Goudsche Courant, woensdag 17 januari 1900

rigens ook toegedaan mocht zgn Men begon met een beperkt aantal bekende personen van allerlei richting en uit verschillende deelen des lands met toezending van een ontwerp statnten uit te noodigen om als lid en tevens als oprichter der vereeniging toe te treden en zoo mogelgk 1 S Janua ri te Utrecht ter vergadering te komen Alsdan zonde de vereeniging kunnen worden gesticht door het vaststellen der statuten het kiezen van een hoofdbestuur enz Daarna kan dan tteonende op die kern van leden opricbters getracht worden op groote schaal in den lande propaganda te maken en zeer velen op te wekken om zich te vereenigen tot het geWenschte groote en schoone doel Door 49 personen van nagenoeg alle richtingen werd de nitnoodiging aangenomen doch door verschillende orastaudigheden was slechts de grootste helft in staat zelf ter vergadering te Utrecht te komen De namen der leden opricbters van de vereeniging yVolksweerbaarheid zgn alphabettsch gesteld W Hovy ï de Koo dr A Kuyper I H W I aarman W C J Passtoocs mr C J Pekelharing mr F J M A Reekers dr B J Stokvis mr M W E Treub mr H Verkoutercn te Amsterdam A S Talma N J A C Swellengrebel te Arnhem H J Timmermans te Assen Mr P M J E Bloemaats J T T C van Dam van Isselt te Breda Mr K Zwaardemaker te Bussum M V Snoek te Rnilenburg J 0 Fabius J C van Marken te Delft 8 Lulofs te Deventer A Raupp te Eindhoven E J Bergsma te Enschede S J van den Bergh dr J Campert dr C J Eggink B H Heldt jhr mr A F de Savornin Lohman A L W Segffardt mr E A Smidt te s Gravenhage Mr H Krabbe te Groningen Dr P 1 Muller te Haarlem P F van Vlissingen te Helmond Jhr los de la Coort te s Hertogenbosch W van Waning te Hoorn E G Dnyvis te Koog a d Zaan T C H Bandnin te Maastricht Dr A van Berkum te Nijmegen Dr H J M A Schaepman te Rgzenbnrg S van Akeii H J F A Kiersch te Rotterdam Dr A W Bronsveld mr J Hooft Graafland dr i KalU dr E H van Leeuwen mr Vir L P Molengraaf dr C A Pefcnibai ♦ T Oly te Zaandgk Dr B C Goudsrait te Zntfen Dr V C L M E Frackers te Zwolle De vereeniging Volkswecrbaarheid is aldus gesticht op Zaterdag 13 Januari 1900 te Utrecht Uit de vastgestelde statuten zg Vermeld dat volgens ar 1 het doel der vereeniging is de weerbaarheid vSn het Nederlandsche volk te ontwikkelen Art 2 bepaalt dat naar dat doel wordt gestreefd door het bevorderen van lichaamsoefeningep het opwekken tot algemecne deelneming aan vrgwillige oefeningen in den wapenhandel het bevorderen van schietoefeningen het uitgeven van geschriften en DAMES en HEEREN PARAPLUES A van OS Az Kleiweg E 78 GOUDA Ui urs van Aiiisienlaiii Vikn IV 8 100 1 I 6l 67 ia 100 844 O 1 i 414 m 101 16 1 16 JANUARItflsltUMD Uart Nad W S I duo dito lltc 8 düo ilito dilo 3 MuKg E U I Qou 11 1881 914 ITA1 U liiwhr aiDi I8 l 11 6 OoiTin Obl 10 papiar 1818 I llto io Kilvor llfll iPoBTWAi OU mut coupon 1 dito lio rt 8 ao Lum Obl Binreol 1884 4 Kiio QMooa ts80 4 dim bil B lhi 188 4 Ito hg Hop M 0 4 iM 10 eoa i le o 1888 lil hlo dilii IS 6if A rt F r 1 I hul I ISHl 4 Tv Klu Q r ftiii loon 18jO t öa t ninir fc ti DW o IllN 4e Li O l o 011 1 Itsi K T D I OlihlialMii ISki 8 Ï0TT ID 11 S ln u IS 4 J NlD N Air H ni a a n l Ap d li T bM i Corlil Ion Mi Haataoliai Hj ilito kt Hjrpolheokb p iidur 4 i Jub Hg ilar Vprateii annd aOr Hv wih akh p ndhr 4Vi Nadarluda ha lank aAnd Nad Hinda raaataoh dito N W P c Hyp paiidbr I ttoH Hy u a kl pan r Ulr Hy otha b d to 4 aiari E O l HoD ban aao Roai Hy tho ba k paiidb 6 aB li Ki ii hyiioih pi o b 4 Maiw L Hr Li a on y u Holl IJ pii r Mg a ad Mg I I Kl 1 f St p aand Ne l 1 d S irwoKol N d Nait Zuid Afr SiMii aand nln uilo Itl la l diTo 8 iTAulSlKinr I ISHl A Eolil S uld li l gp ma AH b 8 Li s Wa aiihiiu Wnwieo aaod a n Or Hu 8p Mg obl 4 Halitaoliw Ito aa 1 FhI wa dl Ui 118 UO DO H4 0 84 1851 100 64 66 181V 7 au 1 1 it and 8 inii loll i A I r li OS Ai w 8p k p op iitii iiiti obiiir Uauu Uo o 8p Uij o I 6 1141 Ub 0 k No ih W pr O a D I lit duo Win 81 ota ohl 7 141 4 Daiivi rkKijür Spm rert ir a 6 Ildiioia Ontral o i 11 iroud 4 106 Loniaa fcNa biilllCert unl 4 Moii o N Sp M lahrp i e 104 Mia K D a f 4pCt vul aanu 87 N Tork Ouui o t Waai aand 16 Pxno dto Ohio obhii 8 Oragoo CaliL hyp in iioud 6 3t Haul Ulo 1 Il Uanit lib Uu Pao Hoof lijn ob ig 48 Vi dito dito Li o Col la h ip O l OlsiDa Can South Ohort T aan I h l Va 0 Hall k Na lob d o O Amatard Omnibua Ug aand lAO lloitard Tramwa Maa a and 110 u Stad Amattriaa aaod I 108 Htad Bolarlam anml 8 10 Biuiis 8t dABl arpao 11 71 9 u Sad Bmaael 18881 100 ÜOKo Thoiaa Baaullr O aolaoh 4 11 71 0 Tm ataaulaaoig 1810 6 11 K K Ooat B Or lB80 8 101 Sfavji Stad Madrid O IS8I S4 Vin V r Bi Arli lpoal oori WlDterdlenst 1899 1900 AaneevanwD I October TUd vai Greenwich l ll t lt 7 14 1 40 to 7 11 MTELC C0STÜUE3 Zoowel voor Dames u s Kindoren Ulftüscn laponslofTrii h llerljeo in groote verscheidenheid biliyke prgzen 4U a 4aa DiKlaeL Allaa la a lafteU Ilfca k MaU O Of 1 M a iaf Maa 4a l a Oia l i a aafca i taaMMaW a 4a la U aa r n a ty adMia n atyjj J HalUifcta Sfar X lira a f laü1 M 0TTlt04M 9OO A aiaa aacia B I t Ot 10 1 U4ti lt l It 4 04 4 40 lO I t 4 ♦ 4 10 O ll 1 4 17 1 10 41 P 4 04 U t OO t tl l 10 11114 11 14 1 0 11 14 l n t O ll 4 0 4 4 I IO l 4t faaaltatia ay u laa ka aUl al i4 wari fl HallaiOaaka ifm l Uia aaw aa a lW a 4a Oaai HMa 4 Wap a Ula O SAMSOila Veemarkt te Rotterdam Dinbdag i6 Januari 1900 Vette OssAn en K oeJen goede aanvoer prijzen waren voor i kwaliteit 35 ae kwal 30 3ekwaliteit 37 cent per half Kilo o Magere Ossen Melkvee en VaarkoeTenf goed aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 30 ade kwaliteit a8 3de kwaliteit 25 cent per halt Kilo fr atieren redelijk agngevoerd De handel was in vet Vee en ie kwaliteit Melkvee pri houdend mindere boorten traag Stieren prijshoudend vette Kalveren iets minder in pnjs VERSCHEIDENHEID Een belangrijke proeineming is te Parp vertoond met een toestel van den heer Dussaod te Qenève dat liet geluid door de telephoon zö6 sterk overbrengt dat een aantal personen die zich in de kamer t eTindeD op 41 U 1 11 1 41 l ll l l ll 8 11 I I Ja M E 1 41 1 41 l 4 40 a o O II A A liSTIIDAH ba aan l U tlO l l ltl0 1010 M11 0 10 l l t4H Ol oa tl l l lt 0 11 AutW 1 01 1 18 a 10 10 10 14 11 41 11 17 1 113 114 114 t 1 101 611 0010 0 0 1010 O l 4ljAia a t 1 0I 11 10 16 11 0 1 011 1 1 0 1 41 4 10 III 01 t lt II I 10 11 lO tt 11 00 W lO l llï lll l l 45 l ll t O ll tl 10 l lk lil 4 41 1101 1 101 41 41 10 Ml 110 10 110 10 00 11 10 It i Il t p J I0 8 46 1 0 11 1 80 l ll 1O O0 toud Ml 1 14 l ll 0 l 14 11 18 10 4 ll U 1 1 1 UU 4 11 4 11 1 41 l il 1 14 l ll 11 10 BINNE JLANP Zaterdag beraadslaagde het booldbestaor van de Liberale Unie in een yergadering over het Toorbereiden van of bet deelnemen aan een beweging ten gnnite van het ontwerp leerplicbt B de Regeering ia ran den OoaTemearOeneraal het volgende telegram ontvangen betreHende een aardbeving in de Preanger Hegentschappeu Giütemacbt woedde een hevige aardbeving te Boelt buemi Vele gebouwen zgn onbewoonbaar geworden Voor loover beltend i niemand omgelcomen Het Hand heeft het volgende particBUer telegram Een ernstige aardbeving heelt te Soekaboemi vele hnizen benevens den spoorweg verwoest BQ de Ned Handelsraaatschappy werd een telegram van ongeveer denzellden inbond ontvangen Hoekaboemi is de hoofdplaats van de gelijknamige afdceling welke de meest westelyke is van de residentie Freanger Uegentschappen Het ligt aan den grootcn spoorweg die van Batavia door gansch lava loopt De stad ligt op een der aitloopers van den Uedeh Hen heeft er een fraai uitzicht op den Solak oen uitgedoufden vulkaan die echter door de inlandefs nooit wordt vertrouwd en aan den anderen kant op den iedeb dienog altgd werkzaam is en al heel wat nitbaritingen en aardbevingen op ijjn geweten Hoekaboemi is een fraaie plaats bekend om haar gezimd klimaat waarom er dan ook een gezondheidsetnblissement is waar vele HoHanders die aan de strandplaalsen ziek Da geworden genezing komen zoeken De plaats heeft verder een groot en fraai Ingericht Ration een muuie adsistentresi dentswoning en sociëteit en oen vrg groot Chineesch kamp Het is een plaats van drnk vertier omdat daar dikwerf de landheeren van de theeplantages die in deze atdeelingen talrjjk zijn herhaaldelijk samenkomen De strijd tegen de Ongevallenwet vanwege der Vereeniging van Nederlandsche werkgevers wordt ook bjj de Eerste Kamer voortgezet Zaterdag is met algemecnc stemmen besloten zich tot dit hooge Staatscollege te wendeB met het verzoek het wetsontwerp af te stemmen en wel op den bekenden grond dat de wet te veel centraliseert en de gelegenheid heeft afgesneden tot eigen Ook wi betreuren dat geen enkel der amendementen ten gunste van eigen risico door de Tweede Kamer is aangenouien Maar het komt ons voor dat bot beroepi door de Vereeniging op de Kerste Kamer gedaan wel geen succes zal hebben en ook niet de geschikte weg is om het doel alsnog te bereiken Alatemming der wet Zal zeer vermoedelijk ernstige staatkundige gevolgen bobben die voor bet land niet gdwenscht liJn Ook van het verworpen voorstel van den heer Op ten Noort nl dat de Eerste Kamer Tan de Itegeering de belofte zal vragen om bjj wetswijziging nog de zelfvorzekering te verkrijgen was duukt ons weinig te ver wachten De regeering heeft zich daartegen wel niet schrap gezet maar toch niet kunnen erkennen dat zulk een regeling d voorkeur verdient boven de hare Z j zal dns stellig zulk een belofte niet willen doen Iets geheel anders heelt echter veeleer kans van slagen Het staat immers vast dat in de Tweede Kamer op 17 Sov jl een meerderheid bestond ten gnnste van zelfverzekering Dat geen der amendementen in dien geest werd aangenomen is alleen veroorzsaVt door du fante inexcusable zooals wy het destyds hebben genoemd van de heeren Knjrper en Lohman en hun vrienden om na verwerping van bun voorstellen te stemmen tegen dat van den beer De Beaufort e s waarin voor een belangrijk deel aan bun wenschen werd te gemoet gekomen en waarbg de regeering zich stellig zon hebben neergelegd Wil men dus nog wijziging der wet alvorens zij wordt ingevoerd waarmee nog heel wat tijd gemoeid is dan is de aangewezen weg deze dat van eenige leden der Tweede Kamer het initiatief daartoe uitga Laten de heeren De Beaufort en Kuyper de handen inHn slaan en een regeling ontwerpen waarmede de regeering up grond van hare gebleken houding rede zal kunnen hebben Dit kan zeer bevorderd worden wanneer uit het ondel zoek en de beraadslaging bjj de Eerste Kamer aan het licht komt dat zulk een voorstel ook bjj dit college op den bteun der meerderheid mag rekenen Dit is naar om voorkomt de praktisch weg welke ingeslageu behoort te wor den tot bereiking van het gewenschte doel Verwerping door de Eerste Kamer zon enkel leiden tot onbepaald uitstel en zooals de heer Kuyger op 13 Dec bg het motiveeren van zgn stem zeide verminkten wedowen en weezen zouden het gelag betalen Hand I Jsfcesten te Leeuwarden Do directie der IJsclub heeft de volgorde dor rgderjjen thans vastgesteld als volgt Zondag 21 Januari wedstrgd in het ringsteken op schaatsen Maandag 22 Januari hardryderg van mannen op de korte baa 32 der beste nitgenoodigde rijders Dinsdag 23 Januari a wedstrijd van amateurs bm het kampioenschap van Nederland op do lange baan Afstanden 5U0 löOO en 2i 00 meter Aangifte voor 20 Jan b Wedstrijd in het schoonrijdon damesen Heeren afzonderlijk dames en heerennaast en achter elkaar Aangitlwj P Nn de gebeurtenissen in Zuid Afrika de groSte kracht gok van moreelen aard van oen werkelijk weerbaar volk helder het licht hebben glesteld kon de vraag niet uitbiyvon wat moet er geschieden om ook de Nederlanders tot zulk een volk te maken Na samenspreking en onderling overleg werd door eenige personen besloten oene poging aan te wenden tot stichting van een groote vereeniging Volkswecrbaarheid waarvan eelf ieder die aan het vry en onafj hankelgk voortbestaan van ons vaderland IJ gehecht lid zonde kunnen worden welke politieke of godsdienstige richting iien ove Directe SiKMrweKverblDdlDffrn net GOUDA OOlIBA ROTTIKDAHTiaa laiaa ll ll 11 11 ll ll li ll l ll 111 I 1 41 W door l 1 18 1 10 1 11 i ia Ml i oi I U ti l ll i oi i iC 1 01 1 l tl 4 41 4 11 l ot I OI l ll JO 1 11 l l 7 1 7 1 1 41 1 10 1 1 01 u 1 11 ll l U li 11 41 l ll ll tt 4 08 4 11 l lt 1 41 P 4 11 4 41 i l l 4 04 4 11 41 l ll 01 ll ll 11 11 1 14 f OI 00001 aiaa r 11 10 11 11 U4t lt l t M 40 11 11 1 M BottOTduD B iin RoUardui D F Bottordim H Oaptha ItuwvrUrk Myrfirrakt Ja S 4tl Ml 4 u II 0 l l 4 41 4 41 K 04 4 11 l V 1 41 4 1 i l4 0 7 4 M 4Uaa la a la Uaiaa arts MaM a r l ll 1 0 1 41 I 11 1 M l lt 7 4 1 t 14 l iif i ir 1 UI t lt lo tl II IS SJI 1 17 Jli lt ll ll 11 U ll tO a ll l ll ll Ifl tl ll ai It I Houd nliunaa MoerkllMUe 8oAt rm WP 2egwar 1 ToiirbM Hw Houd MaordnHihl KimiverVwk Onixllt aoll rdu U BotttrduiD F Sotlanluii B M U Ofc N H A W Ma ana 1 01 I OI 1 14 1 41 4 11 4 11 4 15 l ll a 1 01 l tt V 111 1 a 1 1 to 1 41 Mt 4 11 4 41 l tl l ll 1t 4i 1 14 t 7 4 f l tO I 11 aliiito S 4t i Vi tnliurg 2 l fm 01 hMo 11 l ucl l l 01 41 lo ll 11 11 U ti ll 1 1 1 41 8 00 4 00 5 4 l S tO 1 11 7 4t 1 4 H t 4 lO ltl 10 11 l 4 11 1 11 4 Ml M l so 101 I 1H lO OS iaanna 3 17 4 11 S 10 11 lO lll 10 41 1 41 10 1 U lldl 4i I IO 14 1 10 1 11 t SI 4t 1 09 1 4 n l I II 11 00 8 M 7 10 7 11 1 1 T It O l ll 1 11 i i o l ll S t TT 1 41 05 Ml Il 4 1 t oun t udew W Mrd Uirw h Ulraekl Woanlw Oud Oeadi S S sn in tl j ol S H S lO U 4 1 1 1141 1 O Ï II SJ lO UIO 4 M linSlI SIl Hl l l 7l n 4 11 I7 OOMO l lOl ltt tt i0 t5 10 4l BanHiaikalaais allaaif la a la Umm mim talüu P Baili aaaa Bmkala 4 aU la fa ahWaiStJ i M 1 40 10 11 11 14 U tt ll lo i4 10 11 11 41 17 1 11 I 6S l ll 1 4 s ao in ll 10 11 l l lt 0l I S7 i i s st 41 l il I 1 n i 11 l lo oo 10 84 l ll I M 1 14 10 11 It lt 11 17 4 11 I I i lO H I JO 7 01 l lt 10 4 Itl t 7 S 4 UO f ll IJl Mt 01 y lt lt lO t 11 10 ll ll het honden van openbare b jeenkomaten alle andere wettige middelen welke tot het doel kunnen leiden Volgens art 4 wordt ieder Nederlander zoowel man als vrouw die tot het doel der vereeniging wil medewerken en 16 jaar oud is lid van de vereeniging door zieh daartoe aan te melden bg het plaatselgk afdeelingsbestnur of bg het hoofdbestnnr Om de deelneming zoo algemeen mogelgk te maken ia de jaarlgksche bjjdrage die men zelf bepaalt op ten minste 25 cents vastgesteld Grootere bgdragen zgn uit den aard der zaak hoogst welkom evenals bgdrageg in eens aan bet hoofdbestuur voor propaganda op uitgebreide schaal oprichtingskosten ook de plaataeiyke afdeelingen enz Ten minste twintig leden kunnen zich tot eene aldeeling vereenigen Het Hoofdbestuur bestaat uit ten minste 7 ten hoogste 15 leden Daar de namen van hen die in het hoofdbestuur zitting zullen nemen nog niet volledig kunnen worden opgegeven zoo zal dit later geschieden Als voorzitter van het Hoofdbestnnr zal optreden dr G Kalft hoogleeraar te Utrecht als penniugmeester mr C J Pekelharing adv en proc te Amsterdam en als secretaris A L W Seyflardt oud minister van oorlog te sGravenhage Zy die reeds dadelgk bon instemming met het doel der vereeniging wenschen te betuigen door lid te worden zgn hiertoe zeker in de gelegenheid door zulks aan een der drie bovengenoemde leden van het booliibestunr te berichten üemengfde Berichten Van de inbraak en diefstal in de Holsteeg te Amsterdam gepleegd vernemen wg nader dat de heer Keg die zgn hnis alleen bewoont Zondag een groot deel van den dag buiten Amsterdam heeft door gebracht Van dat bezoek eergisteravond thuis komende vond hg de straatdeur open en binnengegaan bemerkte hg spoedig dat er ongenoodigd bezoek was geweest aangezien eenige blikken bussen in den winkel opgestapeld over den vloer verspreid lagen In zgn kantoortje is uit een klein Ijzeren kistje de inhoud ongeveer f 250 gestolen het kistje is blgkbaar met een breekgzer opengebroken Evenzoo was ook het eld uit een controlecassa op de toonbank gestolen Verder doet zich de bgzonderheid voor dat een houtje gewoonlgk gebruikt om Zondags de schel vast te zetten niet in de schel gestoken wnp dat de bediende die Zaterdagavond uit den dienst ontslagen is heden niet geigk Mf Deionid had is teruggekomen om zijn patroon nog ditmaal te wekken en dat de politie dien bediende heden tevergeefs zoekt Uit Arnhem meldt men 4 1 11 II 10 11 10 14 10 11 M140 lO M t 7 I OI t lO 1 11 I H l l 11 41 11 14 3 I IO l at lO Ot 10 11 10 11 1 11 lO tl 6 11 4 11 11 4 17 t4 41 SJI 1 47 tt 4 10 01 10 40 ll U 10 11 is ti J M 10 44 II 01 11 44 10 00 Gistermiddag waagden zich een 15t lschooljongens op het ys in de Walburgsgracht Plotseling zakten zg allen er door Van allezyden snelde men toe om hulp teverloenenen vooral de heer Bruigom en de zoon vanden hoofdagent Karwagen maakten zich zeerverdiensteiyk Bg het afzenden van dit bericht waren echter reeds drie Igken opgehaald en men vreest dat er nog één of tweejongens zyn verdronken Vad B j de inachrlJTing voor staanplaatsen opde kermis te Middelberg was het hoogstebod voDr een stoomcaronssel f 1117 terw lgerekend was op minstens f 1800 het bodis daarom door B en W van de hand gewezen zoodat de kermisgangers het dit jaaraldaar zonder stoomdraaierg zullen moetensteUen Ook de inscbrljving voor een groote beignet en wafelkraam is niet aanvaard Alleen een inschrijving van f 347 voor een hippodrome en die van f 73 voor een scheeijfci jesmolen werden aangenomen Vermoedeiyk bestond er voor B en W aanleiding om te denken dat de trust Tan kermisreizigers de prgzen bg afspraak had gedrukt en hebben zg op deze doelmatige wgze aan die coalitie een gevoelige les willen geven Te Valencia ontsnapten tgdens een brand op de kermis twee leeuwen uit een tent Er ontstond een paniek waarbg vele menschen gewond werden Een werkman die een der leenwen met een revolver wilde doodschieten verwondde zich zelven bg t afschieten van t oude wapen zwaar De leeuwentemmer Mallon ving een der dieren daarna in een kooi op en met behulp van een leeuwin wist hg na veel moeite ook den tweeden op te vangen Er zyn toch zonderlingen in de wereld Te Ond Maarseveen is een alleenwonend persoon overleden die zgn vermogen op vreemde wgze verborgen had Hg had f 30 000 aan effecten in een blikken trommel welke hg in een ouden cak gewikkeld in een ton met allerlei kleinigheden in een hoek op den zolder verstopt had Het sleuteltje vond men in de voering van zyn Zondagsche pet genaaid De voortdurende stgging der steenkolenpryzen maakt dat ook bet gas duurder zal worden Wg lezen reeds dat te ïroniogen B en W den Raad voorstellen het gas met 1 cent per kab meter te verhoogen daar anders de gemeentelgke gasfabriek me £ een nadeelig saldo zon slniten stadsnieuws GOUDA 15 Januari 1900 De tweede luit J J H Meyer van het 4e reg inf alhier wordt 31 dezer ontheven van zyno detaoheering by bet lo reg vestart te Utrecht Onder de officieren van H H pantserdek chip Zeeland dat eerstdaags naar WestIndië vertrekt is ook onze stadgenoot de Odelborst Ie kl C C Kayser Op de Prins Hendrikkade te Rotterdam hield de politie ipgevolge gedaan onderzoek datermiddag aan een 19 jarig zadelmaker qjt Oojda verdacht van zich alhier te hebben schuldig gemaakt aan diefstal valschheid in geschrifte en opliehiing Hg is naar Gouda gevoerd Rechtszaken De Hooge Raad beeft arrest gewezen in de zaak van de gebroeders Hogerhuis Overwogen is dat de revi ie aanvrage steunt oj twee omstandigheden die bg de behandeling der zaak niet bekend waren lo betreffende de herkomst van het lantaarntie en 2o betreffend de verklaringeni an Dykstra c s De gemachtigde heeft ook nog andere omstandigheden aangevoerd die niet in het verzoekschrift zgn vermeld maar geen grond tot herziening kunnen opleveren en n niet in aanmerking komen Wat de twee eerstgenoemde omstandigheden betreft besliste de Hooge Baad dat alvorens yne beslissing te nemen daaromtrent eon nader onderzoek noodig wordt geoordeeld en beval dat een nader onderzoek lal plaats hebben naar die twee omstandigheden en droeg dit onderzoek op aan deA raadsheer eommissaris jhr mr Laman Trip Nader meldt men daaromtrent De opdracht tot nader onderzoek door den Hoogen Raad aan den recbter cofkiissaris gegeven betreffende de revisieaai age in de zaak van Gebr Hogerhuis is gegrond op de eerste alinea van art 378 Wetb van Strafvordering zooals dat bg de revisiewet is vastgesteld Die alinea IniA Acht by alvorens eene beslissing te nemen een nader onderzoek noodig dan beveelt h j dit Volgens arükol 379 h eft de Hooge Raad dit nader onderzoek opgedragen aan een door hem uit zyn midden benoemden raadsheer commissaria Daar de artt 102 103 en 298 Strafvord 49 het Ottderxoek van toepassing zyn zal de MUidiheer eommiMsrii verdag kmnen vtagen t van een ol meer deskundigen getuigen doeir sproepen huiszoeking doen plaats hebben papieren of boeken doen onderzoeken enz Is zgn onderzoek algeloopen dan deelt de raadsheer commissaris de stukken mede aan den procnrenrgeneraal by don Hoogen Raad die ten spoedig ite zgn verslag en requisitoir bg dit college indient De procureur generaal doet zgn req uisitoi aan den veroordeelde beteekenen binnen acht dagen na de indiening Binnen veertien dagen daarna kunnen de veroordeelden eene memorie ter griffie van den Hoogen Raad inleveren Zg knnnen zich in alles wat de memorie betreft beraden met een raadsman door ben gekozen of hun door den president van den Hoogen Baad toegevoegd Acht de Hooge Baad de zaak nog niet voldoende toegelicht dan kan hg een nader onderzoek bevelen desnoodig met aanwgzing van een ander raadsheer covimissaris alvorens eene definitieve beslissing over de aanvrage tot revisie te nemen In de zitting van den Hoogen Raad nam gisteren advocaatgeneraal mr Patgn conclusie in de bekende zaak van mr P 1 Troclstrn door het gerechtshof te sOravenhage veroordeeld wegens smaad tegen den officier van justitie te Leeuwarden De advocaat generaal achtte de feiten ge noegzaam bekend en bepaalde zich dns tot behandeling der twee aangevoerde cassatiemiddelen Het eerste cassatiemiddel was dat het hofvoor de toepa fiing van art 261 3o alsvereischte stellende goede trouw bg dendader tot afwezigheid daarvan besloot doorover te nemen het vonnis der rechtbank ofschoon dit daaromtrent niets bevatte Advocaat generajl achtte deze voorstelling nietjuist Het hof zeide dat gelgk de rechtbank besliste beklaagde niet aangetoond hadhet bestaan dier goede trouw De bedoelingdie adv gen uit de overwegingen van hetarrest van het hof opmaakte was deze datde dader rcdelgkerwgzc overtuigd moet zgnde daad gepleegd te hebben te goeder trouwmaar dat bg in casn dit niet aannemelgkheeft verklaard Het tweede middel luidde schentmig van rt 261 3o doordat het arrest a quo aannemende dat bekl het algemeen belang diende en op het oog had toch voor de straffeloosheid van den beleediger nog nadere vereischten stilt Ook hiermede kon adv gen zich niet vcreenigen Het arrest zegt niet dat bekl gehandeld heeft in t algemeen belang maar dat hg zich beroept op t algemeen belang Terecht meende hy dat het hof als eisch voor straffeloosheid stelde het bewgs dut de dader klaarblijkelijk gehandeld heeft in L t algemeen belang Al gaf adv gen toe dat de wijziging die het aanvankelgk artikel heeft ondergaan aanleiding kan geven tot verschil van opvatting zoo meende hij toch terecht dat het hof als des wetgevers bedoeling heelt aangenomen dat er geen smaad of smaadschrift is als hg die do objectief beleedigende uitdrukkingen bezigde dit klaarblijkelijd deed niet om te grieven maar om het publiek voor te lichten Waar nn b bt hof feitelgk heeft beslist dat dit ten deze niet gebleken is het geval te zön achtte hy het middel onannnemeiyk De leer door het hof gehuldigd is ook omhelsd door den Hoogen Raad by arrest van 11 Decegrtier in de zaak Beusekom Hy concludeerde derhalve tot verwerping van het beroep Uitspraak Maandag 12 Eebraari ATaPKH Aan een officieel telegram is het volgende ontleend Een peloton cavalerie behoorende tot de in Pensangan optredende kolonne werd terwgl het in Meunasah Geuda Doea aan de Koeala Radji bivakkeerde s nachts overvallen door enkele bewoners onder het Loofd van Gende de aanvallers werden verdreven waarbg het hoofd sneuvelde onzerzgds sneuvelde een inlandsch cavalerist en werden vijf inlandsche cavaleristen niet levensgevaarlgk gewond terwgl de Europeesche cavaleristen van Hal en Biermans licht gewond werden By een nachtelijke patrouille in Padang Tidji draialde de Enropeesche fuselier van Hein af en werd door Atjehers vermoord de moordenaars zgn bekend de hoofden zgn en ggzeling gesteld De pretendent sultan en t Tji Pevsangan zgn gevlucht naar Lambajoeug in Sawang waarheen zy achtervolgd werden en zgn verder met hun aanhang door Boeloeh naar Boven Geukong en Keureotoe getrokken de gouverneur van Atjeh ion 16 December naar Lbo Seumawe gaan tot regeling der verdere qieratios Bg een patrouille in Menreudoe werd de le lnitenant der infanterie C M Beyerink onbeduidend gewond hy bleef evenwel dienst doen verschillende plekken duidelijk het gesprokene knnnen hooren En tevens toekende het toestel vrg nauwkeurig het gesprokene op Vooral dit laatste is van groote beteekeois omdat het uitzicht geelt dat weldra telephonischa mededeelingen znllen kunnen geschieden ook bg afwezigheid van den opgeroepone 362 Staats loterij Slotkrt 1 a tl kUsaa rnikkiM van llioitUs 1 Jaouan No 8118 f SOnO No 11 1 nil 8801 ledor f 1011 No 4184 Jol 16381 184611 ledar f 400 No Stoa lii OSS 10 10 14nsi8dorf Oii No ISO ii 148 s ieder f 10 i Prijiun tm 0 w i il IJ Uïi 741 r 8 14784 aU I4 ISS 4 6311 71113 01 11701 I4II8 1 7 608 70 4 1 u ti 114 I ma 3 14 8800 6 7781 1 11 ht i 1i 1 6k iA8i 6611 6 luoii 1 1 8r f I08II 7 1 7ï8 41 73 07 8 Ui 8 6 8 lO 8 Il I U iOO 1 f 1 l Oil mm lil S808 8114 1I13 0 9184 ISIBI 0 i 7 17 l l 6808 8J I0I6IO Uil 1 S 1 88 S 30 0 1 4 4 lin 4 1 Sti 1871 7 1 0 i 187 3 41 U SO 40 lU 17 1 na 1J3S ll 4 iSl tij It US Ml uu 1 116 88 1 ll JS IIII4 180 II IIISIII SOI 1 laai IS 81 88 0 90 47 7 48 U l l 488 tll IUI8 181 8 1884 8808 8 041 11 MM laiM lla 81118 1 Um mil SSI S 6 1147 17 li li H 4iU 7 l tl 6 75 ISÏllI 1740 ll7 1807 1151 M4 11411 40iiil IJ 3 080 4 4114 7 0146 7 M 3 i771i 411 4 ni 1 4 S5 701 n II 1 1 48 17 31 61 7 6III4 at 7 lil 3j 10 Klaaa la I4jat No 4111 moal Pno 4Ii BuigerlUke Stand HKBOREN i i Ian Simon onders J Swart en M K Bakker Christin Wil helmina ouders ü Bekker en D van Neort Dirk Johatines onders D I astelein en 1 Molchert U lacoba l ornulia ouders J Bunsclioten en A Verkaaik Aafje Maria Mnrgarotha Cornelia onder J van Es enA Hol Willem Pieter onders A van V Hoorn en 1 S Plomp Jansje Wilbelniina onders F I Fortuin en A C U Taat l i lolannos Karel onder C Pente en P Kusee ÜVEBLEDEN 12 Jan P J Lagerenberg 10 m A Prinsenberg vred W van Leenwen 7B j lü L Schriek wed L van Vlaardingen 79 J T 3 Konshroek 41 j M 1 Engelbregt 24 j 14 W de Mink 72 j 15 A Wioser 77 j 16 P J M Nieuwenhnijien 2 m 7 ADV ERTSMTIEW M l Voor de talrijke kewtjzen van deelneming ondervonden blJ het overljjden vanonze geliefde Moeder Behnwd en Grootmoeder MAROARETIIA JOHANNA GESTKI MiMitiiiT betuigen wfonzenhartelgken dank Uit aller naam A L GESTEL GoüBA 16 Januari 1900 1 Ken üogarts vraagt voor de morgennron van Arte werktlni eji 2 r a lm e ii uLuuiijiJiiiii i in het centrum der itad Aanbiedingen met prjjiopgaaf ingewacht onder letters K A HWAHT SENBURG s algemeen Advertentieboreaa X Men wordt verzocht op f IIRRK lettrii UIT HKT MAUiltMN VAX M llAVK S V AYZü EV OORINCHËH DeiM THtüKÊN worden afgele rerd in rerzegelde paltjeR tid vy twee n n Aa en êen Ned om met vermetdin van Nomintr eii PriJH Tooriien ftn nerooitaand Vlfu lr TolgeDH de Wet gedopo ncerd Zich tot de uiivoorini vao ge erde orders Dbeveif nde i ouklulyluta poMtmlddtl voor Hmti fto vooral danMa en Klndkriehotnw rk Is At AppMtiiUf v n C M Mltllw L Co P tF i Bfirlin Bfluth Str 14 M n tette o d op na m en fftbrlaktmtrk Virkryibtw kj ïlirren WlnhlHiM la lUtuwtrk MURtaMM rraaM 8Mwaal 0aiat ky W tam MMM Arrtw ® 1 BnREBA RT tZ