Goudsche Courant, woensdag 17 januari 1900

Pandb Algemeene Groninger Scheeps Hypb 5 101 Pandb Nederl Hyp Paiid briefbank 4 93 Pdb Ned Scheeps Hypb 4V 97 Northw Pao Aand 171 172 Pandb Bataafsche Hypb 4 93 Eerste Nod Hypotheekbrief bank 4 94 Pandb Hollandselie Hypb 4 i 96 Pandb Nationale Hypb 4 99 Scheepvam W taatsrhappijen Aand HoUand Gulf Stv Mg Sö Pmiiieleeninqeii büiLQB Loten Stad Antwerpen 1887 oorwe lefmngeii dTAUE Oblig Zuid Italiaanscbe Spw Mg 3 66 Diversen Oblig Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1900 if 100 AÜVEilTE TlKi de Trlbnne van de bedoeling der dieven zoo goed op de hoogte is ook de politie wel vat mSit van den dielsttl zon alweten of althans te weten ion kunnen komen En met een beetje gedold zallen we dan toch misschien nog eens een oplossing vAn dit geheimzinnig geval krtigen De advocaat generaal van den Zwil rschen Bond zal aan de hoogescholen in Zwitserland voorstellen gemeenschappeiyke maatregelen te nemen tegen de Russische studenten naar aanleiding van het jongste optreden der terroristen in Lausanne Bg het gerechtelijk onderzoek in Lausanne is gebleken dat tal van Rassische studenten niet in het bezit zgn van legitimatie papieren De eerste zorg moet zijn er voor te waken dat lij die als student warden ingeschreven in het bezit liJn van behoorlijke legitimatie papieren Verspreide Berichten Frankrijk Naar de Figaro weet te vertellen gaat president Falliéres dezen zomer voor drie weken naar Scandinavië Te Toulon is een Duitscher aangehouden genaamd Wingler die op verdachte wijze om het arsenaal dwaalde en in het bezit bleek van een stafkaart Bij de marine heeft men heel wat te stellen met officieren en manschappen Nn weer loopt het gerucht dat twee matrozen van de Janr équiberry betrapt zijn op het oogenblik dat z j een brandende lont zouden leggen in het kruilmagazgn van dat schip DuITSCHLiKD Een Duitsch smaldeel zal in Februari een kruistocht van vier weken in de Spaansche wateren ondernemen De ti henzollern die zich na te Kiel bevindt vertrekt 26 Febcuari naar Genua waar keizer Wilhelm zich voor ziJn voor jfiarikraistochten aan boord zal begeven PORTüaAL Naar een Woensdag te Lissabon uit Loanda ontvangen telegram meldt heeft een Portugeesch detachement onder bevel van luitenant Durao de inboorlingen Ie Ghaulo die oproerig waren geworden verslagen en een aantal gevangenen gemaakt iMERIKl De regeering der Vereenigde Staten zal waarschyuiyk aanstaande week den trutsoorlog met een proces tegen de Standard Oil Company beginnen President Roosevelt aan den Senaat het rapport overbrengende van den voorloopigen gouverneur vata Cirba heeft daarbg verklaard Wi znllen ni stipt honden aan ons gegegeven woord Binnen een jaar zallen de Cubanen hun land regeeren met hun eigen president en met ban eigen vert nwoordiging Aan de Parijsohe Liberie wordt van Woensdag uit New Yorlt gemeld dat de secretaris van de schatkist Cortelyou door verschil van gevoelen met Roosevelt met betrekking tot de toekomstige presidentsverkiezing zijn ontslag heeft ingediend Marokko De Franschen hebben de Kasipb Besjesjed zonder op verzet te stuiten ingenomen De stam der Harid Oeled bood zijn onderwerping aan Volgens een nit Madrid afkomstig bericht heeft Monlay Hafid aan de mogendheden die de acte van Algeciras onderteekenden een nota gericht waarin hg zgn proclamatie te Fez aankondigt en verzoekt hem als saltan te erkennen binnInland De eerste Kamer zal vermoedelijk 27 Januari bgeenkomon ter behandeling van de Staatsbegrooting waaromtrent deze week de afdeelingsverslagen verwacht worden Gemengde Berichten Naar men aan het Hbl nader mededeelt heelt de moordaanslag op mr Vroesom de Haan te Amsterdam zich als volgt toe gedragen Er had juist eene conferentie plaats tus ehen dezen en den heer A Beekman In wiens faillissement waarin mr V d H curator was gisterdiorgen de homologatie van bet akkoord door het Gerechtshof te Amsterdam was geweigerd om middelen te beramen op welke wgze de liquidatie van den boedel zou geschieden Na eenigo oogenblikken trad een zwager van gefailleerde zekere I R de kamer binnen opgevende dat hem vergunning was gegeven het kantoor binnen te gaan Mr V d H gal dezen persoon die zich reeds meermalen ongevraagd had meenen te moeten mengen in de zaken van zgn zwager te kennen dat zijne tegenwoordigheid niet werd vereiscbt en verzocht hem dus het kantoor te verlaten Achteruitgaan ie haalde genoemde R daarop plotseling oen revolver te voorscbgn en loste A bout portant vier schoten op mr V d H met het bekende gevolg De heer Beekman heeft toon den getroffene op een canapé gelegd en is daarop weggegaan waarfchgnlgk met het doel om hulp te halen Mr V de H had deP tegenwoordigheid van geest onmiddellijk naar beneden te gaan en zgne haisgenooten te verzoeken de hulp der politie in te roepen met het gevolg dat de naastbg gnd politieagent dadelgk ter plaatse was en na opgave van bet signalement van den dader dezen op de Keizersgracht bij percsel 253 arresteerde on nu confrontatie mot mr V de H overbracht naar het bureau Pietershal Het is gebleken dat de dader de revolver waarmede het misdrijf is gepleegd eenige uren van te voren biJ een winkelier lo de ütrechtsche straat had gekocht De getroffene begaf zich met bMaud van inmiddels toegeschoten beLingstellenaen naar bet BinnenGasthuis waar de wonden voorloopig werden verbonden en hem daarna werd toegestaan naar huis terug te keeren Eén kogel is doorgedrongen it de lendenen en z il vermocdelgk morgen worden verwgderd terwijl een andere is afgestuit op het colbert van den getroffene en de twee overige kogels op het kantoor zijn teraggeTonden De toestand van den getroffene was hedenmorgen Bevredigend Naar men nader uit Amsterdam meldt kon het opgewonden jonge mensch geen andere roden voor zgn daad opgeveB dan boosheid die bjj niet baas kon Hot is niet onniogelgk dat een onderzoek naar zjjn geestj ermogens wordt bevolen Een bankier te s Hage zond een zijner bedienden met een enveloppe inhoudende f 1000 aan bankpapier naar een zgner cliënten om dezen daarmede een betaling to doen De bediende die niet wist dat de enveloppe deze betrekkelijk groote waarde inhield stak haar in een zijzak van z n overjas sprong op de flets en reed naar het adres op de enveloppe aangegeven Daar gekomen bemerkte bü het verlies dor enveloppe en reed weder naar het kantQpr terug om daarvan mededeeling te doen Nattiurlgk stond hg leelijk op z n neus te kijken toen hij het bedrag vernam dat hij aldus door zijn onachtzaamheid verloren had Er werd begrijpelijkerwijze nog eens langs den weg gezocht dien de bediende had gevolgd dotch tevergeefs De enveloppe met f 1000 bleef verloren Den volgenden dag kwam er een jonge Scheveninger zoon van D de Ijjos W Kniipstraat i5 op het kantoor Hg had een enveloppe gevonden en op raad van zijn vader had hg haar ongeopend teruggebracht naar het kantoor der firma boven op do enveloppe vermeld De onge Scheveningar stond wel een beetje beteuterd to kgken toen hg voor het brengen van een eenvoudige enveloppe een belooning van f 25 benevens den bartelgken dank van den bankier vooj zjjn eerlijkheidontving Rsb Gisterenmiddag sprongen van een binnenscbnit aan het Kanaal Hifringkade to Scheveningen een zestal schooljongens teg Igk op het ijs Het ijs brak en vgf hunner geraakten te water Door spoedige hulp wist men ze alle vut op het droge te brengen Drie hunner die onder het ijs waren geschoten werden door den politie agent van Pgkeren gered Nadat de knapen eens flink dooreen vaaren geschud waren ig rillende van kon toch nog in staat naar huis te loopen Hot arbeidsgeschil te Krommenie In de vergadering van blikslagers waarin de vraag van al of niet staken werd besproken hebben slechts 3 stemmen zich daar vóór verklaard De door den Bond geroyeerde lithogralen die bg de firma Verwer aan het werk gegaan of gebleven zgn hebben in een manifest aan de vakgonooten hun houding verklaard en levens niteengoiet wat zij al Om dat werken hfliben moeten verduren Het verweer is eer protest tegen do tirannie van het Bondbbestuur Voor den rechter van Barnsley li thans het onderzoek begonnen inzake de vreeseIgkn ramp die aldaar bg een kinematograaf Voorstelliiig voor kinderen heeft plaats gehad In liet geheel zijn 16 kinderen moest van i tot 7 jaren gedood terwijl 9 gewond werden De verklaringen roer den recbter braohten hartverscheurende bijzonilerheden aan den dag Uit de verdagen omtrent het gebeurde biykt wel duidelgk dat het toezicht veel te wenschon liet langs het grootste deel van de bochtige gevaaiiyke trap was het kleine volkje aan zichzelf overgelaten alleen beneden en boven stonden oppassers die echter door den bouw van de trap en de galerg geen overzicht hadden over hetgeen op de trap zelf geschiedde Do ramp eischte nog een slachtoffer de vader van een der omgekomen kinderen stierf plotseling op het hooren van het lot dat zijn kind had getroffen Ministerieele crisis in Japan In Japan geniet men ook van de lasten en lasten eener ministerieele crisis In het kabinet schgnt gjschil over de begrooting te zgn ontstaan De ministers van verkeer en financiën Jamagala en Sakatani vroegen hun ontslag dat ook werd verleend De premier Saionji zag oen geiyklatd nd verzoek niet ingewilligd Mahoeda zal behalve de portefeuille van justitie nu ook die van financiën voeren Kei Hara krggl naast binnenlandscho zaken ook verkeerswezen Zoodoende kan men voorloopig s lands zaken blgven bestaren Men schrijft uit Barneveld Gedurende de strenge koude van de vorige weken sliepen op de heide bjj Voorthnizen doch op Ngkerks gebied een tweetal bezembinders 57 jarige vader en 18 jarige zoon in een tent die reeds 16 maanden hun nachtverblgf vormt Eenige schuingezette palen waarover oude zakken gespannen zgn omgeven een oppervlakte van 2 bg 1 Meter welke opdat de stumpords niet op don bevroren grond behoeven te liggen met een laag heide is bestrooid Daarover zgn zakken gespreid en ook vormen eenige zakken de dekking n den zomer van 1906 had het tweetal een hut gebouwd maar deze was op grond van de bepalingen der woningwet door de politie boven hun hoofd afgebroken omdat alle sommaties tot ontruimen niet hielpen Men meldt nit Amersfoort aan de N R Ct De politie vond gisternacht op de Beestenmarkt het Igk van zekeren Van Drie Vermoedelgk is hg doodgeslagen Gisternacht zgn reeds verschillende personen verhoord en een is er voorloopig aangebonden Gisterennacht omstr ks halltwee uur woedde een felle brand in het magazijn van galanteriedn en huishoudelgke artikelen van Oh Frenkel aan den Goudschen Weg 95 te Rotterdam Een agent en oen burger die den brand ontdekten sloegen de spiegelruit in waardoor de brand zoo geweldig begon uit te slaan dat de winkelier met vrouw en kind niet meer door de voordeur het buis konden verlaten doch aan de acijterzgde door de baren geholpen in veiligheid moes ten worden gebracht De hevigheid van den rook en vlammen bracht ook de bovenbaren in gevaar doch vier politie agenten en twee burgers slaagden er met veel moeite in een 82 jarigen grijsaard een zuigeling en acht kinderen in veiligheid te brengen Tot drie malen toe moesten do agenten zich door den rook naar boven begeven De overige bovonbewoners redden zichtell In 1 uur tgds was de brand met drie slangen op de waterleiding gebluscht en werd deze beperkt tot hot winkelhuis en daarachter gelegen kamers die geheel uitbrandden en do eerste étage vóór waar groote schade werd aangericht Volgens verklaring van Frenkel moet de oorzaak daarin gezocbt worden dat gisterenavond een half beschonken persoon die iets kwam koopen vijf lucifers achteloos had weggeworpen Frenkel was verzekerd voor f 4500 bg de Amsterd Brand assurantieCompagnie Ontzet uit het Notarisambt Gisteren is door de Rechtbank te Middelbarg W S B notaris te Vlissingen thans in hechtenis ingevolge zijn faillissement ontzet lit het notarisambt Zooals men zich zal herinneren werd eenigen tgd geleden inbraak gepleegd in het brandstoffeopakhais van de firma Roosnek op de Oudeschans te Amsterdam bg welke gelegenheid een brandkast werd meegenomen Gisternacht heeft in een der pakhuizen van dezelfde firma in het pakhuis Eensgezindheid 2 ook op de Oudeschans brand gewoed en hiermee gaan weer verdachte omstandigheden gepaard loo lesen w j in De Echo Eergisteravond wai de deur door het personeel gesloten Om 12 en even vóór 2 uur had een agent van politie de deur gesloten gezien maar toen een agent van politie om kwart over 2 aan den overkant van de gracht liep zag hiJ de dear wagenwijd open en dat op de eerste verdieping brand was ontstaan Dadelgk alaVmeerde bg de brandweer waarna hiJ zich naar het brandend pakhuis begaf Hier zag hg dat boven hoopen turf en gonje zakken in brand stonden en dat onder de trap die nwir de eerste verdieping voert turf lag te smeulen De brandweer spoedig met veel materiaal ter plaatse wist met vier slangen op de Veditwaterleiding den brand spoedig te blussohen De brandschade bepaalt zich tot het voorste gedeelte van zolder I en Zolder II Uit Amsterdam meldt men Gistermorgen legen 10 uur geraakte een paard en rijtuig op het gs van de Keizersgracht bij deji Amstel Het paard schrok voor een handkar het rgtnig gleed achteruit en kwam op een paar planken welke van den walkant op het gs lagen terecht waardoor hot rgtnig kantelde en in zgn val op het g gebroken werd De inzittenden vier dames kwamen met den schrik vrg en begaven lich naar het biacpnessenhuis Keizersgracht 810 waar zg van den schrik bekwamen Het rijtuig bekwam zware schade terwijl het paard over do planken gewandeld weer op den kant terecht kwam De Qrondw vertelt do volgende smokkelgesohiedenis Personen twee ambtenaren een arbeider twee smokkelaars met karren Plaats der behandeling De P iardedreel in de onmiddellijke nabijheid der Belgische grens onder Nispen Ambtenaren in hun lager in een dennenbosch op loer naar aan de overzgde der grons opdagende karren Smokkelaars eveneens uitziende om veilig de grens te kunnen overtrekken Arbeider niets kwaad vermoedend komt aangestapt wordt door de ambtenaren aangehouden verdacht met de smokkelaars in verbinding te slaan Woordentwist gevolgd door handtaatelgkhoden Arbeiier wordt in het bosch in bewaring gehouden Smokkelaars zien nu de kans schoon en gaan met hun karren de grens over Ambtenaren staan verslagen laten arbeider in vrijheid en rennen de karren achterna De achterste wordt aangehouden teruggebracht doch was ledig De voorst was intus chen met den buit hier varkens in veiligheid Tableau Na zeer langdurige be spreking e Raad van Amsterdam begint over zalke persoonlgka zaken al heel aardig in den hoffelijken residentietoon te komen is gister het voorstel van B en W van Amsterdam om afwgzend te beschikken op een adres der Makelaarsvereeniging aangaande t aanstellen van nieuwe makelaars goedgekeurd Met 20 togen 17 stemmen werd vooraf een motie Hendrix Ruys verworpen waarbij was voorgesteld B en W nit te noodigen geen voordrachten meer te doen tot benoeming van makelaars in het vak van mobilair waarvan er zei de heer H thans al meer dan 1700 zgn doch daarop een uitzondering te maken voor hen die zich in 1906 en 07 al aanmeldden Ook een motie van mr Caroli waarbjj de Raad zich onbevoegd zon vorklaren om makelaars te benoemen op grond dat de Hooge Raad in 1896 heeft beslist dat B en W het Gemeentebestuur uitmaken werd verworpen roet 32 tegen 5 stemmen Het kabinet van gipsafgietsels behoorende tot de verzamelingen van het Ryksmaaeum van Oudheden te Leiden zal tot nadere aankondiging voor het publiek gesloten zgn Het huwelijk van vorst Ferdinand van Bulgarge met prinses Eleonora von ReussEöstritz is definitief vastgesteld op 29 Februari Het zal worden voltrokken op het kasteel Osteritein bg Gera De gemeenteraad van Halst beeft met 5 stemmen tegen 1 de volgende motie aangenomen De raad kennis genomen hebbende van het smadel k artikel door mr P H W van Alphen geplaatat in bet weekblad de Zeenwsche Koerier Van 11 Januari betreffende het R K Jrt dehai8 te Hulst innig overtuigd dat gedurende het veertigjarig bestaan van het R K Liefdehais de ouden van tagea de weezen en al de verpleegden zoo vroeger als nu met de meeste liefde en toewgding verzorgd en behandeld zgn en worden spreekt zyn sterke afkeuring uit over bovenbedoeld imadelgk artikel van mr P H W van Alphen te Halst besluit van deze motie afschrift te zenden aan H M de Koningin den minister van Justitie en den president der rechtbank te Middelbarg en gaat over tot de orde van den dag Het lid dat tegen stemde deed dit o lndat z i lalk een motie niet in den raad mag behandeld worden Mr van Alphen kantonrechter te Halst mede raadslid was niet ter vergadering tegenwoordig Door de regenten van bet Liefdehais is bjj den officier van justitie een klacht ingediend tegen den schrgver van het stuk waarin werd beweerd dat de verpleegden op vastendagen niets dan haringkoppen kregen Het ongeluk op de Zuiderzee Omtrent het ongeval eergistei op de Zuiderzee een tweetal Amsterdammers overkomen Bchryft de correspondent van bet Hbl te Monnikendam het volgende De gebroeders Pierek Javastraat te Amsterdam met mej Brouwer gelogeerd aldaar zonden de reis op schaatsen over zee naar Marken maken Wat hen tot dien gewaagden tocht dreef is onbekend Zg zakten op groeten afstand van dat eiland door het gs De eene broeder Gerrit spartelde nog boven en kwam op het ys Terstond trok hg zgn jas uit die door den anderen broeder werd gegrepen wat echter niet mocht baten Deze verdween evenals de jongejuffrouw in do diepte De geredde spoedde zich snel naar Marken doch schgnt door uilpntting neergevallen te zijn althans Klaas Hes Dz die op weg was om te spieringen vond hem bewusteloos op het gs liggen Op een slee vervoerd kwam hi weer spoedig by Te Marken werd hg zorgvol van droge kleeran voorzien en per slede naar Monnikendam vervoerd van waar hy per tram gisterenavond naar Amsterdam vertrok De twee drenkelingen zgn gisterenmorgen door Markers gevonden onder het ys vlak by de plaats waar ze zgn doorgezakt Te Haarlem verkeerde een gezin van 6 personen wonende in de Kerkhofstraat in zulk een ver uilden toestand dat van overheidswege moest worden ingegrepen De menseben zgn naar het gasthuis overgebracht De woning is onder toezicht der politie schoongema ikt en ontsmet In Lemberg is een boer gevangen genomen die onder het voorwendsel dat hem door Russische anarchisten de opdracht was verleend den Russischen consul te dooden van vrienden van den consul poo jde geld los te krggen dan zoh hy niet aan zgn opdracht voldoen De vrienden van den consul gingen echter niet op het plan in on ons boertje bad dus geen sacces op z n schoon uitgedacht plan Voor de rechtbank te Amsterdam werd eergisteren het getuigenverhoor iu de zaak van de Clab de Bionfaisance voortgezet zonder dat veel andeis bleek dan dat niemand van de leden feitelgk wist wat in de statuten stond en dat het personeel salaris ontving nu van den een en dan van den ander Sommige getuigen trokken hun verklaringen afgelegd voor den rechter commissaris weer in Op een vreag boe de Club er toe kwam giften te geven aan N derlanders ferwyi de statuten van liefdadigheid aan vreemdelingen spreken verklaarde getuige Vroom dat de Clnb voor vreemdelingen was en dus liefdadigheid aan personen die voor hen vreemdelingen waren aan Nederlanders bewezen moest worden Ten slotte werd gehoord de heer de Mol die vaa hot begin af aan als portier bg de CIbd toTSeptember 1906 werkzaam was Hg moest struig toezicht houden op het binnenkomen de r leden die steeds hun kaart moesten toonei Ondervraagd omtrent de toelating zei getuige in hg Pulitzer s vrouw eens weigerde oMat ze geen kaart bij zich had SeconsMteerd was echter dat er by de huis zoekine personen zgn aangetreffen niet van een kvart voorzien Stadsnieuws G MJDA 17 Januari 1908 Tot plaatsVsrvangend lid van de commissie voor het afoemeii van het examei in de nnttige handwerkende Utrecht U benoemd mej M W Kruisheer lylhier By Kon Besl is aan jhr L de Geer van Jutphaas burgemeester en secretaris der gemeente Lekkerkerk vergunning verleend om tot 1 Mei 1909 te Rotterdam te wonen Van d i8ter te Stolwijk gehouden hardrgderg vaaraan 10 rgders deelnamen is de uitslag 1 Ph Holst van Amsterdam 2 C de Jong van Leeuwarden 3 W Fredikze van öouda i A J Vreedenbargh van Woerden Ken Bchrgft uit Oudewater Dinsdag vierde de Rederykerskamer Borger alhier haar 60 jarig bestaan in de concertzaal van t hotel Doelen By die gelegenheid werd met teestemming van den latear door ds Smmx opgevoerd aroote Dagen van Henri Dekking en werden daarna 3 tableaux vertoond voorstellende 1 Üfferplechtigheid der Vestaalscho Maagden 2 Dood van Julius Caesar 3 Nero op de puinhoopen van Rome Tot afwisseling werden tusschen het biyspel en de tableaux door het publiek feestliederen gezongen vervaardigd door een werkend lid der Kamer Een tftirgk publiek woonde dit gouden feest bg dat door den voorzitter den heerJ C Joseph met een feeafrede werd geopend Enkele oud leden Waren van verre overgekomen en loden Van nabarige rederykerskamers hadden zich niet onbetuigd gelaten De tibleaux vïl deden uitstekend waarvoor den heer M J J Nielsen Jr all regisseur der Kiraier alle eer toekomt t Spreek vanzelf dat op zoo n feestavond mejilge toost werd geslagen en menige dronk werd ingesteld zoowel op hen die z n op een of andere wgze bgzonder hidd vordienstelgk gemaakt als op den bloei van Borger De feestelgkheid werd opgeluisterd door muziek van de hier bestaande muziëkvereeniging M H Van t Krugs en een zeer geanimeerd bal sloot dezen genotvoUen avond De Njderlandsche Tooneelvereeniging gaf gisterenavond Vergeet ons onze schalden üeber den Wassern Tocneelspel in 3 bedrgven van Georg Engel vertaald door M J Ternooy Apèl Het IS niet ondienstig dat in dezen tgd nu we ook in ons land weer waarschgnl jk onder t knellend jok van t clericallsme zullen komen een stak als bovengenoemd wordt opgevoerd Dat het christendom het tehte wel te verstaan niet in woorden dogma s of vormen be rtaat maar in daden zooals de groote Meester ons beeft voorgebooden dUt is t wat hot stok Ons leert en als zoodanig heeft het guMs waarde Toch heeft het ons niet zoo gebflïwd als we hadden verwacht Indien het stuk naar een Rom io was gemaakt zonden we zeggen de vertaler heeft hier en daar wat weggelaten dat er iets onbevredigende iets onduidelgks aan geeft We hebben en meerdere met ons in onze gedachten vragen gebteld waarop we geen bestemd antwoord konden geven Het spel der artisten viel te prgzen In den beginne vooral misten we veel van den heer Ternooy Apèl die zoo zacht en soms zoo binnensmonds sprak dat hg niet werd verstaan Misschien weten deze artisten nog niet dat men op het tooneel in Ons Genoegen niet te veel met het gezicht van t publiok af moet spreken er zgn dan oogenblikken dat men totaal nieis verstaat en dat kon men aan de hoorders merken die wat onrustig werden en wat veranderden van houding om te hooren wat er gezegd wordt De heer A Post had een moeilgke taak te vervullen die hg flink en zonder overdrgving heeft vervuld Rutschow was een uitmuntend tyi e van n armen vissch er in alles natuurgetrouw Mevrouw de Boer was later beter en meer op dreef dan in t eerst Stine Kos vertolkt door Mevrouw R Ternooy Apèl Haspels was zelden zoo goed en tot het einde zoo mooi in den jnisten toon Vooral in het 2de bodryt dat over t geheel den meesten indruk maakte was zg uitstekend Het nastukje Vrede Thuis was niet veel byzonders zooals dit gewooniyk met die stukjes bet geval is Ook hierin misten we veel doordat de heer Post voorover bg den lessenaar stond Hij maakte daarvoor ook te veel den indruk van een kantoorklerk Mjj dunkt een schryver zit by voorkeur en liefst midden in de kamer omgeven door zgn boeken enz Het stukje ging als u nachtkaars uit en heeft slechts eeb paar miden de lachspieren opgewekt BEÏÏRS VAK EOTTERDAM DONDERDAG 16 JAN L K f K Staataltenin en PoETDOAi Oblig 3e Serie fr 600 3 60 i Oblig Be Serie Ir 2600 3 60 i Rdslasd Iwang Dombr Obligation 4 85 AzM Japan Obligatien 1899 4 82 4 CoLiDiBiA GeconsolideerdeBuitenlandsche Schuld O 1000 P 3 44 441 Bypotheek Banken Pandb Rotterd Hypb 4 98 u Pandb Standaard Hypb 4V 99 Pdbr Sted Hypb sGrav i 99 Pandb Ütrechtsche Hypb 4V 100 Pandb Westlondsche Hypb 4 93 PUdb Zaid HoU Hypb i 95 Vmenlglng ARMKXZORG Afdeding BHOHHENHIJIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stolt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige huishoudelgke voorwerpen w lke ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakeiyk aan ming goeden voor goedkoope pryzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten geede aan de iieutntle Vereenigiqg Arihenworg Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze fn oliever geteMMerde Portreilen PelntiireBogaertt Zy geven kracht on diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuigo zich geen imitatie voor de echte te ontvangen VAN MANTKLS COSTUMES MANTEL COSTUMES AVONDMAiNTELS BLÜUSKN BONTMANTELS PELTEULfEN Geill Prijscourant mot een aantal ongevraagde getuigschriften gratü op aanvraag Boitel a HOOAI U Hs c Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen te bezichtigen zyn Eohte Oude Jenever Nightcap MjtMfgis £ Sggua jvam rA p HOPPE Ib tBkiiT Verkrygbaar bg PEETERS Jz Ltt op caehêt en iurkhrand Predikbeurt bij de Remonstrantsohe Qereformeerde Oemoente alhier Zondag 19 J innari s voormiddags lOVj uur Ds H VAN ASSKNDELFT Zenuw en Maagflijders wordt nit overtuiging als een werkel ke bal in den nood het boek tT Hgj beste onst hadclykate en g makkelykate poetamldëel voor Heeren en vooral dames en Kinderschoenwerk ts de Appretiiur van C M MUller Co Berlin Beuth Str 14 Mon lette goed op naam en fabrieksmerk Virkrygbur by Hesren WInkillari In ichainwark gilBolinna 4rHitrv nMri bit tti n paBl DinDlby W Sardimann Arnto ISaa d g eTrer aanbevolen ♦ l il v wel Na ontvangst van adres per briefkaartnoi t dit boekje franco per post toegezonden door BLOKPOgL S Hookhan Za tbommnl Eon ware uitkomst voor beter licht en weinig gasvcrbimk is de aanschaffing van het hangend Echte Graitzin licht JlEï SUCCES GEPLAATST GERING KOUSJES VERBRUIK PLAATSING ONDER GARANTIE Wacht u voor itniiatie Beleefd aanbevelend M M VAN LOON Aanlegger van Gas Water en Electriscbe geleiding Dubbelebuurt B 13 Telefoon No 117 X t vooral op de ECHT li ndtoékeiïiiiff met rood letters jOberlahnstein oiHceuuit acit victok abkoh obcriahhswn Iveral 5 Patndom ie JUitatachapp tot ExpUdtalie van de Fictoria Bron KtmiAor voor SederUmd Boompie éO Botterdatn 1