Goudsche Courant, zaterdag 20 januari 1900

weg bü de van Hallstriat Westeratraat Dam een bemiddeling in deien geen sprake kan zjin Lord Brassey is benoemd tot lord warden ot the Chinqoe Porta als opvolger van den prins van Wales die als zoodanig is afgetreden een eerebaantje dat echter den houder desgewild vrije woning geeft in eèn prachtig kasteel en bem nog eenige andere voorrrechten verleend De nienwe lord warden is de ondsto loon van den vermaarden spoorwegbonwer Thomas Brassey en is thans 72 jaren oud Voor lord Brassey tot peer werd verheven had hg zitting in het Lagerhuis van 1880 85 had bii zitting in het ministerio Oladstone eerst als civil lord laler als secretaris van de admiraliteit In 1895 werd hu gouverneur van Victoria Lord Brassey is in Engeland niet het minst beroemd als eigenaar van een jacht en als schrjver over maritieme onderwerpen Het lord wardenschap is dikwgls een onderscheiding geweest aan voorname staatslieden zeelieden en soldaten verleend Sinds den aanvang van de vorige eeuw hebben o a niet minder dan vier eerslp ministers deze waardigheid gehad De onmiddellgke voorgangers van den prijsr an Wales waren William Pitt de hertog van Wellington de graai van Dalhonsie burggraaf Palmerston graaf Qranville W H Smith markies van Dnfferin markies van Salisbury lord Curzon Walmer Castle het kasteel dat als residentie van den lord warden diende hield op als zoodanig dienst te doen toen in 1905 de prins van Wales tot de waardigheid werd geroepen Het kasteel werd toen voor publieke bezichtiging opengesteld Lord Brassey die in betzelfde district een kasteel bezit zal Mus zeker evenmin kasteelbeer vanWalmer Castle worden De Fransche kamer heeft beklist dat het allereerst de belasting op het inkomen in behandeling zal komen Zeer tegen den zin van Clemancean die had willen beginnen met da hervorming der krggsraden De Petit Bleu boschouirt deze beslissing xelfi als een soert échec voor Clemenceau en Caillaux Dit ontwerp is uiterst ingewikkeld en de besprekingen in de commissie hebben het nog lang niet tot rijpheid gebracht Bij de stemming die tot deze uitkomst heeft geleid zgn waarschljniyk de conservatieven meegegam met de linkerzijde om een debat te verhaasten dat onder deze omstandigheden zeer scherp zal zijn en waarin het kabinet wel eens den weg kwijt kon raken Verschrikelijke nachtelijke folteringen De ondervinding van een inwoner van Den Haag Jeukende benauwende dolmakende aambeien Hoeveel slapelooze nachten hebben zg U niet veroorzaakt 1 Welk een doodsangst gidnrendo den dag 1 Te vergeefs hebt gij een groot aantal voorgewende middelen gebruikt en tóch bestaat er een echt geneesmiddel voor lees hetgeen een Uwer landgenooten zegt Mejuffrouw A Zaalberg Rembrandtstraat 168 te Den Haag deelt ons mede Ik ben zeer verheugd dat ik spoedig genezen ben van mijn uitwendige aambeien door het gebruik van Foster s Zalf Deze aambeien hebben mjj lang doen Igden en alle hiervoor aangewende f middelen bleken te vergeefs Thnns zijn ze geheel verdwenen na esn enkel doosje te hebbeo gebruikt Ik dank U van harte en zal de goede werking Uwer zalf gaarne bekend maken Ik ondergeteekende verklaar dat het bQ venstaande waar is en machtig U het pnbliek te maken op elke wijze die B goeddunkt Zie toe dat gij de échte Foster s Zalf bekomt dezelfde soort die Mejuffrouw Zaalberg gehad heeft Ze is te Gouda verkrijgbaar hg de Heeren Wolff Co Westhaven 198 Toeaending geschiedt franco ua ontvangst van postwissel k F 1 75 voor één of F 10 loor zes doezen Verspre ide Berichten Feaskeijk De Strafkamer van het Hof van Cassatie heeft verworpen het hooger beroep tegen het vonnis van de Seinerechtbank waarbg Oustave Hervé veroordeeld werd tot een jaar gevangenisstraf en 3000 francs boete wegens beleediging van het leger Ingevolge besluit van den gemeenteraad is ook de arbeid der godsdienstige liefdezusters in het groote ziekenhuis overgedragen aan gewone ïoipleegsters Donderdag verlieten de religieuse zusters het gebouw onder hevig protest van een talrgke menigte De exodus liep echter zonder ernstige ongeregeldheden af DuiTBCHLiKl De oorlogabodem Scbarnborst is Don derdag nabij Biirk op een ondiepte geloopen waarbij van bet schip de kiel over een lengte van dertig meter werd opengescheurd Drie stookplaatsen liepen onder water doch het gelakte het schip nog met eigen middelen de haven te bereiken In een Belsisch blad was het nieuws verkondigd dat Duitschland met Frankrgk onderhandelde over een mogelgke verdeeling van den Congo staat De Kölniscbe Ztg heeft nu een telegram uit Berlgn waarin van offlcieele zgde bekend wordt gemaakt dat er geen jota van aan is ZwirSEULAND Te Lausanne hebben huiszoekingen plaat gehad bij Russische studenten In verband met de dreigende houding van do jongelui was de rechter van instructie genoodzaakt pulitiehulp te requireeren Na hefl gon tegenstand werden 24 studenten onder wie twee jongedamos gearresteerd Eköelahd Er is een groote ramp over Engeland gekomen Persimmon bet paard van koning Eduard dat den jongsten Derbgprgs won heeft een poot gebroken De seciüiil democraten te Londen hebben Woensdagavond een vergadering gebonden belegd met het doel bg den gemeenteraad aan te driiigt o op verschaffing van voedsel aan de kinderen op de havelooze scholen Turkije Te Coastantinopel is een nieuw geval van cholera voorgekomen Ieder die de stad verlaten wil moet zich iu de haven aan een medisch onderzoek onderwerpen De cholera epidemie in de heilige plaatsen van den Hedjaa neemt steeds toe Dikwgls komen er 300 gev ikn par dag voor POETUBiL Franco denkt b j de a s Kamerverkiezingen een groote meerderheid te krijgen Te Lissabon loopt het gerucht dat he parlement alleen bgeen zal komen voor de eedsaflegging van den kroonprins die het regentschap zal voeren tgdens een reiije van koning Carlos naur Brazilië Niet voor October zouden de Kamers dan weer vergaderen Ameeika Door den Senaat op Washington is gemeenschappelgk met het Huis van Afgevaardigden het besluit genomen de naar aanleiding van den bokseropstai d aan China opgelegde schadeloosstelling tot op minder dan de helft te verminder ea ze wordt n l van 24 440 000 op 11 655 030 doll gebracht Gemengde Berichten Men meldt uit Amsterdam In den afgeloopen nacht hebben dieven zich toegang verschaft tot het gebouw Het Nederlandsch Israelietisohe Ziekenhuis en Krankzinnigengesticht waar tevens gevestigd is het kantoor van het Armbestuur aan de Nieuwe Keizersgracht aldaar De dieven hebben zich toegang verschaft door den toiningang de offerbus in de vestibule en die op het kantoor van het Armbestuur opengebroken en geleegd Het is onbekend hoeveel de bussen bevatten Vervolgens hebben zg een lesbenaar opengebroken die echter leeg was Deze lessenaar was eveneens op het kantoor van het Armbestuur geplaatst Men vermoedt dat men hier te doen beeft met dieven die met de inrichting eo dienst van bet buis bekend zgn zg hebben nl de bussen medegenomen naar de werkplaats van den timmerman van het esticht eveneens in het gebouw gevestigd en een paar geopend De politie stelt een scherp onderziek in Het verwisselde kind Men kent de geschiedenis van t kind VermiJ te Amstsrdam het meisje dat de ouders niet wilden accepteeren bewerende dat het een kind was voor bet hunne in de couveuse van het Buitengasthnis verwisseld Het meisje dreigde de dupe van deze historie te worden totdat mr D K Portielje bet tot zich nam Thans wordt in de St Cl gemeld dat mr Portielje aan H M de Koningin toestemming heeft verzocht om do geslachtsnaam Vürmij zgner pupil Pauline Antoinette te mogen veranderen in dien van Portielje Men meldt uit Amersfoort omtrent den moord op den 59 jarigen van Drie nog het volgende Zgn vronw was vóór een paar dagen na een huiselgken twist naar een zoon gegaan die onder Leusden woont en heeft Woensdag beddegoed uit de echtelgke woning gehaald waarover de man zeer vertoornd was Bg maakte hierover verwgten aan een anderen zoon met wien hg Woensdagavond samen in een herberg vertoefde Omstreeks 10 uur lijn ie door de achterdeur vertrok ken 2e konden langs dien weg hun huisjes bereiken Wat er toen gebeurd is trachten politie en justitie te weten te komi n Een buurvrouw beeft bevig gestommel geboord alsof er met voorwerpen werd gesmeten en verklaart dat er ook ruzie was Een man beeft den zoon uit het buisje zien komen Laat in den avond zijn beide broeders op verzoek van de moeder eens gaan zien of vader thuis was en toen vonden zg den ouden man in een plas bloed dood op den grond liggen Nu waarschuwden zg de politie die oogenblikkelgk een uitgebreid onderzoek instelde en die na afloop der vorbooren welke den ganseben nacht werden voortgezet termen vond om den zoon die met den vader was uitgeweest in arrest te houden Het Igk van den verslagene dat vooral aan het hoofd zware verwondingen toonde blgkbaar door geweldige slagen toegebracht is gisteren naar Utrecht vervoerd om gereohtelgk te worden geschouwd De verdachte blgft ontkennen Te Allstedt bg Halle heeft zich een zeer treurig geval voorgedaan Eenige dagen geleden zgn daar twee zusters alle twee weduwen vermoord En nu zgn op dozen dubbelen moord nog twee sterfgevallen gevolgd do zuster en do moeder van de vermoorde vrouwen zijn van aandoening ziek geworden en gestorven Men meldt uit Arnhem Gisterenmorgen is op de hoogte van Bronbeek een jeugdige wielrgder die zich van Velp naar Arnhem begaf door een auto zoo bovig aangereden dat hg ernstig aan het hoofd gewond en naar het diaconessenhuis is overgebracht Een veertigtal Russische afgevaardigden van rechts hebhen een niewe partg onder leiding van prins Oeroesof opgericht Do partg zal nationalistische partg Worden genoemd Zaterdag werd er in alle moskeeën te Marokko oen brief van Moeloi Haüd voorgelezen waarbg de inwoners uitgenoodigd werden hem in Sjaoeia to volgen en voornamelgk den Franschen den heiligen oorlog aan te doen Ook word in dien brief de hoop uitgedrukt dat Casablanca en Medioena spoedig weder in de handen der marokkanen zouden vallen Geen enkele christen zal blgven heet het verder wg zullen rustig onze heilige wet kunnen ten uitvoer leggen Met ingang van l Februari is de kommies bS s Rijks belastingen W H Folmer van Winterswijk naar Rotterdam overgeplaatst Het eigenaardige van deze overplaatsing is dat genoemde persoon ten vorige jare naar Winterswgk verplaatst daar nook in functie is geweest om de eenvoudige reden dat do man door woningnood zich daar niet kon vestigen Dit geval staat niet op zichzelf Het komt meermalen voor dat gehuwdbelasting en spoorwegpersoneel naar Winterswijk overgeplaatst zich niet kan vestigen omdat er geen woning te vinden is Arnb Ct Uit Amsterdam m lflt men Op de autoraobielententoonstelling in het Paleis voor Volksvlgt is ook te zien een der motor omnibussen welke weldra de voor tramverkeer ongeschikte Amsterdamsi ho buurten als de Jordaan bg bet tramnet zullen aansluiten De omnibus is voorzien van 4 cylinders en wordt voortgedi even met 18 24 P k In eiken wagen er zullen vier zulke onmibnssen in dienst worden gesteld terwijl twee in reserve worden gehouden il plaats voor 13 passagiers op het balkon kunnen 7 passagiers staan totaal alzoo 20 Dat balkon bevindt zich aan de vóórzgde van den wagen dus achter den rug van den chauffeur en wordt beschermd door een glazen plaat De bestuurder is echter op zgn bank blootgesteld aan weer en wind hetgeen niet in overeenstemming ia met het tegenwoordig streven naar beschermde balkons bg onze gemeentetram maar bet schgnt dat de bezwaren tegen de glashescberming voor dit soort voertuigen te groot zijn De toegang tot den wagen is op het balkon aan de achterzijde is de omnibus om het instuiven van stof te voorkomen geheel afgesloten De verlichting geschiedt electrisch door accnmuUtoren De wielen zullen voorzien worden van Clincher s non slipping banden Naar men ons meedeelde werd de bovenbouw van den omnibus vervaardigd in de werkplaatsen der gemeentetram de carusserie is den gemetamorpboseerden romp van een der kleine trammetjes voor één paard welke bet laatst liepen op l n 13 Centraalitation Czaar Peterstraat De motorbuslijn zal het cgfer 14 dragen Het bord op den ter tentoonstelling aanwezigen ragen vermeldt ala traject Hsarl Toon Donderdagmiddag de vrouw vanden arbeider R G in de Hoven te Zutpbeneven bat hnis verliet ya wascbgoed op deheg te hangen had haar 2 jarig zoontje hetongeluk in een knip met koud waschwaterte vallen Do kleine was naar de waschkuip geloopen met een boterham in do band welke viel in bet nog geen 10 cM hoogewater van de kuip Toen de moeder terugkwam vond ze bet arme kind voorover indo knip liggen en tot baar groeten schriken droefheid bemerkte ze dat bet knaapjeal dood was Z Ct Gisterenmorgen was een groot gedeelte van bet Amsterdamscbe tramverkeer voor langdnrigen tgd stop gezet Op bet drnkka kruispunt biJ de Munt kon men circa halfnegen juist het uur waarop kantoorheeren en de schoolgaande jeugd veel van dit vervoermiddel gebruik maken een lange reeks tramwagens waarnemen geheel verlaten door de waarscbgnlgk inmiddels ongeduldig geworden passagierb De oorzaak van deze opstopping moet hierin gezocht worden dat door de plotseling ingevallen dooi de grond woeker was geworden en de rails waren ingezakt Van wege de directie der gemeentetram werd onmiddellijk krachtig ingegrepen en een groot aantal werklieden werden terstond aan het werk gezet om het euvel te verhelpen Eerst tegen balftien kon de reeks wagens opri den langs het Rokin Het duurde nog eenigen tyd voor het verkeer weer beelemaal geregeld was De Figaro bevat een schrijven van den heer H de Jong secretaris van het syndicaat der vreemde pers te Pargs waarin aandacht gevraagd wordt voor het dwaze bericht onlangs door dat blad verspreid Om slechts één cijfer te verbeteren zoo schrijft mr de Jong merk ik alleen op dat de 20 000 werklooze diamantwerkers van uw correspondent volgens offlcieele opgaven verminderen tot 4300 De 40 000 werklieden van het bouwvak moeten stellig in dezelfde verhouding verminderd worden en de 7 milliard het bedrag waarop uw correspondent de vermindering van bet nationale krediet schat schijnen tot het domein der fantasie te behooren De strenge winter doet in Nederland gelgk elders jaarlgks eenige bedrijven stilstaan terwijl andere voordeel hebben De duizenden geslachte houden heeft de correspondent van den Figaro zeker tijdens het beleg van Leiden gezien Een te zachte straf Te York Ierland is de vrouw van een procureur die een paar kinderen aan baar zorgen toevertrouwd jaren lang mishandeld had ze zelfs wonden met een gloeiende pook had toegebracht ze tiet ze vervuilen uit een varkensbak eten enz veroordeeld tot 9 maanden gevangenisstraf Haar man die dat alles toegelaten had kwam vrij iiet een berisping en de betaling van de kosten van t geding De Haagscbe berichtgever der Daily Telegraph is er Dinsdag ingeloopen schrgtt men uit Londen aan de 0 H Ct Hü heeft verzekerd dat de Cullinan bet bekende geschenk van Transvaal aan koning Edward als onaangeteekend pakket in Amsterdam aangekomen was terwijl een bankbeambte door twee detectives vergezeld met veel vertoon een loos pakje droegen om de aandacht af te leiden van de bestemming van t wezenlijke artikel Ja zelfs wist de berichtgever te verklaren dat het geheim welke fabriek het sljjpen van den steen toevertrouwd zal worden zorgvuldig bewaard werd Van dit alles dat daarna ook een Amsterdamscb blad voor eigen rekening vertelde is slechts het laatste gedeelte waar De vermaarde diamant berust sedert 9 November nog steeds in Scotland Yard het hoofdbureau der Londensche politie waar bü dag en nacht door de vertrouwste agenten bewaakt wordt met het wapen der Transvaal verzegeld Er schg nt ook nog geen plan te bestaan den diaAant binnenkort te vervoeren de schikking omtrent het slijpen is volstrekt nog niet getroffen t Zgn toch niet alleen Fransche oorlogsschepen waarmede zoo nu en dan oogelukken gebeuren Thans is de Doitsche kruiser Scharnhorst te Kiel aan den grond geraakt HiJ heeft aanmerkelijke schade beloopen De machinekamer staat vol water De rechtbank te Leeuwarden heeft de 41jarige Grietje K te Driessum die de melk welke zij aan de zuivelfabriek te Akkerwoude bad geleverd met 18 pCt water had vervalscht zij had volgens haar verklaring alleen maar wat spoelwater er bij gedaan veroordeeld tot 14 dagen gevangenisatraf aet laat tot openbaarmakiag van hat Tonoia Haar man ia door de fabriek wegens dit feit beboet met f 60 Voor een geiyk misdrgf la de 36 jarige veehouder Taeke P te Wonterswoude veroordeeld tot 1 maand gevangenisstraf met last tot openmakiug van het vonnis Ook hg heeft roawgeld aan de fabriek moeten betalen De brand in de groote wollenstoffenfabriek der firma O Bógaers en Zoon te Tilburg beeft een schade van naar men zegt 2 ton aangericht alles was verzekerd In korten tijd stond bet beele fabrieksgebouw in lichtelaaie aan blusscben viel niet te denken het gebouw is afgebrand uitgezonderd het kantoor de machinekamer en nog eenige afdeelingen De goederen voor uitvoer en leverantie in de pakkamer aanwezig zijn behouden gebleven Een groote machine werd door een omvallenden muur verbrgzeld In de fabriek werkten 150 arbeiders Als vermoedelgke oorzaak wordt genoemd dat een der draadmakers bjj bet zoeken met licht naar een voorwerp dat gevallen was te dicht bjj het katoen moet gekomen zjjn De jonge man die te Amsterdam in het Circus Schumann door een olifant eventjes tegen een muur werd gedrukt had zich aangeboden onder voorgeven dat hij vroeger bg andere gezelschappen met olifanten had omgegaan op dien grond werd hij aange nomen In den stal bezig zgnde den mest te verwijderen schijnt hij nu een der dieren met de ijzeren schop een tilc te hebben gegegeven op een plaats waar het beestje dit minder aangenaam vond en van dien nieuwbakken oppasser niet duldde bij wierp den jongeling met zijn slurf tegen den maur De matr werd vrij ernstig gekwetst horsenschudding schedelbreuk en een gebroken rib Stadsnieuws ÖOüDA 18 Januari 1908 Op 31 December 1 06 bedroeg de bevolking dezer Gemeente M Vr Tot 1907 11593 12319 2B912 Komt bii door geboorte 388 357 745 vestiging 729 664 1393 Totaal 12710 13340 26050 Gaat af door sterfte 228 194 422 12482 13146 25628 Gaat af door vertrek 766 770 1536 Totaal op 31 Dec 1907 11716 12376 24092 Zoodat de bevolking is vermeerderd met 123 mannen en 57 vrouwen Onder dit getal zijn begrepen 70 mannen en 8 vrouwen gehuisvest in de onder het militair gezag geplaatste gebouwen 171 huwelijken zgn voltrokken en 3 echtscheidingen ingeschreven Men verzoekt ons mede te deelen dat de Onderstands Commissie van Armenzorg Maandagmiddag om 2 uur hare gewone vergadering zal honden In Arti Legi G a s c o n t r 51 e 17 Januari 1908 9 uur namiddag Druk 49 m M Lichtkracht 13 71 Kaarsen TZ Ö6 Caloriün Morgen zal Olympia I een voetbalwedstrijd spelen tegen Kampong uit Utrecht alhier op het terrein aan den Rotterdamschen dgk Voor het practisch apothekersexamen is geslaagd te Utrecht mej J W Bokhoven alhier Oiaterenavond trad op verzoek van de afd Gouda van den VrijiinnigDemoerati acben Bond in de zaal Eunatmln der Sociëteit Ons Genoegen op den heer H P Marehant met bet onderwerp Waarom vrijzinnig democraat en niet sociaal democraat Sprekar nam ala uitgangspunt de politieke eriais en wees er op dat deze nog al lang ion duren Maar zei spreker boa het ook afloopt we zien nu langzamerhand de regeeringen allerlei sociale hervormingen invoeren Natuurlijk wordt van conservatieve lÜde alles gedaan om den arbeider die door allerlei omatandigheden onder den drak van het kapitaal is gekomen en ook onder te honden Om dit te beletten ia noodig dat alle democraten saam verbonden t tg voor langer of korter tijd trachten een voor den maatschappelgk misdeelden zoo gunstig mogelijke sociale wetgeving van de regeering zien te krijgen Haar juist ala we gaan samenwerken dienen vre de grenzen tassehen de groepen 100 scherp mogelijk te bonden opdat bg rerkieiingen geen stem maar raak methode ui worltn yolgi Spreker zette nu uiteen wat het verschil is tusBcben vrijzinnig en sociaal democraten Wat eischen van wetgeving aangaat is er zeer veel overeenkomst maar waar de sociaal democraat den klassenstrijd laat strgden om de macht in handen te krijgen daar wenschen de vrijzinnigen niet mee te gaan Want spreker wees er met veel voorbeelden op boe er een minderheid in de Bociaal democratiscbe arbeiderspartij is die er geduld wordt HiJ wees hier eens goed op om dan te laten uitkomen hoe bjj en zgn vrienden wenschen vrijheid vrgheid ook voor eene minderheid Hjj wees ook op het verschil van meening bg de sociaal democraten en spreker s partjj over politiek in vakbeweging en coöperatie Hij noemde dit politieke drgven in de vakbeweging de pest ervoor Wat de coöperatie betreft spreker wees met genoegen naar Duitschland immers Duitsehe cooperatoren hebben op het congres te Bologna zich verzet tegen politiek in de coöjteratie Spreker hoopte dat elk die deze ideeën onderschreef ze zou propagandeeren in eigen kring Van de gelegenheid tot debat werd van sociaal democratische zjde gebruik gemaakt door den beer Jos Loopuit Hit begon den beer Merchant te verwgten de politieke crisis als uitgangspunt te hebben genomen terwgl er een veel grootere economische crisis bestaat die er op wijst hoe slecht het kapitalistische stelsel is Verder had spreker een theoretische uiteenzetting moeten honden De heer Loopuit wilde ook samenwerken met burgerlijke democraten maar dan met echte Dat V d Goes gezegd had dat de bestrijding van de tuberculose vanwege de regeering uitsluitend gedaan werd tot behoud van de kapitalisten onderschreef bg eigenlijk precies Dr Pannekoek zou niet naar Duitschland gegaan zgn omdat bem hier door de revisionisten de mond was gesnoerd maar enkel om de partij willen dienen Wat vakbeweging aangaat sprrker wees op do Duitfche vakbeweging En de coöperatie Hij noemde het voor de vrgzinnigen een fortuintje dat de Dnitsche sociaal democraten togen politiek in de coöperatie zgn Als allereerste punt had hij echter aangevallen den toon van den heer Merchant Nn kreeg de heer Merchant t woord weer en zei bg elk debat met de sociaaldemocraten t zelfde te hooren Houdt men een theoretisch betoog dan verwachtte men een lezing over groote politieke zaken en omgekeerd En wat de toon betreft Spreker wees op Het Volk Nog laatst is in het Zondagsblad van Het Volk Land en Volk atgeteekend met als hoofdredacteur Marehant met een titel geschikt om de weldenktndê arbeiders wgs te maken dat hg langs de ruggen van de arbeiders naar boven wilde klauteren Van de zijde waar zulke verdachtmakingen werden gebruikt tegen hem en zgn vrienden van die zijde verwachtte bij geen aanmerking op dan toon Wat de tuberculose betreft spreker wees er op dat bet weer bet bekrompen Marxistische gedachtengangetje is om dai achter de regeeringsmaatregelen te zoeken Men moest toch niet veel verstand van die zaken hebben om niet te weten dat deze maatregel samenhangt met de andere denkwijze over genezing van dezen volkskanker onder de medici Spreker constateerde nogmaals dat de vrgheid onder de sociaal democraten niet veilig zou zjjn net zoo min in de maatschappij als nn in de partg Hij wees er ook op dat als de sociaaldemocraten ook eens wat werk aan de ministertafel doen dat dan blgkt dat zg niets meer doen dan burgerlijke democraten Er zijn zoo eindigde spreker zgn repliek voor die partij maar twee dingen mogelijk óf met burgerlijke democraten mee te gaan óf zich den strop om den hals te doen Applaus Nadat de voorzitter nog gewezen bad op het orgaan Land en Volk dat ofsshoon een der groote bladen met zondagsblad slechts zeer weinig kost werd de vergadering gealoten PLAATSELIJKE ARBEIDSBEURS 16 Januari Aangeboden 1 Timmerman 1 metselaar 2 opperlieden 1 voor administratie 2 kantoorbedienden 1 kantoorjongen 3 pakhuisknechts losse werklieden 2 voor lichte werkzaamheden 2 werksters 1 naaister Gevraagd 1 Naaister 2 werksters 1 loopjongen 1 biljardjongen 1 halfwas schoenmaker 1 caféhediende Geplaatst 2 Loopjongens 1 werkster NiEUWPOOEi 15 Jan Dinsdagavond juiat na afloop van de gafeesten ontstond in bet kerkgebouw der Ned Herv Gem alhier een begin van brand doordat een aantal stoven welke op het jja waren gebruikt Tlim hadden gevat Raeda iMnden een aan tal atoven in brand toen een der omwonenden door de rook opmerkzaam geworden den koster haalde gelukkig was men er spoedig bg want ware de brand niet bij dag ontdekt dan was de ramp niet te overzien gejweest BEÏÏRS VAN EOTTERDAM VRIJDAG 17 JAN L K H K StaatalteninQen PoKTOoiL Oblig 3e Serie fr 600 3 60 Oblig 8e Serie fr 2500 3 60 i RDBiiM Iwang Dombr Obli gatien 4 86 AziE Japan Obligatien 1899 4 82 ConjKBii GeconsolideerdeBuitenlandsche Schuld O tOOOP 3 44 44 Bypoihtek Banken Pandb Rotterd Hypb 4 98V Pandb Standaard Hypb 4 99 Pdbr Sted Hypb sGrav 4 99 Pandb Utreehtsche Hypb 4 j 100 Pandb Westlandsche Hwb 4 93 Pandb Zuid Holl Hypb 4V I5 Pandb Algemeene Groninger Scheeps Hypb 5 101 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 93 Pdb Ned Scheeps Hypb 4 97 Northw Pac Aand 171 172 Pandb Bataafsche Hypb 4 93 Eerste Ned Hypotheekbrief bank 4 94 Pandh HollandscheHjpb 4 95 Pandb Nationale Hypb 4 99 Scheepvaari MaatsehappijeiiAand Holland Gnit Stv Mg 36 Premieheninqen b i aiE Loten Stad Antwerpen 1887 Spoorwcffleetitngfti Alib Oblig ZuidItaliaanscheSpw Mg 3 65 DiVersen Oblig Mg tot Expl Laan vanMeerdervoort 1900 4i 100 VAN MANTELS COSTUMES MANTEL COSTUMES AVONüMAiNTELS BLO US EN BONTMANTELS J PELTERIJEN M illliT Burgerlijke Stand GEBOREN 16 Jan Johanna Christina ouders M W van Rossnm en N van Erk Anthonia Johanna ouders A C Verboom J M Voorderhaak Cornelia ouders J C Kremp en F van Hattem Daniël ouders D Gibbon en S de long 17 Hubertus ouders H Gg zeng en A M Bouwmeester Maria Catbarina Wilbelmina ouders J Schnilenbnrg en W Koenen Gerardus ouders H K Brouwer en H P Al venaar OVERLEDEN 16 Jan J E H Brink 76 j J A Treels bnisvr van T de Jong 43 j 17 M M van Veen 1 m A Blok 76 j ONDERTROUWD 17 Jan P J van Leeuwen on J H Hoogenboom D de Vries te Heemitede en H Grisnigt J G Schaap te Amsterdam en J Grisnigt A den Hertog en J J Woerlee P Bunschoten en W Hejjgen D C Brem en N I Starreveld AÖVF IïflINTÏEt Telepliooiiiiet G ouda Aanfjesloten onder tel no 197 Dr P BEIJERS Arts Bleekerssingel 256 195 B RIETVELD Wachtelstraat 219 Vereeniging AR ME ZORG Afdeding UIIOKKEMHIIIS ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige huishoudelijke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakelijk aan mingegoeden voor goedkoope prjjzen te verkoopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten geede aan de neutrale feremiglng Ariienxorg o ir l Brabantscli Schoen ii LaarzenmagazIJo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg VOORRADIG Warme Winter Panloffcls OVERSCHOENEN Fgne CHROOM IIEEREN RIJGBOTTINES 4 5 aid Sterke SCHOOLLAARZBN Enz Enz Aanbevelend C SMITS Alle repiratièn on aangemeten werk Onnavolgbaar zijn thans door nieuw gevonden toepassingen onze lu olieeerf geicMMerde fortrelleu FelutureHogiurtt Zij geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de echie te ontvangen Geill Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gralü op aanvraag Boxtel a BOGAhRJa JS Co Agent voor GOUDA Firma A QUaNT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen te bezichtigen zjjn Kieuw onavertroflen Trof Dr ïaobera welbakend Alleen echt met Febriekemerk tot voortdurende radicale in zekere genezing van kUe zelU I de meest hardnekkige enuh j iti£liteit z x6 ontstaan door SnB eA f ral ontstaan door VfiSV afdwayfngen olKJeugdigenleeftyJ KenMIttg van elftwrakte Bloeb tdcht Benaawdheid Hoofdpyu Migraine Hartklopping Mkagp n slecht spgsvertermg Onvermogen Impotenz PoUutione enz Uitvoerige prospectussen If j fi fe ch n l li 11 S dubbele owk 11 ICni ii l DepBt Matth v d Voule Zallhomm I 1 n 1 M Clélian Oo Itottonlain 1 Hftppol s Gravenliago llalmmaas de JonjrJ Gin Rotterlan W Iff k Cj Oouiia rn bii alle drotrUtea flrt Correspondentschap van V HOMOS Ned Voreeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten hnize van Mevrouw M HOOGKNDIJK DmitzwioEK Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tijde Verpleegsters en Verplegers voor particuliere verpleging beschikbaar zijn Zenuw en llaa flijders Tordt eit overtuiging als een werkelgke bn p in den nood het boek ISaadLgreTrex aauberolen Na ontvaiigHt vnn adres per briefkaart wordt d l boekje franco per poat toegezondeo door BLOKPOEL S BoekhftQ Zatbommol PMrUt Glolt Satin GUnurJ Ü m it btitt mkIdcliD voor bstnadtr naeit kcnng pocuta f a iHc iwaru EQ cklHirit Heer D Dmnei Q KiDtbnchociiaii Vtr tiiaeiiwcrk Gnkaierien rogerijïn eni Hca Ictie iti op hal fibnektmcrk Sardemann Arnhtu i 9