Goudsche Courant, woensdag 17 januari 1900

i o 10541 Maandag SO Januari 1908 40ste Jaargang fiOMCHE mum MeumS en Advertentieblad t oor Gouda en Omstreken Tcloloon Ho M A D V E U T E N 1 1 E N worden gepliatst van 1 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimle Inzending van Advertentiën ot 1 uur des iniild rant geschiedt d a g e 1 ij k s Zon en Feestdagen i anden is 1 35 fri nco per V IJ F C Ë N T E Ni vejijof om op te treden als algemben raadgeiar van de Siameinche regeering Aanvafkelgk was hg benoemd voor n duur vaiö 2 jaar il maar later werd het bontract de decoratie van de penlef Uint uit Parijs ij d ÉJÜ Jaif De hear JanrM Verzocht de rege l il te mogen interpelKitfen over het gevOchnjwjB Settat en dett opmafseh van generaal Mraadè Mi twpe jaar gi ni ei fPicj n antwoordde di l fi5 g ii raal J l een verblijf vellengd Strobel isi lAn er ikaa 8J wetenschap over i hè Kurkensnijder en Sorteerder Aan dn Oroninger Kurkentabriek VAN MESDAG ENGHOGNENDAALteOroningen kan ten spoedigste oen UurkentutJOer n Morteefder geplaatst worden Brieven franco aan genoemde fabriek te lichten DAM ES Z AN 6 VEEEENIGING AENOLD SPOEL TE GOl DA Directenr de heer J H B SPAANDERMAN Dinsdag 21 Januari 1908 des avonds te htilf arJit precies EERSTE OPVOERING nitsluitend voor Donateurs Kanstlievende leden en hun Dames van en Czaar Timmer man Komische opera van 6 A LöRÏZING in de Sociëteit Ons Genoegen ROOr BALLBT VOLLKUI OIUiEST j TWEEOE en LAATSTE opvoering op Donderdag 23 Januari 1908 aanvang hnlf acht precies j Voor dexe opvoering zijn kaarten verkrijgbaar bij den Boekhandelaar J DE VEN Wijdstraat 37 en de avonds aan de zaal il l Voor leden van Ons Genoegen f O TS Zie verder aanplakbiljetten Plaatsbespreking bij loting op Maandag en Woensdag telkens des avonds te 8 uren n de Soc Ons Genoegen DE GOEDKOOPSTE I DE MEEST PHACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE MOPCBLAIIEM yn beslist die der Firma f LUOii TUM LADIES JOÜliSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL ÜREHSMAKER met een gratis geknipt patroon THE BAZAAU OF CHILDBEN S FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAGT ÜU lioekhanileiaai Proelnummers Alle met koatel Holl Bijvoegsel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zgn GEKNIPTE PATHONEN met Holl verklaring fr p p togen vooruitbetaling van f 0 50 verkrugbaar bd MILLY SIMONS Den Haag mieuw onovertr tten I rof Dr Liebera wolbokeiid 2 H1IVf KBACI7 SI IXS Alleen echt met 1 abneltsmeri tot voortdurende radicale rii lekere genezing van Ue mlU do meest hardnekkige xenuuitielitetif vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftt l euezing van elke zwakte Bloei Benauwdheid Hoofdpijn Hartklopping Maagpijn slecht spijsvertering Onvermogen Impotenz PoUutione enz üit1 voerige prospectussen lijiror feMh fl l 2 a 3 dubbele üoüch 11 f I Oeufr i l Depót Matlli v d Vegte Zaltbomra 11 püh M Cléban h Co Bottordam 1 Happel B Gravenhage 1 llalmmaofl de Jong J Czn Rotter lara Wfiff t Oj ouda rn bi alle droi iston Goud Druk van A BRINKMAN Zn n aemalogeeii Poeflervoi in i s het penigste helpend middel tegen nioeaarmoedle IHeekaueM Xeiiiiwaiwnklti HoofaiHJiien HIniielooêheld Oumaekteu Vermagerlng en rerÊiUnderlna der Uckaamêkvitehten aeiiiatogeen in Poedervorm heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffan worden opgelost HAEMAÏOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMAÏOGEEN IN POEDERVOEM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met g ebruiksaanwijzing f 1 50 Eenlge labrlliamen 11 v SCHAIK Co Den Haag Verkrijgbaar bjj Firma WOLVF £ Co Westhaven 198 GRENDEL E B VAN MILD Veeratal tiouda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerk ad IJisel A N VAN ZESSEN Schoo hovm B v WIJK P W v EDE Oudewater A SCHEER Haaetreck K VAN DEI HEIJDEN Reeumjk P T d SPEK Moermpelle D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMVN ARN v d HEIJDEN Waddingsveen P A dbGRüOT A UE JONQH Oudewater J P KASTELBIN Polabro kerdam D BIKKER Benichop WAARSO tüWINö Laat U niet misleiden door Abdij Siroop Het klonsterSre n Paulo AbiliJ betaat niet dus Siroop nn gcenerlel wiiurde X MUMM BBB WM WP W WW H I 84 GUI3iOSE Vin una Sanguinosum in Vacuo Een zeventien jarig lijden overwonnen door de Sangtiinose Mejuffrouw F O van der Weu te Stiens deelt ons het navolgende mede Zeventien jaren lang leed ik aan maagpijnen en had een zeer slechte spijsverteering Ik was zeer verzwakt on door mono zenuwen overmand Omdat ik veel goeds hoorde van do Sangninose heb ik dit middel ook eens geprobeerd Het hipip mg spoedig Nd een voortgezet gebrnikt kan ik dankbaar verklaren dat ik heel veel bon opgeknapt Mgn zenuwgestel is zeer versterkt nijin geheele lichaam is sterkor geworden Ik schrijf dit toe aan de SANGUINOSE Stiens Dec 1907 F 0 VAN DER WEU Wanneer gij Igdt aan die slepende maag en darm catarh als bovengenoemde juffrouw on als gij bü uwo tegenwoordige behandeling geen bait vindt neem dan ook eens proef met de Sanguinose In alle gevallen van uilpntting bloedarmoede bleekzucht zennwzwakte en algemeene verslapping is de uitwerking verrassend De Sanguinose wordt verkocht in groote groene flacons die bijna een derde liter inhouden f 1 60 de fl de 6 ü voor f 8 de 12 fl voor f 15 Maakt eens kennis mat don VgSonhoning het beate middel tegen hoesten Den Haag VAN DAM Co Te GonJa bjj WOLFF Co Westhaven 198 f v OLENAAF f KINDERMEEL 20 cent per j 11 cent per pak Overal verkrijgbaar uuisHOËneits wacht U voor namaak Ziet naar hot Controle Kegel Dr v HAMEL ROOS en HAIiMENS en den naam P MOLEl AAR Co Wettitaan V ESTZAAN Bekroond in October jl te BRUSSEL met do Hoagste Onderscheiding den OllitN PUIK ATTEST OSTENDE 14 September 1907 MjJBheer Ik heb het genoegen tl te meidan dat ik de beste resultaten met het gebruik van üw Kindermeel voor Zuigelingen lieb verkregen Het voedsel is aangenaam waarom het kind bet gaari e neemt De voeding en de toepassing zijn volmaakt De gewichtstoename is zoer normaal Ik heb Uw Kindermeel beproefd bij een zuigeling van 5 maanden en ik ben mgn kind van 2 maanden op gelyke wijze met Uw meel beginnen te voeden Tot heden heb ik miJ slechts bü dit gebruik bepaald Ik zou U daarom zeer dankbaar zijn zoo ü mg nog eemgo pakken Kindermeel zondt willen zenden om met het gebruik daarvan voort te kunnen gaan Het zal mg tevens oen groot genoegen doen Ow product hg mijn patiënten aan te bevelen want ik ben er zeer over tevreden te meer nog daar de prijs zoo laag is gesteld dat het aan alle klassen der Maatschappij kin worden voorgeschreven Met hoogachting verbluf ik w g Dr KESTELOOT WESSANEN LAAl Wormerveer OPGEEICHT ires KOMI KM KE FtBRIKHKW Voedert uw Vee met de xulvere murwe merk Sler en W L uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Mere Diploma Parijs 1900 Negen Gouden Medailles SENISlErOTTANTSEE Heu wonlt ver c i ny HEilli te lettfii UIT HK1 M lGiZlJN VAN qohinche m 3uxe TÜIOËËN wjtrdeii atgeUferd lil verzegelde tiakjea van v twee n een hal en leen Ned om met vermelding van Nommer e Pr s voorzien vaiv uevenstaau Merk volgena de W t gedepb neerd Zich tot de uitvoo in van ge Herde orders aanbev eude J G BIJL TEGEN RHEUMATIEK 1 EN VERKaUDHCDEN voorlieoi J BSEEBAART Lz BUIM 35 HILUOENtN JICHT EN RHEUMAtlCKLMDCRS MCT SUCCES GEBnUIKT VERKRIIGBAAH ikl KesSCHEN VAK 50rfi 75cls a f Ui BU H H jtPOTHIKEBS EN DflOGISTEN f Ad RlCHT Rif RoTTEB AM f Te Gouda Ij C LÜGEH Apotheker Markt ei biJ WOf FF Co Westhaven 198 ijAanbevülen Merken y vis FÉRWR11DA TIKMA I St Esléphe Medoc f 0 60 La Roso Ludon 0 72 Chateau Malleret 0 80 Petit Bourgogne O 99 Graves Blanc 0 72 Hant Santernes l r Witte Bergerac 0 99 I Niersteiner 0 72 Eüdesbeimer 1 08 Oude Roode Portwijn 1 08 Extra oude Roode Portwgn 1 44 Oude Witte Portwijn 1 08 j Extra oude Witte Portwijn l f Fine Old Pale Sherry 0 99 1 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 1 Vermouth di Torino Dom BiiLLARDi per Liter 1 17 PrIJxen netio cl contant MM MMMaMurrgrwnraimiit Depot te GOUDA bij F J J BOON VAN OSTADE Wormerveer T l to n Ko SS y De Uitgave dezer C met uitzondering De pry 8 per drie IioSt 1 70 Afzoncjerlijke Noi had lié Hjistljd armfewMei Ver ef i j H i s eran el is truc de sihnldjlè stammen biÉclft heU tiaarvobr do VerklIwWe hij dal d4W ip Jilransche pllitiek f tiU LiJil tg beschermen de nrope i l tiM vap gwé al d Ama e zgn fdi vaki ziiVflworg itgerï De F litlèk draWWe gbedkehrfug w mogendhediJliA n Op voorspel van de ii aerinfe toll i it lij i g i t 2 handeling 197 3tëmm Bultèiilandsclt UveÉlcbi Reuter ifit uit LondAi d tÈlf Jarf fc De vijl voorstandjters van vrouwenkiesrecht die hedenochtend werden in hechtenis genolmen zijn voor de politie rechtbank verschenen waar haar werd opgelegd waarborgen tè geven d t zij ich verder behoorlgk zouden gedragen of drie weken gevangenisstraf te ondergaan Zg kozen het laatste Henry Strobel d Amerikaansche diplomaat in dienst der Siameescbe regeering van wiens overlijden wg melding maakten was een geleerde van beteekeni en had een merkwaardige diplomatieke loopbaan achter zich al is hg slechts 52 jaar geworden Hg studeerde in de rechten aan de Harvardnniveisiteit waar bü in 1877 promoveerde In 1883 werd hg te New York tot de uitoefening der rechtapraktgk toegelaten doch reedt in 85 trad hg ia diplomatieken dienst en werd hij als secretaris verbonden aan de Amerikaansche legatie te Madrid Daar bleef hg tot 90 In 93 trak Strobel die democraat was op als 3e onderminister van bnitenlandsche zaken onder Cleveland Hij bleef dat ambt slechts een jaar bekleeden in 94 vertrok hg naar do Westkust van Znid Amerika als Amerikaansch gezant in Chili en Ecuador In 97 nam hjj ontslag en in datzelfde jaar trad hg op als scheidsrechter in een geschil tusschen Frankrijk en Chili de z g Freant aanspraken Twee jaar later werd Strobel benoemd tot vertegenwoordiger van Chili in de ünitet States en Chilian ClaiijiB Commisiion te Washington Een tevoren 98 was hij benoemd tot hoogleeraar in bet internationaal recht aan de hoogescfaool te Harvard In 1903 kreeg hij FEÜiLLETOX OP DEN ABTSBERG Vertelling uit het Klnxlgdal Oit het Duitsch van A STEINDORF 13 Sepp zon echter die moeite niet behoeven te doen want eenige dagen later op een vroegen morgen kwam de Abtsberger zelf op den Schoneck HiJ zag er verstoord nit wierp een knecht do leidsels van het paard too terwijl hiJ uitstapte wenkte de jonge lui die hem vriendelijk begrooten wilde mee in hnis te gaan en zonk daar duister roer zich heen starend op een stoel Vader 1 om GodiWil epreek riep Frttnlol is er met moeder wat gebenrd De boer schudde het hoofd Benedict t bracht h mooiolijk nlt Daar I dat is alles wat miJ van hem overblijft zei hg terwijl hij Sepp oen brief too stak Lees Sepp maar lees hard op mis chien heb ik het rerkeerd begrepen Sepp nam den brief en las terwijl Fr nzel over lijn schouder keek Lieve vader lieve Moeder Vergeef tatj dat Ik n het rerdriet moet aan vorleden aan bloedvergiftiging den doorhem opgedaa tijdens e Kaïro Hij was lid van de AI Ademie van kunsten en eUjlraHt er werk geschreven anish Revolution ï jt Lftlotsburg b Hagi in Han 6tere ihorgen de grijze presi t Pinisische Hoerenhnrs over in dai zomer w nigk pden zo datfhu na zgr ied m and vu n di i zomer werd hg geplaagd at algemeen gri SO n vejtjaar s T viel zich uif het jiolitieke 1 levSn Hjfa tcrugtreikken Maar do krachtige ni luorfyvan dB ouden mM uit NioderSachMi hield helfvol En ingewijden verklaarden Mat de oudei hoer zich doo niemand dan den Dood de p i sidiale echel uit de handen zon laten nem n Furst Edzard von Inn und Knyphausen was een markante figuur iu het politieke leven van den tegenwoordigen tgd Een Welf maar geen Pruisen vgand een agrariër die warm voor een graan monopolie streed en die zich in den gedankwaardigen strijd van 1903 door zjjn sociaaldemocratischen tegencandidaat eon vorstelgke brood woekeraar moest laten noemen De Inn und Enyphausen s stammen van oudFrieschen adel In 1900 kreeg graaf Edzard de erfelgke prin jen waardigbeid Naast een erkenning van ziJn oud adellgk geslacht ook een erkenning voor de goedPruisische gezindheid van den Hannoverschen kamerbeer Hii was lid van bet Heerenhuis sedert 1867 werd in 1904 president 18 Januari is in Berlijn het groote Ordens feest Volgens de Berl Morgenpost staan op de Igst voor een decoratie een aantal vrijzinnige afgevaardigden de hoeren Wiemer Fischbeck Mugdan Het gerucht gaat dat deze heeren nu zij zich niet zoo bar regcerings partij meer voelen bezwaar hebben deze onderscheidingen te aanvaarden welke ziJ te danken hebben aan hun block aanhankelgkheid Dat de stemrecht verklaring in het Huis van Afgevaardigden acht dagen vóór bet Ordens fest plaats bad is een fout te noemen in de regie van de wereldgeschiedenis H Zou aardiger geweest zgn wannoer het doen heen te gaan zonder afscheid te nemen Ik heb uw zin willen doen en het boerenvak trachten lief te krijgen en te loeren maar het is mij onmogelijk Ik zon ziek worden en sterven en al gebeurde dit niet zou ik toch nooit een goede boer worden en dan is het toch boter een degelijk musicus te zijn dan oen slechte boer Daarom ga ik voort vooreerst naar Woenon Hot geld dat de baron mij toenmaals gegeven heeft strekt voor reiskosten en zijn adres heb ik bij me Als hot Gods wil is zal ik vooruit komon in de wereld en bon ik eenmaal zoo ver dan hoop ik dat U vergeten zult zijn dat ik ongehoorzaam was en weer goed zult donken over uw dankbaren maar heden zoo trenrigen zoon Benedict Moijor P S Hierbij nog on groet aanPrünzel en Sepp Dezo heeft meer slag het n na doa zin te maken aan hem beleeft ge meer vreugde dan tot heden aan mijl Jo hoort hot tis waar riep de Abtsborger Woggoloopen aU eon vagebond is bg bij nacht en nevel Onder straatmuzikanten begeeft h j zich hij mijn Benedict I Dos Abtsbergors eenige zoon schaamt zich niet ons die schande aan te doen Had hiJ nog gezegd vader ik kan mg n viool niet laten ruiten I dan had ilc wellicht getegd block uiteen viel na vrijzinnige heeren De Parijsebe Temps publiceert oen hoofdartikel dat bedoeld is als een vriendschappelgke opmerking aan het adros van Japan Het Franscpje blad brengt iu herinnering dat vooral jia do totstandkoming van do FranschJapïnsche overeenkomst de betrekkingen tdsschen beide staten voortreffolgk jl r O emps er op dat de Fraiflche eeldmarkt ain Jjipan groote en kostbare dJensten heeft bewezeh Maar wat doel Japaij Is tegenbeleefdheid Het PaIgscho blad geeft zelfs oen met jjfers en Btiiatjfs toe elicht antwoord op die vri ag Japap koipt oorlibgs en marinematefieel in BiigelaniJ in Duitsohland en in do Vereenigde Staten Maar niet in Frankrgk Kan dat nu niet veraniierenP vraagt de Temps Wg zgn immers zulke goede vrienden En ongetwgfeld zouden wg dan nóg betel vrienden worden Japan heeft immers tot dusver in zoo ruime mate profgt gehad vlin de penningen der Fransche spaanders Het verluidt dat het ontwerp tot heriiening van het reglement van orde van het Hongaarsche Huis van afgevaardigden reeds in de volgende week zal worden ingediend Het ontwerp moet slechts èèn artikel bevatten waarin bepaald wordt dat honderd on vijftig afgevaardigden met toestemming van den voorzitter elk ingediend wetsvoorstel dringend kunnen verklaren er wordt dan in de eerstvolgende zittingen alleen over dat voorstel beraadslaagd en wel in zittingen van tuur uur Als een meerderheid vm twee derden het verlangt kunnen echter ook permanente zittingen worden gehouden Men acht de aanneming van bet ontwerp tot herziening van hot reglement thans algemeen zeker Blgkens berichten van Woensdag uit Sjanghai grijpt de opstand in de provincie TseKiang om zich heen Ook in KiangSoe sympathiseert de bevolkins met den opstand terwgl bet ook elders in de nabunrprovinciën roerig begint te worden De centrale regeering te Peking laat 10 000 man troepen mobiliseeren die onder aanvoering van generaal Sjiang Kei naar de oproerige streken zullen worden gezonden Onderkoning Toeang fang en de goeverneurs van Kiang Soe en Tse Kiang hebben naar Peking geseind om te verkrggen dat de aan het Engolsche syndicaat verleende hoewel ongaarne speel dan maar zoo Vader viol Sepp hem in de rede zeg dat niet Ik heb dikwijls genoeg met u over die zaak gesproken maar wat gaatt ge mij ten antwoordt Ben weet waar hg zich aan te houden heeft basta Ik heb tegen Frdnzel ook wel gezegd dat loopt niet goed af on gg hebt oven goed kunnen zien als wil dat hg er onder leed Het deed mij in do ziel aan te zien hoe bij vermagerde en oen ziekelijk voorkomen kreeg Hg is toch altgd een goede brave jongen geweest en dan moet een vader wat toegeven en niet al te streng zijn Mijn raad als ik dien geven mag zou zgn schrijf nog beden naar Weenen laat hem terug komen on beloof jo verstand te zullen gebrniken Om de gansehe wereld doe ik dat niet schreeuwde de hoer voort is hg en voort zal hij blijven Als ik en mijn huis hem niet liever zgn dan zgn viool heeft hg ons niet noodig Ik hem nu eenmaal een zoon gehad en behelp mij voortaan liever zonder dan dat ik hem met één woord aanmoedig terug te komen Ja eer zal ik bü levende Igve ver Vader bezondig je niet riepen Sepp en Fr nzel geluk Zog heden niets in toorn ging Sepp voort waar go later spgt van knnt hebben Laat hem eon tyd lang coocesiie voor een spoorweg in Tse Kiang worde ingetrokken V In verband met de nieuwe Polenwet die bij den Pruisischen Landdag in behandeling 1 kan het van belang zgn te wgzen op de groote Etgging v n grondprijzen in OoitDnitschland het gevolg van den herhaalden aankoop van grond voor Duitsche kolonisten Iu Augustus 1907 kocht een grondeigenaar het 1215 morgen groot goed Birkenort bg Marggrabowo voor 172 000 Mk in het begin dezer maand verkocht hg het weder voor 260 000 Mark binnen enkele dagen verkocht de nieuwe eigenaar het voor 272 000 Mark Het IS niet aan te nemen zegt het fieri Tageblatt dat dit landgoed in vgf maanden zooveel verbeterd is dat het thans bg na het dubbele waard is van den prijs in Augustus besteed Het is slechts een bewijs voor de groote ipeculiitie in grond die in OüstPruiben wordt bevorderd door do zekerheid dat de regeering straks als de Polenwet is aangenomen tot eiken prgs goederen in Poolsche handen zal aanknopen Het zonderlinge verschijnsel echter doet zich daarbg voor dat thans groote bezittingen door Duitschers voor grof geld aan Polen worden verkocht en deze laatsten betalen graag wat gevraagd wordt omdat zg toch binnen korten tgd hun nieuwe bezittingen weder met groote winst aan de Duitecho kolonisatiecommissie kunnen verknopen Zoo worden de millioenen die do Pruisische regeering uit de belastingen besteedt om de Duitsche belangen in Oost Pruisen te bevorderen grootendeels gebruikt door Duitsche en Poolsche grondbezitters om zich ten koste van deu staat te verrgken De Frankf Ztg had wel gelgk toen zjj deze zonderlinga Pulenpolitiek van do Pruisische regeering op scherpe wijze afkeurde Minister Lloyd George die met vacantio was is te Londen teruggekeerd in verband met de dreigonde katoencrisis Aan een verslaggever verklaarde de minister dat de toestand niet ongunstig was en dat volgens de laatste door hom ontvangen berichten het vooruitzicht was verbeterd Er bestond nog kans op overeenstemming maar alle govaar voor het uitb eken vau een conflict was nog niet geweken Te Manchester zou dezo verklaring van minister Lloyd George verbazing hebben gewekt zoo meldt de Westm Gaz De werkgevers zouden n l van oordeel zijn dat van wegblgven het zal hem niet schaden als hg zgn hoofd eens stoot in de groote wereld wellicht komt hg uit zich zelf terng De oude had het hoofd op de borst laten zinken hg weende maar toegeven Neen dat doet een Schwarzwalderboer niet als bg meent in zgn recht te zjjn on bg was toch do vader de zoon moest gehoorzamen Droevige tijden braken nu aan voor de Abtsbergers Eerst nu govooldo de boer hoe lief hij zijn zoon had Als Ben uit eigen beweging teruggekomen was had zijn vader hem zeker met open armen ontvangen doch zijn huisgenooten familie en ondergeschikten haddon hem hoog en heilig moeten bezweren dat zij hom niet lot terugkoeren zouden aaniporen uit eigen aandrift moeit hij komen Beu kwam echter niet maar wel na oenigen tijd een brief van hem Toen do postbode dezen bracht zei do boor den brief aan alle kanton bekijkende uit Weenen daar heb ik niemand van wien ik een schrij von ontvangen kan hot lal oen bodolbriet zijn dien neem ik niet aan en met groote stappen liep bij h t huis in maar daar overweldigde hem zijn gevoel Wordt vervolgd