nederlandsche volk om met hem te stichten een Eonds waardoor aan de ZuidAfrikaansche Boerenrepnbliekon daadwerkelgke steun zou kunnen worden verstrekt door het uitzenden van flinke jonge mannen die dtór die diensten zonden kunnen verrichten welke niet in stryd zijn met de oodogswetten en daardoor tegelgkertgd hot Nederlandsche element in die republieken te versterken De heer Noëls van Wageningen heeft zegen gehad op zgn werk want het Fonds tot daadwerkolgken sfeua is inderdaad opgericht zetel Keizersgracht 258 Amsterdam duB bestaat én werkt reeds Hot Besttfur is samengesteld uit een Werkcomité van 5 peisonen oene Financiecle Commissie verder in do verschillende steden snb comité s waarin bteeds een gene skundige zitting beeft en corrospondentschappen in do plattelandsgemeenten waartoe bg voorkeur notarissen en hoofdonderwijzers zyn nitgenoodigd Reeds zgn zy gevestigd in Alblasserdam Arnhem Baarn Breda Delft Gorinchem s Gravenhage Groningen Helmond sHerto genbosch Kampen Katwgk a d R Leiden Monnikendam Oostmareum Serooskerke Utrecht Wostkapeilo Antwerpen Brussel Gent Kopenhagen Luik Lissabon Paterson N J N Amerika Nenchatel Zurich terwyi hot bestuur zich aanbevolen houdt voor aanbieding van hoeren in de hierboven nog niet genoemde gemeenten Voorzitter van het Bestuur is de stichter van het Fonds de heer W P Noêls van Wageningen Amsterdam De volledige opgave vanbestnurderen en medewerkers zal weldra geschieden 362 Staat8 loteriJ 4 Klam TrekkuiR nn Miuind 1 Jaousri No nas i isoo No i i1 f lOllO No 135 Ui S ISiSS lOilt Mar f 40l No litt 840A lUn iwlcr f nn No 181 8 i 0 5 lom 644 18 iwler f 100 0 1898 16883 14106 16406 21 88 60 86 1 34 16 10 74 4H I 40 16666 4 1 02 14904 57 38 17180 15189 69 S7 5 16867 17610 U4i0 30 87 17107 16611 4 40 180 i r U446 I5 08 H 57 64 84 6 16115 I86P0 88 18700 Frgun vau 110 3117 74 SS18 818 70 S 7 I O 8716 b34 3B 0 96 9S5 1044 h H 83 J 407S 1H4 41 i ISnl 4171 1443 4441 1877 4B1Ï 1S34 73 lUl 4711 74 4801 S4S0 17 211 SS in 48 il 8 4SW g iO S 8076 78 31 0 sj i 8883 70 19009 19 74 83 19820 97 19415 mm 67 I98U0 19910 8 90 2 MIS8 2 1 01 0 76 S060 20966 74 86 21000 18043 1878 BUIS llllS I71i Oï 87 4891 6II86 0286 K160 8 4 11114 190 19405 9A7 U681 8894 10068 18678 687 1048 li7 8 88 1066I 18766 478 66 188 6 88 10759 18908 6 I8 10816 13 7811 20 69 7671 O 8 1SC01 7840 11166 l ll 7 791 1219 lifll I 160mi6 79 8291 78 3319 844 jn 67 1350 852911717 41 88 16 94 86 4 8 13762 61 1181 18823 I Veemarkt te Rotteiftam Maandag 15 Januari 1900 Vette Osicn en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor 1 kwaliteit 33 2e kwal 30 3e kwaliteit 37 cent per half K ilp Vette Kalveren goade aanvoer ie kwaliteit 30 ade kwaliteit 38 3de kwaliteit 25 cent per halt Kilo Vette Varkens groote aanvoer ie kwabteit 18 2e kwal 17 3e kwal 15 g cent per half Kilo Schapen en I mmefcn redelijk aangevcerd De handel was in vet Vee en vette Kalveren mattg pryshoudenfl Schapen en Lammeren iets miD Kr in prijs Vackeoi uecht DAMES en HEEREN PARAPLUES A vaa OS Al Kleiweg E 73 GOUDA eêepkmMt at HiMirs van iiisUM liim Vilir Mul k ra IIV l a S Via 98 91 iS 100 t 8H l il Il 1 9 101 z 67 67 100 4 90 91 i 11 481 61 101 lOt 1641 96 118 110 90 891 lU V 0 r84 285 55 66 I l 98 i ofi ion U41 141 z 61 106 74 104 17 ii Hl z 0 z Ito 108 10 J 100 117 117 101 14 Il 18 JANUARI Ntouuku Jan n M 3 lilt tui lil S illiti ilito Jllu 3 HiiNli O 1 Qou 1 1881 9I4 lTUji I i hr Tiaa 8 i 81 5 OoiTi a Obl ia i apiar 1 8 f ilitu in I Uer 1868 I PoKTQau OUI mil COUJJOi 8 dito lie 8 aO Um Obl Biiineal 1894 4 dltii Gi fioua 1880 4 duo bil Biilba 1889 4 dito b Hop 1869 90 4 d to m Koad Imii 1363 6 ïltn duo dito iisi S 8pim PBri t thuld 18S1 4 Tomiu Oait Coii lcen 1190 4 O l wniiR mtw D 0 o ltmim a raO Xouk An K p obifi 1I9 s Uaiieo Ub i Seb 1890 Hkniedila Olil 1 oii of 1881 Amnuu Obhiianaii 1891 I VoniiliAa Stul leou 1894 8 Nao N Afr H n Ie a aaod Arinul h Tab Uu CarlilSraMil l eli lIaaMbaii i dito Arn Hypotbeekb piiudur 4 CulL H derVoraloni aaod aOr Hypoih Nadarlauda ha baui auid Ned Kande luaalaeh dllo N W Pao Hyp 11 paudbr 8 Hou Hj eti enkb pae U i i l Vu Hyolheeb dto 4 UonRKS O l Houii ban aan ItDBL Hj otfae ba k paiidb 6 Amrmka Kqil bypotk pao b 4 Hasw I O Pr Li n er S li Hall U ap i r Mg ad Mg t 1 Ki 81 p uad Nel I 1 S iirw iii rt N l Znid Afr 8 i and it Ito Ito tH91 duo 6 lTAi iiS r I l 7 9 4 IC I 3 Zlii l 1 l 8p mti A H 3 1 h W x b u WV rn aaud 1 arii Or Hu a apw Mlj o d 4 Ualifaohe ito aan l I ff t wa ditu aand 6 WHBu P im It a I d 6 K r k Ch JLai 8p kap up i rtito dltu oblie 1 Ahcrika O Il I ac Sp Hij o I 8 Cho liN Ib pr ü r aaal lil ilito Win dl eter ub 1 a iri r k Rii ir Spm ren T a niiicoia Oniral oi l uuud 4 Loniar kNa htilliCeri aaii I Keil ü N 8p M lehyp 6 ttiVvK na pCt p ef wnd M Tork ünlaa o k Weet uiod Pi nn dto Uhio oblia 6 at Paul Hin fk Manit ob Uil Pae Hooflun obiit dito dito Li e Col Ie byp O 1 OUIAOA Oan South OhBrt T u I Tl C R ll kNa l h l 0 Analerd Ommbiia Hq wad mms cosTüUEs Zoowel viybr Dames als Kinderen Itlouscn JapniistofTtMi l MerlJeD in groote rcrscboidenbeiil biliyke prjjzeii ADVERTSMIIEN ECHT Münchener Bier verscli van t val Per Lllerglas 10 cl J H UOODE rl Het beate onachadelykala en makkelyltate poetanüddcl voor Meeren envooraldamee en Klndereeboenwerk 1 de Appreluor van C II Muller t Ce VJt Berlin Bintb Slr 14 Menletlaeoed ÖLW op naam en fabrlelpmeik Varlry aar ly Hcarn WInfcaltafi In HSecnwHfc flalaaUrlaa aa naaa n aiaaraal D atlr V ir Hiaaa llrriaBi Bitrhalle Zeugestraat ATTfi TII Mra lelie nauv keurig op tilres n prijs Slaalpillen PILüLAE BLAUDÜ De firma IIBKSKN Jt Co ApotUeelt Okosisuün levert tOOO Pltiilne Blautlü Mtaalpillen ad 1 00 iranco per post tegen f t iS Ouder controle van Dr v HtMiL Roos en HiRiiB Wenscht gij e nfliaken Knevel ebraikt dan aiets als óéne Klesch MWfm Het is gelilciten het oeuige middel te ijjn dat wi rkelp sucoè lieett Als men de gebruiksaanwgzing gucd opvolgt 18 êéiw I laeon steeda voldoeade Alom verkrijgbaar bü H H OoiUeurs eu Drogisten ol direct na ontv v postw ol pustzegels k 1 0 70 bg A A riKFPIrON Azn ROTTERDAM Voor wedcrverkoopers Per 6 t iac I 2 70 lü B ÜO Met Reclame plaat fc ranco rcrabonrH INTKK NAIIONAAI 7LAATSINQ EANT00I1 Toor t roHiceltIk m tlauneHik IHemperioHgtl van alle branches in alle soorten belrekkingen Uooldkantoor AH8TH RDAM 2e Jan Hteenstraat 40 2S Bijkantoren door geheel Nederland Vraagt prospectns en inlicbtingei Bü correspondentie steeds posti voor antw Flinke DIENSTBODEN met goede getuigen kunnen steeds geplaatst worden Afdeeling Informatie Bureau vorBtrekt infurmaÜ n voür kandft eu price in Binnon en Buitenland iiWM bi tkii adres voor allo soorten St OENWKRK als bel NoonlbraluDLsrJi Sdnien eD Laaneniiiiiiiazijn Kleiweg E 30 tegenover de Kloiwegsteeg Ontvangen alle soorten ceii IMt e en KtndertriflTBKPAyTOFt BM Aanbevelend 8 MITS Alle reparntiën en aangemeten werk GENEVEE Jterki NIOH1X3AP ♦ t SCHlEDAMiMEH Verkrgiibaar bi i PEUTERS Jz All Iwiriji an eohtheid la oanbot nn kurk ateeda roor aco M den naam dor Finaa p HOPPE Kachels Haarden WINTBRARTIKSLEN in zeer rnime keaze by I Kort Qroenenasal I 203 204 IJZERWAREN BE8LEDSCHAPPES HIIMHOID RTIKELE t Fii uiitz iai liii KerTsnijheiKioiliiidheileii BREUKBANÜEN